فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال هجدهم شماره 56 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال هجدهم شماره 56 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی نورعلی وند *، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی صفحات 7-31
  تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطه بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل تحقیق از رگرسیون تک متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده گردید. نتایج تحقیق، حاکی از این است که هنجارهای جنسیتی با 591/0، درآمد با 40/0 و تحصیلات با 355/0 رابطه معناداری با مشارکت ورزشی زنان دارند و در مجموع به طور معناداری تا 42/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: ورزش زنان، هنجارهای جنسیتی، برابری جنسیتی، مشارکت ورزشی
 • نبی امیدی *، اسفندیار محمدی، اردشیر شیری صفحات 32-54
  امروزه، گردشگری به پدیده ای تاثیرگذار در اقتصاد جهانی، تبدیل شده است که اهمیت آن در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر وابسته به چرخه اقتصادی می باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینه توسعه صنعت گردشگری، پرداخته شود. جامعه پژوهش حاضر 354 نفر بود که برای تعیین نرمال بودن آن، از آزمون کلموگرف- اسمیرنف استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 132 نفر برآورد گردید. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) به وسیله خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تایید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید (ضریب آزمون 892/0 ). این پژوهش از لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع پیمایشی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب ماتریس های سه گانه (IE، EFE، IFE) اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از مدل SWOT نسبت به ارائه راهبرد اقدام گردید. با توجه به اینکه استان ایلام، بسترهای لازم برای توسعه صنعت گردشگری را دارد؛ در این تحقیق به بررسی ابعاد مختلف صنعت توریسم در استان، پرداخته و راهبردهایی پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراتژیک استان از لحاظ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) در وضعیت متوسط و از لحاظ عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) در موقعیت مناست قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی استان و منطبق با نتایج به دست آمده از مدل SWOT، راهبردهایی پیشنهاد شده است؛ هرچند توجه به ترکیبی از راهبردها برای توسعه صنعت گردشگری، لازم است؛ اما با تحلیل های ارائه شده راهبردهای ارائه شده در بخش های SOوWOبا موقعیت راهبردی استان ایلام، اهمیت بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: راهبردها، توسعه گردشگری، مدل سوات، استان ایلام
 • میرنجف موسوی، هوشنگ مرادی *، محمد ملکی صفحات 55-71
  بهبود وضعیت بهداشت و سلامت شهروندان یکی از نشانه های ارتقا و توسعه انسانی در هر جامعه ای می باشد و به عنوان مسئله ای ضروری و مهم مد نظر برنامه ریزان است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف بررسی و تحلیل فضایی شهرستان های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی صورت گرفته و داده های مورد نیاز آن از سالنامه آماری 1391 استان ایلام به دست آمده است. در راستای انجام این تحقیق، شاخص های بهداشتی - درمانی با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی و با استفاده از 20 شاخص که به 4 عامل برتر کاهش یافتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که محرومیتی کلی در سطح استان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی وجود دارد و توزیع امکانات موجود