فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 10 (بهار 1396)
 • پیاپی 10 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمیه زارع *، رضا ناصری جهرمی، حسین زینلی پور صفحات 1-20
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر اهداف، کاربردی بود. جامعه آماری مورد پژوهش، شامل تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 96-1395 بود (3800 نفر). با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای، 420 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه مسئولیت پذیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. در نهایت، به منظور بررسی و مقایسه توصیفی و استنباطی داده ها، از شاخص های توصیفی و و ازمونهای استنباطی ماتریس همبستگی، رگرسیون چند متغیره و برازش مدل استفاده شد. نتایج نشان داد کهمدیریت دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی (43/0= β ، 05/0>p) و مسئولیت پذیری کارکنان (41/0= β ، 05/0>p) می باشد؛ مسئولیت پذیری پیش بینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی (30/0= β ، 05/0>p) می باشد؛ و در نهایت، مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، مدیریت دانش، مهارتهای ارتباطی. آموزش و پرورش، استان فارس
 • صغری درزی خلردی*، سیدعلی اصغر رضوی صفحات 21-40
  هدف پژوهش حاضر مطالعه برونداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر اساس شاخص اچ در پایگاه استنادی اسکوپوس بود. مطالعه حاضر از نوع علم سنجی و روش تحلیل استنادی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (126نفر) و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بود که با استفاده از نرم افزار spss (نسخه 21) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته ها تعداد 70 نفر از اعضای هیئت علمی دارای شاخص اچ می بودند. از میان اعضای هیئت علمی با رتبه استاد 6/55 درصد ، 7/41 درصد با رتبه دانشیار 4/75 درصد با رتبه استادیار دارای شاخص اچ بودند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2007 بوده است. همچنین بیشترین سن پژوهشی اعضای هیئت علمی 16 سال بود. دانشکده «علوم زراعی» با فراوانی 19 نفر دارای بیشترین اعضای هیئت علمی در پایگاه اسکوپوس بود. به منظور بالابردن شاخص اچ اعضای هیئت علمی دانشگاه تشویق و حمایت اعضای هیئت علمی جهت ارائه مقاله در پایگاه های استنادی معتبر ،افزایش بودجه پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی جهت نگارش مقالات ISI و معرفی پایگاه های استنادی معتبر و مجلات دارای رتبه علمی و ضریب تاثیر بالا جهت بهبود تولید علم ضروری است
  کلیدواژگان: تولید علم، شاخص اچ، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پایگاه اسکوپوس
 • لیلا بنی فاطمه *، سعید غفاری صفحات 43-58
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان رضایت مندی استفاده کنندگان کتابخانه مرکزی تبریز از طبیعت و معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری این کتابخانه ها بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه مرکزی تبریز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه براساس شاخص های CVR و CVI با 10 نفر از متخصصان مطرح و تایید شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از طریق باز آزمایی و ضریب همبستگی بالاتر از 75/0 محاسبه و تایید شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین ± انحراف معیار و فراوانی – درصد) و آزمون ضرایب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS. 20، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، که میزان رضایت پاسخ گویان از معماری داخلی کتابخانه در سطح خوب (47 درصد) ، از معماری و نمای بیرونی کتابخانه در سطح بسیار خوب (43 درصد) ، از طراحی محوطه کتابخانه در سطح بسیار خوب (33 درصد) ، میزان رضایت از طراحی فضاهای سبز و چشم اندازهای محیط کتابخانه در سطح خوب (42 درصد) ، از جذابیت نمای بیرونی ساخاتمان کتابخانه در سطح خوبی (36 درصد) ، قرا داشت. همچنین میزان از راحت، دلپذیر و جذاب بودن مکان کتابخانه در سطح خوب (39 درصد) ، از ساختمان و تجهیزات کتابخانه در سطح خوب (35 درصد) و از موقعیت مکانی کتابخانه نیز در سطح بسیار خوب (38 درصد) ، از فضای مناسب جهت ترغیب به مطالعه و یادگیری درسطح خوب (38 درصد) و از کافی بودن مساحت فیزیکی فضاهای کتابخانه نیز در سطح خوبی (29 درصد) ، قرار داشت. محاسبه آزمون ضرایب همبستگی پیرسون نیز نشان داد، که بین تمام متغیرهای ابزار پژوهش و رضایت دانشجویان رابطه معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. بطور کلی در بسیاری از موارد از جمله معماری داخل و خارجی، نمای بیرونی، مساحت، تجهیزات و فضای سبز از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و دانشجویان رضایت کامل از آن دارند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، معماری، طبیعت، مراجعان کتابخانه، شهر تبریز
