فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 123 (تابستان 1397)
 • پیاپی 123 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • نیلوفر سادات حسینی، حسین اصغرپور*، جعفر حقیقت صفحات 57-75
  هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی (Q4:1394-Q1:1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا فرضیه ی تیلور مورد تایید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تایید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: رگرسیون انتقال ملایم، عبور نرخ ارز، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت مصرف کننده، اقتصاد ایران
 • پرویز محمدزاده *، حسن عبدی، داود بهبودی، محمدباقر بهشتی صفحات 187-213
  تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تاثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، مدل لاجیت و پروبیت
 • سیاب ممی پور*، بهنام نجف زاده صفحات 191-217
  برای توسعه ی گسترده صنعت برق در کشور علاوه بر بهبود عملکرد فنی و اقتصادی نیاز به افزایش کارایی زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده ها و مقدار تلفات است. بنابراین حضور ستاده های نامطلوب در کنار ستاده های مطلوب نقش تعیین کننده ای در عملکرد صنعت برق خواهد داشت. رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور گسترده در ارزیابی کارایی صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل های DEA سنتی، کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از چند ورودی و خروجی محاسبه می شود، اما عیب بزرگ این مدل ها نادیده گرفتن ساختار درونی یا پیوندهای میان بخش های مختلف یک سازمان یا فرآیند تولیدی است. مدل های شبکه ای ضمن برطرف کردن این عیب بزرگ، وابستگی بین اجزا را در نظر گرفته و ناکارایی را با دقت بیشتری برآورد می کنند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب مدل غیرشعاعی SBM و ساختار شبکه سه بخشی به ارزیابی کارایی زیست محیطی 15 شرکت برق منطقه ای ایران در بازه ی زمانی 1393-1389 پرداخته شده است. شبکه برق در کشور از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده که با استفاده از دو واسطه برق تولید شده و برق منتقل شده به هم وابسته هستند و کارایی سراسری برق توسط آن ها تعیین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش تولید بیشتر از دو بخش دیگر بر کارایی کل اثر می گذارد و نمرات کارایی شرکت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شرکت خوزستان بالاترین کارایی و شرکت غرب بدترین عملکرد را در کل شبکه برق داشته اند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند موجب شناخت درست تر موقعیت کلی شرکت های برق و سیاست گذاری مناسب برای بهبودعملکرد آن ها را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: کارایی زیست محیطی، ستاده مطلوب و نامطلوب، تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA)، مدل مازاد مبنای (SBM)، شرکت برق منطقه ای
 • محمد علی احسانی *، صالح طاهری بازخانه صفحات 235-278
  پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته1[1]و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس2[2]، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدودا 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تاثیر می پذیرد.
  کلیدواژگان: تورم، نقدینگی، رابطه ی علی، هم بستگی موجک، اختلاف فاز
 • سجادبرخورداری دورباش * صفحات 279-301
  دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد.
  کلیدواژگان: هم گرایی، سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، کیفیت نهادی، GMM
 • حسین راغفر، ابوالفضل شاه آبادی، سمیرا علیزاده * صفحات 323-344
  از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته (GMM) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مولفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مولفه های اقتصاد دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، کارآفرینی، روش GMM
 • محمدحسین رحمتی*، محمد وصال، سیدمجتبی موسوی صفحات 345-366
  حد نوسان قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار طی یک روز را در یک دامنه ی قیمتی از پیش تعیین شده، محدود می کند. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1393و با استفاده از مدل رگرسیون تابلویی با اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، ویژگی های سهام شرکت هایی که قیمت آن ها به حد نوسان قیمت برخورد می کند، بررسی می شود. به طور کلی سهام ریسکی تر نوسانات قیمت بیشتری دارند، بنابراین به احتمال زیاد به دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد خواهند کرد. در مجموع نتایج بیانگر آن استکه در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت های دارای ریسک غیرسیستماتیک، حجم معاملات و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاتر و نیز اندازه شرکتی کوچک تر نسبت به سایر سهام، در دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد می کنند،بنابراین قانون گذاران بازار می‏توانند به منظور کنترل نوسانات بیش از حددر بورس اوراق بهادار تهران، حد نوسان متفاوتی (نامتقارن) را برای سهام ریسکی تر در نظر بگیرند تا به کارگیری سازوکار حد نوسان قیمت در این بازار از کارایی بالاتری برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: حد نوسان قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران، رگرسیون تابلویی، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • محمد شریف کریمی *، سهراب دل انگیزان، راضیه حیدریان محمدآبادی صفحات 367-386
  اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و (VECM)[1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.
