فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (2018)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/12
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مجید معتمدزاده، مهدی محمدیان *، معصومه طهماسبی زاده صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  ابزارهای بسیاری برای ارزیابی ریسک نیمه کمی و مشاهده ای در اختیار محققین و ارگونومیست ها وجود دارد. این مطالعه با هدف قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش ارزیابی ریسک Strain Index (SI)، Assessment of Repetitive Tasks (ART) و Occupational Repetitive Actions (OCRA) در وظایف تکراری و مواجهه با ریسک فاکتورهای اندام فوقانی می باشد.
  روش بررسی
  30 وظیفه در کارگران مواجهه با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی توسط 9 آزمونگر با استفاده از روش های SI، OCRA Checklist و ART مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی ها با استفاده از آزمون های weighted Kappa و ICC در نرم افزار R و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج قابلیت اطمینان بین آزمونگر با ضریب توافق Kappa برای طبقه بندی سطح ریسک با روش Checklist OCRA و ART برابر (68/0=κ) و (72/0= κ) و برای SI (52/0 κ=) به دست آمد. همچنین قابلیت اطمینان درون آزمونگر برای امتیاز نهایی روش های OCRA checklist و ART به ترتیب برابر با (76/0=ρ) و (81/0=ρ) و برای SI (82/0=ρ) بود. به طور کلی قابلیت اطمینان بین آزمونگر برای سه روش مورد مطالعه متوسط تا خوب به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی قابلیت اطمینان روش ART را بالاتر از دو روش دیگر نشان داد. بر اساس یافته ها روش های SI، OCRA checklist و ART جهت استفاده در محیط کار مناسب می باشند، اما برای استفاده از این روش ها مواردی مانند هدف از انجام ارزیابی، تجربه آزمونگر و زمان مورد نیاز برای هر وظیفه را در نظر داشت.
  کلیدواژگان: SI، OCRA checklist، ART، قابلیت اطمینان
 • ادریس حسین زاده *، علی اصغر حاجی زاده، معصومه منصوری، محمدرضا رهبر صفحات 12-26
  هر ساله گزارشاتی مبنی بر آلودگی افراد (در بین دانش آموزان دبستانی و حتی دانشجویان خوابگاهی) به شپش سر یا پدیکلوزیس با هر طبقه اقتصادی و اجتماعی گزارش میشود. بر اساس گزارشات در دسترس، سالانه حدود 12-6 میلیون دانش آموز دبستانی در ایلات متحد امریکا به شپش سر مبتلا میشوند که جمعیت قابل توجهی است.
  با توجه به اینکه آلودگی به پدیکوز در ایران هم مانند سار کشورها هنوز یک معضل بهداشتی است لذا به روز رسانی دانش موجود در رابطه با پدیکلوزیس، نحوه تشخیص افراد آلوده به آن و روش های درمانی موثر یک ضرورت تام است. بر این اساس این مطالعه به منظور ارائه یک مرور جامع در رابطه با روش های درمانی موجود و مورد تایید سازمان غذا و داروی امریکا هدف گذاری شده است. بنظر میرسد اطلاعات ارائه شده در این مقاله برای به روز رسانی اطلاعات و دانش بیماران/افراد آلوده به شپش سر، والدین و دانشجویان مفید باشد.
