فهرست مطالب

پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) - سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • مهران لقمانی *، احمد سواری، بابک دوست شناس، بیتا ارچنگی، کیوان کبیری صفحات 442-452
  در میان اکثر بیومارکرهایی بیوشیمیایی که برای ارزیابی آلودگی های محیط های دریایی استفاده می شوند، پروتئین متالوتیونین به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم و مفید در رابطه با شاخص های بیوشیمیایی فلزات به شمار می رود. تغییرات بیومارکر متالوتیونین در شرایط طبیعی در پرتار Glycinde bonhourei در 9 ایستگاه در خلیج چابهار با در نظر گرفتن فصول پیش از مانسون، مانسون و پس مانسون و غلظت فلزات مس، روی و کادمیوم در بافت در سال 93-1392 در منطقه زیر جزرومدی بررسی گردید. میانگین کل غلظت فلزات مس و روی و کادمیوم در پیش از مانسون به ترتیب 04/2±39/6، 51/4±95/20، 04/0± 136/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بوده و در فصل مانسون 46/1±51/3، 65/2±84/11، 01/0±059/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد و در پس مانسون 44/1±98/4، 58/3±51/16، 01/0±152/0 محاسبه گردید که آزمون تحلیل واریانس یک طرفه میان ایستگاهها و نیز بین فصول اختلافات معنی داری را نشان داد (05/0p<). مقادیر میانگین کل پروتئین متالوتیونین در پیش از مانسون 2/5±33/28، مانسون9/4 ±50/15و پس مانسون 37/4±39/21 میکروگرم برگرم بدست آمد که میان ایستگاهها و فصول اختلافات معنی داری را نشان می دهد (05/0p<). در بررسی ارتباط فلزات با نوسانات بیومارکر با کمک آزمون پیرسون، در هیچیک از فصول و ایستگاهها همبستگی معنی داری مشاهده نگردید. این بررسی نشان می دهد که تغییرات بیومارکر متالوتیونین بیش از آنکه متاثر از تغییرات غلظت فلزات سنگین باشد، می تواند بیشتر به دلیل شرایط زیست محیطی خاص این منطقه و تغییراتی است که در اثر مانسون در خلیج ایجاد می شود.
  کلیدواژگان: متالوتیونین، خلیج چابهار، مانسون، فلزات سنگین، Glycinde bonhourei
 • مهدیه امیری نژاد، مرتضی یوسف زادی*، میترا آرمان، مهسا رحیم زاده صفحات 453-464
  چرخه ی زندگی بسیاری از بی مهرگان دریایی دارای یک دوره لاروی است که در طی آن جانور بیشترین حساسیت را نسبت به استرس های محیطی داردکه در انجام تست های سمیت در بسیاری از مطالعات مقایسه می گردد .بارناکل ها سخت پوستانی کفزی، دارای جایگاهی آهکی می باشند که در حالت بلو غ ساکن اند و با پایه ای خود را به اجسام داخل آب می چسبانند. چرخه زندگی بارناکل ها به طور معمول شامل دو مرحله می باشد: مرحله لاروی با شنای آزاد و مرحله ثابت. مرحله لاروی آنها دارای 6 مرحله ناپلیوسی می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سمیت گیاهان دارویی بر روی لارو کشتی چسب (بارناکل) به عنوان مدل مطالعه پرداخته شد. این تست براساس تعیین LC50 در یک دوره 24 ساعته بر روی مراحل مختلف لاروی صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، گیاه مرزه گونه S. rechingeri دارای اثرات سمیت بر مراحل مختلف لاروی می باشد (μg/ml20/6-LC50 در مرحله 6 ناپلیوسی وg/mlμ 64/28- LC50 در مرحله 2 لاروی) با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ و میر هم افزایش می یابد همچنین بین مراحل مختلف لاروی تفاوت معنی داری مشاهده شد و مرحله 6 ناپلیوسی از حساسست بیشتری برخوردار بودندP<0.05)) . از بارناکل میتوان در تست های سمیت به عنوان مدل مطالعه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روغن های ضروری، سمیت، satureja rechingeri
 • محمدرضا نوروزفشخامی*، محمد پورکاظمی، محمدحسن زاده صابر، محمود بهمنی، شهروز برادران نویری، مرتضی دلیری، احمد غروقی صفحات 465-476
  در این تحقیق رده های اولیه سلولی از طریق کشت تکه های باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus تهیه شد. حاشیه باله دمی یک عدد ماهی 2 ساله دارای طول 23 سانتیمتر و وزن 133 گرم به اندازه تقریبا 2 سانتیمتر بریده شد، سه بار با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو داده شد و سپس به تکه های تقریبا 1 میلی متر بریده شد و در محیط کشت L-15 حاوی آنتی بیوتیک ها و 20 درصد سرم جنین گاو تحت دمای 22 درجه سانتیگراد کشت داده شد. پس از تشکیل مقدار کافی لایه سلولی بر روی کف فلاسک کشت، سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو شدند و از طریق تیمار با Trypsin-EDTA (25/0 درصد) و تکان دادن فلاسک از کف فلاسک جدا شدند. پس از شستشوی سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها آنها در 5 میلی لیتر محیط کشت L-15 حاوی 20 درصد سرم جنین گاو، آنتی بیوتیک ها تحت دمای 22درجه سانتیگراد کشت داده شدند (ساب کالچر اول). پس از تشکیل مقدارکافی لایه سلولی، مشابه همین مراحل برای ساب کالچر دوم انجام شد. در بین سلول های حاصل از کشت اولیه تکه های بافت، سلول های شبه فیبروبلاست و شبه اپی تلیال مشاهده شد ولی پس از انجام ساب کالچر اول تعداد سلول های شبه فیبروبلاست بیشتر بود. در این تحقیق تولید دو رده سلولی در نتیجه کشت اولیه و دو کشت مجدد (ساب کالچر) بررسی شد.
