فهرست مطالب

آموزش پرستاری - سال هفتم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال هفتم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیمان حاتمیان *، جهانگیر کرمی صفحات 1-9
  مقدمه
  از آنجایی که امروزه بخش بهداشت و درمان ارتباط مستقیمی با سلامت روانی انسان ها دارد و پرستاران به عنوان عضو مهمی از آن نقش بسزایی در این راستا ایفا می کنند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان در ارتباط با متغیرهای شناختی در بین پرستاران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر، یکپژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعداد 341 نفر از بین آنها انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ادراک حمایت اجتماعی چند بعدی زیمت و همکاران(1988)، مقیاس دشواری تنظیم هیجان گراتز و روئمر(2004)، پرسشنامهباورهای فراشناختی ولز و کرترایگت(2004)و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد روانگردان بهره مند و همکاران (2014) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS22 و توسط آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین نمره کلی حمایت اجتماعی، بد تنظیمی شناختی هیجان و باورهای فراشناخت با گرایش به مصرف مواد روانگردان وجود داشت(001/0p<)،و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز جهت پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان از روی متغیر مضروب نمرات انحرافی باورهای فراشناخت و بد تنظیمی شناختی هیجان نقش تعدیل گری حمایت اجتماعی را تاییدکرد. این روابط در سطح (001/0p<)، معنادار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که متغیرهای شناختی از طریق آزمون تحلیل رگرسیون توان پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان را دارند و در این بین حمایت اجتماعی می تواند نقش تعدیل گر داشته باشد.
  کلیدواژگان: مواد روانگردان، متغیر های شناختی، پرستاران
 • رسول رئیسی، زهرا فرج زاده *، سید علیرضا سعادتجو صفحات 10-16
  مقدمه
  ایجاد محیط بالینی مطلوب برای استفاده از توانمندی های پرستاران و شناسایی استعدادهای بالقوه آنان نیازمند ایفای مهارت رهبری کارآمد سرپرستاران است. این مطالعه با هدف تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر سبک رهبری سرپرستاران در سال 1395 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 30 نفر از سرپرستاران و 150 نفر از پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج) و امام رضا(ع) در شهر بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، وارد مطالعه شدند. در هر بیمارستان، نیمی از سرپرستاران به طور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی در گروه کنترل قرار گرفتند. برای سرپرستاران گروه آزمایش برنامه بهسازی نیروی انسانی به روش نقشه مفهومی طی مدت 8 جلسه اجرا شد. پرسشنامه سبک رهبری کلارک توسط سرپرستاران و پرستاران قبل، یک و دو ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس درون گروهی و تعقیب بنفرونی در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران میانگین نمره سبک های رهبری خودکامه، دموکرات و واگذارکننده در سرپرستاران گروه آزمایش بعد از مداخله و در مرحله پیگیری نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری بیشتر بود. (05/0p<).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران بر سبک های رهبری سرپرستاران تاثیر دارد و منجر به تغییر نمره سبک رهبری آنان می گردد، بنابراین پیشنهاد می گردد که از این روش جهت آموزش سرپرستاران و پرستاران استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بهسازی، نقشه مفهومی، سبک رهبری، سرپرستاران
 • فرشید شمسایی، الهام اشترانی، مرجانه مسچی، فاطمه اشترانی * صفحات 17-23
  مقدمه
  بهداشت دهان و دندان در کودکان کم توان ذهنی دارای اهمیت بسیاری می باشد و یکی از روش های آموزشی که یادگیری در آن با دوام بیشتری است ایفای نقش می باشد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق ایفای نقش بر رفتارهای بهداشتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام پذیرفت.
  روش کار
  در این مطالعه‏‏ ‏‏‏ی نیمه تجربی 34 دانش آموز پسر کم توان ذهنی مقطع متوسطه اول شهر همدان در سال تحصیلی 93-92 با روش نمونه گیری سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رعایت رفتارهای بهداشتی و شاخص بهداشت دهان و دندان در دو مرحله قبل و بعد از مداخله به صورت ایفای نقش انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون T-student و از نرم افزار آماری SPSS 18 استفاده شد.
