فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1397)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • معین نیکوسخن *، محمد اسماعیل فدایی نژاد صفحات 1-24
  در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. شواهد حاکی از آن است که به طور متوسط 27 درصد از سهام رابطه معنی داری را میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده تجربه کردند. این در شرایطی است که شرکت هایی با ارتباط منفی دارای سهم بسیار بیشتری از شرکت هایی با ارتباط مثبت در تغییرات نسبت کل اوراق بهادار با ارتباط معنی دار می باشند (19 درصد). نتایج حاصل از بررسی اثر ویژگی های شرکت بر احتمال مشاهده این رابطه معنی دار نشان می دهد که برخی ویژگی ها هم احتمال رابطه مثبت و هم احتمال رابطه منفی را تحت تاثیر قرار می دهند، درحالی که مابقی ویژگی ها تنها احتمال یکی از رابطه های مثبت یا منفی را متاثر می سازند. این شواهد نشان می دهد که عوامل توضیح دهنده رابطه مثبت ریسک غیر سیستماتیک و بازده متفاوت از عواملی هستند که رابطه منفی را توضیح می دهند.
  کلیدواژگان: ریسک غیرسیستماتیک، بازده مورد انتظار، مدل GARCH-in mean، ویژگی های شرکت
 • محمدحسین ودیعی*، مصطفی قناد، هنگامه نظری صفحات 25-52
  گسترش شرکت ها با مالکیت خانوادگی در اقتصادهای نوظهور در سال های اخیر، موجب ضرورت انجام پژوهش های متعدد در این خصوص شده است؛ در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساختار مالی در این نوع شرکت ها می پردازد. آنچه مورد بررسی قرارگرفته است بر میزان نگهداری وجه نقد، تامین مالی از طریق بدهی های بلندمدت و میزان سود پرداختی در شرکت های خانوادگی در مقایسه با سایر شرکت ها متمرکز می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 27 شرکت خانوادگی و 105 شرکت غیرخانوادگی است که برای دوره زمانی 1384 تا 1393 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد؛ بخشی از سهام یک شرکت که در اختیار اعضای خانواده موسس یا خویشاوندان آن ها قرار دارد بر استفاده از وجوه نقد، ساختار بدهی و سیاست تقسیم سود شرکت تاثیر می گذارد؛ بدین صورت که شرکت های خانوادگی معمولا وابستگی کمتری به تامین مالی بدهی در بلندمدت دارند؛ سود کمتری پرداخت می کنند و موجودی نقد بیشتری نگهداری می نمایند.
  کلیدواژگان: نگهداشت وجه نقد، تامین مالی، بدهی های بلندمدت، تقسیم سود، شرکت های خانوادگی
 • بختیار استادی *، سجاد خزایی، علی حسین زاده کاشان صفحات 53-72
  به منظور اندازه گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از موسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می بایست از منابع داده ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه روی موسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده ای مختلف ریسک عملیاتی می باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توام بین منابع داده ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده ای نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره های پیش بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می یابد که این امر نشان دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می باشد.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، استنتاج بیزی، رویکرد توزیع زیان، توابع کاپیولا
 • فائزه غلامی مقدم، رضا حصارزاده *، محمد جواد ساعی صفحات 73-92
  تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنتی تقلب که عموما معیارهای کمی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتا پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .
  کلیدواژگان: تقلب، زبان، کلمات، گزارش های مالی
 • احسان محمدیان امیری، سیدبابک ابراهیمی * صفحات 93-114
  در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی، آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن، آزمون لوپز
 • حسن ولیان*، محمدرضا عبدلی، علی استادهاشمی صفحات 115-142
  دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت های اصلی مدیران مالی شرکت ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه ها می باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش 5 سال و در بازه زمانی 1390 تا 1394 می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد 102 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر این مبنا 510 مشاهده بر اساس سال-شرکت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش مشخص ساخت، با توجه به ضریب و سطح خطا، متغیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، ارتباط منفی و معناداری با انحراف اهرم مالی دارد. همچنین مشخص گردید، شرکت های چارک اول (که دارای بیشترین حساسیت تجدید ساختار دارایی ها می باشند)، با سرعت 85 درصد در سال، اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می نمایند. سرعت تعدیل شرکت های چارک اول 16 درصد نسبت به کل شرکت های مورد بررسی، بیشتر است.
