فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهل و یکم شماره 1 (بهار 1397)

فصلنامه گیاه پزشکی
سال چهل و یکم شماره 1 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/03/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم کاظمی *، غلامرضا نیکنام صفحات 1-10
  به منظور شناسایی فون نماتدهای منطقه کهق واقع در شمال شهرستان مراغه، طی فصول بهار، تابستان و پاییز سال های 1393 و 1394 تعداد 70 نمونه خاک از این منطقه جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، نماتدهای موجود در آن ها با استفاده از روش تلفیق الک و سانتریفیوژ استخراج و بعد از تثبیت به روش دگریس به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از نماتد ها اسلاید های میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. سپس به وسیله میکروسکوپ نوری و لوله ترسیم، خصوصیات ریخت شناختی و ریخت سنجی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی جنس ها و گونه های نماتدها با استفاده از منابع معتبر و کلیدهای موجود انجام و گونه های Amplimerlinius globigerus، Criconemoides informis، Mesocriconema antipolitanum، Ogma cobbi، Pratylenchus neglectus، P. thornei، Pratylenchoides erzurumensis، Xiphinema index، X. pyrenaicum، Xiphinema sp. و Zygotylenchus guevarai از نماتدهای انگل گیاهی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: نماتد، ریخت شناسی، ریخت سنجی، Xiphinema
 • امین مقبلی قرایی، مهدی ضیاالدینی *، محمد امین جلالی صفحات 11-22
  توانایی درک و تشخیص ترکیبات فرار در حشرات گیاه‏خوار برای انتخاب گیاه میزبان، پیداکردن جفت و انتخاب میزبان مناسب برای تخم‏ریزی امری حیاتی می باشد. در این پژوهش پاسخ بویایی پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae) به محرک های شیمیایی دو ترکیب گاما- بوتیرولاکتون (فرومون جنسی پسیل مرکبات) و متیل سالیسیلات (ترکیب هورمون گیاهی) در هفت غلظت 1000، 100، 10، 1، 1/0، 01/0 و 001/0 میکروگرم بر میلی لیتر با استفاده از دستگاه بویایی سنج Y- شکل در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که ترکیب گاما-بوتیرولاکتون به طور معنی داری، در غلظت های 1000، 100، 10 و 1 میکروگرم بر میلی لیتر، حشرات نر پسیل آسیایی مرکبات را به خود جلب کرد. اما حشرات ماده پسیل آسیایی مرکبات به هیچ کدام از غلظت های این ترکیب جلب نشدند. هم چنین غلظت 01/0 میکروگرم بر میلی لیتر، ترکیب متیل سالیسیلات به طور معنی داری سبب جلب حشرات نر و ماده پسیل آسیایی مرکبات شد. غلظت 1000 میکروگرم بر میلی لیتر متیل سالیسیلات، برای حشرات نر و ماده پسیل آسیایی دور کننده بود. غلظت های 001/0، 1/0، 1، 10 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر ترکیب متیل سالیسیلات اثری روی رفتار حشرات نر و ماده پسیل آسیایی مرکبات نداشت. ارزیابی ترکیبات شیمیایی موثر بر رفتار پسیل آسیایی مرکبات و دستیابی به ترکیب جلب کننده می تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مهم و مخرب، نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: بویایی سنج، پسیل آسیایی مرکبات، گاما، بوتیرولاکتون، متیل سالیسیلات، مرکبات
 • مولود غلام زاده چیتگر *، محمد قدمیاری، بهروز کوچکی، جلال جلالی سندی صفحات 23-36
