فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 41 (بهار 1397)
 • پیاپی 41 (بهار 1397)
 • 232 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/03/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن بشیر، میلاد عرفان پور صفحات 1-30
  ادبیات، سندی است اجتماعی که می توان با تحلیل آن، تصویری از شرایط اجتماعی هر دوران، از جمله دوران انقلاب اسلامی را به دست آورد. در این مقاله، با روش تحلیل گفتمان پدام انتقاد اجتماعی در شعر دهه اول تا سوم انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دو پرسش این پژوهش یکی به چیستی گفتمان های غالب انتقاد اجتماعی در شعر سه دهه نخست انقلاب اسلامی اختصاص یافت و دیگری به سیر تحول این گفتمان ها در این سه دهه.
  برای انتخاب شاعران مطرح اجتماعی مصاحبه ای از ده نفر از متخصصان این حوزه انجام و پس از تعیین شعرا از هر دوره، 5 شعر از هر کدام که به طور برجسته تر به انتقاد اجتماعی پرداخته است، انتخاب شد. بنابراین، درمجموع 75 شعر تحلیل شد و گفتمان های غالب انتقاد اجتماعی از هر دهه، همچنین سیر تحول این گفتمان ها مورد تبیین قرار گرفت.
  نتایج به دست آمده نشان می دهند که شش گفتمان برتر انتقاد اجتماعی عبارتند از: افول اجتماعی اخلاقی، افول اجتماعی فرهنگی، افول اجتماعی روانی، افول اجتماعی اقتصادی، گفتمان افول اجتماعی دینی و افول اجتماعی سیاسی. در مورد سیر تحول گفتمان های انتقاد اجتماعی نیز عوامل و زمینه های بیرونی بررسی گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان پدام، انتقاد اجتماعی، شعر انقلاب اسلامی، شاعران انقلاب اسلامی
 • محمدمهدی فرقانی، ربابه مهاجری صفحات 31-53
  این مقاله میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای800 پرسش نامه محقق ساخته بین شهروندان 15 تا 45 ساله تهرانی در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتماد با سن و تحصیلات و محل زندگی کاربران در رابطه نیست. همچنین در این پژوهش تفاوت معنادار قابل توجهی نیز در خصوص اعتماد در جنسیت (زن و مرد) و وضعیت تاهل (متاهل و مجرد) وجود ندارد. دستاورد دیگر این پژوهش اندازه گیری میزان اعتماد بود که با شاخص 98/2 مشخص شد. بر این اساس میزان اعتماد متوسط و رو به بالا است. در پژوهش انجام شده متغیر طراحی ظاهری و راحتی کار با نرم افزار شبکه های اجتماعی بیشترین تاثیر و متغیر امنیت نرم افزار کمترین تاثیر را در اعتماد داشتند.
  کلیدواژگان: اعتماد، شبکه های اجتماعی، تلفن همراه
 • زینب شریفی، افسانه مظفری، علی دلاور، علی اکبر فرهنگی صفحات 55-89
  «روزنامه نگاری محیط زیست» به عنوان یکی از رشته های جدید با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و آموزش مسائل زیست محیطی به زبان عمومی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هنوز مطبوعات ایران حتی یک صفحه ویژه محیط زیست ندارند. لزوم افزایش آگاهی و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست توسط خبرنگاران، با توجه به بروز بحران های زیست محیطی ضروری است. براساس نظریه برجسته سازی و فریمینگ اولویت دادن به مسائل محیط زیست و قاب سازی های متنوع با رویکرد حرفه ای می تواند باعث ارتقای سواد زیست محیطی شهروندان و مسئولان و مشارکت آنان در حفظ آن شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «معیارهای حرفه ای» روزنامه نگاری محیط زیست تا چه اندازه در گزارش های زیست محیطی مطبوعات ایران رعایت شده اند؟ در این تحقیق، با روش تحلیل محتوا، 200 گزارش زیست محیطی چهار روزنامه ایران، اعتماد، شرق و شهروند در سال 94 بر اساس معیارهای جهانی روزنامه نگاری محیط زیست بررسی و با روش سرشماری در قالب 12 مقوله تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که در گزارش ها 5/66 درصد معیار «فرایندمداری»، 5/72 درصد «بیان پیامدها»، در 84 درصد «نظرات اساتید» و در 5/66 درصد معیار «ارتباط موضوع با دیگر مناطق جغرافیایی» رعایت نشده و تنها در 5/2 درصد گزارش ها از «کاربرد نقشه و چارت» برای آسان سازی اطلاعات استفاده شده است. به طور کلی، بین روزنامه ها از لحاظ رعایت 12 معیار تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست تفاوت معنی دار وجود دارد و هر کدام از روزنامه ها در رعایت برخی معیارها شدت و ضعف داشته اند.