  یافته ها
  رفتارهای بهداشتی دانش آموزان کم توان ذهنی قبل و بعد از مداخله از میانگین و انحراف معیار 76/12±65/55 به 24/12± 82/79 ارتقاء پیدا کرد و اختلاف معناداری قبل و بعد از مداخله مشاهده شد (001/0>P). در تمامی ابعاد پرسشنامه رفتارهای بهداشتی اختلاف معناداری قبل و بعد از اجرای روش ایفای نقش مشاهده شد (001/0>P). همچنین شاخص بهداشت دهانی در این دانش آموزان قبل و بعد از مدل ایفای نقش اختلاف معناداری را نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مدل ایفای نقش توانسته است رفتارهای بهداشتی این دانش آموزان را ارتقاء دهد و همچنین میزان شاخص بهداشت دهانی ساده شده را نیز در آنها بهبود دهد. با توجه به اینکه این روش آسان و کم هزینه است می توان با استفاده از این روش آموزشی گام موثری در ارتقاء بهداشت جسمی این دانش آموزان برداشت.
  کلیدواژگان: ایفای نقش، دانش آموزان، بهداشت دهان، رفتارهای بهداشتی
 • هوشنگ علیجانی رنانی *، مریم تور، رویا نیکفر، سیدمحمود لطیفی، فرزانه مقیم زاده صفحات 24-29
  مقدمه
  عفونت بیمارستانی عفونتی است که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنشهای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تماس کنترل شده بر میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه کودکان طراحی شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر، نیمه تجربی است که در آن 120 کودک در گروه کنترل و 120 کودک در گروه مداخله دارای معیارهای ورود، به صورت هدفمند نمونه گیری شده و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست کنترل عفونت بخشهای ویژه جهت بررسی عملکردهای مراقبتی پزشکان،پرستاران، والدین و همچنین پروتکلهای استانداردکنترل عفونت مورد استفاده در بیمارستانهای شهر اهواز بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اختلاف آماری معنی داری در میزان بروز پنومونی، عفونت ادراری و عفونت جریان خون و میزان بروز کل عفونتهای بیمارستانی در دو گروه مشا هده نشد.(582/0P=)
  نتیجه گیری
  روش تماس کنترل شده در عین اینکه راه حلی جهت کنترل عفونت است اما روش نهایی کنترل عفونت نمی باشد،بنابراین بهتر است تحقیقاتی درباره سایر روش های کنترل عفونت بیمارستانی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: تماس کنترل شده، بخشهای ویژه کودکان، عفونتهای بیمارستانی
 • بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
  نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی *، آذر طل، مهدی یاسری صفحات 30-40
  مقدمه
  آنتی بیوتیک ها از بین داروهای امروزی بیشترین داروی تجویزی هستند. مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها باعث پیامدهای نامناسبی ازجمله افزایش هزینه های درمانی و مقاومت آنتی بیوتیکی می شود . افزایش خودمراقبتی و خودمدیریتی میتواند باعث کاهش نیاز به مراقبت های اولیه شود . باتوجه به ضروری بودن الگوی صحیح آنتی بیوتیک ها پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی برمصرف منطقی آنتی بیوتیک ها درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران در سال96- 95انجام گرفت.
