فهرست مطالب

احسن الحدیث - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید شفیعی * صفحه 8
  رهیافت های تاریخی هرمنوتیکی بر رهیافت هایی از مطالعات قرآنی معاصر اطلاق می شود که پیروان آن معتقدند معنای هر آیه قرآنی یا حدیث، تا حد بالایی سیال است و با سیاق تاریخی اجتماعی زمان نزول آیات قرآن ارتباط دارد، برخلاف نص گراها که معنای قرآن را در گذر زمان ایستا و ثابت می دانند. در رهیافت های مذکور فقط به تحلیل زبانی نمی پردازند، بلکه از قلمروهای دیگر مانند هرمنوتیک، تاریخ گرایی و نظریه ادبی نیز یاری می طلبند. محققانی که به رهیافت های تاریخی هرمنوتیکی در قرآن پژوهی شهرت دارند، طیفی از محققان با پیشینه های گوناگون را در بر می گیرند، از جمله فضل الرحمن، محمد ارکون، محمد شحرور و محققان مسلمان دیگری همچون آمنه ودود، اسماء بارلاس و خالد ابوالفضل. با این حال، گرچه همه این محققان را می توان در یک طیف قرار داد، اما نظرات و فهم آنها از قرآن به طور معتنابهی با یکدیگر متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی در جستجوی تفاوت های این رهیافت ها با رهیافت های نص گرا و تحلیلی اجمالی از دیدگاه های دسته نخست است.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، هرمنوتیک، تاریخ گرایی، نص گرایی، پست مدرنیسم، نظریه ادبی معاصر، فمینیسم
 • حسین خانی کلقای *، زینب طغیانی صفحه 21
  با توجه به نزول قرآن به زبان عربی، لازمه آگاهی همگان از محتوای این کتاب آسمانی، ترجمه دقیق آن است. در مطالعه و تحلیل ترجمه قرآن نیز باید به ساختارهای زبان مبدا و مقصد توجه نمود. یکی از ضرورت های اساسی برای ارائه ترجمه ای وفادار و مطلوب نیز، ایجاد یا برقراری تعادل میان این ساختارهاست. یکی از ساختارهای نحوی در زبان عربی، ساختار نحوی حال با اقسام مختلف آن است که معادل آن در زبان فارسی قید حالت با شکل های مختلف آن می باشد. در این پژوهش ساختار نحوی حال مفرد در سه ترجمه معروف الهی قمشه ای، فولادوند و مشکینی در جزء آخر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبیین علل لغزش های مترجمان در ارائه معادل صحیح این ساختار، ترجمه صحیح ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ترجمه فولادوند دارای کمترین لغزش در میان سه ترجمه می باشد و مترجم در ترجمه بیشتر عبارات دارای حال، مطابق با نظریه ترجمه خود که «وفادار معنایی» می باشد، عمل نموده است.
  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، نقد ترجمه، ساختار نحوی حال، الهی قمشه ای، فولادوند، مشکینی
 • سیدمحسن موسوی، حجت علی نژاد * صفحه 52
  درباره نخستین آیات نازله بر پیامبر، آرای مختلفی وجود دارد؛ اما روایات درباره دو قول از این اقوال آیات سوره حمد و آیات ابتدایی سوره علق بیشتر است. بیشتر دلایل عالمان مسلمان در این موضوع، تنها به روایات متکی است و جنبه نقلی دارد. اما پرسش این است که آیا میتوان از راه عقلی هم به اثبات این مطلب پرداخت؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به این مساله میپردازد. یافته ها حاکی از این است که هرچند بر اساس ظاهر بعضی روایات، آیات نخستین سوره‏ علق آغازین آیات نازله بر پیامبر است، اما چون در این آیات، جز فرمان خواندن وحی و اوصاف پروردگار، مطلب دیگری ملاحظه نمی‏شود، لذا نزول این آیات در آغاز بعثت چندان مقبول به نظر نمی‏رسد. آنچه از جمع‏بندی دلایل عقلی و نقلی به دست میآید این است که احتمالا اولین آیات نازلشده بر پیامبر، آیات سوره‏ حمد بوده است.