  در تحقیق حاضر ویژگی های آنزیمی آلفا آمیلاز و آلفا - بتا گلوکوزیداز سیستم گوارشی لاروهای پروانه ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury جهت شناخت بهتر فیزیولوژی گوارشی آفت تعیین شد. میانگین فعالیت ویژه آنزیم های آلفا آمیلاز، آلفا و بتا گلوکوزیداز به ترتیب در لوله گوارش لاروهای سن پنجم 17/0±1/9، 12/0± 6/3 و 9/0± 8/6 میکرومول بر دقیقه بر میلی گرم پروتئین بدست آمد. آنزیم آلفا آمیلاز در غده بزاقی و لوله گوارش لاروهای سن پنجم در 10 pH و آنزیم های آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش و همولنف به ترتیب در pH های 8، 7، 8 و 8 بیشترین فعالیت را داشتند. دمای بهینه برای فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در لوله گوارش و غدد بزاقی به ترتیب برابر با 55 و 45 درجه سلسیوس و برای آنزیم های آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش و همولنف به ترتیب برابر با 35، 45، 45 و 35 درجه سلسیوس بود. بیشترین اثر بازدارندگی توسط یون های Na+ و Co2+ (به ترتیب در غلظت های 10 و 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز،Fe2+ (غلظت 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز و Mn2+ (غلظت 10 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم بتا گلوکوزیداز ایجاد شد. یون Mn2+ (غلظت های 10 و 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و یون های Ba2+ (غلظت 20 میلی مولار) و Mg2+ (غلظت 10 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز بیشترین افزایش معنی دار را ایجاد کردند. طبق نتایج زایموگرام، آنزیم های آلفا آمیلاز، آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش لارو سن پنجم پروانهH. cunea دارای دو ایزوفرم بودند. یافته های حاصل می تواند.
  کلیدواژگان: Hyphantria cunea، آلفا آمیلاز، آلفا، بتا گلوکوزیداز، بازدارندگی
 • رضا محمدی، جواد ناظمی رفیع * صفحات 37-47
  تعیین وضعیت نژاد زنبور عسل اولین مرحله برنامه ریزی اصولی جهت اصلاح نژاد زنبور عسل میباشد. اغلب زیرگونه های زنبورعسل معمولی بر اساس خصوصیات ظاهری طبقه بندی می شوند بنابراین شکل ظاهری نقش مهمی در گروه بندی جمعیت های مختلف دارند. به منظور مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda Skorikov در استان کردستان، نمونه برداری در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1391 از 10 منطقه شامل سنندج، دهگلان، قروه، دیواندره، سقز، مریوان، سروآباد، بانه، بیجار و کامیاران انجام گرفت. در این آزمایش از 10 صفت ظاهری جهت تفکیک جمعیت های زنبورعسل 10 منطقه استفاده گردید. نتایج نشان داد که جمعیت زنبورهای عسل نمونه برداری شده از منطقه دهگلان با ارتفاع 5/1938 متر از سطح دریا ( 5 o35 شمالی و 36 o47 شرقی)، بلندترین طول بال (15/9 میلی متر)، پای عقب (82/7 میلی متر) و خرطوم (35/6 میلی متر) را به خود اختصاص داد. هم بستگی صفات نیز مورد بررسی قرار گرفت و بین صفات طول بال جلو و عرض بال جلو راست (001/0 p< و 76/0r2 =)، طول بال جلو و طول خرطوم 001/0 p < و 21/0r2 =) و همچنین طول خرطوم و طول پای عقب (001/0 p < و 27/0r2 =) هم بستگی وجود داشت. تابع تشخیص به میزان 33/63 درصد جمعیت 10 منطقه را ازیکدیگر متمایز نمود.
