فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال پنجم شماره 3 (تابستان و پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (تابستان و پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • حمید علی اکبری*، رویا برادر صفحات 1-12
  هدف پژوهش حاضر تعیین نحوه فراهم‏آوری و شیوه دسترس‏پذیری منابع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی استان اردبیل است.
  روش‏شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی - توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‏نامه محقق‏ساخته است. جامعه پژوهش شامل 98 نفر از مدیران و مسئولان مجموعه‏سازی 54 کتابخانه دانشگاهی استان اردبیل است.
  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‏دهد که از مجموع 54 کتابخانه بررسی شده تعداد 8 کتابخانه (8/14 درصد) هیچ نوع منبع الکترونیکی در مجموعه خود نداشتند. در زمینه روش‏های فراهم‏آوری منابع الکترونیکی، مهم‏ترین روش تهیه مجلات الکترونیکی، «اشتراک» (با میانگین 44/4)، مهم‏ترین روش تهیه کتاب‏های الکترونیکی، «خرید» (با میانگین 44/4)، مهم‏ترین روش تهیه پایگاه های اطلاعاتی، «اشتراک» (با میانگین 76/3) و مهم‏ترین روش تهیه پایان‏نامه های الکترونیکی، «تولید به‏صورت الکترونیکی» (با میانگین 50/4) است. نتایج دیگر حاکی از آن است که «شبکه داخلی دانشگاه» با میانگین 57/2 مهم‏ترین شیوه دسترس‏پذیری منابع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی استان اردبیل است.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر با بررسی منابع الکترونیکی موجود در کتابخانه های دانشگاهی استان اردبیل، اطلاعاتی درباره منابع الکترونیکی موجود، نحوه فراهم‏آوری و دسترس‏پذیری این منابع در کتابخانه های یاد شده به‏دست آورد تا سایر مراکز و سازمان‏ها در گسترش منابع الکترونیکی خود راحت‏تر عمل کنند.
  کلیدواژگان: منابع الکترونیکی، فراهم آوری، دسترس پذیری، کتابخانه های دانشگاهی، استان اردبیل
 • احمد صادقی نیا *، نجلا حریری، فهیمه باب الحوائجی صفحات 13-22
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه دینداری اسلامی و اعتماد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انجام شد.
  روش شناسی: پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به تعداد 181 نفر است که 160 نفر از کتابداران به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه دینداری آذربایجانی (1382) و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که دینداری اسلامی با اعتماد سازمانی دارای رابطه مستقیم، مثبت و قوی است ؛ به عبارت دیگر هر چقدر دینداری فرد بالاتر باشد اعتماد سازمانی او نیز افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار دینداری و اعتماد سازمانی، استفاده از این پتانسیل قوی یعنی دین برای افزایش اعتماد، عاملی است که باید مورد توجه موسسات و سازمان ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دینداری اسلامی، اعتماد سازمانی، کتابداران کتابخانه های دانشگاهی، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی
 • حمیده علی اکبری * صفحات 23-32
  هدف
  دسترسی به اطلاعات مرتبط با سلامتی و آگاهی یافتن از مسائل بهداشتی و بیماری، عامل مهم و تعیین‏کننده‏ی سلامتی است. امروزه، استفاده از فناوری های اطلاعاتی منجر به افزایش سواد سلامت مردم می‏شود. هدف پژوهش حاضر تعیین دیدگاه بیماران درباره‏ی به‏کارگیری سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی است.
  روش‏شناسی: روش پژوهش حاضر، پیمایشی توصیفی از نوع کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‏نامه‏ی محقق‏ساخته، و پرسش‏نامه‏ی استاندارد سواد سلامت S-TOFHLA (Short Test Of Functional Health Literacy in Adults) است. جامعه‏ی پژوهش شامل 500 نفر از بیماران باسواد (18 سال و بالاتر) بستری در بیمارستان‏های تابعه‏ی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‏باشد. روش نمونه گیری به‏صورت تصادفی ساده است.
