فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 41 (زمستان 1396)
 • پیاپی 41 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • میرستار صدر موسوی، رضا طالبی فرد *، چیا نیازی صفحات 731-749
  شناخت نقش توان های محیط طبیعی بر الگوی استقرار سکونتگاه های روستایی، نخستین گام در درک سازمان فضایی و مدیریت پیوندهای فضایی سکونتگاه های روستایی محسوب می شود و برنامه ریزی بر اساس این شناخت می تواند از واپس ماندگی، جمعیت گریزی و انهدام سکونتگاه های روستایی جلوگیری کند و همچنین زمینه ساز یکپارچگی مکانی-فضایی و توسعه پایدار نواحی روستایی باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل طبیعی در مکان گزینی سکونتگاه های روستایی در شهرستان صحنه می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل،تطبیق نتایج و درک صحیح مسئله، ازنرم افزار GIS و همچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی با یافته های میدانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی غالب پراکنش سکونتگاه های روستایی شهرستان صحنه از نوع خطی بوده و از مجموع 189 روستای این شهرستان، اغلب آن ها در طیف ارتفاعی1500-1250 متر، در اراضی آبی و تیپ دشتی استقراریافته اند. از سوی دیگر یکی از مهم ترین معیارهای مکان یابی سکونتگاه های روستایی شهرستان صحنه، میزان و کیفیت اراضی شهرستان جهت کشاورزی می باشد که این امر، فشردگی فضا و فعالیت و بهره برداری بی رویه از منابع محیط طبیعی را به دنبال داشته است. در نهایت مدل برازش رگرسیونی نشان داد که منابع آب، منابع خاک، اقلیم، توپوگرافی، ارتفاع، شیب، پوشش گیاهی و کاربری اراضی به ترتیب بیشترین اثر را بر توزیع جغرافیایی سکونتگاه ها دارند. بنابراینباید با حفاظت از منابع محیطی و انتخاب مکان های مناسب جهت تولید و اشتغال پایدار برای ساکنان سکونتگاه ها، زمینه بقا و توسعه پایدار نواحی روستایی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: عوامل طبیعی، توزیع جغرافیایی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان صحنه
 • پرویز ضیاییان فیروز آبادی، حسن افراخته، مرضیه شوقی *، نازنین نعیم آبادی صفحات 751-764
  توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقائ همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تنگناهای محیطی مورد تاکید قرار می دهد. در همین رابطه، مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست کردن عرصه های زندگی برای نسل های فعلی و آینده با تاکید خاص بر بهبود و توسعه روابط انسانی- محیطی. بررسی ها نشان می دهد که، امروزه روند دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی و تحرک گروه های انسانی، به دگرگونی های روستاها منجر شده است. از اینرو این مسئله که اساسا چه عواملی در ناپایداری های مختلف در محیط های روستایی تاثیرگذار بوده اند همواره مطرح بوده است، تحقیق حاضر نیز در همین راستا صورت می گیرد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و روند رو به افزایش ناپایداری روستاها، این تحقیق در پی بررسی و اولویت بندی نواحی روستایی بر حسب ناپایداری زیست محیطی مطالعه موردی دهستان های شهرستان دشتی است. روش به کار رفته در این تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش AHP در نرم افزار Expert Choice ،وزن دهی شاخص ها انجام شد و سپس با استفاده از مدل ویکور شدت ناپایداری دهستان ها مورد بررسی قرار گرفت و دهستان ها براساس شدت ناپایداری رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که خشکسالی با وزن 390/. بیشترین وزن را در بین عوامل موثر در ناپایداری به خود اختصاص داده است و بر اساس مدل ویکور دهستان کبگان با Q به دست آمده 994/0 بالاترین رتبه و دهستان شنبه با Q به دست آمده 000/0 پایین ترین رتبه را بخود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: نواحی روستایی، ناپایداری زیست محیطی، شهرستان دشتی، استان بوشهر
 • مهدی حاجیلو *، مجتبی قدیری معصوم، محمدرضا رضوانی صفحات 765-784
  ایجاد شهرکها و نواحی صنعتییکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی تکنولوژیک و در راستای بهبود کیفیت زندگی بویژه در نواحی روستایی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و توسعه روستا و کل کشور را به همراه داشته است. پژوهش حاضر در جهت بررسی نقش شهرک صنعتیشریفبر کیفیت زندگی شاغلان روستایی در شهرک صنعتی شریف شهرستان ابهر (بخش مرکزی، دهستان حومه) بوده است، که در این راستا روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده که در این راستا 7 شاخص آموزش، مشارکت، وضعیت مسکن، وضعیت الگوی مصرف، امنیت شغلی، تعلق اجتماعی و بیمه و تامین اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت که در این میان برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ در نرم افزارSpss استفاده شد که پایایی پرسشنامه برابر با 926/ بوده که در حقیقت موید پایایی بالای پرسشنامه بوده است، جامعه آماری شامل شاغلان روستاهای نمونه در شهرک صنعتی شریف بوده است و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 219 نفر شاغل بوده که با توجه به عدم دسترسی به تمامی افراد نمونه 50 درصد از شاغلان که برابر با 109 شاغل روستایی بوده، مورد ارزیابی قرار گرفتند و در ادامه برای تحلیل داده ها از نرم افزارSpss و آزمون Paired- Samples t- test برای ارزیابی کیفیت شاخص های مذکور در دو مقطع قبل و بعد اشتغال در شهرک صنعتی استفاده گردید که نتایج بیانگر ارتقاء و مطلوبیت شاخص های کیفیت زندگی شاغلان در تاثیر پذیری از شهرک صنعتی شریف بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شهرک صنعتی، روستاهای پیرامونی، شاغلان روستایی، شهرستان ابهر