  کلیدواژگان: Apis mellifera meda، مرفومتریک، کردستان
 • مینا الله مرادی، سالار جمالی *، اکبر کارگر بیده، سید عبدالله میرحسینی مقدم صفحات 49-61
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان زینتی استان گیلان، طی فصول تابستان و پاییز ، تعداد 115 نمونه خاک از فراریشه‏ی گونه های مختلف گیاهان زینتی گلخانه‏ای و فضای سبز از نقاط مختلف استان جمع آوری شد. پس از استخراج، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسیرین، پرپاراسیون های میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم و دوربین دیجیتال، بر اساس ویژگی های ریخت‏شناختی و ریخت‏سنجی و به کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام گرفت. در این بررسی، هفت گونه نماتد متعلق به خانواده Hoplolaimidae شامل Helicotylenchus dihystera، H. erythrinae، H. exallus،H. microlobus، H. pseudorobustus، H. sharafati وScutellonema brachyurus شناسایی شد. گونه های H. microlobus و H. sharafati برای اولین بار از ایران گزارش می‏شوند. گونه H. microlobus با فقدان ناحیه مشبک روی دم، ادغام خطوط داخلی شیارهای جانبی به اندازه‏ی طول دو حلقه‏ی کوتیکولی در انتهای دم و فاسمیدی که به سختی دیده می شود، از گونه های نزدیک متمایز می گردد. ویژگی های قابل تفکیک H. sharafati از گونه های مشابه، کم‏تر بودن تعداد حلقه های سر، گوشه دار بودن گره های استایلت و شکل متفاوت دم (سطح پشتی انتهای دم، تخت و در انتها دارای زائده ی کوتاه به طول یک حلقه ی کوتیکولی) به همراه انتهای خاص شیارهای جانبی (عدم ادغام شیار ها و گرد شدن آن ها در انتهای دم) است. همچنین به دلیل موجود نبودن شرح کاملی از H. erythrinae در ایران، این گونه نیز توصیف شده است.
  کلیدواژگان: Helicotylenchus، Scutellonema، فراریشه، گیاهان زینتی
 • قدیر نوری قنبلانی *، سیده محدثه میرنژاد، عسگر عباداللهی، سیدعلی اصغر فتحی، مژگان مردانی طلایی صفحات 63-74
  بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier، یکی از آفات انباری و با گسترش جهانی است که خسارات قابل توجهی به دانه های غلات وارد می کند. در پژوهش حاضر، تاثیر 12 هیبرید مختلف ذرت شامل AR 89، AS-71، BC 678، DC 370، KSC 260، KSC 703، KSC 704، KSC 705، KSC 400، PL 72، SC 71 و Simon روی ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی بید غلات تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) مطالعه شد. طولانی ترین دوره ی رشدی قبل از بلوغ روی هیبریدهای PL 72 (24/0 ± 91/34 روز) و SC 71 (25/0 ± 39/34 روز) و کوتاه ترین مقدار آن روی هیبریدهای DC 370 (24/0 ± 08/27 روز)، KSC 704 (45/0 ± 53/27 روز) و KSC 260 (28/0 ± 76/27 روز) برآورد شد. کم‏ترین و بیش ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) آفت به ترتیب روی هیبریدهای PL72 (09/0 ± 40/10 نتاج) و DC 370 (17/0 ± 06/28 نتاج) مشاهده شد. همچنین کم ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) روی هیبرید PL 72 (00023/0 ± 060/0 بر روز) و بیش ترین مقدار آن روی هیبرید DC 370 (00022/0 ± 109/0 بر روز) بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، هیبرید PL 72 در میان هیبریدهای مطالعه شده ذرت به عنوان هیبرید با مطلوبیت کم برای تغذیه ی بید غلات شناسایی شد و می تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بید غلات، rm، نرخ بقا، هیبرید های ذرت، مقاومت گیاهان
 • علی افشاری *، الهام حمزه پور چناری، علی ایرجی، محسن اصغری لاریمی صفحات 75-89
  در این پژوهش اثرات کشنده و زیرکشنده‏ فرمولاسیون‏ های تجاری دو حشره‏ کش تیودیکارب و هگزافلومورون بر زنبورTrichogramma brassicae Bezde بررسی شد.‏ هر دو حشره‏ کش موجب بروز تلفات معنی‏ دار و کاهش طول عمر و قدرت پارازیتیسم زنبور شدند، اما شدت تاثیر تیودیکارب از هگزافلومورون بیش‏تر بود. غلظت‏های مختلف تیودیکارب در هر دو روش خوراکی و تماسی موجب بروز صد درصد تلفات در جمعیت زنبورهای نر و ماده شدند و فرو بردن تخم‏ های پارازیته شده‏ میزبان درون غلظت توصیه‏ شده‏ این حشره ‏کش موجب مرگ و میر 3/87 درصد پیش‏ شفیره‏ های زنبور گردید. در مقابل، غلظت توصیه شده‏ هگزافلومورون در روش‏های خوراکی و تماسی به ترتیب موجب بروز 1/38 و 3/24 درصد تلفات در جمعیت زنبورهای ماده شد و فرو بردن تخم‏ های پارازیته‏ شده‏ میزبان درون غلظت توصیه‏ شده‏ این حشره ‏کش موجب 9/62 درصد تلفات در پیش ‏شفیره‏ ها گردید. فرو بردن تخم‏ های سالم میزبان درون غلظت‏های توصیه‏ شده‏ تیودیکارب و هگزافلومورون درصد پارازیتیسم آن‏ها را به ترتیب 8/55 و 6/43 درصد کاهش داد. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، حشره‏کش تیودیکارب در هر دو روش خوراکی و تماسی در گروه حشره‏ کش‏ های مضر و هگزافلومورون در گروه حشره‏ کش‏ های کم‏ ضرر طبقه‏ بندی گردید. بنابراین، هگزافلومورون به دلیل اثرات منفی کم‏تر روی زنبور T. brassicae، برای استفاده در برنامه های کنترل تلفیقی آفات بالپولکدار به‏ ویژه کرم غوزه‏ پنبه در شمال ایران مناسب‏تر از تیودیکارب می‏ باشد.
  کلیدواژگان: اثرات جانبی، حشره کش، کنترل بیولوژیک
|
 • Ebrahim Kazemi *, Gholamreza Niknam Pages 1-10
  Background And Objectives
  Plant parasitic nematodes are distributed in all agricultural soils and attack nearly all crops, damage and cause disease. In studying biology, management and other aspects of plant parasitic nematodes, their precise identification should be carried out up to species level. Kahaq region, Maragheh, East Azarbaijan province, is a natural ecosystem and under cultivation of agricultural crops as well. Fruit trees such as walnut, almond, apple, quince and crops like wheat, barley, chickpea and fruitless trees as spruce and willow are grown in the region. Due to the paucity of previous studies the current study set out for the identification of nematode fauna in soils of this region.
  Materials And Methods
  In order to identify plant parasitic nematodes, 70 soil samples were collected from the rhizosphere of different vegetations in Kahaq region, Maragheh, East Azarbaijan province during 2014 and 2015. The samples were transferred to laboratory and nematodes extracted by centrifugal flotation technique were transferred to anhydrose glycerin according to the modified De Grisse (1969) method. Permanent slides were prepared from the extracted nematodes and some cross sections were also made from different parts of some nematode bodies if needed. The nematodes were studied under light microscope. The morphometric data were taken using a drawing tube attached to the microscope. Drawings were done using Corel DRAW X7 software. Pictures were taken using DP50 digital camera attached to the microscope.
  Results
  The results of this study led to the identification of Amplimerlinius globigerus, Criconemoides informis, Mesocriconema antipolitanum, Ogma cobbi, Pratylenchus neglectus, P. thornei, Pratylenchoides erzurumensis, Xiphinema index, X. pyrenaicum, Xiphinema sp. and Zygotylenchus guevarai.
  Discussion
  Morphological and morphometric characteristics of two plant parasitic nematodes out of 11 identified species were described in details. Ogma cobbi shows much similarity with O. nemorosus, but the latter differs from the former species because of fewer number of body annuli (45-54 vs 58-61), shape of scales in mid-body (triangular, with rounded tip vs rather acute), empty spermatheca vs full of sperm, occasional presence of smaller scales between rows, especially on posterior half of body (vs not). Xiphinema sp. becomes more similar to X. brevisicum, but is separated from it by lower a value (53-67 vs 72.5-98), cˊ value (1.5-2 vs 2.2-3.1), greater odontostyle length (77-86 vs 57-65 μm) and shorter tail length (27-31 vs 35-47 μm). It also differs from other species of the genus and, hence, considered as an undescribed species.
