فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، فروردین و اردیبهشت 1397)

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، فروردین و اردیبهشت 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمدرضا نوری دلویی *، نازنین رحیمی راد، سعیده کاوسی صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  با توسعه و پیشرفت روزافزون در زمینه ایمنی درمانی تومورها، امروزه توجه خاصی به درمان های ایمنی انواع سرطان ها معطوف شده است. درمان های بر پایه گیرنده های کایمری آنتی ژن ها (CARs)، یکی از انواع درمان های مبتنی بر سلول های Tی تغییریافته به شمار می رود که به صورت هدف مند تنها روی سلول های توموری فرد و نه سلول های طبیعی اثر می گذارد.
  مواد و روش ها
  پژوهش ها در دهه های اخیر حاکی از این است که درمان های بر پایه CAR T-cellها انقلابی را در حوزه درمان انواع سرطان ها به وجود آورده است و دستاوردهای ارزش مندی را در درمان بدخیمی های خونی مانند لوسمی ها و لنفوماها و تومورهای جامد مشتمل بر نوروبلاستوما و گلیوبلاستوما به ارمغان آورده است.
  یافته ها
  در مقاله پیش رو، پس از نگاهی اجمالی به ساختار و کارکرد CAR T- cellها، برخی آنتی ژن های بیان شونده در سطح سلول های توموری و CAR T- cellهای هدف گیرنده آن ها بررسی شده است. در ادامه، چندین نمونه از درمان های موفق با کمک این فناوری ارائه و سرانجام، در مورد امنیت این روش های درمانی و چالش ها و افق های پیش رو بحث شده است.
  کلیدواژگان: ایمنی درمانی سرطان، درمان های هدف مند، گیرنده آنتی ژنی کایمری (CAR)، CAR T، cellها
 • یوسف موسوی، حسین عزیزی *، سیدجواد میرنجفی زاده، محمد جوان، سعید سمنانیان صفحات 13-20
  سابقه و هدف
  هسته لوکوس سرولئوس حاوی دسته های بزرگی از نورون های نورآدرنرژیک است که ارتباط گسترده ای با دیگر نواحی سیستم عصبی مرکزی از جمله هیپوتالاموس دارد. این هسته در تنظیم فرایندهای شناختی شامل توجه، یادگیری، حافظه و وابستگی به اوپیات ها نقش ایفا می کند. هر چند اثر تحریکی اورکسین A بر نورون های هسته لوکوس سرولئوس نشان داده شده است، اثر آن بر انتقالات مهاری سیناپسی نورون های این هسته ناشناخته است. بنابراین، در این مطالعه اثر اورکسین A بر جریان های مهاری گابائرژیک نورون های هسته لوکوس سرولئوس بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  از ناحیه ساقه مغز در محل حاوی نورون های هسته لوکوس سرولئوس، برش های عرضی با ضخامت 300 میکرون تهیه شد. جریان های مهاری پس سیناپسی خودبه خودی در حضور آنتاگونیست گیرنده های AMPA (CNQX) و NMDA (AP5) در مایع خارج سلولی، همچنین مهارگر کانال های سدیمی (QX314) در مایع داخل سلولی به روش whole-cell patch clamp ثبت شد. تاثیر اورکسین بر این جریان ها با افزودن اورکسین با غلظت 100 nM به مایع خارج سلولی بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، نشان داده شد که اورکسین A سبب کاهش فرکانس وقوع جریان های مهاری پس سیناپسی خودبه خودی در نورون های هسته لوکوس سرولئوس می شود، ولی بر دامنه این جریان ها بی تاثیر است. این اثر با کاربرد SB-334867، آنتاگونیست اختصاصی گیرنده نوع یک اورکسین مهار می شود.
  نتیجه گیری
  این مورد نخستین مطالعه ای است که نشان می دهد اورکسین A سبب کاهش فرکانس جریان های مهاری پس سیناپسی خودبه خودی در هسته لوکوس سرولئوس می شود و این اثر را از طریق گیرنده نوع یک و به صورت پیش سیناپسی انجام می دهد. این مطلب، شاهد ارزشمندی برای نقش سیگنالی اورکسین A را در نورون های هسته لوکوس سرولئوس فراهم می کند.
  کلیدواژگان: اورکسین A، ثبت whole، cell patch clamp، لوکوس سرولئوس، نورون های گابائرژیک
 • علیرضا رحمانی، امیر شعبانلو، سمیه اکبری، هادی رضایی وحیدیان، منیره طرلانی آذر، زهرا دارایی، حلیمه الماسی * صفحات 21-29
  زمینه و هدف
  محصولات دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها از جمله آلاینده های نوپدیدی است که به دلیل خاصیت تجمعی، آثار سوء مختلف و ایجاد مقاومت های دارویی، نگرانی های عمده ای را در کنترل محیط زیست ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش بررسی امکان سنجی پتانسیل نانوذرات روی در حذف آنتی بیوتیک از محلول های آبی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای موثر در فرایند نظیر pH محلول (53/10-97/2)، غلظت پتاسیم پرسولفات (33/194-1200میلی گرم بر لیتر) و روی صفر ظرفیتی (73/12-27/ 147میلی گرم بر لیتر) در مدت زمان 0-180 دقیقه در محفظه ای اولتراسونیک بررسی شد. به منظور بهینه سازی پارامتر ها از مدل آماری رویه پاسخ استفاده شد. اندازه گیری آنتی بیوتیک با ویال های COD و دستگاه اسپکتروفتومتری DR-5000 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد pH اولیه محلول مهم ترین و تاثیرگذارترین پارامتر در فرایند مذکور است. افزایش غلظت پتاسیم پرسولفات، روی صفر ظرفیتی در نمونه های مورد مطالعه سبب افزایش کارایی شد. بهترین کارایی در غلظت اولیه آنتی بیوتیک برابر 50 میلی گرم بر لیتر، مقادیر بهینه پتاسیم پرسولفات، روی صفر ظرفیتی به ترتیب 120 و 1200 میلی گرم بر لیتر در pH برابر 5/4 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از کارایی قابل قبول فرایند پرسولفات فعال شده با نانوذرات روی صفر ظرفیتی در حضور امواج اولتراسونیک در تجزیه آنتی بیوتیک است.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک سیپروفلاکسین، پرسولفات، محیط های آبی، نانوذره روی
 • محمد بکاییان، حامد طهماسبی *، جواد ادبی، علیرضا محمدزاده، جلال مردانه صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های بتالاکتام، پیوسته در حال گسترش می باشند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیکهای بتالاکتام در امر درمان عفونت های وابسته به استافیلوکوک اورئوس باعث ظهور سویه های دارای آنزیم بتالاکتاماز شده است. شناسایی و بررسی ویژگی های مولکولی این سویه ها می تواند در امر درمان و انتخاب آنتی بیوتیک مناسب، موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی مولکولار فراوانی سویه های استافیلوکوک مقاوم به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام می باشد.
