فهرست مطالب

علوم مدیریت ایران - پیاپی 46 (تابستان 1396)
 • پیاپی 46 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صمد بارانی، ابوالحسن فقیهی*، رضا نجف بیگی صفحات 1-20
  فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر کارآمدی نظام های اداری است. از اینرو وجود فرهنگ سازمانی که بستر طراحی برنامه ها و اجرای تحول در سازمان های اداری را فراهم کند، بر اثربخشی نظام اداری می افزاید. هدف این پژوهش شناسایی آسیب های فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران است. پژوهش حاضر تلاش دارد با مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان های بخش دولتی چالش های موجود را شناسایی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها ارائه کند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی را تعدادی از خبرگان اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی کارشناسان و مدیران چهار وزارتخانه تشکیل داده اند. روش تحقیق توصیفی بوده و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با تکنیک تحلیل تم و در بخش کمی با تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی زوجی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق 29 آسیب در قالب پنج بعد شناسایی گردید که در هر پنج بعد بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود داشت.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، فرهنگ سازمانی، نظام اداری
 • هما پیرهادی، علیرضا فیض بخش * صفحات 21-40
  کارآفرینی سازمانی یکی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. از آنجایی که توسعه رفتارهای کارآفرینانه، راهکاری اساسی برای رشد سازمان های امروزی به شمار می آید، مطالعه دقیق چگونگی توسعه کارآفرینی در سازمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا تحقیقات متنوعی توسط پژوهشگران مختلف به انجام رسیده است که هر کدام بخشی از پدیده کارآفرینی سازمانی را مورد مطالعه قرار داده است. این مقاله در صدد است با مروری نظام مند بر مهم ترین تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی سازمانی، جهت گیری های اصلی این تحقیقات را شناسایی نموده و مفاهیم کلیدی معرفی شده در تحقیقات پیشین را تشریح نماید. بدین منظور با تحلیلی آماری بر روی مهم ترین تحقیقات انجام شده در این حوزه، تحقیقات پیشین به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد، ادبیات کارآفرینی سازمانی را بر مبنای پژوهش های انجام شده می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود که عبارتند از مقدمات کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی و نتایج کارآفرینی سازمانی. در این مقاله هر کدام از این دسته ها معرفی شده و با بررسی تحقیقات شاخص مرتبط، مهم ترین مفاهیم کارآفرینی سازمانی تشریح شده اند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، پژوهش در کارآفرینی سازمانی، سازمان کارآفرین، جهت گیری پژوهشی
 • قنبر محمدی الیاسی * صفحات 42-60
  بحث «ماهیت میان رشته ای» یکی از مقوله های کلیدی مرتبط با ماهیت دانش کارآفرینی است. بخش عمده ای از کیفیت و اثربخشی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و آفرینشی حوزه کارآفرینی تابع توجه به نوع و ماهیت دانش کارآفرینی می باشد. تامل عمیق در خصوص نوع و ماهیت دانش کارآفرینی برای ارتقاء اثربخشی فعالیت های این حوزه اهمیت شایانی دارد . درباره کیفیت میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی دو نوع نگاه متعاقب وجود دارد : کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش پراکنده و نامرتبط ، کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش میان رشته ای نابالغ . با توجه به این نوع نگاه ها ،در این مقاله ی «مروری/ تحلیلی » تلاش می شود سئوال زیر مورد تامل قرار گیرد: بر اساس چه معیارهای می توانیم ماهیت میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ . چهار معیار متعاقب برای قضاوت درباره میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است: موضوع ، خاستگاه ، انسجام و هدف دانش کارآفرینی . ارزیابی تحلیلی وضعیت دانش کارآفرینی بر اساس معیارهای مورد اشاره نشان می دهد که این حوزه از ویژگی میان رشته ای بودن برخوردار است. ، اما نیاز به رشد و تکامل جدی به ویژه در معیار «انسجام دانش» دارد.
