فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه مقدم تبریزی، دانشجو سعیده علیزاده *، دانشجوی دکتری سمیرا برجسته صفحه 1
  مقدمه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی مقابله با سرطان و ارتباط آن با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با حجم نمونه 150 نفر، در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های خصوصیات دموگرافیک، مقابله با سرطان، خودکار آمدی مدیریت علایم سرطان پستان مرتبط با شیمی درمانی، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت میشل در بیماری و آزمون جهت گیری زندگی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  همبستگی مثبت بین مقابله با سرطان و خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان وجود داشت. و همبستگی منفی بین مقابله با سرطان و عدم قطعیت در زندگی مشاهده شد ( sig کمتر از 0/01). نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد 51/7 % از واریانس مقابله با سرطان توسط متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده، خودکارآمدی مدیریت علائم، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت تعیین می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت در زندگی بر میزان مقابله با سرطان پستان تاثیر دارد. بنابراین انجام مداخلاتی در این زمینه ها جهت افزایش توانایی مقابله با سرطان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مقابله، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، عدم قطعیت، خوش بینی
 • رویا امینی، مهدی مقصودی، مسعود خداویسی *، علیرضا سلطانیان صفحه 11
  مقدمه
  از بهترین راه های حفظ سلامتی، انجام رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت است. تصحیح این رفتارها در دانشجویان ضروری است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 80 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل ارتقاء سلامت پندر بود. قبل از آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بررسی شد. سپس دانشجویان ترم اول و دوم به ترتیب توسط آموزش با همتای کارشناسی ارشد و همتای کارشناسی طی 4 جلسه 5/1 ساعته آموزش دیدند. دو ماه پس از اتمام آموزش پس آزمون گرفته شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.
  نتایج
  قبل از آموزش، دو گروه همتا از نظر میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد مرتبط با آن اختلاف معنی داری نداشتند(05/0 < P)؛ لیکن پس از آموزش، میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد افزایش معنی دار آماری نسبت به گروه آموزش همتای کارشناسی داشته است( 05/0 P<) که نشان دهنده تاثیر بیشتر آموزش در گروه همتای کارشناسی ارشد است.
  نتیجه‏ گیری: اثر بخشی آموزش رفتارهای ارتقا دهنده سلامت توسط گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد، بیشتر از گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد بود.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، آموزش همتا، دانشجویان
 • شکوه ورعی *، پریسا افشار نصر، ناصر بحرانی، کامله محمدی صفحه 19
  مقدمه
  رسالت ارائه مراقبت های پرستاری مستلزم رعایت حقوق بیماران می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران شکل گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، دو گروهه است. تعداد 60 دانشجوی پرستاری در عرصه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قرار گرفتند. محتوای آموزشی در خصوص حریم خصوصی بیمار و رضایت آگاهانه در یک جلسه چهار ساعته به دانشجویان گروه آموزش کارگاهی، آموزش داده شد. همین محتوا با کمک لوح فشرده در قالب آموزش الکترونیکی به دانشجویان، اموزش داده شد. قبل و بعد از مداخله، سطح آگاهی دانشجویان با کمک پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS با تست های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد میانگین سطح آگاهی در هر دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی بعد از مداخله آموزشی ارتقاء یافته بود. اما در گروه آموزش کارگاهی سطح آگاهی قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود(P=0/001).