  مواد و
  روش
  ابتدا جدایه های جمع آوری شده از نمونه های بالینی توسط تست های بیوشیمیایی مورد غربالگری قرار گرفت. استافیلوکوک های اورئوس بعد از تعیین طیف مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام ، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد بررسی و ارزیابی مولکولی قرار گرفتند.
  نتایج
  از 496 ایزوله اخذ شده از نمونه های بالینی مختلف، 147ایزوله بعنوان استافیلوکوک اورئوس شناسایی شدند. بیشترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیکهای پنی سیلین، اوگزاسیلین، تتراسایکلین بود و کمترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک ونکومایسن بود. از 147نمونه مورد بررسی هم 143نمونه دارای ژن blaZ بودند که بیش از 97درصد را به خود اختصاص داده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از تست های مولکولی، گسترش و شیوع سویه های حامل آنزیم بتالاکتاماز در شهر زاهدان بسیار بالا می باشد. این امر سبب می شود تا برای درمان همه عفونت های استافیلوکوکی تا حد امکان از آنتی بیوتیکهای بتالاکتام استفاده نشود تا در کنار دسترسی به درمان سریع از افزایش سویه های مقاوم جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: بتالاکتام، استافیلوکوک اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، blaZ
 • سجاد پارسایی *، ناهید شتاب بوشهری، معصومه شجاعی، رسول عابدان زاده صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  تصویرسازی به مفهوم همانندسازی، ایجاد یا بازآفرینی یک تجربه ادراکی در بین تعدیل کننده های حسی در ذهن می باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین واکنش نورون های آینه ای و سرعت های مختلف تصویرسازی در عملکرد حرکتی می باشد.
  روش
  روش اجرای این پژوهش نیمه تجربی می باشد. 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران با روش نمونه گیری هدفمند (عدم سابقه بازی بسکتبال) با میانگین سنی 12/1±22 سال انتخاب و در سه گروه (تصویرسازی با سرعت آهسته، تصویرسازی با سرعت همسان و تصویرسازی با سرعت زیاد ) قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون به صورت دریبل بسکتبال انجام شد. سپس آزمودنی ها به مدت چهار روز متوالی به تصویرسازی پرداختند پس از آن یک بار دیگر آزمودنی ها دریبل بسکتبال از بین مخروط ها را به صورت واقعی اجرا کردند. در پایان نیز از شرکت کنندگان در هنگام تصویرسازی ثبت مغزی به عمل آمد و واکنش نورون های آینه ای از طریق دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همه گروه های تصویرسازی در اجرای خود پیشرفت داشتند (05/0>p)؛ با توجه به اندازه اثر، گروه تصویرسازی آهسته و همسان عملکرد بهتری را نسبت به گروه تصویرسازی سریع داشتند. همچنین مشخص شد که نورون های آینه ای در گروه تصویرسازی آهسته فعالیت بیشتری دارد و نیز در عملکرد نورون های آینه ای با اجرای مهارت دریبل بسکتبال در سرعت های تصویرسازی پایین و همسان ارتباط معنادار وجود دارد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نورون های آینه ای موجود در قشر پیش حرکتی به عنوان یک مکانیسم عصبی بسیار مهم در الگوی فعالیت مغزی می-باشد که باعث اثربخشی تصویرسازی در بهبود مهارت های حرکتی می شود.
  کلیدواژگان: نورون های آینه ای، الکتروانسفالوگرافی، تصویرسازی ذهنی، سرعت تصویرسازی، عملکرد حرکتی
 • مریم عباسی *، نیما قربانی، جواد حاتمی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 47-59
  زمینه و هدف
  مقیاس هشیاری درون بدنی ابزاری برای سنجش هشیاری از حس های جاری درون بدن است. هدف از مطالعه حاضر سازگارکردن مقیاس اصلی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن در دانشجویان ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی و مقطعی بود. جمعیت آماری این تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های تهران و کاشان در نیمسال نخست 94-1393 تشکیل دادند که در نهایت 425 دانشجو (3/44 درصد مرد و 7/55 درصد زن) به روش نمونه گیری در دسترس وارد تحقیق شدند. روایی ابزار با روش تحلیل عوامل اکتشافی، روایی همگرا و واگرا (با استفاده از همبستگی پیرسون) بررسی شد. برای ارزیابی پایایی این مقیاس از آلفای کرونباخ، برای بررسی روابط بین زیرمقیاس ها از آزمون همبستگی و برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS نسخه 16 و سطح معناداری 5 درصد استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه 98/2±08/21 بود. تحلیل عوامل اکتشافی، هشت عامل اصلی (متوجه بودن، منحرف نشدن توجه، نگران نشدن، توجه سالم به بدن، حفظ توجه به بدن، هشیاری هیجانی، خودنظم بخشی، گوش دادن به بدن و اعتماد) با ارزش ویژه بالاتر از 1 با توضیح 94/59 درصد واریانس را نشان داد. الگوی کلی عوامل با عوامل معرفی شده در نسخه اصلی مطابقت داشت و خرده مقیاس ها از همسانی درونی کافی برخوردار بود (آلفای کرونباخ 53/0 تا 83/0). بیشترین میزان روایی همگرا مربوط به همبستگی زیرمقیاس خودنظم بخشی MAIA و عاطفه مثبت (32/ 0r=) و بیشترین میزان روایی واگرا مربوط به همبستگی زیرمقیاس نگران نشدن و ترس از آسیب (41/ 0-r=) بود.
  نتیجه گیری
  ابزار هشیاری درون بدنی به طور کلی از ویژگی های روان سنجی مناسبی برای استفاده در جامعه ایرانی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس چندبعدی هشیاری درون بدنی، هشیاری بدنی، هشیاری عمقی
 • سوزان گرده *، رضا شیخ نژاد، سید عبدالحمید انگجی، محمود خانیکی، وحید مرندی صفحات 60-68
  زمینه و هدف
  سرطان پانکراس، یکی از کشنده ترین سرطان ها در دنیاست که در ایران نیز شایع است. پژوهش حاضر با توجه به نقش خانواده ژنBcl-2در تنظیم مرگ سلولی (آپوپتوزیس) در بدن و پیشرفت سرطان به دلیل بیان بالای این ژن، در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پانکراس به انجام رسید. قرارگرفتن این ژن در مجاورت پروموتر قوی رشته سنگین ایمونوگلوبین IgH روی کروموزوم 14 بر اثر جابه جایی، سبب افزایش بیان بیش از حد این ژن می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 49 نمونه پارافینه شده (حاصل از بررسی 1537 لام مربوط به 105 بیمار موجود در یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی سرطان کشور (انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بازه زمانی 8 ساله)) با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شد.
  یافته ها
  تعداد 23 بیمار (9/46 درصد) از افراد مورد بررسی، جابه جایی ژن Bcl-2را در سه نقطه شکست کروموزومی با نرخ 43 درصد (10 نفر) در ناحیه mbr، 48 درصد (11 نفر) در ناحیه mcr و 9 درصد (2 نفر) در ناحیه icr نشان دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بررسی جابه جایی ژن Bcl-2در نمونه سرطانی بیماران درمان را از طریق مهار این ژن سرطانی، پیشنهاد می کند.
