فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و ششم شماره 1 (فروردین 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (فروردین 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • مریم سترگی، مجید حسن پورعزتی، زهرا موسوی صفحات 1-15
  مقدمه
  مصرف خوراکی عصاره استویا سطح آنتی اکسیدان های بدن را افزایش می دهد. در این مطالعه، مصرف خوراکی عصاره استویا بر عوارض عصبی و کبدی ناشی سمیت حاد و مزمن استامینوفن در موش های کوچک بررسی شد.
  روش بررسی
  موش ها (12n=) از نژاد NMRI ،در مطالعه حاد، عصاره استویا (400 میلی گرم/میلی لیتر) را به مدت یک ماه همراه با آب آشامیدنی دریافت و سپس تک دوز استامینوفن (600 میلی گرم/کیلوگرم، داخل صفاقی) را دریافت کردند. در مطالعه مزمن، موش ها (6n=) استویا (200 و 400 میلی گرم/میلی لیتر) را همزمان با استامینوفن 5/4 (میلی گرم/میلی لیتر) همراه با آب آشامیدنی به مدت یک ماه دریافت کردند. هماهنگی حرکتی موش ها توسط آزمون راه رفتن روی طناب سنجیده شد. سطح سرمی آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) و هیستوپاتولوژی کبد موش ها ارزیابی شد. تمامی داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 ارزیابی شدند. داده ها توسط آزمون کای دو و تحلیل واریانس یک طرفه مورد سنجش واقع شدند.
  نتایج
  ناهماهنگی حرکتی در 75 درصد موش های پس از درمان مزمن با استامینوفن مشاهده شد و پیش درمانی با استویا جلوی بروز اثر استامینوفن را گرفت. استامینوفن سطح ALT و AST سرمی موش ها را به طور معنی دار (01/0>p) افزایش داد. عصاره استویا به صورت وابسته به دوز، این فاکتورهای سرمی را کاهش داد. پیش درمانی با هر دو دوز استویا سبب کاهش شدت علایم بافتی نکروز کبدی ناشی از تجویز مزمن استامینوفن شد.
  نتیجه گیری
  مصرف خوراکی عصاره استویا توانست مانع علایم سمیت عصبی و کبدی ناشی از استامینوفن شد.
  کلیدواژگان: استویا، استامینوفن، موش کوچک، نشانگان سمیت عصبی، نارسایی کبدی
 • سهراب امیری، مهسا قاسمی قشلاق، زهرا عباس زاده صفحات 16-26
  مقدمه
  هیجان ها و صفات شخصیتی از مهم ترین عوامل موثر در مشکلات پزشکی ناشی از عوامل روان شناختی هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین دوسوگرایی ابراز هیجانی، ناگویی هیجانی و صفات شخصیتی در افراد با بیماری و عادی بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی- پس رویدادی و جامعه آماری شامل افراد با بیماری در ارومیه و افراد بهنجار در سال 1395 بود. 60 نفر با کسب رضایت آگاهانه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 60 نفر از افراد عادی همتا سازی شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه دوسوگرایی ابراز هیجان، ناگویی هیجانی و صفات شخصیتی بین شرکت کنندگان توزیع و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و روش شاخص های توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که دوسوگرایی هیجانی و ناگویی هیجانی در افراد با بیماری و عادی متفاوت است. افراد با بیماری نسبت به افراد عادی سطح بالایی از دوسوگرایی هیجانی و ناگویی هیجانی را تجربه کرده بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سطوح هیجانی نامناسب می تواند زمینه ساز اختلال های تنی را فراهم و خود بیماری زمینه آسیب های بیشتر را ایجاد کند، لذا نیازمند است که در جهت کاهش آسیب های روانی و آموزش تنظیم هیجانی مطلوب مداخلات لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: هیجان، شخصیت
 • احمد صادقیه، مریم سواری، ابوالفضل نیک فرجام صفحات 27-39
  مقدمه
  پرتودرمانی با شدت مدوله شده یکی از روش های درمان تومورهای سرطانی می باشد. میزان کارآیی این روش وابسته به دقت وکیفیت طراحی درمان می باشد. بنابراین نیاز به برنامه ای جهت انتخاب هم زمان زاویه و شدت پرتو مشاهده می شود.