  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، Acipenser persicus، کشت بافت، باله دمی
 • یعقوب سیاوشی، محمدرضا بحرینی بهزادی*، محمد بهجتیان اصفهانی صفحات 477-488
  آنزیم های گوارشی آلفا گلوکزاکسیداز، آمیلاز و گلوکزاکسیداز که از مهم ترین پروتئین ها در غدد شیری زنبورهای جستجوگر می باشند به همراه سه پروتئین دیگر به عنوان پروتئین های اصلی برای ساخت ژله رویال، در زنبورهای کارگر پرستار بیان می شوند. با توجه به این که بیان متفاوت این پروتئین ها در سنین مختلف، موجب پردازش ساختار عسل و تولید ژله رویال می شود، هدف از این پژوهش بررسی این تغییرات در سنین مختلف بود. برای این منظور استخراج پروتیئن های غدد شیری با چهار روش تریس، فسفات، تری کلرواسیداستیک و فنل بررسی و سپس با سه روش رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو آر 250، نیترات نقره و کوماسی بریلیانت بلو جی 250 ارزیابی شد. پس از تعیین بهترین روش استخراج و رنگ-آمیزی، پروتئین ها با روش برادفورد هم غلضت شدند و بیان آنها در پنج دوره سنی تولد، 5، 10، 15 و 20 روزگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میزان بیان پروتئین های غدد شیری موثر در ژله رویال، مربوط به سن 10 روزگی و کمترین میزان بیان پروتئین ها مربوط به 20 روزگی بود. بیش ترین میزان بیان در پروتئین های موثر در تولید عسل در گلوکزاکسیداز و در 20 روزگی و کمترین میزان بیان در پروتئین های بیان شده در پروتئین آمیلاز و گلوکزاکسیداز در سنین تولد، 5 و 10 روزگی بود. همچنین بیشترین حجم بیان پروتئین های اصلی ژله رویال مربوط به سنین 5 و 10 روزگی بود. به نظر می رسد که تفاوت های زیاد در نرخ بیان پروتئین ها در سنین مختلف، یکی از مهم ترین عوامل موثر در کیفیت و کمیت عسل و ژله رویال در زنبور عسل باشد.
  کلیدواژگان: الکتروفورز، زنبور عسل، غدد شیری
 • صالح طباطبایی وکیلی*، رقیه زیدی، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده صفحات 489-501
  در طی ذخیره سازی منی، آسیب های ناشی از اکسیداسیون از علل مهم کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم ها می-باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) به عنوان یک آنتی اکسیدان بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن به حالت مایع تحت دمایC °5 بود. اسپرم‏گیری از 8 راس قوچ عربی خوزستان به طور هفتگی برای مدت 8 هفته انجام و منی آن ها بلافاصله با هم مخلوط شد. نمونه منی مخلوط و رقیق شده سپس به 5 قسمت تقسیم و هر کدام یکی از سطوح 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد آلبومین سرم گاو را دریافت کردند. در زمان‏های 1، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از نگهداری منی در C°5، فراسنجه‏های کیفی منی بررسی شدند. در زمان 1 ساعت، سطوح BSA فقط باعث کاهش میزان ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرم ها در مقایسه با شاهد شدند (05/0>P). 24 ساعت پس از ذخیره منی، تمام مقادیر BSA موجب بهبود اغلب فراسنجه های کیفی اسپرم شدند (05/0>P). طی 48 و 72 ساعت از ذخیره منی، سطوح 5/0 تا 5/1 درصد، عملکرد بهتری در بهبود فراسنجه های کیفی اسپرم داشتند (05/0>P). در زمان 96 ساعت، سطوح 5/0 و 1 درصد بهترین تاثیر در حفظ تحرک و زنده مانی و نیز کاهش ناهنجاری های اسپرم داشتند (05/0>P). میزان pH منی در تمام زمان ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0>P). بطور کلی، با افزایش زمان نگهداری منی قوچ عربی، سطوح پایین BSA (کمتر از 2 درصد و ترجیحا 5/0 و 1 درصد) باعث بهبود معنی دار فراسنجه های کیفی اسپرم بدون تاثیر بر pH منی شدند.