  نتیجه گیری
  مهار ژن سرطانی Bcl-2باعث فعال شدن فرایند آپوپتوزیس در سلول های سرطانی بیماران می شود. در نتیجه، سرطان را به طور هدف مند و اختصاصی درمان می کند. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از پژوهش ها درباره سایر سرطان ها همسوست.
  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، بافت پارافینه شده، جابه جایی ژن Bcl، 2، درمان هدف مند، سرطان پانکراس، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • پروانه محمودی کوهی، سیدعلی ناجی * صفحات 69-74
  زمینه و هدف
  ارتباط سبک های تفکر مدیران با میزان پذیرش تغییر از سوی آنها می تواند در مراکز درمانی برای مدیران پرستاری چالش برانگیز باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه سبک های تفکر عملکردی مدیران پرستاری عملیاتی با میزان پذیرش تغییر در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کمی از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش 146 نفر از مدیران پرستاری عملیاتی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای بررسی سبک تفکر از پرسشنامه استرنبرگ-واگنر و جهت ارزیابی میزان پذیرش تغییر از پرسشنامه رابرت-هلر استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که سبک تفکر غالب در بین مدیران عملیاتی پرستاری، سبک اجرایی بود. میانگین نمره پذیرش تغییر مدیران 25/13 8/97 بود. همبستگی محاسبه شده بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر توسط مدیران نشان داد بین سبک های تفکر اجرایی، قضاوت گر و قانون گذار با پذیرش تغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه مستقیم بین سبک های تفکر مختلف قانون گذار، اجرایی و قضاوت گر با پذیرش تغییر این نتیجه حاصل می گردد که مدیرانی که در هر یک از سه سبک تفکر مورد بررسی ، دارای تفکر قوی تر هستند، آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییر دارند. این رابطه در تفکر قضاوت گر مشهودتر است.
  کلیدواژگان: سبک تفکر، پذیرش تغییر، مدیریت پرستاری
 • زهرا جوانوش، مریم مژدکانلو، صدیقه رستاقی، مصطفی راد * صفحات 75-82
  زمینه
  بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهمترین هدف در برنامه های ارتقا سطح سلامت می باشد. آموزش برنامه خود مدیریتی، از مهم ترین روش های بهبود و ارتقای سطح سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدل خودمدیریتی5 آبر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری می باشد.
  روش پژوهش: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه می باشد که 54 بیمار سالمند مبتلا به بیماری سندرم حاد کرونری از بین بیماران بستری در بخش قلب و سی سی یو بیمارستان امام رضا شهر بجنورد به صورت در دسترس انتخاب شده و به روش بلوک های جایگشتی به دو گروه آزمون (27 نفره) و کنترل (27 نفره) تقسیم شدند. گروه مداخله تحت اجرای برنامه خود مدیریتی بر اساس روش 5 آقرار گرفتند و گروه کنترل برنامه روتین بیمارستان را دریافت نمودند. ابزار پژوهش در این مطالعه، پرسشنامه 31 سوالی کیفیت زندگی لیپاد می باشد که در ابتدا و دو ماه بعد از مطالعه در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمونهای آماری کای اسکوئر و آزمون ویلکاکسون و تحلیل اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل گردید(p= 0/78 ).
  یافته ها
  یافته ها نشان داد اکثر واحد های پژوهش زن و متاهل و بی سواد بودند. میانگین سنی واحد های پژوهش68/4±18/66 سال بود. میانگین نمرات، در تمامی ابعاد کیفیت زندگی در گروه مداخله بعد از اتمام مطالعه بالاتر رفت. ولی از نظر آماری تفاوت معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده اثر بخشی برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل 5آبر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری در مدت مطالعه نبود.
  کلیدواژگان: خود مدیریتی 5آ، کیفیت زندگی، بیماری سندرم حاد کرونری، سالمندان
 • فهیمه حسن نژاد *، مریم سلامی، ثریا ضیایی صفحات 83-91
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن، در سال 1394انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کتابداران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 419 نفر محاسبه شد و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین کل دانشجویان سبزوار(17179 نفر) انتخاب شدند. داده ها با نرم افزارSPSS و minitab از طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته هاو
  نتایج
  دانشجویان از تعامل با کتابداران مورد مطالعه رضایت دارند(میانگین 6/0±2/3 از مقیاس5). نتایج همچنین نشان دهنده این است که بین مهارت های ارتباطی کتابداران و رضایت دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، ضریب همبستگی 53/0 و p<0.05)). بین دانشجویان دانشگاه های مختلف در میزان رضایتمندی شان تفاوت معناداری وجود داردp<0.05))، بدین صورت که میزان رضایت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از سایرین بالاتر است(میانگین45/0 ±73/3). بین رضایتمندی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نیز تفاوت معناداری وجود دارد p<0.05))بدین صورت که دانشجویان کارشناسی نسبت به سایرین رضایت کمتری دارند( 63/0±16/3). مهم ترین عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان نیز مراجع پذیر بودن، اشارات و حرکات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، اجتناب از کاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، برقراری تماس چشمی، استفاده از پرسش های باز، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد، تعامل با کتابدار همجنس باخود ، اجتناب از تشخیص پیش از موقع ، پایان رضایت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظیم عواطف هستند، در این عوامل )p<0.05) است.
  کلیدواژگان: کتابداران دانشگاهی، تعامل، رضایتمندی، دانشجویان
 • انسیه نامجو، رویا لاری *، ناصر مهدوی شهری، علی مقیمی، مهرنگار رجحان نژاد، لیلا ایزی صفحات 93-100
  سابقه و اهداف
  فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF) به عنوان فاکتور موثر در تمایز سلولهای خونی خصوصا نوتروفیلها شناخته می شود، به همین دلیل به طور گسترده ای در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی استفاده می شود. تحقیقات متعدد بیانگر بالا رفتن میزان G-CSF در شراط التهابی و همچنین نقش التهابی این فاکتور بوده اند. اینترفرون های(IFN) نوع یک به عنوان فاکتورهای ضد التهابی شناخته می شوند. هدف از این پ‍‍ژوهش بررسی این موضوع بود که آیا اینترفرون های نوع یک می توانند اثر G-CSF بر فاکتورهای خونی را تعدیل کنند.
  مواد و روش ها
  چهل و دو سر موش سوری نر هشت هفته ای در شش گروه هفت تایی دسته بندی شدند که شامل گروه1 (کنترل): تزریق آب مقطر، گروه2: μg/kg200 G-CSF ، گروه3: μg/kg 200 اینترفرون آلفا (IFN-α)، گروه4: μg/kg200 اینترفرون بتا (IFN-β)، گروه5: μg/k 200 IFN-α +μg/kg 200 G-CSF، گروه6: μg/kg 200 IFN-β+ μg/kg 200G-CSF بود. تزریقات یک بار در روزانجام شد. پس از 28روز از قلب موش ها خون گرفته و به آزمایشگاه تشخیص طبی ارسال شد. پس از دریافت نتایج آزمایشگاه، تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، تری گلیسرید وکلسترول با استفاده از نرم افزار SPSS18 بررسی شد.