  روش کار
  این مداخله ازنوع تجربی(IRCT2016092412460N11) و بر روی 260 نفراز مراجعین به مراکزبهداشتی درمانی جنوب تهران انجام گردید. نمونه گیری به صورت خوشه ای(8 مرکز انتخاب و از 6 مرکز هرکدام 30 نفر و از 2مرکز هرکدام 40 نفر) به صورت تصادفی انتخاب گردید و در دوگروه 130نفری (مداخله و کنترل ) قرارگرفتند . مداخله در چهارجلسه ی آموزشی در مدت45 دقیقه انجام شد . مداخله ی آموزشی در خصوص خودمراقبتی و خودمدیریتی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش های سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث گروهی و یادآمد آموزشی با استفاده از پیامک و در اختیار قرار دادن پوسترها و پمفلت های آموزشی در گروه مداخله انجام شد . شش ماه پس از اتمام آموزش ها افراد گروه مداخله ، پرسشنامه هارا تکمیل کردند . ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه چند وجهی ( اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی و خودمدیریتی و سوالات محقق ساخته مرتبط با سازه های تئوری شناختی اجتماعی ) بود . داده های گرداوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 23 مورد بررسی قرارگرفت . از آزمون های آماری کای دو ، tمستقل ، tزوجی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .
  یافته ها
  قبل از مداخله دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک، سازه های مدل و سوالات خودمراقبتی و خودمدیریتی تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 . (p>پس از مداخله ی آموزشی میانگین نمره سازه های تئوری شناختی اجتماعی، سوالات خودمراقبتی وخودمدیریتی درگروه مداخله افزایش معنی دار داشت (001/0> p).
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی براساس تئوری شناختی اجتماعی میتواند در بهبود خودمراقبتی و خودمدیریتی در زمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها درافراد موثر باشد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، خودمدیریتی، تئوری شناختی، اجتماعی، مصرف منطقی آنتی بیوتیک، مداخله آموزشی
 • مقایسه روش آموزش حل مسئله و مشارکتی بر یادگیری بالینی، اضطراب و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
  معصومه سادات موسوی، مختار محمودی *، داود حکمت پو، پروانه عسگری صفحات 41-50
  مقدمه
  با توجه به اهمیت ارتقای آموزش پرستاری، نیازمند استفاده از روش هایی هستیم که توانایی ایجاد دانش و مهارت لازم را در دانشجویان داشته باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سه روش آموزشی حل مسئله، مشارکتی و رایج بر یادگیری بالینی، اضطراب و رضایت دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش نیمه تجربی در فاصله سال های 1394 تا 1396 در بخش های ویژه، بیمارستان امیرالمومنین اراک انجام شد. افراد تحت پژوهش تعداد 60 دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری بودند که به روش تصادفی بلوک بندی شده ی ثابت انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم و وارد مطالعه شدند. پس از اجرای پیش آزمون دانشجویان گروه کنترل به روش رایج و گروه های مداخله، یک گروه به روش مشارکتی و گروه دیگر به روش حل مسئله به مدت 9 روز تحت آموزش قرار گرفتند. در پایان کارآموزی از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد و پرسشنامه های (اشپیل برگر و پژوهش گر ساخته) تکمیل شد. در نهایت داده ها با نرم افزار spss نسخه 16 آمار توصیفی و استنباطی (آنالیزواریانس، کای اسکوئر، کروسکال والیس، ویلکاکسون، تست دقیق فیشر) آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین های نمره یادگیری در سه گروه آموزشی بعد از مداخله با یکدیگر اختلاف معنادار آماری داشت(0001/0=p ) به گونه ای که بعد از مداخله میانگین نمره یادگیری در روش حل مسئله و مشارکتی بالاتر از روش معمول بود. درحالی که بین میانگین رضایت در سه گروه و اضطراب آشکار بعد از مداخله در سه گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد(p>0.05) اما تفاوت آماری معنی داری بین اضطراب نهان در سه گروه وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دو روش آموزش حل مسئله و مشارکتی باعث ارتقاء مهارت های بالینی و کاهش اضطراب دانشجویان شده است؛ لذا پیشنهاد می شود جهت ارتقاء یادگیری بالینی دانشجویان از این دو روش در آموزش بالینی نیز استفاده شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، حل مسئله، یادگیری مشارکتی، اضطراب، رضایت مندی
 • اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی دختران نوجوان افسرده
  فاطمه باوزین، محمدعلی سپهوندی *، فیروزه غضنفری صفحات 51-60
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات نوجوانی است که مشکلات زیادی برای نوجوانان و خانواده های آنان ایجاد می کند. از این رو بهبود ویژگی های روانشناختی این افراد مورد توجه بسیاری از درمانگران قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی دختران نوجوان افسرده انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه یک شهر خرم آباد می باشد که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بوده اند. در مجموع 40 نفر که در آزمون افسردگی بک نمرات بالا داشتند به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 70 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. گروه ها پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی نوجوانان نعمتی را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-21 و روش تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA)انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون بین میانگین مسئولیت پذیری اجتماعی گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در دختران نوجوان افسرده شد(001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی نوجوانان افسرده توصیه می شود مشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی از روش مذکور برای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و کاهش افسردگی در نوجوانان افسرده استفاده کنند.
