فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (بهار 1397)
 • وی ژة قرآن بسندگی
 • تاریخ انتشار: 1397/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 5
 • دکترعلیرضا رحیمیان، دکتر سید عبدالحمید ابطحی صفحه 10
  در این گفتار، بعضی از ادله عقلی قرآن بسندگان ایران، نقد و بررسی می شود. نگارندگان عقیده دارند که قرآن بدون روایات، رمز و معما نیست و می توان حقایقی از آن فهمید، وابستگی قرآن به مبین استبعاد عقلی ندارد و ادعای استبعاد در این زمینه، نوعی مغالطه است. همچنین نیاز قرآن به مبین، نقصی برای قرآن نیست. نگارندگان نقش های احتمالی مبین را روشن ساخته اند. نیز حق بیان و توضیح برای آورنده قرآن را به حکم عقل تبیین می کنند.
  اشاره به موارد تعارض درونی آراء مدعیان کفایت کتاب، تفاوت جوهری بیان پیامبر با تلاش ما در فهم قرآن، و اهمیت تسلیم به شان نبی نسبت به قرآن، عناوین دیگر مقاله اند.
  کلیدواژگان: قرآن و مبین، قرآنیون ایران، قرآن بسندگی، تبیین قرآن
 • دکتر سیدعلیرضا حسینی شیرازی، دکتر مریم ولایتی صفحه 58
  نوشتار حاضر می کوشد با تبیین ماهیت اعتبارسنجی احادیث شیعه، دیدگاه گروه؛ موسوم به قرآنیان ایران را نقد و آسیب شناسی کند. نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه، نظامی خاص است که در آن اطلاق واژه ضعیف برای راوی، هرگز به منزله کنار نهادن کامل روایات وی نیست، بستر نقل احادیث شیعه هرگز دست خوش تاثیرات مخرب غلات آن هم در حد وسیع و گسترده نشده و در نتیجه دستاویز قرآنیان در این خصوص قابل نقد و تبیین است. در این نظام اعتبارسنجی، تنها دامنه و گستره مفهومی واژه ها دگرگون خواهد شد، نه این که واژه ای به عنوان یک مشترک لفظی در نظر گرفته شود و آن گاه مفهومی به دلخواه بر آن حمل گردد.
  کلیدواژگان: جریان سلفی گری ایرانی، قرآنیان، اعتبارسنجی حدیث شیعه، نظام حاکم بر اعتبارسنجی حدیث
 • دکتر سیدعلی پورمنوچهری، محمدرضا فارسیان صفحه 84
  در میان قرآن بسندگان میرزا «یوسف شعار» موسس مکتب تفسیر در تبریز و تهران سعی بلیغی در اشاعه تفکرات خویش نموده است. شعار بر فهم مستقل قرآن تاکید ورزیده و علاوه بر قطعیت صدور، بر دلالت قطعی قرآن نیز حکم می کند. او با درکی ناصحیح از تفکر عقلانی در فهم معارف قرآنی راه تفسیر به رای را پیموده و ناکامی خویش را در درک معارف صحیح عرضه نموده است. در این گفتار، رویکردهای تفسیری او نقد و بررسی می شود.
  کلیدواژگان: قرآن بسندگی، یوسف شعار، فهم مستقل قرآنی، مکتب تفسیر
 • حسین محققی، دکتر رسول محمدجعفری صفحه 106
  یکی از بن مایه های اصلی تفسیر المیزان، در «تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن» است که علامه طباطبایی سال ها پیش از نگارش المیزان در شهر تبریز اقدام به تالیف آن کرده بود. در او با دو شیوه نقلی و اجتهادی، در صدد تفسیر آیات قرآن برآمده است. تفسیر نقلی در دو شیوه تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به روایت تجلی یافته است. روش تفسیر قرآن به قرآن خود در ابعاد: تبیین مبهمات، تخصیص عمومات، تقیید مطلقات و... نمود پیدا کرده و روش تفسیر قرآن به روایت نیز در محورهای: تبیین آیه با روایت، بیان جری و تطبیق آیه با روایت و... تحقق یافته است. روش تفسیر اجتهادی در البیان نیز در سه شیوه تفسیر لغوی، ادبی و عقلی بوده است. به طور کلی ساختار این تفسیر این گونه بوده که علامه پس از مختصر تبیینی که از آیه با استفاده از لغت، قواعد ادبی، عقل و آیات ارائه کرده، به نقل و تحلیل روایات مرتبط با آیه پرداخته است.
  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن، روش نقلی، روش اجتهادی
 • حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدحسن وکیلی صفحه 124
  نگارنده پس از بیان مقدماتی در مورد تفسیر قرآن و فرآیند فهم متون، برای تبیین روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی بر اساس دو کتاب او، المیزان و قرآن در اسلام، رویکرد تفسیری او را بر این مبنا می داند که قرآن در دلالت خود، تام و مستقل و بی نیاز از هر توضیح دیگری حتی روایات است، ولی ما در مرحله فهم قرآن به دلالت اهل بیت نیاز داریم. و این به دلیل علو شان و بلندی معانی آن و ناتوانی ادراک ما از فهم آن است. جنایات دشمنان اهل بیت در ممانعت امت از دسترسی به سخنان تفسیری اهل بیت، ضوابط بهره گیری از روایات تفسیری، و توضیح جایگاه مخالفان رویکرد طباطبایی عناوین فرعی دیگر مقاله اند.
