فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و نهم شماره 1 (1397)
 • سال چهل و نهم شماره 1 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد قهرمان زاده *، اسماعیل پیش بهار، مینا صالح نیا صفحات 1-11
  رفتار فصلی قیمت محصولات کشاورزی عموما یکی از ویژگی های بازار این محصولات محسوب می گردد و در چند دهه گذشته، تمایل فزاینده ایی جهت الگوسازی سری های زمانی فصلی تعدیل نشده به وجود آمده است و مطالعات اقتصادسنجی زیادی، اهمیت بررسی نوسانات فصلی را مطرح کرده اند. از این رو، در مطالعه حاضر به تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ در استان های شمالغرب کشور و رابطه همجمعی فصلی آنها با استفاده از داده های سه ماهانه قیمت خرده فروشی طی سال های 89-1381 پرداخته شده است. بدین منظور از آزمون همجمعی فصلی (EGHL) و الگوی تصحیح خطای فصلی (SECM) بهره گرفته شد. نتایج حاکی از وجود ریشه واحد فصلی در تمامی فراونی ها برای سری های قیمت تخم مرغ بوده و رابطه همجمعی فصلی در فراوانی صفر برای روابط قیمتی استان های آذربایجان غربی آذربایجان شرقی، اردبیل زنجان و زنجان اردبیل و در فراوانی سالانه برای استان های اردبیل-آذربایجان شرقی و کردستان-زنجان برقرار می باشد. ضرایب سرعت تعدیل برآورد شده در الگوی های تصحیح-خطای فصلی، موید آن است قیمت های تخم مرغ در این استان ها پس از اعمال یک شوک قیمتی به حالت تعادلی اولیه خود برخواهند گشت. با توجه به نتایج هم جمعی فصلی قیمت ها بین استان ها، توصیه می گردد که سیاست تنظیم بازار تخم مرغ در یک استان با هماهنگی مسئولان استان دیگر صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون همجمعی فصلی EGHL، الگوی تصحیح خطای فصلی ( SECM )، بازار تخم مرغ، رفتار فصلی
 • نیلوفر گنجی، سعید یزدانی *، ایرج صالح صفحات 13-22
  با توجه به افزایش روز افزون تقاضای آب در بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی کشور، توجه به مساله بحران منابع آبی و روش های ارتقای سطح کارایی و بهره وری آن، اهمیت بسیاری دارد. از این رو، با توجه به مصرف بالای منابع آبی در تولید گندم به عنوان محصولی استراتژیک در ایران، در مقاله حاضر، کارایی آب مصرفی تولیدکنندگان گندم استان البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تکمیل 200 پرسشنامه در سال زراعی 1394، بررسی شد. همچنین، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی در واحدهای مورد مطالعه در حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 74 و 78 درصد و میانگین کارایی آب مصرفی نیز در این دو حالت به ترتیب 88 و 90 درصد است. بر اساس نتایج، متغیرهای تجربه کشاورز، میزان تحصیلات، مالکیت زمین و قیمت هر متر مکعب آب اثر مثبت و متغیرهای مسافت زمین کشاورز تا منبع آب، شرکت در کلاس های آموزشی و عضویت در تعاونی ها اثر منفی و معنی داری بر کارایی مصرف آب دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که بازنگری اساسی در آموزش های ترویجی ارایه شده به کشاورزان و تغییر در شیوه های مدیریتی تعاونی های روستایی، نقش مهمی در بهبود کارایی مصرف آب در منطقه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کارایی آب، تحلیل پوششی داده ها، گندم، البرز، ایران
 • ساسان ترابی، آرش دوراندیش*، محمود دانشور کاخکی، علی کیانی راد، حسین محمدی صفحات 23-41
