فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین 1397)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیدا سجادی، سید مجتبی حسینی *، خلیل علی محمدزاده صفحات 1-11
  پیش زمینه و هدف
  پذیرش مجدد بیمارستانی به علت تاثیر بر روی هزینه و کیفیت مراقبت بیمارستانی و تحمیل بار اضافی بر نظام بهداشتی و درمانی، از اولویت های مهم مدیران بیمارستان ها به حساب می آید. مطالعه حاضر باهدف بررسی بستری مجدد در بخش های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که بر روی 260 نفر از بیماران بستری در بیمارستان صنعت نفت تهران انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات فرمی شامل اطلاعاتی از قبیل، سن، جنسیت، تحصیلات، بخش بستری، علت بستری اولیه، تعداد دفعات بستری، علت بستری و هزینه بستری بود. تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ویراش 21 و با استفاده از آزمون های کای اسکوئر انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از مجموع بستری های انجام شده در سال 1395، 20 درصد بستری مجدد شده بودند. بررسی میزان بستری مجدد برحسب دفعات بستری نشان داد 74.6 درصد بیماران برای بار دوم، 12.3 درصد بار سوم و 13.1 درصد بیش از سه بار برای پیگیری درمان به بیمارستان موردمطالعه مراجعه نموده بودند. رابطه معنی داری بین سن، مدت بستری و تحصیلات بیماران با دفعات بستری مجدد وجود داشت (05/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ارائه آموزش پس از ترخیص به بیمار و همراه، آگاهی نسبت به اهمیت پیگیری درمان، توجه بیشتر کادر بالینی به مسائل و نیازهای بهداشتی درمانی بیماران، آگاهی دادن به مدیران بیمارستان از هزینه های بستری مجدد و همچنین برنامه ریزی های جامع ومانع در بیمارستان ها، برای جلوگیری از لغو عمل به دلیل عوامل اداری می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: بستری مجدد، بیمار، بیمارستان
 • سیما پورتیمور *، معصومه همتی مسلک پاک، مدینه جاسمی صفحه 12
  پیش زمینه و هدف
  اشتباهات دارویی یک رخداد بالقوه خطرناک برای ایمنی بیمار به خصوص کودکان می باشد، که به علت بروز آسیب بالا به توجه ویژه از سوی ارائه دهندگان خدمات مراقبتی نیاز دارد. لذا این پژوهش باهدف تعیین تاثیر آموزش الکترونیکی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در پیشگیری از خطاهای دارویی بخش اطفال ارومیه در سال 1395 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 40 نفر از دانشجویان پرستاری ترم 8 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله آموزش الکترونیکی به مدت 3 هفته قبل از شروع کارآموزی در عرصه دریافت کردند. از هر دو گروه پیش آزمون و پس از آزمون با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از خطاهای دارویی به عمل آمد. روایی و پایایی ابزارها تایید شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 21SPSS و آزمون های ناپارامتریک صورت گرفت.
  یافته ها
  قبل از آموزش بین دو گروه کنترل و مداخله ازنظر آماری تفاوت معنی داری در میانگین نمره آگاهی و نگرش مشاهده نشد (05/0< P)، بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمره نگرش در گروه مداخله افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (001/0 =(P. بعد از مداخله آموزشی، بین دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری در میانگین تغییرات نمره ی عملکرد مشاهده گردید (022/0= P).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دهنده ارتقاء نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در پیشگیری از خطاهای دارویی بخش اطفال بعد از آموزش الکترونیکی بود. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزی و اجرای آموزش الکترونیکی برای پیشگیری از خطاهای دارویی در بخش اطفال برای دانشجویان انجام شود.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، خطای دارویی، آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجوی پرستاری
 • ناصر شرفخانی، حامد میرزایی، هاجر رضایی، احمدعلی اسلامی* صفحات 22-29
  پیش زمینه و هدف