 • محمد منگلی *، رضا ابویی، فاطمه مهدی زاده سراج صفحات 785-802
  شناخت سکونتگاه های دستکند به مثابه یک پدیده ویژه در معماری روستایی به عنوان پیش نیاز برای حفاظت از این میراث ضروریست. برای شناخت همه جانبه لازم است ابتدا به شناسایی مولفه هایی پرداخت که بر شکل گیری و تکامل این پدیده نقش داشته اند. معماری دستکند به عنوان گونه ای ناشناخته از معماری بومی است که ماهیت آن با آنچه در مورد واژه معماری در ذهن است، متفاوت می باشد. این معماری به دلیل عدم استفاده از مصالح آزاد و روند خلق متفاوت، نوعی تناقض را در میان گونه های معماری بومی داراست. خلق فضا با استفاده از منفی سازی در توده سنگی، اساسی ترین فن این معماری است. نمونه های ارزشمند با کارکردهای متنوع همانند: آیینی، خدماتی و مسکونی در سراسر کشور ایران به چشم می خورد، به خصوص اقلیم سردسیر به دلیل تناسب کالبدی این معماری با شرایط اقلیمی، پذیرای بیشترین سکونتگاه های دستکند است. این پژوهش با طرح این پرسش که چه چیزی این معماری را نسبت یه سایر گونه های معماری بومی متفاوت ساخته، از طریق مطالعه موارد متعدد سکونتگاه های دستکند به بازشناسی ویژگی های اختصاصی آن می پردازد. میمند به عنوان بزرگترین مجموعه مسکونی دستکند مورد اصلی مطالعه می باشد. با گزینش 60 بنای آن در طی یک فرآیند تجربی، ویژگی های: طراحی، معیشتی و زیست محیطی که کمتر مورد توجه اند، ارزیابی شده اند. قیاس این ویژگی ها با موارد مشابه در معماری ساخت، تفاوت های جدی این دو را نمایان ساخته است. یافته های پژوهش در استانداردهای طراحی اقلیمی و فناوری علاوه بر تکمیل شناخت از این گونه خاص، در تدوین معیارهایی برای ساخت این بناها در عصر حاضر یاری رسان می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به راهکاری روش شناختی برای مطالعه سایر نمونه ها ختم شود و همچنین به درک صحیح از این پدیده یاری رساند تا بر مبنای آن مبانی حفاظت از آن نیز بدست آید.
  کلیدواژگان: سکونتگاه های دستکند، میمند، معماری بومی، کالبد، روستا
 • مهدی حسام * صفحات 803-819
  گردشگری روستایی به همه ی فعالیت های گردشگری در محیط های روستایی با توجه به فرهنگ و بافت سنتی روستایی، هنر و صنایع روستایی، آداب ورسوم سنتی اشاره دارد. رشد روزافزون گردشگری و رقابتی شدن آن، لزوم توسعه و ارتقاء کمی و کیفی کارکردها و زیرساخت های موردنیاز گردشگران را انکارناپذیر نموده است. با رشد گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به مثابه ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه، ارزیابی نظر بهره برداران و استفاده کنندگان از این خدمات است. لذا تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از زیرساخت ها وکارکردهای گردشگری روستایی در شهرستان فومن است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه موردمطالعه، گردشگران استان می باشند که نمونه ای به تعداد 380 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل نتایج با استفاده از مدل کانو انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت گردشگران با ضریب 743/0مهم ترین الزام اساسی،غذاهای محلی با ضریب رضایتمندی 794/0،مهم ترین الزام عملکردی و تنوع فعالیت ها با ضریب رضایتمندی762/0 مهم ترین الزام انگیزشی گردشگران است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، گردشگران، گردشگری روستایی، شهرستان فومن
 • بهرام ایمانی * صفحات 821-836
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و به دنبال آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی گام نخست در فرآیند برنامه ریزی و توسعه به شمار می رود. از این رو پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان اردبیل بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 10 دهستان شهرستان اردبیل است. اطلاعات مورد نیاز شامل 76 متغیر در قالب 7 شاخص از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری 1390 فراهم گردید. برای سنجش میزان توسعه یافتگی از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ویکور، الکتر و تاکسونومی بهره گرفته شده است و با استفاده از آزمون همبستگی تاوکندال در محیط spss به آزمون فرضیات اقدام گردید. نتایج حاصل از تکنیک های تصمیم گیری بر اساس میانگین رتبه ها بیانگر این موضوع است که دهستان های شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه در وضعیت متعادل قرار ندارند، به گونه ای که از بین 10 دهستان شهرستان اردبیل، 6 دهستان برخوردار از توسعه، 2 دهستان نیمه برخوردار و 4 دهستان محروم از توسعه بودند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تاوکندال نشان داد که بین دو متغیر جمعیت و نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرستان و میانگین رتبه ای بدست آمده ارتباط معنی داری وجود ندارد و این دو مولفه تاثیری در توسعه یافتگی دهستان ها ندارند؛ ولی بین متغیر اشتغال و میانگین رتبه های هر دهستان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و درصد اشتغال بر سطح توسعه یافتگی تاثیر مثبت دارد. در نهایت راهکارهایی جهت تهیه و اجرای برنامه ها به منظور توسعه یکپارچه و متوازن روستایی در سطح شهرستان ارائه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه روستایی، روش های تصمیم گیری چند شاخصه، شهر اردبیل
 • حمدالله سجاسی قیداری *، حمیده محمودی، علیرضا داورزنی صفحات 837-855