 • حسین ادبی فیروزجاه * صفحات 59-86
  پژوهش حاضر با هدف کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران، دانشگاه های شریف، امیرکبیر و تهران،انجام شد. این پژوهش، پیمایشی از نوع ارزیابی بود و برای بررسی وضعیت معیارهای کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران شامل معیارهای کاوش، راهبری، چارچوب فرم ها، وضوح و قابلیت مرور، بهینه سازی، راهنما، کاربرد پنجره ها و سرعت و خطا در جامعه مورد پژوهش از یک پرسشنامه شامل 36 سوال استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل 124800 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سه دانشگاه دولتی شهر تهران به ترتیب تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف بود که از بین آنها 387 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و ANOVA استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر معیارهای کاربردپذیری، کتابخانه های دیجیتالی مربوط به این سه دانشگاه در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند و به طور کلی بین وضعیت کتابخانه های دیجیتالی در معیارهای کاربردپذیری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه حاصل از بررسی نشان می دهد که توجه به کاربردپذیری در طراحی کتابخانه دیجیتالی باعث ایجاد میل و رغبت بیش تر در کاربر برای مراجعه مکرر به این نوع کتابخانه می شود و موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: کاربردپذیری، کتابخانه دیجیتالی، دانشگاه های دولتی، تهران (شهر)
 • عصمت مومنی *، محمد رضایی صفحات 87-107
  هدف پژوهش، تبیین مدل هوش گیلفورد به عنوان پردازشگر نظام اطلاعات مدیریت با موجودیت ها ی کتابخانه و موزه، در سطح محتوا، عملیات پردازش و فرآورده است. روش پژوهش، از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. یافته ها نشان می دهد، در سطح محتوا، شنیداری با اشیای محتوایی صوتی، دیداری با اشیای محتوایی تصویری، معنایی با دانش تخصصی اشیای محتوایی صوتی و تصویری ، نمادی با شناسه ISSN و ISBN و فنخا، رفتاری با پاسخ کاربران براساس دانش معادل است. در سطح عملیات پردازش، شناخت با فرایند شناخت اشیای محتوایی، حافظه با فرایند ذخیره سازی و بازیابی، تفکر واگرا با فرایند ایجاد ارزش افزوده اطلاعات و دانش، تفکرهمگرا با فرایند دسته بندی اطلاعات عینی و ذهنی و دانش صریح و ضمنی اشیای محتوایی، ارزشیابی با فرایند ارزیابی عملکرد معادل است. درسطح فرآورده، واحد با عناصر اشیای محتوایی، ارتباط واحدها با رابطه عناصر اشیای محتوایی، طبقه یک گروه با طبقه بندی اشیای محتوایی، نظام شناسایی ارتباطات ساختاری با ایجاد نظام معنایی اشیای محتوایی، تحول حاصل از فراوری با استخراج، کشف، و استدلال از داده های موجود، کاربرد حاصل از کاربست محتوا با پایگاه های اطلاعاتی، سیستم های خبره، و نگاشت دانش معادل است. در نتیجه، نظام اطلاعات مدیریت موجودیت های عملکرد کتابخانه و موزه بر اساس ساختار مدل مفهومی هوش گیلفورد امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: نظام اطلاعات مدیریت، هوش گیلفورد، کتابخانه و موزه، ام. آی. اس
 • ابراهیم آریانی قیزقاپان *، عادل زاهدبابلان، علی خالق خواه صفحات 109-132
  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های رهبری توزیع شده انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مشغول به خدمت صنایع دفاع در سال 1395 با حجم 600 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی _ مورگان، 234 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی رهبری توزیع شده (DLI) (با پایایی 96/0 = α) در قالب هفت مولفه ی فرهنگ سازمانی، تصمیم گیری مشارکتی، توسعه حرفه ای، ماموریت، چشم انداز و اهداف، اعتماد، حمایت همه جانبه، رفتارهای رهبری و پرسشنامه ی کارآفرینی سازمانی (DERDC) (با پایایی 88/0 = α) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss. v. 22 و روش رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد مولفه های رهبری توزیع شده به گونه معنی داری توان تبیین 56/0=R2درصد مولفه کارآفرینی سازمانی را دارا هستند (75/0= R، 96/63= (225، 4) F و 01/0 > P) و سهم تصمیم گیری مشارکتی (251/0 =) ، اعتماد (242/0 =) ، فرهنگ سازمانی (226/0 =) و مولفه ماموریت، چشم انداز و اهداف (132/0=) در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است و سهم بقیه مولفه های ارائه شده معنی دار نیست. بنابراین ضروریست تلاش در جهت القا و توسعه توانمندی های کارآفرینی کارکنان از طریق سبک های رهبری مناسب به عنوان یک الویت جدی در دستور کار سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدیران عالی سازمان ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رهبری توزیع شده، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان صنایع دفاع