  یافته ها: میزان پاسخ‏دهی 6/80 درصد بود. 59 درصد افراد مورد مطالعه زن و 41 درصد مرد بودند. 28 درصد از افراد مورد مطالعه دارای سطح سواد کافی، 15 درصد دارای سطح سواد مرزی، و 57 درصد دارای سطح سواد ناکافی بودند. 37 درصد بیماران برای کسب اطلاعات در مورد بیماری خود از فناوری های اطلاعات استفاده می‏کنند، اما تنها 27 درصد با امکانات پیشرفته برای جستجو و عملگرهای جستجو آشنا بودند.
  نتیجه گیری
  به‏طور کلی این پژوهش سطح سواد فناوری اطلاعات را در بیماران در حد پایین نشان داد. که این مسئله لزوم توجه بیشتر به امر سواد فناوری اطلاعات را در برنامه های ارتقای سلامت می‏رساند. از این رو، با تدوین برنامه های جامع، ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم برای افراد با سواد سلامت ناکافی می‏توان گامی موثر برای توسعه‏ی مهارت‏های سواد سلامت و ارتقای سلامت در جامعه برداشت. در نهایت، بدین طریق تاثیرات منفی سطح پایین سواد فناوری اطلاعات سلامت را در جامعه کاهش داد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، سواد سلامت، سواد رایانه ای
 • علی جلالی دیزجی*، رضا خالقی، مهدی طاهری صفحات 33-42
  هدف
  هدف پژوهش، تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی محتوامحور تصاویر است.
  روش شناسی: روش پژوهش شبه آزمایشی است، جامعه پژوهش، تصاویر پایگاه های دو موتور کاوش بینگ و گوگل، و نمونه شامل جستجوی 15 تصویر منتخب در هر موتور کاوش است. همه منابع بازیابی شده با جستجوی محتوا محور گردآوری شده و جامعیت و مانعیت نتایج هر موتور کاوش با فرمول ربط محاسبه و میانگین درصد ها به دست آمده است. فرضیه های پژوهش با آزمون یومن ویتنی بررسی شده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد جامعیت گوگل با % 73/88 دارای رتبه ی بالاتری در میزان بازیابی نسبت به موتور کاوش بینگ با جامعیت % 86/20 است. اما موتور کاوش بینگ با % 86/96 مانعیت، رتبه ی بالاتری در میزان دقت نسبت به موتور کاوش گوگل با %80/94 داشته است. بین میزان جامعیت دو موتور کاوش، تفاوت معناداری با اطمینان 95% وجود دارد اما بین میزان مانعیت آنها تفاوت معناداری موجود نیست.
  کلیدواژگان: بازیابی محتوایی تصاویر، گوگل، بینگ، جامعیت، ماتعیت
 • احمد شعبانی*، ناهید سلیمانی، معصومه امانی صفحات 43-53
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان کاربرد مدل جین و فاین در رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور- مرکز اهواز انجام شده است.
  روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورودی سال های 1390تا1392 دانشگاه پیام نور- مرکز اهواز بود. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد که برای تعیین آن از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده و تعداد 142 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 89/0محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصله، میانگین کلیه مولفه ها (اصل اشباع، اصل عینیت یا واقعی بودن، اصل کمترین کوشش، اصل آشنایی، اصل انگیزش، اصل اطمینان، اصل سادگی، اصل پیروی از شکل) بیشتر از سطح متوسط بود. نتایج همچنین نشان داد که بین نظرات پاسخگویان فقط برحسب متغیر جمعیت شناختی جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد. به گونه ای که دانشجویان زن میزان مولفه های «اصل انگیزش» و «اصل اطمینان» را بیشتر از دانشجویان مرد ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش می تواند با درک بهتر رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور- مرکز اهواز برای آینده، مبنای برنامه ریزی در جهت ارائه خدمات اطلاعاتی شود.