  یکی از خصیصه های بنیادی انسان نیازمند بودن و بر همین اساس مصرف کننده بودن است که عوامل متعددی به آن دامن می زنند. در این میان رسانه های ارتباط جمعی امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به نگرش ها و تمایلات مردم به مصرف در جامعه ی معاصر دارند. تغییرات در سطح مصرف گرایی در جوامع متفاوت از یکدیگر می باشد که به نظر می رسد در جامعه روستایی شدیدتر از سایر جوامع انسانی باشد. لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رسانه های تصویری بر مصرف گرا شدن روستاییان می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلیاست که در 10 روستای دهستان تبادکان شهرستان مشهد انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر تعیین شد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل آماری در دو نرم افزار SPSS و GISو مدل ویکور مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روستاهای نمونه از بین 6 شاخص مصرف گرایی در شاخص لذت گرایی بیشترین و در شاخص تجمل گرایی کمترین میانگین را دارا بوده و در بین روستاهای نمونه روستای خوش هوا دارای بیشترین و روستای اندرخ دارای کمترین میانگین شاخص مصرف گرایی بوده اند همچنین بین شاخص های مصرف گرایی و متغیر رسانه تصویری بیشترین همبستگی، متعلق به شاخص لذت گرایی و در مراتب بعد شاخصهای تظاهر فردی و مدگرایی می باشند. در عین حال تبلیغات رسانه های تصویری هم موجب تغییر مصرف گرایی در روستاهای نمونه گردیده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی مدل ویکور دو روستای خوش هوا و علی آباد بیشترین و دو روستای اندرخ و فرخند کمترین میزان مصرف گرایی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: مصرف گرایی، رسانه های تصویری، تبلیغات رسانه ها، محتوای رسانه ها، مناطق روستایی
 • کتایون بهزاد افشار *، پرویز اکبری صفحات 857-873
  وقوع زلزله باعث خسارت های زیادی به بناهای شهری شده که ناشی از عدم توجه به شناخت عوامل اساسی در آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد، از اینرو لازم است که به بررسی و تحلیل متغیرهای تاثیر گذار کالبدی در آسیب پذیری لرزه ای پرداخته و نقش هر کدام را در جهت کاهش آسیب پذیری مشخص نمود. هدف این مقاله مطالعه اصولی و مشخص کردن و شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر خطر زلزله در ناحیه با توجه به معیارهای سازه ای مانند (نوع سازه و مصالح، کیفیت ،قدمت و عمر ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، کاربری زمین، معابر) ، است تا آسیب ناشی از زلزله در ناحیه منفصل شهری بابا ریز سنندج را کاهش داده و فراهم آوردن امکان برنامه ریزی درست بوده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و موردی است. تکنیک گردآوری آمار و اطلاعات، با استفاده از روش ها اسنادی می باشد. و از مدلTOPSIS، نرم افزارهای GIS و excel برای جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بیشترین آسیب پذیری به ترتیب در ناحیه 2، 4،3 می باشد و ناحیه 1 از کمترین آسیب پذیری برخوردار است. بطورکلی می توان گفت، شمال غربی شهر و بافت مرکزی شهر جزء نواحی پرخطر و نواحی شرقی جز نواحی کم خطر در زمان وقوع زلزله می باشند. با توجه به متغیرهای کالبدی (سازه ای) ، بیشترین احتمال آسیب پذیری کالبدی موثر را به ترتیب معابر، سازه و مصالح، تعداد طبقات ساختمانی را در آسیب پذیری از زلزله خواهند داشت، و کمترین نقش را کیفیت و عمر ساختمان و کاربری زمین خواهند بود.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری لرزه ای، بناهای شهری، کالبدی، مدل TOPSIS، شهر سنندج
 • عیسی پوررمضان *، ابراهیم درویش رحیم آبادی صفحات 875-893
  سلسله مراتب شهری از نظر کمی بهترین شکل سازماندهی فضاست. زیرا باعث توزیع فعالیت ها و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندی متعادل، عملکردها و پیدایش روش های مختلف زندگی در محیط های گوناگون جغرافیایی می شود. نظام توزیع جمعیت در استان گیلان متعادل نیست و شکل اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام سلسله مراتب شهرهای استان گیلان به منظور متعادل سازی توزیع فضایی می باشد. روش تحقیق به کار رفته توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای بوده است. با مطالعه سلسله مراتب شهری استان گیلان طی سال های 1355 تا 1395 مشخص گردید که شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان و کلان شهر ناحیه ای با داشتن 41/42 درصد از جمعیت شهری استان در سال 1395 در قالب نخست شهر نقش غالب خود را نشان داده و در حال حاضر همه شاخص‏های: جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… به سود این شهر و به زیان کانون های زیستی کوچک آن است. ضمن این که تمرکز جمعیت در آن مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی از قبیل: مشکل مسکن، گرانی زمین، اجاره خانه، ازدحام ترافیک، نارسایی در خدمات و بالاخره طیف گسترده‏ای از آلودگی های زیست محیطی را به دنبال داشته است. این شهر به لحاظ داشتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناسب، مهاجرین مختلف را از مناطق پیرامونی خود جذب کرده و سلسله مراتب شهری استان را از قانون مرتبه- اندازه دور کرده است؛ به نحوی که در سال 1355 جمعیت اولین شهر (رشت) 41/3 برابر دومین شهر (انزلی) بوده است. در سال 1395 جمعیت شهر رشت 73/5 برابر جمعیت شهر دوم (انزلی) است. با مشخص شدن تغییرات جمعیت و رتبه شهرهای استان در سال های گذشته و اثرات آن بر نظام نامتعادل توسعه مراکز شهری، تمرکزگرایی و تسلط تک شهری در نظام شهری استان لازم است تا تدابیری به منظور ساماندهی فضایی مراکز شهری و توزیع متعادل جغرافیایی جمعیت متناسب با امکانات و محدودیت‏ها و مزیت‏های نسبی هر منطقه و با توجه به سیاست های آمایش سرزمین و اصلاح توسعه فضایی کانون‏های شهری آن صورت گیرد. تمرکزگرایی از شهر و منطقه رشت و توجه به شهرهای کوچک و متوسط استان از مهمترین رهیافت های این پژوهش است.