  با توجه به چالش های بیمه فعلی محصولات کشاورزی مانند بالا بودن هزینه های اجرایی، مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن و زیان ده بودن صندوق بیمه کشاورزی، ارایه الگوی بیمه ای مناسب، از مهم ترین مسایل در زمینه مدیریت ریسک محصولات کشاورزی به شمار می رود. از این رو، با توجه به تجربه موفق جهانی، اقدام به طراحی بیمه شاخص آب و هوایی برای محصول سیب در شهرستان دماوند - به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز تولید سیب در کشور - شده است. اطلاعات مورد نیاز طی سال های 1395-1366 از مدیریت جهادکشاورزی و ایستگاه هواشناسی شهرستان دماوند جمع آوری گردید. با توجه به کاربرد فراوان توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی در مدل سازی ریسک های چندمتغیره، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد سیب با استفاده از این توابع، تبیین شد و از روش بیزین برای تخمین پارامتر مفصل استفاده شد. بررسی انواع مختلف مفصل نشان داد که مفصل جو بهتر از بقیه مفاصل، تابع توزیع توام را مدل سازی می کند. بنابراین، بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد سیب یک ساختار وابستگی غیر متقارن مثبت قوی وجود دارد. خسارت مورد انتظار ناشی از شرایط نامناسب آب و هوایی برای کل شهرستان 25/64281 تن به دست آمد و به این ترتیب، میزان حق بیمه برای هر هکتار در سطح پوشش 100 درصد 91/36348 هزار ریال محاسبه شده است. بررسی نتایج تابع غرامت نیز نشان داد که سرما مهم ترین عامل خسارت در شهرستان دماوند برای محصول سیب است. با توجه به نتایج موفق این سیستم بیمه ای در جهان، توصیه می شود که مسئولین و سیاست گزاران با بررسی طرح های بیمه شاخص آب و هوایی اجرا شده در کشورهای مختلف جهان و شناسایی ابعاد مختلف آن اقدام به اجرای این سیستم بیمه ای در کشور نمایند.
  کلیدواژگان: بیمه شاخص آب و هوایی، مفصل های بیضوی و ارشمیدسی، روش بیزین، سیب درختی، دماوند
 • پگاه مریدسادات *، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مهدی پورطاهری، حسین شعبانعلی فمی صفحات 43-58
  اتخاذ سیاست های مناسب پایدار محور برای دستیابی به کشاورزی پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، وجود برخی مصادیق ناپایداری در کشاورزی کشور ممکن است به دلیل کم توجهی به موازین پایداری در سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی باشد. در این چارچوب، هدف مقاله حاضر تحلیل وضعیت پایداری در سیاست های کلان و بخشی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. برای واکاوی سیاست ها از روش پژوهش تحلیل محتوا و جهت اولویت بندی برنامه های توسعه از مدل تصمیم گیری مجموع وزنی سلسله مراتبی (HAW) و روش وزن دهی آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد که سیاست های کلان ملی شامل قانون اساسی، سند چشم انداز 1404و سیاست های آن و سیاست های برنامه های توسعه، به لحاظ اندیشه ای، همسو با تحولات علمی، از حرکت نخستین در راستای پایداری برخوردار هستند. در اسناد برنامه های توسعه ایران، مفهوم توسعه پایدار از برنامه دوم مطرح شد. از نظر پایداری گرایی برنامه پنجم در اولویت اول و سپس برنامه های چهارم، دوم، سوم و اول قرار داشتند. بنابراین، روند توجه به پایداری در برنامه ها تقریبا صعودی است. بر اساس اوزان محاسبه شده، توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی یکسان نبوده و بعد محیطی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. این امر نشانگر پاردایمیک نشدن معماری پایداری در توسعه کشاورزی است.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، سیاست، تحلیل محتوا، مدل تصمیم گیری مجموع وزنی سلسله مراتبی (HAW)، روش وزن دهی آنتروپی شانون
 • جواد قاسمی*، سیدمحمود حسینی، یوسف حجازی، حمید موحد محمدی صفحات 59-73