  کلیدواژگان: اهواز، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز، رفتار اطلاع یابی، مدل جین و فاین
 • ملیحه دلیلی صالح *، ثریا ضیایی صفحات 55-67
  مقدمه
  مرور سیستماتیک، نمای جامعی از مطالعات مرتبط در یک حوزه خاص را در اختیار محققان قرار می دهد. متاآنالیز یک روش آماری است که به ترکیب اطلاعات به دسا آمده از یک مرور سیستماتیک می پردازد. به دلیل تخصص و مهارت ویژه کتابداران در اجرای گام به گام مراحل مرور سیستماتیک و متاآنالیز، همکاری آنان ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه بر آن شدیم تا از یک سو به نقش کتابداران در تیم تحقیقاتی یک مطالعه متاآنالیز پرداخته و از سوی دیگر به انجام مطالعات متاآنالیز در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی توسط کتابداران بپردازیم.
  روش شناسی: مطالعه بر اساس سایر تحقیقات در دسترس در این حوزه به روش کتابخانه ای انجام شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر به بیان مراحل انجامدمرور سیستماتیک و متاآنالیز، رویکرد دوگانه، نقش کتابداران در تیم تحقیقاتی متاآنالیز و همچنین انجام تحقیقات متاآنالیز توسط خود کتابداران می پردازیم. مطالعات متاآنالیز از سال 1966 شروع شد و از سال 1999 کتابداران به عنوان محقق به تیم پژوهشی متاآنالیز پیوستند. کتابداران با آگاهی از تکنیک های متاآنالیز، توانایی استفاده از آن، ذهنی بی طرف و به عنوان یک ناظر عینی می توانند در یک پروژه متاآنالیز مشارکت فعال داشته باشند.
  نتیجه گیری
  درک آگاهانه نقش رویکرد متاآنالیز در علم اطلاعات و دانش شناسی برای تحقیقات آینده مفید خواهد بود. تحقیقات متاآنالیز انجام شده در موضوعات دیگر، نشان از مزایای بسیار این رویکرد در تحقیقات دارد، لذا استفاده از آن به بهبود جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی می انجامد. در ایران محققان کمتر به مطالعات با رویکرد متاآنالیز در حوزه علم اطلاعات پرداخته اند، دلایل این نبود گرایش را می توان دسترسی نداشتن به صورت کامل و رایگان به منابع تمام متن دانست. پیشرفت در تحلیل دانش و رهنمودهای گزارش دهی با بالابردن کیفیت، دامنه و کاربرد نتایج از مزایای متاآنالیز است، که با استفاده از این رویکرد می توان در راه ارتقاء علم اطلاعات و دانش شناسی گام برداشت.
  کلیدواژگان: متاآنالیز، مرور سیستماتیک، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • حوا خزاعی نژاد*، فهیمه باب الحوائجی صفحات 69-81
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های دانشگاهی با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مطالعه موردی دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) انجام گرفته است.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بوده وبه روش های کتابخانه ای و پیمایشی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل همه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بود. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های موجود در سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل دو پرسشنامه بود. نتایج توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های t test تک نمونه ای و همچنین تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان انطباق فناوری اطلاعات و ارتباطات کتابخانه های مورد بررسی با سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات در سطح پایینی قرار دارد. همچنین بین دیدگاه مدیران و کتابداران در رابطه با انطباق مولفه های سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران با کتابخانه های مورد بررسی، تفاوتی وجود ندارد.
  نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های مورد بررسی با سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سطح پایینی از انطباق قرار دارد. پایین بودن سطح انطباق به خصوص در مولفه های مدیریت، استانداردها، تعاملات منطقه ای و بین المللی، امنیت فضای تبادل اطلاعات، تحقیق و پژوهش، تجارت و بازرگانی و توسعه خدمات الکترونیکی مشهود بود. این یافته ها نشان داد برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و انطباق با مولفه های سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه ها باید در بازه زمانی کمتر از ده سال تمام تلاش خود را جهت نزدیک شدن به اهداف اشاره شده به عمل آورند و با تمرکز بیشتر به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها بپردازند.
  کلیدواژگان: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کتابخانه های دانشگاهی
 • مریم قنبری خشنو *، منصور تاجداران، حسن کیانی خوزستانی صفحات 83-94
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و امکانات موجود کتابخانه های عمومی استان همدان در ارائه خدمات جنبی به استفاده کنندگان از دیدگاه کتابداران انجام شد.
  روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان (132 نفر) بود که در 79 باب کتابخانه عمومی (شهری و روستایی) این استان فعالیت می کردند. از مجموع 132 پرسشنامه توزیع شده، 108 مورد بازگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد در 4/95% از کتابخانه های عمومی مورد مطالعه، انواع مختلفی از خدمات جنبی ارائه می شود. مسابقه نقاشی، خدمات اینترنتی، قصه گویی و مسابقه کتاب خوانی از مهم ترین خدمات جنبی این کتابخانه ها بودند. جلسات مثنوی و شاهنامه خوانی، نمایش فیلم و اجرای نمایشنامه به ندرت در کتابخانه ها برگزار می شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد علیرغم وجود خط مشی ارائه خدمات جنبی، کتابخانه های مذکور در ارائه موثر این خدمات برای تشویق و جذب کاربران به کتابخانه چندان موفق نبودند. 6/56% جامعه پژوهش معتقد بودند که میزان تلاش صورت گرفته از سوی سازمان و مدیریت کتابخانه ها در راستای اجرای مطلوب این خدمات، در حد متوسط بوده است و 51 درصد از کتابداران اظهار داشتند که میزان این تلاش از جانب مدیر کتابخانه در حد کم بود. مهم ترین موانع در ارائه خدمات جنبی کمبود بودجه، نداشتن کادر مجرب برای مدیریت این برنامه ها، استقبال نکردن کاربران، همکاری نداشتن مدیران کتابخانه ها، فقدان اطلاع و نگرش کافی مسئولان سازمان مادر، عدم همکاری و علاقه مندی کتابداران و نداشتن فرصت کافی برای اجرای این خدمات بود. در مجموع وضعیت و امکانات موجود در این کتابخانه ها برای ارائه خدمات جنبی در سطح پایین ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: خدمات جنبی، کتابخانه های عمومی، کتابداران، همدان??????
|
 • Hamid Aliakbari *, Roya Baradar Pages 1-12
  Purpose
  The aim of this study is to determine how to provide acquisition work, and how to provide access to electronic resources in academic libraries in the province of Ardebil.
  Methodology
  Survey research method was used and the data was collected by a researcher­-­made questionnaire. Ninety-eight managers and collection development officers of fifty-four central and faculty library were participated in this research.
  Findings: The results of this study showed that, of fifty-four university libraries surveyed, eight libraries (14.8 percent) did not include any kind of electronic resources in their collections. About the provision of electronic resources, the most important provision of electronic journals is, "sharing" (by mean of 4.44), the most important provision of the e-books is, "Buying" (by mean of 4.44), the most important provision of databases is, "Sharing" (by mean of 3/76), and most importantly producing electronic theses are, "produced in electronic form" (by mean of 4/50), respectively. Other results indicated that the "internal network university" with an average availability of 2/57 was the most important method of electronic resources in academic libraries in the province of Ardebil.
  Conclusion
  The study investigated the electronic resources in the academic libraries in the province of Ardabil, information about electronic resources available as to provide access to these resources in the library to be achieved to other institutions and organizations in the development of their electronic documents easier to operate.
  Keywords: Electronic resources, Acquisition work, Accessibility, Academic libraries, Ardebil Province
 • Ahmad Sadeghinia *, Nadjla Hariri, Fahimeh Babolhavaeji Pages 13-22
  Purpose
  This research aimed to determine the relationship between Islamic religiosity and organizational trust among librarians.
  Methodology
  research method was survey, and the population consisted of 181 librarians working in university libraries in East and west Azarbaijan. The questionnaires used in the survey was azarbaijani reliogisity questionnaire (1382) and Organizational Trust of ellonen et al (2008). 160 questionnaires were completed.
  Findings: Results showed that religiosity has a direct, positive and strong relationship with organizational trust. In other words, with increasing the person's religiosity, his/her trust will increase.