  نتایج و بحث: G-CSF و یا IFNs ، به تنهایی و یا به طور هم زمان موجب کاهش سطوح سرمی قند، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری به طور معناداری شدند، که با فرضیات اولیه ما که اثرات ضدالتهابی IFN-α، IFN-β در جهت مقابل اثرات التهابی G-CSF روی می دهند، مغایرت دارد. همچنین در تجویز توام اینترفرونهای نوع یک و G-CSF میزان کاهش گلوکز، تری گلیسرید وکلسترول بیشتر از G-CSF به تنهایی بود. این موضوع نشان دهنده اثر سینرژیک احتمالی G-CSF و IFN-α،IFN-β است. این احتمال وجود دارد که مسیرهای سیگنالینگ سلولی مشابهی مورد استفاده G-CSF وIFN α/ β قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: التهاب، IFN، ?، IFN، ?، G، CSF، فاکتورهای بیوشیمیایی خونی
 • رحیم اکرمی *، اعظم برآبادی، ژیلا اگاه، مریم قسامی، زهرا رحیمی صفحات 101-109
  زمینه و هدف
  اختلال عملکرد جنسی زنان توسط دامنه ای از عوامل متفاوت به وجود آید. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات جنسی زنان و عوامل روانی مرتبط می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی روی 322 زن شهر سبزوار در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی و از نوع طبقه ای بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عملکرد جنسی زنان (FSFI) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار stata 12 و روش های آمار توصیفی و مدل رگرسیون لوجستیک تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیشتر افراد مورد مطالعه 186 نفر در گروه سنی 20 تا 30 سال قرار داشتند. میانگین سن افراد 64/29 و انحراف معیار60/6 بود. شیوع اختلال عملکرد جنسی در 127 ، 40/19 درصد برآورد شده است. بیشترین و کمترین شیوع اختلال به ترتیب در زیر مقیاس های میل جنسی (73/46) درصد و نارضایتی جنسی ( 18/8) می باشد. شیوع افسردگی ، اضطراب و استرس در افراد مورد مطالعه به ترتیب 9/48 ،63/60 و 66/54 درصد می باشد. عملکرد جنسی با متغیر استرس با نسبت شانس تطبیق داده شده 01/2 فاصله اطمینان (04/1 – 18/3) و متغیر افسردگی با نسبت شانس های تطبیق داده شده بالاتر از 2 در زیرگروه های مختلف رابطه معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  اضطراب و افسردگی می تواند عامل تاثیر گذار بر اختلالات عملکرد جنسی زنان باشد. بنابراین در درمان اختلالات عملکرد جنسی بهتر است به این متغیرها توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: اختلالات جنسی، افسردگی، اضطراب
 • مهدی جعفرزاده فخاری، یاسر تبرایی، مهدی معتکف فر، سلیمه عزیزی * صفحات 111-117
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به دیابت است که بروز آن علاوه بر تاثیر بر سیر درمان، می تواند پیش آگهی بیماری را نیز دستخوش تغییر کند.مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی77بیمار مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سبزوار در سال 1394 انجام شد.افراد شرکت کننده در مطالعه آزمون افسردگی بک را تکمیل کردند و در صورت کسب نمره 28-14 (افسردگی خفیف و متوسط)وارد مطالعه شدند.سپس بیماران پس از تکمیل رضایت نامه، به صورت تصادفی به دو گروه آرام سازی پیشرونده عضلانی(37 نفر) و کنترل(40 نفر) تقسیم شدند.آرام سازی هفته ای2مرتبه به مدت20-30دقیقه تحت نظارت پژوهشگر در طی6 هفته اجرا شد و در پایان هفته ششم مجددا آزمون افسردگی بک تکمیل گردید.داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیلی با نرم افزارSPSS (نسخه 16) تجزیه وتحلیل شد و P مساوی 05/0 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی بعد از مداخله در گروه آرام سازی از 20/4± 20/91به 85/2±29/11 و در گروه کنترل از21/4±20/60 به61/3±19/99 رسید.بر اساس آزمون آماری تی مستقل بین دو گروه اختلاف آماری معنا داری وجود داشت(P<0/001).آزمون آماری تی زوجی تفاوت آماری معناداری را از نظر نمره افسردگی قبل و بعد از مداخله در گروه آرام سازی عضلانی نشان داد(p<0/001)در حالی که درگروه کنترل اختلاف آماری معناداری وجود نداشت(p=0/204).
  نتیجه گیری
  آرام سازی پیشرونده عضلانی روشی موثردرکاهش میزان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2می باشد.
  کلیدواژگان: آرام سازی پیشرونده عضلانی، افسردگی، دیابت نوع 2
 • حکیمه بازیار *، سید محمد مرندی، احمد چیت ساز صفحات 119-126
  زمینه و هدف
  پارکینسون بیماری مزمن، پیشرونده و مخرب سیستم عصبی است که به علت تخریب نورون های دوپامینرژیک موجود در ماده سیاه مغز میانی ایجاد می شود. اغلب در سن 60-50 سالگی شروع شده و یکی از مشخصات آن عدم تعادل می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرین تعادلی در آب بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء اصفهان تشکیل دادند. 36 مرد مبتلا به پارکینسون بصورت در دسترس انتخاب شدند و سپس به شکل تصادفی در دو گروه مداخله (20 نفر) و کنترل (16نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی، هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای فعالیت در آب داشتند، در حالی که گروه کنترل فقط تحت درمان دارویی بودند و اقدامات معمول را انجام دادند. در ابتدا و انتهای دوره، تعادل بیماران از طریق مقیاس تعادلی برگ (Berg Balance Scale) ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمونP<0/05) ) ANCOVA و نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، نمرات تعادل گروه مداخله پس از دوازده هفته تمرین تعادلی در آب، افزایش معناداری نشان داد و از 1/49 به 70/53 بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد انجام تمرینات تعادلی در آب می تواند به عنوان یک روش درمانی و مفید در جهت بهبود تعادل و به دنبال آن بهبود عملکرد روزانه بیماران مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به شدت بیماری در افراد مورد مطالعه (I-III) نتایج این تحقیق را تنها می توان به این گروه از بیماران تعمیم داد.
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، تمرین تعادلی در آب، وضعیت تعادلی
 • عایشه امینی، شمس الدین نیکنامی *، عطا بهمنی صفحات 127-133
  زمینه و هدف
  بر طبق آمار ، جمعیت نوجوانان1/28 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کشور ما 15درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار انجام دهند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر پژوهشی مداخله ای نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می باشد که بر روی 90 دانش آموز دختر مقطع دوم راهنمایی چابهار به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه FFQ بود. پرسشنامه در دو زمان قبل و 3 ماه بعد توسط دانش آموزان تکمیل گردید. بعد از انجام پیش-آزمون، مداخله آموزشی طی 4 جلسه در مدت زمان 10 روز برای گروه آزمون انجام گرفت. اطلاعات با نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این پژوهش دو گروه آزمون (84/7±25/71) و کنترل (55/7±62/71) قبل از مداخله با هم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تاثیر مثبتی روی الگوی تغذیه دانش-آموزان داشته است.