  هدف این تحقیق پیمایشی، طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی ایران (20518 N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر از آن ها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم افزار SPSS و همچنین، نرم افزار LISREL نسخه 5/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری توسط پانل متخصصان و روایی سازه استفاده گردید و به منظور محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که مقادیر مربوطه قابل قبول بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، ویژگی های آموزشگران بر مهارت های تجربی و عملی و مهارت های مطلوب فردی و بین فردی دانشجویان؛ ویژگی های فراگیران بر مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی دانشجویان و عوامل سازمانی بر مهارت های تجربی و عملی، مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارت های مطلوب فردی و بین فردی و مهارت های تحلیلی دانشجویان تاثیرگذار است. همچنین، مهارت های تجربی و عملی و مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی دانشجویان بر خودکارآمدی کارآفرینانه آن ها تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی کارآفرینانه، یادگیری تجربی، نظام آموزش عالی کشاورزی
 • فرهاد خسروانی، غلام رضا پزشکی راد*، همایون فرهادیان صفحات 75-92
  هدف این تحقیق واکاوی رفتار خرید مصرف کنندگان در مورد کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در شهر تهران بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع مطالعات، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در شهر تهران بودند که از این تعداد 384 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهری آن توسط پانلی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، مورد تایید قرار گرفت. مقدار پایایی (آلفای کرونباخ) پس از انجام پیش آزمون برای قسمت های مختلف پرسشنامه بین 76/0 تا 82/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار تحقیق بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین درآمد، ویژگی های فرهنگی، ویژگی های اجتماعی و ویژگی های روانشناختی مصرف کنندگان با رفتار خرید آنان پیرامون کاهش ضایعات محصولات کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رفتار خرید، مصرف کنندگان، ضایعات محصولات کشاورزی، مدل کاتلر، شهر تهران
 • زیبا بختیاری، مسعود یزدان پناه *، معصومه فروزانی، نواب کاظمی صفحات 94-104
  انرژی های زیستی مزایای گسترده و متنوعی برای مناطق روستایی به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارند. آموزش و ارتباطات می تواند یک کاتالیزور مهم برای پذیرش سوخت های زیستی باشد که در آن نقش متخصصان کشاورزی و کارشناسان بسیار مهم است. متخصصان و کارشناسان کشاورزی منبع مهمی از اطلاعات برای کشاورزان هستند و می توانند پذیرش نوآوری را تسهیل و یا نفوذ آنها را محدود کنند. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تمایل کارشناسان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت افزایش پذیرش سوخت های زیستی در میان کشاورزان ایرانی است. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی سهمیه ای انتخاب شد (288 =n). نتایج نشان داد که نگرش و هنجار اخلاقی به طور مستقیم تمایل به سمت گسترش و توسعه سوخت های زیستی را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که منافع و درک نوآوری به طور غیر مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. همچنین، نتایج نشان داد، متغیرهای منافع درک شده، درک نوآوری، عدالت و هنجار اخلاقی در مجموع می توانند 37 درصد از تمایل کارشناسان کشاورزی را نسبت به گسترش و توسعه سوخت های زیستی تبیین کنند.