  سبک زندگی سالم از منابع با ارزش کاهش بروز و شدت بیماری ها ازجمله فشارخون و عوارض ناشی از آن هاست و روشی جهت ارتقای سلامتی و کیفیت زندگی می باشد. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی و پیش بینی ابعاد تعدیل کننده سبک زندگی در ارتباط با میزان فشارخون انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 284 نفر از جمعیت شهری بالای 30 سال تحت پوشش دو مرکز جامع سلامت شهری، شهر بویین میاندشت انجام شد. ابزار گردآوری داده های این مطالعه، پرسشنامه ای در زمینه سبک زندگی بنام «نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامتی Health Promoting Lifestyle(profile) و دستگاه فشارسنج عقربه ای ERKA switch comfort استاندارد شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22 از طریق تحلیل رگرسیون و محاسبه ضریب همبستگی تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه بین میزان فشارخون با عوامل مختلف سبک زندگی مانند تغذیه سالم (0.599-r=)، کنترل استرس (0.500-r=)، انجام فعالیت فیزیکی (0.387-r=)، مسئولیت پذیری (0.217-r=) و رشد معنوی (0.253-r=) همبستگی معکوس و معنی داری وجود داشت. اما بین میزان فشارخون با عامل ارتباطات فردی رابطه ای دیده نشد. سه عامل تغذیه سالم، کنترل استرس و انجام فعالیت فیزیکی در مدل آماری حاصل از تحلیل رگرسیون، توانایی تبیین حدود 40 درصدی از میزان فشارخون مطلوب را داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  درمجموع، مطالعه حاضر اهمیت ابعاد مختلف سبک زندگی به ویژه داشتن تغذیه سالم، کنترل استرس و انجام فعالیت فیزیکی را روی میزان فشارخون آشکار کرد. بنابراین نتایج مطالعه حاضر می تواند در هنگام برنامه ریزی و طراحی مداخلات جهت مدیریت عوامل موثر بر میزان فشارخون، چارچوب نظری را برای طراحان این برنامه ها مهیا کند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، فشارخون، رفتارهای بهداشتی
 • سلام وطن دوست، هیوا محمدی *، بیژن نوری، امجد محمدی بلبان آباد، پریا زمانی صفحات 30-37
  پیش زمینه و هدف
  یکی از عوارضی که بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز از آن رنج می برند، اختلال خواب می باشد. این اختلال می تواند عوارض بسیار خطرناکی نظیر کاهش کیفیت زندگی و افزایش میزان مرگ و میر را برای بیماران ایجاد کند. بهبود کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در کاهش عوارض و میزان مرگ ومیر نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کفایت دیالیز با کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تحلیلی -همبستگی 102 بیمار تحت همودیالیز که به بخش دیالیز بیمارستان توحید سنندج دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه کرده بودند، با نمونه به روش سرشماری انتخاب شدند. کیفیت خواب با پرسشنامه پیتزبرگ و کفایت دیالیز با معیار استاندارد KT/V مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه محاسبات بر اساس نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره کفایت دیالیز و کیفیت خواب به ترتیب 24 /0 ± 23/1، 93/3±8 بود. کفایت دیالیز بیماران به طور نسبی در وضعیت مطلوبی قرار داشت.3/82 درصد بیماران دارای کیفیت پایین خواب بودند. ارتباط معنی داری بین کفایت دیالیز و کیفیت خواب نیز وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه معلوم شد که افزایش کارآیی کفایت دیالیز تاثیری در بهبود کیفیت خواب بیماران نخواهد داشت و ضمنا یافته ها نشان داد که اکثریت بیماران همودیالیزی از کیفیت پایین خواب رنج می برند و باید این مشکل واقعا موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کفایت دیالیز، کیفیت خواب، همودیالیز
 • رقیه نژادصفر *، محمدتقی معصومی، سعید صادقیه اهری صفحات 38-44
  پیش زمینه و هدف
  به زایمان زودتر از موعد و یا زایمان قبل از 37 هفته کامل بارداری زایمان زودرس اطلاق می شود. بعضی از علل زایمان زودرس تا حدودی شناخته شده است اما مکانیسم های بیولوژی آن کاملا شناخته شده نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد زایمان زودرس با فصول مختلف سال مرتبط می باشد. از گام های مهم در کاهش زایمان زودرس، یافتن عوامل محیطی موثر بر این مکانیسم های بیولوژی است. این تحقیق باهدف تعیین توزیع فصلی زایمان زودرس در شهرستان اردبیل انجام یافته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی با رویکرد گذشته نگر، طی بازه زمانی فروردین ماه سال 1390 تا اسفندماه 1394، وضعیت 759 زن باردار (10860=n) که طی هفته های 36-20 دچار عارضه ی زایمان زودرس شده بودند با توجه به پرونده های بیمارستانی و داده های اقلیمی در بیمارستان سبلان شهرستان اردبیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از روش های آماری توصیفی و روابط همبستگی، توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شده است.