  روش بررسی
  در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح برای بهینه سازی هم زمان زاویه و شدت در محیط برنامه نویسی GAMS ارائه گردید. برای پیاده سازی مدل، بعد از تهیهCT بیمار به کانتورینگ ارگان ها توسط نرم افزار CERR پرداخته و ماتریس اثر مربوط به هر ارگان حاصل شد. بعد از جمع آوری ورودی های مساله، برای به دست آوردن خروجی های مورد نظر از حل کننده CPLEX نرم افزار GAMS استفاده شد.
  نتایج
  در نهایت، مورد واقعی سرطان سر و گردن برای نشان دادن کارایی مدل بررسی شده است. از بین زاویه ها کاندید، ، به عنوان زاویه ها تابش بهینه انتخاب شده است. حداکثر دوز دریافت شده توسط ساقه مغز 999/3، فک پایین 70، چشم چپ 026/0، چشم راست 440/0، غده بناگوشی 881/0، کیاسمای اپتیک 177/0، عصب بینایی 167/0، نخاع 929/9 گری و حداقل دوز دریافت شده توسط تومور 70 گری است. هم چنین مقدار بهینه شدت بیملت ها برای پیاده سازی طرح درمان بر روی بیمار به دست آمده است.
  نتیجه گیری
  مقدار دوز دریافت شده توسط هر ارگان نسبت به دوزهای تجویزی بهبود قابل توجهی داشته است. هم چنین مقایسه نمودار دوز- حجم حاصل از حل یک مساله مشترک توسط مدل و نرم افزار CERR، بیانگر عملکرد مطلوب مدل است که در نتیجه نرخ امنیت را بهبود می دهد و عوارض برای بافت های سالم را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی با شدت مدوله شده، بهینه سازی شدت پرتو، بهینه سازی زاویه پرتو، مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح
 • سکینه فلاحتی، فرح فرخی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی صفحات 40-54
  مقدمه
  افزایش کلسترول پلاسما به واسطه القاء تنش اکسیداتیو موجب آسیب های کبدی می گردد. بررسی های متعددی پیرامون اثر گیاه زالزالک بر کاهش لیپیدها و آترواسکلروز انجام گرفته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل لیپیدی سرم و تنش اکسیداتیو ناشی از هیپرکلسترولمی در بافت کبد موش های صحرایی ماده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 42 موش صحرایی ماده به 7 گروه شامل شاهد، هیپرکلسترولمی ناشی از رژیم غذایی غنی از کلسترول، هیپرکلسترولمی + عصاره زالزالک (200 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، هیپرکلسترولمی + عصاره زالزالک (400 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، هیپرکلسترولمی + آتورواستاتین (10 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، عصاره زالزالک (200 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی) و آتورواستاتین (10 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی) تقسیم شدند. پس از 30 روز، نمونه های خونی و بافت کبد جهت ارزیابی های بیوشیمیایی و بافت شناسی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS نسخه 19ارزیابی شدند.