  کلیدواژگان: حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، اهرم مالی هدف، سرعت تعدیل اهرم مالی هدف
 • وحید جعفری زاده، سعید علی احمدی * صفحات 143-162
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تامین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.
  کلیدواژگان: شرکت های همسان، ساختار سرمایه، نظریه نمایندگی و رفتار تقلیدی
 • مهدی صفری گرایلی * صفحات 163-183
  امروزه توسعه فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد آن ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء استفاده گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده شرکت را افزایش می دهد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش نگهداشت وجه نقد، داده های تابلویی
|
 • Moien Nikusokhan *, Muhammad Esmaeil Fadaei Nejad Pages 1-24
  This study investigates the relationship between idiosyncratic risk and return based on the model (GARCH)-in-mean for individual by individual securities in Tehran Stock Exchange during the period from 2001 to 2015. The evidence suggests that, on average, 27% of stocks experienced a significant relationship between idiosyncratic risk and return. This is the way that companies with a negative relationship comprise a far greater proportion than those with a positive relationship in changes with the proportion of all securities (19%). The results of investigating the effect of characteristics on the probability of a significant relationship between returns and idiosyncratic risk indicate that some characteristics influence the probability of a positive and a negative relationship, while the rest of characteristics appear to affect only a positive or negative relationship. This evidence implies that the factors that explain a positive connection between idiosyncratic risk and returns are different from the factors that explain a negative connection.
  Keywords: Idiosyncratic risk, Expected returns, GARCH-in-mean model, Firm characteristic
 • Mohammad Hossein Vadieei *, Mostafa Ghannad, Hengameh Nazari Pages 25-52
  In recent years, with the expansion of family-owned companies in emerging economies, carrying out numerous studies is necessity. To this purpose, the present study investigates financial structure relationship in such firms. We try to compare the cash holdings, financing through long-term-debts and dividends paid in family firms and comparison them with non-family firms. The sample of this study includes 27 family firms and 105 non-family firms in a 10-year-priod from 2005 to 2014 in Tehran Stock Exchange Market. The results show that a part of a firm's equity owned by the founder or a member of the family affects the usage of cash, debt structure and dividend policy. In other words, family firms usually less depend on funding through long-term-debts, pay less dividend and hold more cash.
  Keywords: Cash holding, Funding, Long term debt, Dividend pay, Family firms
 • Bakhtiar Ostadi *, Sajad Khazayi, Ali Husseinzadeh Kashan Pages 53-72
  In order to measure hedge funds operating under the wings of two documented, many financial institutions tend to use the loss distribution approach. But a loss distribution approach requires a large number of internal loss data in order to have the necessary performance, so due to limitations in the database operating losses and the cost of internal loss data collection, in order to increase performance and reliability the operational risk capital should be calculated from other data sources used for operational risk. The biggest challenge facing financial institutions is how to combine different data sources of operational risk. In this regard, expressed in this research has been how to combine a variety of data source. So, in this paper the parameter estimation of frequency of operational risk loss distribution approach using Bayesian inference is explored. In this research, assuming dependencies between data sources, operational risk, the experts and internal loss data is intended. To validate the estimated models for the posterior distribution of numerical tests of goodness of fit is used. In addition, to calculate dependencies between data sources, detailed functions family of Gauss is used. The results indicate that with the assumption of experts dependence between the source data and internal data loss, by increasing the number of predictive parameters, frequency distribution, reduced the value of the parameter distribution, which represents a decrease of profile risk over time.
  Keywords: Operational Risk, Bayesian Inference, Loss Distribution Approach, Copula
 • Faezeh Gholamimoghaddam, Reza Hesarzadeh *, Mohammadjavad Saei Pages 73-92
  Fraudulent financial reports are a major threat to investors. However, in practice, there is no method of instant detection of fraud. Therefore, the consideration of indirect measures for fraud is very necessary. Theoretically, along with the traditional criteria of fraud, which are generally quantitative measures, qualitative measures can also be useful in detecting fraud possibility. Accepting the assumption that traditional measures of fraud are the relatively accepted academic benchmark for fraud, this study assesses one of the qualitative criteria, the word-based metrics, in detecting fraud possibility. The findings of the research indicate that there is no significant relationship between the conventional measures, such as voluntary accruals, financial leverage, tax evasion, auditor's opinion, employee growth, income growth, current ratio and working capital to assets ratio and positive, negative, judicial and uncertainty words.