  Keywords: Nematode, Morphology, Morphometery, Xiphinema
 • Amin Moghbeli Gharaei, Mahdi Ziaaddini *, Mohammad Amin Jalali Pages 11-22
  Background And Objective
  The Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae), is one of the most destructive pests of citrus because of its ability to vector the causal bacterial pathogen of citrus greening disease. This is one of the most devastating diseases of citrus worldwide. Feeding on citrus by Asian citrus psyllid also induces release of Methyl salicylate (MeSA), suggesting that it may be a cue revealing location of conspecifics on host plants. MeSA is a ubiquitous aromatic ester that is a well-known plant stress signal and enhances defense against herbivores with repellent properties. Gamma-butyrolactone (GBL) is a primary component of the volatile ingredients in the female sex pheromone of the D. citri. The ability to decrypt plant volatiles is essential for herbivorous insects for their choice of host plants and mating partners and oviposition hosts. D. citri is an oligophagous insect with a host range restricted to plants in the Rutaceae family. That is why olfaction plays an important role in its host finding and selection process. The use of olfactory cues by adult psyllids in host plant selection has been reported in many olfactometer studies. In order to achieve the attractive and repellent compounds for pest management strategies against this pest, we investigated the effect of volatiles emitted from Synthetic GBL and MeSA on olfactory response of D.citri in laboratory bioassays.
  Materials And Methods
  This study evaluated the olfactory responses of D. citri to chemical stimuli from seven concentrations of GBL and MeSA including 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10, 100 and 1000 µg/ ml with individual release of 30 females and 30 males. The GBL and MeSA (>98% purity) were purchased from Sigma Aldrich (USA) and diluted in dichloromethane. A glass Y-tube olfactometer was used in laboratory conditions (27±2°C, 60–80% RH, under a fluorescent 1600 lux light source, 14:10 (L:D) photocycle period and constant airflow of 300 ml/min).
  Results
  The results revealed that a significant proportion of male D. citri were attracted to GBL at the 1.0, 10, 100 and 1000 µg/ ml concentrations. But female D. citri showed no response to odors emanating from this compound. The results also indicated that a significant proportion of male and female D. citri were attracted to MeSA at the 0.01 µg concentration. However MeSA at the concentration 1000 µg/ ml was repellent for psyllids. Other concentrations (0.001, 0.1, 1.0, 10 and 100 µg/ ml) did not attract or repel the male and female D. citri.
  Discussion
  In this study, results showed that GBL at high concentrations is attractive only for male insects. These results indicate the role of GBL as a sex pheromone in attracting male insects. Feeding by herbivores induces the production of MeSA, so that this compound is often found among the volatile compounds of plants damaged by herbivores. MeSA plays a role in plant defense against herbivores by either repelling herbivores or by attracting biological control agents. The results of this study show that, probably, release of MeSA by host plants at low concentrations (0.01 μg), can be a cue of the presence of conspecific for D. citri in the early stages of host finding. With increasing infestation of host plants and increasing MeSA concentration, this compound repels the insects and that this method is considered a defensive tool for the plant. It is also possible that increasing the concentration of MeSA for the insect has this cue that if attracted, it will encounter a high population of conspecifics and the insect would not be attracted to high concentrations in order to avoid potential competition for food sources. Evaluation of chemical compounds that are attractive or repellent to D. citri, can contribute to the improvement in integrated management projects against this pest.