  یافته ها
  از 10860 مورد زایمان طبیعی، 98/6 درصد زایمان زودرس وجود داشت. حداکثر شیوع زایمان زودرس در فصل زمستان با 95/7 درصد و حداقل شیوع در فصل تابستان 22/6 درصد بود که به طور مشخص با تغییر فصول مختلف متغیر بود (05/0P<) همچنین نسبت زایمان زودرس با توجه به شاخص فصلی (SI) نشان داد که تیرماه با شاخص 44/133 بالاترین فراوانی و شهریور با 85/58 کم ترین فراوانی را دارا بوده است.
  بحث: با توجه به یافته های پژوهش، زایمان زودرس در شهرستان اردبیل از الگوی فصلی تبعیت می کند.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، فصل، شاخص فصلی، اردبیل
 • امیر مرزنگی، سهیلا آهنگرزاده رضایی *، رسول قره آغاجی اصل صفحات 45-54
  پیش زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در بیشتر کشور های جهان ازجمله ایران به شمار می روند. سطح سواد سلامت پایین با شیوع بالای بیماری های مزمن ازجمله بیماری های قلبی و عروقی همراه است. با در نظر گرفتن بار قابل توجه بیماری های قلبی، ارتقاء سطح سواد سلامت افراد می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشگیری و درمان این بیماری ها و صرفه جویی در منابع محدود گردد. ازاین رو مطالعه ی حاضر باهدف تعیین سواد سلامت در افراد مبتلا به بیماری قلبی طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی-تحلیلی بر روی 374 بیمار مبتلا به بیماری قلبی مراجعه کننده به بخش های داخلی قلب و CCU بیمارستان های واقع در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی انجام شد. روش نمونه گیری طبقه ای بود. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به سواد سلامت از پرسشنامه سنجش سواد سلامت در جمعیت ایرانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  1/56 درصد از واحد های موردپژوهش زن بودند. میانگین سنی بیماران 3/50 سال و همه ی آنان در سنین 65-30 سال قرار داشتند. نمره ی کلی سواد سلامت در 42 درصد از بیماران قلبی ناکافی بود. میانگین نمره ی سواد سلامت 1/58 با انحراف معیار 3/24 محاسبه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی افراد مبتلا به بیماری های قلبی از سواد سلامت مطلوبی برخوردار نبودند. وضعیت سواد سلامت بیماران قلبی شهرستان مهاباد نسبت به شهرستان های بوکان و میاندوآب بهتر بود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه بهبود سواد سلامت بیماران قلبی به عنوان یکی از شاخص های تاثیر گذار بر کنترل و مدیریت بیماری آنان از اولویت های سیستم بهداشتی کشور به شمار می آید.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی، بیماری قلبی و عروقی، سواد سلامت
 • فاطمه ایمنی، مسعود صادقی *، سیمین غلامرضایی صفحات 55-64
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به شیوع بالا و افزایش بروز موارد جدید دیابت و عوارض ناتوان کننده آن، بررسی عوامل مرتبط با کنترل بیماری ضروری می باشد. بنابراین این مطالعه باهدف بررسی تاثیر معنویت درمانی گروهی بر خود دلسوزی و کنترل قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع دو در شهرستان اقلید انجام شد.
  مواد و روش کار
  طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمون و کنترل است. از بین زنان مبتلا به دیابت نوع دو که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید پرونده داشتند، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین گردیدند. در پیش آزمون، پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) توسط شرکت کنندگان تکمیل و نمونه خون از همه افراد گرفته شد. سپس مداخله با روش معنویت درمانی گروهی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزا SPSS ویرایش 19 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته قابل ملاحظه و معنادار بوده است و معنویت درمانی برخود دلسوزی و ابعاد آن (مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، احساس مشترکات انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و فزون همانندسازی) و قند خون بیماران دیابتی تاثیر گذاشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، معنویت درمانی گروهی در بیماران دیابتی می تواند میزان خود دلسوزی را ارتقاء دهد و همچنین میزان قند خون آن ها را کنترل کند. بنابراین پیشنهاد می شود از این روش برای درمان و کاهش پیامدهای جسمانی و روانی دیابت استفاده شود.