  کلیدواژگان: اقتصاد، اقتصاد زیرزمینی، روش تانزی، ایران، VECM
 • بهزاد فکاری سردهایی*، محمود صبوحی، احمدرضا شاهپوری صفحات 387-407
  نوسانات و شوک های نفتی می تواند در کشورهای تولیدکننده ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می توان از بیمه ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شاخص قیمت، بورس اوراق بهادار، نفت خام، MV-GARCH، BEKK، مارکوف سوئیچینگ
 • مسعود نیکوقدم *، مینا جزمی صفحات 465-494
  قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است، درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393- 1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد.
  کلیدواژگان: قاچاق کالا، بازبودن تجاری، رشد اقتصادی، الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش به ضربه
|
 • Niloofar Sadat Hoseyni, Hossein Asgharpur *, Jafar Haghighat Pages 57-75
  The main objective of this research is to study the Taylor hypothesis (based on the role of the inflation environment) in Iran. For this purpose, seasonal time series data of the Iranian economy have been used during the 1988:Q1-2015:Q4 period and smooth transition regression model has been used. The empirical findings show that the import price in the high inflationary regime is lower than the low inflationary one, and Taylor's hypothesis is confirmed. The degree of exchange rate pass-through to import price index under the low inflation regime is 0.30414 and 0.09061 in short and long run, respectively. In a high inflation regime, it is 0.58202, 0.72016 respectively in short and long run. Therefore, inflation control policies can have a positive impact on reducing the exchange rate pass-through to the import price index.
  Keywords: Smooth Transition Regression, Exchange rate Pass-through, Import Prices Index, Consumer Price Index, Iranian economy
 • Parviz Mohammadzadeh *, Hassan Abdi, Davood Behboudi, Mohammad Bagher Beheshti Pages 187-213
  The main purpose of this study is to investigate the effects of determinant factors on entrepreneurship level using logit and probit models in Shahid Salimi industrial town in Tabriz in 2016. The data were collected form 121 economic activist who were randomly selected from the population. The data were then analyzed using probit and logit models. The empirical results indicated that the level human capital has a negative and significant impact on entrepreneurship level. In addition, physical capital, social capital, expected benefit, financial and non-financial support of the government, attitudes, self-efficacy and subjective value have positive and significant effects on entrepreneurship level. Therefore, considering the importance of entrepreneurship in the country, promotion of variables increasing the entrepreneurship level as well as a fundamental reconsideration of the quality of education in Iran has been recommended.
  Keywords: Entrepreneurship, Physical Capital, Social capital, Human Capital, Logit, Probit Models
 • Siab Mamipour *, Behnam Najafzadeh Pages 191-217
  The power industry of Iran needs to increase environmental efficiency through reducing pollution emissions and losses to achieve sustainable development and improving technical and economic performance. So considering undesirable outputs beside desirable outputs has important role on the power industry performance. Data envelopment analysis (DEA) widely used in evaluating the efficiency of the electricity industry. In traditional DEA relative efficiency of Decision Making Units (DMUs) are calculated with multiple inputs and outputs but ignoring the internal structure or links between organization or manufacturing process divisions is a big problem of traditional models. Network models can deal with this big disadvantage and consider inefficiency more accurately. In this study environmental efficiency of 15 Iranian electric power companies has been evaluated during the period (2010-2014) using non-radial Slack Based Measure (SBM) with three stage network structure. Power grid in the country has been made in three parts namely "production", "transmission" and "distribution". They are dependent to each other by two links namely power generated and power transmitted and overall efficiency of power industry is determined by them. Results of the study indicate that generation division effects on overall efficiency more than two others and reduces companies efficiency significantly. Khuzestan company has the highest efficiency and Gharb company belongs to the worst performance. Results of this study can recognize overall condition of electric power companies and provide policy for improving their performance.