  کلیدواژگان: اسپرم، آلبومین سرم گاو (BSA)، کیفیت، قوچ، نگهداری منی
 • پوران قهرمانی*، هومن اسحاق هارونی، سید رضا فاطمی طباطبایی، احمد علی معاضدی صفحات 502-514
  در تحقیقات قبلی نشان داده شده که روی کلراید اثر ضد اضطرابی متفاوتی در موش های نر و ماده گنادکتومی شده بعد از بلوغ دارد. لذا این تحقیق به بررسی اثر روی کلراید بر اضطراب و افسردگی در موش های بالغ اواریکتومی شده قبل از بلوغ پرداخته است. در این آزمایش 50 سر موش ماده در روز 22-21 پس از تولد اواریکتومی شدند و در روز 75 پس از تولد، نیم ساعت قبل از تست اضطراب(دستگاه ماز بعلاوه مرتفع) و تست افسردگی(آزمون شنای اجباری) روی کلراید 0، 5، 10، 20 میلی گرم/کیلوگرم به صورت درون صفاقی دریافت کردند. اواریکتومی درصد زمان حضور در بازوی باز را بطور معنی داری در گروه اواریکتومی شده نسبت به گروه شاهد آن کاهش داد(p<0.05). افزایش معنی داری در درصد تعداد ورود به بازوی باز بین گروه اواریکتومی0 میلی گرم/کیلوگرم و گروه دریافت کننده روی کلراید 5 میلی گرم/ کیلوگرم مشاهده شد(p<0.05). گروه اواریکتومی از نظر تاخیر در توقف اولیه و زمان بی تحرکی کل نسبت به گروه شاهد آن اختلاف معنی داری نداشت. کاهش معنی داری از نظر تاخیر در توقف اولیه بین گروه اواریکتومی 0 میلی گرم/ کیلوگرم و روی کلراید10 و 20 میلی گرم/ کیلوگرم وجود دارد p<0.05)). همچنین بین گروههای ذکر شده از نظر زمان بی تحرکی کل افزایش معنی داری نسبت به گروه اواریکتومی 0 میلی گرم/ کیلوگرم مشاهده گردید(0.05.>p، 0.01.>p). یافته های این تحقیق نشان می دهند که اواریکتومی میزان اضطراب را افزایش می دهد اما این افزایش اضطراب با افسردگی همراه نیست. تزریق روی کلراید اثر ضد اضطرابی و افسردگی را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد روی کلراید تاثیر متفاوتی بر رفتار افسردگی اواریکتومی شده های قبل و بعد از بلوغ داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، اواریکتومی، قبل از بلوغ، گنادکتومی، روی کلرید
 • حسین وارسته مرادی *، زهرا سپهری روشن، سارا چماته فر صفحات 515-525
  دارکوب سبز (Picus viridis) یکی از مهم ترین گونه ها و یک گونه چتر در پارک ملی گلستان است. در این پژوهش مطلوبیت زیستگاه دارکوب سبز در دو فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی مورد بررسی قرارگرفت. مشخصه های زیستگاهی شامل تیپ پوشش جنگلی و ویژگی های ساختاری پوشش گیاهی و داده های حضور و عدم حضور پرنده در هر یک از 112 پلات نمونه برداری به شعاع 25 متر ثبت گردید. مدل درخت طبقه بندی برای تشخیص روابط بین حضور دارکوب سبز و متغیرهای زیستگاهی در دو فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان دادند که در طول دوره تولیدمثلی توانایی دسترسی به مکان هایی با تاج پوشش انبوه با درختان مرده مرتفع قلمرو تولیدمثلی را مشخص می کند. در فصل غیر تولیدمثلی، انتخاب مکان توسط دارکوب سبز براساس حضور درختان زنده با قطر برابرسینه بین 50-100 سانتی متر و درختان مرده و مرتفع بود. در مجموع، مکان هایی با تراکم تاج پوشش انبوه (تراکم تاج پوشش> 62 %) تراکم بیشتری از این دارکوب را پشتیبانی می کند. در مکان های بازتر (تراکم تاج پوشش < 62 %)، تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سینه بیش از 100 سانتی متر، دومین و مهم ترین پیش بینی کننده حضور دارکوب سبز بود. بر اساس نتایج، در پارک ملی گلستان، دارکوب سبز زیستگاه های جنگلی با پوشش گیاهی کهن سال همراه با درختان قطور و مرتفع که عمدتا دربرگیرنده گونه بلوط است را ترجیح می دهد. از این رو، به دلیل وابستگی بالای دارکوب سبز به زیستگاه های جنگلی کهن و تخریب نیافته، برداشت درختان مرده افتاده، سرپا و نیز درختان زنده و بزرگ باید به حداقل ممکنه کاهش یابد.
