فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • حیدر آهنگری کیاسری، مهدی چرمچیان لنگرودی * صفحات 1-12
  محیط زیست یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر روستاها می باشد که تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفاظت از محیط زیست روستایی شهرستان ساری انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دهیاران شهرستان ساری می باشند، که تعداد آن ها 249 نفر برآورد شده است و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 129 نفر برآورد شد که با اضافه کردن 30 به آن در مجموع به 159 رسانده شد و نیز به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، استفاده گردید. ابزار تحقیق پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 85/0محاسبه گردید که در نهایت جمعا به 130 پرسش نامه پاسخ داده شد. با توجه به نتایج پژوهش، بین متغیرسن، درآمد، سابقه و ویژگی شغلی با متغیر مشارکت در حفاظت از محیط زیست همبستگیمعنی داریوجودندارد. همچنین بین عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی و عوامل نگرشی با میزان مشارکت در حفاظت از محیط زیستدرسطح 1 درصد خطاهمبستگیمثبتومعنی داریوجوددارد. براساس نتایج حاصل از رگرسیون ترتیبی، 36 درصد از واریانس متغیر ملاک (مشارکت در حفاظت از محیط زیست) توسط متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، نگرشی و آموزشی که همبستگی معنی داری با متغیر وابسته داشتند، تبیین می شود.
  کلیدواژگان: مشارکت، حفاظت، محیط زیست، دهیاران، ساری
 • غلامعباس فلاح قالهری*، فهیمه شاکری، ام البنین نودهی صفحات 13-24
  یکی از اشکال تغییر دما، نوسانات ناگهانی دما به ویژه افت آن تا نقطه انجماد است. یخ بندان به وضعیتی گفته می شود که در آن دمای سطح زمین و اشیایی که در تماس با آن قرار دارند، به صفر یا کم تر از صفر درجه سلسیوس کاهش یابد. این تحقیق با هدف بررسی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخ بندان در استان خراسان رضوی طی دوره آماری 1390-1368 انجام گردیده است.
  بدین منظور از داده های آماری بلند مدت دمای کمینه روزانه 10 ایستگاه سینوپتیک مشهد، گلمکان، کاشمر، نیشابور، سرخس، گناباد، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه و قوچان استفاده شده است. جهت تعیین زمان آغاز و خاتمه یخ بندان، روزها به‏ روز شمار ژولیوسی تبدیل و از نرم افزار Minitab و ArcGIS به ترتیب برای رسم نمودار و نقشه های آغاز و خاتمه یخ بندان و فراوانی وقوع یخ بندان استفاده گردید.
  نتایج نشان می دهد که در نواحی شمالی، یخ بندان نسبت به نواحی جنوبی و غربی زودتر آغاز شده و دیرتر پایان می پذیرد. طول دوره یخ بندان در سطح استان از جنوب به شمال افزایش یافته که باعث محدود شدن طول دوره رشد گیاهان در این نواحی می شود. فراوانی وقوع یخ بندان در نواحی شمالی نسبت به نواحی جنوبی و غربی بیش تر می باشد
  کلیدواژگان: پهنه بندی، تاریخ آغاز یخ بندان، تاریخ خاتمه یخ بندان، فراوانی وقوع یخ بندان، روزشمار ژولیوسی
 • محمد نوروزی * صفحات 25-36
  توسعه اقتصادی و روند رو به رشد فعالیت ها و بازارهای تجاری، اگرچه در راستای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بشر صورت گرفته است، اما همراه با فشار بر سیستم های طبیعی کره زمین و استفاده از منابع غیر قابل تجدید بوده، که منجر به استخراج بیش تر منابع طبیعی، تجمع مواد زاید و تخریب محیط زیست شده است. این مقاله با مطرح کردن حسابداری مدیریت محیط زیست، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی موجود، به تبیین مفهوم طراحی تولید سبز و فرآیند عملیاتی آن در به کارگیری تولید محصول شرکت ها می پردازد.