  کلیدواژگان: شپش سر، پدیکلوزیس، آلودگی به شپش
 • ادریس حسین زاده، سکینه ملایی توانی* صفحات 27-42
  امروزه نانوذرات با گسترش فناوری نانو و کاربردهای مختلف آن در صنایع گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. این ترکیبات که در انواع مختلف طبیعی و شیمیایی اصلاح شده موجود میباشند، به دلیل ویژگی های منحصر به فردی چون نسبت سطح به حجم بالا، مساحت سطح ویژه، ایجاد اثرات کوانتومی، افزایش واکنشپذیری سطح و خواص شیمیایی و فیزیکی خاص خود به عنوان عوامل ضدمیکروبی توسعه یافتهاند. نانو ذرات با واکنش با گروه تیول (-SH) پروتئین، کاهش نفوذپذیری غشا، نشت لاکتات دهیدروژناز از غشا سلولی، آسیب DNA، استرس اکسیداتیو، اختلال در عملکرد غشای میتوکندری، تغییر در بیان ژن و تغییر مورفولوژی سلولی به مرگ سلولی میانجامند. با انتخاب صحیح ترکیب دو نانو ذره با یکدیگر، میتوان در جهت گسترش دامنه عملکرد آنها، کاهش سمیت و... گام برداشت. از سوئی دیگر، در کنار فواید و کاربردهای فراوان نانو ذرات و براساس نتایج مطالعات سم شناسی حضور این ترکیبات در محیط زیست میتوانند مخاطراتی را برای انسان و سایر جانداران در پی داشته باشد. نفوذ نانو ذرات در مغز، اثر بر سیستم عصبی مرکزی و سیستم گردش خون، اختلالات کروموزومی، تاخیر در بیرون آمدن از تخم، تغییر در ترکیب جمعیت میکروبی، مهار فتوسنتز و کاهش رشد ریشه گیاه از جمله اثرات سوء زیست محیطی این ترکیبات میباشند. براساس پژوهشهای انجام شده در این حیطه و نگرانی های حاصل از نتایج این مطالعات، اولا باید آموزشهای لازم به افرادی که با این ترکیبات کار میکنند داده شود، ثانیا چاره برای دفع و بیخطر سازی این ترکیبات اندیشید و در صورت بازیافت مورد استفاده مجدد قرار گیرند. تا بتوان با تولید ترکیباتی سبز(زیست سازگار) در جهت حفظ و تداوم محیط زیست گام برداشت.
  کلیدواژگان: نانو ذره، اثر ضد میکروبی، مکانیسم اثر، سمیت
 • سماء عینایی، مستانه عبدی *، پریا اکبری، سپیده ناصری، فائزه هاشمی مقدم، رضوان امیری، هوشیار حسینی * صفحات 43-51
  مقدمه و هدف
  امروزه علاوه بر استفاده از انواع کارتهای اعتباری در سیستم تجارت و داد و ستد، استفاده از اسکناس و سکه های فلزی نیز بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد؛ لذا اعتقاد بر این است که پول میتواند بهعنوان یک ناقل و حامل میکروارگانیسمهای مختلف و انتقال آنها بین افراد عمل کند که خود میتواند بهعنوان یکی از وسایل همهگیر دارای آلودگی میکروبی و موثر در انتقال بیماری نقش داشته باشد. از اینرو در این مطالعه میزان آلودگی باکتریایی کیف پول، اسکناس، سکه و کارت بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در سال 1396 و نمونه برداری بهصورت تصادفی انجام پذیرفت. جامعه آماری، دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب گردید. دراین مطالعه از آزمونهای شمارش محتملترین تعداد باکتری های گروه کلیفرم (MPN) و شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف (HPC) یهعنوان شاخصهای نشان دهنده بار میکروبی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد همه گروه های مورد مطالعه یعنی اسکناس، سکه فلزی، کیف پول و کارتهای اعتباری بانکی دارای آلودگی میکروبی هستند. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان آلودگی با هر دو شاخص MPN و HPC مربوط به گروه سکه میباشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه میتوان گفت اسکناس، سکه، کیف پول وکارت بانکی همگی دارای بار میکروبی هستند و میتوانند بهعنوان یکی از عوامل موثر در انتقال آلودگی باکتری های گروه کلیفرم بین جامعه نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، اسکناس، کارت بانکی، سکه
|
 • Majid Motamedzade, Mahdi Mohammadian *, Masoumeh Tahmasbizadeh Pages 1-11
  Introduction
  There are many tools for assessing of semi-quantitative and observational risk to be used by researchers and ergonomists. This study aim was to examine the reliability of intra-tester and inter- observer reliability of three risk assessment methods of Strain Index (SI), Assessment of Repetitive Tasks (ART) and Occupational Repetitive Actions (OCRA) in the repetitive tasks and exposure to upper limb risk factors.
  Methods
  A total of 30 tasks among workers exposed to upper limb musculoskeletal disorder risk factors were evaluated by 9 testers using SI, OCRA Checklist and ART methods. The results of the assessments were analyzed using Kappa and ICC weighted tests in SPSS and R soft wares.
