فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت مالی - پیاپی 20 (زمستان 1396)
 • پیاپی 20 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مرادی صفحات 9-32
  انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه یکی از مهم ترین چالش های علوم مالی است. هدف این مطالعه به کارگیری الگوریتم چرخه آب چندهدفه (MOWCA) برای یافتن ترکیبی کارآمد از سبد سرمایه گذاری است. مسئله موردمطالعه یک مسئله چند هدفه غیرخطی است که توابع هدف آن حداکثرسازی بازده و حداقل سازی ریسک را شامل می شود. الگوریتم چرخه آب از فرآیند چرخه آب در طبیعت شبیه سازی شده و نخستین بار توسط مرادی و همکاران (2017)، برای بهینه سازی سبد سهام در چهار بورس بزرگ دنیا استفاده شد. نمونه این پژوهش شامل اطلاعات روزانه 30 شرکت بزرگ بورس تهران طی سال های 1392 تا 1394 است؛ به علاوه، عملکرد MOWCA برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه با سایر بهینه-سازهای چندهدفه، از قبیل الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) و الگوریتم پرندگان چندهدفه (MOPSO)، مقایسه شد. به منظور مقایسه نتایج الگوریتم ها، چهار معیار عملکرد مرسوم شامل فاصله، یکنواختی، تنوع و پوشش به کار رفت. یافته ها حاکی از آن است که بر اساس اغلب معیارهای ارزیابی عملکرد مورداستفاده در این پژوهش، MOWCA در مقایسه با سایر الگوریتم های فراابتکاری برای مسائل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری کارآمدی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، الگوریتم چندهدفه، الگوریتم چرخه آب، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم پرندگان
 • محمد جواد شیخ، مریم کلانتر صفحات 33-53
  تعیین ارزش شرکت از عوامل مهم در سرمایه گذاری است. یکی از عوامل موثر بر ارزش سهام شرکت، تصمیم گیری های مالی است. وظیفه اصلی هر مدیر مالی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و افزایش ارزش شرکت است و این وظیفه زمانی امکان پذیر است که شرکت عملکرد خوبی داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد شرکت ها است. معیارهای ارزیابی عملکرد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی ها، نسبت افزایش فروش، نسبت Q توبین و سرمایه در گردش خالص است. جامعه آماری موردبررسی 21 شرکت صنعت دارویی پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی 1385- 1392 است. به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها از رویکرد اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزارهای اکسل، ایویوز، مینیتب و استاتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جریان نقدی آزاد با هیچ یک از معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معناداری ندارد؛ همچنین تنوع بخشی تنها با نسبت بازده دارایی ها رابطه معنادار دارد و این رابطه منفی است.
  کلیدواژگان: جریان نقدی آزاد، تنوع بخشی، عملکرد، پانل دیتا
 • احمد ناصری، ساعده سلیمانی، حسن یزدی فر صفحات 55-70
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» است. در این راستا، تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش (دوره بازپرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد) بررسی شده است. در این پژوهش، نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 است. برای انجام محاسبات از نرم افزار Excel و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و نرم افزار Evewis استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که درصد سهامداران نهادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس، ولی با دوره وصول مطالبات، دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. افزون بر این، بین اندازه هیئت مدیره و متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین درصد اعضای غیرموظف با چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات رابطه معناداری ندارد و با دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. در این مطالعه، به طور ویژه رابطه بین چند معیار حاکمیت شرکتی با کارایی مدیریت سرمایه در گردش موردبررسی قرار گرفت که یافته های این پژوهش مورداستفاده مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیریت مالی و سایر ذی نفعان است.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، کارایی مدیریت سرمایه در گردش، ترکیب هیئت مدیره، ساختار مالکیت
 • سید علی محمد نجفی فراشاه، امیر آذرفر، حسین حسن زاده سروستانی صفحات 71-95
  شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.
