فهرست مطالب

مطالعات شبه قاره - سال نهم شماره 33 (زمستان 1396)
 • سال نهم شماره 33 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • محب علی آبسالان*، محمد مهدی توسلی، محسن شهابی صفحات 9-28
  در سده نوزدهم، جنبش اصلاحی راماکریشنا در حیات دینی-اجتماعی هند تحول شگرفی را ایجاد نمود. راماکریشنا با تاثیر پذیری از ادیان و فرهنگ های مختلف، توانست تعالیم نوینی را به جامعه هند ارائه دهد. اگر چه مبانی اعتقادی و تفکرات او ریشه در باورها و سنت هندوئیزم دارد، اما نظام فکری منسجم او و شاگرداش روشی برای توسعه اندیشه هایش در جهان معاصر گردید. چه نگرشی موجب گردید تا این جنبش اصلاحی هند ابعاد جهانی به خود بگیرد؟ راما کریشنا با توضیح دو نظریه توحیدی و وحدت وجودی، نه تنها به تجربه های حیات عرفانی دست یافت، بلکه توانست جنبه های حیات دینی-اجتماعی مردم را بر مبنای اعتقاد به جوهریت واحد ادیان (وحدت ادیان) و حقیقت یگانه (خدا) تفسیری جدید نماید تا جائی که تنها راه آرامش بشر را عشق الهی و محبت عاشقانه به انسان ها می دانست که پس از او شاگردانش مبانی فکری او را درباره خداشناسی، انسان، جهان و جامعه گسترش داد. در این جستار سعی داریم تا به روش توصیفی-تحلیلی به طرح نظریات بنیانگذاران این نهضت و به نقد و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آنها بپردازیم.
  کلیدواژگان: راماکریشنا، ویوکانندا، نهضت اصلاحی، هند
 • حسین اتحادی، محمود عباسی*، عبدالعلی اویسی صفحات 29-50
  استعاره که صورت فشرده و خلاصه تشبیه است، یکی از شگردهای خیال انگیز بیان در زبان ادب است. شاعران سبک هندی به دلیل ایجاز و ابهامی که در ساختار استعاره وجود دارد، توجه زیادی به آن داشته اند. شاپورتهرانی یکی از شاعران سبک هندی در قرن یازدهم است، که در ارائه مضامین مورد نظرش رویکرد زیادی به استعاره داشته، آنگونه که در مجموع 2166 بار از استعاره بهره برده است. از این تعداد 1613 مورد استعاره مکنیه از نوع تشخیص هستند، که تاثیر زیادی در خیال انگیزی وپویایی تصاویراستعاری داشته است.این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف استعاره وجایگاه آن درشعرشاپور تهرانی می پردازد. بایدگفت شاعر تمایل زیادی به آرایش استعاره از طریق همراه کردن آن با دیگر شگردهای خیال انگیز بلاغی از جمله تشبیه، کنایه، ای هام، استخدام و اغراق داشته است. ارزش تصاویر استعاری در شعر وی بیشتر آن جاست که توانسته در موارد متعددی معانی مجازی واژه ها راگسترش داده، استعاره های تازه ا ی را ازجمله با به کاربردن استعاره های ترکیبی وارد شعرفارسی کند. از ویژگی های سبکی وی درکاربرد استعاره پیوند دادن استعاره با استثنای منقطع است. هر چند شاعر در موارد زیادی استعاره را به استعاره تشبیه کرده، گاه حتی بنای بیت را براستعاره می گذارد، اما این شیوه سبب تزاحم و ابهام چندانی در تصاویر نشده است.
