فهرست مطالب

علوم و فنون مدیریت اطلاعات - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1397)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسین خنیفر، علی اصغر رشید *، سیده معصومه حسینی فرد، یاسر جمشید زهی صفحات 1-18
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه اجتماعی، یعنی متغیر های X شامل مولفه شناختی، رابطه ای و ساختاری و مولفه های سواد اطلاعاتی کارکنان، یعنی متغیر Y شامل تشخیص نیازهای اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده موثر از اطلاعات برای تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام شده است تا بتوان الگوی مناسب روابط بین مجموعه متغیر های کانونی سواد اطلاعاتی را تعیین کرد و امکان استفاده از ضریب همبستگی کانونی برای ارائه روش پیش بینی تغیر وضعیت سواد اطلاعاتی فراهم آورد.
  روش
  به این منظور با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان بانک ملی شهر شیراز با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 340 نفر انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی معتبر و معنادار بین سرمایه اجتماعی و سواداطلاعاتی ارائه شده به وسیله کارکنان بانک وجود دارد. ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی با مولفه های سواد اطلاعاتی را دارا می باشند. همچنین مولفه شناختی سرمایه اجتماعی و تشخیص نیازهای اطلاعاتی در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشته اند. نتایج تحلیل کانونی با 99 درصد احتمال وجود همبستگی بین دو مجموعه متغیر را تایید می کند.
  نتیجه گیری
  ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی با مولفه های سواد اطلاعاتی را دارا می باشند. همچنین مولفه شناختی و تشخیص نیاز های اطلاعاتی در مقایسه با سایر متغیر های کانونی، بیشترین نقش را در
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سواد اطلاعاتی کارکنان، همبستگی، بانک ملی شیراز، تحلیل کانونی
 • رحمان معرفت*، یزدان منصوریان، محمد زره ساز صفحات 19-37
  این مقاله به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه سمنان می پردازد. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که با کمک روش گراندد تئوری به بررسی دیدگاه دانشجویان روان شناسی دانشگاه سمنان در دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا) می پردازد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی روان شناسی مشغول به تحصیل در زمان انجام پژوهش (1394-1396) بود بنابریان از روش سرشماری استفاده شد و فرایند گردآوری داده ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. به دلیل ماهیت کیفی و اکتشافی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده ها به صورت همزمان انجام شد و 27 مصاحبه نهایتا با جامعه پژوهش صورت گرفت. گردآوری داده های مورد نیاز با کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفت. تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MaxQDA) نسخه 10 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان روان شناسی دانشگاه سمنان نیاز به کسب اطلاعات حرفه ای و اطلاعات نشر، مفاهیم اینترنت و شبکه های اجتماعی، اطلاعات مرتبط با مکانیزم پژوهش، منابع اطلاعاتی تخصصی و منابع اطلاعاتی موجود در بافت دانشگاه و نیز مفاهیم مرتبط با جستجو و بازیابی اطلاعات دارند.
  کلیدواژگان: نیاز اطلاعاتی، دانشگاه سمنان، دانشجویان روان شناسی
 • فاطمه بیات *، محمدحسن زاده صفحات 39-63
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاه های اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .
  در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه، میزان تاثیر گذاری هر یک از این موانع مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. پس از تحلیل نظر اساتید دانشگاه اراک و مدیران سازمان های اجرایی این نتایج به دست آمد: بررسی تحقیقات نشان داد: مدیران، عدم اعتماد بخش صنعت و مدیران جامعه به یافته های پژوهشی (میانگین 3.8889) و همچنین عدم رسوخ فرهنگ استفاده از پژوهش ها در بین مدیران (با میانگین 3.8889) و اساتید، غلبه ضوابط اداری بر ضوابط علمی (میانگین 4.2206) را بزرگترین مانع در ضعف جریان اطلاعات می دانند. به طور کلی میان نظرات اساتید و مدیران در موانع جریان اطلاعات تفاوت معنادار مشهود نیست و در سطح معنادار .05 اختلافی مشهود نمی باشد.