  نتایج
  هیپرکلسترولمی به طور معنی داری سبب افزایش سطوح چربی سرم، آنزیم های کبدی و مالون دی آلدئید در بافت کبد و کاهش میزان ظرفیت آنتی اکسیدانت تام و آنزیم کاتالاز کبدی در مقایسه با گروه شاهد گردید. همچنین، هیپرکلسترولمی موجب افزایش معنی دار قطر هپاتوسیت ها و هسته آن ها و بروز التهاب و نکروز سلولی در بافت کبد گردید. تجویز عصاره زالزالک و آتورواستاین به طور معنی داری این فراسنجه ها را نسبت به گروه هیپرکلسترولمی بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد عصاره میوه زالزالک مقابل آسیب های کبدی در موش های صحرایی ماده هیپرکلسترولمیک نقش محافظتی دارد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، زالزالک، هیپرکلسترولمی، کبد، موش های صحرایی
 • سید مرتضی سیفتی، احسان زارع مهرجردی، محمدحسن شیخها صفحات 55-63
  مقدمه
  اندومتریوز یکی از اختلالات شایع زنان است و شیوع قابل توجهی به خصوص در مناطق صنعتی نشان می دهد. به نظر می رسد عوامل ژنتیکی در به روز این بیماری نقش داشته باشند. گلوتاتیون S-ترانسفرازها (GSTs) آنزیم هایی هستند که در متابولیسم بسیاری از موتاژن ها و آلاینده های زیست محیطی که منجر به ایجاد بیماری در انسان ها می شوند، شرکت دارند. یک تغییر عملکردی A به G در کدون 105 ژن GSTP1 می تواند منجر به تغییر فعالیت آنزیم شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط پلی مورفیسم GSTP1 و اندومتریوز در زنان ساکن مرکز و جنوب ایران است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، پس از کسب رضایت نامه، نمونه خون از 101 بیمار اندومتریوز و 126 فرد سالم گرفته شد. پس از استخراج DNAژنومی از سلول های خون محیطی، بررسی پلی مورفیسم توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و RFLP انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه با آزمون های مربع کای (2χ) و تعادل هاردی واینبرگ توسط نرم افزار SPSS ورژن 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  . نتایج به دست آمده ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم GSTP1 Ile105Val و استعداد ابتلا به اندومتریوز را نشان نداد (370/0=P). فراوانی ژنوتیپ های AA،AG و GG به ترتیب 6/42%، 5/47% و 9/9% در بیماران و 2/49%، 2/45% و 6/5% در گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی ما، به نظر می رسد پلی مورفیسم GSTP1 Ile105Val با خطر ابتلا به اندومتریوز در جمعیت مورد مطالعه در ارتباط نیست. با این حال مطالعات بیشتر مخصوصا با تعداد نمونه بیشتر برای تایید این یافته ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: اندومتریوز، ژن GSTP1، پلی مورفیسم Ile105Val، جمعیت ایرانی
 • نرگس نیکونهاد لطف آبادی، هما محسنی کوچصفهانی، محمدحسن شیخها، سید مهدی کلانتر صفحات 64-76
  مقدمه
  در پژوهش حاضر از لیپوفکتامین 2000 به عنوان لیپوزوم کاتیونی جهت ترانسفکشن miR-101 به منظور بررسی سمیت سلولی آن و تاثیرش بر بیان یوبی کوئیتین لیگاز HECTH9 در سلولهای لوسمی میلوئیدی حاد (AML) استفاده شد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه با استفاده از لیپوزوم کاتیونی لیپوفکتامین 2000 به عنوان نانو حامل، miR-101 به درون سلول های KG-1 (سلول های میلوئیدی) و HBMF-SPH (سلولهای مغز استخوان سالم) انتقال یافت. سپس با استفاده از تست MTT سمیت سلولی 48 ساعته در هر دو رده سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس اثر این miRNA بر میزان بیان ژن HECTH9 (یوبی کوئیتین لیگاز E3) با استفاده از تکنیک qRT-PCR ارزیابی گردید.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان دادند که لیپوفکتامین به تنهایی برای هیچ یک از رده های سلولی سمیت نداشت اما لیپوفکتامین حامل miR-101 (Lipo/miR-101) در سلول های KG-1 بیشترین سمیت را نسبت به سایر تیمارها ایجاد کردند. نتایج حاصل از انجام تست qRT-PCR نشان داد که تیمار Lipo/miR-101 در سلول های KG-1 سبب بیشترین افزایش بیان در ژن HECTH9 در سطح mRNA شد.
  نتیجه گیری
  لیپوفکتامین به عنوان یک لیپوزوم کاتیونی می تواند به طور موثری ترانسفکشن miR-101 را به درون سلول ها انجام دهد و می تواند سبب شود که miR-101 به طور بارزی اثرات ضد توموری خود را با افزایش بیان HECTH9 و تنظیم واسطه های مسیر آپوپتوز میتوکندریایی اعمال نماید. بنابراین miR-101 می تواند به عنوان یک مهار کننده تومور توانمند و یک عامل درمانی موثر جهت ژن درمانی در مبتلایان به AML مورد استفاده واقع شود.
