فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/31
 • تعداد عناوین: 14
|
 • منوچهر امیدواری*، غلامرضا قره داغی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  مدیران به منظور ایجاد مزیت ‏و ‏توانمندی های کسب و کار اقدام به برون سپاری بخشی از فعالیت های سازمان به پیمانکاران واجد شرایط می نمایند. انتخاب پیمانکار اصلح از میان پیمانکاران تایید صلاحیت شده می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری نموده و سبب حفظ منابع سازمان گردد. با توجه به پیچیدگی، خطرات و شرایط صنعت نفت، یکی از معیارهای مهم در انتخاب پیمانکاران در این صنعت معیار ایمنی است، پیمانکاران می بایست علاوه برداشتن معیارهایی نظیر توان مالی، تجربه، منابع انسانی متخصص و... دارای سازمان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) قابل قبول و عملکرد مناسب باشند . هدف از این مطالعه تعیین الگوی انتخاب پیمانکاران با استفاده از روش تلفیقی GDEMATEL-ANP و تحلیل خاکستری با رویکرد ایمنی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه در نظر داریم با استفاده از روش ترکیبی GDANP و روش تحلیل رابطه خاکستری نسبت به رتبه بندی معیارها و انتخاب پیمانکار برتر (مطالعه موردی در صنعت نفت) بپردازیم تا با ایجاد یک ساختار مفهومی بتوان کیفی بودن و تاثیر قضاوت های شخصی ارزیاب را در فرایند ارزیابی و انتخاب پیمانکاران به حداقل برسانیم.
  نتایج
  نتایج بخش GDEMATEL-ANP تحقیق نشان داد که بین معیارهای فاز آنالیز ایمنی فنی و ارزیابی ایمنی فنی ارتباط درونی وجود دارد. همچنین نتایج نهایی حل ANPاین تحقیق نشان داد که مهمترین شاخص ایمنی در انتخاب پیمانکاران در صنعت نفت عبارت است از سوابق ایمنی و سرمایه گذاری انجام شده در بخش ایمنی .
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داده است که بین شاخص های ارزیابی ارتباط درونی وجود دارد و هر کدام از شاخص های ارزیابی می تواند از سایر شاخص ها تاثیر بگیرد که لازم است در ارزیابی شاخص ها، این مسئله مدنظر قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیان کننده خطرات این صنعت و تاثیر آموزش ایمنی و سرمایه گذاری انجام شده در بخش ایمنی در عملکرد سایر بخش ها و کل سازمان است.
  کلیدواژگان: ایمنی، انتخاب پیمانکار، GANP، GDEMATEL، تحلیل رابطه ای خاکستری
 • حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مجتبی نخعی پور، حسن ایروانی، سمیه آرزومندان، حسین شجاعی فرح آبادی * صفحات 13-25
  زمینه و هدف
  ترکیبات آلی فرار به دلیل اثرات مختلف بر روی سلامت افراد، از نگرانی های زیست محیطی به شمار می آیند. این ترکیبات گروه بزرگی از مواد ازجمله تولوئن را شامل می شوند، امروزه بکار بستن بسترهای کاتالیستی یکی از راه های کنترلی این آلاینده ها می باشد که در این تحقیق به بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ) (TiO2 تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5 (ZSM-5) پرداخته شده است.
  روش بررسی
  ابتدا بستر ZSM-5 به صورت گرانول تهیه شد. سپس نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با نسبت وزنی 5 درصد بر روی آن تثبیت شدند. به منظور تعیین ویژگی های بسترها از آنالیزهای BET، BJH، XRD، EDS و SEM استفاده شد. درنهایت عملکرد بسترها در حذف بخار تولوئن در دو غلظت ppm50 و ppm300 در سیستم دینامیک موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمایش های دستگاهی نشان داد که ZSM-5 دارای سطوحی متخلخل با سطح ویژه m2/g 356.4 بوده که بعد از کلسینه کردن در دمای °c 450 به m2/g 332.5 کاهش یافت. نتایج حاصل از فرایند تجزیه فتوکاتالیستی نشان داد که بستر ZSM-5/TiO2 بهترین کارایی را در غلظت ppm50 داشته به طوری که موفق به حذف 42% بخارهای تولوئن گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج کسب شده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت ZSM-5 می تواند روش مناسبی جهت حذف بخارهای تولوئن و دیگر آلاینده های مشابه باشد.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیوم(TiO2)، تولوئن، فتوکاتالیست، زئولیت ZSM-5
 • علی احمدآبادی، سید حسن طاووسی، علیرضا صداقت، فائزه سردار آنتیقچی، مجید خادم رضاییان * صفحات 26-35
  زمینه و هدف
  خواب با کیفیت به صورت دستیابی فرد به خواب عمیق تعریف می شود. بیش از نیمی از پرستاران از اختلالات خواب رنج می برند. هدف مطالعه حاضر مقایسه کیفیت خواب درک شده در پرستاران بخش سوختگی با سایر پرستاران است.
  روش بررسی
  در یک طراحی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1395، 55 پرستار شاغل در بخش سوختگی با نمونه ای معرف از پرستاران سایر بخش های بالینی مورد مقایسه قرار گرفتند. نسخه استاندارد پرسشنامه سنجش کیفیت خواب پیتسبورگ برای آنها تکمیل شد. داده ها توسط SPSS نسخه 5/11 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تمام پرستاران بخش سوختگی (55 نفر، 100%) و 96% از سایر پرستاران (48 نفر) اختلال خواب داشتند که تفاوت آماری معنی داری بین این دو وجود نداشت. تنها کارآیی خواب در پرستاران بخش سوختگی (85% بدون اختلال خواب) بهتر از پرستاران سایر بخش ها (64% بدون اختلال خواب) بود(01/ 0p=). کیفیت خواب به طور معنی داری با افزایش سن (02/0=p و 23/0-=r) و افزایش سابقه کار (01/0=p و 23/0-=r) کاهش می یافت اما با اضافه کاری (38/0=p و 08/0-=r) رابطه ای نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلالات خواب، به نظر می رسد مداخلات غربالگری باید در نظام پرستاری مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم این رویکرد بتواند منجر به شروع زودهنگام مداخلات درمانی برای کاهش و یا حتی حذف بار ناشی از اختلال خواب شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، پرستار، بخش بالینی، پرسشنامه پیتسبورگ
 • آتنا رفیعی پور، محسن عسگری، منصور آذری*، فائزه عباس گوهری صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  روغن های معدنی از مشتقات نفت هستند که در فرایندهای فلزکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در سالهای اخیر توجه به کیفیت تصفیه روغن های معدنی منجر به تغییراتی در حدود مجاز مواجهه آن شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و ماوراءبنفش در تعیین مقدار روغن های معدنی طراحی شده است.