  کلیدواژگان: شاپورتهرانی، استعاره، آرایش استعاره، استعاره ترکیبی، تزاحم استعاره
 • سعید گراوند*، نوروز پیغامی صفحات 51-68
  یکی از موضوعات مهمی که در سنت هندویی مطرح می شود، آموزه مایاست. هدف ما در این پژوهش نشان دادن کارکردها، ویژگی ها و تفاسیر مختلف مایا در تفکر هندویی است که برای تبیین و فهم بهتر متون دینی و فلسفی هند ضروری می باشد. این مفهوم در وداها، اوپانیشادها، بهگودگیتا و پورانه ها، دارای معانی مختلف و بعضا متضادی است. از جمله اینکه، مایا نیروی ویژه خدایان (دیوه ها) و ضد خدایان (اسوره ها) می باشد که در ادبیات و تفکر هندویی به شیوه ها و مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود. همچنین مایا بعنوان نیروی خلاق و استتار برهمن نیز مطرح است. در بهگودگیتا مایا هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی؛ و عامل ظهور کریشنا و مایه شفقت آن در حق جهانیان است، در پورانه ها مایا زوجه بامحبت ایشوره و ابزار اصلی در امر آفرینش می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش محوری مایا در مکتب فکری ادویته ودانته شنکره باعث شده تا اغلب آن مکتب را مایاواده(Maya- Vada) یعنی (تعلیم مایا) بنامند . این پژوهش با استناد به متون کلاسیک هندویی با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: مایا، ودا، اوپانیشاد، گیتا، سنت هندویی
 • پیمان زنگنه*، مسلم خسروی زارگز صفحات 69-90
  گفتمان اصلاح دینی در صدد ارائه و بازتفسیراسلام متناسب با شرایط و مقتضیات زمان است تا بر این اساس آن را از گزند انحراف و جزم اندیشی رهایی بخشد. این گفتمان در سطح جهان اسلام علاوه بر اثرپذیری از تغییرات ناشی از فرآیندهای جدید فکری و عملی، شدیدا متاثر از ساخت قدرت سیاسی محل زایش و تکامل خود می باشد، به این معنا که اندیشه اصلاح گران دینی یک دوره زمانی با در نظرگرفتن محل زایش و تکامل آن ها، متمایز از یکدیگرمی باشد. اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی به عنوان یکی از اصلاح گران دینی در هندوستان نیز شدیدا متاثر از ساخت قدرت سیاسی در این کشور است. براین اساس سوال این نوشتار آن است که ساخت قدرت سیاسی در هند چه تاثیری بر اندیشه سید احمدخان داشته است ؟ به نظر می رسد ساخت قدرت سیاسی هندوستان که برآیندی از سیطره استعمار انگلیس بر فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور است، بر جهت گیری های فکری سید احمدخان درجهت اصلاح دینی به منظور بهبود وضعیت مسلمانان جامعه هند تاثیرگذار بوده است. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از نظریه دانش- قدرت فوکو و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر مبنای منابع اسنادی و کتاب خانه ای به ارزیابی فرضیه فوق بپردازد.
  کلیدواژگان: فوکو، دانش، قدرت، سید احمدخان
 • پریسا سلطانی، محمدکاظم کهدویی*، محمد خدادادی صفحات 91-112
  رامایانا، کهن ترین حماسه هندی است که توسط والمیکی، به زبان سانسکریت، بین قرون 5 تا 3 ق.م. سروده شده و بعدها به صورت منظوم و منثور، به زبان فارسی، برگردانده شده است. گرچه در نگاه نخست، این داستان حماسی می نماید؛ ولی سرشار از آموزه های اخلاقی و مضامین عرفانی است. مفاهیم عرفان نظری شامل: وحدت وجود، تجلی و انسان کامل در نسخه های چهارگانه رامایانا، به وفور یافت می شود که نیاز به بررسی و واکاوی دارد. پدیدآورندگان حماسه های فارسی رامایانا، در پردازش مفاهیم عرفان نظری، علاوه بر بهره گیری از عرفان هندو، از عرفان اسلامی نیز استفاده کرده و تحت تاثیر محیط جغرافیایی هند در زمان سلطنت فرمانروایان گورکانی، به طرح مباحثی در خصوص حماسه های فارسی رامایانا پرداخته اند که از صلح و آشتی، میان عرفان هندو و اسلامی حکایت می کند. در این پژوهش، به بررسی و کاربرد مفاهیم ذکر شده در ترجمه های رامایانا پرداخته و جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه های هندوئیزم، نموده خواهد شد.
  این پژوهش به روش کتابخانه ای، انجام می گیرد، و ابتدا مقدماتی درباره مباحث عرفان نظری مورد نظر، طرح، و سپس جلوه های عرفان نظری از دل آثار مذکور، استخراج و بررسی می شود.