  کلیدواژگان: جریان اطلاعات، موانع ارتباطی، کانالهای ارتباطی، دانشگاه اراک
 • سمیه قویدل، محمدرضا نیازمند، نرگس خالقی * صفحات 65-89
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین المللی است.
  روش شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
  یافته ها
  به طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی نسبت به موتورهای کاوش عمومی ملی نداشتند و بیش از 68 درصد، با هیچ یک از موتورهای کاوش تخصصی ملی آشنا نبودند. بیش از 90 درصد پاسخگویان، با موتور کاوش گوگل در حد «بسیار زیاد» آشنا بودند و 70 درصد نیز آشنایی خود را نسبت به موتور کاوش یاهو در حد «بسیار زیاد» و «زیاد» ابراز داشتند. به طور کلی، استقبال کاربران ایرانی نسبت به استفاده از موتورهای کاوش بین المللی، بسیار بیشتر از موتورهای کاوش ملی است.
  نتیجه گیری
  دست اندرکاران موتورهای کاوش ملی لازم است تمام تلاش خود را جهت جلب توجه کاربران ایرانی به خصوص از بعد زبانی به کار گیرند
  کلیدواژگان: موتور کاوش، کاربر ایرانی، سواد اطلاعاتی، موتورهای کاوش ملی، موتورهای کاوش بین المللی
 • جمیله نعیمی، صدیقه محمداسماعیل *، حنیف حیدری صفحات 91-118
  هدف
  پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان سطح چهار حوزه های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می باشد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای متناسب با رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان سطح چهارحوزه های علمیه استان خراسان رضوی است که بین نمونه ای از دانش پژوهان مدارس عالی علمیه نواب، آیت الله خویی و نرجس توزیع شده است. پس از جمع آوری داده ها، شبکه عصبی به منظور خوشه بندی داده ها انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار Matlab 14، دانش پژوهان بر اساس مولفه های اصلی پژوهش (هدف و انگیزه اطلاع یابی، مهارت اطلاع یابی، راه های اطلاع یابی) خوشه بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیرمولفه های مولفه اصلی پژوهش، موثرترین و کم اثرترین گزینه در رفتار اطلاع یابی آنان تعیین شد.
  یافته ها
  با انجام خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان ده، موثرترین مولفه در هدف و انگیزه اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه انجام فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و مذهبی و کم اثرترین مولفه کسب وجهه علمی و رقابت با هم ترازان تعیین شد. مهم ترین مولفه در مهارت اطلاع یابی آگاهی از نیاز اطلاعاتی خود و کم اثرترین مولفه مشاهده نشد. موثرترین راه دسترسی به اطلاعات ، استفاده از منابع چاپی و کم اثرترین راه خرید منابع می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به هدف و یافته های پژوهش حاضر، با تعیین رفتارهای اطلاعاتی که از نیازهای اطلاعاتی سرچشمه می گیرد، تهیه و تدارک منابع مورد نیاز دانش پژوهان در حوزه، از تمهیداتی است که لازم است برای رفع نیازهای اطلاعاتی آنان انجام شود و زمینه تصمیم گیری اطلاعات گرا برای مدیران کتابخانه ها فراهم می شود.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، دانش پژوهان حوزه، خراسان رضوی، شبکه عصبی مصنوعی، خوشه بندی
 • اکرم کرانی*، الهام رشیدی صفحات 119-143
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است.
  روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی بین جامعه ای مشتمل بر 80 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های، هوش سازمانی آلبرشت با 49 گویه و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می باشد. مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرشت شامل چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد و مولفه های سلامت سازمانی هم شامل پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، روحیه، تاکید بر پیشرفت تحصیلی، نفوذ مدیر، ملاحظه-گری و ساخت دهی می باشد.