  نتایج کلی، بر اساس مبانی نظری ارایه شده نشان می دهد که فرآیند تولید سبز با هدف طراحی محصولی سازگار با محیط زیست به تحلیل شرایط موجود و انتخاب معیارهایی برای جایگزینی و ارزیابی طرح های مختلف می پردازند تا در نهایت به محصولی با اثرات مثبت بر عملکرد شرکت، و حضور در زنجیره تامین ارزش مدیریت سبز دست یابد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، حسابداری مدیریت محیط زیست، طراحی سبز، محصول سبز
 • حسان اخوان، سولماز عموشاهی*، احد ستوده صفحات 37-50
  کوهستان شیرکوه در استان یزد به وسیله نواحی گرم و خشک احاطه شده است. این کوهستان سردترین مناطق استان را به خود اختصاص داده است. موقعیت جغرافیایی این منطقه سبب شده که اکوسیستم آن بسیار حساس بوده و پوشش گیاهی نقش به سزایی در آب و هوا و معیشت مردم داشته باشد.
  در مطالعه حاضر جهت بررسی تغییرات اقلیمی از تصاویر ماهواره ای، تکنولوژی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. در این راستا با استفاده از نمونه گیری ها، داده های اقلیمی و داده های ماهواره ای رابطه ی میان تغییرات دما( به عنوان شاخص اقلیم) و تغییرات میزان پوشش گیاهی در دو ماه گرم و سرد به دست آمد.
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در ماه آوریل از دمای کم به دمای زیاد میزان NDVI افزایش می یابد و در ماه ژوئن تا دمای 11 درجه با افزایش دما، میزان NDVI افزایش و پس از آن کاهش می یابد.
  NDVI تیپ های گیاهی یکسان در طبقات مختلف دمایی منطقه دارای اختلاف بود و این اختلاف در شاخص NDVI در طبقات دمایی مختلف در ماه گرم تر مثل ژوئن کم تر و در ماه سرد مثل آوریل بیش تر می باشد. از نتایج این مطالعه می توان این گونه استنباط کرد که تغییرات NDVI تیپ های گیاهی یکسان در ماه های مختلف سال با افزایش ارتفاع و تغییر طبقات دمایی بین رویشگاه های سرد و گرم در یک منطقه ی کوهستانی می تواند تحت تاثیر افزایش دمای محیط کم تر شود. بنابراین این عامل می تواند به عنوان شاخص مناسبی برای ارزیابی تغییرات اقلیم به کار رود.
  کلیدواژگان: کوهستان شیرکوه، NDVI، تغییر دما، تغییر اقلیم
 • پریا ابراهیمی وفایی، جعفر همت * صفحات 51-61
  با توجه به اهمیت پایش تنوع زیستی و مراقبت از آثار تاریخی و باستانی هم چنین مشاهده رشد بعضی از انواع گلسنگ ها بر روی سطوح صخره های روستای تاریخی کندوان، در این تحقیق پوشش گلسنگی سطوح سنگی آن روستا مورد بررسی قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه سطوح صخره ای محوطه تاریخی روستای کندوان تعیین شد. پس از نمونه برداری گلسنگ ها از مناطق تعیین شده مستندسازی آن ها صورت گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس کلید شناسایی گلسنگ ها وتوجه به خصوصیات ریخت شناسی، تشریحی و ساختار بستر رویش انجام گرفت. با توجه به الگوهای پراکنش متفاوت گلسنگی در سطوح سنگی روستا تلاش شد ارتباط آن با عوامل محیطی و فعالیت های انسانی بررسی گردد. نتایج نشان داد در روستای کندوان بیش از 42 گونه مختلف گلسنگ به عنوان تنوع زیستی و بیوفیلم موجود درسطوح صخره ها کلونیزه شده اند. برای اولین بار در اینجا 9 گونه منتخب به عنوان گونه های شایع سطوح سنگی این زیستگاه معرفی می گردند که نقش مهمی در تغییر سیمای صخره ها دارند. بر اساس ارزیابی اولیه عوامل اکولوژیکی حاکم بر روستای کندوان از جمله، معماری، آب و هوا و فعالیت های انسانی می توانند تنوع زیستی و توسعه گلسنگ ها را تحت تاثیر قرار دهند. اما نقش محافظتی ویا تخریب زیستی آن ها بر سنگ ها نیازمند مطالعات تکمیلی می باشد.