نیز چندان متناسب با توان و نیاز جمعیتی شهرستان ها صورت نگرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی، اکثر شهرستان های استان (مهران، دره شهر، دهلران و شیروان - چرداول) از لحاظ شاخص های مورد مطالعه، محروم یا نیمه برخوردار هستند و ایوان، ایلام و آبدانان از لحاظ بهره مندی از شاخص های بهداشتی – درمانی، در ردیف برخوردارترین و مهران و دره شهر در ردیف محروم ترین شهرستان ها قرار دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شاخص های بهداشتی، درمانی، شهرستان ها، استان ایلام
 • خلیل بیگ زده *، طاهره رحمتی فرمانی صفحات 72-87
  نوستالژی یا غم غربت، حسرت و دلتنگی انسان نسبت به گذشته سرشار از موفقیت خویش است و در اساس، اصطلاحی روانشناختی است که وارد ادبیات شده و زمینه گسترش پژوهش های بینارشته ای را فراهم کرده است. فقر، حصر و زندان، مهاجرت، دوری از وطن، مصیبت و معصیت در ایجاد این احساس موثر است. روانشناسان، نوستالژی را یک حالت هیجانی و انگیزشی پیچیده می دانند که گاهی حاصل غم غربت و میل بازگشت به وطن و گاهی درماندگی ناشی از تفکر درباره آن وطن است. غلامرضاخان ارکوازی، شاعر بلندآوازه ادب سنتی کردی، زیر تاثیر عوامل و شرایطی، جلای وطن کرده و غم دوری از وطن، فقدان عزیزان و حصر و زندان، خاطرات تلخی را برای او بر جای گذاشته و باعث شده است فضایی سرشار از دلتنگی و غم غربت را در شعر خود بیافریند. این پژوهش با هدف تبیین عاطفه غم غربت در آثار غلامرضا ارکوازی، شاعر بلند آوازه ایلامی با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده و گونه های نوستالژی مانند دوری از فرزند، یار و دیار و نیز تنوع موضوعی آن از گونه فردی و جمعی را بررسی کرده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که شاعر، گاهی این موارد را در قالب گونه های بلاغی نمود داده و گاهی عاطفه فردی و جمعی غم غربت را در گونه های رنگ ها تبیین کرده است.
  کلیدواژگان: غلامرضا ارکوازی، غم غربت، نوستالژی، شعر بومی و محلی، فرهنگ ایلام
 • مسعود رضایی *، بیژن کلهرنیا، عباس مهروان صفحات 89-103
  آیین ها را می توان آداب و رسومی دانست که طی سال های طولانی شکل گرفته اند و روابط و مناسبات انسان ها با جامعه، محیط و تاریخ را در فضایی نمادین، تعریف و تنظیم می کنند. آیین ها ریشه در باورها، احساسات و هویت اجتماعی مردم دارند و به همین دلیل، اغلب، برگزاری آنها به شکلی خودانگیخته از سوی افراد جامعه صورت می پذیرد. آیین روز عاشورا نیز یک مراسم دسته جمعی است که هر ساله تکرار می شود و بر کالبد و ظاهر شهرها تاثیر می گذارد؛ همچنین خاطره انگیز است و برای مکان برگزاری، ایجاد هویت می کند. نگارندگان در این پژوهش کاربردی که با استفاده از روش های اسنادی و میدانی انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخ برای سوال های زیر بودند:1. آیا مکان های فعلی برگزاری مراسم روز عاشور در شهر ایلام، کارآمد و متناسب با این آیین است؟
  2. آیا مکان های برگزاری آیین روز عاشورا در شهر ایلام توانسته است خاطره انگیز باشد و حس تعلق مکانی را ایجاد کند؟
  نتایج پژوهش نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان، مکان های فعلی برگزاری مراسم را نامناسب دانسته و خواهان تغییر کالبدی در مکان های فعلی یا انتقال مکان های کنونی به محل دیگری از شهر بوده اند. آنها آیین های جمعی را سبب ایجاد فضاهایی خاطره انگیز، بامعنا و نمادین دانسته اند که در هویت بخشی به فضاها موثر هستند؛ همچنین سیاه پوش کردن مساجد و حسینیه ها، تجمع های مردمی و هیئت های عزاداری، سینه زنی، زنجیرزنی، علم گردانی، نوحه خوانی و تعزیه خوانی را از عناصری دانسته اند که بیشترین تاثیر را بر ذهن بازدیدکنندگان در مکان های برگزاری مناسک و آیین این روز داشته و سبب شکل گیری خاطره و هویت بخشی به مکان شده است.
