فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 29 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد فتحیان *، مرضیه رحمانی، سعید یعقوبی صفحات 1-14
  این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافته ای در بین خریداران سه فروشگاه اینترنتی توزیع می گردد. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عامل اکتشافی جهت دسته بندی شاخص- های فرعی و نیز تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه و متغیرها و شاخص های منتج از آنها استفاده می شود. سپس، عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در 37 شاخص فرعی و با روش دسته بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 5 شاخص اصلی شامل: اعتماد، قابلیت اطمینان و برآورده سازی سفارش، مهندسی سایت، جذابیت و هیجان خرید و ارتباطات تعریف خواهد شد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از شاخص های اصلی بر کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی می گردد. همچنین براساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده، مورد تحلیل قرار می گیرد.در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به الویت بندی عوامل می پردازد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی، معادلات ساختاری
 • الهام دهقانی فیروزآبادی *، امیر مانیان، حسنعلی نعمتی صفحات 15-30
  تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. «زیرساخت فنی » اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می شود. در این مقاله مدل جامعی ارائه شده است که عوامل موثر در موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی را ارائه می دهد و نشان می دهد که چگونه با استفاده از مدل تحلیل اهمیت- عملکرد ، می توان فاکتورهای زیرساخت فنی نامطلوب که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در هر کسب وکار می شود را شناسایی و آنها را برای بهبود اولویت بندی کرد. و فاکتورهای زیرساخت فنی که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در صنایع کاشی و سرامیک شهرستان میبد، به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید کاشی جهان و مهمترین صادرکننده کاشی در ایران، شده است را با روش «تحلیل اهمیت -عملکرد» مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که زیرساخت های داخلی این کارخانه ها و همچنین قابلیت های سخت افزار ها و نرم افزارهای موجود در این کارخانه ها، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و عواملی مثل عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، زیرساخت نامطلوب عمومی (اینترنت)، نداشتن تعدادکافی نیروی انسانی و نیز قابلیت نامطلوب وب سایت های کارخانه ها، به ترتیب از عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در این کارخانه ها در زیرساخت فنی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، زیرساخت ها، زیرساخت فنی، فاکتورهای موفقیت، کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد. ماتریس اهمیت، عملکرد
 • امین فیضی *، وحید ستاری نائینی، مجید محمدی صفحات 31-40
  شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ برای مسیریابی محسوب می شود که برای مسیریابی در این شبکه ها، پروتکل های مسیریابی باید قوی و قابل اعتماد باشد. یکی از پروتکل های مسیریابی شناخته شده در شبکه های بین خودرویی، پروتکل مسیریابی AODV است. اعمال این پروتکل مسیریابی بر روی شبکه های بین خودرویی نیز دارای مشکلاتی می باشد که با افزایش مقیاس شبکه و تعداد گره ها، تعداد پیام های کنترلی در شبکه افزایش می یابد. یکی از روش های کاهش سربار در پروتکل AODV، خوشه بندی کردن گره های شبکه است. در این مقاله برای خوشه بندی کردن گره ها از الگوریتم تغییریافته K-Means و برای انتخاب سر خوشه از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی باعث بهبود بار مسیریابی نرمال شده و افزایش نرخ تحویل بسته در مقایسه با پروتکل مسیریابی AODV شده است.