  کلیدواژگان: پارک ملی گلستان، دارکوب سبز، درخت طبقه بندی، فصل تولیدمثلی وغیرتولیدمثلی
 • اثرات مکمل غذایی سین بیوتیک بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن در ماهی بنی، Mesopotamichthys sharpeyi
  بهروز باجلان، محمد ذاکری*، سید محمد موسوی، وحید یاوری، ابراهیم رجب زاده صفحات 526-538
  این مطالعه با هدف شناخت سطح مطلوب خوراکی سین بیوتیک در ماهیان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) طراحی گردید. تعداد 600 عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 20/0±82/3 گرم در 15 مخزن 300 لیتری ذخیره سازی شدند. پنج تیمار غذایی حاوی پنج سطح مکمل غذایی سین بیوتیکی، شامل تیمار اول (شاهد)، تنها حاوی جیره غذایی پایه و فاقد مکمل سین بیوتیک، تیمار دوم، 5/0 گرم در هر کیلوگرم غذای پایه، تیمار سوم، 1 گرم در هر کیلوگرم غذای پایه، تیمار چهارم، 5/1 گرم در هر کیلوگرم غذای پایه و تیمار پنجم 2 گرم در هر کیلوگرم غذای پایه مکمل سین بیوتیکی افزوده و با سه تکرار به مدت 60 روز دوره آزمایش، در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد استفاده از سطوح مختلف مکمل غذایی سین بیوتیک در جیره غذایی ماهیان بنی، باعث بهبود شاخص های رشد و تغذیه، همچنین بهبود ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهیان در تیمارهای سین بیوتیکی گردید (05/0>P). بررسی نتایج رشد این مطالعه نشان داد که با افزایش سطح سین بیوتیک تا میزان 5/1 گرم در کیلوگرم جیره غذایی، شاخص های رشد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند. بعلاوه بهترین ضریب تبدیل غذایی، کارایی غذایی و نسبت بازده پروتئین در ماهیان تیمار 4 مشاهده گردید که اختلاف معنی‏داری با تیمار شاهد داشت. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، سطح 5/1 گرم سین بیوتیک بر کیلوگرم جیره غذایی می تواند به عنوان سطح مطلوب استفاده از مکمل غذایی سین بیوتیک در جیره غذایی ماهی بنی جهت افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و محتوای ترکیبات بیوشیمیایی بدن معرفی گردد.
  کلیدواژگان: Mesopotamichthys sharpeyi، سین بیوتیک، شاخص رشد، کارایی تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن
 • داریوش وثوق *، عادل میرجردوی صفحات 539-551
  امروزه لزوم استفاده از تکنیک های پیشرفته برای تشخیص دقیق بیماریهای کلیه احساس می شود. این تحقیق جهت بررسی عملکرد کلیه در پی تجویز زعفران با استفاده از سینتی گرافی دینامیک انجام شد.
  در این مطالعه که بر روی شش سر موش صحرایی ماده بالغ انجام گردید پارامترهایی همچون زمان رسیدن به پیک فعالیت، درصد پیک فعالیت، نیمه عمر تخلیه رادیودارو از کلیه، GFR کلی و اختصاصی هر کلیه، نمودار فعالیت بر پایه زمان (TACs) پیش و پس از تجویز زعفران به صورت جداگانه مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفتند. جهت این بررسی دستگاه دوربین گاما اسکن و رادیوداروی 99mTc-DTPA استفاده شد.
  در نتیجه این بررسی در اسکن با رادیوداروی 99mTc-DTPA مقادیر پارامتر های مذکور پس از تجویز زعفران بصورت ذیل حاصل گردید:درصد پیک فعالیت: راست95/0±83/51، چپ 17/1±50/48 ؛ نیمه عمر تخلیه رادیودارو از کلیه: چپ26/2±43/3، راست 15/1±61/2 ؛ زمان رسیدن به پیک فعالیت: چپ 29/0±68/2 ، راست07/0±95/1 ؛ وGFR کلی09/18±46/173 در مقایسه میزان پارامتر های مذکور با مقادیر نرمال، افزایش میزان GFR و کاهش نیمه عمر تخلیه رادیو دارو،این مطلب را تایید کرد که زعفران در موش اثر افزایش دهندگی جریان خون کلیوی را اعمال می کند.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، سینتی گرافی، کلیه، زعفران
 • رحمت زرکامی*، هدیه حسامی، ناصر آق صفحات 552-563