  کلیدواژگان: روزنامه نگاری، مطبوعات، محیط زیست، روزنامه نگاری محیط زیست، تحلیل محتوا
 • مسعود کوثری، معصوم آقازاده، سیدمحمدعلی سیدحسینی صفحات 91-120
  امروزه بازی های رایانه ای، به یکی از پرطرفدارترین تفریحات مردم در دنیا تبدیل شده اند؛ تفریحی که انسان های بیشماری را ساعت ها فارغ از دنیای واقعی مجذوب خود می کند و آرزوهای دست نیافتنی هر یک از آن ها را در دنیای مجازی تبدیل به واقعیت می کند. این نوع گذران اوقات فراغت، با در نظر گرفتن پیامدهای آن، قابل تامل است. همین امر توجه پژوهشگران این حوزه را به میزان مصرف بازی ها به ویژه در میان گروه های سنی کودکان و نوجوانان و نگرش آنان نسبت به بازی های رایانه ای برانگیخته است که مقاله حاضر نیز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. این مطالعه در بین افراد 7 تا 40 سال کشور با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انجام شده است. یافته ها، حاکی از آشنایی 6/79 درصد افراد با بازی های رایانه ای و ویدئویی و انجام این بازی ها توسط 4/54 درصد آنها است. از بین ژانر های مختلف، بازی های ورزشی، اکشن و جنگی از بازی های مورد علاقه بازیکنان بوده است. در مجموع نگرش 4/13 درصد از کل بازیکنان نمونه نسبت به بازی ها مثبت، 8/68 درصد بینابین و 8/17 درصد نگرش منفی ای نسبت به بازی های رایانه ای داشتند.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، نگرش، ژانرهای بازی، دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی
 • مهدی منیری، سید رضاصالحی امیری، فرزانه چاوش باشی صفحات 121-149
  هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی با ترکیه می باشد. در این مطالعه به بررسی ویژگی های فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مطالعات گلوب و هافستد، بررسی وضعیت موجود وتحلیل سواتی و ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری به عنوان خبرگان دانشگاهی متشکل از اساتید و دانشجویان دکترا در حوزه های مدیریت فرهنگی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و علوم ارتباطات بوده که از پرسشنامه تحلیل سواتی به منظور گردآوری اطلاعات در روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، فرصت های سازمان از تهدیداتش بیش تر بوده و بهره گیری از این فرصت ها، می تواند آینده بهتری برای آن فراهم کند. بنابراین نهاد دیپلماسی فرهنگی ایران از نظر عوامل خارجی از فرصت های بیشتری برخوردار است و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای ضعف می باشد. بنابراین نهاد دیپلماسی فرهنگی ایران از نظر عوامل داخلی از حد متوسط پایین تر است. بنابراین، استراتژی «محافظ کارانه» برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، تحلیل سوات، مفایسه تطبیقی ایران و ترکیه
 • سیاوش صلواتیان، مهناز روحبخش، احمدرضا درفشی صفحات 151-175
  صنعت سینمای ایران می تواند از فرصت رسانه های پرمخاطب اجتماعی برای بازاریابی محصولات تولیدی خود بهره ببرد. در این مقاله، برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی فیلم هایی سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی از روش دلفی در سه راند استفاده شد. 18 نفر از خبرگان حوزه های ارتباطات، اقتصاد رسانه و بازاریابی در پنل دلفی عضو بودند. درنهایت عوامل فنی شامل «امنیت رسانه های اجتماعی» و «کیفیت گرافیکی رسانه های اجتماعی»، عوامل محتوایی شامل «کیفیت فیلم»، «جذابیت تیزر یا آنونس بارگذاری شده»، «پست کردن دیالوگ های جذاب»، «نظرات کسانی که فیلم را دیده اند»، «نظرات منتقدین و اهالی سینما» و «حضور ستارگان سینما»، عوامل فرایندی شامل «انتخاب صحیح رسانه اجتماعی»، «شهرت رسانه اجتماعی»، «بازاریابی دهان به دهان»، «تشکیل گروه های علاقه مند به فیلم»، «تعامل و ارتباط با کاربران»، «ایجاد صفحه اجتماعی در زمان ساخت فیلم»، «شناخت مخاطب»، «پخش پشت صحنه و حواشی فیلم» و «تبلیغ توسط طرفدارها» و عوامل مرتبط با مدیریت پیام شامل «انتشار اطلاعات مناسب و صحیح» مورد اجماع نظر کارشناسان واقع شد.