  کلیدواژگان: نظام شهری، توزیع فضایی جمعیت، سلسله مراتب شهری، متعادل سازی جمعیت، استان گیلان
 • نجمه توکلی، سعیده مویدفر *، ملیحه ذاکریان صفحات 895-914
  سازمان های غیردولتی، گروه هایی هستند که با استقلال از دولت، در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و… تشکیل گردیده اند. یکی از نیازهای شهروندان ساکن بافت های فرسوده و قدیمی در شهرها،ورود تشکل های مردمی و سمن ها جهت بازآفرینی است چرا که توجه به این بافت ها جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی محوری تبدیل شده و سازمان های غیردولتی را به تکاپوی بازآفرینی در شهر با حفظ ویژگی های اصلی کالبدی و فعالیتی سوق داده است. محله ی مهدیه در ناحیه ی غرب شهرکرد با مشکلاتی از قبیل فرسودگی کالبدی ابنیه، معضلات اجتماعی و فرهنگی، مسائل محیطی و… به عنوان یک محله فرسوده محسوب می شودکه جهت احیاء آن، مشارکت مردم و تشکل های مختلف ضروری است. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از پتانسیل سازمان های غیردولتی و سمن ها و با شناخت همه جانبه این محله، با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT، راهبردهایی را در جهت بازآفرینی بافت فرسوده این محله ارائه نماید. اطلاعات مورد نظر به صورت اسنادی و میدانی فراهم شده و جامعه آماری تحقیق را مردم و کارشناسان تشکیل می دهند. نتایج بیانگر آن است که نقش عوامل خارجی در فرسودگی محله مهدیه بیشتر از نقش عوامل داخلی بوده و استفاده از راهبردهای تهاجمی پیشنهاد می شودتا علاوه بر حفظ وضع موجود در محله هدف، تلاش کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن ها صورت گیرد. بر مبنای مدل Qspm مهمترین راهکارها شامل استفاده از پتانسیل شورایاری ها و افزایش نقش مشارکتی مردم و ایجاد کاربری های مورد نیاز در محله می باشد.
  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، تشکل های مردمی، بازآفرینی بافت های فرسوده، محله ی مهدیه، شهرکرد
 • شیدا حیدریان، محمود رحیمی * صفحات 915-933
  گسترشابعادشهرنشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در درون یا مجاور شهرهای بزرگ که از نتایج شهرنشینی معاصر و شهری شدن فقر است تغییر نگرشدرمدیریت شهریراضروریساختهاست. هدف مقاله حاضر تدوین و سنجش معیارهای مداخله یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد حکمروایی شهری است و ناحیه منفصل نایسر سنندج به عنوان نمونه، موردی بررسی قرار گرفته است. روش به کار رفته روش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و ابزار گردآوری داده ها اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه می باشد. ابتدا شاخص های مداخله یکپارچه با توجه به نظر 15 تن از نخبگان انتخاب و سپس پرسشنامه ای طراحی شد. جامعه آماری شامل سه گروه مردم، دولت و نهادهای عمومی (اعضای ستاد توانمدسازی) و فعالان بخش خصوصی بود که برای ساکنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نمونه به صورت تصادفی و برای اعضای ستاد تعداد 18 نمونه به صورت تمام شماری و برای فعالان بخش خصوصی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نمونه به صورت تصادفی انتخاب و بین نمونه ها پرسشنامه توزیع گردید. و داده ها بر اساس آزمون های آماریT و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که این شاخص ها با اقدام یکپارچه فاصله زیادی دارند و در واقع مدیریت مداخله در حال حاضر به صورت یکپارچه نمی باشد و دارای نگرش و کارکرد سنتی است. ظرفیتنهادسازیمحلی وجلبمشارکتمردم، حضور مدیریت های مردمی و خصوصی در فرایند مدیریت شهری و تقویت سرمایه اجتماعی درون و میان نهادی ضرورت مداخله در قالب یکپارچه می باشد.
  کلیدواژگان: معیارهای مداخله یکپارچه، سکونتگاههای غیررسمی، حکمروایی شهری، ناحیه منفصل نایسر سنندج
 • مهدی منتظرالحجه *، زهرا فتوحی صفحات 935-951
  در طول چند دهه اخیر عواملی چون توسعه بی رویه شهرنشینی، مهاجرت و افزایش جمعیت موجب دگرگونی هایی در ساختار زندگی شهری و به وجود آمدن بافت های با تراکم های جمعیتی و ساختمانی بالایی در کشور شده است. اما در بسیاری از موارد عدم توجه به شرایط ایجاد کیفیت های سکونتی در این بافت ها زمینه زوال زندگی در این محدوده ها به وجود آمده است. حال آن که کیفیت زندگی خود ارتباطی متقابل با توسعه دارد، به نحوی که تمامی تلاش های توسعه در ابعاد مختلف آن، همانا بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است. این پژوهش باهدف ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی بر اساس مطالعات پیشین، به بررسی شهرک رزمندگان شهر یزد به عنوان منطقه ای با تراکم ساختمانی بالا و ساختمان های مسکونی بلندمرتبه که جزئی از توسعه های معاصر شهر هست، می پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 163 نفر و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تائید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و تحلیل عاملی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهای مشارکت اجتماعی، احساس تعلق به شهر و محله، احساس هویت در محله، و اتحاد و انسجام بین ساکنین دارای بیشترین ضرورت و در اولویت رسیدگی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شهرک رزمندگان، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی، شهر یزد
 • شیرکو احمدی * صفحات 953-972
  توسعه شهرها در مناطق کوهستانی به دلیل محدودیت های ژئومورفولوژیکی و ناپایداری دامنه ها از حساسیت بالائی برخوردار است. در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع جمعیت و روند افزایش مهاجرت های روستا-شهری،توجه به شهرها وتوسعه فیزیکی آن ها به عنوان یک امر اساسی در بسیاری از برنامه های توسعه ای در تمامی سطوح ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گرفته است زیرا که عدم برنامه ریزی مناسب، شهره ارابا مشکلات فراوانی از قبی لرشد پراکنده و ناهمگون، مشکلات زیست محیطی و… مواجه ساخته است. در این پژوهش به بررسی چالش ها و موانع توسعه فیزیکی شهر سردشت پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است. بررسی تنگناهای توسعه ی فیزیکی شهر سردشت در طی 40 سال و در دوره ی زمانی قبل از سال 1360 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور لایه های اطلاعاتی توپوگرافی و ژئومورفولوژی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی تهیه و سپس با استفاده ازنرم افزار Arc GIS ver. 9. 3 توسعه فیزیکی شهر در دوره های مختلف بررسی گردید. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شهر سردشت به لحاظ موقعیت قرارگیری جهت توسعه بامحدودیت زیادی از سه جهت جغرافیایی غرب،شمال و شرق مواجه است واز جهت جنوب نیز توسعه فیزیکی روی زمین های کشاورزی و باغات صورت گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که از مجموع حدود 6/312 هکتار، 59/8 درصد محدوده مکان های کاملا مناسب و 08/36 درصد از مجموع محدوده مورد مطالعه محدوده کاملا نامناسب را شامل می شود. یافته های فوق می تواند مدیران شهر سردشت را با محدودیت های توسعه فیزیکی شهر آشنا و راهکارهای اجرایی برخورد منطقی با آن ها را ارائه نماید.