  کلیدواژگان: آموزش، رفتار تغذیه ای، دانش آموزان
 • اکرم شمس آبادی، مهدی جعفرزاده فخاری *، حسین شاره، محمدحسن رخشانی، علی اکبر جنت ابادی صفحات 135-142
  زمینه و هدف
  اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار بوده و از عملکردهای اصلی پرستاران محسوب می شود. اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایعترین اشتباهات نظام بهداشتی است. یکی از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی پرستاران استرس شغلی است؛ لذا استفاده از شیوه های پیشگیرانه مانند مدیریت استرس، ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش ایمن-سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایی میدانی شاهدار است. جامعه پژوهش را 100 نفر پرستار شاغل در بخش های داخلی، جراحی و اطفال بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می دهند. پرستاران به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و با استفاده از بلوک جایگشتی به دو گروه تقسیم شدند. درگروه مداخله، آموزش ایمن سازی دربرابراسترس (کارگاه2روزه 8 ساعته به فاصله یک هفته) اجراشد. ابزار گردآوری داده ها فرم های پژوهشگر ساخته مشخصات فردی- شغلی و فرم ثبت اشتباهات دارویی بود، در طول دو مرحله یک ماه قبل و یک ونیم ماه بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، کای دو ، فیشر و تی- مستقل و معادلات برآورد تعمیم یافته با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16و SAS نسخه 9،1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار اشتباهات دارویی درگروه مداخله قبل از آموزش ایمن سازی در برابر استرس 30 /2±65 /5 و یک ونیم ماه بعد 57/ 1±68/ 2 بود. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین اشتباهات دارویی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس می تواند میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آموزش ایمن سازی در برابر استرس، اشتباهات دارویی، پرستار، استرس
 • محسن یزدانی، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان، حسین علیدادی، محمود دنکوب، ریحانه زنگی، معصومه ساقی، علی اصغر نوایی * صفحات 143-149
  زمینه و هدف
  از میان انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، تتراسایکلین ها دومین گروه شایع آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف در سراسر جهان هستند که ورود آنها به فاضلاب خانگی می تواند منجر به آلودگی منابع آب شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی فرایند US/UV/H2O2 در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی می باشد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بوده که با استفاده از حمام اولتراسونیک و در حضور اشعه ماوراء بنفش و پراکسید هیدروژن انجام گرفته است. به منظور سنجش تاثیر متغیرهای زمان تماس(60-5 دقیقه)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک ( mg/l25-5)، pH(10-3)، پراکسید هیدروژن(mg/l20-5) و توان ورودی(300-90 وات) بر فرایند، از راکتور در فواصل زمانی مشخص نمونه برداری و غلظت باقی مانده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 261 نانومتر قرائت گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که UV و اولتراسونیک در بهترین شرایط به ترتیب 16% و 32% در حذف این آلاینده دارند. با به کارگیری همزمان US/UV/H2O2، کارایی حذف آنتی بیوتیک افزایش یافت و بهترین راندمان در 5/4pH= ، غلظت اولیه آنتی بیوتیک mg/l 10، غلظت پراکسید هیدروژن mg/l20 و توان ورودی 240 وات حاصل شد. در این شرایط بعد از زمان تماس 50 دقیقه، راندمان حذف 83% برای آنتی بیوتیک تتراسایکلین حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از فرایند US/UV/H2O2به عنوان یک فرایند موثر برای حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اولتراسونیک، امواج فرابنفش، پراکسید هیدروژن، آنتی بیوتیک تتراسایکلین، محلول های آبی
 • مریم سادات زارعی *، محبوبه مدنی صفحات 151-160
  توکریوم پولیوم یک گیاه دارویی است که گونه های آن بیش از دو هزار سال است که در طب سنتی استفاده می شود. در این تحقیق تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال وکلیه ها بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 90 سر موش ماده از نژاد NMRI در 9 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، نرمال سالین، گروه کاندیدایی با دریافت سوسپانسیون مخمر و گروه های تیمار آلوده به کاندیدا، عصاره اتانولی توکریوم پولیوم را به طور جداگانه با دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت یک روز در میان و به مدت 20 روز، دریافت کردند. در پایان آزمایش، مایع هموژنیزه اندام های کبد، طحال و کلیه بر روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت و شمارش کلنی انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این تحقیق نمونه کبد تحت تیمار با کاندیدا- عصاره با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم و نمونه های طحال و کلیه در دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم هیچ کلنی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق، گیاه توکریوم پولیوم، تاثیر قابل توجهی در ایمنی بر علیه کاندیدا گلابراتا دارد.
  کلیدواژگان: توکریوم پولیوم، کاندیدا گلابراتا، کبد، طحال، کلیه ها
 • حسن ناعمی، علیرضا قربانی، سید مجید غضنفری، مریم مسعودی فر، رضا کوشکباغی * صفحات 161-167
  مقدمه
  حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دومین علت مرگ و میر در مناطق در حال توسعه می باشد. که در شهرستان بعد از بیماری های قلبی وعروقی همانند الگوی کشوری در رتبه دوم مرگ و میر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در تصادفات درون شهری می باشد .
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع طولی می باشد . جامعه آماری کلیه مصدومین بستری شده ( 550 نفر) در بیمارستان شهید دکتر بهشتی سبزوار به علت حوادث ترافیکی درون شهری، از مورخه 15/3/89 لغایت 15/3/90 بود از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. برایvalid کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان مرکز مدیریت بیماری ها و کارشناسان مرکز کنترل ترافیک استفاده شده و reliability آن 7/96 بدست آمد. داده ها ی پژوهش به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودارها در قسمت نتایج ارائه گردید.