  Keywords: Asian citrus psyllid, Citrus Greening, Methyl salicylate, Olfactometer, Pheromone
 • Moloud Gholamzadeh Chitgar *, Mohammad Ghadamyari, Behroz Kochaki, Jalal Jalali Sendi Pages 23-36
  Background And Objectives
  Amylases and glucosidases are the major enzymes for carbohydrate digestion in herbivorous insects. Any interruption in enzymatic carbohydrate digestion and blocking of carbohydrases by inhibitors can deprive insect from utilizing the sources of carbohydrate energy efficiently. It can reduce insects’ survival and reproduction and retard their growth. The control strategies interfering with carbohydrate digestion are known to have been proposed as a practical and safe method for control of herbivorous pests. Therefore, in this research, enzymatic properties of α-amylase and α-/β-glucosidases from digestive system oflarvae of the fall web worm, Hyphantria cunea Drury were determined in order to better understand the nutritional physiology of the pest.
  Materials And Methods
  The α-amylase activity was determined with 1% (w/v) starch as substrate. Absorbance of product was measured at 540 nm with a Microplate Reader Model Stat Fax® 3200. The activities of α-/β-glucosidases were measured with pNαG (p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside) and pNβG (p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside) as substrates, respectively. P-nitrophenol absorbance was measured at 405 nm. To obtain the optimal pH and temperature for the enzyme activity, various pH 4.0 to 12.0 and different temperatures ranging from 15 to 75ºC were examined. The enzymes activity was assayed in the presence of chemicals including EDTA, Hg2Cl2, ZnCl2, CoCl2, FeCl2, MgCl2, KCl, BaCl2, CaCl2 and MnCl2 at two concentrations of 10 and 20 mM. Electrophoresis was performed and the realized bands in the native gel were observed.
  Results
  The mean specific activities of α-amylase and α-/β-glucosidases in gut of fifth larval instar were obtained as 9.1, 3.6 and 6.8 μmol/min/mg protein, respectively. Maximum activity of α-amylase in salivary gland and gut of fifth instar larvae was at pH 10.0 and α/β-glucosidases in gut and hemolymph was at pH of 8, 7, 8 and 8, respectively. The optimal temperature of α-amylase in gut and salivary gland was at 55 and 45°C. The values for α and β-glucosidases in gut and hemolymph were 35, 45, 45 and 35°C, respectively. The highest inhibition effect of enzyme activity was caused by Na and Co2 ions (at concentrations of 10 and 20 mM, respectively) on α-amylase activity, Fe2 (concentration of 20 mM) on α-glucosidases activity and Mn2 (concentration of 10 mM) on β-glucosidases activity. Mn2 (at concentrations of 10 and 20 mM), Ba2 (at concentration of 20 mM) and Mg2 (at concentration of 10 mM)significantly increased the activity of α-amylase, α–glucosidase and β–glucosidase, respectively. The zymogram pattern showed the presence of 2 bands for α-amylase and α-/β-glucosidases in gut of fifth instar larvae of H. cunea.
  Discussion
  According to the results, α-amylase, α and β glucosidases are present in gut of larvae of H. cunea. These findings can be used in future research about using digestive enzymes inhibitors for management of H. cunea.
  Keywords: Hyphantria cunea, ?, amylase, ?, ?, glucosidases, Inhibition
 • R. Mohammadi, J. Nazemi Rafie * Pages 37-47
  Background And Objectives
  Nowadays, the first stage of breeding is determination of honeybee races. Honey bees (Apis mellifera) include 24 different subspecies. The most subspecies of A. mellifera have been classified according to morphological characteristics; thus morphological characteristics have an important role in the classification of honey bees. Morphometric comparison of important morphological characteristics of Iranian honeybee, Apis mellifera meda Skorikov, was determined in Kurdistan province. Sampling was conducted from Sanandaj, Dehgolan, Ghorveh, Divandareh, Saghez, Marivan, saravabad, baneh, Bijar and Kamyaran in 2013. Ten morphological characteristics were used for discriminating the population of honeybees. Results showed that honeybee population of Dehgolan area (altitude 1938.5 m, 35º 5´ 47º 36´) had the longest front wing (9.156 mm), hind leg (7.826 mm) and proboscis (6.356 mm). Correlations between morphological characteristics were evaluated. There was a correlation between characteristics of length and width of the right forewing (r2 =0.76, p Material and
  Methods
  Samples were collected in 2013. Worker honeybees were preserved in pomple solution. Morphological characteristics including forewing and hind wing lengths, A4, D7, G18, cubital index, proboscis length, hind leg length, third and fourth abdominal segment lengths dorsally and Index of abdominal segment dorsally were measured. The data was analyzed by MANOVA. Dendrogram was drawn by UPGMA method.