  کلیدواژگان: شبکه های بین خودرویی، پروتکل مسیریابی AODV، خوشه بندی، الگوریتم ازدحام ذرات
 • دکتر محمدرضا غلامیان، عظیمه مظفری * صفحات 41-54
  هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای بخش بندی مشتریان بانک بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت می باشد. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل RFM شامل تازگی مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولی مبادله (M) برای از بین بردن عدم قطعیت حاکم بر آن ها، از تئوری اعداد خاکستری استفاده شده و با استفاده از یک روش متفاوت به بخش بندی مشتریان پرداخته شده است. به این ترتیب مشتریان بانک به سه بخش یا خوشه اصلی تحت عنوان مشتریان خوب، معمولی و بد تفکیک شده اند. پس از اعتبارسنجی خوشه ها با استفاده از شاخص های دان و دیویس بولدین، ویژگی های مشتریان در هر یک از بخش ها شناسایی شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: مدلRFM، عدم قطعیت، بخش بندی، عدد خاکستری، داده کاوی
 • علی نقی مصلح شیرازی، علی محمدی، حبیب الله رعنایی، حمید هنرپروران * صفحات 55-70
  در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی یاد می شود. از این رو توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست گذاری ارتقای شاخص های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل های مختلف شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخصهای مذکور، حلقه های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخصهای اجتماعی، فرهنگ سازی بهره-برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، پویایی شناسی سیستم
 • مهدی طالبی *، دکتر عباس وفایی، دکتر امیرحسن منجمی صفحات 71-82
  درب ها نشانه ی مهمی جهت ورود و خروج از ساختمان برای افراد نابینا و ربات ها می باشند. تشخیص درب در محیط های بیرونی به یکی از مسائل دشوار در بینایی کامپیوتر تبدیل شده است؛ زیرا معمولا̎ در درب های محیط های بیرونی، ویژگی های یک درب ساده مانند دستگیره، گوشه ها و فضای خالی بین درب و زمین آشکار نیستند. در این مقاله، روشی برای تشخیص درب در محیط های بیرونی ارائه می شود. پس از استخراج خطوط و حذف خطوط اضافی، ناحیه ی بین خطوط عمودی تشکیل می شود و ویژگی های هر ناحیه شامل ارتفاع، عرض، محل، رنگ، بافت و تعداد خطوط داخل ناحیه استخراج می گردند. سپس از دانش اضافی مانند وجود درب در پایین تصویر، ارتفاع و عرض معقول درب و اختلاف رنگ و بافت درب با ناحیه ی اطراف، برای تصمیم گیری وجود درب استفاده می شود. این روش بر روی مجموعه تصاویر eTRIMS و مجموعه تصاویر خودمان شامل درب های منازل، آپارتمان ها و فروشگاه ها امتحان شده است و نتایج ارائه شده، برتری روش پیشنهادی نسبت به روش های پیشین را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بینایی کامپیوتر، تشخیص درب، استخراج خطوط، رنگ، بافت
|
 • Mohammad Fathian * Marzieh Rahmani, Said Yaghobi Pages 1-14
  The current study seeks to provide a conceptual model of structural equation modeling through an explanation of the gap in scientific studies on the localization of factors affecting electronic service quality of online stores in the country. This is a quantitative-survey study in which a structured questionnaire is distributed among the customers of three online stores. Cronbach's alpha will be applied to determine the reliability of the questionnaire Exploratory factor analysis to classify the sub-indices and confirmatory factor analysis are used to assess the validity of the variables and indicators derived from them. Then, factors affecting the quality of electronic services will be defined in 37 sub-indices and 5 main criteria using exploratory factor analysis as: Trust, Reliability and Fulfillment, Site Engineering, Enjoyment, and Communications. The effectiveness of each of the main indicators of the quality of e-services will be addressed as well. Also, based on a conceptual model fit, the consistency of the collected data with the conceptual model will be analyzed. Finally, using Friedman test, all the factors will be prioritized.