  کلیدواژگان: سوخت های زیستی، توسعه روستایی، دانش کارشناسان، نگرش
 • سمیه لطیفی*، حسین راحلی، حسین یادآور، حشمت الله سعدی صفحات 105-120
  توسعه کشاورزی حفاظتی به عنوان پارادیمی جدید برای دستیابی به تولید پایدار کشاورزی، نیازمند برخورداری از الگوی فرایندی است که بتواند مراحل توسعه آن را به صورت گام به گام شرح دهد. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری پژوهش، اعضای کمیته های فنی و پایگاه های تحقیقاتی کاربردی و آموزش و ترویج کشاورزی حفاظتی نه استان پیشرو کشاورزی حفاظتی بودند که با 23 نفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد و با روش تحلیل محتوا و به کمک نرم افزار ATLAS.ti مراحل توسعه کشاورزی حفاظتی شناسایی شدند. سپس، از روش الگوسازی ساختاری تفسیری برای تعیین سطح مراحل شناسایی شده، روابط درونی بین آنها و طراحی الگوی فرایندی در سطح ملی و محلی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در سطح ملی از تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شروع و به مراحل بسیج امکانات و تخصیص منابع و بودجه و سازماندهی و طراحی ساختار ختم می شود. این الگو در سطح ملی یک محیط مناسب نهادی و سیاست گذاری را جهت هدایت علمی و اصولی توسعه کشاورزی حفاظتی در سطح محلی تا رسیدن به هدف نهایی پذیرش و انتشار کشاورزی حفاظتی ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: الگوسازی ساختاری تفسیری، الگوی فرایندی، توسعه کشاورزی حفاظتی، کشاورزی پایدار
 • رضوان قنبری*، جهانشیر شاکرمی، فاطمه سپهوند، زینب اسد پوریان صفحات 121-133
  تعداد زیادی از کشاورزان در زمان طولانی در معرض آفت کش ها قرار دارند و بالتبع، مشکلات بهداشتی حاد و مزمن برای آن ها ایجاد شود. بنابراین، برای جلوگیری از بروز این آثار منفی در سلامت کشاورزان نیاز است که به اقدامات حفاظتی در میان کشاورزان توجه جدی شود. از آنجا که مدل اعتقاد بهداشتی یکی از کاربردی ترین مدل های مطالعه رفتار در جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است؛ این مطالعه با هدف سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت کش ها انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان شهرستان خرم آباد بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 375 نفر تعیین شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار AMOS24 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای آگاهی، حساسیت درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی بر اتخاذ رفتارهای حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت کش ها تاثیر دارند. موانع درک شده و آگاهی بیشترین اثر مستقیم را بر اتخاذ رفتارهای حفاظتی کشاورزان داشته است. لذا، برنامه ریزی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با تاکید بر کاهش موانع و افزایش آگاهی به منظور بهبود رفتارحفاظتی کشاورزان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رفتار حفاظتی، مصرف آفت کش، مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی
 • احسان معصومی*، حبیب احمدی، کورش رضایی مقدم صفحات 135-150
  کم آبی، مفهومی آشنا در ادبیات امروز توسعه روستایی است. پرداختن به این مسئله در بخش کشاورزی به عنوان یکی از متقاضیان بزرگ آب، ضروری است. یکی از مسیرهای پرداختن به این مسئله، بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. برای این منظور، می توان از ارزیابی نیاز بهره گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، به وسیله کاربرد ارزیابی نیازها با استفاده از نظریه مازلو بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. کشاورزان شهرستان کوار به عنوان جامعه آماری انتخاب شده (13187 N=) و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله اساتید روانشناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (69/0 ≤ α ≤ 97/0). نتایج نشان داد که نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک به عنوان مهم ترین عوامل، دارای تاثیر منفی و معنی دار و نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام دارای اثر مثبت و معنی دار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بودند. بر اساس نتایج، می توان راهکارهایی برای حفاظت از آب ارایه کرد که با نیازهای کشاورزان سازگار باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی نیازها، نگرش کشاورزان، حفاظت از آب، نظریه مازلو
 • مهتاب پوراتشی*، اصغر زمانی صفحات 151-163
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی پرداخت. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی بودند و جهت مطالعه، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. تعداد دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده های منتخب 6352 نفر بود و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب، 247 نفر به دست آمد. جهت گردآوری داده های مربوط به فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ که توسط برسو و همکاران مورد بازبینی قرار گرفت؛ استفاده شد و جهت گردآوری داده های مربوط به میزان رضایت دانشجویان نسبت به عوامل آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه و گردآوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بیانگر ارتباط منفی و معنی دار بین عوامل آموزشی و ابعاد فرسودگی تحصیلی بود که بیان می دارد با افزایش رضایت دانشجویان نسبت به هریک از عوامل آموزشی، میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون، محتوای آموزش بیشترین تاثیر را بر ابعاد خستگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی و روش تدریس بیشترین تاثیر را بر ناکارآمدی تحصیلی دارد. روزآمد نمودن برنامه های آموزش کشاورزی از جمله پیشنهاد این مطالعه بود.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی، محتوای آموزش، روش تدریس