  کلیدواژگان: افسردگی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مهارت های ارتباطی
 • بررسی تاثیر ارائه بازخورد شفاهی بر رضایتمندی فراگیران در آموزش پرستاری
  حدیثه منادی زیارت *، میترا هاشمی، لیلا فخارزاده، ندا اکبری، صبریه خزنی صفحات 82-90
  مقدمه
  ارائه بازخورد یکی از مولفه های تدریس اثر بخش است، متاسفانه انجام این امر مهم در محیط های یادگیری بالینی چالش زا می باشد و مربیان بالینی در اغلب موارد از انجام این مسئولیت مهم شانه خالی می کنند.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارائه بازخورد شفاهی بر رضایتمندی فراگیران در آموزش پرستاری است.
  روش کار
  مطالعه حاضر، یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی است، نمونه گیری به شیوه آسان و در دسترس انجام گرفت. تعداد نمونه ها 33 نفر از دانشجویان پرستاری( 19 نفر گروه مداخله و 14 نفر گروه کنترل) بودند و به همراه مربیان، کارآموزی خود را در بخش اطفال گذراندند. هر مربی در هر دو نوع روش آموزشی حضور داشت. در گروه مداخله، مربی بایستی حداقل یک نوبت در روز و در نزدیک ترین زمان ممکن به عملکرد دانشجو، بازخورد شفاهی را ارائه می نمود. ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم اطلاعاتی حاوی مشخصات واحدهای پژوهش و پرسشنامه رضایتمندی از ارائه بازخورد بود سپس داده های مربوطه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 و آزمون های آماری من ویتنی، کای اسکوئر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نمره رضایت مندی از نحوه کارآموزی وارائه بازخورد موثر در دانشجویان گروه مداخله 87/6±94/32 و در دانشجویان گروه کنترل 87/4 ±28/28 بود، (038/0=p) . در بررسی نمرات 19 سوال پرسشنامه رضایتمندی در بین گروه مداخله و کنترل، نمرات سوالات: بازخورد شفاهی را در نزدیکترین زمان پس از عملکردتان دریافت کردید ، ارائه بازخورد سبب ایجاد علاقه و انگیزه برای مشارکت شما در فعالیت های بالینی و یادگیری در محیط کارآموزی می شد، بازخورد سبب نگرانی شما و ایجاد محیط رقابتی و ترس از شکست گردید، ارائه بازخورد سبب احساس عصبانیت، سرافکندگی و وضعیت تدافعی در شما شد، ارائه بازخورد باعث ارتباط موثر بین مربی ودانشجویان و کادر درمان می شد، در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود(05/0p<)، اما در 14 سوال دیگر تفاوت آماری معناداری بین نمرات رضایتمندی گروه مداخله و کنترل وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  ارائه بازخورد شفاهی سبب افزایش رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش پرستاری می گردد، بنابراین توانمند سازی مربیان در این رابطه امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، رضایتمندی، بازخورد، بازخورد شفاهی، دانشجو
|
 • Peyman Hatamian *, Jahangir Karami Pages 1-9
  Introduction
  Since theToday, to the direct relationship with the health of humans and Nurses play an important role in this regard as an important part of it,the present study aimed to determine moderatingrole of social support in predicting tendency Psychoactive Substance Abuse toward cognitive variables among nurses.