|
 • Somaye Zare *, Reza Naseri Jaahromi, Hosein Zeinalipoor Pages 1-20
  The purpose of this study was Examine the mediating role of accountability in the relationship between knowledge management and communication skills Employees (Case Study: Department of Education Fars Province); The research method was descriptive- correlational and purposes was applied; The study Society included all employees of the education department of the province in the academic in year 2017-2016 (3800 Employees); samples (420)were selected randomly with Use of Multistage cluster sampling; To check variables, be used of three questionnaires: accountability,knowledge management and communication skills; Data analysis using Pearson correlation and multivariate regression analysis and Model Fitness showed that: knowledge management is predictor of positive and significant of accountability and communication skills; accountability is predictor of positive and significant of communication skills; accountability have a the mediating role in The relationship between knowledge management and communication skills.
  Conclusion
  Based on the results of research that responsibility in the relationship between knowledge management and communication skills of employees has a mediator role, it is recommended that managers and practitioners of the education organization adopt appropriate methods and provide the necessary facilities, efforts Improve employee's abilities in this regard
  Keywords: accountability, Knowledge Management, communication skills, Education Ministry, Iran-Fars Province
 • Soghra Darzi Kholardi *, Ali Asghar Razavi Pages 21-40
  Purpose
  The aim of this study is output faculty members of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari and is based on h index in Scopus citation.
  Methodology
  The study is descriptive survey and a survey conducted by science studied. population included all faculty members Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources (126) and scientific productions indexed in the Scopus database. Of which 70 cases were Scopus database and h index was investigated.Data gathered by the Scopus citation.the main data include h index and research age of faculty members.
  Findigns:Finding show 70(55/6) percent of faculty members has h index in Scopus database and 56(44/4) percent is lack of h index in Scopus database.. Most scientific production in 2007, the highest since the first publication of the faculty members have been Scopus citation. According the finding most research age of faculty was 16 with 10 h index.faculty of crop sciences with 19 have most faculty members in scopus database,faculty of animal science and fisheris with 18, faculty of natural science with 17, faculty of agricultural engineering with 12 and faculty of basic science with 4 faculty members in scopus database has least than other faculty.
  Conclusion
  With attention to result of research for raising the h index wich leads to higher university ranking faculty members should be encourage and protection for presentation their articles. Increase the research funding,
  Keywords: scientific output, h index, Faculty Members, Sari Agricultural Sciences, Natural Resources, Scopus databases
 • Saied Ghaffari, Lila Banifatemeh * Pages 43-58
  Objective
  The aim of this study is the satisfaction of users of the Tabriz Central Library about the nature and architecture of the library and study about strengths and weaknesses in library's architecture.