  کلیدواژگان: لیپوفکتامین 2000، miR-101، HECTH9، ژن درمانی، AML
 • امین امینیان، بتول السادات موسوی فرد، مهرداد شهسواری پور صفحات 77-84
  مقدمه
  به منظور برقراری اکلوژن مناسب با اورجت و اوربایت صحیح و هماهنگی قوس ها در مراحل پایانی درمان ارتودنسی نیاز به تناسبی ویژه میان اندازه دندان های بالا و پایین است. در این راستا به هنگام تشخیص، طرح ریزی درمان و تعیین پیش آگهی درمان ارتودنسی باید آنالیز بولتون مورد توجه قرار گیرد. هدف از این پژوهش تعیین شیوع بولتون دیسکرپانسی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی کرمان و کلینیک های خصوصی و تعیین اثرات جنس و نهفتگی یک طرفه دندان کانین بالا بر روی نسبت های بولتون می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی کست های پیش از درمان311 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان و مطب های خصوصی بین سال های 1394-1391 انجام شد. بزرگ ترین بعد مزیودیستالی دندان های مورد نظر با کولیس دیجیتال با تقریب 01/0 میلی متر اندازه گیری شد. سپس، نسبت های بولتون محاسبه گردید. جهت آنالیز داده ها از آزمون T-test و مجذور کای با کمک نرم افزار SPSS 18 استفاده شد و 05/0>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین بولتون قدامی در جمعیت مطالعه حاضر بدون در نظر گرفتن نوع مال اکلوژن وجنسیت 49/78% و بولتون کلی 73/91 % به دست آمد. شیوع بولتون قدامی 5/41 % و بولتون کلی 7/25 % بود. بولتون قدامی و کلی در زنان بیشتر از مردان بود. ارتباط معنی داری بین نهفتگی یک طرفه دندان کانین بالا و بولتون دیسکرپانسی قدامی و کلی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان دهنده شیوع قابل توجه دیسکرپانسی سایز دندانی در بیماران می باشد. با توجه به اختلالات اندازه دندان ها و تاثیر آن بر اکلوژن و روابط دندانی، توصیه می شود آنالیز بولتون قبل از شروع درمان ارتودنسی در مورد بیماران انجام شود.
  کلیدواژگان: نسبت بولتون، دیسکرپانسی، نهفتگی یک طرفه دندان کانین بالا
 • محمدحسن دشتی خویدکی، اکبر اعظمیان جزی، ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی صفحات 85-96
  زمینه و هدف
  .هدف از این تحقیق، تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان پروتئینی ژن شناسی تطبیقی(CGI-58)،آدیپوز تری اسیل گلیسرول(ATGL) ،سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.
  روش بررسی
  تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی ساده در سه گروه هشت تایی شامل گروه دیابتی همراه با تمرین استقامتی(D-E)،گروه کنترل دیابتی(D) و سالم(Con) تقسیم شدند.پس از دیابتی کردن موش های صحرایی از طریق تزریق داروی استرپتوزوسین به صورت درون صفاقی،تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام شد. شدت تمرین معادل سرعت 25-22 متر بر دقیقه بود. بیان نسبی ATGL و CGI-58 با تکنیک وسترن بلات و گلوکز و انسولین سرم با کیت تخصصی اندازه گیری شد. از آزمون آماری ANOVA جهت تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مقدارATGL بین گروه های کنترل سالم،کنترل دیابتی و تمرین تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه های D-E با گروه Con (001/0=p)وD (001/0=p) معنی دار بود:نتایج نشان داد مقدار CGI-58بین گروه های Con، D و D-E تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه های D-E با گروه Con (000/0=p)و D (002/0=p) معنی دار بود. سطوح سرمی گلوکز و انسولین بین گروه های Con ، D و D-E اختلاف معنی داری را نشان داد (000/0=p). این تفاوت بین گروه های D-E با گروه های D (000/0=p)(001/0=p)و Con (000/0=p)(006/0=p) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد که CGI-58 نقش حیاتی در فعال شدن لیپولیزتوسطATGL داشته و افزایش CGI-58 ،موجب افزایش ATGL که در نهایت باعث افرایش اکسیداسیون تری گلیسرید درون عضلانی و بهبود مقاومت به انسولین می شود.