  کلیدواژگان: طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر قرآن به قرآن، المیزان (کتاب)، قرآن در اسلام (کتاب)، نقش روایات در تفسیر قرآن، روشهای تفسیری
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمد بنی هاشمی، حجت الاسلام دکتر سعید مقدس صفحه 149
  اصل نفی تشبیه میان خدا و مخلوقات، یکی از اساسی ترین پایه های معارف اعتقادی شیعی است. همچنین با رویکرد شیعی، نمی توان قرآن را در رساندن مقاصد خود، مستقل از پیامبر اکرم6 و اهل بیت ایشان: دانست. این دو رویکرد، به عنوان یک رویکرد کلامی و یک رویکرد تفسیری، ارتباطی گسترده با هم دارند، چنانکه مرحوم میرزای اصفهانی در مباحث قرآنی خود نشان داده که اصل نفی تشبیه را به عنوان زیربنای حجیت جمعیه قرآن کریم به حساب آورده است. موضوع این مقال توضیح همین پیوند و نتایج آن است.
  کلیدواژگان: اصل نفی تشبیه، حجیت جمعیه، وجه آیه بودن، کلام و لفظ، امر عقلی و عقلایی، نصوص، میرزا مهدی اصفهانی، شناخت قرآن
|
 • Alireza Rahimian, Seyyed Abdulhamid Abtahi Page 10
  In this article, some logical reasons of Iranian Quraniyuns on why Quran suffices is studied. The authors of the present study argue that the Quran minus traditions is not a secret code and it is possible to understand some of its truth; it is not against logic if we believe Quran is dependent to an explanatory. To claim lack of this dependency is a false reasoning. Also, the need of the Quran to a clarifier and explanator ( (ãÈیøä is not a defect for the Quran. The authors have made the possible roles of ãÈیøä clear. They also regard it is the command of wisdom to give right of explanation and expression to the bringer of Quran. The other topics of this article are as follows: Referring to internal contradictions of the claims of the claimants regarding the adequacy of the Book, the intrinsic difference between the expression of the Prophet and our attempt to understand the Quran, and the importance of surrendering to the dignity of the prophet to the Quran.
 • Seyyed Alireza Hosseini Shirazi, Maryam Velayati Page 58
  The present paper, by explaining the nature of the validation process taken towards the Shia hadiths, aims at evaluating the opinions of the group called Iran’s Quraniyuns. The system governing the validating process of Shii hadiths is a special system in which applying the word “weak” to a narrator does not equal complete rejection of his traditions; the narration realm of the Shia hadiths has never been manipulated by the destructive effects of exaggerators ( ÛáÇÊ ), specifically in an extensive way. Therefore, the Quranic findings in this regard can be a subject of evaluating and criticizing. In this validating system, only the scope and domain of the meanings of the terms will be changed, rather than a term be regarded as a literally-common word and then an arbitrarily meaning is carried upon it.
 • Seyed Ali Pour Manouchehri, Mohammad Reza Farsian Page 84
  Among the believers of Quran sufficiency, Mirza "Yusuf Shoar", the founder of the commentary school in Tabriz and Tehran, has made an effort to disseminate his thoughts. He emphasizes on the independent understanding of the Quran, and in addition to the certainty of issuance, he claims the definitive implications of the Quran. He, due to incorrect understanding of logical thinking to comprehend Quranic teachings, revokes to subjective interpretation (ÊÝÓیÑ Èå ÑÇی) and failed understand the correct teachings. In this speech, his interpretive approaches are evaluated.
 • Hossein Mohagheghi, Rasoul Mohammad Jafari Page 106
  One of the main cores of Tafsir al-Mizan is in the "Tafsir Al-Bayan Fi Al-Muwafeghat Bayn Al-Hadith and Al-Quran" that Allameh Tabatabai had written several years before writing of al-Mizan in the city of Tabriz. In that book, he has tried to interpret Quranic verses by taking two methods of Naghli and ijtihadi. “Tafsir Naghli has been manifested in two ways of interpreting Quran by the Quran and the Quran by Traditions. The method of interpreting the Quran by the Quran itself is realized in the following aspects: the explanation of vague points, the allocation of public topics, etc., and the method of the interpretation of the Quran by traditions is realized in the following axes: the explanation of verse by tradition, and the adaptation of the verse by tradition and etc. The method of ijtihadi interpretation in al-Bayan has also been in three methods of interpretation (Tafsir): lexical, literary, and rational. In general, the structure of this interpretation was in a way that Allameh, after a brief explanation of the verse by defining its words, literary rules, by wisdom and other verses, has quoted and evaluated the traditions related to the verse.
 • Mohammad Hasan Vakili * Page 124
  Having mentioned some preliminaries about the interpretation of Quran, the author of the present article embarked on Tabatabaee’s opinions regarding Interpreting Quran by Quran based on his two books, “ Al-Mizan” and “ Quran in Islam”. He regarded his approach to interprete Quran on the basis that Quran is totally needless of any help to be interpreted even traditions, but we are in need of traditions of infallible Imams to understand Quran. This is due to the greatness and deepness of Quran’s meanings and unability of us to comprehend. Cruelties of enemies of Ahlul Bayt to prevent people of accessing infallibles interpreting traditions, criteria to benefit from interpreting traditions, and explaining the opposite views are other issues included in this article.
 • Seyyed Mohammad Bani Hashemi, Saeed Holy Page 149
  The principle of negation of likeness between God and creatures is one of the most basic foundations of the Shii beliefs. Also, in the Shiite approach, the Quran, to transfer its messages, can not be considered independent of the Prophet and his Ahlul-Bayt. These two approaches, a Kilam-based approach (literally "science of discourse") and an Tafsirbased approach (interpretational), have a widespread relationship with each other, as the late Mirza Isfahani has shown in his Quranic discussions that he considers the principle of the negation of likeness as the foundation of the collective proofs (ÍÌیÊ ÌãÚیå) of the Holy Quran. The subject of this article is to explain this link and its results.