  کلیدواژگان: ایلام، سیمای شهری، آیین عاشورا، تعلق به مکان، هویت مکانی
 • بهروز صالحی *، عبدالحمید قنبران، سیما فردوسیان صفحات 104-117
  با توجه به اینکه حدود 40 درصد از مصرف انرژی کشور به بخش ساختمان مربوط است، اعمال ضوابط برای طراحی معماری همساز با اقلیم از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. در این مقاله به بررسی و ارائه ضوابط معماری همساز با اقلیم شهر ایلام با استفاده از شاخص زیست اقلیمی ماهانی پرداخته شد و پس از مشخص شدن ضوابطی که باید بر طراحی معماری همساز با اقلیم حاکم باشد، ساختمان های مسکونی شهر ایلام در سه دسته زمانی بزرگتر از 30 سال (گروه 1)، بین 15 تا 30 سال (گروه 2) و کوچکتر از 15 سال (گروه 3) با هم مقایسه شدند تا میزان انطباق هر گروه با وضعیت مطلوب استخراج گردد. بدین منظور، تعداد 285 واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر ایلام با استفاده از پرسشنامه استاندارد شاخص زیست اقلیمی ماهانی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پرسشنامه ها برای هر گروه، جداگانه استخراج گردید و با وضعیت مطلوب در شاخص ماهانی، مقایسه و در نرم افزار رایانه ای SPSS تحلیل شد. بر اساس ضوابط ارائه شده شاخص ماهانی، گروه 1 (بافت قدیم شهر) بیشترین سازگاری و گروه 3 (ساختمان های نوساز) کمترین سازگاری را با اقلیم محلی دارند و در مجموع، حدود 50 درصد از واحدهای مسکونی شهر ایلام با شرایط اقلیمی محل سازگار هستند. نتایج و ضوابط ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای طراحی معماری همساز با اقلیم در ساختمان های نوساز شهر ایلام مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شهر ایلام، روش ماهانی، ساختمان های مسکونی، زیست اقلیم، مصرف انرژی
 • طاهره افشار *، نعمت جهان فر صفحات 118-138
  در این مقاله بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی که هگمن (1994) آن را در کتاب مقدمه ای بر حاکمیت و مرجع گزینی معرفی کرده است و بر طبق قواعد ایکس- تیره، به بررسی نحوی گروه اسمی گویش کلهری از گویش های زبان کردی (وابسته به زبان های ایرانی شمال غربی) در مقایسه با زبان فارسی، پرداخته شد. در این چارچوب نظری، اسم به عنوان هسته، در گروه اسمی قرار می گیرد تا سازه بزرگتری تشکیل شود. عناصر دیگر نیز در کنار هسته گروه اسمی قرار می گیرند که وابسته های هسته خوانده می شوند. وابسته های اسمی در گویش کلهری، شامل وابسته های پیشین و وابسته های پسین هستند. وابسته های پیشین؛ عبارتند از: صفت اشاره، صفت شمارشی، ممیز، صفت پرسشی، صفت مبهم، صفت تعجبی، شاخص، صفت عالی و یک نکره. وابسته های پسین نیز شامل نشانه های معرفه و نکره، نشانه های جمع، صفت بیانی، گروه اضافه یا مضاف الیه، صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم، گروه حرف اضافه ای، اسم ملکی، گروه بدلی و بند موصولی می باشند که به ترتیب خاصی و با توجه به نزدیکی و دوری از هسته گروه اسمی قرار می گیرند؛ به طوری که جابجایی هرکدام از جای اصلی خود، باعث بدساختی و نامفهومی گروه اسمی می شود.