  کلیدواژگان: فرسایش زیستی، آثار تاریخی، عوامل محیطی و انسانی
 • فرهاد دبیری، یلدا خلعتبری *، سحر زارعی صفحات 63-73
  هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که «توسعه پایدار» به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، توسعه پایدار، حقوق بین الملل محیط زیست
 • جواد علی بیگی * صفحات 75-93
  امروزه تحقق توسعه پایدار کشور به ویژه در بحث مربوط به نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی روستایی، بدون توجه به مسایل حقوقی منابع طبیعی و محیط زیست میسر نیست و با درک این واقعیت که منابع طبیعی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید پذیری آن به کندی صورت می پذیرد و یا گاه به دلیل میزان تخریب غیر قابل احیاء شود، بنابراین، مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب با وضعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهره برداران به ویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهره برداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگل ها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مساله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب شناسی سیاست گذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهم ترین مسایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن به اختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است.
  کلیدواژگان: نظام حقوقی، منابع طبیعی، مالکیت اراضی، زمین خواری، جوامع روستایی و عشایری
 • آرش زمانیان، فروزان فرخیان * صفحات 95-104
  امروزه نبود آگاهی های محیط زیستی به عنوان یکی از ضعف های مدیریت مواد زاید جامد شهری محسوب می گردد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی بوده و در سال 1393 انجام شد. جهت انجام آن از روش ترکیبی (روش های میدانی،کتابخانه ای و اسنادی، تحلیلی و توصیفی) استفاده شد. به منظور بررسی میزان مشارکت مردم شهر آبادان در مدیریت موادزاید جامد از پرسش نامه در قالب سوالاتی به صورت گویه های پنج طیفی لیکرت و نظرخواهی از ساکنین محلات شهری استفاده شد. بر همین اساس تعداد 383 پرسش نامه در سطح شهر توزیع و جمع آوری گردید. با توجه به ساختار فرضیه کلی تحقیق از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تاثیر جنسیت بر میزان مشارکت از آزمون T مستقل و تاثیر تحصیلات، وضعیت شغلی، ساختار سنی و وضعیت درآمد بر میزان مشارکت از آزمون ANOVA استفاده شد. از آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات و سطح درآمد با میزان مشارکت استفاده شد.. بنابراین، بیش ترین میزان تمایل به مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهر آبادان با میانگین 25/3 مربوط به زنان خانه دار بود. همچنین ساختار سنی بر تمایل به مشارکت اثرگذار نبوده و بیش ترین تمایل به مشارکت در بین گروه درآمدی(برحسب تومان) یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تعیین شد. در نتیجه تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در زمینه فرهنگ سازی و افزایش میزان آگاهی به منظور مشارکت بیش تر شهروندان در مدیریت مواد زاید جامد شهری باید در بین گروه های شغلی بیکار، آزاد، دولتی، محصل و سطوح درآمدهای پایین و بالای مردم شهر آبادان متمرکز شود.
  کلیدواژگان: مدیریت مواد زاید جامد شهری، مشارکت، جنسیت، سطح تحصیلات، ساختار سنی، وضعیت شغلی
 • زهره دیدار * صفحات 105-118
  خطوط فرآوری مواد غذایی برای تبدیل مواد خام به فرآورده نهایی، انرژی زیادی مصرف می کنند به طوری که صنعت مواد غذایی یکی از هفت صنعت پر مصرف انرژی محسوب می شود. در این صنعت علاوه بر مصرف بالای انرژی، میزان زیادی ضایعات جامد و مایع نیز تولید می گردد. این ضایعات اساسا شامل مواد آلی بیولوژیک تجزیه پذیر هستند که تخلیه آن ها در محیط، مشکلات محیط زیستی قابل توجهی ایجاد می کند. به طور معمول میزان زیادی از ضایعات مواد غذایی در محل تخلیه زباله، مدفون می شوند ولی ضایعات مایع به رودخانه ها، دریاچه ها یا اقیانوس ریخته شده و یا داخل فاضلاب تخلیه می گردند.