  نتیجه گیری
  موضوع اخلاق و حقوق قانونی بیمار نیازمند استفاده از روش های خاص آموزشی است. موفق بودن آموزش کارگاهی می تواند به دلیل ماهیت محیط آموزشی و تعاملات انسانی آن باشد که می تواند در آموزش برخی موضوعات از جمله موضوعات اخلاقی موثر باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، آموزش الکترونیکی، آموزش کارگاهی، حریم خصوصی، رضایت آگاهانه
 • زهرا موسوی، پریسا پارسا *، فاطمه چراغی، مریم فرهادیان صفحه 26
  مقدمه
  بلوغ یک ویژگی برجسته دوره نوجوانی می باشد که با شروع علائم ناگهانی و غیر منتظره مانند عادت ماهیانه یا منارک همراه می باشد. با توجه به اهمیت سلامت دختران امروز، که در واقع سرمایه گذاری برای رسیدن به سلامت فردی و اجتماعی می باشد این پژوهش با هدف بررسی عوامل دموگرافیک موثر بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت قاعدگی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی200 نفر دختر متوسطه اول با استفاده از نمونه گیری به صورت خوشه ایدر شهر همدان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS16 و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون، انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان (619/0)33/13 سال بود و نیز سن اولین قاعدگی (957/0)36/12 سال بود. سطح آگاهی 5/65 درصد دانش آموزان در حد متوسط و سطح عملکرد 69 درصد دانش آموزان نیز در حد متوسط بود. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات مادر و عملکرد بهداشت قاعدگی دختران رابطه معنی دار آماری وجود دارد (P 0/05) ولی بین هیچ یک از فاکتورهای دموگرافیک و سطح آگاهی بهداشت قاعدگی ارتباط معنادار آماری وجود نداشت .
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه معنی دار سطح تحصیلات مادر با عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت قاعدگی آموزش به مادران دارای سطح تحصیلات پایین در اولویت برنامه های آموزشی بهداشتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، بهداشت قاعدگی، دانش آموزان دختر
 • عاطفه قنبری، خانم آیدا محمد ابراهیم زاده *، خانم عزت پاریاد، زهرا عطرکارروشن، آقای محمدکاظم محمدی صفحه 33
  زمینه
  تهویه مکانیکی یکی از عمومی ترین اشکال درمان پزشکی برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط بر طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه بود.
  روش ها
  دراین مطالعه مقطعی- تحلیلی ، 65 بیمار بخش مراقبت ویژه که به تهویه مکانیکی بیش از 72 ساعت نیاز داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران با ابزار جداسازی برن در 3 شیفت کاری مورد بررسی قرار گرفتند . فاکتورهای دخیل مورد بررسی در جداسازی بیمار شامل سن، جنسیت، علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی و سطح بیداری بر اساس مقیاس آرام سازی رامسی ،مدت زمان تهویه مکانیکی قبل از شروع جداسازی بودند. یافته ها با روش های آماری توصیفی و تی مستقل با spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین طول مدت تهویه مکانیکی بر اساس روش جداسازی با ابزار جداسازی برن 33/46±111/75 ساعت بوده است . همچنین نتایج نشان داد که متغیر هایی مانند جنس (03P=0/) و سطح بیداری با توجه به مقیاس آرام سازی رامسی (0001P=0/) بر طول مدت تهویه مکانیکی تاثیر معنی داری داشته در حالی که متغیر سن (2P=0/) و علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی (319P=0/) تاثیر ی بر طول مدت تهویه مکانیکی نداشتند.