  Methods
  This study is a descriptive, correlation research. The statistical population consisted of all nurses working in hospitals of Kermanshah, Iran in 2016. A sample of 341 was selected using multi-stage cluster sampling. The data were collected using three questionnaires: perceived social support multidimensional Simit and colleagues (1988), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)Grats& Roemer (2004), metacognitive beliefs Wales and Krtraygt (2004)andPsychoactive Substance Abuse QuestionnaireBahremand et al (2014). The data were analyzed in SPSS-22 using Pearson Correlational Study and Regression Analysis.
  Results
  The results of the research showed that there is a significant relationship between the total score of social support, Emotion dysregulation and meta-cognitive beliefs with the tendency to use psychotropic substances (P
  Conclusions
  It seemsthat the cognitive variables Regression Analysis testare predictive of the tendency to use psychotropic substances, while social support can have moderating role.
  Keywords: Psychoactive Substance, cognitive variables, Nurses
 • Rasoul Raesi, Zahra Farajzadeh *, Seyed Alireza Saadatjoo Pages 10-16
  Introduction
  the creation of a favorable clinical environment for exploiting nurse's capabilities and identifying their potential capacities, necessitate playing efficient leadership role; therefore, this study aimed at studying the effect of development program of leadership style based on concept mapping on the components of nurse's leadership style in 2016.
  Method
  In this experimental study, 30 head-nurses and 150 nurses of Vali-Asr and Imam Reza (AS) hospitals of Birjand who had inclusion criteria entered the study. In each hospital, half of the head-nurse assigned randomly to the experimental group and half to the control group. Head-nurses in experimental group received human resource development program based on concept mapping method over a period of 8 sessions. Clarke's Leadership style survey was completed by nurses and head-nurses before, one month and two months after the intervention. Data were analyzed using statistical software SPSS 15, independent t-tests, intra group analysis of variance and Bonferroni test at the significance level of 0.05.
  Results
  the results of this study showed that in the viewpoint of both head-nurses and nurses, the mean score of leadership styles (autocratic, democratic and free-reign) was significantly higher in experimental head-nurses after intervention and in the follow-up in comparison to before intervention (p
  Conclusion
  based on the results, development programs of leadership style based on concept mapping is influential on the leadership styles in the viewpoints of both head-nurses and nurses and result in the change of leadership style score. Therefore, it is recommended to use this method in training head-nurses and nurses.
  Keywords: Development, concept mapping, leadership style, head, nurses
 • Farshid Shamsaei, Elham Ashtarani, Marjaneh Meschi, Fatemeh Ashtarani * Pages 17-23
  Introduction
  Oral hygiene is important in children with mental disabled and one of the learning methods that is more durable on learning to role playing.
  Aim: This study was performed to determine the effect of oral health education through role playing on observe health behavior of educable mentally disabled boys.
  Methods
  In the Quasi-experimental study, 34 mentally disabled boy students in the first high school period (Guidance) in Hamadan as census in 2014 were studied. Collecting data using observe health behavior questionnaire and oral hygiene index in two steps before and after the intervention were carried out in the form of role playing. For data analysis, descriptive statistics and T-student test and SPSS 16 statistical software were used.
  Results
  Observe health behavior of students with mentally disabled before and after intervention from mean and SD 55.65± 12.76 to 79.82±12.24 was promoted and Significant differences was observed before and after the intervention (p= 0.001). There was a significant difference in the dimensions of the health behavior questionnaire before and after the implementation of the role play procedure (p= 0.001). As well as the oral health index of these students before and after the Role Playing model showed a Significant difference (p= 0.001).
  Conclusion
  The results showed that the Role Playing model has to improve the health behaviors of the students and as well as the simplified oral hygiene index are improved too. Considering that this method is easy and inexpensive, this method can be used to improve the physical health of mentally disabled students.