  کلیدواژگان: شفافیت شرکتی، افشای داوطلبانه، قواعد مطلوبیت زا، شبیه سازی عامل بنیان
 • حسین فخاری، فرهاد فلاح پور صفحات 97-114
  مسئولیت پذیری اجتماعی در دهه اخیر موردتوجه بسیاری از شرکت ها و مدیران قرار گرفته است؛ زیرا علاوه بر ذی نفعان مستقیم، منافع ذی نفعان غیرمستقیم خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین انتظار می رود، با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد مالی تحت تاثیر قرار گیرد و از این طریق ارزش افزوده بازار شرکت نیز دست خوش تغییر شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار است. برای این منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» به روش تحلیل ترکیبی داده ها بررسی و تحلیل شده است. در این پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق چک لیست افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تحلیل محتوای گزارش ها سالانه فعالیت هیئت مدیره شرکت ها جمع آوری شده و موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سود هر سهم و شاخص کیوتوبین نقش میانجی کامل را در رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار ایفا می کنند. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق شاخص عملکردی اثر معناداری بر ارزش افزوده بازار دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش افزوده بازار، عملکرد مالی
 • محمود پاکباز، مهدی داوری، میثم بلگوریان صفحات 115-131
  در سال های اخیر، مطالعاتی در رابطه با کاربرد برخی روش های تحلیلی برای کشف بازده غیرعادی پیرامون تاریخ اعلان سود حسابداری انجام شده است؛ دو رویکرد از مهم ترین رویکردهای تحلیلی که در این رابطه موردتوجه هستند، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. هدف پژوهش حاضر، بررسی قدرت پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود حسابداری توسط سیگنال های تحلیل تکنیکال در «بورس اوراق بهادار تهران» است که در این راستا از معیارهای میانگین متحرک و اندیکاتور حجم معاملات، به عنوان استراتژی معامله، در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این پژوهش در حوزه پژوهش های کاربری و توصیفی قرار دارد که با مطالعه 50 شرکت فعال تر «بورس اوراق بهادار تهران» بین سال های 1390 تا 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای معاملاتی انتخاب شده در تحلیل تکنیکال می تواند بازده تعدیل شده بر اساس هزینه معاملات و بازده غیرعادی مثبت ایجاد کند؛ بنابراین استراتژی تحلیل تکنیکال در «بورس اوراق بهادار تهران» قادر به پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود شرکت ها است.
  کلیدواژگان: تحلیل تکنیکال، اعلان سود، بازده غیرعادی، بازده تعدیل شده
 • محمدهاشم بت شکن، حسین عبده تبریزی، محمدعلی دهقان دهنوی، مهسا قربانی بوانی صفحات 133-151
  سرمایه گذاری ریسک پذیر بر رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری (Innovation ecosystem) کشور بدون تامین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله نخست با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا-کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر دست یافته شد. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارت اند از: تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمان بر بودن فرآیند تاسیس و انحلال شرکت ها، آشنانبودن با شاخص های ارزیابی موشکافانه، برخورداری نبودن از سازوکار داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری، اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره؛ همچنین درحال توسعه بودن نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور، محیط کسب وکارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی، اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبان دانش، کمبود نیروی کار باکیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با مبانی نظری سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبان دانش و کارآفرینان با مبانی نظری مالی.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری ریسک پذیر، عوامل موثر، توسعه، شرکت های نوپا، ایران
|
 • Mohammad Moradi Pages 9-32
  Portfolio selection is one of the vital financial challenges. This study seeks to apply the multi-objective water cycle algorithm (MOWCA) to find efficient frontiers associated with portfolio. This problem is non-linear multi-objective problem including maximiaing return and minimizing risk of portfolio. The inspired concept of WCA is based on the simulation of water cycle process in the nature. At the first time, it was applied by Moradi et al. (2017) for optimizating portfolio. Computational results are obtained for analyses of daily data for the period 2013 to 2015 including TSE 30. The performance of the MOWCA for solving portfolio optimization problems has been evaluated in comparison with other multi-objective optimizers including the MOGA and MOPSO. Four well-known performance metrics are used to compare the reported optimizers: GD, MS, S and ∆. Statistical optimization results indicate that the applied MOWCA is an efficient and practical optimizer compared with the other methods for handling portfolio optimization problems.
  Keywords: Portfolio Optimization, Multi-objective Optimizations, Water Cycle Algorithm, Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization
 • Mohammad Javad Sheikh, Maryam Kalantar Pages 33-53
  Determining the firm value is one of the important factors in investment. One of the effective factors on the shares value is financial decision-making. The main task of any CFO, is maximizing shareholder wealth and increasing the value of the company, and it is possible when the company is running well. The purpose of this paper is to examine the relationship between free cash flow and diversification with firm performance. Performance evaluation factors are return on equity ratio, return on assets ratio, the proportion of sales, Q Tobin's ratio and net working capital. The statistical population is 21 listed companies in Tehran Stock Exchange from pharmaceutical industry in the period 2006- 2013. In order to determine the relationship between variables, panel data econometrics approach and Eviews software has used. Results indicate that free cash flow does not have a significant relationship with any of the factors of performance evaluation. Also diversification has significant relationship only with Return on assets ratio, and this relationship is negative.
  Keywords: Free Cash Flow, Diversification, Performance, Panel Data
 • Ahmad Naseri, Saedeh Soleimani, Hassan Yazdifar Pages 55-70
  Purpose
  The Purpose of this study is to investigateThe Impact of Corporate Governance on Working Capital Management Efficiency of Firms Accepted in Tehran Stock Exchange. In this context, the impact of corporate governance mechanisms (board size, percentage of institutional shareholders, non-executive directors) on the efficiency of working capital management (including the accounts receivables, accounts payables, inventory, cash conversion cycle) is investigated. The research
  Method
  The sample consists of 98 companies in the period 1387 to 1391. The Excel software to perform calculations and to test the hypotheses, multiple regression method and software Evewis are used in this study. Findings: The result of statistical analysis showed that the percentage of institutional shareholders with a cash conversion cycle is inversely related with the accunts receivables, and is directly related with accounts payables and inventory. And there is no significant relationship between the board size and the variables of working capital management. There is not no significant relationship between the percentage of non-exec utive directors as well as the cash conversion cycle and accunts receivables and has a direct relationship with the accounts payables and inventory.