  کلیدواژگان: حماسه فارسی رامایانا، عرفان اسلامی، هندوئیزم، مبانی نظری، اسطوره
 • نصیر احمد سیدزاده، مریم خلیلی جهانتیغ*، محمد بارانی صفحات 113-136
  جلال الدین محمد بلخی شاهکار عظیم مثنوی خود را با دفتر ششم پایان نداد و مثنوی معنوی ناتمام ماند. مولانا در انتهای دفتر ششم دو داستان را که عبارتند از داستان دژ هوش ربا و داستان سه پسر کاهل - که اولی به عنوان داستان اصلی و دومی به عنوان داستان درونه ای است- شروع می کند، اما بدون اینکه داستان ها را به سرانجامی برساند، از ادامه مثنوی باز می ایستد و سکوت اختیار می کند و با این سکوت خود خواننده را منتظر پایانی می گذارد. شاید در این بی پایانی، هدف و تعمدی وجود داشته و مولانا می خواسته به رهروان خود وانمود کند که راه سیر و سلوک و کشف حقایق، راهی بی پایان است که باید ادامه یابد. به همین دلیل بعد از مولانا افرادی طبع آزمایی نموده، تحت عنوان دفتر هفتم یا اختتام مثنوی سعی در سرودن ابیاتی به شیوه مثنوی معنوی می کنند، یکی از این تلاش ها اثری منظوم با عنوان اختتام مثنوی سروده مفتی الهی بخش کاندهلوی از عرفای بنام هندوستان در قرن دوازدهم هجری است. در این پژوهش به روش تحلیل مقایسه ای ضمن معرفی صاحب اختتام، به بررسی و تحلیل ساختاری و معنایی این اثر و مقایسه آن با مثنوی معنوی پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اختتام مفتی الهی بخش شباهت های زیادی به مثنوی معنوی دارد و مفتی الهی بخش توانسته اثر خود را از نظر ساختار روایی و معنایی به مثنوی نزدیک کند.
  کلیدواژگان: اختتام مثنوی، مفتی الهی بخش، دژ هوش ربا، تحلیل ساختاری، تحلیل معنایی
 • مهدی شاهین*، سینا توسلی صفحات 137-156
  از ویژگی های بسیار برجسته تاریخ ایران، قدمت تاریخ تمدن آنست که به طرز حیرت انگیزی در طول زمان خصوصیات خود را حفظ کرده و در هر عصری تازگی خود را از نو یافته و در همه حال مداومت و استواری شگفتی در آن وجود داشته است. همسایگی و روابط ایران و شبه قاره، در طول تاریخ، همبستگی های نژادی، زبانی، قومی، فرهنگی و باورها و بنیادهای اعتقادی از دوران کهن تا امروز را موجب شده است. معرفی اسلام به مردمان شبه قاره از طریق عارفان، دانشمندان و عالمان دینی ایران تا تشکیل دولت های شیعی در دکن و سند، گویای روابطی است که میان ایران و شبه قاره وجود داشته است. این حقایق، ضرورت بررسی چنین پژوهشی را توجیه می کند. نقد و بررسی این روابط و چرایی تداوم آن تا امروز، پرسشی اساسی است که این مقاله در پی پاسخ دادن به آن است. شیوه و روش تحقیق در این مقاله برای دستیابی به پاسخی منطقی و علمی، ، گزینش منابع مکتوب، انتخاب و فیش برداری مطالب مورد نظر و مرتبط با موضوع تحقیق، نقد، واکاوی و تحلیل آنها در راستای سیاست های دو دولت شیعی آصفجاهیان و تالپوران بوده است و تلاش شده با مطالعه و بررسی سیاست و روش این دو دولت بتوان کلید استمرار روابط حسنه ایران و شبه قاره را به دست آورد. هدف نهایی از این تحقیق، یافتن ویژگی های این روابط و چگونگی نفوذ فرهنگ ایرانی و ادب فارسی در دربار این دو دولت و گسترش آن در سرزمین های تحت قلمرو آنان و نیز روشن نمودن خصلت های تاریخی و سیاسی آنها می باشد.