  کلیدواژگان: معنویت درمانی، خود دلسوزی، قند خون، دیابت
 • نادر آقاخانی، سالار علیزاده *، معصومه همتی مسلک پاک، وحید علی نژاد، کمال خادم وطن صفحات 65-72
  پیش زمینه و هدف
  نارسایی قلبی یکی از شایع ترین اختلالات قلبی عروقی بوده و به عنوان یک اختلال مزمن، پیش رونده و ناتوان کننده باعث کاهش توان فیزیکی، اختلال در روابط فردی و اجتماعی، کاهش توانایی انجام وظایف شغلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی و سرانجام افت کیفیت زندگی مبتلایان می شود. برای حل این مشکلات به مداخلات پرستاری ازجمله روش های آموزشی نوین نیاز خواهد بود. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر اجرای برنامه ی خودمراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی که روی 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان سیدالشهدا ارومیه در سال 1395 انجام گرفت، نمونه ها پژوهش به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در 2 گروه 30 تایی مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه نیازهای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بر اساس مدل اورم و کیفیت زندگی در بیماری های قلبی (مک نیو) بود که در دو مرحله ی قبل و 3 ماه بعد از اجرای برنامه خودمراقبتی سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل، من ویتنی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین کلی نمرات کیفیت زندگی در گروه مداخله بعد از اجرای مدل از 35/5±83/92 به 89/7±13/101 و در گروه کنترل از 48/8±73/89 به 69/5±72/89 رسید. در تمامی ابعاد کیفیت زندگی فیزیکی، عاطفی و اجتماعی بعد از مداخله، بین دو گروه مداخله و کنترل، اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد که نشان دهنده افزایش کل کیفیت زندگی در بیماران گروه مداخله بود) 000/0 (P=.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت اجرای برنامه خودمراقبتی اورم در افزایش کیفیت زندگی بیماران، توصیه می شود ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و پرستاران با اجرای برنامه ی خودمراقبتی در این افراد بر اساس تئوری های پرستاری و برنامه ریزی مراقبتی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شوند.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، الگوی خود مراقبتی اورم، کیفیت زندگی
|
 • Sheida Sajadi, Seyed Mojtaba Hosseini *, Khalil Alimohammadzadeh Pages 1-11
  Background and Aims
  Readmission to hospital because of the impact on the cost and quality of hospital care and Impose an additional burden on the healthcare system, Is an important priority for hospital managers. The aim of Study Was Assessment of prevalence of readmission in admitted ward of Tehran Oil Company’s hospital in 2016.
  Material &
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 260 patients hospitalized in Tehran Oilfield Hospital. The information collection tool included information such as age, gender, education, hospitalization, reasons for initial hospitalization, number of admissions, reasons for admission and hospitalization costs. Data analysis was done using SPSS version 21 and using Chi-square tests.
  Results
  The results showed that 20% of the total hospitalization in 2016 was re-admitted. The rate of hospitalization according to the frequency of admission showed that 74.6% of the patients referred to the hospital for the second time, 12.3% for the third time and 13.1% for more than three times to follow the treatment. There was a significant relationship between the age, duration of hospitalization and the education of patients with frequency of re-admission (P
  Conclusion
  Considering the results of post-discharge education, the awareness of the importance of follow-up of treatment, the greater attention of the clinical staff to the health care needs of patients, the awareness of hospital administrators of reimbursement costs and comprehensive planning and prevention in Hospitals can be useful in preventing abortion because of administrative factors.
  Keywords: Patient Readmission, Patients, Hospitalization, Hospital
 • Sima Pourteimour *, Masumeh Hemmati Maslakpak, Madineh Jasemi Page 12
  Background and Aims
  Drug mistakes are a potentially hazardous event for patient safety, especially in children, which requires special attention from care providers due to the high level of damage. Therefore, this study was conducted to determine the effect of e-learning on drug student's knowledge, attitude and practice in nursing students in the pediatric units in 2016.
  Material &
  Methods
  In this quasi-experimental study, 40 nursing students from the 8th nursing and midwifery faculty of Urmia were randomly divided into intervention and control groups. Then, the first two groups received no intervention but the other two groups received e-learning for 3 weeks before the clinical education. From both groups, pre-test and post-test were performed by a researcher-made questionnaire to assess the level of knowledge and attitude about the prevention of drug errors. A researcher-made checklist was used to determine the level of performance. Validity and reliability of the tools were confirmed. Data analysis was performed using SPSS 21.