  کلیدواژگان: گروه اسمي، گويش کلهري، نحو ايکس، تيره، هسته، گروه حرف تعريف، وابسته هاي هسته
 • ابراهیم مرادی *، زهرا جمالوندی صفحات 139-153
  مسجد به عنوان عنصری اساسی در جامعه اسلامی همواره جایگاه مهمی در معماری ایرانی - اسلامی داشته و از این نظر مورد توجه بوده است. مساجد بر اساس معماری خاص خود، عناصر مشترکی دارند که آنها را از سایر بناهای مذهبی متمایز می سازد؛ از جمله این عناصر می توان به گنبد، مناره، شبستان، محراب و صحن اشاره کرد که با توجه به فرم و کارکردشان، در قسمت های مختلف مسجد قرار می گیرند. در این مقاله، علاوه بر نگاهی به عناصر مشترک مساجد ایران، مساجد شهر ایلام نیز از نظر اجزای تشکیل دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و داده ها به شیوه پیمایشی و با مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به محل (بررسی میدانی) گردآوری گردید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که از بین تمام مساجد شهر ایلام (27 مسجد) تنها دو مسجد جامع و صاحب الزمان، دارای تمامی عناصر مشترک مساجد ایرانی هستند؛ همچنین در بین عناصر مورد اشاره، تنها شبستان و محراب در تمامی مساجد ایلام مشترک می باشند و سایر عناصر تنها در بعضی از مساجد رعایت شده؛ به نحوی که از مناره تنها در 15 مسجد، از صحن تنها در 10 مسجد و از گنبد تنها در 5 مسجد استفاده شده است و این امر، ضعف موجود در معماری مساجد شهر ایلام را نسبت به سایر مساجد کشور نشان می دهد.
  کلیدواژگان: عناصر مشترک مساجد، مسجد، معماری ایرانی، اسلامی، شهر ایلام
 • سیدامیرمحمد علوی زاده * صفحات 154-170
  یکی از ابزار های مهم برای برنامه ریزی و رسیدن به توسعه جوامع روستایی، کارآفرینی است. امروزه با توجه به مشکلات موجود در این جوامع، توجه و تاکید بر کارآفرینی روستایی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستا ها داشته باشد. این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار روستا های استان ایلام نوشته شد. روش انجام تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای و میدانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آزمون T تک نمونه ای با تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کارآفرینان برتر روستایی استان ایلام و تعداد معرفی شده از سوی استانداری ایلام، 50 کارآفرین بود که با توجه به تعداد کل، همگی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه تنظیم شده نیز از تکنیک روایی محتوایی و صوری با قضاوت متخصصان (اساتید دانشگاه) درباره سوال های تحقیق، استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مشخص شد که برای همه ابعاد مورد بررسی، بالای 75/0 می باشد و نشان دهنده قابلیت مطلوب پرسشنامه است. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل موثر بر کارآفرینی، عامل اقتصادی، اثرگذارترین عامل در محدوده مورد مطالعه است. در بعد اقتصادی، شاخص تسهیلات بانکی با میانگین 64/3، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد؛ همچنین نتایج نشان داد که کارآفرینی روستایی، یکی از زمینه های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی و یکی از عوامل مهم در دستیابی روستا ها به توسعه پایدار است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه پایدار، روستا، استان ایلام
 • سهراب مظفری نیا *، مریم قاسمی پور صفحات 171-191
  رسانه های جمعی، به ویژه فضای مجازی باعث تغییر و تحولات بسیاری در زندگی و سبک زندگی مردم شده است. میزان گرایش افراد به این فضا تحت تاثیر ویژگی های فردی و عوامل اجتماعی متفاوتی می باشد؛ تاثیرپذیری سبک زندگی از فضای مجازی، پیامدهای گوناگونی دارد. بنابر بر نظر جامعه شناسان متخصص در این حوزه، یکی از این پیامدها، رشد و قوام طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی، محصول استراتژی های سرمایه گذاری فردی یا جمعی و آگاهانه یا ناآگاهانه در ایجاد و بازتولید ارتباطات اجتماعی است.