  Keywords: Electronic store, Electronic Service, Quality, Structural Equation
 • Elham Dehghani *, Amir Manian, Hasanali Nemati Pages 15-30
  The electronic commerce is considered as one of the strategies to maintain competitive advantage in the companies. To have a successful electronic commerce in each business, some requirements and infrastructures are needed in advance. "Technical infrastructure" is as the most fundamental and most important infrastructure for electronic commerce. In this study, a comprehensive model is presented that introduces the effective factors on the success of electronic commerce in the technical infrastructure and shows that how by using importance-performance analysis model, it can be possible to identify the undesirable infrastructure factors that lead to unsuccessfulness of electronic commerce in each business and prioritize them for improvement and, technical infrastructure of electronic commerce and it’s capabilities which are necessary for successful implementation will be reviewed and technical infrastructure factor that cause failure of the e-commerce in the tile and ceramic industry of Maybod county, as one of the main centers of ceramic and tile production in the world and the biggest exporter of tiles in Iran, will be evaluated using the " analysis of importance- Performance" method. The results indicate that the internal infrastructure as well as the hardware and software available in theses firms, have acceptable condition and non-use of electronic payments, poor public infrastructure (Internet), lack of enough human force and undesirable capability of websites, are the main factors for failure of electronic commerce in term of technical infrastructure in these firms, respectively. [dm1]
  Keywords: electronic commerce, infrastructures, technical infrastructure, success factors, tile, ceramic factories in Meybod County, Importance Performance matrix
 • Amin Feyzi *, Vahid Sattari Naeini, Majid Mohammadi Pages 31-40
  Vehicular Ad hoc networks are a subset of mobile Ad hoc networks in which vehicles are considered as network nodes. Their major difference is rapid mobility of nodes which causes the quick change of topology in this network. Quick changes in the topology of the network are considered as a big challenge For routing in these networks, routing protocols must be robust and reliable. AODV Routing protocol is one of the known routing protocols in vehicular ad hoc networks. There are also some problems in applying this routing protocol on the vehicular ad hoc networks. The number of control massages increases with increasing the scale of the network and the number of nodes . One way to reduce the overhead in AODV routing protocol is clustering the nodes of the network. In this paper , the modified K-means algorithm has been used for clustering the nodes and particle swarm optimization has been used for selecting cluster head. The results of the proposed method improved normalized routing load and the increase of the packet delivery rate compared to AODV routing protocol.
  Keywords: vehicular ad, hoc networks, AODV routing protocol, clustering, particle swarm optimization
 • Mohammad Reza Gholamian, Azime Mozafari * Pages 41-54
  The purpose of this study is presentation a method for clustering bank customers based on RFM model in terms of uncertainty. According to the proposed framework in this study after determination the parameter values of the RFM model, including recently exchange (R), frequency exchange (F), and monetary value of the exchange (M), grey theory is used to eliminate the uncertainty and customers are segmented using a different approach. Thus, bank customers are clustered to three main segments called good, ordinary and bad customers. After cluster validation using Dunn index and Davis Bouldin index, properties of customers are detected in any of the segments. Finally, recommendations are offered to improve customer relationship management system.
  Keywords: RFM Model, Uncertainty, Clustering, Grey Number, Data Mining
 • Ali Naghi Mosleh Shirazi, Ali Mohammadi, Habibollah Ranaei, Hamid Honarparvaran * Pages 55-70
  In the recent years, developments in the field of information and telecommunications are pursued by major changes in different areas of human life. Human has constantly employed the technology and track record of human life is abundant with innovation in information and communication technologies (ICT) which are called as new or high- technology. Therefore, ICT Development Indices (IDI) are remarkably important. This research purports to design a model of system dynamics (SD) on the policy of upgrading indices of Iran ICT network. Accordingly, after investigating the IDI and mining the indices, the causal loops and flowchart are depicted through using the SD (system dynamics). The results of simulation show that the behavior of studied key variables, after performing enhancing economic growth policies, improved the quality and quantity of ICT infrastructure, social indices, the culture of employing ICT, and the technical knowledge of ICT operators and the enhancing process has accelerated.
  Keywords: Information, Communication Technologies (ICT), Information, Communication Technologies Development Indices (IDI), system dynamics (SD)
 • Mehdi Talebi *, Abbas Vafaei Dr., Amirhassan Monadjemi Dr Pages 71-82
  Doors are a significant object for the visually impaired and robots to enter and exit buildings. Although the accuracy of door detection is reported high in indoor scenes, it has become a difficult problem in outdoor scenes in computer vision. The reason may lie in the fact that such properties of a simple ordinary door such as handles, corners, and the gap between the door and the ground may not be visible due to the great variety of doors in outdoor environments. In this paper, we present a vision-based method for detecting building entrances in outdoor images. After extracting the lines and deleting the extra ones, regions between the vertical lines are specified and the features including height, width, location, color, texture and the number of lines inside the regions are obtained. Finally, some additional knowledge such as door existence at the bottom of the image, a reasonable height and width of a door, the difference between color and texture of the doors and those of the neighboring regions, and numerous lines on doors is used to decide on door detection. The method was tested on eTRIMS dataset and our own dataset including doors of houses, apartments, and stores leading to acceptable results. The obtained results show that our approach outperforms comparable state-of-the-art approaches.
  Keywords: Computer vision, entrance detection, lines extraction, color, texture