  کلیدواژگان: موانع و محدودیت ها، توسعه فیزیکی، GIS، شهر سردشت
 • فرهاد برندک * صفحات 973-983
  توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای افزایش سطح بهره مندی جامعه از شاخص سلامت عمومی می باشد. لذا، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی-درمانی برای همه مردم در یک جامعه، موجب ارتقاء سطح سلامت و ایجاد فرصت برابر در آن جامعه می شود. هدف از این مطالعه (با روش توصیفی و تحلیلی) ، ارزیابی عدالت در سلامت با ارزیابی دسترسی مردم به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک CCR است. تحلیل پوششی داده ها از جمله ابزارهای مفید در درک محیط تصمیم گیری با پردازش اطلاعات اولیه می باشد. از این رو، با استفاده از GIS، شاخص های فضایی تهیه گردید. سپس، با بهره گیری از شاخص های فضایی در ساختار مدل خروجی مبنای CCR، کیفیت دسترسی شهروندان به مراکز بهداشتی- درمانی ارزیابی شد. مطابق با نتایج بدست آمده، میانگین کارایی هسته های شهری اردبیل 0. 45 می باشد. از میان هسته های شهری اردبیل، فقط 3 هسته شهری که شامل محدوده ای بین میدان شهدا، شریعتی و 15 خرداد، محلات استاد شهریار، آزادگان و باغ قره پاچه و همچنین محدوده ی اطراف دریاچه شورابیل می باشد، دارای کارایی کامل می باشند. در تقسیم بندی کارایی در 3 قالب کارا (1=μ) ، قابل قبول (0. 7≤ μ) و غیرقابل قبول (0. 7≥ μ) ؛ از مجموع مساحت 6031 هکتاری و 421069 نفری هسته های شهری، مساحتی در حدود 1000هکتار با تحت پوشش داشتن 30 هزار ساکن در موقعیت کریدوری مرکزی- جنوبی با طول 6. 5 کیلومتر، دارای کارایی کامل و قابل قبول می باشند.
  کلیدواژگان: عدالت در سلامت، مراکز بهداشتي و درماني، سيستم اطلاعات جغرافيايي، تحليل پوششي داده ها، شهر اردبيل
 • حجت الله پاشاپور *، محمد پوراکرمی صفحات 985-1002

  میزان خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات طبیعی به میزان آمادگی جامعه در برابر واقعه بستگی دارد. تاب آور ساختن شهرها در ابعاد مختلف، راهی مناسب و کارا در جهت تقویت ساختار شهر برای مقابله با بحران ها و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل AHP Fuzzy استفاده شده است. نتایج نشان داد که معیار ویژگی های کالبدی بافت با ضریب اهمیت نسبی 0. 424 و در بین زیر معیارها نیز، عرض معابر با وزن 0. 238، مقاومت ساختمان با وزن0. 120 و دسترسی به پارک با وزن 0. 102، بیشترین اهمیت را در تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران دارند. همچنین نقشه نهایی تاب آوری کالبدی منطقه نشان داد که فقط 1. 03 درصد از بافت منطقه دارای تاب آوری زیاد می باشد و 74. 64 درصد از منطقه دارای تاب آوری متوسط و 24. 33 درصد از منطقه دارای تاب آوری کم می باشد. همچنین نتایج نشان داد که سکونت گاه های منطقه 12 شهر تهران با توجه به قدمت بناها و کیفیت آن ها، دسترسی های کم عرض، قطعه بندی ریزدانه و افزایش سطح اشغال و کمبود فضای باز که همگی زمینه ها و عوامل تهدیدکننده جان انسان های ساکن این منطقه است، در تقابل با تاب آوری شهری قرار دارند. این مساله از آسیب و خسارت های بیشتر این منطقه در صورت وقوع زمین لرزه خبر می دهد.

  کلیدواژگان: تاب آوری کالبدی، AHP Fuzzy، منطقه 12 شهر تهران، سوانح طبیعی
|
 • Mirsatar Sadr Mousavi, Reza Talebifard *, Chia Niazy Pages 731-749
  understanding the Impacts of environmental potentials power on the pattern of rural settlements is the first step in understanding the spatial organization and management of spatial relations in the rural settlements . This knowledge can, in turn, prevent reactionary backwardness, population escape and the destruction of rural settlements as well as cause the underlying integrity of the place - Space and sustainable development of rural areas. Therefore, to study the effects of the powers of the natural environment, on the pattern of rural settlements is essential. The purpose of this study will be investigating the role of natural factors in the location of rural settlements in Sahneh. This research is applied in nature, and descriptive-analytic in method. Data collecting was conducted using the library and field and for data analysis as well as implementation and understanding of the problem results the geographical information system software, as well as integration and combination of the layers of information to the field was used. The results showed that the dominant pattern of distribution of rural settlements in Sahneh city, is a liner and a total of 189 villages in the city, have been located often in the range of 1500 to 1250 meters altitude, type in water and plain lands. On the other hand, one of the most important criteria for rural settlements to locate Sahneh city, extent and quality of the land is for agricultural purposes that this, has been followed compression of space and activities and excessive exploitation of the natural environment. Finally, regression fit model showed that water resources, soil resources, climatic conditions, topography, elevation, slope, vegetation and land use have the greatest effect on the geographical distribution of settlements. So you have to protect environmental resources and the selection of suitable sites for production and stable employment for residents of settlements, to provide field survival and sustainable development of rural areas.