  کلیدواژگان: ایران، شبه قاره هند، دولت های شیعی، آصفجاهیان، تالپوران
 • فرنگیس کمالوند*، امین رحیمی صفحات 157-172
  سیر شرح نویسی بر دیوان حافظ، از همان سال های پس از وفات وی آغاز شد و شارحان با هدف گشودن قفل صندوقچه پر رمز و راز دیوان خواجهشیراز، کوشیدند تا بهره مندی همگان را از این گنجینه عظیم و بی بدیل فرهنگی، سهل و میسر سازند. این تلاش ها، نه فقط در ایران که در خارج از این مرزها، آن هم از لحاظ تعداد به مراتب بیشتر صورت پذیرفت. ختمی لاهوری، خویشگی قصوری و اکبرآبادی از شبه قاره هند و باقریان موحد در داخل کشور، جزو خیل عظیم این شارحان بوده اند که در این پژوهش، به طور نمونه و با روشی توصیفی، به نقد تطبیقی- تحلیلی شروح آنها بر غزل آب حیات حافظ پرداخته شد. نتایج حاصل نشان می دهد که چهارشارح، بدون در نظرگرفتن زیبایی های ادبی و با دیدگاه عرفانی محض، این غزل را مورد واکاوی قرار داده اند. در این میان، جنبه عرفانی شرح ختمی با این که نسبت به سه شرح دیگر از قدمت بیشتری برخوردار است، قویتر بوده و به تعابیر اصطلاحی بزرگان صوفیه نزدیک تر است و اکبرآبادی و باقریان موحد، کاری جز بازگویی تعابیر دیگران انجام نداده اند.
  کلیدواژگان: نقدتطبیقی- تحلیلی، شرح عرفانی، دیوان حافظ، آب حیات
 • آتنا ریحانی *، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی صفحات 173-192
  نظریه دریافت، بر جایگاه منحصر به فرد خواننده و عوامل اجتماعی در تداوم خوانش متن تاکید می ورزد. بدرالشروح اکبرآبادی در سال 1835م. در اوایل سال های استیلای انگلیس در هند نوشته شد. با توجه به اهمیت روابط فرهنگی و ادبی ایران و هند در طول تاریخ و تفاوت ها و شباهت های ساختاری دو جامعه، در این مقاله تلاش می شود تا از طریق روش تحقیقی و توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، دریافت های اکبرآبادی متاثر از ساختار و پارادایم ادبی و اجتماعی جامعه ی هند تبیین شود. یافته ها نشان می دهد؛ فضای ادب فارسی در جامعه ی هند در قرن دوازدهم متاثر از دوفضای فرهنگی ایران و انگلیس بوده است. فضای فرهنگی ادبی ایران به برداشت عرفانی اکبرآبادی از دیوان حافظ انجامیده است و پارادایم فرهنگی انگلیس منجر به برداشت واقع گرایانه و غیرآرمانی اکبرآبادی از شخصیت هایی هم چون واعظ و شیخ و زاهد شد و هم چنین مایه ی توجه وی به جزییات و روایت های تاریخی و علل سرایش برخی ابیات گردید؛ ازاین رو در مجموع 4289 بیت مشروح، اکبرآبادی 14بیت را دارای علت سرایش و50 بیت را مرتبط به روایت های عرفانی و تاریخی دانسته است. اکبرآبادی در این شرح از نکات ادبی و بلاغی و کلامی و منطقی کمک گرفته است. درنهایت این که تاثیر پارادایم های ایرانی در این شرح بیش از سایر پارادایم هاست.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی دریافت، یاوس، غزلیات حافظ، بدرالشروح اکبرآبادی، افق انتظارات، پارادایم ها
 • سید محمدحسین موسوی*، فیاض قرایی، محمدحسن رستمی، سید محمدحسین سیدموسوی صفحات 193-212
  ماهیت دنیا یکی از موضوعات مهمی است که در مکاتب گوناگون از آن سخن به میان آمده است. بر اساس آموزه های قرآنی روایی اسلام ماهیت دنیا با عناوین مختلف تعریف شده به عنوان نمونه؛ ماهیت وابسته و مخلوق خدا، سرای آزمایش، آمیختگی رنج و شادی، و در روایات با تشبی هات بسیار زیبا به تبیین ماهیت دنیا پرداخته شده است به عنوان نمونه دنیا به مصادیقی نظیر پل، جامه دریده، سفر و مسافر، مهمان خانه و... که در تمامی این موارد اشاره به ناپایداری ماهیت دنیا هویداست. آیین بودا نیز به عنوان یکی از مکاتب معنوی، دنیا را در سه نشانه در عالم هستی معرفی کرده است که از جهاتی با دین اسلام مشابه است نظیر پذیرش رنج در ماهیت دنیا و خاستگاه رنج در ماهیت دنیا و از جهاتی متفاوت نظیرتفاوت در مبدا آفرینش دنیا و تفاوت در خاستگاه رنج در دنیا، و... مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی در صدد بیان این شباهت ها و افتراق ها و وجوه امتیاز آن ها در دو نگاه اسلام و آیین بودا می باشد.