  Results
  The results of reliability of inter-tester with Kappa's coefficient for risk level classification were obtained for OCRA Checklist and ART (κ=0.68) VS (κ=0.72), respectively and for SI (κ=0.52). The reliability of intra-tester for the final score of OCRA Checklist, ART and SI methods were (p=0.76), (p=0.81) and (p=0.82), respectively.
  Conclusion
  In general, the reliability of inter-tester was obtained for three studied methods ranged moderate to good status. However, the general results showed the higher reliability of ART method than two other methods. According to the findings, SI, OCRA Checklist and ART are appropriate to use in the work environment, but in order to use these methods the items such as the purpose of assessment, experience of tester, and the required time for each task should be considered.
  Keywords: Reliability, OCRA checklist, Strain Index, ART
 • Edris Hoseinzadeh *, Ali Asghar Hajizadeh, Masumeh Mansuri, Mohammad Reza Rahbar Pages 12-26
  Head lice infestations or Pediculosis cases reported each year amond primary school students and sometimes dormitory students of all socioeconomic statuses. Available reports show each year about 6 to 12 million children infestated by Head lice in the United States that is considerable populations.
  As the head lice infestations occurs in Irans as same as other countries, updating of the knowledge of pediculosis, diagnosis methods and effective treatment is essential. However, our aim to present an ove review on available treatment methods for pediclusis that proved by U.S. Food and Drug Administration. We found these informations useful to be presented to patients or students to ptomote and update their information.
  Keywords: Head lice, Pediculus humanus capitis, infestation
 • Edris Hoseinzadeh, Sakineh Molaei Tavani * Pages 27-42
  Today, nanoparticles with the development of nanotechnology and its applications in various industries are highly regarded. These compounds are available in a variety of natural and chemically modified species. Due to unique features such as high surface to volume ratio, special surface area, creating quantum effects, increased reactivity of the surface and its specific chemical and physical properties have been developed as antimicrobial agents. Nanoparticles reacted with thiol group (-SH) protein, reduce membrane permeability, the leakage of lactate dehydrogenase from the cell membrane, DNA damage, oxidative stress, mitochondrial membrane dysfunction, changes in gene expression and cellular morphology change that ultimately lead to cell death. By choosing the right combination of two nanoparticles together, we can be used to expand the scope of performance, reduced toxicity and effectiveness. On the other hand, along with the many benefits and applications of nanoparticles, the results of toxicological studies of these compounds in the environment can cause risks for people and other organisms. Nanoparticle penetration in the brain, effects on the central nervous system and blood circulation system, Chromosomal disorders, delay in coming out of eggs, changes in the composition of microbial populations, inhibition of photosynthesis and reduced root growth are examples of the environmental impacts of these compounds. According to research done in this area and the concerns of the results of available studies, firstly, training should be given to people who work with these compounds, second choice for safe disposal of these compounds thought and reused if recycled. To be able to produce green combinations (biocompatible) in order to maintain and sustain the environment.
  Keywords: nanoparticles, antimicrobial effect, mechanism of action, toxicity
 • Sama Ainaee, Mastana Abdi *, Parya Akbari, Sepideh Naseri, Faezeh Hashemi Moghadam, Rezvan Amiri, Hooshyar Hossini * Pages 43-51
  Introduction
  Today, besides using a variety of credit cards in order to trade and trading systems. The use of banknotes and coins is widely used by people around the world, which it is believed that money as a carrier of different microorganisms can easily transmit these microscopic organisms to other people and functions as one of the infectious agents in the transmission of disease. Therefore, in this study the bacterial contamination of wallet, banknotes, coins, and bankcards in the student population was investigated.
  Methods
  This cross sectional study was done in Kermanshah University of Medical Sciences in 2017. Samples taken randomly from student’s wallet, banknotes, coins, and bankcards. To determine the bacterial contamination the multiple tube fermentation (MTF) in term of Most Probable Number (MPN) test and Heterotrophic plate count (HPC) tests were used.
  Results
  The results showed all sampled wallet, banknotes, coins, and bankcards had bacterial contamination. Among them the highest contamination based on MPN of total coliforms and HPC results obtained for coins.
  Conclusion
  According to the obtained results it can be concluded banknotes, coins, wallets and bank cards had bacterial contamination that can play as transmitters of bacterial contamination.
  Keywords: Bacterial contamination, banknotes, bank cards, coins