  روش بررسی
  روغن های معدنی در دو شکل نو و استفاده شده از فرایند فلزکاری تهیه شد. پس از تعیین دانسیته، دو نوع روغن در غلظت های یکسان(دامنه غلظتی μg/sample10-2250) بر روی فیلترهای استرسلولزی اسپایک شد . تتراکلریدکربن و پنتان سرد به ترتیب به عنوان حلال استخراج کننده برای FT-IR و UV استفاده شدند. پارامترهای اعتباربخشی شامل دقت، صحت، حد تشخیص و حد تعیین کمی در هر دو روش بررسی شد.
  یافته ها
  دامنه غلظتی قابل تشخیص در دو روش FT-IR و UV به یکدیگر نزدیک بودند. ضریب تغییرات درون روز و برون روز برای روغن نو در روش های FT-IR وUV به ترتیب برابر 04/5، 57/3 و 16/6 و 01/6 و برای روغن های استفاده شده به ترتیب 12/5 و 21/5 و 36/6 و 13/6 درصد به دست آمد. درصد بازیافت دو روش تفاوت معنی داری نداشت(461/0=P). حد تشخیص روغن های معدنی نو و استفاده شده در روشFT-IR و UV به ترتیب برابر با 61/2، 22/2 و83/7، 74/7 و حد تعیین کمی به ترتیب 2/8، 3/7 و 84/25 و 55/25 μg/sample به دست آمد.
  نتیجه گیری
  روش FT-IR در مقایسه با روش UV از دقت بالاتری در تشخیص روغن های معدنی برخوردار می باشد. نتایج آزمون های اعتباربخشی نشان داد که هر دو شیوه می توانند همانند روش های NIOSH برای اندازه گیری روغن های معدنی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: روغن های معدنی، طیف سنجی، ماوراءبنفش، مادون قرمز تبدیل فوریه، پارامترهای اعتباربخشی
 • زهرا اسدی، حسین اکبری، سمیرا قیاسی، علیرضا دهدشتی، مسعود مطلبی کاشانی * صفحات 55-64
  هدف و
  زمینه
  شیوع بالای حوادث و آسیب های شغلی در صنایع ذوب فلز به دلیل ماهیت فرآیند ها در این صنایع در مطالعات قبلی نشان داده شده است.همچنین مشخص شده بیش از 70 در صد از این حوادث به دلیل رفتار های ناایمن کارگران رخ میدهد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وواکاوی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1395 انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بر روی 178 نفر از پرسنل صنایع ذوب فلز صورت گرفت. اعمال ناایمن این افراد از طریق مشاهده و با استفاده از چک لیست تارانت وروش نمونه برداری تعیین گردید.همچنین اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.نتایج با استفاده ازآزمونهای آماری کای دو،تی تست،آنالیز واریانس ورگرسیون خطی و با کمک نرم افزار 16spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  23/43درصد ازرفتارهای کارکنان از نوع ناایمن بود.بیشترین عمل ناایمن عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی 1027مورد (1/38% ) وکمترین آن بی احتیاطی 2 مورد (07/0% ) بود.بین اعمال ناایمن با سن،میزان تحصیلات،میزان استعمال دخانیات،واحدهای کاری،میزان آموزش ایمنی و بهداشتی وتخصصی رابطه معنی داری مشاهده گردید) 05/0> p.value)
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد فراوانی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز زیاداست و بیشترین عمل ناایمن مشاهده شده مربوط به عدم استفاده ازوسایل حفاظت فردی میباشد. لذا تهیه وتوزیع وسایل حفاظت فردی با کیفیت مطلوب، بکارگیری سیستم های تشویقی جهت استفاده از این وسایل ونیز اجرای دوره های آموزشی تخصصی دراین زمینه میتواند بطورموثری موجب کاهش اعمال ناایمن وحوادث ناشی ازکاردرصنایع ذوب فلز گردد.
  کلیدواژگان: اعمال ناایمن، حوادث شغلی، صنایع ذوب فلز
 • علیرضا تشکریان جهرمی*، سیدعلیقلی روشن، جواد عزیزی، سجاد حجت دوست صفحات 65-73
  زمینه و هدف
  منابع انسانی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می رود. بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می تواند بر عملکرد سازمانی موثر باشد، از اهمیت روزافزونی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تواناسازی و مهارت های ارتباطی پرسنل بیمارستان با راندمان شغلی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداری،مدیران،کارشناسان و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی می باشد که تعداد آنها در سال 1395، 150 نفر بوده است. روش نمونه گیری با استفاده از فرمول کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است. از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS به منظور تحلیل مدل و فرضیه ها استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تواناسازی کارکنان و خبرگی ارتباطی آنها بر راندمان شغلی کارکنان تاثیر دارد و تمامی فرضیات دارای سطح معناداری کمتر از 05/ می باشند و مورد تایید قرار گرفتند. آلفای کرونباخ متغیرهای تواناسازی، خبرگی ارتباطی و راندمان شغلی کارکنان به ترتیب 88/0 و 87/0 و 81/0 که نشان از تایید ارتباط متغییرها و مدل پژوهش بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که با انتقال اطلاعات شغلی کارکنان به یکدیگر، دلسوزی نسبت به کار خود و انجام آن با کیفیت تمام، رعایت نظم و مقرارات اداری، جلوگیری کردن از اتلاف وقت و انجام کارهای بیهوده، ایجاد حس مسئولیت در بین کارکنان و احترام گذاشتن به همکاران راندمان شغلی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تواناسازی، مهارت های ارتباطی، راندمان شغلی، کارکنان، بیمارستان شهید بهشتی
 • احمد جنیدی جعفری، مسعود بابا، محسن دولتی * صفحات 74-83
  زمینه و هدف