  در این پژوهش برای بررسی رجحان زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز، 10 ایستگاه مختلف به طور ماهیانه در تالاب میقان ( ازمهرماه 1394 تا شهریورماه 1395) انتخاب گردید. در هر 10 ایستگاه ، به طور همزمان فراوانی گونه مورد مطالعه و 15 فاکتور فیزیکی و شیمیایی آب و همچنین فراوانی جلبک میکروسکوپی دونالیلا سالینا (Dunaliella salina) از دو عمق مختلف اندازه گیری گردید : سطحی و 50 سانتی متری (120 نمونه برای هر عمق). از نتایج حاصل از آزمون تحلیل مولفه اصلی (PCA) این گونه استنتاج شده است که از بین کل فاکتور های بررسی شده متغیر های سدیم، هدایت الکتریکی و سولفات به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارتباط با مطلوبیت زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز در تالاب میقان داشته اند. همچنین بر اساس نتایج آنالیز تابع تشخیص (LDA) میزان حضور گونه این گونه در فصول سرد سال (پائیز و زمستان) کمتر از فصول گرم سال (بهار و تابستان) بوده است. نتایج آزمون یو من ویتنی (Mann–Whitney U test) نشان داد به غیر از متغیر های سدیم، دمای آب و سولفات در بقیه فاکتور ها اختلاف معنی داری(p < 0.05) در بین نمونه های سطحی و عمقی تالاب وجود داشته است. بر اساس نتایج آنالیز واریانس یک طرفه (post-hoc test) نیز در بین فراوانی آرتمیا پارتنوژنز و فصول مختلف سال و همچنین بین حضور گونه مورد مطالعه و برخی از ایستگاه های نمونه برداری اختلاف معنی داری مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: آرتمیا پارتنوژنز، مطلوبیت زیستگاهی، تحلیل های چند متغیره، تالاب میقان
 • محسن محمدی گلنگش*، عیسی سلگی، زهرا بزرگ پناه صفحات 564-578
  فلزات سنگین به مقدار زیاد از منابع مختلف وارد اکوسیستم های آبی می شوند و به علت سمیت می توانند اثرات مخرب داشته باشند. این پژوهش به منظور بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (روی، سرب، کروم و کبالت) در رسوبات سطحی نواحی ساحلی دریای خزر در استان گیلان انجام شد. غلظت فلزات سنگین در بافت گاماروس و رسوبات پیرامون این گونه در 5 ایستگاه واقع در نواحی رضوانشهر، انزلی، کیاشهر، چمخاله و چابکسر در سواحل دریای خزر انجام شد. درهر ایستگاه 3 نمونه رسوب سطحی و 50 تا 70 گرم گاماروس با سه تکرار جمع آوری گردید. تمامی نمونه های زیستی و رسوبات با استفاده از دستگاه ICP-OES آنالیزگردید. میانگین غلظت عناصر روی، کروم، کبالت و سرب در رسوبات پنج ایستگاه به ترتیب 87/22، 72/16، 55/6 و02/6 میکروگرم بر گرم به دست آمد. الگوی تجمع فلزات در در نمونه های گاماروس به شکل کبالت < سرب< کروم < روی مشاهده شد و میانگین غلظت روی، کروم، سرب و کبالت در نمونه های گاماروس در پنج ایستگاه به ترتیب 68/8، 63/2، 13/1 و 94/0 میکروگرم بر گرم آنالیزشدند. مقایسه ی غلظت فلزات در رسوبات با استانداردهای جهانی نشان داد که رسوبات 5 ایستگاه در وضعیت غیر آلوده قرار دارند. همچنین براساس شاخص ژئوشیمیایی مولر (Igeo)، کیفیت رسوبات ایستگاه-های مورد مطالعه در کلاس صفر (غیر آلوده) قرار می گیرند. تجمع زیستی بالای عنصر سرب در گاماروس و سمیت زیاد این عنصر می تواند بعنوان یک تهدید برای زنجیره های غذایی این اکوسیستم مطرح باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، دریای خزر، رسوبات، Gammarus
 • محمود تلخابی*، فیروز جنت علیپور، المیرا رضایی زنوز صفحات 579-592
  بیماری های قلبی-عروقی شایعترین عامل مرگ و میر در دنیا هستند. سلول درمانی به عنوان یکی از رویکردهای امیدوارکننده برای درمان این بیماری ها پیشنهاد شده است. تاکنون سلول های بنیادی مختلفی از قبیل سلول های بنیادی پرتوان (سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القائی) و سلول های بنیادی چندتوان (سلول های بنیادی مزانشیمی و پروژنیتورهای قلبی) برای تولید سلول های قلبی (سلول های پیش ساز و کاردیومایوسیت) استفاده شده اند. جدیدترین روش برای تولید سلول های قلبی، بازبرنامه ریزی مستقیم سلول های فیبروبلاست به این سلول ها می باشد. این رویکرد، روشی سریع، آسان و مطمئن برای تولید سلول های قلبی در شرایط آزمایشگاهی و نیز درون موجود زنده است. در این مطالعه، سلول های فیبروبلاست جنینی موش (MEFs) با استفاده از بازبرنامه ریزی مستقیم، به سلول های بیان کننده مارکرهای سلول های پیش ساز قلبی تبدیل شدند. به این منظور دو عامل رونویسی کلیدی Oct4 (فاکتور رونویسی ویژه پرتوانی) و Mef2C (فاکتور رونویسی ویژه قلبی) در سلول های فیبروبلاست بیان شدند. 3 هفته بعد از کشت این سلول ها، ساختارهایی شبیه کلونی های پیش سازهای قلبی ایجاد شد. بررسی های بیان ژنی و رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت برای مارکرهای پرتوانی و دودمان قلبی نشان دادند که کلونی های شکل گرفته به سلول های پیش ساز قلبی شباهت دارند. نتایج این مطالعه نشان می دهد باز برنامه ریزی مستقیم می تواند مسیر جدیدی را برای تولید سلول های قلبی مورد نیاز برای سلول درمانی قلب باز کند.