  کلیدواژگان: ماهیت دنیا، اسلام، آیین بودا، رنج
 • میرنجف موسوی*، مجید اکبری، سمیه محمدی حمیدی صفحات 213-238
  هر ساله برنامه توسعه سازمان ملل متحد یک گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در آن اندازه این شاخص برای هر کشور محاسبه و براساس آن رتبه بندی می شوند. ایران نیز همواره از جمله کشورهایی بوده که به لحاظ توسعه ی انسانی دچار وضعیت مناسبی نبوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه مقایسه تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند در دوره زمانی 2015-1980می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز از روش ویکور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که کشور ایران در مقایسه با کشورهای شبه قاره هند در اکثر دوره ها در جایگاه نخست و دارای وضعیت متعادل می باشد، فقط در یک دوره(1985) با ضریب ویکور(347/0) در وضعیت نامتعادل و رتبه چهارم در بین کشورها قرار گرفته است. در بین این کشورها، هند و پاکستان از نظر شاخص های توسعه انسانی تا حدودی دارای وضعیت متعادل و نیمه متعادل بوده و کشور بوتان در بیشتر دوره ها دارای وضعیت نامتعادل می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه انسانی، کشورهای شبه قاره هند، مدل ویکور(Vikor)
 • رضا واثق عباسی *، حمید شمس الدین صفحات 239-263
  در دوره صفویه بسیاری از هنرمندان، دانشمندان، شاعران و صنعتگران رهسپار هند گردیدند تا در دیاری سکنی گزینند که پادشاهان گورکانی آن به حمایت از اهالی ادب و هنر شهره آفاق بودند. در میان این صنوف عده ای از طبیبان ایرانی نیز حضور داشتند که توانستند با حذاقت و مهارت در پزشکی پله های ترقی را به سرعت طی کنند و حتی در سلک طبیبان خاص دربار جای گیرند. عده ای از این پزشکان طبع شعری نیز داشتند و گاه تالیفات خود در زمینه پزشکی را به شیوه نظم به رشته تحریر در می آوردند. پژوهش پیش رو که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است، می کوشد تا ضمن معرفی پزشکان ایرانی، به بررسی علل و عوامل داخلی و خارجی مهاجرت آنان، همچنین به بررسی علل جاذبه شبه قاره برای این گروه بپردازد. ضرورت انجام این پژوهش از آن روست که تاکنون پژوهش مستقلی درباره پزشکان ایرانی عصر صفوی در دربار گورکانیان هند انجام نشده است.
  کلیدواژگان: صفویه، پزشکان، گورکانیان هند، مهاجرت
|
 • Moheb Ali Absalan*, Mohammad Mahdi Tavasoli, Mohsen Shahabi Pages 9-28
  Rama Krishna’s Reformation in 19th century created a tremendous change in the socio-religious life of India. Through the influence of various religions and cultures, Rama Krishna could present new didactics to the Indian society. Although his intellectual principles are rooted in Hinduism, his (and his disciples’) coherent intellectual system became a method to develop his thoughts in the contemporary world. Which attitude caused this reformation to have a universal dimension? By explaining two theories including monotheism and existential unity, he not only achieved the experience of the spiritual life, but also could make a new interpretation of the aspects of socio-religious life based on believing in all religions’ unified existence (religions’ unity) and the only truth (God), so that he recognized the divine love and kindness towards humans as the only way of men’s peace; and then his disciples developed his intellectual principles about theology, human, world and the Hereafter. In this article, we describe in a descriptive and analytical research, the ideas of the founders of this movement and we critique their similarities and differences.