  Keywords: natural factors, geographical distribution, rural settlements, Sahne county
 • P. Zyaeian, H. Afrakhteh, M. Shoghi *, N. Naeimabadi Pages 751-764
  sustainable rural development is a process to improve all aspects of rural life through the field and encourage environmental activities in harmony with the capabilities and constraints. In this regard, the main objective will be the sustainable development of rural areas habitable to life for current and future generations with particular emphasis on environmental improvement and continuous development of human relations. Studies show that today the socio-economic changes and increasing mobility of human groups, has led to the transformation of the countryside. Therefore, the question of what are the main reasons for instability in rural areas has always been important. The present study has been conducted to investigate this issue. Considering the importance of the issue and the growing instability of the countryside, this case study sought to assess the level of prioritization of rural areas in terms of environmental instability in the villages of Dashti city. The method used in this study was a combination of field and descriptive-analytic. In this study, using the AHP in Software Expert Choice, weighted indexes were determined and then using model Vikor highly unstable districts in the study were examined and districts were ranked according to the severity of instability. The results showed that the drought weighed 0.390 had the greatest weight among factors of instability. And based on the model Vikor, Kabgan district (obtained Q = 0. 994) achieved the highest rank and Shonbe district (obtained Q = 0.000) achieved the lowest rank.
  Keywords: rural areas, environmental instability, Dashti Conty
 • M. Hajilo *, M. Ghadiri Masoum, M.R. Rezvani Pages 765-784
  creating settlements and industrial park is one of the most common industrialization approaches in countries that have been proposed for technological change in order to improve the quality of life, especially in rural areas which ultimately bring the prosperity and development of the village and the whole country. The present study was carried out to investigate the role of Sharif industrial parks on the quality of life of rural workers in this industry at the Abhar city, central district. In this regard, the research methodology was a library-survey (questionnaire) and seven indicators of education, participation, housing status, consumption pattern status, occupational safety, social belonging and insurance and social security were evaluated. In order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test was used in SPSS software which showed a reliability of 926, a high reliability index. The statistical population consisted of the villages in Sharif industrial parks and the sample size according to Cochran formula was 219 employees. Due to the lack of access to all samples, just 50% of the employees, who were equal to 109 rural workers, were evaluated and then for data analysis SPSS software was used. Paired-Samples t-test was run to assess the quality of these indicators in the period of before and after employment in this industrial park. The results indicate that the quality of life indicators of the workers has been promoted and desirable under the influence of the Sharif industrial parks.
  Keywords: quality of life, industrial park, the surrounding villages, rural workers, Abhar County
 • M. Mangeli *, R. Abouei, F. Mehdizadeh Saradj Pages 785-802
  the rock-cut architecture settlement is an essential yet little known type of vernacular architecture whose nature is different from what we understand by the term “architecture”. Since common building materials are not used in this architecture and it enjoys a different process of creation, rock-cut architecture seems rather contradictory compared to other types of vernacular architecture. Building space through hollowing out solid rock is the most essential skill used in this architecture. Iran hosts valuable examples of rock-cut architecture with religious, funeral, service, and residential functions. Cold regions of the country host the majority of rock-cut houses and settlements since their architectural framework is compatible with harsh climatic conditions. This research seeks to answer the question what differentiates the rock-cut architecture from other types of vernacular architecture. To recognize the unique characteristics of rock-cut architecture, the researchers chose Meymand village as the largest complex of rock-cut houses. A total number of 60 buildings were selected in an experimental process, and their lesser-studied characteristics, including design, livelihood and environmental ones were studied. A comparison of these characteristics with similar characteristics of traditional architecture reveals dramatic differences between them. The findings in the area of special climatic design standards and technologies not only give us a better insight into the rock-cut architecture but also contribute to set some standards for design and construction of rock-cut buildings in the present era.
  Keywords: rock-cut settlements, village of Meymand, vernacular architecture, architectural framework, village
 • M. Hesam * Pages 803-819
  rural tourism refers to all tourism activities in rural areas with respect to the traditional rural culture, art, cottage industries, and traditional customs and practices. Because of the growth and competitive nature of tourism, the need to develop and promote qualitative and quantitative functions and infrastructure needed for tourists is undeniable. With the growth of tourism, satisfaction of tourists, as a tool for growth and competitive advantage, has been considered. One way to measure the efficiency of services and facilities in an area is to assess the opinions of operators and users of these services. The aim of this study was to investigate the factors influencing tourist's satisfaction and functions of rural tourism infrastructure in the villages of Foman County. This research was applied in nature and descriptive-analytical in method. In order to collect the required data, both documentary and field (questionnaire) was used. The study population was regional tourists, based on which a sample of 380 people were randomly selected. Analysis was done using the Kano model. The results showed that the safety of tourists by a factor of 0.743 is the most basic requirement, local cuisine with a satisfaction rate of 0.794 is the most important functional requirement, and satisfaction the diversity of activity by a factor of 0.762 is the most important tourist's attraction requirement.
  Keywords: satisfaction, tourism, rural tourism, Foman county
 • B. Imani * Pages 821-836
  Recognizing and surveying facilities and abilities and determining the levels of development in rural areas are the first steps in planning and developing process. To this end, this study aims to assess the levels of development in Ardabil villages by utilizing multi-criteria decision making methods. This research is based on the functional goal and descriptive analysis nature. Statistical population includes 10 villages in Ardabil. The required information includes 76 variables in 7 criteria that were taken from General Population and Housing Census and statistical yearbook 2011. Vikor’s multi-criteria decision making method, Electra and Taxonomy are used to assess the rate of development. Furthermore, we tested the assumptions by using Kendall tau rank correlation in SPSS software. The results of the decision making techniques based on average ranks revealed that villages were not in a balanced situation in terms of developmental criteria, so that out of 10 Ardabil villages 6 of them were developed, 2 of them were semi-developed and 4 of them were not developed. Also, the findings of Kendall tau test showed that there was no significant relationship between two population variables and adjacency of the villages to the county and the obtained average rank. These two components had no effect on rural development, but there was a significant relationship between the employment variable and the average rank in each village which brings the employment percentage with a positive effect on levels of development. Based on the results, some strategies are presented to make and perform the plans in order to have an integrated and balanced development in the county.