  کلیدواژگان: صنعت سینما، اقتصاد رسانه، بازاریابی فیلم، رسانه های اجتماعی، سینمای ایران
 • صدرالدین طاهری صفحات 177-194
  در حوزه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، رمزگذاری و رمزگشایی از کلیدی ترین فرآیندها به شمار می آیند. این مقاله تلاش دارد دسته بندی چهاربخشی رمزگان های پیشنهادشده از سوی آرتور آسا برگر برای ارتباطات بصری را با شرح چند مثال بررسی نماید و سپس با رویکردی نشانه شناختی به تحلیل جایگاه این شیوه های رمزگذاری در آثار نقاشی رنه ماگریت هنرمند برجسته جنبش فراواقع گرایی بپردازد. این پژوهش یک موردکاوی نشانه شناختی با رویکرد تحلیلی تفسیری و با هدف توسعه ای است که داده های کیفی آن به شیوه اسنادی داده اندوزی شده اند. برگر چهار شیوه رمزگذاری در انتقال مفاهیم را بر می شمرد که آنها را رمزگان های تداعی گر، قیاسی، جایگزین و فشرده می نامد. از میان کارهای پرشمار مگریت چهار نقاشی برگزیده و تفسیر شدند. در مدل سرخ (1935 م.) بهره از رمزگان تداعی گر، در آینه دروغین (1929 م.) استفاده از رمزگان قیاسی، در پسر انسان (1964 م.) نقش رمزگان جایگزین و در آشکارسازی حضور (1936 م.) کارکرد رمزگان فشرده کشف و تحلیل گردید.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، رمزگان ها، ارتباطات فرهنگی، رنه مگریت، هنر فراواقع گرا
 • سیدحمزه صفوی، ابراهیم باقری، یاسر نورعلی وند صفحات 195-221
  این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران است، استفاده از دیپلماسی فرهنگی مستتر در قدرت هنجاری و نرم این اتحادیه با هدف همسوسازی جامعه ایران با نگرش ها و منافع اتحادیه و نهایتا تحت فشار قرار دادن حکومت ایران از سوی مردم خود برای گشایش فضای مطلوب در بلندمدت است.یافته پژوهش این است که هرچند دیپلماسی فرهنگی واحدی از سوی اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری بر جامعه و افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان چارچوب راهبردهای فرهنگی اتحادیه اروپا که از سال 1992 و از پیمان ماستریخت تحت عنوان برنامه های سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا و در دو شیوه نفوذ و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده بود، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف و در چارچوب قدرت نرم این اتحادیه با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی و قدرت هنجاری عملیاتی می شود. مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، قدرت هنجاری، دیپلماسی فرهنگی، روابط فرهنگی، اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Hasan Drhbashir, M. Erfanpoor Pages 1-30
  Literature is a social document by analyzing which we can reach an outline for social situations of a given era. Islamic revolution era, has undergone so many developments and vicissitudes with regard to social conditions of Iranian people that has been reflected in the poetry of this period of time. In this paper, we have studied the social criticism reflected in the first to third decades of the Islamic revolution of Iran on this basis through discourse analysis method. In our research, we focused on which concerning the quiddity of the prevailing discourses on social criticism reflected in the three decades of Islamic revolution.
  We made interview with ten experts of the field to select distinguished social poets of each one of the three decades, and then, we picked up 5 poems of each selected poets that displayed social criticism more prominently. In general, 75 poems from the three decades of have been analyzed by the Practical Discourse Analysis Method (PDAM) and prevailing discourses on social criticism of each decade as well as development process of theses discourses have been reviewed and made clear.