  Methodology
  Method of this research is descriptive and survey study. Data Collection tools is questionnaire. The study population is consisted of all students using Tabriz Central Library. The sample size estimated 100 persons and for sampling Stratified random sampling was used. Also, data analysis done by SPSS 20 sofware.
  Findings: The results show that the amount of most respondent's satisfaction of questions Considered on the hypothesis of architecture and nature is at a high level. The results of the Pearson's test suggest the normality of the data and T-test hypotheses shows that between rate of visitor's satisfaction Components of the architecture and nature expressed in this research, there is a meaningful relationship at 99% level. This means that giving consideration to these factors would be effective to the rate of satisfaction of visitor of the library.
  Keywords: Happiness, Architecture, Nature, visitors of library, Tabriz
 • Hosein Adabi Firozjah * Pages 59-86
  Purpose
  The aim of this studies evaluating the usability of digital libraries in governmental universities at Tehran.
  Methodology
  Evaluative Survey methodology was used for the survey applying measures of search, navigation, forms layout, contrast and scan ability, optimization (size & print), help, usage of windows and speed and errors through a questionnaire containing 36 questions. The research population included 124,800 undergraduate, Master and PhD students, from three governmental universities of Tehran, Sanati Sharif and Sanati Amirkabir. Stratified random sampling method was applied to select 378 students as a sample. For data analysis, SPSS software was used along with descriptive techniques as well as independent test and ANOVA where needed.
  Findings: The findings indicated that the criteria relating to the usability of digital libraries in the three Tehran universities evaluated to be in relatively good condition and there is no significant difference between the digital libraries for the usability criteria.
  Conclution: Survey results show that these libraries should be improved by managers, librarians, and experts for a user-friendly system, thereby improving the quality of related universities digital libraries.
  Keywords: Evaluation, Usability, Digital library, Governmental Universities, Tehran (city)
 • Mohammad Rezaei, Esmat Momeni * Pages 87-107
  Research’s purpose is explaining the Guilford's intelligence model as a management information system processor with library and museum’s entities in the content, processing operations, and products levels. Method’s research is exploratory and content analysis. The findings show that in the content level, audio with audio content objects, -visual with visual content objects, semantic meaning with the specialized knowledge’s audio and visual content objects, symbol with ISSN and ISBN, and Fankha identifiers, behavioral with responses based on the knowledge of users is equivalents. At the level of processing operations, recognition with the process of recognizing content objects, memory with the process of storage and retrieval, divergent thinking with the process of creating value added information and knowledge, intellectualism with the process of categorizing objective and subjective information, explicit and implicit knowledge’s content objects, evaluation with The process of evaluating performance is equivalent. At the level of the product, the unit with the elements of content objects, the relationship between the units with the relation of the elements of content objects, the class of the group with the classification of content objects, the system of identifying structural relationships by creating the semantic content of content objects, the transformation of the processing by extraction, discovery, and argumentation of data Available, the application is derived from the use of content with databases, expert systems, and mapping of knowledge. As a result, the information management system for library and museum performance entities is possible based on the structure of the conceptual framework of Gilford's intelligence
  Keywords: Management Information System, Gilford's Intelligence, Library, Museum, M.I.S
 • Adel Zahed Bablan, Ali Khaleghkhah, Ebrahim Ariyani * Pages 109-132
  This study aimed to forecast of organizational entrepreneurship based on distributed leadership components was performed. Methodology of this research was descriptive – correlational research. The population of research was the employees of defense industry in 2016 year, the approximate volume of 600 persons constituted. Simple random sampling was used in this study. Number of samples based on Kregci-Morgan table, 234 person were selected. For Data collected questionnaire of Distributed Leadership Inquiry (DLI) (with reliability α=0/96) in seven Subscale organizational culture, participatory decision making, professional development, assignment, lookout and goals, confidence, all around advocation, leadership behavior’s and questionnaire of Organizational Entrepreneurship (with reliability α=0/88) was used. For data analyzing used Spss.v.22 and regression testing. Results showed that components of distributed leadership provided a significant explaining R2=56 percent of variance organizational entrepreneurship (p
  Keywords: distributed leadership, entrepreneurship, organizational entrepreneurship, employees of defense industry