  نتایج
  مردان با 87 % بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را دارند. از نظر سنی بیشتر سهم به گروه 20 تا 40 سال با 40 درصد تعلق دارد . بیشترین میزان مصدومین را رانندگان (60%) تشکیل داد. بیشترین وسیله تاثیرگذاز در تصادفات با 4/73% موتور سیکلت بود. 8/84% از سرنشینان خودروها از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و 5/92% از رانندگان وسایل نقلیه دوچرخ کلاه نداشتند. 1/27 درصد وسایط نقلیه مورد بررسی سرعت غیر مجاز در سطح شهر داشته اند. 6/40 درصد رانندگان به هنگام تصادف، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده اند و و بیشترین درصد تصادفات رانندگی در ساعات 7 صبح تا 12 ظهر رخ داده است
  نتیجه گیری
  به منظور کاهش میزان حوادث رانندگی، فرهنگ سازی در بین کودکان و نوجوانان در طولانی مدت و اجرای طرح برخورد با متخلفان حادثه ساز شامل سرعت غیر مجاز، عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تصادفات درون شهری، وسایل نقلیه، سبزوار
|
 • Mohammad Reza Noori-Daloii *, Nazanin Rahimi Rad, Saeedeh Kavoosi Pages 1-11
  According to the growing developments and improvements of cancer immunotherapies, nowadays, special attention has been paid to the immunotherapies of various types of cancers. Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy is one of the T-cell therapies that affects tumor cells, not the normal cells. Research conducted over the past decades suggests that CAR T-cell based therapies has revolutionized cancer therapies, and has provided precious achievements in the treatment of hematologic malignancies such as leukemia and lymphoma, and solid tumors including neuroblastoma and glioblastoma. In this review article, structure, function of CAR T- cells, along with some of the antigens that are expressed on the surface of the tumor cells and the CAR T-cells targeting them are presented. Subsequently, several examples of successful therapies with the help of this technology are presented and finally, the safety of these therapies and the challenges and future perspectives are discussed.
  Keywords: cancer immunotherapies, CAR T, cells, Chimeric Antigen Receptors (CARs), targeted therapies
 • Yousof Mousavi, Hossein Azizi *, Javad Mirnajafi-Zadeh, Mohammad Javan, Saeed Semnanian Pages 13-20
  Background
  The locus coeruleus (LC) contains large clusters of noradrenergic neurons which project widely throughout the central nervous system including hypothalamus. The LC is involved in cognitive processes, including attention, learning, memory and drug addiction. Orexin neuropeptides excite the noradrenergic LC neurons; however, its effects on inhibitory synaptic transmission to the LC neurons are unknown.
  Materials And Methods
  Here, we investigated the effect of orexin-A (100 nM) on sIPSCs in LC neurons. We used whole-cell patch clamp recording in rat horizontal slices containing the LC nucleus.
  Results
  Our electrophysiological data indicate that orexin-A application only decreased sIPSCs frequency of LC neurons that was blocked by SB-334867, selective orexin type-1 receptors.
  Conclusion
  In this study, our findings suggest that orexin-A depresses sIPSCs frequency through orexin type-1 receptors. It can be deduced that these changes in inhibitory synaptic transmission may be elicited by prestsynaptic mechanism. These results provide in vitro evidence for a critical role of orexin signaling in LC neurons.
  Keywords: Orexin, A, whole, cell patch clamp recording, locus coeruleus, GABA
 • Ali Reza Rahmani, Amir Shabanlo, Somaye Akbari, Hadi Rezaeivahidian, Monire Tarlani, Zahra Daraee, Halime Almasi * Pages 21-29
  Backgrond: Pharmaceutical products, particularly antibiotics such pollutants are evolving due to the cumulative effects, adverse effects and drug resistance is a major concern in the control environment. The purpose of this work is to investigate the feasibility and potential of iron nanoparticles in the aqueous solution being removed antibiotics.
  Materials And Methods
  In this study, the performance activated persulfate with zero-valent Zinc nanoparticles in the presence of ultrasound in the analysis of antibiotics was investigated. The effect of process parameters such as pH of the solution (2.97-10.53), concentration Potassium persulfate (194.33-1200mg/l) and the zero-valent zinc (12.73-147.27mg/l) in reaction time 0-180 min using a batch chamber ultrasonic were studied. A statistical procedure was used to optimize the parameters of the RSM model. Antibiotics are measured based on COD vials and DR-5000 spectrophotometer was used.
  Results
  The results showed that the initial pH of the solution is the most important influential parameters. The addition of potassium persulfate and zero valent zinc in the samples was enhanced performance. Optimum efficiency achieved in 50 mg/l concentration antibiotics, potassium persulfate 1200 mg/l, the zero- zinc 120 mg /l, pH 4.5.
  Conclusion
  The results of this study demonstrate acceptable performance persulfate activated process with zero-valent iron and zinc nanoparticles on ultrasound in the presence of antibiotic.
  Keywords: aquatic solutions, ciprofloxacin antibiotic, persulfate, zero valent, zinc
 • Mohammad Bokaeian, Hamed Tahmasebi *, Javad Adabi, Alireza Mohammad Zadeh, Jalal Mardaneh Pages 31-37
  Background
  Bacterial resistants to beta-lactam antibiotics, are steadily expanding. Excessive consumption beta-lactam antibiotics in the treatment of related Staphylococcus aureus infections caused the emergence of beta-lactamase enzymes in strains. Identification and analysis of molecular characteristics of these strains can be effective to select on the appropriate antibiotic treatment.
  Materials And Methods
  Initially, the isolates collected from clinical samples were screened by biochemical tests. After the whole Staphylococcus aureus resistance to beta-lactam antibiotics, were evaluated by used of molecular-specific primers.
  Results
  Of 496 isolates obtained from different clinical samples, 147 isolates were identified as S. aureus. The highest resistance to the antibiotics had related to penicillin, Oxacillin, Cefocithin and the lowest resistance antibiotics had related to Vancomycin. From the 147 samples, 143 samples were blaZ genes that allocated to over 97 percent.
  Conclusion
  According to the results of molecular tests, in the Zahedan spread of carrier-lactamase strains is very high. This would be to treat all staphylococcal infections of beta lactam antibiotics are not used as much as possible to the access to early treatment prevented the increase in resistant strains.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Beta, lactam, blaZ, Antibiotic Resistance
 • Sajad Parsaei *, Nahid Shetab Boushehri, Masoumeh Shojaei, Rasool Abedanzadeh Pages 39-46
  Background
  : Imagery is the concept of assimilation, creating or recreating a perception experience the sensory moderator in mind. the aim of this study was to the relationship between mirror neuron action and different mental imagery speeds in the motor performance.
  Methodology
  The research method was semi-empirical. The subjects included 30 female students of Shahid Chamran University (average age 22± 1.12) selected through a purposive sampling (No experience basketball game) method and categorized in three groups of rapid-speed, real-speed, low-speed imagery. Following the basketball dribble function in pretests, the subjects were involved in imagery for a period of four consecutive days, and were subsequently tested for the real dribble function on the middle cones in the posttests. They were also subjected electroencephalographic assessment during imagery, focusing primarily on the reaction of the mirror neurons within the process.
  Result
  All of the group improved dribble function (p≤0.05). With the effect size observed a significant improvement in the groups with slow-speed and real-speed imagery compared to those receiving high-speed imagery. Additionally, higher function of the mirror neurons was observed in the groups subjected to slow-speed imagery and also there is significant relationship mirror neuron action and different mental imagery speeds on the basketball dribble function (p≤0.05).
  Conclusion
  The mirror neurons within the premotor cortex establish an essential nervous mechanism within the cognitive activity pattern which impacts the effect of imagery for the improvement of motor skills.
  Keywords: mirror neuron, electroencephalographic, mental imagery, imagery speed, motor performance
 • Maryam Abbasi *, Nima Ghorbani, Javad Hatami, Masoud Gholamali Lavasani Pages 47-59
  Background
  MAIA is designed to assess the awareness of bodily sensations without the interference of cognitive factors. The aim of current study was to adapt the original scale and to investigate its preliminary psychometric properties in Iranian students.