  کلیدواژگان: نخستین آیات، سوره حمد، سوره علق، سوره مدثر، آغاز وحی
 • روح الله متقی نیک *، نفیسه زارعی صفحه 66
  در طول تاریخ اسلام، شناخت امام و پیوند با خاندان پیامبر از منزلت ویژه ای برخوردار بوده است؛ به گونه ای که دوستی و پیوند با فرزندان و دوستان ایشان مورد عنایت مردم بوده است و در روایات وارده، همواره به زیارت ایشان تاکید فراوان شده است؛ زیرا زیارت، نشان دهنده شوق درونی انسان و نشانی از محبت و تعلق خاطر او می باشد. از طرفی با توجه به در درسترس نبودن قبور ائمه برای برخی افراد و منتسب بودن امامزادگان به اهل بیت (علیهم السلام) و در نتیجه احترام خاص شیعیان به ایشان در طول تاریخ، این بقاع متبرک علاوه بر نقش و تاثیر مذهبی، می توانند خود در اشاعه فرهنگ و سیره علوی تاثیرگذار باشند. از این رو زیارت امامزادگان منتسب به ایشان، به مثابه پل ارتباطی، جهت توسل به معصومان (علیهم السلام) است که این تشرف خود زمینه ساز گسترش فرهنگ زیارت شده است. این نوشتار می کوشد تاثیر جایگاه امامزادگان بر فرهنگ زیارت را از این منظر مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد امامزادگان در حفظ هویت منطقه ای که در آن قرار دارند و در کاستن آمار جرم و فساد این مناطق نقش ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: زیارت، امام زاده، فرهنگ، توسعه فردی، توسعه اجتماعی
 • مرتضی سازجینی *، عباس یوسفی تازه کندی صفحه 87
  تفسیر آسان منتخب از تفاسیر معتبر تالیف مفسر معاصر آیت الله محمدجواد نجفی خمینی است. تفسیر آسان فاقد مقدمه ای جامع و کامل است که بیانگر مبانی، قواعد و روش تفسیری مفسر باشد. با توجه به جایگاه تفسیر آسان به عنوان یکی از تفاسیر معتبر معاصر و اهمیت مبحث قواعد تفسیری، پژوهش حاضر عهده دار تبیین قواعد تفسیری آن است. با تتبعی که در تفسیر آسان صورت گرفت، مشخص شد که مفسر از قواعد تفسیری ای چون در نظر گرفتن قرائت صحیح، رجوع به لغت نامه و عدم اتکا به معانی ارتکازی در فهم مفردات، توجه به مفاهیم واژگان قرآنی در عصر نزول، ارجاع متشابهات به محکمات، توجه به سبب نزول و شان نزول آیات، عدم استفاده از اسرائیلیات، توجه به سیاق آیات و سور، توجه به قواعد ادبیات عرب، توجه به مخصص و مقید آیات و جری و تطبیق استفاده نموده است.
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر آسان، قواعد تفسیری، نجفی خمینی
 • خدیجه بنام *، نوروز امینی صفحه 107
  انس با قرآن مفهومی پرکاربرد در فرهنگ اسلامی است و در روایات بسیاری بر انس با قرآن تاکید شده است. انس با قرآن اگرچه جلوه ها و ظهورهای متعددی از جمله قرائت، روخوانی، حفظ و فهم مفاهیم دارد، اما هیچ یک از این موارد نمی تواند معنای حقیقی انس با قرآن را تبیین کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقیقی انس با قرآن از رهگذر تاکید بر معنای لغوی این واژه، انس با قرآن را در معنای آرامش یافتن و رسیدن به سکینه در محضر قرآن میداند و در ادامه مهمترین آثار انس با قرآن را از رهگذر آیات و روایات مورد مطالعه قرار میدهد.
  کلیدواژگان: انس با قرآن، الفت، سکینه، آرامش
 • احد نورمحمدی *، ولی نوروزی صفحه 121
  از روش های نوین تحقیق و پژوهش در قرآن، معناشناسی واژه های قرآنی است. در این نوع نگرش معناشناختی و مفهومشناسی، هر واژه به همراه مصادیق و سیاق آیات مورد بررسی قرار میگیرد. در این جستار با استفاده از روش یادشده، پس از تبیین مفهوم و ماهیت فساد در لغت، اصطلاح و نظر مفسران، کاربرد قرآنی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دستآمده حاکی از آن است که فساد مفهوم عام منفی دارد و در یک شبکه بسیار گسترده با مفاهیمی همچون عثو، غی، خبال، دخل، ثبور، بوار، فحشاء، قبح و صلاح ارتباط پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معناشناسی، فساد، قبح، غی، فحشاء، صلاح
|
 • Dr.Saeid Shafiei * Page 8
  In contrast to textualist scholars, stating that the meanings of the Quran are fixed and unchangeable over time, hermeneutic historical approaches argue that the meaning of a particular Qur’anic verse (or hadith) is, to a large extent, indeterminate and is related to the historical-social context of the time of revelation. According to the latter, in addition to the linguistic analyses, other issues including hermeneutic, historical, and literary theories are studied as well. Those scholars who follow such approach are in a variety of backgrounds, e.g. Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Muhammad Shahrour, Amina Wadud, Asma Barlas and Khaled Abou El Fadl. Although all these scholars can be classified in one range, their views and understandings of the Qur’an mainly vary. The present paper, based on the analytical-descriptive method, aims to show the differences between this approach and the contexualists’, presenting a short analysis of the former’s views.
  Keywords: Interpretation of The Quran, Hermeneutics, Historical Approach, Textualism, Post-Modernism, Contemporary Literary Theory, Feminism
 • Dr. Hossein Khani Kalqay *, Zeinab Toghyani Page 21
  Since the Holy Qur’an has been descended in Arabic, the exact translation of this book is very important and necessary for everyone in order to be aware of its content. In the study and analysis of the translation of the Qur’an, the structures of the language of origin and destination must be considered. One of the basic requirements to reach a loyal and desirable translation is equivalence or harmony between these structures. An Arabic syntactic structure is that of “the present” with its various forms, the equivalent of which is the “adverb of manner” in Persian with its various forms. In this paper, the singular syntactic structure is examined in three famous translations of Elahi-Qomsheiy, Fouladvand and Meshkiny in the last part of the Holy Qur’an, presenting the correct translation besides mentioning their faults. As a result, we conclude that the Foulavdand’s translation has the slightest slip among the others, and he has followed mostly the correct equivalent for the present phrases, completely according to his own theory of “loyal-meaning” translatoion.