  کلیدواژگان: ماهیت میان رشته ای کارآفرینی، انسجام دانش کارآفرینی، تفکر میان رشته ای در کارآفرینی
 • سعیده باباجانی محمدی *، سعید مرتضوی، یعقوب مهارتی، رضا تهرانی صفحات 61-80
  بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم گیری غیرمنطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم کارآیی بازار می شود. هدف این مقاله، شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه با استفاده از روش فراتحلیل1 است. به همین جهت، با بررسی نظام مندی که در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی (در دوره زمانی 2016-1980) صورت گرفته، در نهایت تعداد 60 مقاله که از روش تحلیل آماری یکسان در مورد سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه استفاده کرده بودند با بهره گیری از نرم افزار2CMA2 ، عمده ترین سوگیری های شناختی و عاطفی سرمایه گذاران مشخص گردید. سوگیری های شناختی شامل؛ اعتماد بیش از حد، اتکاء و تعدیل، نمایندگی، خوداسنادی، محافظه کاری، ابهام گریزی، حسابداری ذهنی، رویدادهای اخیر، شکل دهی، اثر وضعی، خودکنترلی، و سوگیری های عاطفی عبارت از: خوش بینی، زیان گریزی و پشیمان گریزی هستند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، بازار سرمایه، تئوری چشم انداز، سوگیری شناختی، سوگیری عاطفی، فراتحلیل
 • بررسی پیامدهای شهرت سازمان های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی
  طیبه امیرخانی*، مریم عبدالملکی صفحات 81-100
  هدف از این پژوهش، مطالعه پیامدهای شهرت سازمان است. شهرت سازمان، پیش تر دغدغه پژوهش گران بخش کسب و کار بوده لیکن اخیرا پژوهش گران بخش دولتی نیز به آن پرداخته اند. در این پژوهش رابطه این متغیر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی مطالعه شده است. در این مطالعه رابطه هویت سازمانی به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. شهرت سازمان در بخش عمومی با استفاده از مقیاس طراحی شده توسط لوما - آهو و با پنج بعد اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات سنجیده شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی با مدل ارگان و هویت سازمانی نیز بر اساس مدل چنی و کرینر و اشفرث سنجیده شده است. این پژوهش در ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بهبود شهرت سازمان، می تواند منجر به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت یابی کارکنان با سازمان شود لیکن نقش میانجی هویت سازمانی تایید نمی شود. یافته دیگر این پژوهش این است که شهرت سازمان منجر به کاهش هویت یابی خنثی، دوجنبه ای و عدم احراز هویت با سازمان می شود.
 • اسماعیل شاه طهماسبی*، سپیده حاجی زاده صفحات 101-120
  در این پژوهش، رابطه میان ویژگی های خودشیفتگی و خودارزشیابی محوری و نیز سرمایه اجتماعی داخلی و خارجی مدیران عامل کارگزاری های بورس اوراق بهادار با عملکرد بنگاه ها مورد مطالعه قرار گرفت. این رابطه از طریق سه عامل میانجی گرایش کارآفرینانه، رهبری تحول گرا و شهرت (مبتنی بر دیدگاه قابلیت های پویا) مورد بررسی قرار گرفت. در این پیمایش 53 مدیر عامل کارگزاری های بورس اوراق بهادار تهران شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای متشکل از 10 شاخص اصلی، 20 زیرشاخص و 92 گویه گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که میان خودشیفتگی و خودارزشیابی محوری و نیز سرمایه های اجتماعی داخلی و خارجی مدیران عامل و عملکرد بنگاه هایشان رابطه مستقیمی وجود دارد. این رابطه همچنین بر اثر تعدیلگری عواملی چون نفوذ هیئت مدیره پویایی محیطی سابقه مدیرعامل در سمت فعلی و عمر شرکت، صحه گذاردند. نتایج تحقیق می تواند دیدی روشن از سازوکار تاثیرگذاری ویژگی های شخصیتی مدیران ارشد بر عملکرد بنگاه ها ارائه دهد. آزمون این یافته ها در صنایع مختلف و نیز بررسی تاثیر سایر ویژگی های شخصیتی مدیران عامل بر عملکرد بنگاه ها می تواند راه را برای تحقیقات آتی هموار سازد.
  کلیدواژگان: عملکرد کارگزاری های بورس، خودارزشیابی محوری، خودشیفتگی، سرمایه های اجتماعی مدیران عامل
|
 • Samad Barani, Abolhassan Faghihi *, Reza Najaf Beigi Pages 1-20
  Organizational culture is among the factors contributing to the efficiency of administrative systems. Therefore, an organizational culture which is deemed to create a competent administrative system, could be vital for all developing societies. This research aims at investigating organizational culture deficiencies in Iran’s public sector. By studying the present status of organizational culture in Iran’s public organizations, the study strives to identify the cultural challenges that Iranian bureaucracies face and present some solutions to overcome the potential shortcomings. A number of administrators and academics participated in the study’s semi-structured interviews and a survey was conducted among experts from four Iranian ministries .The analysis of interviews was done through thematic analysis technique and in the quantitative section of the study we used Confirmatory Factor Analysis (CFA) and paired sample t-test. Based on the findings of the research, we identified 29 shortcomings in five areas, all of which demonstrate a significant gap between the status quo and the desired status.