  اخیرا، قوانین سخت گیرانه محیط زیستی تخلیه ضایعات جامد و مایع ناشی از فرآوری مواد غذایی به محیط زیست را به شدت محدود نموده است و لذا دفع این ضایعات از جمله معضلات بزرگ در صنعت مواد غذایی به حساب می آید ( افزایش قیمت سوخت و هزینه بالای مصرف انرژی در صنعت مواد غذایی، استفاده از پسماندهای حاصل از این صنایع را جهت تولید انرژی ارزان قیمت و پاک به صورت بیودیزل، بیوگاز، روغن های بیو و گازهای سنتزی قوت بخشیده است). این مقاله، مروری بر مهم ترین روش های تبدیل پسماندها و ضایعات غذایی به اشکال مختلف انرژی ( تولید بیودیزل، گازیفیکاسیون، هضم بی هوازی، مایع سازی ترموشیمیایی و تولید بیواتانل) دارد.
  کلیدواژگان: پسماندهای فرآوری و تولید غذایی، تکنیک های مدرن، تولید انرژی
 • مهری محمودخانی*، باریس مجنونیان، مجید مخدوم، احسان عبدی صفحات 119-128
  راه های جنگلی دسترسی به جنگل به منظور استفاده از مواهب آن را برای مردم امکان پذیر می کنند. صاحب نظران معتقدند یکی از راه هایی که می توان بازدیدکنندگان را تشویق کرد که گردشگاه را به طور ملموس تجربه کنند، توسعه پیاده روهای مطلوب و هدف مند است که با استفاده از آن می توان به صورت کنترل شده به عمده ترین جذابیت های گردشگاه دسترسی پیدا کرد. منطقه مورد مطالعه (بخش پاتم)، که قسمتی از دامنه های آن رو به شمال و دید به دریای مازندران دارد، قابلیت توسعه جاذبه های گردشگری را دارا می باشد. در این مطالعه ابتدا پس از پیمایش مسیر در بخش پاتم جنگل خیرود، اطلاعات موردنظر برداشت و سپس نقشه های طبقات شیب و خاک با نرم افزار Arc GIS تهیه شد تا مکان های مناسب جهت طراحی مسیر پیاده روی مشخص شده و قابلیت مسیر مال رو موجود جهت استفاده گردشگری تعیین شود. همچنین در مورد نقاط خوش منظر، ویژگی نماها و کیفیت آن تعیین شده و جدول ویژگی نماها ارایه گردید. بعد از بررسی داده ها و اطمینان از نرمال بودن آن ها، جهت بررسی عرض مسیر از نرم افزار SPSS استفاده شد و نتایج نشان داد که میانگین عرض بستر با مقدار استاندارد (5/1متر) تفاوت معنی دار در سطح یک درصد (p < 0.01) دارد. بخش پاتم در جنگل خیرود، در آینده می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد. برای پیاده روی در جنگل به یک جاده پیاده رو که از نقاط خوش منظره عبور کند احتیاج است و بهتر است تمهیدات لازم جهت اصلاح و مرمت مسیر در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مسیر پیاده روی، گردشگری، نقاط خوش منظر، نما، بخش پاتم
 • ساجده مدنی*، مکرم روانبخش صفحات 129-138
  امروزه با توجه به افزایش فعالیت های بشر، تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست به منطقه خاصی از جهان محدود نمی شود. از جمله این تاثیرگذاری های ویران گر ورود گونه های گیاهی غیربومی به نقاط مختلف جهان بوده است که در طول 200 سال اخیر با گسترش کشاورزی، افزایش مبادله های کالا، افزایش فعالیت های بشر و همچنین ویران گری روزافزون محیط زیست، روند افزایشی داشته است.
  یکی از این آسیب هایی که به ویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، مساله ورود گونه ی گیاهی غیربومی (مهاجم) سنبل آبی به اکوسیستم های طبیعی می باشد، این گیاه نخستین بار سال 1390 در تالاب عینک رشت مشاهده شد با توجه به سرعت بالای رشد و تکثیر، این گونه توانست در مدت زمان کوتاهی، کل سطح تالاب عینک جایی که برای اولین بار در عرصه های طبیعی استان گیلان دیده شده بود، را بپوشاند.