  Keywords: Environmental Efficiency, Desirable, Undesirable Outputs, Network Data Envelopment Analysis, SBM Model, Electric Power Companies
 • Mohammad Ali Ehsani *, Saleh Taheri Bazkhaneh Pages 235-278
  This paper provides a fresh new insight into the relationship between Liquidity and its Components with inflation in Iran applying Continuous Wavelet Transform and Frequency-Time Domain Analysis. According to the
  Results
  (1) in the long-run, there is a stable, strong and in-phase relationship between money growth and inflation so that an increase in the money growth with a lag about 2.5 years leads to an increase in inflation. (2) In the short-run and two-month scale, the increase (decrease) in quasi-money growth is accompanied by a decrease (increase) in inflation. However, in the medium-run and long-run, inflation leads to quasi-monetary growth pointing out the fact that these variables are anti-phase in the medium-run and in-phase in the long-run. The relationship between liquidity growth and inflation in the short-run and medium-run is heterogeneous and depends on the relationship between liquidity components and inflation. In the long-run, liquidity growth follows the inflation and it will be affected after 2 years.
  Keywords: Inflation, Liquidity, Causal Relationship, Wavelet Coherence, Phase Difference
 • Sajad Barkhordari * Pages 279-301
  The control and decreasing CO2 emissions are needed in global and regional agreements among countries. Because of the high share of fossil fuels in energy consumption, the OPEC countries emit more CO2. Understanding the distribution of CO2 emissions in this group of countries, have an important role in policy designing to control and decrease in CO2 emissions. The aim of this paper is to test convergence or divergence in per capita CO2 emissions among OPEC countries focused on the quality of institutions. In order to achieve this purpose, we used GMM by a green growth Solow model for panel data from OPEC countries over the period of 1996-2016. The results show the absolute and conditional convergence hypothesis is rejected. The technology has a negative and urban population and natural resources rent have a positive effect on per capita emissions. Also, the regularity quality and government effectiveness have a negative and a positive effect on per capita CO2 emissions, respectively. In accordance to divergence in per capita CO2 emissions, the authorities of OPEC countries should consider negotiations focused on quality of institutions to control and decrease in CO2 emissions.
  Keywords: Convergence, GMM approach, Per capita CO2 emissions, Quality of institutions
 • Hossein Raghfar, Abolfazl Shahabadi, Samira Alizadeh* Pages 323-344
  Many countries in the world have long been trying to find a solution that would allow them to achieve economic growth and development through which more wealth, prosperity and utility can be achieved. Economists consider entrepreneurship the most important solution, which has recently attracted the attention of many countries. Knowledge-based economy is one of the most important tools resulting in economic growth and development by enhancing entrepreneurship. The aim of the current study is to investigate the effects of knowledge-based economy’s components, based on the definition provided by the World Bank (training and human resource, innovation system, information and communication technology (ICT), and economic and institutional regimes) on newly-developed entrepreneurship in 10 resource-driven countries (including Iran) and 18 innovation-driven countries. This study has been conducted using panel data techniques and generalized method of moments (GMM) during the time span extending from 2008 to 2015. The findings of the study show that for the resource-driven countries, all of the components of knowledge-based economy, except the ICT variable, have significant positive effects on entrepreneurship. In the innovation-driven countries, all of the components of knowledge-based economy have had significant positive effects on entrepreneurship.