  Keywords: Rama Krishna, Vivekananda, Reformation, India
 • Hossein Etehadi, Mahmood Abbasi *, Abdol Ali Oveysi Pages 29-50
  Metaphor, which is a compact form and an analogue, is one of the fantastic expressions of expression in literary language. Hindi style poets have a lot to do with the explanation and ambiguity that exists in the structure of metaphors. Shapurt Kharani is one of the poets of the style of India in the eleventh century, who, in proposing his themes, has a great deal of metaphor, as he has used 2166 metaphors in total. Of these, 1613 metaphors are diagnostic types, which have a great effect on imaginative and tactical visualizations. This research, using descriptive-analytic method, examines the various aspects of metaphor and its location in the city of Soupour Tehrani The poet must have a strong tendency to make the painting through accompanying it with other imaginative rhetorical practices, including likeness, poetry, inspiration, recruitment and exaggeration. The value of the metaphorical images in his poetry is more that he has been able to extend the meanings of the words in many cases, and introduces new metaphors, including the use of combinational metaphors. The metaphor of metaphor is to link the metaphor with the exception of the discontinuity. Although the poet has metaphorically metaphor in many cases, sometimes even imparts the construction of the beats, but this method does not cause confusion and ambiguity in the images.
  Keywords: metaphor
 • Norouz Peighami, Saeed Geravand * Pages 51-68
  One of the important issues in the hindu tradition is the Mayan doctrine. Our purpose in this research is to show the different functions, attributes and meanings of the Maya in the Hindu tradition, which is essential for the understanding and understanding of the religious, philosophical and epic texts of India. But in Vedas, Upanishads, Behgavad Gita and Pourans, this concept has different meanings and sometimes contradictory meanings. Among other things, Maya is the special force of the gods (Dewas) and anti-gods (asuras), which is used for various purposes. Maya is also a creative force and camouflage Brahman. In Gita, it has a positive aspect, and the negative aspect, and the cause of Krishna's emergence and the mercy of it is in the right of the world, and in the Puranas is a gracious wife of Ishvara and the main tool in the work of creation. The term Maya plays the pivotal role in the School of Vedanta Sankara, which is often referred to as Maya Vada (Maya teaching). This research was conducted using a library and analytical descriptive method.
  Keywords: Maya, Veda, Upanishads, Gita, Hindu tradition
 • Peyman Zanganeh*, Moslem Khosravi Zargaz Pages 69-90
  The religious reformist discourse seeks to present and re-interpret Islam in accordance with the circumstances and conditions of the time, in order to relieve it of its distortion and dogmatism. This discourse in the Islamic world, in addition to the effects of changes from the new intellectual and practical processes, is heavily influenced by the building of the political power of its place of birth and evolution, in the sense that the religious reformist ideas of a period of time with consideration Their place of birth and evolution are distinct from each other. Sayyid Ahmad Khan's political thought as one of the religious reformers in India is also heavily influenced by the construction of political power in the country. Thus, the question of this paper is how did the construction of political power in India affect Sayyid Ahmad Khan's thinking? The construction of India's political power, which is an outcome of British colonial rule over its political, social, and cultural processes, seems to have been influenced by Sayyid Ahmad Khan's intellectual orientation toward religious reform in order to improve the situation of Muslims in the Indian community. This paper seeks to assess the hypothesis by using Foucault's knowledge-power theory and using a descriptive-analytical method based on bibliographic and reference materials.
  Keywords: Foucault, Knowledge, Power, Sayyed Ahmad Khan
 • Parisa Soltani, Mohammadkazem Kahdouei *, Mohammad Khodadadi Pages 91-112
  Ramayana is the oldest Indian epic composed between 3-5 centuries B.C. and later has been restored to Persian through the composed Sanskrit text in both verse and prose forms by Valmiki. Although at first glance this story looks epic, but it''s overfilled with moral teaching and mystical contents. Theoretical mysticism concepts including: pantheism, manifestation and the perfect man are found plentifully in all four versions quadruple of Ramayana, and are due to be surveyed there is need to investigation.Persian authors of Ramayana, in processing the theoretical mysticism concepts, in addition to utilization of the Hindu mysticism, have used Islamic mysticism. Also affected by India geographical environment during dominion of Gurkani rulers, they have posed discussions on Persian epics of Ramayana that express the peace and reconciliation between Hindu and Islamic mysticism. In this research, investigation of the mentioned concepts in translations of Ramayana will be studied and the position of mysticism and Hinduism ideas will be shown.