  کلیدواژگان: بازبرنامه ریزی مستقیم، پیشساز قلبی، فیبروبلاست، کاردیومایوسایت
|
 • Mehran Loghmnai * Pages 442-452
  Among the many biochemical biomarkers used to assess contamination of the marine environment, metallothionein protein is considered as one of the very important and useful tool inrelated to biochemical markers metals. The aim of this study was to evaluate Metallothionein changes in natural condition in polychaete Glycinde bonhourei of 9 stations Chabahar Bay sub-tidal area from 2014 to 2015 with consideration before the monsoon season, monsoon, post-monsoon and concentrations of copper, zinc ,cadmium in the polychaete tissue. Total average concentrations of copper and zinc and cadmium respectively recorded in the monsoon 6.39±2.04, 20.95±4.51, 0.136±0.04 micrograms per gram dry weight of the monsoon season 3.51±1.46, 11.84±2.65, 0.059 ± 0.01 and in the post-Monsoon 4.98 ±1.44, 16.51±3.58, 0.152±0.01 microgram per gram of dry weight that one-way analysis of variance showed significant difference between the station and seasons (p
  Keywords: Metallothionein, Chabahar Bay, Monsoon, heavy metals, Glycinde bonhourei
 • Mahdyeh Amirinejad, Morteza Yusefzadi *, Mitra Arman, Mahsa Rahimzadeh Pages 453-464
  The life cycle of many marine invertebrates has a larval period, during which the animals usually most susceptible to environmental stress. As sensitivity is of prime concern when conducting toxicity tests, many studies have compared the sensitivity of different larval stages of the same species. Barnacles are crustacean arthropods. Barnacles are found on hard substrates in virtually all marine habitats and on all levels of the shore, often in vast numbers. This, coupled with the fact that they have a typical marine life cycle with an easily identifiable, planktonic larval stage, has made them a model study organism. The life cycle of a typical barnacle includes two stages a free-swimming larval stage and a sessile adult stage. stage In this study the toxicity effect of S.rechingeri on the larval stages of barnacles was investigated. Barnacles are a good model for toxicity studies, because have many reproduction and their larvae always are available.This test was done based on the determined LC50 in a 24 hours period on larvae of barnacles stages. The results showed the essential oil from plan (S. rechingeri) in hight concentration have the toxicity effect on larvae of barnacles.(LC50-6/20 µg/ml stage VI and LC50-28/66µ g/ml stage II). among the naupliar stages of Balanus amphitrite, stage VI is the most sensitive stage(P
  Keywords: Toxicity, Essential oils, satureja rechingeri
 • Mohammad Reza Nowruzfashkhami *, Mohammad Pourkazemi, Mohammad Hassanzadeh Saber, Mahmoud Bahmani, Shahrouz Baradrannoveiri, Morteza Daliri, Ahmad Ghoroghi Pages 465-476
  Primary cell lines were established from the culture of explants of caudal fin of Persian sturgeon, Acipenser persicus. The margin of the caudal fin from a two year old specimen (23 cm in length, and 133 g in weight) was aseptically cut (2 cm), washed three times with PBS containing antibiotics and then minced into 1 mm explants and cultured in L-15 medium complemented with antibiotics and FBS (20% ) at 22 °C. After confluent monolayer formation on the bottom of the flask, the cells were washed with PBS containing antibiotics and dislodged by trypsin-EDTA solution (0.25%) and shaking the flask. After washing the cells with PBS containing the antibiotics, they were cultured in 5 ml of L-15 medium, FBS (20%), antibiotics at 22 °C (first subculture). After a confluent monolayer formation, a similar procedure was followed for the second subculture.The emerging cells from explants exhibited fibroblast-like and epithelial-like cells in primary culture but the fibroblast-like cells were seen to predominate after the first subculture. In the present study the establishment of cell lines from the original culture at two passages was investigated.
  Keywords: Persian sturgeon, Acipenser persicus, tissue culture, Caudal fin
 • Mohamadreza Bahreyni * Pages 477-488
  Alpha-glucose oxidase, amylase and glucose oxidase, as part of digestive enzymes are the most important proteins in the milk glands of forager bees and expressed with three other proteins as the main protein for the production of royal jelly in worker bees. According to expression of proteins in different ages, effect on production of honey and royal jelly, the aim of this study was to investigate these changes. The proteins extracted from milk glands with four methods of tris, phosphate, tri-chloro acetic acid and phenol and stained with three methods included Cumasi Brilliant Blue R-250, Brilliant Blue G-250 and Silver nitrate. After determining the best method of extraction and staining, protein concentrations were be equal by Bradford method and their expressions were evaluated at five age period of birth, 5, 10, 15 and 20 days. The results showed that the highest protein expression involved in royal jelly of milk glands, corresponding to 10 days of age and the lowest protein expression was in 20 days. The highest expression level of proteins involved in honey production was in glucose oxidase, at 20 days and the lowest expression in amylase protein and glucose oxidase at the ages of birth, 5 and 10 days. Most of the major royal jelly protein expression was related to the ages of 5 and 10 days. The results show that there were large differences in the expression of these proteins in different ages that can affect the quality and quantity of honey and royal jelly.