  بررسی ها نشان می دهد، سنبل آبی با آن که توانایی جذب و تصفیه فلزات سنگین را دارد؛ اما حضور نابجای آن به دلیل شدت توانایی تکثیر و سازگاری آن، به مثابه دستکش آهنین سبز رنگی می تواند گلوی حیات زیست مندان محیط های آبی و تالابی اعم از آبزیان و گیاهان را مستقیما و با اختلال در زنجیره غذایی پرندگان و سایر موجودات فشرده و آنان را از پای درآورد در نتیجه مقابله نکردن با این گونه غیربومی و مهاجم منجر به مرگ تدریجی تالاب های استان خواهد شد. در این مقاله وضعیت پراکنش گونه در استان بررسی و اقدامات کنترلی کوتاه مدت و میان مدت تشریح می گردد.
  کلیدواژگان: گونه مهاجم، سنبل آبی، استان گیلان
 • پاکزاد آزادخانی *، معصومه سادات نژاد، جعفر شرفخانی صفحات 139-153
  آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادام العمر که بخش مهمی از آن در محیط مدرسه صورت می پذیرد در بهبود مشکلات زیست محیطی نقشی انکار ناپذیر دارد. از این رو، بررسی آموزش زیست محیطی و تاثیر آن در حفاظت از محیط زیست دارای اهمیت است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش های زیست محیطی در رفتارهای حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان دخترانه شهر ایلام به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعداد 360 نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه انتخاب و بین آن ها پرسش نامه استاندارد به روش نمونه گیری طبقه ای توزیع شد. روایی پرسش نامه توسط اساتید و متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 885/0 محاسبه شد، که نشان از پایایی بالای پرسش نامه دارد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای، همبستگی و رگرسیون (آنووا)، در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که شناخت دانش آموزان نسبت به مسایل عام و خاص زیست محیطی پایین می باشد. در معادله رگرسیونی تاثیر مثبت نگرش نوین زیست محیطی و آموزش زیست محیطی در رفتار زیست محیطی رد شد و تنها سواد زیست محیطی در رفتار زیست محیطی تاثیر مثبت داشت. در مجموع، با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده، این سه متغیر تنها 25 درصد در شکل گیری رفتار زیست محیطی نقش داشته اند و بقیه عواملی هستند که در این تحقیق به علت محدودیت موضوعی مورد بررسی قرار نگرفتند.
  کلیدواژگان: شناخت زیست محیطی، سواد زیست محیطی، آموزش زیست محیطی، رفتار زیست محیطی، شهر ایلام
|
 • Heidar Ahangari Kiasari, Mehdi Charmchian Langerodi * Pages 1-12
  The environment is one of the critical and most vulnerable aspects in villages which the present study has been done to investigate factors influencing the village governors’ participation in the protection of the rural sari’s city. The study adopted an applied descriptive-correlation approach as its methodology. The statistical population of the study consisted of all the village governors in Sari summing up to 249 among whom 129 subjects were selected using Cochran formula. In order to reach an optimal sample size, 30 others were added to the sample and a total of 159 subjects were considered as the study sample. To select the subjects, the stratified proportional random sampling was also used. The data collection tool was a researcher-made questionnaire the content validity of which was estimated using agricultural extension experts’ approval and the reliability was assessed to be 0/85 using Chronbach’s alpha coefficient and a total of 130 questionnaires were filled and responded. According to the findings, there is no significant correlation between age, income, working record and employment characteristics and environmental protection. There is a significant positive correlation at 1 percent error level between the social, educational, economic and attitudinal factors contributing to the environment protection. Based on the results of the ordinal regression analysis, 36 percent of the criterion variable variance (participation in environmental protection) is explained by the economic, social, attitudinal and educational variables which were significantly correlating with the dependent variable.