  حوادث و بلایا از جمله بلایای طبیعی و انسان ساخت باعث به وجود آمدن پیامدهای زیان بار مختلفی در جامعه می شود. حوزه سلامت در بلایا نقش اساسی در کاهش مرگ و میر و صدمات دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ایمنی و خطر مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 94 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی می باشد. جهت اجرای مطالعه از دستورالعمل ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی استفاده گردید و فرم های شناخت مخاطرات تهدیدکننده، ارزیابی آمادگی عملکردی، ارزیابی آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای در سطح 214 واحد بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تکمیل گردید. پس از تحلیل جمع بندی نتایج تمامی مراکز سطح ایمنی، میزان آسیب پذیری و آمادگی مراکز به صورت درصد محاسبه گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سطح آمادگی عملکردی 23 درصد، سطح ایمنی عناصر غیر سازه ای، سازه ای و ایمنی کل به ترتیب 27، 20 و 22 درصد می باشد. همچنین شاخص سطح ایمنی در برابر بلایا 3 از 10 برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج وضعیت فعلی آمادگی مراکز در برابر بلایا فاصله زیادی با سطح مطلوب دارد. این وضعیت ناشی از نبود تشکیلات منسجم مدیریت خطر بلایا، نبود بودجه کافی و دانش نسبت این موضوع می باشد. در نتیجه بایستی اقدامات مناسبی در بخش مدیریت خطر بلایا به ویژه در افزایش درک خطر بلایا در سطح مسئولین و جامعه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: بلایا، ایمنی، خطر، آمادگی
 • مجید فلاحی*، مجید معتمدزاده، رشید حیدری مقدم، مریم فرهادیان، فاطمه ابارشی صفحات 85-95
  زمینه و هدف
  فن آوری مدرن در بسیاری از محیط های کار نیازهای شناختی بیشتری را نسبت به نیازهای جسمانی به اپراتورها تحمیل می کند. افزایش نیازهای شناختی در شرایط واقعی محیط کار می تواند بر سلامت روانی و عملکرد اپراتورها تاثیر سوء بگذارد. این مطالعه با هدف ارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری اپراتورهای اتاق کنترل ترافیک شهری انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه 16 نفر از اپراتورهای اتاق کنترل به صورت داوطلبانه انتخاب گردیدند. در روز آزمایش در شرایط استراحت برای هر اپراتور قبل و بعد از انجام کار و به مدت 5 دقیقه شاخص های فیزیولوژیک اندازه گیری شد. با توجه به حجم ترافیک شهری (در شرایط کار فکری کم و کار فکری زیاد) به مدت 5 دقیقه برای هرشرایط اندازه گیری شاخص ها انجام شد و هر اپراتور در پایان هر مرحله پرسشنامه شاخص بار کار ناسا را تکمیل می کرد. داده ها با آزمون های تی زوجی و آنالیز واریانس اندازه گیری های تکراری با نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی-زوجی نشان داد به جز بعد نیاز جسمانی، تفاوت معنی داری بین پاسخ های ذهنی اپراتورها در سایر ابعاد شاخص بار کار ناسا در شرایط کار فکری کم نسبت به کار فکری زیاد وجود داشت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین ضربان قلب، شاخص های SDNN و RMSSD، شاخص نسبت فرکانس پایین به فرکانس بالا با افزایش سختی کار فکری نسبت به شرایط استراحت قبل و بعد در اپراتورها وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با افزایش حجم ترافیک فشار ذهنی زیادی به اپراتورها تحمیل می شود که کار در چنین شرایطی احتمالا می تواند منجر به مشکلات روانی و کاهش عملکرد اپراتورها در آینده گردد. از این رو در اتاق کنترل ترافیک سازماندهی و مدیریت منابع انسانی براساس بار کار فکری در شرایط مختلف کاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بار کار، ضربان قلب، شاخص بار کار ناسا، اتاق کنترل ترافیک
 • راضیه قاسمی، مهناز صارمی*، امیر کاوسی صفحات 96-105
  زمینه و هدف
  آموزش عالی نقش عمده ای در توسعه ی منابع انسانی و تربیت افراد متخصص دارد و افت تحصیلی زیان های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت ها وخانواده ها می کند. شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است. تمرینات منظم فیزیکی از مهم ترین بخش های سبک زندگی سالم و مرتبط با عملکرد بهتر تشخیص داده شده است. توانایی فیزیکی با میانجی گری توانایی شناختی موجب پیشرفت تحصیلی می شود. تحقیق حاضر گامی درجهت آزمون این فرضیه و سنجش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم حداکثرظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان می باشد.
  روش بررسی
  350 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این مطالعه شرکت کردند. نمونه ها پس از مطالعه و امضای رضایت نامه، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور را پاسخ و تست شناختی استروپ پیچیده وتست پله چستر را انجام دادند. داده های به دست آمده از این آزمون ها توسط نرم افزار 22SPSS و از طریق تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معنی دار در سطح 5 درصد بین توانایی فیزیکی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی را تشخیص داد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثر علی کلی حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی 559/0 ، مقدار تاثیر مستقیم حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی505/0 و مقدار تاثیری که با میانجی گری توانایی شناختی بر عملکرد تحصیلی می گذارد 054/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  مشابه تحقیقات پیشین ارتباط مثبت بین توانایی فیزیکی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی تایید شد. حداکثر ظرفیت هوازی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم با میانجی گری توانایی شناختی، عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر تمامی متغیرهای میانجی (که تا کنون شناسایی نشده اند) به درستی شناسایی و در این الگو جانمایی شوند ضریب اثر کل حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی افزایش می یابد و قوام الگوی فعلی ارتقاء خواهد یافت.
  کلیدواژگان: حداکثر ظرفیت هوازی، توانایی شناختی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
 • پریسا یاسمی نژاد*، محسن گل محمدیان، نسیم سجادی صفحات 106-115
  زمینه و هدف
  یکی از عمده ترین مسایل شغلی که معمولا به شکل واکنش در برابر فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان خدمات انسانی دیده می شود، پدیده ی فرسودگی شغلی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی به شیوه چند وجهی لازاروس بر ابعاد فرسودگی شغلی کارکنان بود.