  Keywords: Role Playing, students, oral hygiene, health behavior
 • Hooshang Alijani Ranani *, Maryam Tour, Roya Nikfar, Seyed Mahmood Latifi, Farzaneh Moghim Zadeh Pages 24-29
  Introduction
  Nosocomial infection that is limited or diffuse reactions associated with pathogenic infectious agent or its toxins at least 48 to 72 hours accepting patients in the hospital will be created.The present study has been designed for the effect of controlled contactson nosocomial infections in children wards.
  Methods
  This study is a interventional study in wich 120 children in the control group and 120 children in the case group who were eligible for inclusion sampled purposefully.The data gathering tool was a infection control checklist for checking the care of doctors,nurses and parents and the standard protocols of infection control was used in Ahvaz hospitals.Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics spss v.20.
  Results
  There is no any significant difference beatween two groups in the rate of pneumonia, urinary infection, blood stream infection and rate of whole nosocomial infections with (p=0/582).
  Conclusions
  The controlled contact is a solution for infection control but is was not the ultimate method of infection control,so it is best done research on other methods of nosocomial infection control.
  Keywords: controlled contact, children intensive wards, nosocomial infections
 • The effect of educational intervention based on Social Cognitive Theory on self- care and self-management in rational use of antibiotics
  Negar Akbarisomar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi *, Azar Tol Miss, Mehdi Yaseri Pages 30-40
  Introduction
  Antibiotics are the most widely used prescription medications today. Irrational consumption of antibiotics has adverse effects, including increased therapeutic costs and antibiotic resistance. Increasing self-care and self-management can reduce primary care. Given the necessity of the correct pattern of antibiotics, this study aimed to determine the effect of educational intervention on self-care and self- management in the rational use of antibiotics based on Cognitive Social Theory in Clients to health centers in south of Tehran.
  Method
  This experimental study was performed on 260 clients of the health centers in the south of Tehran. Using clustering sampling, the subjects were assigned to two 130-member groups as the control and the intervention groups. 8 centers were chosen for the study. (180 subjects were selected from 6 centers - 30 subjects from each center. The other 80 subjects were chosen from 2 centers, 40 subjects from each center). The intervention was carried out in 45 minutes in four educational sessions. Educational intervention on self-care and self-management in the rational use of antibiotics was done using lecture, question and answer methods, group discussion and educational reminder and also using texting, posters and delivering educational pamphlets in the intervention group. The effect of training was assessed on all intervention groups six months after the intervention. The instrument of the study included a 3-part questionnaire: demographic information and self-care researcher-made questionnaires, self-management, and questions of the cognitive-social theory constructs. Data analyses were performed by software SPSS version 23using chi-square test, independent t-test, and covariance analysis.
  Results
  Before intervention, the two groups did not have a significant difference in terms of demographic variables, model constructs and self-management and self-management questions (p>0/05). After educational intervention, the mean scores of social cognitive theory constructs, self-care questions, self- management in the intervention group were significantly increased.
  Conclusion
  Educational intervention based on social cognitive theory could be effective to improve self-care and self-management in the field of rational use of antibiotics in individuals.
  Keywords: Self, care, self –management, Social Cognitive Theory, Rational use of aantibiotics, Educational intervention
 • Comparison of problem solving and participatory teaching methods on clinical learning, anxiety and satisfaction of nursing students in Arak University of Medical Sciences
  Masomeh Sadat Mousavi, Mokhtar Mahmoudi *, Davood Hekmat Pou, Parvaneh Asgari Pages 41-50
  Introduction
  Regarding the importance of nursing education promotion, there is a need to use methods that have the ability to create knowledge and skills in students. This study aimed to assess the effect of education (problem base learning, cooperative training and routine approach to clinical education) on critical care nursing student's clinical learning, anxiety and satisfaction.