  نتیجه گیری
  برای بررسی آمادگی بیمار در خصوص جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی باید به عوامل متعددی مانند جنسیت و سطح بیداری توجه داشت و در ابزار های انداره گیری این دو متغیر را در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: جداسازی از تهویه مکانیکی، بخش مراقبت ویژه، تهویه مکانیکی، ابزار برن
 • آقای امیر صادقی، آقای عسکر گهرلو ارکواز، خانم فاطمه چراغی *، آقای عباس مقیم بیگی صفحه 40
  مقدمه
  رضایت شغلی یکی از اساسی ترین عوامل موثر برحفظ سلامت روانی و ذهنی پرستاران است که برکیفیت عملکرد و خدمات مراقبتی ارائه شده توسط آنها تاثیر بسزایی دارد، از اینرو مطالعه این متغیر مهم سازمانی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این مطالعه به تجزیه وتحلیل رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس مشخصات دموگرافیک آنها می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 304 نفر از پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع نسبتی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و آزمون های تی نمونه های مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان (3/74%) دارای رضایت شغلی متوسط، 3/1 درصد رضایت بالا و 4/24 درصد دارای رضایت شغلی پایین بودند. رضایت شغلی اکثر پرستاران در حیطه های سرپرستی (0/51 درصد)، همکاران (0/51درصد) و ماهیت شغل (0/53 درصد) در سطح خوب؛ در حیطه های ارتقاء (7/46 درصد) و ارتباطات (4/48 درصد) در سطح متوسط و در حیطه های پرداخت (1/69 درصد)، پاداش های احتمالی (6/79 درصد)، رویه های عمل (4/91 درصد) و مزایای جانبی (6/79 درصد) در سطح پایین بود. رضایت شغلی پرستاران بر حسب جنسیت (005/0=P، 8/2-=t)و سابقه کار (008/0=P ،95/4=F) دارای تفاوت آماری معناداری بود اما رضایت شغلی آنها برحسب سن تفاوت آماری معناداری نداشت.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، پرستاران، مراکز آموزشی و درمانی، همدان
 • سعید واقعی، زهره نخعی مقدم، سید علیرضا سجادی، حمید چمنزاری، محسن سپهری کیا، نسترن واقعی، اعظم سالارحاجی * صفحه 49
  مقدمه
  اختلالات خلقی یکی از آسیب زاترین بیماری های روانپزشکی می باشند که از عزت نفس پایین حتی پس از ترخیص از بیمارستان رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر فعالیتهای کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان انجام شد.
  روش
  در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، 70 نفر از زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی ترخیص شده از بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد در سال 94-95 در دو گروه مداخله (35 نفر) و شاهد (35 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مداخله تحت کاردرمانی (مطابق مدل کاردرمانی روانی- اجتماعی Cara) در طی 20 جلسه 120 دقیقه ای به مدت دو بار در هفته قرار گرفتند و گروه شاهد مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود که بلافاصله قبل مداخله و 5/2 ماه پس از ترخیص از بیمارستان تکمیل شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوج انجام شد.
  یافته
  در مرحله قبل از مداخله از نظر میانگین نمره عزت نفس بین گروه مداخله (4/11 ± 2/97) و شاهد (4/10 ± 9/95) تفاوت معناداری وجود نداشت (17/0 =p). اما از نظر تغییرات میانگین نمره عزت نفس قبل و پس از مداخله، بین گروه مداخله (2/11 ± 8/13) و شاهد (6/9 ± 3/3) تفاوت معنادار بود (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  اجرای فعالیتهای کاردرمانی می تواند موجب تقویت عزت نفس در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی شود.
  کلیدواژگان: کاردرمانی، عزت نفس، اختلالات خلقی
 • اقای محمد مهدی حاتمی، اقای خدایار عشوندی *، اقای مهدی مولوی وردنجانی، اقای یونس محمدی، اقای امیر شمس صفحه 57
  مقدمه
  بیماران تجربه های دردناک و ناخوشایندی را هنگام خارج کردن لوله سینه ای گزارش میکنند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی استفاده از کمپرس سرد قبل از خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بر میزان راحتی بیماران بعد از عمل جراحی قلب است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که با شرکت 120 بیمار تحت جراحی قلب در بیمارستان فرشچیان شهر همدان، انجام گرفت. بیماران بطور تصادفی در 3 گروه مداخله، دارونما و کنترل تقسیم شدند. کمپرس سرد و دارونما قبل از خارج کردن لوله ها به مدت 20 دقیقه در اطراف لوله ها قرار داده شد. میزان راحتی بیمار با استفاده از شاخص درجه بندی دیداری، قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله های سینه ای اندازه گیری شدند. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه16 و آزمون های مجذور کای، آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس، و آنالیز واریانس مکرر انجام شد.