  Results
  Results showed that samples of Dehgolan, Divandareh and Sarvabad were discriminated from other populations. Analyses of cluster of ten morphological characteristics segregated ten sampled populations to four groups. In addition, Dehgolan area had the longest front wing (9.156 mm), hind leg (7.826 mm) and proboscis (6.356 mm) lengths. Comparisons of samples demonstrated that honey bee subspecies was A.m.meda.
  Discussion
  A. mellifera subspecies contain different ecotypes, so they can be used as important sources in breeding. Honeybee subspecies of A.m.meda is native of Iran. This subspecies is distributed in different geographical areas of Iran. Unfortunately, some beekeepers import exotic subspecies such as A.m.carnica illegally. Imports of these subspecies have caused to create hybrid subspecies. Indigenous populations of honeybees are considered as genetic resources and much effort should be made to preserve these populations.
  Keywords: Apis mellifera meda, Morphometric, Kurdistan, Discriminant analysis
 • M. Allahmoradi, S. Jamali *, A. Karegar Bideh, S.A. Mirhosseini Moghadam Pages 49-61
  Background And Objectives
  Ornamental plants are grown for decorative purposes in gardens and landscape design projects, as houseplants, for cut flowers and specimen display. The cultivation of these, called floriculture, forms a major branch of horticulture. Nematodes are a diverse group of wormlike animals found in a number of habitats. Plant-parasitic nematodes are recognized as one of the greatest threats to crops throughout the world. Nematodes alone or in combination with other soil microorganisms have been found to attack almost every part of the plant including roots, stems, leaves, fruits and seeds. Hoplolaimidae is a family of plant parasitic nematodes. The common name, spiral nematode, is most often applied to nematodes in the genus Helicotylenchus, but it is also sometimes applied to other genera in the family Hoplolaimidae. These are called spiral nematodes because their bodies tend to curl into a spiral when the nematodes are relaxed or dead. The spiral nematodes have been reported in the worlds associated with various cultivated horticultural, agronomic, ornamental, and turfgrass plants.
  Materials and Methodes: In order to identify the ornamental plants parasitic nematodes in Guilan province, 115 soil samples from rhizosphere of various species of ornamental plants in greenhouse and landscaping were collected from different parts, during the summer and fall in 2011-12. After extraction, fixation and transferring nematodes to anhydrous glycerol, the nematodes were mounted on permanent microscopic slides and nematode species were identified by using light microscope, equipped with drawing tube and digital camera, based on morphological and morphometric characters using valid identification keys.
  Results
  In this research, 7 nematode species belonging to Hoplolaimidae family including Helicotylenchus dihystera, H. erythrinae¡ H. exallus, H. Microlobus, H. Pseudorobustus, H. sharafati and Scutellonema brachyurus were indentified. Two species, H. pseudorobustus and H. sharafati were reported for the first time from Iran.
  Discussion
  H. microlobus is distinguished from close speciecs by lack of areolation on the tail, fusing of inner incisures of the lateral fields distally for about two annules and unclear phasmid. Distinguishable charatcters of H. Sharafati from close species are as below: less labial annules, angular spear knobs and differently shaped tail with characteristic endings of lateral fields. There is no measurement and description of H. erythrinae available in Iran so the description of this species is also illustrated.