  روش بررسی
  این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز کرمانشاه در سال 92-91 بود که به شیوه هدفمند 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایشی و گواه گمارده شدند. برای گروه آزمایش 8 جلسه مشاوره گروهی به شیوه چند وجهی برگزار شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش وگواه از نظر ابعاد خستگی، عملکرد شخصی و مسخ شخصیت تفاوت معنی داری وجود دارد و کارکنان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس آزمون به طور معنی داری، فرسودگی شغلی پایین تری داشتند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مداخله بر اساس رویکرد چندوجهی لازاروس روشی موثر در کاهش خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و همچنین افزایش عملکرد شخصی کارکنان است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی چندوجهی، فرسودگی شغلی، شرکت گاز
 • مرضیه هنربخش، مهدی جهانگیری * صفحات 116-125
  زمینه و هدف
  کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با طیف وسیعی از آلاینده های تنفسی از جمله آلاینده های بیولوژیکی و شیمیایی مواجهه دارند. برای حفاظت کارکنان در برابر این مخاطرات لازم است از ماسک های تنفسی با فاکتور حفاظتی مناسب استفاده شود. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک مخاطرات تنفسی به منظور تعیین فاکتور حفاظتی ماسک در یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی ابتدا با استفاده از روش واکاوی خطرات شغلی (JHA)، گروه ها و وظایف شغلی مشمول برنامه حفاظت تنفسی تعیین گردیدند. در مرحله بعد با استفاده از روش توصیه شده توسط موسسه تحقیقات رابرت- ساو در ایمنی و بهداشت شغلی(IRSST) فاکتور حفاظتی ماسک های تنفسی مورد نیاز در مشاغل مشمول حفاظت تنفسی تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد برای تعدادی از آلاینده های تنفسی موجود در بیمارستان، ماسک های (N95/FFP2)، از درجه حفاظتی کافی برخوردار نبوده و ضروری است از ماسک هایی با فاکتور حفاظتی بالاتر نظیر PAPR (ماسک های تصفیه کننده مجهز به نیروی محرکه تمام صورت یا دارای هلمت/هود) با کارتریج A1B1P3 استفاده شود.
  نتیجه گیری
  در شرایطی که امکان اندازه گیری و ارزشیابی آلاینده های تنفسی وجود نداشته باشد و به خصوص در مورد آلاینده های بیولوژیکی که فاقد روش های استاندارد اندازه گیری و نیز حدود مواجهه شغلی می باشند، استفاده از روش کیفی (نیمه کمی) ارائه شده توسط موسسه IRSST می تواند در تعیین فاکتور حفاظتی ماسک و نوع ماسک تنفسی، موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، فاکتور حفاظتی، ماسک، مخاطرات تنفسی، بیمارستان
 • علی صفری واریانی، سعید احمدی *، سجاد زارع، ویدا زراوشانی، معصومه قربانی ده صفحات 126-135
  زمینه و هدف
  استفاده از پمپ آب در ساختمان های مسکونی جهت تامین فشار آب موردنیاز، با ایجاد آلودگی صوتی و آزار ساکنین همراه است. لذا هدف مطالعه حاضر، کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پرده های آکوستیک طراحی شده در یک ساختمان مسکونی شهر قزوین می باشد.
  روش بررسی
  متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از مداخله کنترلی در اطراف منبع صوت با استناد به استاندارد Iso 9612 و با استفاده از تراز سنج صدا (Cell-450 Cassella) اندازه گیری شد. آنالیز فرکانس در پهنای یک اکتاوباند و در شبکه A صورت گرفت. مشخصه های آکوستیکی پرده های آکوستیک(ضخامت، جنس و ابعاد) بر اساس افت انتقال صدای مورد نیاز در فرکانس غالب تعیین شد. دبی حجمی هوای موردنیاز به منظور تنزل دما تا 40 درجه سانتیگراد در داخل محصورکننده برای حفظ شرایط دمایی مطلوب عملکرد پمپ با استفاده از قانون بقاء انرژی و جرم محاسبه شد. دمای داخل محفظه با دماسنج جیوه ای اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در اطراف پمپ به ترتیب dBA67 و dBA46 اندازه گیری شد. میزان افت الحاقی مورد نیاز در فرکانس غالب (2000 هرتز) جهت انطباق با استاندارد صدا در ساختمان های مسکونی 26 دسی بل در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی مورد نیاز برای ساخت پرده های آکوستیک محاسبه شد. متوسط تراز فشار صوت اندازه گیری شده پس از کنترل (dBA46) بامیزان پیش بینی شده برای آن از طریق محاسبات ریاضی (dBA47) تفاوت معنی داری نداشت. دبی حجمی هوای مورد نیاز جهت حفظ دمای 40 درجه سانتیگراد در داخل محفظه، 2/1 مترمکعب بر دقیقه محاسبه شد. دما در داخل محفظه 38 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد.