 • مختار بهادری قزلجه *، شاپور ظریفیان، حسین کوهستانی، خلیل کلانتری صفحات 165-177
  ویژگی بارز بخش کشاورزی ایران، تعدد واحدهای بهره برداری خانوادگی خرد است که بیشتر به فعالیت های زراعی می پردازند. پایداری این واحدها با پایداری بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی کشور ارتباط دارد. از آنجا که نشانگرها، ابزار اصلی سنجش پایداری و معیارهای کلیدی برای هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین و ارزشیابی طرح ها و پروژه های توسعه ی پایدار کشاورزی به شمار می روند؛ شناسایی نشانگرهای مناسب برای سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک - مقیاس ضرورت دارد. نیل به این مهم هدف کلی تحقیق حاضر می باشد. در این تحقیق که دارای ماهیت اکتشافی و ارزشیابی است از روش دلفی فازی استفاده شد. جامعه ی آماری متشکل از متخصصان دانشگاهی، موسسات تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی کشور بودند که تعداد 15 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی نیمه ساختارمند در دور نخست و پرسشنامه ی ساختارمند برای گردآوری داده ها در دورهای دوم و سوم بود. تبدیل عبارت های کلامی به اعداد فازی با استفاده از طیف های فازی رایج صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 36 نشانگر اقتصادی و 51 نشانگر اجتماعی، به ترتیب 11 و 14 نشانگر برای سنجش پایداری بهره برداری های زراعی خانوادگی کوچک -مقیاس مناسب تر بوده و می توانند در پژوهش ها و نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با پایداری این نظام مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: روش دلفی فازی، نشانگرهای پایداری، نظام بهره برداری کشاورزی
|
 • Mohammad Ghahremanzadeh *, Esmaeil Pishbahar, Mina Salehnia Pages 1-11
  The Seasonal behavior of agricultural prices is generally a main feature of the market. In recent decades, there has been significant interest for modeling non-adjusted seasonal time series and this issue was seen as an important field in econometrics. Therefore, this study aims to analyze seasonal behavior of egg market in north-west provinces, using quarterly retail prices for the period from 1381 to 89. The EGHL-type seasonal cointegration test and seasonal error correction model (SECM) were applied. Results confirmed the existence of seasonal behavior at all frequencies. There were evidences of some cointegrating relationships at the long run frequencies between five egg price pairs of West Azerbaijan- East Azerbaijan, Ardabil-Zanjan, Zanjan-Ardabil provinces and in the annual frequencies between Ardabil-East Azerbaijan and Kordestan-Zanjan provinces. According to the estimated adjusted speeds parameters in SECM, the egg prices adjust to equilibrium after a shock. According to the results of price seasonal cointegration between regions, it is recommended that the egg price stabilization policy in a province be made in coordination with other province.
  Keywords: EGHLseasonal cointegration test, Egg market, Seasonal behavior, Seasonal error correction ?model
 • Niloofar Ganji, Saeid Yazdani *, Iraj Saleh Pages 13-22
  According to the increasing demand for water in agriculture section and limited water resources in Iran, it is important to pay attention to the problem of water resources crisis and ways to improve the level of efficiency and productivity of it. Hence, due to the high consumption of water resources in the production of wheat as a strategic crop in Iran, in this study, efficiency of water use in wheat producers of Alborz province was calculated by using data envelopment analysis and the completion of 200 questionnaires in the year of 1394. Also, factors affecting water use efficiency were analyzed by using Tobit regression model. Results show that the average technical efficiency in the condition of constant and variable return to scale is 74 and 78 %, respectively and the average water use efficiency in these two conditions is 88 and 90%, respectively. According to the results, variables of farmer experience, level of education, land ownership and water price have positive effect and the variables of distance from farm to water resource, farmer participation in training classes and membership in cooperatives have negative and significant effect on water use efficiency. According to the findings, it seems that revisions of extension services provided to farmers, as well as change in management of rural cooperatives play an important role in improving water use efficiency in the region.
