فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 11 (زمستان 1393)
 • پیاپی 11 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد میرکمالی، ابراهیم مزاری *، کبری خباره، ایراندخت صدیقی صفحات 9-29
  پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کارکنان هفت دانشکده پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران به تعداد 197 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 131 نفر از آنان انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودرهبری ابیلی و مزاری (2014) با پایایی (96/0=α) و پرسشنامه سرمایه های انسانی نادری (2012) با پایایی (96/0=α) استفاده شد که روایی محتوا و سازه آنها نیز بررسی و تایید شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد خودرهبری و سرمایه های انسانی کارکنان، بالاتر از حد متوسط بوده و خودرهبری (71/0r=) با سرمایه های انسانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری (p<0/01) داشته است. نتایج رگرسیون گام به گام نشان می دهد از بین مولفه های خودرهبری، استراتژی های رفتارمحور و تمرکز بر پاداش طبیعی 66 درصد از سرمایه های انسانی را پیش بینی می کند. مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که خودرهبری بر دانش و مهارت های شناختی (82/0=γ)، مهارت های فراشناختی (86/0=γ) و شایستگی های عاطفی-ارتباطی(95/0=γ) تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: خودرهبری، سرمایه های انسانی، کارکنان، مراکز آموزش عالی، دانشگاه تهران
 • عادل زاهدبابلان، غفار کریمیان پور *، ادریس دشتی صفحات 31-48
  هدف این پژوهش، رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان شهرستان ثلاث باباجانی (420 نفر) بوده است که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای 201 نفر برای نمونه (90 پسر و 111 دختر) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که کیفیت زندگی در مدرسه به صورت مستقیم بر خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و به صورت غیرمستقیم از طریق خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد. همچنین اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان معنی دار شناخته شد. بنابراین برای افزایش اشتیاق دانش آموزان به تحصیل باید به متغیرهای کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی توجه کرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی، اشتیاق تحصیلی
 • سید عدنان حسینی *، حبیب الله قادرمرزی، مسعود الماسی، محمد صدیق قادری صفحات 49-65
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه شهرسنندج در سال تحصیلی 94-93 است. روش تحقیق در این مطالعه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بوده است و از مقیاس اهمال کاری لی به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. روش مداخله، براساس الگویی است که لوپز و اسنایدر در سال (2003) ارائه کرده اند. بدین منظور ابتدا 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبرای نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 20 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه‏ گواه) گمارده شدند. برنامه آموزش شناختی ارتقای امید طی 8 جلسه‏ 90 دقیقه‏ای و در مدت 8 هفته‏ متوالی به دانش‏آموزان ارائه شد. گروه‏ آزمایشی، تحت آموزش شناختی ارتقای امید قرار گرفت؛ در حالی ‏که گروه ‏گواه در مدت آزمایش هیچ مداخله‏ای دریافت نکردند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار 19spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد میانگین رفتارهای اهمال کاری گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مراحل پس آزمون و پیگیری به طور معناداری کاهش یافته است (05/0> p).
  کلیدواژگان: آموزش شناختی ارتقای امید، اهمال کاری تحصیلی، دوره دوم متوسطه
 • هادی هاشمی رزینی *، سید مسلم موسوی پناه، مریم شیری صفحات 67-79
  توجه به اهمال کاری و خودناتوان سازی تحصیلی در سال های اخیر افزایش یافته است. هدف این پژوهش همبستگی، بررسی رابطه جهت گیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمال کاری و خودناتوان سازی تحصیلی است. جامعه آماری دانش آموزان مناطق 19 و 8 در مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 بوده است که از بین آنها 120 به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد و با تکمیل مقیاس اهمال کاری تحصیلی، راهبردهای انگیزشی، هدف پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی در این پژوهش شرکت کرده اند. یافته ها نشان می دهد اهمال کاری با خودکارآمدی رابطه منفی و ارزش گذاری با اضطراب امتحان رابطه مثبتی دارد. میان اهمال کاری با هدف تسلط گرایشی رابطه منفی و با هدف عملکرد گرایشی رابطه مثبت وجود دارد. خودناتوان سازی با هدف تسلط گرایشی رابطه منفی با هدف تسلط اجتنابی رابطه منفی و با عملکرد اجتنابی رابطه مثبت دارد. خودکارآمدی و ارزش تکلیف به صورت منفی اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان به صورت مثبت اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کند. دیگر نتایج در مقاله ارائه شده است؛ بنابراین بخش مهمی از اهمال کاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان از راه جهت گیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی تبیین خواهد شد.