  Materials And Methods
  The type of current research was descriptive-applied and cross-sectional study. Examining the aim of study, a sample of 425 students from Tehran and Kashan Universities (44.3% male) completed a battery of questionnaires in first semester of 2014-2015. The construct, convergent and divergent validity (using Pearson correlation) and reliability (internal consistency using Chronbach Alpha) of MAIA were assessed and correlation test was applied for examining inter-item relations. The analyses were done using SPSS, sixteenth version (P
  Results
  Exploratory factor analysis revealed an eight-factor structure (Noticing, Not distracting, Not worrying, Healthy attention to body, Maintaining attention to body, Emotional awareness, Self-regulation, Listening to body and trusting it) with Eigen value higher than which accounted for 60% of total variance. The general pattern of factors was comparable to the original scale. Furthermore, the internal consistency of MAIA subscales was acceptable (Chronbach alpha 0.53 to 0.83). The highest level of convergent validity was seen between self-regulation and convergent measure of positive affect (r=0.32) and the highest level of divergent validity was observed between not-worrying and the divergent measure of fear of injury (r=0.41).
  Conclusion
  The results of this study confirmed the validity and reliability of MAIA in Iranian population.
  Keywords: assessment, interoceptive awareness, mind, body, somatic awareness
 • Susan Gordehie *, Reza Sheikhnejad, Seyed Abdolhamid Angaji, Mahmoud Khanaki, Vahid Marandi Pages 60-68
  Background and
  Purpose
  Pancreatic cancer is one of the most leading causes of cancer-related deaths. Considering the role of Bcl-2 family gene in apoptosis that are known to be over-expressed in most cancers, this study focused on the detection of Bcl-2 translocation t(14;18) to the immunoglobulin heavy chain (IgH) that may contribute to the pathogenesis of pancreatic cancer.
  Materials And Methods
  Forty-nine samples of paraffin embedded tissues (extracted from 1537 slides of 105 patients in one of the major local cancer centers) were investigated for detection of Bcl-2 translocation t(14;18) by standard PCR.
  Results
  The Bcl-2 t(14;18) translocation was detected in 23 of all 49 patients (46.9%), including 10 of 23 translocated patients (43%) with break points within the mbr cluster, 11 with involvement of the mcr locus (48%), and 2 in the icr locus (9%).
  Discussion
  Detection of Bcl2 translocation in pancreatic cancer is in agreement with results from other studies, and shows this rearrangement could be considered as a new treatment strategy based on apoptosis or personalized treatment.
  Keywords: apoptosis, Bcl, 2 translocation, pancreatic cancer, paraffin embedded tissue, personalized treatment, polymerase chain reaction
 • Parvaneh Mahmoudi Kouhi, Seyed Ali Naji * Pages 69-74
  Introduction
  The relationship between manager's thinking style and their accepting change can be challenging for nurse managers in health centers. The aim of this study is to evaluate the correlation between the operational nurse manager's thinking style and accepting change in educational hospitals of Isfahan University of medical sciences in 2015.
  Methods and Materials: This research is quantitative and correlation study. A sample with 146 individuals of statistical population was selected from nurse managers worked in educational hospitals of Isfahan University of medical sciences. Data were collected from the research samples by using the assessment index of Sternberg thinking style and Robert Heller questionnaire for determining the acceptance rate of change. Collected data was analyzes, using SPSS 19.
  Results
  Results have shown that the executive thinking style was the prominent thinking style among the nurse managers. In terms of "change acceptance", the average score was 97.8±13.25. Calculated correlation between different levels of thinking styles and change acceptance by the managers has indicated that there is a significant correlation between the levels of executive, judicial and legislative thinking styles with the change acceptance.
  Discussion and
  Conclusion
  According to direct relationship between the levels of executive, judicial and legislative thinking styles with the change acceptance this result can be achieved that managers with this three mentioned thinking styles have stronger thinking and are mare prepared to accept changes. This relationship is more prominent for judicial thinking style.
  Keywords: Thinking style, Change acceptance, Nursing Management
 • Zahra Javanvash, Maryam Mojdekanloo, Sedighe Rastaghi, Mostafa Rad * Pages 75-82
  Background
  Improving the quality of life in heart patients is the main objective of health improvement programs. Self-management education programs, the most important ways to improve and improving health. The aim of this study was to evaluate the effect of self-management 5 A on the quality of life of elderly patients with acute coronary syndrom.
  Methods
  This clinical trial, two groups that 54 elderly patients with acute coronary syndrome patients admitted patients in the cardiology ward and CCU Imam Reza Hospital in Bojnourd for available selected and The method of permutation blocks into two groups (27 patients) and control (27), respectively. The intervention group self-management programs were based 5A. The control group received routine hospital. The instrument used in this study are lipad quality of life questionnaire. in the first and two months after the study was completed in two groups. Data using SPSS 20 software and Chi-square and Wilcoxon tests were analyzed with repeated measures analysis(p= 0/78).
  Results
  The findings showed that most of patients were female, married and uneducated. The mean age of patients 66/18 ± 4/68 years. The mean scores in all aspects of quality of life was higher in the intervention group after completion of the study. But statistically significant difference was not observed.
  Conclusion
  This study demonstrated the effectiveness of self-management program 5A model on quality of life of elderly patients with acute coronary syndrome in the study period was not.
  Keywords: 5 A self_management_quality of life_acute coronary syndrome_elderly
 • Fahimeh Hasannezhad * Pages 83-91
  Objective
  This study aimed to examine the student's satisfaction from interaction with the academic librarians city of Sabzevar and the factors influencing it, is conducted in 1394.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic and practical, and the survey is conducted. Data collection is Student satisfaction questionnaire to interact with librarians and librarians communication skills questionnaire. The sample size was calculated using a cochran formula 419 people, Ancient samples stratified random sampling were selected from among all the students of Sabzevar. The data was analyzed by SPSS and minitab through descriptive and inferential statistics .
  Results
  Students interact with librarians are satisfied. The results also indicate that the communication skills of librarians and student satisfaction and there is a significant correlation.
  Between different universities there are significant differences in their satisfaction, That satisfaction rate is higher than others in the University of Medical Sciences.
  There is a significant difference between students in different grades of satisfaction so that undergraduates are less satisfied than others.
  The most important factors influencing satisfaction of the students are also references, gestures, with an awareness of the presence of others, avoiding the use of certain words, active listening, eye contact, use of open questions, comments and proposals, dealing with Gay librarian with themselves, to avoid premature diagnosis, the unsatisfactory to interact, tone of voice and emotions are set
  Keywords: Academic librarians, the interaction between the individual, student, satisfaction
 • Roya Lari *, Naser Mahdavi Shahri, Ali Moghimi, Mehrnegar Rojhan Nezhad, Leila Izi Pages 93-100
  Background and
  Purpose
  granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has a major role in blood cells differentiation especially in neutrophils, therefore G-CSF widely has been used in treatment of chemotherapy-induced neutropenia. Different lines of evidence indicated that G-CSF is increased in inflammatory situation and has inflammatory characteristics. Unlike G-CSF, type I interferones (IFNs) have been shown to have anti-inflammatory effects. The aim of this study was to investigate whether type I IFNs can normalize the effects of G-CSF on blood factors.