  This research will be a library study and at first, introduces theoretical mysticism discussions and then the effects of theoretical mysticism will be extracted from and checked within the mentioned works.
  Keywords: Persian Epic Ramayana, Islamic Mysticism, Hinduism, Fundamentals of Theoretical, Myth
 • Nasirahmad Seyedzadeh, Maryam Khalili Jahantigh*, Mohammad Barani Pages 113-136
  Jalal al-Din Mohammed Balkhi did not end his majesty Masnavi with the sixth office, and the spiritual Masnavi remained unfinished. At the end of the sixth office, Maulana begins two stories that include the story of the Inzorbat and the story of the three sons of Sahal - the first as the main story and the second - as an inner story, but without stashing it to the end, it stops the open masnavi. With silence, he waits for the silence to end the reader. Perhaps there was a purpose and purpose in this endlessness, and Mowlana wanted to tell his followers that the path to paths and the discovery of truths is a never-ending path that should continue.
  For this reason, after Mowlana, some people have tested themselves, as the seventh office or the closing ceremony of Masnavi, they try to compose verses in the Masnavi style of spiritual life. One of these efforts is a systematic work titled Mathnawi's termination of the culturally divine narration by the mystics of India in the 12th century AH . In this research, by comparative analysis, introducing the owner of the termination, the structural and semantic analysis of this work and its comparison with spiritual mathnaically are discussed. The results show that the closing of the Divine Mufta has many similarities with the spiritual Masnavi, and the Divine Mufti has been able to bring its work closer to Masnavi in ​​terms of its narrative and semantic structure.
  Keywords: Mathnavi's end, Divine Mufti, Ingusa's Fort, Structural Analysis, Semantic Analysis
 • Mahdi Shahin *, Sina, Tavasoli Pages 137-156
  One of the most prominent features of Iranian history is the dating of the history of civilization, which has astonishingly retained its characteristics throughout the course of time, and in every age it has regained its freshness, and there has always been a sense of steadfastness and steadiness. Neighborhood and relations between Iran and the subcontinent have, throughout history, brought about racial, linguistic, ethnic, cultural, beliefs and foundations of belief from the old to the present. The introduction of Islam to the peoples of the subcontinent through the mystics, scholars and religious scholars of Iran until the formation of Shia governments in Dehkan and Sindh, reveals the relations that exist between Iran and the subcontinent. These facts justify the necessity of examining such research. The critique of these relationships and the persistence of it until today is a fundamental question that this article seeks to answer. The method and method of the research in this paper to achieve a logical and scientific response, the selection of written sources, the selection and scanning of the relevant and relevant issues of research, critique, analysis and analysis of them in line with the policies of the two Shiite governments, Asefjahian and Talpuran And attempted to study the policy and methods of these two governments to secure the key to the continuation of good relations between Iran and the subcontinent. The ultimate goal of this research is to find out the characteristics of these relationships and how the influence of Iranian culture and Persian literature on the court of these two governments and its expansion in the territories under their jurisdiction, as well as clarifying their historical and political characteristics.
  Keywords: Iran, Indian Subcontinent, Shiite, Asef Jahyan, Talpuran
 • Farangis Kamalvand *, Amin Rahimi Pages 157-172
  Divan commentary on the course of thesame years after his death began and Commentators unlock the mysterious bin eunuchs of Shiraz Everyone easier and make it possible to utilization of this great and unique cultural treasure. These efforts, not only in Iran but also outside the borders, it is also in terms of number wasper formed far greater.Khatmi Lahori, KhishegyKasori and Akbar Abadi Indian Subcontinent and Bagherian Movahed These commentators were part of great group. In this study, the samples and with Descriptive method, has been discussed comparative-analytical commentary on SonnetElixir Divan-e-Hafez.The results show that four commentator regardless of the literary beauty and Just have analyzes the mystical viewpoint this sonnet. In the meantime, the mystical aspect of the KhatmiDescription compared to the other Description of higher-old, was stronger than the other commentaries and closer to the elders Sufis interpretations and Akbar Abadi and BagherianMovahed, have done do nothing but retelling other interpretations.