  Keywords: Pathology, Organizational culture, Administrative system
 • Homa Pir Hadi, Ali Reza Feiz Bakhsh* Pages 21-40
  Corporate Entrepreneurship has been drawing mounting interest in recent decades. As a crucial approach to make modern organizations thrive, entrepreneurial behavior holds paramount importance in organizational research. Each of scholarly works in the literature has partly investigated the concept. This paper seeks to produce a roundup review of the prominent studies in terms of their directions, and also elaborate on fundamental concepts introduced in the CE literature. We have conducted statistical analyses of significant studies while categorizing CE literature on a thematic basis. The analyses suggest that CE literature may fall in three main categories i.e. antecedents, processes, and outcomes. The paper proceeds to further introduce these categories while examining key studies of each to delineate pivotal CE concepts. In the second part of the paper, we have tried to describe historical trends and methodologies employed in the studies surveyed. Thus, the current paper is expected to illustrate a representative picture of CE research directions and fundamental concepts.
  Keywords: corporate Entrepreneurship (CE), CE research, Entrepreneurial Organization, Research direction
 • Ghanbar Mohammadi Elyasi * Pages 42-60
  Much of the effectiveness of training, research and creative activities of entrepreneurship is contingent on attention to the nature of entrepreneurship knowledge. Deep reflection on the type and nature of entrepreneurship knowledge is crucial for improving the effectiveness of entrepreneurship activities. There are two views on interdisciplinary nature of this field of study; Entrepreneurship as a body of fragmented and irrelevant knowledge, and Entrepreneurship as an immature interdisciplinary field. The purpose of this review, is to assess interdisciplinary nature of Entrepreneurship. The review of literature indicates that there are four criteria by which we could judge the nature of Entrepreneurship; subject matter, theoretical origin, knowledge integration and purpose of the field. Analytical assessments of the current state of Entrepreneurship that is based on the above-mentioned criteria state that Entrepreneurship has the characteristics of being an interdisciplinary field of knowledge, but still seriously need to evolve, especially in the criterion of "knowledge integrationE
  Keywords: Interdisciplinary nature of Entrepreneurship, knowledge integration, corporate Entrepreneurship (CE), CE research
 • Saeedeh Baba Jani Mohammadi *, Saeed Mortazavi, Yaghoub Maharati, Reza Tehrani Pages 61-80
  Capital market plays an important role in the economy, by transferring the cash fellow of people who cannot use their money at capital market. Therefore, a good performance of these markets could be a key factor in economic growth, so economic development will be achieved if capital markets work efficiently. On the other hand, due to irrational decisions of investors in the capital market, systematic errors may occur that causes inefficiencies in the market. This paper is aimed at identifying the main biases investors undertake in the capital market. Searching the major internal and external databases (for a period of 2016-1980), we reviewed 64 articles that have used the same statistical analysis about the biases investors undertake in capital markets. Using the CMA2 software, we found that the most significant cognitive biases are: overconfidence, self-reliance and adjustments, representation, self-attribution, conservatism, uncertainty avoiding, mental accounting, current events, shaping, work status, self-control, and emotional biases are : optimism, loss aversion and regret aversion.
  Keywords: Behavioral Finance, Capital Markets, Prospect Theory, Cognitive Bias, Emotional Bias, Meta-Analysis
 • A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance
  Tayyebeh Amirkhani *, Maryam Abdolmaleki Pages 81-100
  The purpose of this paper is to study the consequences of organizational reputation in the public sector of Iran. In the past, this subject has been an enquiry to be studied in business sector, but, recently the subject has attracted the attention of public sector researchers. In this paper, we examine the impact of organizational reputation on organizational citizenship behavior considering mediating role of organizational identity. In this study, Public sector organizational reputation is measured by Luoma-aho(2008) model within five dimensions: authority, esteem, trust, efficiency and service. OCB is measured by Organ(1988)model and organizational identification by Cheney’s model. The population is the staff of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. Questionnaire was the main instrument for gathering data. We used the structural equation modeling for analysis of data. The results show that organizational reputation has significant impact on OCB and organizational identification, but the impact of mediating role of organizational identification was not confirmed.
  Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational Reputation, organizational Identification
 • Esmaeil Shah Tahmasebi *, Sepideh Hajizadeh Pages 101-120
  The purpose of this study is to assess the effects of personality traits (narcissism and core self-evaluation) as well as, internal and external social capital of Tehran Stock Exchange brokerage CEOs on the performance of their firms. Entrepreneurial orientation, transformational leadership and reputation variables mediate this relationship. This survey was conducted on 53 CEOs of the brokerages using a questionnaire composed of 10 main criteria, 20 sub-criteria and 92 items (questions). The results confirmed fourteen out of seventeen hypotheses. The relationship of narcissism, core self-evaluation, and internal and external social capital of CEOs via the mediating variables was confirmed. Also the moderating role of board power, environmental dynamism, CEOs tenure and firm age was verified. The resulted model revealed that half of firm performance can be indirectly effected by core self- evaluation, narcissism and external social capital.
  Keywords: Performance of Stock Exchange Brokerages, core self-evaluation, narcissism, social capital of CEO