  کلیدواژگان: CGI-58، ATGL، تمرین استقامتی، انسولین، گلوکز
|
 • Maryam Setorgi, Majid Hassanpour-Ezatti, Zahra Mousavi Pages 1-15
  Introdution: Oral consumption of Stevia extract increased the antioxidant's level in the body. In this study, the effect of Stevia extract consumption was investigated against neurological and liver complications caused by acute and chronic toxicity of acetaminophen administration in mice.
  Methods
  In acute experiment, NMRI mice (n=12) received stevia extract (400 mg/ml) in drinking water for month, and then injected with a single high dose of acetaminophen (600 mg/kg, i.p.). In chronic experiment, the mice (n=6) was received stevia (200 and 400 mg/ml) in the drinking water together with acetaminophen (4.5mg/ml) for a 30 days. Mice coordinating movement was examined by crawling test along a rope. The serum level of alanine transaminase (ALT) and asparate transaminase (AST) and histopatology of mice liver was evaluated. All data were statistically processed using SPSS 20.0 software. The chi-square test and one-way ANOVA was used to analyze the data.
  Results
  Uncoordinated movement was observerd in 75% of mice after chronic acetaminophen application (p
  Conclusion
  Oral stevia extract consumption can prevent from neural and hephatic signs of acetaminophen toxicity.
  Keywords: Stevia, Acetaminophen, Mice, Neurotoxicity Syndromes, Liver failure
 • Sohrab Amiri, Mahsa Ghasemi Gheshlagh, Zahra Abbas Zadeh Pages 16-26
  Introdution: Emotions and personality traits are the most important factors in medical problems caused by psychological factors. The purpose of the present study was to determine ambivalence over emotional expressiveness, alexithymia and personality traits in the patients with stomach ulcers and normal.
  Methods
  The method was descriptive-ex post facto and the study population included individuals with ilness in Urmia City and normal individuals. 60 individuals were selected through available sampling and matched with 60 normal individuals by using informed consent. In order to collect research data, ambivalence over emotional expressiveness questionnaire, alexithymia and personality traits questionnaires were distributed among the participants and data were analyzed using SPSS-22 software and descriptive indicators and multivariate and univariate analysis of variance.
  Results
  The results showed that emotional ambivalence and alexithymia in individuals with illness were different from the normal individuals. The individuals with stomach ulcers compared with normal individuals had experienced high levels of emotional expressiveness and alexithymia.
  Conclusion
  It seems inappropriate emotional levels can provide predisposing conditions for psychosomatic disorders and disease itself make them more susceptible to psychological damage. Therefore, interventions are required, in the order to reduce the risk of psychological damage and appropriate emotion regulation education.
  Keywords: Emotion, Personality
 • Ahmad Sadegheih, Maryam Savari, Abolfazl Nickfarjam Pages 27-39
  Introdution: Intensity- modulated radiation therapy is one of the treatment methods for cancer tumors. The effectiveness of this method is dependent on the accuracy and treatment planning quality. Therefore, there is a need for a plan to select the angle and intensity simultaneous optimum of radiation.
  Methods
  In this study, an mixed integer linear programming model was proposed for simultaneous optimization of angles and intensity in the GAMS programming environment.To implement the model, after the patient's CT was prepared, the organ cantoring was performed by CERR software and the Influence Matrix was obtained for each organ. After collecting the inputs of the problem, in order to obtain the desired outputs, was used from The GAMS software from the CPLEX solver.
  Results
  Finally, the actual case of head and neck cancer is analyzed to demonstrate the effectiveness of the model. From the angle of the candidate, ¡ is chosen as the optimal radiation angles. The maximum dose received by the brainstem was 3. 999, Mandible 70, LeftOrbit 0.026, RightOrbit 0.440, Parotid Gland 0.881, OpticChiasm 0.177, OpticNerves 0.167, spinalcord 9.929 Gray and the minimum dose received by the tumor is 70 Gray. Also, the optimal amount of intensity for implementing the treatment plan on the patient is achieved.
  Conclusion
  The dose received by each organ was significantly improved compared to prescribing doses. Similarly, the comparison of the Dose Volume Histogram obtained by solving a common problem with the model and software CERR, Represents the optimal performance of the model, which improves the security rate and reduces the cost for healthy tissues.