  کلیدواژگان: جهت گیری اهداف پیشرفت، باورهای انگیزشی، اهمال کاری، خودناتوان سازی تحصیلی
 • مرتضی سمیعی زفرقندی * صفحات 81-98
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در تدریس درس علوم تجربی بر یادگیری دانش آموزان است. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با گروه آزمایش و گواه انجام شده است. بدین منظور تعداد 76 نفر از دانش آموزان دختر دوره ابتدایی پایه ششم منطقه 19 تهران در سال تحصیلی 1393-94 به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده ها با برگزاری سه مرحله پیش آزمون، دو مرحله آزمون عملکردی و یک مرحله پس آزمون نهایی برای سنجش یادگیری و همچنین ثبت مشاهدات کلاسی جمع آوری شده است. برای بررسی روایی آزمون ها، محتوای آنها با هدف اصلی درس تطبیق داده شده و سوالات با نظر 2 نفر از معلمان باسابقه و کارشناسان گروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران، هم به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ محتوایی بررسی شد. با توجه به تشریحی بودن سوالات آزمون، برای بررسی پایایی آزمون ها از روش پایایی مصححان استفاده شد. گروه آزمایش با استفاده از نقشه مفهومی و گروه گواه بدون دریافت مداخله و به روش سنتی، هر کدام 15جلسه 45 دقیقه ای و به مدت 5 ماه آموزش دیده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان یادگیری دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بیش از روش سنتی موجب یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی شده است.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، روش تدریس، سخنرانی، یادگیری، علوم تجربی
 • رضا پاشا * صفحات 99-114
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و قاطعیت دانش آموزان دختر کلاش دهم دبیرستانی شهر اهواز است. نمونه شامل 42 دانش آموز است که به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی (21دانش آموز) و کنترل (21 دانش آموز) قرارگرفته اند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودابراز، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و مقیاس اضطراب اجتماعی واستون و فرند بوده است. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بوده که ابتدا برای هردو گروه پیش آزمون اجرا شده؛ سپس گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه 90دقیقه ای، هرهفته یک جلسه در معرض متغیر مستقل قرارگرفته است. یک هفته پس از آموزش، مجددا از هردو گروه پس آزمون گرفته شده است. داده ها با استفاده ازآزمون کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که آموزش ابراز وجود بر افزایش عزت نفس، کاهش اضطراب اجتماعی و همچنین افزایش قاطعیت دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي، قاطعيت
|
 • Seyyedmohammad Mirkamali, Ebrahim Mazari *, Kobra Khabazeh, Irandokht Sedighi Pages 9-29
  This study aimed to explain a role of self-leadership on human capital of higher education institutions. The research method was descriptive and correlational and data analysis method was SEM. Sample size was determined 131 personnel by Stratified random sampling, from among the personnel of seven faculties of social and behavioral sciences of university of Tehran. Self-leadership questionnaire of Abili and Mazari (2014) with the reliability (α =0/96) and human capital questionnaire of Naderi (2011) with the reliability (α=0/95) were used to collect data that also checked and verified content and construct validity. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, t-test, Pearson correlation coefficient, stepwise regression and structural equation modeling was used. Results showed self-leadership and human capital of personnel higher than the average and self-leadership (r=0/71) had a significant positive correlation with human capital of personnel (p
  Keywords: Self-leadershipseyyedmohammad mirkamali, ebrahim mazari, kobra khabazeh, irandokht sedighi, human capital, staff, higher education institutions, University of Tehran
 • Adel Zahed-Babelan, Ghaffar Karimianpoor *, Edris Dashti Pages 31-48
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of academic self-concept in relationship between quality of life-school with academic encouragement. Study’s goal is applied and the research method was descriptive correlational. The population of this study consisted of all students in fifth grade and sixth grade (420) in Salas Babajany city. According to Morgan table using spatial random sampling method, 200 subjects (90 males and 110 females) were selected. For data gathering, the questionnaires of quality of life-school, academic self-concept and academic encouragement were used. To analyze the data, SPSS and LISREL software were used. The results showed that the quality of life school directly effects on academic self-concept and academic encouragement, and indirectly effects on academic encouragement through academic self-concept. Also the direct effect of academic self-concept on the academic encouragement was significant. So to increase the student’s motivation and academic encouragement, quality of life in school and academic self-concept should be considered.