  Keywords: Translation of The Quran, Critique of Translation, Syntactic Structure of Present, Elahi-Qomsheiy, Fouladvand, Meshkiny
 • Dr. Seyyed Mohsen Mousavi, Hojjat Alinezhad * Page 52
  There are different opinions about the first verses revealed to the Prophet Muhammad (PBUH), but traditions mostly focus merely on two: the chapter al-Fatiḥah and the first verses of the chapter 'Alaq. Muslim scholars and exegetes rely only on traditions and scriptural contexts. Rather, the issue raised here is that “is it possible to prove their arguments through the means of reason, as well?” The present research, based on descriptive-analytical method, argues that although according to some traditions the first revealed verses to the Prophet (PBUH) are the first verses of the chapter ‘Alaq, since these verses indicate only to the Lord’s command for “reciting” and to some His descriptions, it is not reasonable to accept them as the first verses in the beginning of revelation. As a result, according to the intellectual and traditional arguments, it seems that the first verses of revelation were the verses of the chapter al-Ḥamd.
  Keywords: first verses, chapter al-?amd, chapter al-Alaq, chapter Muddathir, beginning of Revelation
 • Rouhollah Mottaqi-Nik *, Nafiseh Zarei Page 66
  During the Islamic history, knowing the Imam and relationship to the Prophet's kinship has enjoyed a special status, in such that friendship and bondage with their children and friends were the subject for the people, and according to traditions (hadith) their pilgrimage has always been emphasized, for the Pilgrimage represents the inner cravings of a person and is a sign of his love and affection. On the other, because of the fact that the graves of Imams today are not in hand for some people, ascribing the Imams’ progeny to Ahl al-Bayt (PBUTH), and particular respect to them by Shi’as throughout history, this blessed shrines, in addition to the religious role and influence, can be influential in preaching Alavi (Ali’s) manner and biography. Hence, the pilgrimage of an Imam’s offspring is regarded as a bridge to resort to the Infallibles (PBUTH), which is the basis of the expansion of the culture of pilgrimage. This article aims to examine the influence of the position of Imams’ progeny on the culture of pilgrimage. The findings show that the existence of an Imam’s offspring has a special role in preserving the regional identity of the place in where he is buried and in reducing the statistics of crime and corruption in these areas.
  Keywords: Pilgrimage, Imam's Offspring, Culture, Individual Development, Social Development
 • Mortaza Sazjini *, Abbas Yousefi Ttazekandi Page 87
  Tafsīr-i Āsān, Selections of Authentic Exegeses is compiled by the contemporary commentator, Ayatollah Muhammad-Javad Najafi Khomeini. It lacks of a comprehensive introduction showing the commentator’s exegetical fundamentals, rules, and method. Regarding the position of Tafsīr-i Āsān as one of the most authentic contemporary interpretations, as well as, the importance of exegetical rules, this research is to explain its exegetical rules. As a result, it is argued that the commentator used the following rules: considering a correct reading, referring to glossaries and not merely relying on the subjective translations, considering the lexical notions of Quranic words in the time of revelation, referring doubts to certainties, considering causes and dignities of revelations, not using of Israeli reports, paying attention to the contexts of verses and chapters, considering rules of Arabic literature, and paying attention to exceptions, jary and taṭbīq of verses.
  Keywords: The Holy Quran, exegetical rules, Tafs?r-i ?s?n, Najafi Khomeini
 • Khadijeh Benaam *, Nowruz Amini Page 107
  Familiarity (ouns) with the Quran is a concept widely used in Islamic culture and has been emphasized in many traditions. Familiarity with the Quran has many manifestations, including recitation, maintenance and understanding of concepts, however none of them can explain the true meaning of familiarity with the Quran. This article examines the true meaning of the familiarity with the Quran through the emphasis on the literal meaning of this term, and means the familiarity with the Quran in the sense of relax in the presence of the Quran. Then, in the following, has describes the most important works of the familiarity with the Quran through verses and narratives.
 • Ahad Nourmohammadi *, Vali Nowruzi Page 121
  Among new research methods of the Quranic studies it must be mentioned of semantics of the Quranic words. In such a semantical and notional method, every word is studied and analyzed besides its examples and context. Based on this method, the present paper, regarding the clarification of the concept and nature of “fasād” in philology and terminology and commentators’ views, surveys its Quranic applications. Findings indicate that this term has a general negative concept and is connected to an extensive notional network including “'utuww”, “ghayy”, “khibāl”, “dakhl”, “thabūr”, “bawār”, “fahshā'”, “qubḥ”, and “ṣalāḥ”.
  Keywords: The Holy Quran, semantics, fas?d, qub?, ghayy, fahsh?', ?al??