  Conclusion
  this study is to investigate particular the association between several features of corporate governance and the efficiency of working capital management. The findings may be useful for financial managers, investors, financial management consultants, and other stockeholders.
  Keywords: Corporate Governance, Working Capital Management, Ownership Sttructure, Board Composition
 • Seyyed Ali Mohammad Najafi Farashah, Amir Azarfar, Hossein Hasanzadeh Sarvastani Pages 71-95
  Corporate transparency is one of the key subjects in stock market transparency. Securities and Exchange Organization (SEO) uses punishment and punishing rules to increase market transparency but this approach is somehow minimalistic and traditional while using utilizing rules as a modern approach creates great improvement in Tehran Exchange Market transparency. In this paper utilizing rules designed and extracted from legal documents and Agent based Simulation predicted number of transparent corporations in ten years of simulation with top ten rule with stochastic rules. Simulation model simulated for 10 times and Results Showed that with implementation of each top ten rule 13 to 27 percent of corporations expose their information voluntarily without any force in the market. 41 to 68 percent of corporations will be transparent if all the top ten rules implemented. The results showed that using utilizing and persuasive approach with punitive approach can create great improvement in market transparency.
  Keywords: Corporate Transparency, Voluntary Disclosure, Utilizing Rules, Agent Based Simulation
 • Hossein Fakhari, Farhad Fallahpour Pages 97-114
  In the recent decades, Corporate Social Responsibility has become the main attention of many firms and managers, because, in addition to direct stakeholders, it considers the indirect stakeholders, too. The main purpose of a firm is to improve their financial performance and creating market value, so that, today it's become the main priority for investors and shareholders. So it is expected that the implementation of Corporate Social Responsibility, affects financial performance and CSR affects Market value-added through financial performance. The main purpose of this study is to check the mediating effect of financial performance on the relationship between corporate social responsibility and Market value-added for the five periods from 1390 to 1394 and it contains 99 firms. We used Barzegar (1392) corporate social responsibility Checklist to measure Firm's CSR. This means that these scores have taken from content analyse of board annual reports of companies. In order to analyse and data classification, we used Excell and Eviews 8 Softwares. The finding shows that Earning per Share and Q-tobin have full mediating effect on the relationship between Corporate Social Responsibility and Market Value-Added. Corporate social responsibility has negative effect on market value-added through qtobin, but, its effect is positive through Earning per Share.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Market Value Added, Financial Performance
 • Mahmood Pakbaz, Mehdi Davari, Meysam Bolgorian Pages 115-131
  In recent years, studies have been conducted about the performance of some analytical methods to detect the abnormal return on the earnings announcement date. Two of the most important approaches that always are bold in the intellectual literature of capital market are technical and fundamental analysis. The purpose of this research is investigating the prediction power of the information content of the earnings announcement by technical analysis signals in Tehran Stock Exchange. Type of Technical strategy used is simple moving average with volume confirmation. The results indicate that during the period 1390-1394, Technical analysis strategy able to predict information content of earnings announcement, because this strategy could produce abnormal return and positive adjusted return before earnings announcements date.
  Keywords: Technical Analysis, Earning Announcement, Abnormal Return, Adjusted Return
 • Mohammad Hashem Botshekan, Hossein Abdeh Tabrizi, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, Mahsa Ghorbani Bavani Pages 133-151
  Venture capital has a direct effect in qualitative and quantitative growth of knowledge-based products and national and international entrepreneurship. Iranian Innovation ecosystems will not be successful without the right financing. The main objective of this study was to identify factors affecting the underdevelopment of venture capital in Iran. In the first stage using a library method and the most important factors in the venture capital development were identified.Then, using the Delphi method and implemented a three-stage agreement. The results indicate that the reasons for the venture capital investment industry underdevelopment are the low number of patents based on market demand, the timing of the process of establishment and dissolution of companies, the lack of familiarity with the indicators of due diligence, Absence of arbitration mechanism, non-professional contracts, exit strategy restrictions, lack of scientific and executive policies of this industry in the government, lack of financial and legal incentives, administrative bureaucracy, grants and low-interest facilities are ongoing and also Developing : the country's economic system, the country's financial system, the innovative business environment, the cultural system and the weakness in the index of human resources include the migration of elites and knowledge holders, the shortage of quality workforce and professional advice, less familiarity with supervisory and executive organizations involved with the venture capital investment literature, knowledge holders and entrepreneurs less familiarity with finance literature.
  Keywords: Venture Capital, Effective Factors, Development, Early, stage Companies, Iran