  Keywords: Intensity- Modulated Radiation Therapy, Fluence Map Optimization, Beam Angle Optimization, Mixed Integer Linear Programming Model
 • Sakineh Falahati, Farah Farokhi, Gholamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali Pages 40-54
  Introdution:. Increased plasma cholesterol causes hepatic damages through oxidative stress (OS) induction. There are many investigations about hawthorn effects on lipid reduction and atherosclerosis. The goal of current study was to determine the effects of hydro-alcoholic extract of Crataegus aronia fruit (HECA) and atorvastatin (AVS) on hypercholesterolemia-induced alterations in serum lipid profile and OS in hepatic tissue of female rats.
  Methods
  In this experimental study, 42 female rats were assigned into 7 groups including control, diet-induced hypercholesterolemia (DIH), DIH HECA (200 mg/kg/day; Per Oral (PO)), DIH HECA (400 mg/kg/day; PO), DIH AVS (10 mg/kg/day; PO), HECA (200 mg/kg/day; PO) and AVS (10 mg/kg/day; PO). After 30 days, blood and hepatic tissue samples were collected for biochemical and histological analyses. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's statistical tests using SPSS software.
  Results
  Hypercholesterolemia resulted in significant increases in levels of serum lipids, hepatic enzymes and malondialdehyde in hepatic tissue as well as reductions in total antioxidant capacity and catalase level in liver compared to control group. Moreover, DIH led to significant increases in diameters of hepatocytes and their nuclei along with inflammation and cellular necrosis in hepatic tissue. Administration of HECA and AVS significantly restored above-mentioned parameters compared to DIH group.
  Conclusion
  These findings suggest that HECA can play a protective role against hepatic damages in hypercholesterolemic female rats According to the results of this study, the prevalence of obesity is not high in female students (3 %), but it is necessary to pay particular attention to information on obesity and girl's sports in universities, so that the prevalence of this disease is not increased
  Keywords: Atorvastatin, Crataegus aronia, Hypercholesterolemia, Liver, Rats
 • Seyed Morteza Seifati, Ehsan Zare Mehrjardi, Mohammad Hasan Sheikhha Pages 55-63
  Introdution: Endometriosis is one of the most common gynecologic disorders and shows significantly elevated prevalence in industrial regions. Additionally, a possible genetic predisposition is assumed for the disease. Glutathione S-transferases (GSTs) are enzymes participated in the metabolism of many human disease-causing mutagens, carcinogens and environmental pollutants. A functionally significant A to G transition in GSTP1 gene causes substitution of in the codon 105 can influence the enzyme activity. The aim of the present study was to investigate association of GSTP1 polymorphism and endometriosis in women from central and southern Iran.
  Methods
  In this case-control study, after obtaining informed consent, samples were obtained from 101 endometriosis patients and 126 healthy controls. Genomic DNA was isolated from peripheral blood cells and genotyping was performed using polymerase chain reaction followed by restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis. Data were compared in both groups by using Pearson chi-square and Hardy-Weinberg equilibrium tests.
  Results
  Results showed no significant association between GSTP1 Ile105Val Polymorphism and endometriosis susceptibility (P = 0.370). Frequencies of the AA, AG and GG genotype of GSTP1 gene polymorphism in the patients were 42.6%, 47.5% and 9.9%, while the frequencies in the controls were 49.2%, 45.2% and 5.6%, respectively.
  Conclusion
  According to our study, GSTP1 Ile105Val polymorphism appears to be not associated with the risk of endometriosis in the studied population. However, additional studies, especially with larger sample size are needed to validate these findings.
  Keywords: Endometriosis, GSTP1, Ile105Val Polymorphism, Iranian population
 • Narges Nikoonahad Lotfabadi, Homa Mohseni Kouchesfehani, Mohammad Hasan Sheikhha, Seyed Mehdi Kalantar Pages 64-76
  Introdution: In the present study, Lipofactamine 2000 was used as a cationic liposome for miR-101 transfection in order to investigate its cytotoxicity and its effect on the expression of ubiquitin ligase HECTH9 in acute myeloid leukemia cells (AML).