  یافته ها
  اطلاعات دموگرافیک بین گروه های تحت مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. اما میانگین نمره راحتی بیمار قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله سینه ای در گروه ها تفاوت معنی داری داشت(000.0P=). میانگین فشار سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه در هر سه مرحله تفاوتی معنی داری نداشت. اما میانگین ضربان قلب بلافاصله پس از خارج کردن لوله میزان ضربان قلب در گروه کنترل بطور معنی دار از دو گروه دیگر بالاتر بود(p=0.04).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد استفاده از کمپرس سرد در اطراف لوله های سینه ای قبل از خارج کردن لوله ها در بیماران تحت جراحی قلب باعث افزایش راحتی بیماران می گردد.
  کلیدواژگان: لوله درناژ سینه ای، جراحی قلب، راحتی بیمار
|
 • Fatemeh Moghaddam Tabrizi Dr, Saeedeh Alizadeh *, Samira Barjasteh Page 1
  Introduction & Aim: The purpose of this study was to investigate the associations among cancer coping, symptom-management self-efficacy, uncertainty, optimism and perceived social support in Iranian breast cancer survivors.
  Methods
  This study was a descriptive-analytical cross-sectional study .The data of 150 breast cancer survivors in Urmia were collected by cancer coping questionnaire, symptom-management self-efficacy scale for breast cancer related to chemotherapy, short form of the Mishel uncertainty in illness scale, life orientation test –revised and the multidimensional scale of perceived social support questionnaires during 2016. Data were analyzed with using SPSS software version 20 by applying descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficients.
  Results
  The symptom-management self-efficacy, optimism and perceived social support all correlated significantly with cancer coping. Significant negative correlation was identified between uncertainty and cancer coping (Significant at the 0.01 level (.). Results of stepwise multiple regression analysis demonstrated that 0.517% of the variance in cancer coping was elucidated by perceived social support, symptoms management self-efficacy, optimism and uncertainty.
  Conclusions
  The results of the study clarified the perceived social support, symptom-management self-efficacy, uncertainty and optimism is significant with the cancer coping among Iranian breast cancer survivors. Cancer coping should concentrate on these variables in designing plans to promoting their lives.
  Keywords: Cancer, Coping, Social support, Self, efficacy, Optimism, Uncertainty
 • Roya Amini, Mehdi Maghsodi, Masoud Khodaveisi *, Ali Reza Soltanian Page 11
  Introduction
  Health promotion is one of the best ways to maintain health. Correction of health promoting behaviors is essential for students. Therefore, the present study was conducted to evaluate the effect of peer education on nursing student's health promoting behaviors.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 80 nursing and midwifery students were selected by available sampling method. Data gathering tool was Pender Health Promotion Questionnaire. Before education, health promoting behaviors were examined. Then, the first and second semester students were educated in a 4-hour 1.5-hour session, with peer education. Two months after education, post-test was done. Data were analyzed by SPSS/16 software.
  Results
  There were no significant differences between the two peer groups in terms of the mean score of health promotion behaviors and their related dimensions (P> 0.05) before education. However, after education, the mean score of health promotion behaviors and their dimensions in the peer group with MSc student had a statistically significant increase compared to the peer group with bachelor's degree students (P
  Conclusion
  The effectiveness of health promoting behaviors education which the leader of peer group is a MSc student was better than that peer group whose leader is under graduated students.
  Keywords: Health promotion behaviors, Peer education, Students
 • Shokoh Varaei *, Parisa Afshar Nasr, Naser Bahrani, Kameleh Mohamadi Page 19
  Background
  The mission of nursing care, in highest level of nursing standard, needs to consider the patients’ rights. Orientation with patients’ rights must be started from student time. This study shaped with the aim of comparing electronic and work shop education on knowledge of nursing student about patients’ rights.
  Method
  This is a semi- experimental with two groups. With simple random 60 nursing students were chosen, and allocated in electronical and work shop education. Educational content about privacy and informed consent were taught to students in a four hour work shop. This content with compact disk were taught to electronical group. Before and after educational intervention, the level of knowledge were assessed with questionnaire and data were analyzed with SPSS software.