  Keywords: Criticism descriptive – analytical_mystical Description_Divan of Hafez_Elixir
 • Atena, Reyhani*, Morteza Mohseni, Gholamreza Pirooz, Masood Rohani Pages 173-192
  Perception theory emphasizes the unique position of the reader and social factors in continuity of reading the text. Akbar Abadi’s book, Badr al- Sharruh, was written in India in 1835, in the early years of the British Empire. Considering the significance of the historical cultural and literary relations between Iran and India, and the structural differences and similarities of the two societies, in this paper it is attempted to explain Akbar Abadi’s perceptions influenced by the Literary and social paradigm and structure of the Indian society. Findings indicate that the Persian literature space in India in the 13th century was influenced by the two cultural space of Iran and England. The cultural literary space of Iran has led to Akbar Abadi’s mystical impression of Divan-e-Hafez. The England’s cultural paradigm space has led to Akbar abadi’s realistic and non-idealized impression of the characters such as Preacher, Sheikh, and Ascetic. Moreover, it caused his attention to historical details and narratives, as well as, the dignity of the descent of some verses. Therefore, among the 4289 detailed and annotated verses, Akbar Abadi considers 14 verses as having dignity of descent, and 50 verses as related to mystical and historical narratives. Akbar Abadi has benefitted from literary, rhetorical, verbal and logical points. Finally, the influence of the Iranian paradigms on this description is more than other paradigms.
  Keywords: Rerception Aesthetic, jauss, Hafez Lyrics, Badr al- Sharruh, Akbar Abadi, paradims, Horizone of expectation
 • Mohammad Hossein Moosavi *, Fayaz Gharaei, Mohammad Hasan Rostami, Mohammad Hossein Seyed Moosavi Pages 193-212
  The nature of the world is one of the important issues that have been mentioned in various schools. Based on the Quranic doctrines of the Islamic narrative, the nature of the world is defined by various titles as an example; the dependent nature of God, the testament, the combination of suffering and happiness, and in narratives with very beautiful similes to explain the nature of the world. For example, The world is characterized by examples such as bridges, clutches, travels, and travelers, guesthouses, etc. In all of these cases, it refers to the instability of the nature of the world. Buddhism, as one of the spiritual schools, has introduced the world into three signs in the universe that is similar in some respects to Islam, such as the acceptance of suffering in the nature of the world and the origin of suffering in the nature of the world and in different ways, such as the difference in the origin of creation The world and the differences in the origin of suffering in the world, and ... The present article is descriptive-analytical with comparative approach. It seeks to express these similarities and differences in their points of view in two views of Islam and Buddhism.
  Keywords: the nature of the world, Islam, Buddhism, suffering
 • Mirnajaf Moosavi *, Majid Akbari, Somayeh Mohammadi Hamidi Pages 213-238
  Each year, the United Nations Development Program publishes a Human Development Report, in which the index is calculated for each country and ranked accordingly. Iran has always been one of the countries that has not been well positioned in terms of human development. In this regard, the main objective of this study is to compare the comparative indices of human development in Iran with the countries of the subcontinent of India during the period of 2015-2018. The type of research is applied and its method is descriptive-analytical. The method used to analyze the data and information is also used by the Vikor method. The findings show that compared to the countries of the subcontinent of India, Iran is in the first place with a balanced status in most courses, only in one period (1985) with a Vikor coefficient (0.347) in an unbalanced position and fourth rank it is located among countries. Among these countries, India and Pakistan have somewhat balanced and semi-balanced status in terms of human development indicators, and Bhutan has an unbalanced situation in most of the courses.
  Keywords: Human Development Index, India Subcontinent, Vikor Model
 • Reza Vasegh Abbasi *, Hamid Shamsaldin Pages 239-263
  During the Safavid period, many artists, scholars, poets and artisans proceeded to India to settle in a country where Gurkani kings were known for their support of literary and artistic people. Among these classes, there were also some Iranian physicians who were able to move up the steps with medical skills and expertise, and they could be found in the specialty physicians in that court. Some of these physicians also known poetry, and sometimes wrote their own compilations in the field of medicine in a disciplined manner.
  The present research, developed by descriptive-analytical method and using library resources, attempts to introduce Iranian physicians by examining the causes and factors of their immigration to the subcontinent and their performance. The necessity of this research is that so far no independent research has been conducted on the Iranian Safavid physicians at the Gurkanian court in India.
  Keywords: Safavid, physicians, Gurkanian of India, Migration