  Summing up the analysis steps, six top discourses on social criticism reflected in poets’ poems of the three decades have been concluded in: criticism of social- moral erosion, criticism of social-cultural erosion, criticism of social-psychological erosion, criticism of social-economic erosion, criticism of social-religious erosion, and criticism of social-political erosion.
  Keywords: discourse analysis, social criticism, Poems of Islamic Revolution, Poets of Islamic Revolution
 • Mohammad Mahdi Forghani, Robabeh Mohajeri Pages 31-53
  The main objective of this research is to investigate the amount of trust in smartphone based social networks in Tehran. In this research, 800 randomly selected researcher-made questionnaires were distributed among 15-45 year old Tehran youths in five regions of north, south, east, west and center of Tehran. In the end, it was determined that trust is not related to age, education and place of residence of the users. Trust in different genders and marital status was not significantly different. The other achievement was the measure of trust, which was characterized by an average of 2.98, moderate and upward levels of confidence. Micro-variable “design and ease of use” has the most effect and micro-variable “security of software” has the least effect on trust.
  The main objective of this research is to investigate the amount of trust in smartphone based social networks in Tehran. In this research, 800 randomly selected researcher-made questionnaires were distributed among 15-45 year old Tehran youths in five regions of north, south, east, west and center of Tehran. In the end, it was determined that trust is not related to age, education and place of residence of the users.
  Keywords: Trust, social networks, Smartphone
 • Zeinab Sharifi, Afsane Mozafari, Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi Pages 55-89
  "Environmental journalism" has been considered as one of the new disciplines aimed at raising citizen's awareness and teaching environmental issues in the world language, while the Iranian press still does not have a special environmental page. Increasing awareness and participation of people in environmental protection by journalists is necessary due to the occurrence of environmental crises.
  Based on Agenda-Setting.T , Giving priority to environmental issues can enhance attention of people, the environmental literacy of citizens and authorities and their contribution to environmental protection.The main question of the present research is that the "professional criteria" of environmental journalism have been respected in the environmental press reports of Iran?
  In this research, with a quantitative content analysis methodology, 200 environmental reports of four newspapers in Iran, Etemad, East and Shahrvand in 1994, were analyzed based on the global criteria of environmental journalism of Vybek Rogrener and analyzed by 12 variables
  The findings show that 66.5 percent of the "process-oriented" criteria, 72.5 percent "expressing outcomes", 84 percent of the "opinion of the professors", and 66.5 percent of the "topic relevance to other geographic regions" are not met, and only in 2.5% of the reports use the "map and chart application" to facilitate information. In general, there are significant differences between newspapers in terms of the 12 criteria of environmental journalism.
  Keywords: content analysis, Environmental Reports, Press, Environmental journalism, media
 • Masoud Kosari, Masoum Aghazadeh, Seyed Mohammad Ali Seyed Hosseini Pages 91-120
  Today, computer games have become one of the most popular Entertainments in the world; A recreation that fascinate many people for hours beyond the real world and transforms the inaccessible hopes of each one into a virtual world. This kind of leisure time, considering its consequences, can be considered. This matter has attracted the attention of researchers in this field to the amount of game consumption, especially among the children and adolescents categories, and their attitude towards computer games. That this article has investigated different aspects of this topic. This study has been carried out among 7 to 40 years old people using multi-stage sampling method. The findings indicate that 79.6% of the people are familiar with computer games and video games, and 54.5% of them play games. Among the various genres, sports games, action and war have been the favorite games of the players. Overall, 13.4% of the total sample players had positive attitude toward games, 68.8% of the middle and 17.8% of them had negative attitude towards computer games.
  Keywords: computer games, attitudes, game genres, Negative perspective, positive perspective
 • Mahdi Moniri, Seyed Reza Salehiamiri, Farzaneh Chavoshbashi Pages 121-149
  The purpose of this research is to provide appropriate strategies for the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran based on comparative comparisons with Iran & Turkey.This study examines the cultural characteristics of Iran and Turkey based on Globe and Hofstede studies, reviewing the current status and analysis of SWOT, choosing a suitable strategy for cultural diplomacy in Iran, and, finally, prioritizing strategies for the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran.