  Results
  The samples were matched according to the variables of age, sex, pharmacology score and total mean. Before the training, there was no significant difference between the two groups in the mean score of knowledge and attitude (P>0.05), but after the intervention, the attitude was positive in the intervention group and the level of knowledge was good, with the average of the scores of the variables in the test group increased significantly (P
  Conclusion
  The findings of this study emphasize on the necessity of planning and regular implementation of drug eradication prevention programs to maintain and improve the health of the children.
  Keywords: E, Learning, Drug Prevention, Knowledge, Attitude, Performance, Nursing Students
 • Naser Sharafkhani Dr, Hamed Mirzaei Dr, Hajar Rezaei Dr, Ahmadali Eslami Dr * Pages 22-29
  Background and Aims
  The healthy life style is one of the valuable sources of happening and intensifying of diseases like blood pressure and their side effects and is a way to raise health and life quality. Therefore the current study was conducted with the aim of investigating and predicting the balancing aspects of life style in relation with the blood pressure.
  Material &
  Methods
  This descriptive-analytical investigation is a periodical type conducted on 284 of urban people above 30 under support of two urban health community in Boein, Miandasht.
  The tool for data collecting of this study had been the questionnaire in the field of life style called health promoting life style and ERKA switch comfort. The data were analyzed by use of spss, 22 version and by regression and analyzing coefficient correlation.
  Results
  In this study, there was a reverse and meaningful correlation between blood pressure with various elements of life style like healthy diet (P
  Conclusion
  Totally the current investigation indicated the importance of various life style's aspects like healthy diet, control of stress and exercising on blood pressure. Therefore the results of current investigation is able to provide the abstract framework for the designers of these programs in planning and designing the interventions to manage the effective elements on blood pressure.
  Keywords: Lifestyle, Blood Pressure, Health Behaviors
 • Salam Vatandoost, Hiwa Mohammadi *, Bijan Nouri, Amjad Mohammadi Bolbanabad, Pariya Zamani Pages 30-37
  Background and Aims
  most patients suffering from kidney failure who undergo dialysis for a long time have compliant of sleep disorder. Sleep disorders in these patients accompany some serious complications that reduces quality of life and increase mortality. Improving the adequacy of dialysis is the main factor for reducing complications and mortality in these patients. The aim of this study is to examine the relationship between dialysis adequacy and sleep quality in hemodialysis patients.
  Material &
  Methods
  The current correlational_analytical study was performed with a total 102 patients who had applied to dialysis center (Tohid hospital, Sanandaj) for hemodialysis treament between June and septamber 2017. The data collection form consists of socio_demographic and medical charachteristics. Pitsburg sleep questionnare was used to examine sleep quality in the research.
  Results
  Results showed that the mean of sleep quality and KT/V value was 8(3.93) and 1.23(0.24) respectivly. The Pitsburg scores that evaluted according to sleep quality, 67.36% of patients had poor sleep quality and 32.64% had good quality sleep. There were no significant diffrences between sleep quality and KT/V value (p=0.06).
  Conclusion
  In this study, there is no statistically significant relationship between dialysis adequacy and sleep quality. However, it was found that the majority of haemodialysis patients had poor sleep quality.
  Keywords: Dialysis adequacy, Sleep quality, Hemodialysis
 • Rogayeh Nezhadsafar *, Mohammad Tagi Masoumi Masoumi, Saeid Sadeghieh Ahari Pages 38-44
  Background and Aims
  Some of the causes of preterm delivery almost are known but its biological mechanisms are unknown. There is evidence that shows preterm delivery is related with different seasons of the year. Finding environmental factors affecting biological mechanisms is important steps to reduce preterm delivery. This study aims to determine the seasonal distribution of preterm delivery in Ardabil County.
  Material &
  Methods
  This research has been done as a descriptive-analysis with a retrospective approach, using hospital cases and climatic data at Sabalan hospital in Ardabil County has analysed 759 pregnant women (n= 10860) who had preterm delivery complication during the weeks 20-36 over the time from March 2011-Feburury 2016. In this study, statistical data analysis using descriptive statistical methods and correlation relations were carried out by SPSS software 20.
  Results
  There were% 6.98 preterm delivery among 10860 natural birth. Maximum preterm delivery outbreak was in winter (% 7.95) (P
  Conclusion
  Preterm delivery followed seasonal pattern according to research findings in Ardabil County.