  Results
  showed that after intervention, the mean level of knowledge were increased. But in the workshop group statistical meaningful (p=0.001)
  Conclusion
  Ethics and patient rights are one of the issues that have particular sensitivity, and needs to using special educational ways in order to attract the nursing students. Training workshop may be successful due to nature of educational environment and human interaction, while the lack of access to educational outcome with electronical education, may be because of lack of management in order to use of educational content. So educational workshop, due to effects of interaction between instructor and student can be effective in teaching some topics such as ethical issues.
  Keywords: Keywords: Knowledge, electronical education, workshop education, Privacy, informed consent
 • Zahra Mosavi, Parisa Parsa *, Fatemeh Cheraghi, Maryam Farhadian Page 26
  Introduction
  Puberty is a prominent feature of teenage period that is associated with Sudden and unexpected onset of symptoms such as Menstruation or menarche. Due to the importance of the health of today’s girls that actually is an investment for achieve to personal and social health The present study was aimed to determine affecting demographic factors on Menstrual Health Knowledge and Practices among High School Girls in Hamadan City, 2014.
  Materials And Methods
  During this cross sectional study, totally 200 female students of a high school selected by cluster sampling in Hamadan city in 2014. The data were collected through knowledge and practice of menstrual health questionnaires and statistical analysis was performed using SPSS 16 software through independent t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Findings:The mean and standard deviation of respondent’s age were 13.33 and 0.61 years, and the mean and standard deviation of first menstrual period (menarche) were 12.36 and 0.95 years, respectively. About 65% of students were moderately aware about menstruation health. Also, About 69% of students have moderate performance about menstruation health. The results further showed a statistically significant relationship between Maternal education level and practices of menstrual hygiene, (p 0.05) but results did not show a statistically significant relationship between demogeraphic factors and practices of menstrual hygiene.
  Discussion and
  Conclusion
  Due to the statistically significant relationship between Maternal education level and Knowledge and practices of menstrual hygiene Teach mothers with low education level is the priority of Health education programs.
  Keywords: Knowledge, Practice, Menstrual Health, High School Girls
 • Atefeh Ghanbari Dr, Aida Mohammad Ebrahimzadeh *, Ezzat Paryad, Zahra Atrkarroshan, Mohammadkazem Mohammadi Page 33
  Aims: The aim of this study was to examining the Factors affecting the duration of weaning from mechanical ventilation based on nurses guide in the intensive care units.
  Methods
  In this sectional -analytic study and single group , 65 intensive care unit patients who required mechanical ventilation for more than 72 hours were selected by convenience sampling. Patients with Burns Wean Assessment Program tools with the nurses guidance in three shifts were investigated. Patient's age, sex, the cause of the connect to mechanical ventilation, The level of awakening based on the Ramsay sedation scale,and duration of mechanical ventilation were recorded. The SPSS22 was used for conducting statistical tests such as the Descriptive statistics and Indipendent T- tests.
  Results
  The mean duration of mechanical ventilation based on Burns Wean Assessment Program (the nurses guidance) was 111/75±33/46. The test results showed that confounding factors of Sex (p=0/03) and Ramsay sedation scale scor (p=0/0001) had significant effect on the duration of mechanical ventilation but Age (p=0/2) and the cause of the connect to mechanical ventilation (p=0/319) No significant effect on the duration of mechanical ventilation.
  Conclusion
  To weaning from mechanical ventilation , more attention should be paid to reducing the time of mechanical ventilation and the impact of confounding factors.
  Keywords: mechanical ventilator weaning_Intensive care_Mechanical Ventilation_burn s scale
 • Amir Sadeghi, Askar Goharloo Arkawaz, Fatemeh Cheraghi *, Abbas Moghimbeigi Page 40
  Job satisfaction is one of the key factors maintaining nurse's mental and psychological health that affects performance and service quality of care provided by nurses. Therefor studying these main organizational variables have been considered by many researchers.This study analyzes nurse's job satisfaction in Hamadan educational hospitals based on their demographic characteristics.