  The research method is descriptive survey and in different phases of the research, various tools such as written sources, official and valid sites, deep interviews and questionnaires have been used. Quantitative data have been analyzed using statistical methods. The research community is an expert community of cultural management, communications and international relations, as well as cultural experts and advisers. The tool used to collect information is two questionnaires for SWOT analysis and hierarchical process analysis.
  The final score of the external factors assessment matrix showed that the organization's opportunities are greater than its threats, and taking advantage of these opportunities can provide a better future. Therefore, the Cultural Diplomacy Organization of Iran has more opportunities in terms of external factors, and the final concept of internal factors evaluation matrix indicates that the organization is weak in terms of internal factors. Therefore, Iran's cultural diplomacy institution is lower than average in terms of internal factors. Therefore, the optimal solution of cultural diplomacy strategy of the Islamic Republic of Iran was chosen as a protective remedy.
  In the prioritizing phase of strategy of cultural diplomacy solutions in Iran from the viewpoint of experts, conservative solution was in the first priority, respectively, offensive, competitive and defensive strategies were in the next priority.
  Keywords: cultural diplomacy, SWOT Analysis, hierarchical process analysis
 • Siavash Salavatian, Mahnaz Rohbakhsh, Ahmadreza Derafshi Pages 151-175
  Cinema industry of Iran can benefit from opportunities of social media to advertise its products. In this paper, Delphi method was used to identify key factors on the marketing of Iranian cinema through social media in three phases. 18 members of specialists in fields of communications, media economics and marketing are gathered in the Delphi Panel. Finally, technical factors include "social media security" and "graphical quality of social media", content factors including "movie quality", "attractiveness of the teaser ", "posting attractive conversations", "The opinions of who saw the film", "opinions of Criticism and Cinema fans" and "The Presence of Cinema Stars", Process factors include "the correct choice of social media", "Social media reputation", "word of mouth marketing", "making groups of people interested in movies", "interaction and communication with users" creation a social page at the time of making movie", "knowing the audience", "playing behind the scenes of the movies", and "advertising by fans" and key factor in managing message, include "publication the correct information", were agreed between experts.
  Keywords: Cinema industry, media economics, film marketing, social media, Iranian cinema
 • Sadreddin Taheri Pages 177-194
  Encoding and decoding are among the key processes of cultural and social communications. This article has tried to clarify the concepts of quadruple semiotic codes for visual communications proposed by Arthur Asa Berger; and to pursue these codes in the paintings of René Magritte, the well-known Belgian Surrealist artist. Four types of communicational codes as identified by Berger are: Metonymic, Analogic, Displaced and Condensed. Magritte has an idiosyncratic approach to Surrealism. He spent many years working as a commercial designer, and this most likely shaped his fine art, which often has abbreviated impact. His works have a powerful paradox: beauty, clarity and simplicity, against a cryptic provoking and shocking effect. As the result of this research, we may find traces of metonymic code in Magritte’s “The red model” (1935), analogic code in “The false mirror” (1929), displaced code in “The son of man” (1964), and condensed code in “The revealing of the present” (1936).
  Keywords: Semiotics, Codes, Cultural communications, René Magritte, Surrealism
 • Seyyed Hamzeh Safavi, Ebrahim Bagheri, Yaser Nooralivand Pages 195-221
  This article seeks to study various aspects of the European Union's cultural diplomacy in the form of normative power and identify the mechanisms used by the Union in this regard, study its cultural diplomacy towards the Islamic Republic of Iran.The hypothesis is that regardless of the level and depth of political and economic relations between the European Union and its member states with Iran, which is consistently the basis of the EU's policy towards the Islamic Republic of Iran, the use of cultural diplomacy in the normative and softe power of this union with the goal of aligning the Iranian society with the attitudes and interests of the Union and Finally putting pressure on the Iranian government by its people to open up a desirable space in the long run. The study finds that, although the European Union has not defined a single cultural diplomacy to influence the public and the public opinion of the Islamic Republic of Iran, these policies, however, are within the same framework of the European Union's cultural policies since 1992 and the Maastricht Treaty as Policy Plans The European Union's cultural dimension was defined in two ways: direct and indirect influence and influence, and continues to be covered by various topics within the framework of the soft power of the Union, with the tools of cultural diplomacy and normative power . This paper is descriptive-analytic and inferential methodology is used to achieve the research objectives.
  Keywords: soft power, Normative Power, Cultural Diplomacy, Relation Cultural, European Union, Islamic Republic of Iran