  Keywords: development, rural development, multi-criteria decision making methods, Ardabil county
 • H. Sojasi Ghidari *, H. Mahmoodi, A. Davarzani Pages 837-855
  Mass media has a very important role in shaping the values and attitudes and willingness of people to consume in contemporary society. Changes in the level of consumerism in society are different from each other that seems to be more severe in the rural community of other human communities. The present study examined the influence of visual media on the consumer's rural society. This research was applied in nature and descriptive-analytic in method and was conducted in 10 villages in Tabadakan city of Mashhad. The number of participants was 210 heads of households and information extracted from the questionnaires and analyzed using SPSS and GIS softwares and VIKOR model. The findings show that in the surveyed villages regarding the 6 Indicators, indicator hedonism consumerism in the study had the highest and the luxury had the lowest index. And in the selected villages, the village Khoshhava had the highest average and the village of Andrkh had the lowest average index of consumption. Also, with respect to the indicators consumerism and visual media, the highest correlation was seen in hedonism and individual protests and fashion had the second rank in correlation. According to the results of the rating analysis of the VIKOR model, two villages khosh hava and Ali Abad had the most and two villages Andrkh and Frkhnd had the lowest consumption.
  Keywords: consumption, visual media, media advertising, media content, rural areas
 • K. Behzad Afshar *, P. Akbari Pages 857-873
  The occurrence of the earthquake has caused a lot of damage to the urban structures due to the lack of attention to the identification of the basic factors in vulnerability to earthquakes. The purpose of this article is to study the principles and identify and identify vulnerabilities to earthquake risk in the region according to Structural measures such as the type of structure and materials, the quality, the age and the size of the building, the number of building floors, land use, and passageways, reduces the damage caused by the earthquake in the urban area of ​​Baba Riz Sanandaj and provides the possibility of proper planning.. The research method is descriptive-analytical and case study. The technique of collecting statistics and information, using the library methods, is the use of statistics tables. The TOPSIS model utilizes GIS and excel software, as well as for information analysis. The highest vulnerability is in Division 2, 4.3 and Zone 1 has the least vulnerability. The northwest of the city and the central texture of the city are among the high-risk areas and the eastern regions, except for the low-risk areas at the time of the earthquake. Regarding the structural variables, the most likely physical damages in the order of the passageways, structures and materials, the number of building floors will be inaccuracy of the earthquake, and the least important role will be the quality and life of the building and land use.
  Keywords: seismic vulnerability of urban buildings, physical, model of TOPSIS, Sanandaj city
 • E. Pourramzan *, E. Darvish, Rahimabadi Pages 875-893
  Urban hierarchy in terms of quantity is the best form of organizing space. Because it makes the distribution of activities and services at the community level, balancing classification, performance and appearance of different ways of life in the various geographical areas .Population distribution system is not balanced in the province and do not get a proper image form of accommodation and population settlement and cities .It was determined by studying the urban hierarchy of Gilan province during the years 1355 to 1395 .It was determined by studying the urban hierarchy Gilan during the years 1355 to 1395 the city of Rasht as the capital of Gilan and the metropolis area with a 42.41 percent of the urban population in 1395 in the "First City" demonstrated their dominant role and now all factors: geographical, social, economic, political, cultural and ...is in the interest of the city and to the detriment of small living centers. Meanwhile, concentration of the population led social and cultural difficulties such as housing problems, expensive land, rent, traffic congestion, failures in service and finally, a wide range of environmental contamination. This city in terms of having appropriate areas of political, economic and cultural, various migrants from surrounding areas has attracted and has been away urban hierarchy of Rank – Size law; So that in 1355 the city of Rasht was 3.41 equal the second largest city (Anzali).In 1390 the population of city of Rasht is 5.48 equal the second population (Anzali).To determine the population dynamics and rank cities in recent years, and its effects on the unbalanced development of urban centers, centralization and domination of one city in the provincial urban it is necessary to take measures in order to spatial organization of urban centers and a balanced distribution of geographical Society according to the possibilities and the limitations and comparative advantages of each region and with respect to land use planning policies and modify spatial development of urban centers. The most important approaches of this research is centralization Of city and Rasht area and attention to small and medium cities Province.
  Keywords: urban system, spatial distribution of population, urban hierarchy, population balancing, Guilan province
 • N. Tavakoli, S. Moayedfar *, M. Zakeryan Pages 895-914
  Nongovernmental organizations that are independent of the government try to defend the special interests, such as social, cultural, physical, etc. One of the needs of citizens in cities with inefficient textures is the existence of grassroots and nongovernmental groups in order to recreation, because attention to these textures in order to attract private sector participation and removal of their instability has become a central issue, and non-governmental organizations are scrambling to recreate the city by preserving the original characteristics. Mahdieh neighborhood faces with problems such as skeletal deterioration of buildings, and social, cultural and environmental issues. It is introduced as an ineffective neighborhood in Shahrekord and recreation in the neighborhood with the participation of grassroots organizations, Nongovernmental organizations and the support of government institutions seems necessary. This article aims to address strengths, weaknesses, opportunities and threats in this neighborhood by using the potential of Nongovernmental organizations. It also aims to provide some strategies to improve the current situation and recreate Sustainability of the neighborhood. Desired information in this research is provided in the form of library, documentary, interviews and field studies. The results indicate that the role of external factors in the failure of the inefficiency of Mahdieh neighborhood is more than internal factors and aggressive strategy are suggested. Based on Qspm model, the best strategies in order of preference, are using the potential of councils, increasing the role of public participation, and creating applications that are needed in the neighborhood.