  Methods
  This quasi-experimental study performed in the intensive care unit (ICU) of Amir Al Moemenin hospital in Arak, Iran, during 2015-2017. The subjects were 60 nursing students who were selected via Fixed blocked randomization method and randomly were allocated into three groups (60 subjects). After the administration of pretest, students in control group were educated using common method; in one of the experimental groups, the cooperative learning and for other experimental group, problem- based learning was used for 9 days. Then, the three groups completed the questionnaires at the end of education again. Finally, data were analyzed using SPSS version 16 (analysis of variance, Chi-square, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Fisher).
  Results
  The mean total score of the learning was significantly difference among three groups after the intervention. after intervention, the mean of learning was in problem based solving and collaborative learning higher than usual method. There was no significant difference between means of satisfaction and anxiety in three teaching methods.
  Conclusion
  It seems that two methods of problem-based learning and cooperative training enhanced clinical skills of students. Therefore, it is recommended to use these two methods to enhance students’ clinical learning.
  Keywords: Problem, based education, Cooperative learning, nursing students, anxiety, satisfaction
 • The Effectiveness of Communication Skills Training on Social Responsibility of Depressed Adolescent Girls
  Fatemeh Bavazin, Mohammad Ali Sepahvandi *, Firoozeh Ghazanfari Pages 51-60
  Introduction
  Depression is one of the most common abnormalities in adolescence, which causes many problems for adolescents and their families. Hence, improving the psychological characteristics of these individuals has been considered by many therapists. The aim of this study was to determine the effect of communication skills training on social responsibility of depressed adolescent girls.
  Methods
  The present study is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population consisted of all secondary school students in the district of Khorramabad city who studied in the academic year of 2017. A total of 40 people who had high scores of Beck depression test were selected by cluster sampling and randomly assigned to two groups of experimental and control(each group was 20). The experimental group received 10 sessions of 70 minutes of communication skills training and did not receive interventional controls. The groups completed the Social Responsibility Questionnaire for Adolescent Adolescents as pretest and posttest. Data were analyzed using SPSS-21 software and one-way covariance analysis(ANCOVA).
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between the mean social responsibility of the experimental and control groups in the post-test phase. In other words, communication skills training increased social responsibility in depressed teenage girls (P
  Conclusions
  Regarding the effect of communication skills training on social responsibility of depressed teens, it is recommended that counselors, therapists and clinical psychologists use this method to increase social responsibility and reduce depression in depressed adolescents.
  Keywords: Depression, Social Responsibility, Communication Skills
 • Assessment of Efficacy of oral feedback on trainee's satisfaction In Nursing Education
  Hadiseh Monadi Ziarat *, Mitra Hashemi, Leila Fakharzadeh, Neda Akbari Nasagi, Sabriye Khazni Pages 82-90
  Introduction
  presentation of feedback is an essential component of effective teaching. Unfortunately, it is a challenging subject in clinical field and trainers do not take responsibility for this subject. The goal of this study is the assessment of the efficacy of oral feedback on trainee’s satisfaction in clinical fields.
  Method
  It’s a quasi- experimental study and sampling was done using the convenient method. The sample size was 33 nursing students (19 experiment and 14 control group) who have passed their training in a pediatric ward with two trainers. Each trainer participated in both groups. Trainers gave oral feedback at least once for student's performance as soon as possible in the experimental group. Data was gathered with demographic forum and satisfaction measurement questioner from feedback presentation. Data were analyzed using SPSS17, Mann- Whitney statistical test and independent t-tests.
  Results
  Score of student's satisfaction of clinical novitiate and presenting effective feedback, in the experimental group was 32/94±6/87 and in control group was 28/28±4/87. So there is a significant statistical difference in satisfaction score between experimental and control group (P=0.038). After evaluation of 19 items in satisfaction questionnaire, it demonstrated that feedback presentation in nearest time of clinical performance cause motivation and a tendency for participating in the training environment. “Feedback caused worrying and make competitive environment and fear of failing, Feedback presentation can cause the feeling of anger, shaming, and aggressiveness.” It can cause the effective relationship between students and other personnel. This finding in the experimental group is more than the control group (P
  Keywords: clinical education, satisfaction, feedback, oral feedback, student