  Results
  The findings of this research showed that religiosity has positive effect on organizational trust, therefore, the religion is a strong potential to increase the trust, therefore, this factor must be considered by the institutions and organizations.
  Keywords: Islamic religiosity, Organization trust, academic librarians, East, West Azerbaijan Province
 • Hamideh Aliakbari * Pages 23-32
  Purpose
  Accessing to health information and getting informed about the health and illness issues are important factors for health status. The use of information technologies are leading to increasing health literacy. The aim of this research is to determine attitude application about role of information technology literacy in health education of the individuals.
  Methodology
  Survey research method was used, and the data was collected by a researcher- made questionnaire, and health literacy questionnaire standard S-TOFHLA (Short Test Functional Health Literacy in Adults). 500 literates of patients (aged 18 years) in Ardebil University of Medical Sciences hospitals were participated in this research.
  Findings: The response rate was 80/6%. 59% of the participants were females and 41% were males. According to S-TOFHLA 28% of patients had adequate health literacy, 15% had borderline literacy, and 57% had inadequate health literacy. 37% of patients should learn about their diseases, used information technologies, but only 27% were knowledgeable about knew advanced features of search and search operations.
 • Ali Jalali Dizaji *, Reza Khaleghi, Seyyed Mahdi Taheri Pages 33-42
  Purpose
  The study purpose was to determine and compare the Recall and Precision of Bing and Google Image search engines for content based image retrieval.
  Methodology
  The research used webometrics and comparative methods. Population includes images stored in the databases of Bing and Google search engines, and research sample includes 15 selective images searched in any of search engines. All the retrieved sources through the images by image content based image search were gathered, results’ Recall and Precision measures were calculated by relevance formula and their average percentage were obtained. Research hypotheses were tested by U Mann-Whitney test as well.
  Findings: Findings showed that the Google search engine functionality was higher with recall measure of % 88.73 than recall rate (%20.86) for Bing. But Bing search engine had higher precision (% 99.86) than Google (%94.80).
  Results
  Hypotheses tests on recall and precision in two search engines’ image retrieval showed a significant difference for recall in favor of Google, indicating its better functionality than Bing but there was no significant difference between them concerning precision since both showed fair precision however Bing was relatively useful.
  Keywords: Bing, Content-based retrieval, Google, Images, Precision, Recall, Search engines
 • Ahmad Shabani *, Nahid Solaimani, Masoomeh Amani Pages 43-53
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the application of Jane and Fine model in the information seeking behavior of graduate students of Payame Noor University-Ahvaz University.
  Methodology
  The present study is descriptive-survey. The research population consisted of all students entering the Payame Noor University of Ahvaz from 1390-1392. Sampling method was stratified random sampling, which was used to determine the Cochran sampling formula and 142 people were estimated. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose reliability coefficient was calculated 0.89 using Cronbach's alpha formula. Data analysis was done using SPSS software using descriptive and inferential statistics.
  Findings: Based on the results, the mean of all components (saturation principle, principle of objectivity or realism, the principle of least effort, the principle of familiarity, the principle of motivation, the principle of assurance, the principle of simplicity, the principle of conformance to the form) was higher than the average level. The results also showed that there is a significant difference between respondent's views only in terms of gender demographic variables. So that female students evaluated the components of "motivation" and "principle of assurance" more than male students.
  Conclusion
  The results of this research can be used to better understand the information behavior of graduate students of Payame Noor University-Ahvaz University, which is the basis for planning the future for providing information services.
  Keywords: Information seeking behavior, Payame Nour university- Ahvaz center, jin, Fain Mode
 • Maliheh Dalili Saleh *, Soraya Ziaee Pages 55-67
  Purpose
  Systematic review is detailed and gives a comprehensive overview of studies in a specific area to researchers. Meta-analysis is a statistical procedure to combine information obtained from a systematic review investigated. Because of librarians expertise and skills for working and participating in these studies their association seem to be necessary. On the one hand we decided to deal with the role of librarians in the research team of meta-analysis on the other hand to the meta-analysis studies in the field of information by them.
  Methodology
  This study is a librarian research with available study in these area.