  یافته ها
  بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی با ضریب β برابر 739/0 نشان دهنده اینست که هوش سازمانی در سلامت سازمانی اثر معنا داری دارد و همچنین نتایج سنجش تاثیر مولفه های هوش سازمانی با ضرایب β (چشم انداز استراتژیک (571/0)، سرنوشت مشترک(544/0)، میل به تغییر(558/0)، اتحاد و توافق(725/0)، روحیه(627/0)، کاربرد دانش(656/0) و فشار عملکرد(707/0)) بر سلامت سازمانی نشان داد با توجه به مثبت بودن ضریب بیانگر وجود اثری معنا دار بر سلامت سازمانی کتابخانه ها است بنابراین بین هوش سازمانی و مولفه های آن با سلامت سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.
  اصالت اثر:موضوع ارتباط بین مولفه های مختلف در سازمان ها از جمله کتابخانه ها اعم از مولفه های هوش سازمانی و تببین اثرگذاری آنان بر یکدیگر و در نهایت تاثیر تلفیقی آن ها بر ایجاد منافع سازمانی اعم از بهره وری، اثربخشی فعالیت ها، سلامت سازمانی و... همواره مورد تاکید بوده است.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، کتابداران، سلامت سازمانی، هوش سازمانی
|
 • Hosein Khanifar, Aliasghar Rashid *, Seyedeh Masoumeh Hoseini Fard, Yaser Jamshidzehi Pages 1-18
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the correlation between the components of social capital, that is, variables X including cognitive, relational and structural components, and employee's information literacy components, namely, variable Y including identifying information needs, locating information, evaluating information and use Effective information has been used to determine the variation between two sets of variables in order to determine the appropriate pattern of relationships between the set of information literacy focal variables and to use the focal correlation coefficient to provide a prediction method for information literacy change.
  Method
  Using a survey method and a questionnaire tool, a sample of 340 people was selected by simple random sampling among the national staff of Shiraz. Information was analyzed using Spss software.
  Findings: The results of focal correlation showed that there is a valid and significant linear relationship between social capital and information literacy provided by them. The dimensions of social capital have a direct relationship with the components of information literacy. Also, the cognitive component of social capital and the identification of information needs in comparison with other focal variables played the most role in creating the first focal correlation coefficient. The results of the focal analysis with 99 percent confirm the probability of correlation between the two sets of variables.
  Results
  The dimensions of social capital have a direct relationship with the components of information literacy. Also, the cognitive component and the identification of information needs in comparison with other f
  Keywords: social capital, informational literacy of employee, focal analysis, correlation, meli bank of Shiraz
 • Rahman Marefat *, Yazdan Mansourian, Mohammad Zerehsaz Pages 19-37
  The main aim of this paper is determining the information needs of psychology student of Semnan University. This study is an applied research and uses grounded theory to reveal viewpoints of postgraduate psychology students at Semnan University. All undergraduate students studying psychology at the time of the study (2016-2017) were the statistical population. Data collection process continued until data saturation. Because of qualitative and exploratory nature of research, data collection and analysis were conducted until saturation, and 27 in-depth interviews finally done. Semi-structured interviews were conducted and MaxQDA softeware was sued for data coding. Five main categories, such as information needs about professional information and publication information, internet and social networks, research mechanism, contextual and academic special resources and information retrieval and search, were found in this study which were reveal as their information needs.
  Keywords: Information needs, Semnan University, postgraduate psychology students
 • Fatemeh Bayat *, Mohammad Hasanzadeh Pages 39-63
  This study aimed at analyzing information flow from Arak University to the society (in particular, to executive organizations) and identifying obstacles available on the way to information flow.
  In the present study, after a detailed review of literature and interviews with academics and experts, the obstacles on the way of information flow in the production source (universities), the recipients of information (the society and industries) and the communication channels were examined. Then, using the Influence Scale Questionnaire, each obstacle was inspected. Data analysis was performed using SPSS and after analyzing the opinions of Arak University academics as well as administrators of executive agencies, the following results were obtained: administrators consider the lack of confidence on the part of industries and directors in research findings (mean=3,8889), the unpopularity of using studies among administrators (mean=3,8889) and academics, and the dominance of office rules over scientific criteria (mean=4.2206) as the biggest obstacles in the correct flow of information. Generally, there was no significant difference between academics and administrator's opinions regarding the obstacles on the way of information flow and at the significant level of .05, no difference is remarkable.