  نتیجه گیری
  کنترل آلودگی صوتی با استفاده از پرده های آکوستیک با هزینه و وزن کمتر، سرعت نصب و درزگیری بالاتر می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب در محصورسازی منابع صوتی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، پمپ آب، پرده های آکوستیک، کنترل صدا
 • پروین نصیری، محمدرضا منظم، فریده گل بابایی، علی اکبر شمسی پور، حسین عربعلی بیک، علیرضا مرتضی پور، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری * صفحات 136-145
  زمینه و هدف
  با توجه به توسعه شاخص های گرمایی متعدد و محدودیت های مربوط به هر یک، در این مطالعه کاربردپذیری و اعتبارسنجی شاخص حرارتی ناراحتی اصلاح شده (Modified discomfort index) در محیط های شغلی روباز مد نظر بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت مقطعی در تابستان 1395 در 12 معدن مصالح ساختمانی استان تهران و بر روی 175 کارگر مرد انجام گرفت. پارامترهای محیطی بهمراه پارامترهای فیزیولوژیکی (دمای دهانی، دمای پرده صماخ و دمای پوست) در 3 مقطع زمانی بطور همزمان اندازه گیری و همچنین شاخص Modified discomfort index به همراه 3 شاخص مستقیم حرارتی دیگر شامل Wet-bulb globe temperature، Oxford index وWet-bulb dry temperature مورد محاسبه قرار گرفتند. برای بررسی کاربردپذیری و اعتبار سنجی شاخص ناراحتی اصلاح شده، میزان همبستگی این شاخص با شاخص استاندارد WBGT و دو شاخص اشاره شده دیگر در ساعات مختلف روز به همراه پاسخ های فیزیولوژیک از طریق ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شاخص MDI بیشترین ضریب همبستگی را با پارامترهای محیطی دمای خشک (r=0/918، p-value <0/001) و رطوبت نسبی(r=0/43، p-value <0/001) نشان داده است. همچنین همبستگی این شاخص با دمای تر و دمای گویسان هم بسیار بالا بدست آمد (r>0/88، p-value <0/001). در بین شاخص های حرارتی استفاده شده در این مطالعه، شاخص MDI با سه شاخص دیگر بالاترین ضرایب همبستگی را نشان داد. از سویی دیگر بالاترین ضریب همبستگی با دمای دهانی مربوط به این شاخص بوده (r=0/508، p-value <0/001) و بالاترین ضریب همبستگی با دمای پرده صماخ و دمای پوست را پس از شاخص WBGT بخود اختصاص داد. در کلیه موارد ضریب همبستگی بسیار بالایی بین شاخص ناراحتی اصلاح شده با شاخص های دیگر در ساعات مختلف روز حاصل شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص MDI می تواند در عین ساده بودن، عدم نیاز به وسایل پیچیده اندازه گیری، داشتن ضریب همبستگی بالا با پارامترهای فیزیولوژیک، هزینه پایین و همچنین تفسیر آسان و ساده جایگزین مناسبی برای شاخص WBGT در گستره دمایی و رطوبتی مورد مطالعه باشد.
  کلیدواژگان: استرس حرارتی، شاخص های مستقیم، شاخص ناراحتی اصلاح شده، پارامترهای فیزیولوژیکی، معادن روباز
 • سید تقی میرمحمدی، نازنین دوغایی مقدم*، سیاوش اعتمادی نژاد، یحیی اسفندیاری، جمشید یزدانی، فاطمه احمدیان پور صفحات 146-157
  زمینه و هدف
  آرایشگران به دلیل مواجهه با رنگ مو، در معرض مواجهه با پارافنیلن دیامین هستند که سلامتی آنان را به مخاطره می اندازد. PPD باعث ایجاد سرطان خون و دیگر اختلالات خونی می شود. سمیت حاد PPD منجر به اختلال تنفسی، رابدومیولیز، نکروز ماهیچه و نارسایی کلیه ادم شدید در صورت و گردن می شود. همچنین منجر به نارسایی کلیه، افزایش لاکتات دهیدروژناز سرم، کراتین فسفوکیناز می شود. اندازه گیری غلظت PPD روشی مطمئن برای ارزیابی میزان مواجه با PPD می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی شغلی PPD آرایشگران زنانه ساری و عوامل موثر بر آن بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در شهریور 1395 انجام شد، 47 آرایشگر از مرکز بهداشت شماره 3 گرفته شدند. برای اندازه گیری PPD از یک نمونه بردار کاست سه بخشی استفاده شد. نمونه ها توسط HPLC (کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا) مورد تجزیه قرار گرفتند. فاکتورهای تاثیر گذار با PPD مانند: سرعت جریان هوا از دماسنج کاتا، دمای هوا و رطوبت از ترموهیدرومتر (دستگاه رطوبت سنج) استفاده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مبتنی بر رگرسیون، آزمون مستقل و مربع کای دو و آزمون فیشر استفاده شد. 05/0 p< بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین غلظتPPD نمونه ها، %89/1 ±00093/0 حاصل شد. بین میزان غلظت PPDبا رطوبت محیط کار آرایشگران ارتباط معنی داری وجود داشت (36/0= r و 001/0P<) رابطه میان فضای کار و غلظت PPD معنی دار بود(32/0= r و 001/0P<) رابطه بین غلظت PPDو تعداد اپراتور نیز معنی دار بود(24/0= r و 022/0P<). رابطه بین غلظت PPD با دمای خشک و سرعت جریان و تهویه عمومی و تهویه موضعی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظتPPD پایین تر از حد مجاز OSHA می باشد. استفاده از دستکش، تهویه موضعی و عینک splash goggle می تواند یک روش پیشگیری برای آرایشگران شود.
  کلیدواژگان: پارا فنیلن دی آمین(PPD)، هوای استنشاقی، آرایشگاه
|
 • Manouchehr Omidvari *, Golamreza Garedaghi Pages 1-12
  Background And Aims
  In today’s business world, managers use outsourcing strategy as tool to establish competitive advantage and business capabilities in order to subcontract some activities and tasks to qualified contractors. Selecting the fittest contractor from qualified contractors can prevents waste of resource and keeps organizational resource. With regard to complexities, risks and conditions of oil industry, one of main criteria to select contractor in this industry is safety. In addition to such criteria as affordability, experience, specialized human resource, etc., the contractor should have acceptable health and safety executive (HSE) and appropriate performance. This study aims to determine contractor selection model by means of combined DEMATEL and ANP methods and grey relational analysis by safety approach.
  Methods
  In this study we want to use combined DEMATEL and ANP methods and grey relational analysis approach in order to rank criteria and to select best contractor (case study in oil industry), while developing conceptual structure, we can minimize qualification and effect of assessor’s personal judgment in evaluation process and contractor selection.
  Results
  The results of this study show that main safety indexes to select contractor in oil industry are safety history and investment in safety sections.
  Conclusion
  This matter indicates (a) risks of this industry and (b) effect of safety education and effect of investment (in other sections) on performance of other sections and entire organization.
  Keywords: Safety, Gray Relational Analysis, GANP, GDEMATEL, Contractor Selection
 • Hasan Asilian Mahabady, Ali Khavanin, Mojtaba Nakhaei Pour, Hasan Irvani, Somaye Aresoomandan, Hosein Shojaee Fareh Abady * Pages 13-25
  Background And Aims
  Volatile organic compounds (VOCs) are of environmental concern because of their adverse effects on human health. VOCs contain a large group of substances like toluene. Today application of catalytic beds is one the ways to control these kinds of emissions. In this study photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite have been investigated.