  Keywords: Knowledge-Based Economy, Entrepreneurship, GMM
 • Mohammad Hossein Rahmati *, Mohammad Vesal, Seyed Mojtaba Mousavi Pages 345-366
  Price limits are boundaries applied by market regulators to restrict daily upward and downward fluctuation of security prices within a pre-specified price range. In this study, we have used the data of trades of all companies listed in the Tehran Stock Exchange during 2006-2015 to study the characteristics of stocks that hit price limits frequently using a panel regression model with fixed effects and generalized method of moments (GMM). In fact, this study aims at investigating the price limits in Tehran Stock Exchange by a novel and distinct approach. In general, risky stocks exhibit more price volatility and thus are more likely to experience price-limit hits. In summary, the results reveal that, in Tehran Stock Exchange, the stocks of companies with higher residual risk, higher trading volume and book to market value, as well as smaller market capitalization with respect to other stocks hit price limits more frequently.
  Keywords: Price Limits, Tehran Stock Exchange, Panel Regression, Generalized Method of Moments
 • Mohammadsharif Karimi *, Sohrab Del Angizan, Razieh Heidarian Pages 367-386
  The underground economy is a global phenomenon that exists in all countries of the world and it has attracted the attention of many researchers and government organizations in different countries. Having information of the size of the underground economy is very important from the aspect of tax evasion, the effectiveness of monetary and fiscal policy, economic growth and income distribution. Evidence indicates the increased share of underground economy in most countries of the world. In broad concept, the underground economy is those activities which are not included in the national accounts. Removing some of the economic activities from the national accounts which are used as a measure of a country's output of goods and services during an accounting period creates numerous problems. The main purpose of this paper is to estimate the size of the underground economy in the period 1976 to 2010 by the method of Tanzi and identify factors influencing it by the method of Johansen-Juselius and (VECM). The results show that the underground economy allocated a high volume of the country's economy to itself and shows a growing trend in the time period of study. In addition, both size of government and revenue have a significant and positive relationship with the size of the underground economy.
  Keywords: The underground economy, Tanzi method, Iran, VECM
 • Behzad Fakari Sardehae *, Mahmud Sabuhi, Ahmadreza Shahpuri Pages 387-407
  Volatility and oil shocks in the oil producing countries could be impacting the price index of the Stock Exchange. This study aimed to investigate the effects of recent oil shocks on the price index of the Stock Exchange. For this goal, two short and long-term regimes created and MV-GARCH model and, BEKK solution used for the daily data from 21 March 2001 to 22 December 2014. The results showed that in the short and long run, the oil shocks have negative effects on the Stock Exchange. In addition, the impact of oil price volatility on the Stock Exchange is negative in the long-run. Due to the fact that in the short run oil price volatility has a positive effect on the oil price index, this effect has led to fluctuations in the stock index. With this in mind a policy should be taken to prevent the transfer the fluctuation of the price of oil to the index. In this way, we can use stock insurance, stock coupons, risk buying and selling, inventing new markets, changing stock portfolios and encouraging people to invest in the stock market.
  Keywords: Stock Exchange Price Index, Crude Oil, MV-GARCH, BEKK, Markov Switching
 • Masoud Nikooghadam*, Mina Jazmi Pages 465-494
  Smuggling of goods has become one of the controversial issues of recent years around the world as a threat to various political, cultural, military, social and especially economic spheres. While most economic studies focus on the theoretical aspects of smuggling and the analysis of its welfare effects, only a very limited number of studies have empirically addressed this complex phenomenon. The present study investigates the effect of smuggling of goods and the effect of the degree of trade openness on economic growth in Iran during 1979-2015 using a Vector Auto-Regressive model (VAR).The results indicate a negative relationship between smuggling of goods and economic growth and a positive relationship between the degree of openness of trade and economic growth in Iran in the long run. Also, the results indicate a positive impulsive reaction of smuggling to a standard deviation of positive shock in the index of openness index.
  Keywords: Smuggling of goods, Trade Openness, Economic Growth, Interaction Effects, Vector Auto-Regressive model (VAR), Impuls functions