  Methods
  This is an Analytic-Descriptive study that was performed on 304 nurses in Hamadan university of medical science's hospitals. Data collection tools included Spector job satisfaction questionnaires.Using descriptive statistics (Mean and Standard Deviation) and inferential statistics (Independent sample t-test, ANOVA and Tukey post-hoc) data were analyzed.
  Results
  The results showed the majority of participants (%5.47) had moderat job satisfaction level, 3.4 percent had high job satisfaction level and 35.4 percent had low job satisfaction level. And majority of participants in areas of supervision (51%), coworkers (51%) and nature of work (53%) have high level of job satisfaction, interms of promotion (46/7%) and communication (48/4%) have moderate level of job satisfaction, and regarding pay(69/1%), Contingent rewards (79/6%), Operating conditions (91/4%) and fringe benefits (79/6%) have low level of job satisfaction. there was a statistical significant difference in nurse's job satisfaction based on their gender (t=2.8, p=0.005) and job experience (F=4.95, p=0.005). there was not a statistical significant difference in nurse's job satisfaction based on their age.
  Keywords: Job satisfaction, Nurse, Hospital, Hamadan
 • Saeed Vaghee, Zohre Nakhaee Moghaddam, Seyed Alireza Sajadi, Hamid Chamanzari, Mohsen Sepehrikia, Nastaran Vaghei, Azam Salarhaji * Page 49
  Background
  Mood disorders are one of the most traumatic psychiatric illness, low self-esteem to suffer even after discharge from the hospital. This study aimed to determine the effect of occupational therapy on self-esteem activities in housewives with mood disorders after discharge from the hospital.
  Methods
  In this randomized clinical trial, 70 housewives with mood disorders discharged from a Ibn-Sina psychiatric hospital in Mashhad in 94-95 years were studied in the two groups (n = 35) and control (n = 35). Occupational therapy intervention group (according to the model of psychosocial occupational therapy Cara), during 20 sessions twice a week for 120 minutes and the control group received no intervention. Self Esteem Questionnaire tool was completed immediately before the intervention and 2/5 months after discharge from the hospital. Data analysis was performed using SPSS version 11.5 and Fisher's exact test, and paired t-test.
  Results
  In the pre-intervention between groups in mean scores of self-esteem (4/11 ± 2/97) and control (4/10 ± 9/95) there was no significant difference (17/0 = p). But the change in the mean scores of self-esteem before and after the intervention, the intervention group (2/11 ± 8/13) and control (6/9 ± 3/3) were significantly different (001/0> p).
  Conclusion
  Implementation of occupational activities can be combined to enhance self-esteem in patients with mood disorders.
  Keywords: occupational therapy, self, esteem, mood disorders
 • Mohammad Mehdi Hatami, Khodayar Oshvandi *, Mehdi Molavi Vardanajni, Yunes Mohammadi, Amir Shamas Page 57
  Introduction
  Patients report painful and unpleasant experiences when removing chest tube. The purpose of this study was to investigate the use of cold compresses before removing the chest drainage tube on the comfort of patients after cardiac surgery.
  Method
  This is a randomized clinical trial with 120 patients undergoing cardiac surgery in Farshchian Hospital in Hamadan. Patients were randomly divided into 3 intervention, placebo and control groups. Cold compression and placebo were placed around tubes for 20 minutes before removing the chest tubes. The patient's comfort level was measured using the visual analog scale (VAS) before, immediately after and 5 minutes after removal of the chest tube. Data analysis was done by SPSS software version 16 and Chi-square, ANOVA.
  Results
  There was no significant difference between demographic data in the studied groups. However, the average comfort score before, immediately after and 5 minutes after removing chest tube was significantly different in the groups (P = .000). The mean systolic and diastolic pressure in the three groups did not differ significantly in all three stages. However, the mean heart rate immediately after removal of the tube, heart rate was significantly higher in the control group(p = 0.04).
  Conclusion
  The results showed that the use of cold compresses around the chest tube before to the removal of tubes in patients undergoing heart surgery increases the comfort of the patients.
  Keywords: Chest tube, cardiac surgery, Patient comfort