  Keywords: Helicotylenchus, Scutellonema, Rhizosphere, Ornamental plants
 • Gadir Nouri - Ganbalani *_S. Mohadese Mirnezhad_Asgar Ebadollahi_Seyed Ali Asghar Fathi_Mozhgan Mardani-Talaee Pages 63-74
  Grain moth, Sitotroga cerealella Olivier, is a cosmopolitan pest of stored products that it causes significant damages to the cereal grains. In the present study, the effect of 12 different maize hybrids including AR89, AS71, BC678, DC370, KSC260, KSC703, KSC704, KSC705, KSC400, PL72, SC71 and Simon on the biological characteristics and life table parameters of S. cerealella was assessed under laboratory conditions (25±1°C, 65±5% RH, and photoperiod of 12L: 12D h). The longest developmental time was evaluated on the hybrids PL72 (34.91 ± 0.24 days) and SC71 (34.39 ± 0.25 days) and its shortest value was achieved on the hybrids DC730 (27.08 ± 0.24 days), KSC704 (27.53 ± 0.45 days) and KSC260 (27.76 ± 0.28 days). The lowest and highest net reproductive rate (R0) of pest were observed on the hybrids PL72 (10.40 ± 0.09 female/female/generation) and DC 730 (28.06 ± 0.17 female/female/generation), respectively. The lowest intrinsic rate of increase (rm) was calculated on the PL72 (0.060 ± 0.00023 day-1) and its highest amount was measured on DC370 (0.109 ± 0.00022 day-1). According to the results, among considered hybrids, PL72 was identified as the lowest suitable host for feeding of S. cerealella and it can be used in the integrated management of this pest.
  Keywords: Grain moth, rm, survival rate, corn hybrids, plant resistance
 • Ali Afshari *, Elham Hamzepour Chenari, Ali Iraji, Mohsen Asghari Larimi Pages 75-89
  Background And Objectives
  Conservation of the natural enemies is an important approach to develop a biological control program. Knowledge of the side-effects of insecticides on parasitoids and using reduced-risk chemicals is a principal tool for integrating biological and chemical methods to pest management in agricultural ecosystems. Because of the important role of Trichogramma brassicae in lepidopteran pests control in agricultural ecosystems of Iran, this study was carried out to investigate lethal and sublethal effects of three concentrations of two insecticides, thiodicarb and hexaflumuron on this parasitoid under laboratory conditions.
  Materials And Methods
  Thiodicarb was prepared at three concentrations of 250, 500 and 1000 ppm and hexaflumuron was prepared at concentrations of 250, 500 and 750 ppm, and their effects were assessed through three exposure methods, including contaminating adult’s food (honey solution 10%) with insecticides, adult’s residual contact, and dipping parasitized (in prepupa stage of parasitoid) and unparasitized host eggs into insecticide solutions. Lethal effects on adult and immature stages of parasitoid and some sublethal effects such as male and female longevity and mean of daily oviposition were assessed for each insecticide/concentration.
  Results
  Thiodicarb at all three concentrations and in both oral and contact exposure method caused 100% mortality in both male and female adults. Dipping parasitized host eggs in 1000 ppm concentration of thiodicarb caused 87.3% mortality in wasp prepupa population. In contrast, 750 ppm hexaflumuron in oral and contact exposure methods caused 30.2 and 30.54% mortality in adult female population, respectively and 60.55% mortality in wasp prepupa. Dipping unparasitized host eggs in highest concentration of thiodicarb and hexaflumuron resulted in 55.8 and 43.6% reductions in parasitism rate, respectively. Dipping unparasitized host eggs into both insecticide solutions reduced their parasitism significantly. Hexaflumuron in both oral and contact bioassay tests reduced significantly male and female longevity and mean of oviposition, but there was no significant difference among three concentrations of this insecticide.
  Discussion
  According to the "total effect" and IOBC categories of toxicity, thiodicarb was found to be a "harmful" insecticide in both oral and contact exposure methods. Therefore, its application is not recommended in fields. Lethal effect of hexaflumuron was significantly lower than thiodicarb, categorized as a "slightly harmful" and "moderately harmful" insecticide in oral and contact exposure methods, respectively. However, because of high total effect of hexaflumuron on T. brassicae, using other less-toxic insecticides is recommended in IMP programs of lepidopteran pests, especially cotton boll worm.
  Keywords: Side, effects, Insecticide, Biological control