  Findings: In this study we deal with the expressed process of systematic review and meta-analysis research as well as meta-analysis research by the librarians.
  Conclusion
  These studies began in 1966 and since 1999 librarians joined the research team of meta-analysis, as researcher. Librarians with knowledge of the techniques of meta-analysis and ability to use of it and as a objective observer can actively participate in a meta-analysis project. Also in the field of information began in 1992, which were more focused on "information system".
  Conclusion
  Understanding of the role of meta-analysis approach will be useful for future researches in the field of information. The meta-analysis studies on other topics, demonstrating the benefits of this approach in the investigation, so use of loads to improvement of the position of information and knowledge. Researchers in iran have done less to meta-analysis approach in the field of information, the reason for this lack of orientation can be no full and free access to full-text sources. Advances in knowledge analysis and reporting guidelines to improve the quality, scope and application of the results are the meta-analysis benefits and using this approach can be taken for the promotion of information science and knowledge.
  Keywords: Meta-Analysis, Systematic Review, Information Science, Knowledge
 • Hava Khazaeenejad *, Fahimeh Babolhavaejianzadeh Pages 69-81
  Purpose
  The present study has been conducted with the aim of identifying the status of ICT in academic library, according to visions of Islamic Republic of Iran in 1404 (case study: Universities of North Khorasan, Khorasan Razavi and South Khorasan provinces ).
  Methodology
  The research method is applied according to the objectives, using library and survey method. The study population includes all managers and librarians in academic libraries of North Khorasan, Khorasan Razavi and South Khorasan provinces. The data collection tool was questionnaire based on the components of the information technology (IT) organization's Strategic Plan, which includes two questionnaires (managers and librarians). The results were analyzed by SPSS version 19 and one sample T test and independent T test.
  Findings: The results showed the low levels of adaptation between ICT in studied libraries and the IT strategic document. Moreover, the findings indicated that there is no difference between managers’ and librarians’ perspectives in the studied libraries in relation to conformity of components of the strategic document of IT organization.
  Conclusion
  The results showed that the use of ICT in studied libraries with ICT strategic document is in the low level of compliance, especially in management components, standards, regional and international cooperation, security of information exchange, research, trade and development of e-services. The findings showed that to achieve the goals of visions of the Islamic Republic of Iran and compliance with the components of the IT organization's strategic plan, libraries should do their efforts in the period of less than ten years to become closer to the mentioned goals and concentrate more on discussion of information and communication technologies in their libraries.
  Keywords: Vision of the Islamic Republic of Iran, ICT, Academic libraries
 • Maryam Ghanbari Khoshno*, Mansour Tajdaran, Hassan Kiani Khuzestani Pages 83-94
  Purpose
  This study aimed to survey the status and facilities of the public libraries in Hamedan province (Iran) in providing services peripheral to users from the from the point of view of librarians.
  Methodology
  Survey method was descriptive. Data was collected by a researcher- made questionnaire . The population included all the 132 librarians in 79 public libraries (urban and rural regions) of Hamedan province. Total of 132 questionnaires were distributed and 108 of them were returned. For the purpose of data analysis, descriptive statistics was used.
  Findings: Findings indicated that in %95.4 of these public libraries, various types of services peripheral were offered. Painting Contest, internet services, storytelling and book reading contest of the services peripheralwere provided in the libraries. Masnavi and Shahnameh reading sessions, film screenings and plays rarely were held in libraries.
  Results
  The results showed that despite of the policy to provide services peripheral , libraries were not very successful in providing these services to attract and encourage library users . %56.6 of the population believed that the efforts taken by the library organization and management for the optimal performance of these services was in moderate level and %51 of librarians described it at a minimum level. The most important barriers to the services peripheral provision were lack of: funds, qualified staff to manage these programs, user acceptance, authorities’ cooperation and adequate knowledge and attitude, librarians’ cooperation and enthusiasm, and not having enough time to run these services. Overall, in order to provide services peripheral, the status and facilities in public libraries (space, funding, equipment, and trained and experienced personnel) were low.
  Keywords: Services peripheral, Hamedan, Librarians, Public libraries