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی متاثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، به صورت پیمایشی، در بین 361 نفر از متاهلان شهر ایلام در سال 1395 انجام شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری چند مرحله ای بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. مهمترین یافته های این پژوهش بدین قرار است: میانگین نمره سبک زندگی متاثر از فضای مجازی در بین زنان و مردان یکسان است. میانگین نمره سبک زندگی متاثر از فضای مجازی بر حسب میزان تحصیلات متفاوت می باشد؛ همچنین بین سبک زندگی متاثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، سبک زندگی، تاثیرپذیری، طلاق عاطفی
|
 • Ali Nooralivand *, Amir Maleki, Mehrban Parsamehr, Hamid Ghasemi Pages 7-31
  The present study aimed to investigate the relationship between sexual norms and women’s participation in sports. The study was conducted using survey and the data were collected through questionnaires. The population consisted of women upper than 19 years of age and the sample consisted of 500 women. The sample was selected using multi-stage random cluster sampling. To analyze the data and to test the research model, the researchers used regression and SEM using Amos. The analyses of the data indicate that sexual norms (r=.591), income (r = .40) and education (r= .355) have significant positive relationships with sport participation and collectively, they explain 0.42 of the variance in women’s sport participation.
  Keywords: women's sports, sexual norms, sexual equality, sport participation
 • Nabi Omidi *, Esfandiyar Mohammadi, Ardeshir Shiri Pages 32-54
  Today, tourism has become a phenomenon affecting the global economy , Its importancein the current eraofanythingrelatedto theeconomiccycle. The studyattempts toanalyzethecurrent situation, theweaknesses, strengths, weaknesses,opportunities and threatsrelatedtotourism developmentshould beinIlam. Thepopulation society ofthisstudy consisted ofexperts inthe field of tourism, universityprofessors, executivesandTourismAssociation ofIran. To determine thenormality ofthe study population(354 patients), Kolmogorov _Smimovz testwas used.Sample Size Tables Krejcie and Morgan, 132 patients estimated. Validity was confirmed by experts and Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the research(Ratiotest0.892). Datawere analyzedusingSPSS software and bymatrixtriple(IE, EFE, IFE)measurements,Finally,byusing SWOTstrategieshave been proposed.Ilam has potential for tourism development. Therefore, in this study to examine various aspects of the tourism industry has been in Ilam. The results showed a weighted score of Ilam in the matrix of external factors 3/06 (satisfactory) and internal factors 2/05 is thus the overall situation of the province, will be placed on house No. 2 matrix that represents the combination of growth strategies and developing the tourism development in the opening of Ilam province. Whichisconsistent withthestrategiesSOandWO.
  Keywords: Strategies, tourism development, SWOT, Ilam province
 • Mirnajaf Moosavi, Hooshang Moradi *, Mohammad Maleki Pages 55-71
  Improving the health of citizens is one of the hallmarks of human development and promotion in any society and as a necessary and important issue to consider planning. The present study is a descriptive-analytic one aiming at studying and spatial analysis of the townships of Ilam province. To do so, the researchers have obtained the health-related indicators and the required data obtained from the 2012 statistical year of Ilam province. In order to do conduct the study, health-related indicators were analyzed using factor analysis technique as well as 20 indicators that were reduced to the top four factors. The results of the research show that there is a general deprivation in the province for the health-therapeutic indicators and the distribution of existing facilities is not so relevant to the power and demographic needs of the cities. According to the results of factor analysis, most of the studied townships (Mehran, Dareshahr, Dehloran and Sirvan - Chardavol) are deprived or semi-promising in terms of the indicators. Eivan, Ilam and Abdanan are ranked among the most deprived cities in terms of enjoyment of health and safety indexes in the most favored areas of Mehran and Dareshshar.
  Keywords: Spatial analysis, health-therapeutic indices, townships, Ilam province
 • Khalil Baygzade *, Tahere Rahmati Farmani Pages 72-87
  Nostalgia is human's grief to past abounding with success. It has psychologically entered literature especially comparative literature. Greif, imprison, jail, immigration, being far from hometown and committing sins are affective in this sense. Psychologists believe that nostalgia is a complicated motivation and excitement which result in tendency of returning to hometown which is result of grief. Gholamreza Arkawazi is a very famous poet in the traditional Kurdish literature. He was impressed by being far from his Kurdish hometown and nostalgia, the loss of dear relatives, and being imprisoned, all of which created bitter memories for him in such a way that the poet has lived in grief and nostalgia. This study aims to assign the emotion of nostalgia in Gholamreza Arkawazi, using descriptive-analytical study as well as individual, collective nostalgia, including being far from hometown, the beloved, and the children. The findings of the study show that the poet has expressed them in different figures of speech and sometimes have encapsulated the individual and social grief in different colors.