  Keywords: Electrophoresis, Honey bee, milk glands
 • Saleh Tabatabaei * Pages 489-501
  During the semen storage, oxidative damages are the major causes of decrease in sperm quality and its fertility potential. The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of bovine serum albumin (BSA) as an antioxidant on semen characteristics of Arabi ram in various times of semen storage in liquid condition under 5°C. Semen samples were collected weekly from 8 Arabi rams for 8 weeks and pooled. After dilution, the semen sample was divided into 5 parts which received the different levels of BSA (0, 0.5, 1, 1.5 or 2 percent). In each part, semen quality characteristics were evaluated at different storage times (1, 24, 48, 72 or 96 h). In 1h of storage, BSA levels only decreased the morphological defects of spermatozoa than control (P0.05). Overall, with increasing the storage times of Arabi ram semen, lower levels of BSA (below than 2 percent and preferably 0.5 and 1 percent) significantly improved the sperm quality parameters without effect on pH of semen.
  Keywords: BSA, Quality, Ram, Semen storage, Sperm
 • Pooran Ghahramani *, Hooman Eshagh Harooni, Seyed Raza Fatemi Tabatabaei Pages 502-514
  Previous studies have shown that the anxiolytic effects of different zinc chloride in male and female rats is Castration post- pubertaly. This study, the effect of zinc chloride on anxiety and deppresive behaviors of rats, in ovarectomized peri-pubertaly was investigated. In this experiment, fifty female rats were ovariectomized at postnatal day 21-22 and then on postnatal day 75, different doses of zinc chloride (0, 5, 10 and 20 mg/kg; IP) were administered 30 min before the elevated plus maze and forced swimming test. Ovarectomized significantly decreased the time spent in the open arms in ovarectomized rats compared to the sham group (p
  Keywords: Anxiety, Ovariectomized, peri-pubertaly, Gonadectomized, zinc chloride
 • Hossein Varasteh Moradi *, Zahra Sepehri Roshan, Sara Chamanefar Pages 515-525
  The Green Woodpecker (Picus viridis) is one of the most important and an umbrella species in Golestan National Park. In this study, habitat suitability of the Green Woodpecker was studied in reproductive and non-reproductive seasons in Golestan National Park. Habitat characteristics, including forest vegetation type and structural characteristics of vegetation as well as the presence/absence of woodpeckers were recorded within a 25-m radius of each of 112 sampling plots. The Classification tree model was used to identify the relationship between the presence of Green Woodpecker and habitat variables in reproductive and non-reproductive seasons. Results of statistical analysis showed that during the reproductive season, the accessibility to areas with a dense canopy cover and tall snags, determined the reproductive territory. In the non-breeding season, the site selection by the Green Woodpecker was based on the presence of live trees with DBH between 50 -100 cm and tall snags. Totally, areas with dense canopy cover (>62%) supported more density of woodpeckers. In open areas (canopy cover
  Keywords: Golestan National Park, Green Woodpecker, Classification tree, reproductive, non-reproductive seasons
 • Effects of dietary supplementation of synbiotic on growth performance, feed utilization and body biochemical composition of Benni, Mesopotamichthys sharpeyi
  Mohammad Zakeri * Pages 526-538
  This study has been carried to determine the optimum level of dietary supplementation of synbiotic of Benni (Mesopotamichthys sharpeyi). A total of 600 fish with initial average weight of 3.83±0.2 g were kept in 15 tanks with 300 l capacity (40 fish/tank). Five dietary treatments included treatment 1 (control) which were fed with basal commercial diet without synbiotic and the other treatments 2 to 5 containing 0.5, 1, 1.5 and 2 g synbiotic per kg of diets, respectively. The experimental trail was carried out in triplicate for a period of 60 days. The results showed that different dietary synbiotic supplementation levels can improved growth and feeding performances. Also, the body biochemical composition was improved by increase in protein contents. High concentration of symbiotic increased the final average weight among the treatments up to 1.5 g per kg of diet. Also, other factors like food conversion ratio, food efficiency and protein efficiency ratio were significantly higher in the treatment 4. The optimum results for M. sharpeyi were achieved at 1.5 g per kg dietary synbiotic supplementation that affected on weight gain, feed conversion ratio and body biochemical composition.
  Keywords: Mesopotamichthys sharpeyi, synbiotic supplementation, growth performance, feeding utilization, body biochemical composition
 • Dariush Vosugh * Pages 539-551
  Using the modern techniques is really necessary in accurate diagnosis of kidneys abnormalities in these days. This study was done to determine function of the kidneys after saffron administration by using dynamic scintigraphy.