  Methods
  MiR- 101 was transferred to KG-1 cells (myeloid cells) and HBMF-SPH (healthy bone marrow cells) using lipofectamine 2000 as a nano carrier. Then, using the MTT test, the 48-hour cell toxicity in both cell lines was evaluated. The effect of this miRNA on the expression of HECTH9 gene (ubiquitin Ligaase E3) was evaluated using qRT-PCR technique.
  Results
  The findings of this study showed that Lipofactamine alone was not toxic to any of the cell lines, but lipofectamine-containing miR-101 (Lipo / miR-101) in KG-1 cells produced the highest toxicity compared to other treatments. The results of qRT-PCR test showed that Lipo / miR-101 treatment in KG-1 cells caused the highest expression in HECTH9 gene at the mRNA level.
  Conclusion
  Lipofactamine, as a cationic liposome, can effectively transfect miR-101 into the cells and can cause miR-101 to specifically display its antitumor effect by increasing the expression of HECTH9 and regulating pathways of mitochondrial apoptotic pathway. Therefore, miR-101 can be used as a potent tumor suppressor and an effective therapeutic agent for gene therapy in the patients with AML.
  Keywords: lipofectamine 2000, miR-101, HECTH9, gene therapy, AML
 • Amin Aminian, Batoolalsadat Mousavi Fard, Mehrdad Shahsavari Pour Pages 77-84
  Introdution: For the proper occlusal interdigitation or coordination of arches in the finishing stage of orthodontic treatment with proper overjet and overbite, there must be a proper mesiodistal tooth size ratio between maxillary and mandibular teeth. The Bolton analysis should be taken into consideration while diagnosing, treatment planning and predicting prognosis in clinical orthodontics. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of Bolton discrepancy in the patients attending to Orthodontics Department of Kerman Dental School and private clinics to determine the effects of gender and unilateral maxillary canine impaction on Bolton ratio.
  Methods
  This cross sectional study was performed on 311 pretreatment orthodontic casts of patients attending to Orthodontics Department of Kerman Dental School and private clinics between 2012- 2015. The greatest mesiodistal dimensions of teeth were measured with digital caliper with accuracy of 0.01 mm. Independent t-test and chi square were applied to analyze the data by SPSS 18 software and values were considered to be significant when P
  Results
  The mean anterior and overall Bolton’s ratios were 78.49% and 91.73%, respectively without considering malocclusion and gender. The most prevalent anterior and overall Bolton ratios were 41.5% and 25.7%, respectively. The anterior and overall Bolton ratios for female patients were greater than male patients. There were no significant relationship between canine impaction and Bolton’s ratios.
  Conclusion This study indicated a noticeable prevalence of tooth- size discrepancies in the patients. Regarding tooth- size discrepancies and their effects on occlusion and dental relations, it is suggested that Bolton’s tooth size analysis must be performed before starting the orthodontic treatment
  Keywords: Bolton's ratios, discrepancy, unilateral maxillary canine impaction
 • Mohammad Hassan Dashti Khavidaki, Akbar Azamian Jazi, Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi Pages 85-96
  Introdution The purpose of this study was investigating the effect of endurance training on protein expression of CGI-58, ATGL and serum levels of insulin and glucose in streptozotocin-induced diabetic rats.
  Methods
  24 male Wistar rats were randomly assigned to three groups of eight, including diabetic group with endurance exercise (D-E), diabetic (D) and healthy control groups (Con). After induction of diabetic rats by injection streptozotocin was administered intraperitoneal , endurance exercise was applied for eight weeks, three sessions pre week in diabetic rats. Exercise intensity was equal to a speed of 21-25 m / min. The relative expression of CGI-58 and ATGL protein was measured with western blot technique and serum insulin and glucose levels were measured with a specialized kit. One-way ANOVA test was performed using SPSS-20 software and at a significance level less than 5%.
  Results
  Results showed that ATGL and CGI-58 values were significantly different between the three groups (p
  Conclusion
  It seems that CGI-58 play a vital role in activating lipolysis by ATGL and increasing in CGI-58 leads to an increase in ATGL and ultimately leads to increased levels of intramuscular triglyceride oxidation and improved insulin resistance.
  Keywords: CGI-58, ATGL, endurance exercise, insulin, glucose