  Keywords: information flow, communication obstacles, communication channels, Arak University, executive agencies, information
 • Somayeh Ghavidel, Narges Khaleghi * Pages 65-89
  Purpose
  the aim of this study is to review familiarity and Usage of Iranian Users of National and International Search Engines (General and Specialty).
  Methodology
  this is a descriptive survey and is aimed at addressing the descriptive and deductive questions. The statistical population includes A.A. to Ph.D. students from different courses of study. Data was gathered based on researcher constructed list and data analysis was performed through E-questionnaire.
  Findings: The findings of this study revealed that more than two thirds of Iranian users had no familiarity with Iranian search engines. Iranian users’ familiarity internationally known search engines was based on a different spectrum that means Iranian users utilize international search engines more than that of domestic ones. Iranian users’ familiarity internationally known search engines was based on a different spectrum that means Iranian users utilize international search engines more than that of domestic ones.
  Keywords: Search Engines, information literacy, Iranian user, National search engine, International search engine
 • Jamileh Naeimi, Sedeghe Mohammad Esmaeeli *, Hanif Heidari Pages 91-118
  Aim: This study aims to assess the information seeking behavior of seminary students using neural network in Khorasan-e- Razavi.
  Research
  Methodology
  The study is an applied and descriptive survey conducted with quantitative approach using neural networks.
  Data were collected by a questionnaire included with the information seeking behavior of seminary students in Khorasan-e- Razavi province distributed between the samples.
  After collecting data, the neural network was selected for clustering the data and using Matlab 14 software, seminary students were clustered individually and as a whole on the basis of the main components of the.
  Then, after removing each sub-component of the main components of the research, the most effective and the least effective option on information seeking behavior of seminary students were determined.
  Findings: Considering clustering using self-organizing neural networks, the most effective component in motivation was determined as conducting research, cultural and religious activities. The least effective component were determined as academic reputation and compete with peers.
  The most important component of information seeking skill was awareness of their information needs, but the least component was not observed.
  The most effective way to access information in the seminary schools was print resources and the least effective way was determined as buying needed resources.
  Conclusion
  According to the aim and findings of this study, it is possible to assess the information behavior of seminary students, using neural networks method and clustering sampling.
  Keywords: information behavior, seminary scholars, Khorasan Razavi, artificial neural networks, clustering
 • Akram Korani *, Elham Rashidi Pages 119-143
  Purpose
  The purpose of this study was to study of relationship between Organizational Intelligence and Organizational Health in public libraries in Kermanshah .
  Methodology
  This study is an applied descriptive-correlation between a society consisting of 80 persons. The Measurement instrument of this research was the Alberesht questionnaire of organizational intelligence with 49 items and the Organizational Health questionnaire of Hoy and Fieldman with 43 Items.Alberesht believes that organizational intelligence indexes include strategic, shared, desire for, unity and agreement, morale, knowledge deployment and Performance Pressure, while from the view of Hoy and Fieldman organizational health indexes include resource support, institutional integration, morale, academic emphasis, director influence, consideration, and initiating structure.
  Findings:Organizational intelligence and organizational health and β coefficient equal to 0.739 shows that the organizational intelligence organizational health has a significant effect and the results of the impact assessment of organizational intelligence component coefficient β (strategic vision (0.571), shared fate(0.544), desire for change (0.558), unity and agreement (0.725), morale (0.627), knowledge deployment (0.656) and Performance Pressure (0.707)) on organizational health have shown that the positive coefficient indicates significant impact on organizational health, so the intelligence and component libraries there is a significant relationship with organizational health.
  Originality/Value: The relationship between the various components in organizations such as libraries, including the components of organizational intelligence and explain their impact on each other and ultimately the effectiveness of combining them to create organizational interests, including efficiency, effectiveness Activities, Organizational- safety. . has always been emphasized.
  Keywords: librarians, organizational health, organizational intelligence, Public libraries in Kermanshah