  Keywords: Participation, protection, Environment, Village Governors, Sari
 • Gholamabbas Fallah Ghalhari *, Fahime Shakeri, Omolbanin Nodehi Pages 13-24
  One of the forms of temperature variations is the sudden fluctuations of temperature, in particular the drop to the freezing point. The freezing is referred to as a condition in which the temperature of the earth's surface and the objects in contact with it is reduced to zero or less than zero degrees Celsius. This study has been done to investigate the temporal and spatial distribution of start and end frost during 1989-2011 in Khorasan Razavi province. Thus, the long-term daily minimum temperature data from 10 synoptic and evaporation stations including Mashhad, Golmakan, Kashmar, Neishaboor, Sarakhs, Gonabad, Sabzevar, Torbatjam-e-Jam, Torbat-e Heidarieh and Quchan have been used. To determine the beginning and end of frost days, the days converted into Julian day and then Minitab and ArcGIS software were used for charting and mapping the spatial and temporal distribution of frost. The result showed that in the northern regions compared with western and southern regions, the frost began earlier and ends later. Frost period in the province increased from south to north, and it would limit the growth period in these areas. Frequency of freezing in the northern areas is more than southern and western parts.
  Keywords: Zoning, Start Date of Frost, End Date of Frost, the Frequency of Freezing, Julian Day
 • Mohammad Noroozi * Pages 25-36
  Although economic development and growthing business activities and markets along with economic growth and the social walfare human beigns has taken pleace, but with the pressure on the natural systems of the planct and have been used none renewable natural resourses, which load to more extraction natural resources, accumulation of waste materials and destruction of the environment. This paper referring to accounting for environmental management, as one of the influential factors in environmental management and natural resources explains, the concept of green product design and operational process on the use of company products. The results show that green production processes to environmentally friendly product design, to analyze the situation and selection criteria and evaluation of plans for the replacement, to finally the products with positive effects on corporate performance, and the value in the supply chain to achieve green management.
  Keywords: Environment, Environmental Management Accounting (EMA), Green Design, Green Products
 • Hesan Akhavan, Solmaz Amoushahi *, Ahad Setudeh Pages 37-50
  Shirkouh mountain is located in Yazd province and is surrounded by arid and semi- arid regions. In fact, it means that this area is the coldest part of Yazd province. The geographic location of this mountain made it a very sensitive ecosystem. Due to these reasons, its vegetation cover plays a very important role in weather conditions and welfare of people living around.
  In present study some elements such as satellite images, Remote Sensing technology and Geographic Information System (GIS) were used for surveying climate changes. In this regard, the relationship between climate and temperature changes (as an indicator of climate) and changes in the amount of vegetation in two hot and cold months were obtained using the sampling and satellite data.
  The results showed that in April from low temperature to the high temperature NDVI index increased but in Jun, NDVI will increased before 11°and after that this amount will decreased.
  The NDVI in same type of plant was different in various classes of temperature ranges. This NDVI difference in various temperature classes in April (Colder period) was more visible than Jun (Warmer period). So it can be inferred that NDVI changes in the same vegetation type in different periods of the year is not change regularly because of elevation and temperature changes. The difference between the hot and cold habitats in a mountainous area can be reduced by increasing the ambient temperature, which is an appropriate indicator to assess the effects of climate change.
  Keywords: Shirkouh Mountain, NDVI, Tempreture Changes, Climate Changes
 • Paria Ebrahimi Vafaei, Jafar Hemmat * Pages 51-61
  Due to the importance of monitoring the biodiversity and surveillance of ancient monuments and the growth of some types of lichens on the rocks of stone surfaces in the historical village of Kandovan, the lichenic biofilm of the rocks were studied. The study area was divided based on the particular situation of the village. After isolation, the isolated lichens were documented then identified on the basis of morphological, anatomical and chemical characteristics. Regarding the different distribution patterns of lichens in the rocky areas of the village, it was attempted to investigate its relation with environmental factors and human activities. The results showed that more than 42 different types of lichen have been colonized as stone biofilms and biodiversity on the rocky surfaces in the Kandovan village. The 9 selected species are presented for the first time as the common species in this habitat stone surfaces which have an important role to create biofilms and change the appearance of the rocks. Ecological factors governing on Kandovan, including climate, architecture and human activities can affect the biodiversity and development of the lichens. However, the evaluation of their influence on biodeteration or protection of the stones warrants further investigation.