  Keywords: nongovernmental organizations, grassroots organizations, recreation the old tissues, Mahdiehneighborhood, Shahrekord city
 • Sh. Haidareyan, M. Rahimi * Pages 915-933
  Growth of urbanization and development of informal settlements within or adjacent to large cities, resulted from contemporary urbanization and the urbanization of poverty, has necessitated a change in attitude towards urban management This study aims to develop and evaluate integrated intervention criteria in the planning informal settlements with urban governance approach. Nysar District in Sanandaj was selected as the case study. This research is an applied study based on descriptive-analytic approach. Field research, library documents and a questionnaire were used to collect data. First, integrated intervention indicators were selected according to the opinions of 15 experts and then a questionnaire was designed. Study population consisted of three groups: people, government and public institutions (members of the Empowerment Headquarters), and private sector. A sample of 384 residents was randomly selected with Cochran formula. Also, all the 18 members of the Empowerment Headquarters were selected. Moreover, 400 activists were randomly selected from the private sector using Cochran formula. Then, the questionnaire was distributed among the samples. The obtained data was analyzed through T-test and Pearson correlation method. The study findings reveal that the indicators are not correlated with integrated measures. In fact, intervention management is not currently integrated because it follows the traditional outlook. In fact, to have an integrated intervention, it is necessary to improve local institutionalization capacity, encourage people participation, encourage public and private management in the urban management process, and support intra- and inter-institutional social capital.
  Keywords: integrated intervention criteria, informal settlements, urban governance, Naysar District in Sanandaj
 • M. Montazerolhodjah *, Z. Fotouhi Pages 935-951
  According to the final priorities of the residents’ dissatisfaction of assessed index, some suggestions for improving the quality of life in the studied area are provided. This study was also proposed to evaluate the new fabrics performance in order to have development in urban management. Accordingly, for the planning strategies to be developed for the sustainable development of the urban areas, strategies and policies aiming to improve the urban quality of life should be handled in a comprehensive plan together with the strategies and policies for economic, social and environmental development of the city. In the end, strategies for improving the quality of life based on priorities to address are presented. Some of the strategies include: using residents and promoting their participation in needs assessment, decision-making, implementation of local programs, planning to increase social interaction, using the capacities of local communities to participate in matters that directly and indirectly affects their quality of life, creating an atmosphere of trust between residents and authorities through an ongoing relationship with the city council and municipal officials, creating fund and support institutions and attract investment, increasing social control and creating designed environments to fit children, orientation towards the transformation of economic development programs and resolve the problem of unemployment and creating new job opportunities, strengthening behavioral domains by creating diversity in activities that enhance the working hours in the area.
  Keywords: quality of life, Razmandegan town, factor analysis, linear regression, city of Yazd
 • Sh. Ahmadi * Pages 953-972
  The development of cities in mountainous areas is highly sensitive due to the geomorphologic and instability limitations of the slopes. Over the past few decades, due to the rapid growth of the population and the increasing urban-urban migration, attention to cities and their physical development has been considered as an essential element in many development programs at all national, regional and local levels. Because the lack of proper planning, cities have faced many problems, such as heterogeneous and heterogeneous growth, environmental problems, and so on. This research studies the challenges and barriers of physical development in Sardasht city. The research method is descriptive-analytic. The study of the physical development bottlenecks in Sardasht city has been studied over 40 years and during the period before 1981 to 2016. For this purpose, topographic and geomorphologic information layers were prepared using satellite imagery and field operations, and then, using Arc GIS ver.3.9, the physical development of the city was studied in different periods. The results show that the city of Sardasht faces a great deal of restrictions on the three directions of geographical location of west, north and east, and from the south there is a physical development on the land of agriculture and gardens. The results also show that from a total of about 3125782.1 square meters, 8.59 percent of the range of completely suitable places and 36.08 percent of the total study area included a completely inappropriate range. The above findings can provide managers of Sardasht city with the limits of physical development of the city and executive approaches to rational encounter with them.
  Keywords: obstacles, limitations, physical development, GIS, Sardasht city
 • F. Barandak * Pages 973-983
  Equality in distribution of health facilities is one of the main indicators for increasing the availability of the general health index to the society. So, equitable access to health services for all people in a community leads to promoting the health and equal opportunities in the society. The aim of this study is the evaluation of equity in health by assessing people's access to health centers using the Geographic Information System (GIS) and data envelopment analysis (DEA) in Ardebil (with Descriptive and analytical Methods). DEA is one of the useful tools in understanding decision-making milieu, with the primary information processing. Thus, with taking advantage of the GIS the spatial index was provided. Hence, the access quality of the ARDEBIL citizen's to health centers by using of the spatial indicators in the structure of CCR-O model was evaluated. According to the results, the average efficiency of the urban core is the 0.45. Among the urban cores of Ardebil, only three urban cores have the perfect efficiency (Including a range of Shohada Square, Sharyati and 15 Khordad, and Shahriyar neighborhoods, Azadegan and the Garapache garden and the area around Shorabil). In Division of the efficiency to 3 categories in format of Quite efficient (1 = μ), acceptable (0.7≤μ) and unacceptable (0.7≥μ), areas in about 1,000 hectares with a 30 thousand residents of South-Central corridor position with over 6.5 km have the perfect and acceptable efficiency; of the total area of 6031 hectares and 421069 spectators of urban cores.
  Keywords: equity in health, health centers, Geographic Information System (GIS), data envelopment analysis, Ardebil city
 • Hojjat Allah Pashapour *, M. Pourakrami Pages 985-1002

  The damage and casualties caused by natural disasters will depend on the state of readiness of the event. Building resilient cities of various sizes is a suitable and effective way to strengthen the structure of the city to deal with crises and natural and unnatural disasters. This study in terms of purpose is applied and in terms of method is descriptive - analytical. In this study, data collection was based on library and documentary methods and for data analysis we used AHP Fuzzy model. Results showed that the measure of physical properties of texture with a weight of 0.424, and sub-criteria’s such as Street width with a weight of 0.238, building resistance with a weight of 0.120, access to the park with a weight of 0.102 are the most important criteria and sub-criteria in physical resilience of Tehran's 12th district. The final maps of regional physical resilience showed that only 1.03 percent of the area texture has high resiliency and 74.64% of the area has medium resilience and 24.33% of the area has low resilience. Also, the results showed that Tehran's 12th district buildings according to the age of buildings and their quality, the narrow access, the fine-grained segmentation, the increased occupancy levels, and the lack of open space that threaten the peoples’ lives in this area are in contrast with urban resilience. This issue warns us of more damage and casualties when an earthquake occurs.

  Keywords: physical resilience, AHP Fuzzy, Tehran's 12th district, natural disasters