  Keywords: Water Efficiency, data envelopment analysis, Wheat, Alborz, Iran
 • Sasan Torabi, Arash Dourandish *, Mahmoud Daneshvar Kakhki, Ali Kianirad, Hosein Mohammadi Pages 23-41
  Considering the current challenges of agricultural insurance such as high implementation costs, problems caused by asymmetric information, and agricultural insurance’s being loss-incurring, presenting a proper insurance model is one of the most crucial issues in the field of agricultural products risk management. Thus, given the world successful experience, this study has designed the weather-based index insurance for apple in Damavand County, as one of the biggest apple production center within country. Data were collected during 1987-2016 from Iranian Agricultural Organization and the Meteorological Station in Damavand County. With the frequent application of Archimedean and elliptical copula functions in modeling the multivariate risk, dependency structure between weather variables and apple yield was determined through these functions, and Bayesian approach was employed to estimate the copula parameter. The investigation of different types of copulas indicated that Joe copula was able to model the joint distribution way better than other copulas. Hence there is a strong positive asymmetric dependency structure between variables. The expected loss caused by inappropriate weather condition has been 64281.25 ton for the Entire County. Therefore, the premium amount for each hectare at 100 percent coverage level had been computed as 36348910 Rials. The results of indemnity function demonstrated that frost is the most important loss factor for the apple product in Damavand County. Given the successful results of this insurance system in the world, it is recommended that officials and policy-makers investigate the weather based index insurance plans in different countries and identify its different dimensions to implement this insurance system in the country
  Keywords: Weather-based index insurance, Elliptical, Archimedean copulas, Bayesian method, Apple, Damavand
 • Pegah Moridsadat *, Abdolreza Roknoddin Eftekhari, Mahdi Pourtaheri, Hossein Shabanali Fami Pages 43-58
  Making appropriate sustainable –oriented policies to achieve sustainable agriculture is very important. So, the agricultural unsustainability in Iran may be caused by limited attention to the principals of sustainability in agricultural development policy making. Accordingly, the purpose of this study is to analyze the sustainability of macro and sectorial agricultural policies of Islamic Republic of Iran. Content analysis research method was used for analyzing the policies. Hierarchical Additive Weighting method (HAW) of decision making models and Shannon entropy weighting method were used to prioritize the five-year development plan. The results show that the national macro policies including constitutional law, Iran outlook 1404 and its policies and the policies of five-year development plan have moved toward sustainability in thought. Sustainable development concept has been introduced from Iran’s second development plan. In terms of the sustainability orientation of development plans, the fifth plan is in first priority and then there are forth, second, third and first plan. Thus the trend has been almost growing, Based on the calculated weights, the importance of various dimension of sustainability has been not the same and in comparison with economic and social dimensions, the environmental dimension has been less important. So the sustainability has not been accepted as an agricultural development paradigm.
  Keywords: agricultural development, policy, content analysis, Hierarchical Additive Weighting (HAW) decision making model, shannon entropy weighting method
 • Javad Ghasemi *, Seyed Mahmood Hosseini, Yosef Hejazi, Hamid Movahed Mohammadi Pages 59-73
  The purpose of this survey research was to design entrepreneurial self-efficacy development model based on experiential learning in Iranian Agricultural Higher Education System. The statistical population of the study consisted of 20518 graduate students of Iranian agricultural colleges out of which 380 students selected as sample, using Cochran formula and proportionate stratified random sampling technique. Data were collected by applying a questionnaire developed for the study and were analyzed using SPSSwin/v.19 and LISREL/v8.5. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficient and composite reliability (CR) were calculated. The results showed that, in Iranian higher agricultural education system, teacher’s characteristics influences student’s practical and experiential skills and personal and interpersonal skills; student’s characteristics influences their technical skills related to career success and organizational factors influences student’s practical and experiential skills, technical skills related to career success, personal and interpersonal skill and analytical skills. Also, practical and experiential skills and technical skills related to career success influences entrepreneurial self-efficacy.