  Keywords: Quality of life in school, academic self-concept, academic encouragement
 • Seyyed Adnan Hosyni *, Habibollah Ghadermarzi, Masood Almasi, Mohammadseddigh Ghaderi Pages 49-65
  The purpose of this study was to determine the effect of cognitive hope enhancing training on reduction of academic procrastination in secondary high school boy students city of Sanandaj (academic year 2014-15). This has been an experimental research with a pre-test, post-test plan and a control group and follow up stage. The Lay procrastination Scale were used as a research tool. The intervention method was based on a model that Lopez and Snyder (2003) presented. So first 40 students (20 experimental, 20 control) were selected using random clustering sampling and then randomly divided into two 20-person groups, (an experimental group and a control group). The experimental group was taken under cognitive hope enhancing training during 8 sessions (each 90 min) and 1 session per week, while the control group was not. Data analyzed using repeated measures analysis of variance Test using SPSS 19. The results showed that applying this program as an effective intervention, reduced their academic procrastination (p
  Keywords: cognitive hope enhancing training, academic procrastination, Secondary High school
 • Hadi Hashemi Razini *, Saeed Moslem Moosavi Panah, Maryam Shiri Pages 67-79
  Noticing to educational procrastination and self-handicapping has been increased in recent years. The purpose of this correlational study is to investigate the relationship between goal achievement and self-motivation and educational procrastination and self-handicapping. The population was the students of districts 19 and 8 in Tehran’s high schools in the 1394-1393 educational year out of which 120 were selected for sample. These students have taken this test, completing educational procrastination scale, motivational strategies, and self-handicapping aimed at educational development and procrastination in this study. The results showed there is a negative relationship between procrastination and self-efficacy and a positive relationship between valuation and test anxiety.
  Procrastination has a negative relationship with tendency dominate and avoiding dominance, and positive relationship with the avoiding performance. Self-handicapping and the value of task negatively, and examination stress positively, predicate educational procrastination. The rest of the results presented in the paper. So an important part of student's educational procrastination and self-handicapping can be explained by self-motivation and orientation of development purposes.
  Keywords: Orientation of development purposes, motivational beliefs, procrastination, educational self-handicapping
 • Morteza Samie Zafarghandi * Pages 81-98
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of using a conceptual map in the teaching of the science of experimental sciences on student learning. The research method was a semi-experimental design with pre-test-post-test design, with the experimental and control group. For this purpose, 76 students from elementary school students in the sixth grade of the 19th district of Tehran in the academic year 2013-2014 were selected through targeted sampling. The data were collected by holding three stages of pretest, two stages of functional test and one step final test for measuring the learning as well as recording the class observations. To assess the validity of the tests, their content was adapted to the main purpose of the course and the questions were examined by the opinion of two senior teachers and experts from the elementary education groups of the Department of Education of the 19th District of Tehran, both in terms of appearance and content. Checked out. Due to the explanation of the test questions, the reliability of the tests was used to test the reliability of the scribes. The experimental group was trained using conceptual map and control group without intervention and in the traditional way each of 15 sessions was 45 minutes and for 5 months. For analyzing the data, descriptive and inferential statistical methods of covariance analysis have been used. The results of the research show that there is a significant difference between the level of learning of the two groups and the use of the concept map in teaching more than the traditional method has led to students learning in the experimental sciences.
  Keywords: conceptual map, teaching method, lecture, learning, empirical sciences
 • Reza Pasha * Pages 99-114
  The aim of this study was to investigate the effect of assertiveness training on self-esteem, social anxiety and definitiveness in ten grade high school girl students. The sample consisted of 42 students who were selected by multistage cluster sampling method. And were in two experimental groups (21 students) and control group (21 students). Instruments included self-expression scale (ASA), self-esteem scale and the social anxiety scale. The pre-test was administered to both groups, and then experimental group received 10 sessions of 90 minutes assertiveness training every week. One week after training the test was taken again by both groups. The data are analyzed using a multivariable and one-variable covariance assay. Data analyzed by (MANCOVA) and (ANCOVA). Results showed that assertiveness training causes increasing of self-esteem, reduction of social anxiety and increasing of students’ definitiveness.
  Keywords: assertiveness, self-esteem, social anxiety, definitiveness