  Keywords: Gholamreza Arkawazi, Nostalgia, Native Poem, Ilam Culture
 • Masood Rezaei *, Bizhan Kalhornia, Abbas Mahravan Pages 89-103
  Regulations can be interpreted as customs that have evolved over the years and define and set people relations with community, environment and history in a symbolic space. Rituals and ceremonies have roots in beliefs, feelings and people's social identity; for this reason, often they are held spontaneously by individuals. Ashura rituals is also a collective ritual that is repeated every year and affects the body and appearance of cities, Such a way that all the elements of the ritual and ceremony was effective on the audience and with each iteration and repetition, they become evocative and identity factors and create ritual landscape for cities.
  In this research, using documentary and field studies, it was determined that carrying out the Ashura Day’s ceremonies in "Jihad intersection" or "22 Bahman Square” and routes leading to these places lacked historical background and in recent decades have been chosen by the municipal and provincial authorities. Also, there is no consistency with the human centers for collecting and is chosen only based on urban index and the confluence of several streets or the primal and central core of the city. Despite the abundance of high population in these two areas on Ashura day, there is no attention to anthropology and the wishes of mourners and interfere of various classes of society with different ages and demographic stratum abundantly is visible. In this regard, due to the existence of delves between these two urban area, Jihad intersection has better potential and merits than 22 Bahman square which requires more maneuver’s such as changes in the urban landscape of the region to infuse a sense of ownership to that place and create visual view related to the topic, determining suitable places for spectators, changes in forms of motion and etc.
  Keywords: urban landscape, Ashura rituals, belonging to the location, spatial identity
 • Behroz Salehi *, Abdul Hamid Ghanbaran, Sima Ferdosian Pages 104-117
  Considering that about 40% of energy consumption of the country is in the building sector, applying criteria for designing an architecture compatible with the climate is one of the most important ways to reduce energy consumption. In this article, the criteria of the architecture compatible with the climate of Ilam city have been reviewed and presented using Mahoney index. After determining the criteria that should be applied in designing the architecture compatible with the climate, the residential buildings have been compared in three time categories of greater than 30 years (group 1), between 15 to 30 years (group 2) and less than 15 years (group 3) to extract the distance between each group and the optimal state. For this purpose, 285 residential units of different areas of Ilam city were studied using the standard questionnaire of Mahoney index. The results of the questionnaires were extracted for each group separately and these results were compared with the optimal state in Mahanoy index and were analyzed by SPSS software. Based on the given criteria of Mahoney Index, group 2 (between 15 to 30 years) has the most compatibility with local climate and group 3 (new buildings) has the least compatibility. Totally, it can be said that about 50% of the residential units in Ilam city are compatible with the climatic conditions of the area. The results and criteria presented in this study can be used in providing architectural design procedures compatible with the climate for new buildings of Ilam.
  Keywords: Ilam City, Mahoney Method, residential buildings, bio-climate, Energy consumption
 • Tahereh Afshar *, Nemat Jahanfar Pages 118-138
  This article investigates the syntactic structure of noun phrase in Kurdish (Kalhori dialect), in comparison with Persian based on government and binding theory and X-bar theory introduced by Haegeman (1995) in his book “Introduction to Government and Binding Theory”. In this theoretical framework, noun is considered as a head in noun phrase, other elements which are placed beside the head are called head dependents, which include pre-dependents and post- dependents. Pre-dependents include (demonstratives, cardinal numbers, classifiers, questions, exclamations), indefinite (yek) titles for code nouns and superlative adjectives. Post-dependents include definite and indefinite markers, plurality markers, adjectives, Ezafe phrase, ordinal numbers, prepositional phrase, possessor, appositive and relative clause. These dependents consist of particular kinds which are placed in particular order. If each of them moves from its main place, it will cause a bad- structure and a meaningless noun phrase.