  Keywords: Biodeteration, Historical Monuments, Environmental, Human Factors
 • Farhad Dabiri, Yalda Khalatbari *, Sahar Zarei Pages 63-73
  For many years, humanity has used the nature for its development, but unbridled development after industrial revolution has left such a destructive effect on the planet that not only the same methods by poor countries for development are impossible, but it seems selfish action also in today's conditions. Hence, in recent decades sustainable development is presented as a solution. On the one hand, environmental law is an important key for supervision and management of sustainable development. These rights are effective in determining policies and environmental protection measures as well as rational and sustainable use of natural resources. Declarations of Stockholm 1972, Rio 1992, Johannesburg 2002 and Rio have been mentioned that achieving sustainable development requires environmental protection and orientation of international environmental law is in line with the concept of sustainable development. But in practice, it seems that the sustainable development faces with challenges at the global level. One of the most important of such challenges is the contrast between development and the environment in both developed and developing countries. One of the most dependable sources to deal with these threats and regulate the behavior of international law followers, is international environmental law. Therefore, this article attempts to analyze the binding and non-binding instruments in the field of international environmental law for achieving sustainable development.
  Keywords: Environment, sustainable Development, International Environmental Law
 • Javad Alibeygi * Pages 75-93
  Today, regardless of the legal issues of natural resources and the environment especially in rural planning policy is not possible to achieve sustainable development in the debate over the country and to understand this fact that the natural resources in our country has been limited the process of renewable done slowly or sometimes cannot be restored because of degradation. Therefore, a set of different executive agencies in the development process should be done in accordance with commensurate with status of resources. This paper, With a view to past and present status of the country's natural resources, has tried in the laws governing the exploitation of these resources, especially in rural and tribal communities that has described the relationship between rural and nomadic farmers, livestock and natural resources, and the past and present these resources, including forests, grasslands, deserts and watershed management and land property rights system in Iran and then stated in detail the issue of transfer of land and its effect on the degradation of natural resources and the phenomenon of land speculation and finally referred to the Pathology department of natural resources legal policy in relation to rural and tribal society and its difficulties and problems of this sector and the weakness and ambiguity in these rules and need for its revision.
  Keywords: Legal System, Natural Resources, Land Ownership, Land Degradation, Rural, Tribal Communities
 • Arash Zamanian, Forouzan Farrokhian * Pages 95-104
  Nowadays, environmental awareness as one of the weaknesses in the management of municipal solid waste is considered. The study was a cross-sectional study was conducted in 1393. For the combined method (method, field, library and documentary, analytical and descriptive) was used. To investigate the contribution of Abadan in the management of solid waste questions in the questionnaire items and Likert five spectral survey of residents in urban areas were used. Accordingly, 383 questionnaires were collected and distributed throughout the city. According to the general theory study of the one-sample T-test was used. In order to evaluate the effect of gender on the participation of T test and impact of education, employment status, income, age structure and status of the contribution of ANOVA test was used. Scheffe's test was used to examine the association between level of education and income levels of participation were used. Thus, the highest participation of citizens in waste management Abadan mean was 3.25 for housewives. The age structure of participation is not effective and the most willing to participate in the Group income (in Toman) of a million to one million five hundred thousand were determined. As a result development and implementation of the operational plan in the field of culturalization and awareness level raising in order to participate more citizens among unemployed, businessman, governments jobs, students and different level income include lower and upper wage between people of Abadan is centralized.
  Keywords: Municipal waste management, Participation, Gender, Education, Age structure, Job status
 • Zohreh Didar * Pages 105-118
  Food processing plants consume huge amount of energy for converting raw material to final product so food industry accounts as one of seven high consumption industries. This industry as well as high energy requirement, producing large amount of solid and liquid wastes. These wastes basically contain biodegradable organic compounds that their discharge to environment could cause serious pollution. Generally, large amount of these solid wastes discharge to landfill and liquid ones to rivers and oceans without any treatment. Recently, the strict environmental legislations restrict discharge of wastes to environment, so discharge of these materials is a big challenge for food industry. (Increasing the price of fuel and high cost of energy, encourage the researchers for finding approaches for producing low cost and green energy sources from food wastes). In this article some of the most important ways for converting food wastes to different form of energy such as biodiesel, Gasification, Anaerobic digestion, Thermal liquefaction and ethanol production is discussed.