  Keywords: Fraud, language, Words, Financial Reporting
 • Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi * Pages 93-114
  In recent years, the Value at Risk as a useful tool has been able to assist investors and activists in the financial sector to estimate and forecast the amount of risk involved and its management greatly. In this paper, multiple-step-ahead method forecasted Value at Risk of the Auto and bank indices from March 2011 to September in 2016 with confidence levels of 95% and 99%. Holt-Winters Exponential Smoothing Multiplicative method that balances the model in level, trend, and season with three parameters is also considered as one of the most powerful members of the exponential smoothing family. To evaluate the accuracy of the aforementioned model, the Kupiec proportion of failure test, Christoffersen independence test and Conditional coverage test are used. Also, the proposed method and the classical method were compared with the Lopez and Blanco & Ihle loss function tests. The results show that Holt-Winters Exponential Smoothing Multiplicative method is reliable and accurate in predicting the risk factors in the stock indices.
  Keywords: Christoffersen independence test, Holt-Winters Exponential Smoothing Multiplicative Method, Kupiec proportion of failure test, Lopez loss function test, Value at Risk
 • Hasan Valiyan *, Mohammadreza Abdoli, Ali Ostadhashemi Pages 115-142
  Achieving an optimal leverage is one of the main goals and priorities of corporate finance managers to achieve more revenue through cost management. Since the lack of an inappropriate capital structure in each company affects the different fields of company activity, it can lead to issues such as inefficiency and lack of codification of appropriate strategies for financing. The purpose of this research is investigating the effect of corporate asset restructuring sensitivity on the target leverage ratios of companies listed in Tehran Stock Exchange. The research period is 5 years from 2011 to 2015. The statistical population of this study is all of the companies listed in Tehran Stock Exchange. 102 companies were selected by systematic sampling. Based on this, 510 views were taken on the basis of the year-company. The results of this study showed that according to the variable coefficient and level of error, the sensitivity of asset restructuring, respectively, has a negative and significant relationship with the leverage deviation. It was also found that the first quartile companies (which are most sensitive to asset restructuring), adjusting their real leverage towards the target leverage at 85% per annum. Capital structure adjustment speed for the first quartile companies is 16% higher than the total companies surveyed.
  Keywords: Corporate Asset Restructuring Sensitivity, Target Leverage Ratios, Speed of Adjustment Capital Structure
 • Vahid Jafarizade, Saeid Aliahmdi * Pages 143-162
  The purpose of this study is to investigate the effect of mimetic behavior of peer companies on capital structure of companies listed in Tehran Stock Exchange during 2006 to 2016. The multivariate linear regression model was used to test the hypothesis. Based on the systematic elimination method, 126 companies in 11 industries were selected. The statistical method in this research was panel data methods. The results show that the average of industry external finance, average of industry net income ratio, the average of industry market to book ratio and the average of industry volatility net profit do not affect the company's capital structure. But, the average logarithm of industry net sales affects the company's debt structure. In general, the results suggest that there is not mimetic behavior in peer companies to external finance in companies listed in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Peer Company, Capital Structure, Agency Theory, Mimetic Behavior
 • Mahdi Safari Gerayeli * Pages 163-183
  Recently, regulating institutions and stock exchange have emphasized the requirement for disclosing corporate social responsibility reporting to ensure transparency and responsibility in capital market. Therefore, the present study is concerned with investigating the effect of corporate social responsibility on market value of the firm’s cash holdings. To do so, a checklist of 39 items of disclosure which are compatible with Iranian reporting environment was used as a proxy for social responsibility. With a sample of 96 firms listed in Tehran stock exchange during the years 2011 to 2015 and using multiple regression model based on panel data techniques, the research hypothesis was tested. The results indicate that corporate social responsibility disclosure increases the market value of the firm’s cash holdings. In other words, investors assign a higher value to cash held by firms that have a high social responsibility disclosure level.
  Keywords: Social Responsibility, Market value cash holdings, Panel data