  Methods
  First, the bed of ZSM-5 was prepared in the form of granules. Next, titanium dioxide nanoparticles with ratios of 5 wt% were stabilized on it. To determine their characteristics, samples were used from BET, BJH and SEM analyses. Finally, the performance of the beds in the removal of toluene vapors at two concentrations of ppm 50 and 300 ppm in the dynamical system was investigated.
  Results
  The result of tests showed that ZSM-5 has a porous surfaces with surface area of 356.4 m2/g. That after the calcination at temperature of 450°c it decreased to 332.5 m2/g. The results of the photocatalytic degradation process showed that the best performance of ZSM-5/TiO2 bed was at concentration of 50 ppm, so that was able to remove 42% toluene vapors.
  Conclusion
  According to the results obtained in this study, it can be concluded that stabilization of titanium dioxide nanoparticles on the ZSM-5 zeolite can be a good method to remove toluene vapors and other similar pollutants.
  Keywords: Titanium dioxide (TiO2), toluene, photocatalytic process, ZSM-5 zeolite
 • Ali Ahmadabadi, Seyed Hassan Tavousi, Alireza Sedaghat, Faezeh Sardar Antighechi, Majid Khadem Rezaiyan * Pages 26-35
  Background And Aims
  Sleep quality is defined as the perceived deep sleep. More than half of nurses have sleep disorders. The aim of this study is to compare perceived sleep quality between burn and non-burn nurses.
  Methods
  In a cross-sectional design in Imam Reza Hospital in 2016, 55 nurses of burn ward were compared to a representative sample of other clinical wards. The validated Persian version of Pittsburgh Sleep Quality Index was filled. Data was analyzed by SPSS 11.5.
  Results
  All burn nurses (55, 100%) and 96% (48) of non-burn nurses had a sleep disorder without a statistically significant difference. Only sleep efficiency was better in burn nurses (85% with no sleep disorder) compared to non-burn nurses (64% with no sleep disorder) (p=0.01). Sleep quality was significantly reduced by increasing age (r= -0.23, p=0.02) and increasing years of work history (r= -0.23, p=0.01) but not with overtime work (r=0.08, p=0.38).
  Conclusion
  With respect to the high prevalence of sleep disorder, we believe that screening interventions should be considered in the nursing system. This approach can hopefully help in starting therapeutic interventions to reduce or even eliminate the burden of sleep disorder.
  Keywords: Sleep Quality, Nurse, Clinical Ward, Pittsburgh Questionnaire
 • Athena Rafieepour, Mohsen Asgari, Mansour Azari *, Faezeh Abbas Gohari Pages 45-54
  Background And Aims
  Mineral oils are petroleum derivatives used in metalworking processes. In recent years, considering the carcinogenicity of less refined mineral oil, two separate threshold limit values considered in recent years. The present study designed to compare the spectrometry methods of Fourier Transform Infrared (FT-IR) and ultraviolet (UV), for analysis of mineral oil.
  Methods
  Mineral oils in two different refinement classes were prepared from metalworking processes. Then after determination of density, two types of mineral oils were spiked into Cellulose Ester filter at the same concentration (concentration range: 10-2250µg/sample). Carbon tetrachloride and cold pentane as extraction solvent was used for FT-IR and UV, respectively. Validation parameters including precision, accuracy, detection and quantitation limit were evaluated in both methods.
  Result
  Detectable concentration ranges of FT-IR and UV methods were close to each other. Intra-day and inter-day coefficients of variation in highly refined oil in FT-IR and UV methods was 5.04, 3.57 and 6.16, 6.01 percent, respectively, and for poorly refined oils in 5.12, 5.21 and 6.36, 6.13 percent respectively. The recovery rates of the two methods was not significantly different (P= 0.461). LOD and LOQ for highly and poorly refined mineral oils in FT-IR and UV analytical methods were 2.61, 2.22 and 7.83, 7.74, and 8.2, 7.3 and 25.84, 15.55 µg/sample, respectively.
  Conclusion
  FT-IR compared to UV method, has higher precision for analysis of the mineral oils. According validating parameters of this study, FT-IR and UV methods can be used as an alternative to NIOSH methods in the measurement of mineral oils.
  Keywords: mineral oil, spectroscopy, UV, FT-IR, validation parameter
 • Zahra Asadi, Hossein Akbari, Samira Ghiyasi, Alireza Dehdashti, Masoud Motalebi Kashani * Pages 55-64
  Background And Aims
  The previous studies has been shown high incidence of accidents and occupational injuries in metal smelting industry because of the nature of the processes. It was also found that more than 70 percent of the accidents occur due to worker's unsafe behaviors. The aim of this study was to investigate and analysis of worker's unsafe acts in metal smelting industry in Kashan in 2016.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 178 Metal smelting Industry Workers. Worker's unsafe behaviors were determined by observation method using Tarannt checklist. Demographic data were collected by Self-made questionnaire. Data were analyzed using chi-square-test, t-test, ANOVA and linear regression by SPSS16 software.
  Results
  43.23 percent out of Worker's behaviors was unsafe. The most of the unsafe behaviors was Non-use of personal protective equipment and the least of them was indiscretion. The significant differences were observed between unsafe behaviors and age, education level, smoking, work stations and safety and health training (p.value
  Conclusion
  The study showed high prevalence of unsafe acts in metal smelting industry. The most of workers 'unsafe acts was related to lack of use of personal protective equipment. Producing and distributing high-quality personal protective equipment, encouraging the use of these devices and specialized training courses in the field, can reduce worker's unsafe acts and occupational accidents effectively.
  Keywords: Unsafe behavior, occupational accidents, Metal smelting industry
 • Alireza Tashakorian Jahromi *, Seyed Aligholi Rowshan, Javad Azizi, Sajad Hojatdoost Pages 65-73
  Background And Aims
  Human resource is the most important capital of any organization. It is important to review and identify factors associated with those resources that can be effective on organizational performance. This study purpose is analysis of the empowerment and communication skills of Beheshti Hospital staff with their job performance.
  Method
  This research is descriptive and based on practical purpose. The study population is consisted of all administrative staff, managers, experts and hospital nurses that its number was 150 people in 1395. Sampling was conducted using the Kolmogorov-Smirnov test. The instrument used in this study was a questionnaire. PLS software and the structural equation have been used to analyze model and assumptions.