  Keywords: Food Wastes, Modern Techniques, Energy Production
 • Mehri Mahmoudkhani *, Baris Majnounian, Majid Makhdoum, Ehsan Abdi Pages 119-128
  Forest roads make access for people who want using the gift of forest. Experts believe that one of the ways that can encourage visitors to experience promenade more visible is to use developed, targeted and desirable pedestrians. Using them can access to the most attractive locations of promenade in a controlled way. The study area (Patom district of Kheyrud forest) which is partly faced toward north and has Caspian Sea view is capable of promenade attractions. In this study, first of all, after going through the path in Patom district of Kheyrud forest, we collected information and then by using Arc GIS software, the layer's slope and soil maps were prepared to specify appropriate locations for designing walk ways, and to specify the capability of existed path for tourism usage. Also scenic views were located and the quality and the specifications of views that specified the related table of view's specs, were defined. After data study and making sure that they are normal, SPSS software was used for path widths. The study results were showed that the average width difference with standard was 1.5 meter which was about one percent (p
  Keywords: Walk ways, Tourism, Scenic views, scene, Patom district
 • Sajede Madani *, Mokarram Ravanbakhsh Pages 129-138
  Due to the increase in human activities, the destructive impact on the environment is not limited to a particular region of the world. Including the destructive impacts are entering non-native plant species around the world during the last 200′ years with the spread of agriculture, increase the exchange of goods, augmented human activities as well growth environmental destruction, it's increasing.
  One of the damages that, especially in recent years has been considered, is the arrival of non-native plant species (invasive) water hyacinth to the natural ecosystems. It was observed the first time in 1390 in Rasht Eynak lagoon, due to the high rate of growth and reproduction, these could in a short time, the, whole surface of the Eynak lagoon where the seen for the first time in the province's natural areas, cover up.
  Studies show, water hyacinth, has the ability to Attracting and purification heavy metals, but The presence of aberrant because of the severity ability to reproduce and adapt it, as an green Iron Glove can be throat of life-life species including fish and plants, directly and with disruption of the food chain for birds and other compact creatures killed them
  As a result of not dealing with non-native and invasive species in wetlands will lead to a slow death. In this paper, the distribution of the species Considered in province then Short-term and medium-term control measures are described.
  Keywords: Invasive Species, Water Hyacinth, Gilan Province
 • Pakzad Azadkhani *, Masoumeh Saadatnejhad, Jafar Sharafkhani Pages 139-153
  Education about environment as a lifelong process that an important partofit has been done in the school environment and has an undeniable role in improving environmental issues. Hence, review of environmental education and its impact on environmental protection is important. Therefore, the aim of this paper is to investigate the role of education about environment on conservative behaviors of environment among the girl students in Ilam City. The method is analytical-descriptive. 360 of students were chosen as the sample and they were given the standard questionnaires by Stratified Sampling Method. The population includes all the girl high school students of Ilam City which 360 of them were chosen as the sample. The data was gathered from the libraries and by field study. Validity of the questionnaire was confirmed by teachers and experts and its reliability was 0.855 by Cronbach's alpha which shows high reliability. To analyze the data, one-sample T-test, correlation and regression (Anova) were done in SPSS software. The findings reveal that the awareness of students about general and special affaires of environment is low. The positive modern attitude toward the environment and environmental education was rejected in regression equation and only the environmental literacy had a positive effect on environmental behavior. On the whole, according to the counted coefficient of determination, these three variables play a role just 25 percent in having an environmental behavior and the rest refers to the factors not covered in this research Due to limitations issue.
  Keywords: Environmental Awareness, Environmental Literacy, Environmental Education, Environmental Behavior, Ilam City