  Keywords: preterm delivery, season, Seasonal Index, Ardabil
 • Amir Marzangi, Soheila Ahangarzadeh Rezaei *, Rasol Ghareagaji Asl Pages 45-54
  Background and Aims
  Cardiovascular diseases are the most common cause of death in world, including Iran. Low levels of health literacy are associated with a high prevalence of chronic diseases, including cardiovascular disease. Considering the significant burden of heart disease, improving the level of health literacy can be a determinant factor in preventing and curing these diseases and saving resources. Therefore, this study was designed with the aim of assessment the health literacy in people with heart disease.
  Material &
  Methods
  A cross-sectional study was carried out on 374 patients with heart disease referred to hospital of cities located in the south of West Azarbaijan province. The sampling method has been classified. A health literacy questionnaire in Iranian population was used to collect the data. Data analysis was performed using SPSS software version 21.
  Results
  56/1% of the units were male. All patients were between the ages of 30-65 years old with a mean age of 50/3 years. The health literacy score for 42% of heart patients was inadequate. The average total score of health literacy was 58/1 with a standard deviation of 24/3.
  Conclusion
  Generally, patients with heart disease did not have a desirable health literacy. The health literacy status of heart patients in Mahabad city was better than Bokan and Miandoab. Therefore, planning to improve the health literacy in Heart patients as one of the indicators affecting their control and management of their disease is one of the priorities of the health system of the country.
  Keywords: Heart disease, Cardiovascular disease, Health literacy
 • Fatemeh Imeni, Masoud Sadeghi *, Simin Gholamrezae Pages 55-64
  Background and Aims
  According to the high prevalence and increased incidences of diabetes and debilitating impact of the disease, it is essential to investigate the factors related to control of the disease. Thus the purpose of this research was to investigate the effect of spirituality group therapy on self-compassion and control of blood sugar in women with type 2 diabetes in the city of Eghlid.
  Material &
  Methods
  The design of this research was quasi-experimental with pre-posttest and experimental and control group. Among women with type 2 diabetes who had recorded in the city of Eghlids health network, 30 subjects randomly selected and were assigned into two groups experimental and control (15 per group). In the pre-test, Neff self-compassion questionnaires (2003) completed by the participants and blood samples were taken from all subjects. The intervention spirituality group therapy was performed for 10 sessions of 90 minutes on the experimental group. Spss software version 19 was used for data analysis.
  Results
  The results showed that the effect of the independent variable on the dependent variable was significant and meaningful and spirituality therapy has affected on self-compassion and its dimensions (Self-kindness, Judge about yourself æ Common humanities, Isolation, Mindfulness And Too replicated) and blood sugar diabetes.
  Conclusion
  according to spirituality group therapy in patients with diabetes could promote the self-compassion and also control their blood sugar levels. Therefore, it is suggested that this method is used to treat diabetes and reduce the physical and psychological consequences.
  Keywords: Spirituality Therapy, Self, Compassion, Blood Sugar, Diabetes
 • Nader Aghakhani, Salar Alizadeh *, Masumeh Hemmati Maslakpak, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatan Pages 65-72
  Background and Aims
  Heart failure is one of the most common cardiovascular disorders and as a chronic, progressive and debilitating disorder that causes deterioration of the physical, personal and social relationships, ability to perform duties, economic and livelihood problems and finally, decrease in quality of life. For solving these problems, nursing intervention such as new patient education methods are needed. This study was carried out to assess the effect of self -care program model based on Orem’s pattern on the quality of life in patients with heart failure.
  Materials and Methods
  In the present clinical trial which, 60 patients with heart failure admitted in Seyedolshohada Urmia hospitals were selected by using accessible-sampling method and randomly divided into two groups of 30 patients as the experimental and control groups. Data collection included educational evaluate needs forms of Orem-based model and MacNew quality-of-life questionnaire was evaluated before and three months after implementing the self-care program. Data were analyzed via chi-square, independent t-tests, ANCOVA and Man witney U analysis.
  Results
  the total mean of quality of life reached in the experimental, and control groups from 92.83±5.35 to 101.13±7.89, and from 89.73±8.48 to 89.72±5.69, respectively. There was a significant difference between the two groups after intervention in all aspects of quality of life including the physical, psychological and social dimension and this results demonstrator increase total mean of quality of life in the experimental groups (p=0.000).
  Conclusion
  In regards of Implementing Orem’s self-care model positive influence on improving quality of life of the heart failure patients, nurses and other healthcare providers are suggested to reinforce self-care spirit in these patients, according to the nursing theories and health care programs, to improve quality of life of heart failure patients.
  Keywords: Heart failure, Orem self, care model, quality of life