  In this study six White Rat underwent dynamic scintigraphic examination by gamma camera and 99mTc- DTPA was used as radio pharmaceutical. Peak activity percentage, time to peak activity (Tmax), Emptying half time (T 1/2), 3 min activity, total and
  individual GFR are the parameters that were determined before and after saffron administration separately. We followed the shape of the time activity curves (TACs) for analyzing the function of kidney.
  Peak activity percentage, Emptying half time (T 1/2), T max , 3 min activity, Total and individual GFR in left and right kidneys were determined as follow : Peak activity percentage : left 51.83±0.095, Right 48.5±1.17, T 1/2 : left3.43±2.26, Right2.61±1.15, T max : left2.68±0.29, Right1.95±0.05, Total GFR :173.46±11.77
  In this study blood flow increasing effect was shown by increasing GFR and decreasing Emptying half time (T 1/2 ).
  Keywords: Rat, Scintigraphy, Kidney, Saffron
 • Rahmat Zarkami *, Hedieh Hesami, Nser Agh Pages 552-563
  In this research, the habitat preferences of Artemia parthenogenetica were monthly studied in 10 different sampling sites in the Meighan wetland from October 1394 to September 1395. In ten stations, the abundance of this species and 15 physical and chemical variables as well as the abundance of a microscopic algae, Dunaliella salina, were simultaneously measured in two different depths: in the surface layer and the depth of 50 cm (120 samples for each depth). Based on the results of principal component analysis (PCA), sodium, conductivity and sulphate had more impact than other variables regarding the habitat preferences of Artemia parthenogenetica in Meighan wetland. Also based on the outcomes of linear discriminant analysis (LDA), the occurrence of the given species in cold seasons (autumn and winter) is less than warm seasons (spring and summer). The results of Mann-Whitney U test showed that there is a significance difference between the most variables (except sodium, water temperature and sulfate) taken in two different depths. According to ANOVA (post-hoc test), there are also significant differences between the occurrence of Artemia parthenogenetica and different seasons as well as between the occurrence of species and some sampling sites.
  Keywords: Artemia parthenogenetica, Meighan wetland, habitat preferences, Multivariate analysis
 • Mohsen Mohammadi Galangash *, Eisa Solgi, Zahra Bozorgpanah Pages 564-578
  Heavy metals are frequently released into the aquatic ecosystems from various sources and can cause adverse effects on consumers due to their toxicity. The present research was carried out in order to evaluate the contamination level of heavy metals (Zn, Pb, Cr and Co) in coastal areas of the Caspian Sea at Guilan Province. The metals concentrations in Gammarus (Pontogammarus maeoticu) tissues as well as their surrounding sediment were investigated at five sampling sites including Rezvanshahr, Anzali, Kiashahr, Chamkhaleh and Chaboksar. Three surficial sediment samples and about 50-70 g Gamamarus Sp specimens were collected with three replicates at each site. All biota and sediment samples were analyzed by using ICP-OES spectrophometry. The average level of Zn, Cr, Co, and Pb in sediment samples were obtained 22.87, 16.72, 6.55 and 6.02 µg/g, respectively. In Gammarus tissues, metals bioaccumulation pattern was observed in the order of Zn > Cr > Pb > Co with the average amount of 8.86, 2.63, 1.13 and 0.94 µg/g, respectively. The results revealed that all metals levels were lower than NOAA sediment standard criteria. The quality assessment of sediment by Muller geochemical index (Igeo) illustrated that the sediment of the study area is categorized as an unpolluted class. Toxicity of lead and its high accumulation in Gammarus body can be regarded as a threat for food chain of the ecosystem.
  Keywords: Heavy Metals, Caspian Sea, Sediment, Gammarus
 • Mahmood Talkhabi *, Firooz Jannat Alipoor, Elmira Rezaei Zonooz Pages 579-592
  Heart diseases are the most significant cause of morbidity and mortality in the world. Cell therapy has been proposed as a promising approach to treat heart diseases. To this end, different types of stem cells such as pluripotent stem cells (embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells) and multipotent stem cells (mesenchymal stem cells and cardiac progenitor cells) have been used for producing cardiac cells (cardiac progenitor cells/cardiomyocytes) in vitro. Direct reprogramming of fibroblasts to cardiac cells is the newest strategy for de novo generation of cardiac lineage cells. This approach is a shortcut for easy and safe production of cardiac lineage cells in vitro and in vivo. In the current study, mouse embryonic fibroblasts (MEFs) were directly reprogrammed to the cells expressing cardiac progenitor markers. To reprogram fibroblasts to cardiac lineage cells, pluripotency key transcription factor Oct4 and cardiac specific transcription factor Mef2C were overexpressed in MEFs. After three weeks, the transduced cell formed some cardiac progenitor like colonies. Gene expression analysis and immunostaining for cardiac lineage and pluripotency markers demonstrated that the emerged colonies were cardiac progenitor colonies derived through the direct reprogramming process. The results of this study indicate that direct reprogramming can open a new avenue for producing cardiac cells required in cell therapy including cardiomyocytes and cardiac progenitor cells.
  Keywords: direct reprogramming, cardiac progenitor cells, fibroblasts, cardiomyocytes