  Keywords: Entrepreneurial Self-Efficacy, Experiential Learning, Higher Agricultural Education System
 • Farhan Khosravani, Gholamreza Pezeshki Rac *, Homayoun Farhadian Pages 75-92
  The aim of the study was to investigate consumers’ purchasing behavior toward reducing agricultural wastes. The research was a descriptive-correlation study, which it was done by a survey method. The research population was consumers of Agricultural products in Tehran city. Sample size was determine by Kerjice and Morgan table (n= 384). The proportional stratified random sampling method used for data selection. Data was collected through a questionnaire, developed by researcher. Validity of the instrument was confirmed by a panel of Experts and its reliability was conducted by a Pilot test and Cronbach’s alpha coefficient (0/76 - 0/82) for different parts of questionnaire, which showed good reliability of the instrument. The results showed that there was significant relationship between income, cultural characteristics, social characteristics and psychological characteristics of consumers and their behavior on reducing agricultural waste.
  Keywords: Purchasing behavior, Consumers, Agricultural Waste Products, Kotler Model, Tehran City
 • Ziba Bakhtiari, Masoud Yazdanpanah *, Masoumeh Forouzani, Navab Kazemi Pages 94-104
  Biofuel energy has various benefits for rural area particularly in developing countries. As education and communication could be an important catalyst for biofuel adoption, the role of agricultural professionals and experts is very important in this regard. Since agriculture professionals and experts are an important source of information for farmers regarding adoption and innovation. They can facilitate the adoption of innovations or they can limit their diffusion. The aim of this study is to provide much needed empirical data about the perceptions of Iranian agricultural professionals in Khuzestan province toward biofuels. It will provide a knowledge base for the development of public policy measures that aim ultimately to increase biofuel adoption among Iranian farmers. Sample of the research was selected based on quota stratified random sampling (n= 288). Findings revealed that, attitude and moral norm directly influenced intention toward extension and development of biofuel. While perceived benefits and perception of innovation indirectly influenced it. The results also showed that, perceived benefits, perception of innovation, fairness, attitude and moral norms variables in a total of explain 37% of experts’ intention toward extension and development of biofuel.
  Keywords: biofuel, rural development, knowledge of experts, attitude
 • Somaye Latifi *, Hossein Raheli, Hossein Yadavar, Heshmatollah Saadi Pages 105-120
  Conservative agriculture (CA) development is a new paradigm to achieve sustainable agricultural production, needs process model to explain the development phases step by setp. The aim of this study was to design a process model for CA development in Iran by using interpretive structural modeling. The statistical population of the study was the members of technical committees and research institutes and extension and education of conservation agriculture in nine leader provinces in conservative agriculture. 23 semi-structured interviews were conducted with CA experts. The main steps of CA development were identified by using content analysis with the help of ATLAS.ti software. Then, the interrelationships among the identified steps have been investigated by using the interpretive structural modeling technique and a process model of steps to CA development at national and local level. The analysis revealed that CA development process at national level should start with the analysis of current CA situation, and end with mobilizing and allocating of resources and budget and designing of institutional structure. Process model at the national level creats an appropriate institutional and policy environment to manage CA development at the local level to achieve the ultimate goal of the wide scale adoption and dissemination of CA technology.
  Keywords: Conservation Agriculture Development, Interpretive Structural Modeling, Process Model, Sustainable Agriculture
 • Rezvan Ghanbari *, Jahanshir Shakarami, Fatemeh Sepahvand, Zienab Asadpouriuan Pages 121-133
  A large number of farmers exposed to pesticides in a long time and consequently, acute and chronic health problems created for them. Therefore, to avoid the negative effects on farmer's health, serious attention must be paid to the adoption of protective measures by farmers. The Health Belief Model is one of the most functional model of behavior for the prevention and control of diseases. Therefore, this study carried out to assess constructs of the health belief model in adopting protective behaviors of farmers in use of pesticides. The population of the study consisted of farmers in Khoram Abad Township. According to Krejcie & Morgan table, the sample size was determined 375 farmers. A questionnaire used to collect data. To analyze the data structural equation modeling used, applying AMOS24. The results showed that knowledge, perceived susceptibility, perceived barriers and self-efficacy effected protective behaviors of farmers in the use of pesticides. Perceived barriers and awareness had the most direct effect on adopt protective behaviors of farmers. So, it is recommended to plann based on the health belief model with emphasis on reducing barriers and increasing knowledge, to improve protective behaviors of farmers.