  Keywords: Noun phrase, Kalhori dialect, X-bar theory, Head, Determiner Phrase, Dependents
 • Ebrahim Moradi *, Zahra Jamalvandi Pages 139-153
  Mosque as an essential element in human society has an important place in Iranian- Islamic architecture ­ so that its architecture has always been considered. According to their specific architecture, mosques have similar elements distinguishing them from other religious buildings including the elements; Domes, minarets, nave, altar and floor which based on their form and function are in different parts of the mosque. The current study investigates common elements in Iranian mosques. Also, the mosques in the city of Ilam have been analyzed according to their constituent components. The research method is descriptive – analytical and methods of data collection are survey field study and referring to the location for library study.
  The results show that there are about 27 mosques in the city of Ilam. Among the mosques surveyed only two mosques have all common elements such as the Iranian mosque Domes, minarets, nave, altar and floor are. Also, among the elements mentioned only two elements of the nave and the altar are common in all mosques of Ilam Mosques and other architectural elements are observed only in some mosques in such a way that the minaret of the mosque were in 15, using the mosque courtyard in 10, and the dome of the mosque was observed in five mosques. The lack of full application of the elements that have been identified as symbolized in mosques, approves the weaknesses of mosques in the city of Ilam compared to other mosques in the country. For this purpose, at the end of the article, some suggestions have been provided for solving the problems.
  Keywords: mosque, common elements of mosques, Iranian-Islamic architecture, Ilam
 • Seyyed Amirmohammad Alavizade * Pages 154-170
  One of the important tools to plan and achieve development of rural communities is entrepreneurship. Today, due to problems in rural areas, the emphasis is given to rural entrepreneurship for it is of utmost importance, creating new employment and income opportunities for entrepreneurship and can play an important role in improving the economy and living conditions. The main objective of this study was to determine the development of entrepreneurship and its role in sustainable development in rural areas of Ilam province. The research was descriptive - analytical and data collection was library and information field analysis of a single sample. T-test was used to analyze the main components. The statistical population was Ilam province top entrepreneurs among whom 50 entrepreneurs were selected to complete the questionnaire. The results show that the factors influencing entrepreneurship economic factor in the study area are the most influential factor in the economic indexes, banking facilities with an average (3/64) as the highest rating. Such inferences can be made from the results, one of the areas of rural entrepreneurship for job creation is in agriculture and non-agricultural sectors and one of the most important factors in achieving sustainable development is the rural areas.
  Keywords: Entrepreneurship, sustainable development, Rural, Ilam province
 • Sohrab Mozafarinia *, Maryam Ghasemipour Pages 171-191
  Social media especially cyberspace has caused many changes in the life and lifestyle of people. The causes and the tendency of people to the space are because of individual characteristics and social factors. Such a lifestyle is also associated with various outcomes. Based on the opinion of experts in this field, one of the consequences, is the growth and consistency of emotional divorce which is the consequence of investment strategies, individually or collectively, consciously or unconsciously in the creation and reproduction of social communication.
  The purpose of this article is to explain the lifestyle influenced by the virtual space and its impact on emotional divorce survey among 361 couples of city of Ilam taken in 1395. Sampling was done randomly, Data analysis was done using SPSS software.
  The findings of this study are as follows: mean score of lifestyle influenced by the virtual space are the same among men and women. The mean score of lifestyle influenced by the virtual space in terms of socio-economic and marital status are different. Also significant relationship between lifestyle and emotional divorce is affected by the virtual space.
  Keywords: Cyberspace, lifestyle, lifestyle influenced by the virtual space, emotional divorce