  Results
  The results showed that empowerment and communication skills effect on job performance and all assumptions are a significant level of less than 0.05 was approved. Cronbach's alpha values of empowerment, communication skills and job performance were 0.87, 0.88 and 0.81 which shows the relationship between variables and the model was confirmed.
  Conclusion
  The results show that the transfer of job information to each other, Pitying his work and doing it with all the quality, regarding to discipline and administrative regulations, avoid of wasting time and useless works, Create a sense of responsibility among employees and respect for colleagues, job performance increases.
  Keywords: Empowerment, Communication Skills, Job Performance, Staff, Beheshti Hospital
 • Ahmad Jonidi Jafari, Masoud Baba, Mohsen Dowlati Pages 74-83
  Background And Aims
  Disasters and Events including Natural and man-made disasters, Caused several harmful consequences in society. Health sector has an Essential role in Reducing deaths and injuries during disasters. Therefore present study with aim of Disaster Safety and Risk Assessment in Primary Health Care Facilities of Iran University of Medical Sciences in Functional, Non Structural & Structural Components in 2015-2016 were performed.
  Methods
  This study is cross-sectional. To conduct the study used from Disaster Risk Assessment in Primary Health Care Facilities Guidelines and forms recognition threatening risks, Functional preparedness assessment, Non Structural & Structural vulnerability assessment In the 214 health units covered by Iran University of Medical Sciences was completed. After summing up the results of all centers Safety level, vulnerability and preparedness for centers were calculated as a percentage.
  Results
  Based on the results Functional preparedness level in Health centers for Iran university of medical Sciences is 23%, safety of non-structural, structural elements and total safety is 27, 20 and 22 %. Also Safety level index in disaster 3 form 10 was estimated.
  Conclusions
  According to the results current situation of disaster preparedness centers is far from the favorable level. This condition caused by a lack of coherent organization for disaster risk management, lack of sufficient funds and knowledge of this context. As a result, appropriate measures in disaster risk management, especially in increasing the understanding of disaster risk at the community and authorities level should be done.
  Keywords: Disasters, Assessment, Safety, Risk, preparedness
 • Majid Fallahi *, Majid Motamedzade, Rashid Heidarimoghadam, Maryam Farhadian, Fateme Abareshi Pages 85-95
  Background And Aims
  Modern technology has imposed more cognitive demands than physical demands to operators in most workplaces.The Increase of cognitive demands in real working conditions can have negative effect on the mental health and performance of operators. This study was coducted with the aim of subjective and objective evaluation of operators’ mental workload in a city traffic control room.
  Methods
  In this study 16 opeartors of a traffic control center participated voluntarily. In setteled day at resting condition the physiological indices were measured for 5 minutes before the work started and after it was finished for each operator. Regarding to the city traffic density (low and high mental work conditions) the physiological indices were measured for 5 minuts in each condition. Also at the end of each condition the NASA-TLX questionaire was completed by each operator. The data were analysed using t-test and repaeated measure analysis of variance by SPSS.21 software.
  Results
  The Results of our paired t-test showed a significant differences between the subjective responses of operators in all dimensions of NASA-TLX except for physical demand in low mental workload condition compared to high mental workload.The Findings of the repeated measures of ANOVA showed that there is a significant differences between the mean of heart rate, SDNN, RMSSD and LF/HF ratio features by increasing difficulty of mental work compared to before and after rests among operators.
  Conclusion
  Our finding indicated that with increasing traffic density a lot of mental load imposed to operators that can cause to mental health problem and decrease performance among operators in future. Therfore, in the traffic control room, organizing and managing human resources based on the work load of the work in different working conditions is recommended.
  Keywords: Work Load, Heart Rates, NASA-Task Load Index, Traffic Control Center
 • Razieh Qasemi, Mahnaz Saremi *, Amir Kavoosi Pages 96-105
  Background And Aims
  Higher education plays an important role in the development of human resources and professional expertise. However, academic failure could expose families and governments with numerous scientific, cultural and economic problems. Identification of important factors relevant to academic achievement requires further researches. Regular physical exercise is among the most important contributor of a healthy lifestyle which is known to be associated with better performance. Physical ability with intermediation of cognitive ability leads to academic achievement. This study is a step towards assessing this hypothesis by evaluating direct and indirect effects of aerobic capacity on students’ academic performance.
  Methods
  350 bachelor students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were participated in this study. After studying and signing consent form, they completed Faam and Taylor Academic Performance Questionnaire and accomplished complex Stroop Cognitive Test as well as Chester Step Test. Data was analyzed using "SPSS22" through path analysis.
  Results
  Pearson correlation test showed a positive and significant relationship between physical ability with cognitive ability and academic performance. Path analysis showed that the maximum aerobic capacity had an overall causal effect of 0.505 on academic performance while its mediated effect by cognitive ability was 0.054.
  Conclusion
  In line with previous researches, positive relationship between physical ability, cognitive ability and academic performance were approved. The maximum aerobic capacity can affect academic performace. However, if other possible intermediate variables (not yet identified) are correctly identified and located in this template, total effect coefficient of maximum aerobic capacity on academic performance will increases and consolidation of current template will promote.
  Keywords: Maximum Aerobic Capacity (Vo2 max), Cognitive ability, academic performance, students
 • Parisa Yseminejad*, Mohsen Golmohammadian, Nasim Sajadi Pages 106-115
  Background And Aims
  One of the major occupational usually in the form of institutional responses to job pressures among human service workers can be seen, the phenomenon of burnout. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of group Multimodal counseling (MMC) on burnout dimensions of Gas Company employees.
  Methods
  Research type was semi-experimental and pre-test, post-test design with control group. Population of this study was all Gas company employees in Kermanshah academic year 2012. To conduct this research 30 person selected with goal oriented sampling method and then assigned in 2 groups (control & experimental) randomly. The experimental group was provided with the 8 session’s intervention based on group Multimodal counseling. The research instruments was Maslach burnout inventory. The gathered data were analyzed through MANCOVA.
  Results
  Research findings showed that there are significant differences between experimental and control groups in Emotional Exhaustion, Depersonalization and enhancing Personal Performance and the experimental group ratio control group in post – test significantly burnout (p
  Conclusion
  Whole results indicated that group multimodel counseling is effective on reducing Emotional Exhaustion, Depersonalization and enhancing Personal Performance in employee.