  Keywords: protective behavior, use of pesticides, health belief model, Knowledge
 • Ehsan Masoomi *, Habib Ahmadi, Kurosh Rezaei-Moghaddam Pages 135-150
  Water scarcity is a familiar concept in today’s literature of rural development. It is necessary to address this issue in agricultural sector as a large user of water. One of the paths for addressing this issue is improving farmers’ attitudes towards water conservation. For this purpose, needs assessment could be applied. The aim of this study was to analyze farmers’ attitudes towards water conservation by application of needs assessment using Maslow’s theory. This study as a descriptive research has been conducted using survey techniques. Statistical population of this study consisted of farmers of Kavar township (N=13187). Applying Cluster sampling method 383 farmers was selected as sample. A questionnaire was used to collect data. Its face validity was confirmed by professors of social psychology and agricultural extension and its reliability was measured by calculating Cronbach's alpha (0.69 ≤ α ≤ 0.97). The results showed that safety and physiological needs as the most important factors had a negative and significant effect on farmers’ attitudes towards water conservation. Social needs and esteem needs were the other factors influencing dependent variable. Based on the results, the solutions for water conservation that are consistent with the needs of farmers can be proposed.
  Keywords: Needs assessment, Farmer's attitudes, water conversation, Maslow's theory
 • Mahtab Pouratashi *, Asghar Zamani Pages 151-163
  The purpose of this study was to investigate the effect of educational factors on academic burnout of agricultural engineering students. The statistical population included 6352 agriculture students at Public Universities of Iran. In this study, multi-stage sampling was used. The number of students at selected Universities was 6352, and according to Cochran Formula, 247 students were selected. Academic burnout questionnaire (revised by Bresó et al.) and researcher-made questionnaire were used for data collection. After confirming the reliability and validity of questionnaire and information gathering, data was analyzed by SPSS software. The findings showed that there were significant differences among students regarding the dimensions of academic burnout (by gender and residence). There were negative and significant correlations between educational factors and the dimensions of academic burnout, which said with the increase of student's satisfaction toward each educational factor, student's academic burnout decrease. Finally, according to regression coefficients, educational content has the most effect on academic exhaustion and academic uninterested and teaching method has the most effect on academic inefficacy. Updating agricultural education programs was among suggestions of this study.
  Keywords: academic burnout, academic uninterested, educational content, teaching method
 • Mokhtar Bahadori Ghezeljeh *, Shapour Zarifian, Hossein Kohestani, Khalil Kalantari Pages 165-177
  One characteristics of gricultural sector of Iran is the number of small-scale family farming, that the most important activity of these systems is production of crops. The sustainability of these sectors is related to the sustainability of agricultural sector and the rural community. Since the indicators are the main tool for measuring sustainability and key criteria for programming and evaluating of sustainable agricultural development projects, identifying appropriate indicators for measuring the economic and social sustainability of small-scale family farming is necessary. In this exploratory and evaluation study, Fuzzy Delphi Method (FDM) was used. The statistical population consisted of experts from universities, research institutes and executive agencies of the country, of which 15 experts were selected by purposeful sampling. The research tool was a semi-structured questionnaire in the first round and a structured questionnaire in the second and third rounds of data collection, and the conversion of verbal phrases to fuzzy numbers was done using common fuzzy spectra. The results showed that among 36 economic indicators and 51 social indicators, respectively 11 and 14 indicators were more approperiate for measuring the sustainability of small-scale family farming. They can be used in studies, as well as policy-making and planning related this system.
  Keywords: Agricultural exploitation system, Fuzzy Delphi Method, Sustainability Indicators