  Keywords: Multimodal counseling, burnout, Gas Company
 • Marzieh Honarbakhsh, Mehdi Jahangiri * Pages 116-125
  Background And Aims
  Employees in hospitals and healthcare centers are exposed to a wide range of respiratory contaminants, such as biological and chemical contaminants. To protect employees against these hazards, it is necessary to use respiratory masks with appropriate protection factor. This study aimed to assess respiratory hazards risk to determine the protection factor of mask in one of the hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional study, initially Job Hazard Analysis (JHA) method was used to determine the groups and job duties including respiratory protection program. Then, protection factor of the required respiratory masks in the jobs including respiratory protection program was determined by the recommended method by Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
  Results
  The results of this study showed that for the present number of respiratory contaminants in the hospital, N95/FFP2 respirators have not sufficiently degree of protection and it is essential to use respirators with higher protection factor such as full face PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) or have helmet/hood with cartridge A1B1P3.
  Conclusion
  In situations where there is no possibility to measure and evaluate respiratory contaminants, especially biological contaminants that have no standard measurement methods and occupational exposure limit, using the qualitative (semi-quantitative) method presented by IRSST can be effective in determining the protection factor of mask and the type of respiratory mask.
  Keywords: Risk assessment, Protection factor, Mask, Respiratory hazards, Hospital
 • Ali Safari Variani, Saeid Ahmadi *, Sajad Zare, Vyda Zaroshani, Masoume Ghorbanideh Pages 126-135
  Background And Aims
  Using water pump in residential buildings to provide the required water pressure is accompanied by noise pollution and the annoyance of residents. So, the purpose of this study is to reduce water pump noise pollution with designed acoustic curtains in a residential building of Qazvin city.
  Methods
  The mean sound pressure level was measured before and after control intervention around the sound source based on ISO 9612, using the sound level meter (Casella-Cell.450). The sound level meter was calibrated using a calibrator(Cell-110/2). The frequency analysis was done in 1.1 octave band and the weighting frequency of A. Acoustical features of acoustic curtains (thickness, material and dimensions)were determined on the base of required sound transmission loss in predominant frequency. The volumetric flow of air required to decrease the temperature inside the enclosure up to 40°C to maintain a reasonable air temperature for pump performance was calculated using the energy-mass conservation law. Temperature inside the enclosure was measured with a mercuric thermometer.
  Result
  The mean sound pressure level before and after control around the pump was measured 67 dBA and 46 dBA respectively. The required insertion loss in predominant frequency(2000 Hz) to accommodate noise limit in residential buildings was considered to be 26 dB and based on which acoustic curtain surface density was calculated between. The average sound pressure level measured after control(46dBA) with predicted sound pressure level by mathematical calculation after control(47dBA) was not significantly different. The volumetric flow rate required to maintain a temperature of 40°C inside the enclosure was calculated to be 1.2 cubic meters per minute. The temperature was measured inside the enclosure of 38° C.
  Conclusion
  Control of noise pollution using acoustic curtains with a lower cost and weight, higher installation speed and higher sealing can be considered as one of the proper methods for enclosing noise resources.
  Keywords: Noise Pollution, Water pump, Acoustic curtains, Noise control
 • Parvin Nassiri, Mohammad Reza Monazzam, Farideh Golbabaei, Aliakbar Shamsipour, Hossein Arabalibeik, Ali Reza Mortezapour, Gholamheidar Teimori, Mehdi Asghari * Pages 136-145
  Background And Aims
  Regarding development of several thermal indices and limitations of these indexes, in this research we were examined the applicability and validity of Modified discomfort index (MDI) in Outdoor occupational environments.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 175 subjects in summer (2016) in 12 mines construction materials of Tehran Province. Environmental and Physiological parameters (oral temperature, tympanic temperature and skin temperature) were measured simultaneously at three periods; also Modified discomfort index (MDI) together with three other Direct Indices include Wet-bulb globe temperature (WBGT), Oxford index (WD) and Wet-bulb dry temperature (WBDT) were calculated. For survey of applicability and validity of Modified discomfort index, the correlation between this index and other Direct Indices at different times of day with Physiological parameters was determined through the Pearson correlation coefficient.
  Results
  The results showed that MDI index had more correlation with environmental parameters (dry bulb temperature and relative humidity), also very high correlation coefficient with wet-bulb temperature and black-globe temperature. Among the thermal indices used in this study, MDI index had more correlation coefficient with three other indices. On the other hand; MDI had the highest correlation coefficient with oral temperature and the higher correlation with the tympanic and skin temperature after the WBGT index. In all cases, there was a very good correlation between MDI and other indicators at different times of day.
  Conclusion
  It can be concluded that MDI, despite being simple, lack of need for sophisticated equipment to measure, having a high correlation with physiological parameters, low cost and easy interpretation can be used as substitute for the WBGT index in the range of temperature and humidity study.
  Keywords: Heat stress, Direct Indices, Modified discomfort index, Physiological parameters, Open-pit mines
 • Nazanin Dooghaee * Pages 146-157
  Background And Aims
  Hairdressing because of using hair dyes, are exposed to PPD that endanger their health. Measuring the concentration of PPD is a sure way to evaluate the PPD facing rate. PPD causes leukemia and other blood disorders. PPD acute poisoning leads to respiratory distress, rhabdomyolysis, muscle necrosis and renal failure, severe edema of the face and neck, increased serum lactate deshydrogenase, creatine phosphokinase. The aim of this study is to evaluate occupational woman hair dressers PPD and it’s affecting factors in Sari.
  Methods
  In this cross-sectional study which was conducted in September 2016, samples were taken from 47 barber in Health Centre number 3. To measure the PPD, a three-piece cassettes sampler was used, and the samples were analyzed by HPLC) High performance liquid chromatography(. The Kata thermometer was used to measure PPD’s affecting factors such as air flow rate and the thermo-hydrometer was used to air temperature, and humidity. For data analysis methods based on regression analysis, independent test and chi-square test and Fisher were used. The significance level was considered as P
  Results
  PPD average concentration of samples was 1.89%± 0.00093. The PPD concentration was significantly associated with hairdresser’s ambient humidity (P
  Keywords: para-phenylenediamine (PPD), Inhaled air, Hairdressers