  Materials And Methods
  forty-two mice (male, eight weeks) were divided into six groups of seven, which includes Group 1 (control) injection of distilled water, Group 2 injection 200 µg/kg b.w. G-CSF, Group 3 injection 200 µg/kg b.w. Alfa interferon (IFN-α), Group 4 injection 200 µg/kg b.w. interferon beta (IFN-β), Group 5 injection 200 µg/kg b.w. G-CSF� µg/kg b.w. IFN-α, Group 6 injection 200 µg/kg b.w. G-CSF� µg/kg b.w. IFN-β. After 28 days, blood was taken from each mouse heart and blood biochemical parameters (Glucose, Triglyceride, Cholestrol) was investigated.
  Results
  surprisingly, in most cases, the G-CSF and type one IFNs alone or simultaneously reduced the levels of Glucose, triglycerides and cholesterol. Also the reduction of glucose, triglycerides and cholesterol were higher in G-CSF and INFs in compare with G-CSF alone. Our data raise the possibility that, G-CSF and INF-α/β have some similarity in signaling pathway which has to be investigated.
  Keywords: : inflammation, IFN, ?, IFN, ?, G, CSF, blood biochemical parameters
 • Rahim Akrami *, Zhila Agah Pages 101-109
  Bakground: The Female sexual dysfunction can be caused by a range of different factors. The aim of the present study is to assess the prevalence of female sexual dysfunction and its association with related psychological factors.
  Matrials &
  Methods
  This is a descriptive-analytical research on 322 women in Sabzevar during 2015 year. The Sampeling was Stratified random .The instrument which has been used in research is Female Sexual Function Index (FSFI), Depression Anxiety Stress Scales (DASS). The descriptive statistics and regression was analyzed by STATA 12 Software.
  Results
  Most of the Subjects were between 20 to 30 years old. (186= N (.The mean and Standard deviation of the Subjects were respectively M (29.64), SD (6.60) .The prevalence of sexual dysfunction was %40, So that the highest and lowest prevalence was in subscales of sexual desire (46/73) and dissatisfaction (8/18), respectively.The prevalence of depression, Anxiety and Stress was (48/9), (60/63) and (54/66), respectively. Statistical analysis showed that there is a significant relationship between Sexual function with variable stress with adjusted odds ratios (01/2) and confidence interval (18/3-04/1) and depression variable in different sub- groups with adjusted odds ratio higher than two.
  Conclusion
  Anxiety and depression can effect on female sexual dysfunction. Therefore in treatment of sexual dysfunction is better to pay more attention to these variables.
  Keywords: Sexual dysfunction, Anxiety, depression
 • Mahdi Jafarzadeh Fakhari, Yaser Tabaraie, Mahdi Motakef Far, Salime Azizi * Pages 111-117
  Introduction
  Depression is one of the most common psychiatric disorders in patients with diabetes that its incidence in addition to the impact on the course of treatment, can be changed the prognosis. This study aimed to determine the effects of progressive muscle relaxation on depression in patients with type 2 diabetes.
  Methods & Materials: This study was a clinical trial that conducted on 77 patients who referred to Diabetes center of Sabzevar city. The participants completed the Beck Depression Inventory and if they earned 14-28 (mild to moderate depression), included to study. Then, participants after consent, were divided Randomly into two groups of progressive muscle relaxation (n= 37) and control (n= 40).relaxationperformed 2 times a week for 20-30 minuteswithin 6 weeks, under the supervision of a researcher. Beck Depression Inventory was completed at the end of the sixth week again.In analytic measurements of this study used of statistical analysis in SPSS software (Version 16). A P value of
  Results
  The mean depression score after intervention in relaxation group compared to control group was ranged from 20.91±4.20 to 11.29±2.85 and from 20.60±4.21 to 19.99±3.61, respectively.According to independent t-test, there was significant differencebetween case and control groups (P
  Conclusion
  Progressive Muscle Relaxation is effective way to reduce depression in patients with diabetes type 2.
  Keywords: Progressive Muscle Relaxation, Depression, Diabetes type 2
 • Hakimeh Baziyar *, Seyyed Mohammad Marandi, Ahmad Chitsaz Pages 119-126
  Background
  Parkinson is a chronic, degenerative and destructive disease of the nervous system that is caused by the destruction of dopaminergic neurons that reside in the substantia nigra of the midbrain. It often happens in the ages of between 50 and 60 and one of its characteristics is the lack of balance. The goal by this present research was to study the effect of balance training in water on the patients with PD.
  Materials And Methods
  The present semi-experimental study used a pretest-posttest control group design. The study population included patients referred to the Hospital of Alzahra. 36 men patients with Parkinson that were non-randomly selected and randomly divided into experimental (n=20) and control (n=16) groups. The experimental group in addition to medication, performed activity in water 3 times/ week, 60 minutes for 12 weeks whereas control subjects were treated only by medication and routine activities performed. Before intervention and three months after the intervention, the patient's balance was assessed by BBS. Data using ANCOVA (P
  Results
  In comparison with the control group, the intervention group balance scores after 12 weeks of balance training in the water were greatly improved(49/1 to 53/70).
  Conclusion
  Findings showed that balance training in water can be used as useful and effective method to improve balance and in turn daily functioning of PD patients. According to the severity of disease in patients participating in this study (I-III), the results can be extended only to this group of patients.
  Keywords: Hydrotherapy, Parkinson's disease, Postural Balance
 • Ayeshe Amini, Shamseddin Niknami *, Ata Bahmani Pages 127-133
  Background
  According to recent statistics, the teenagers form 28.1% of the population in our country. Also, 15% of children under 5 year suffer from stunting, and 9% had moderate to severe underweight moderate and severe based on weight and age. By considering the importance of nutrition in adolescence, as well as the role of health education in providing effective training to create the proper nutritional habits, researcher aimed to determine the effect of educational intervention on the nutritional behavior of female students of secondary school in Chabahar city.
  Materials And Methods
  This is a quasi-experimental research conducted on two groups of 90 female students, selected randomly from two middle schools of Chabahar. Iran in 2012 – 2013. The samples were divided into two groups randomly, as control group and test group (n= 45). Data collection instruments was FFQ questionnaire. The questionnaire was completed at two stages (before, and 3 months later after educational intervention) by the students. Following the pre-test, the educational intervention has been conducted in 4 sessions in a 10-day period of time. The collected data were analyzed using SPSS version 18 and appropriate statistical tests.
  Results
  There was not significant difference between the two groups before intervention, concerning their average scores of the main variables of the study (P>0.05). There appeared meaningful differences between the two groups after intervention concerning the average scores of facilitating behaviors (P
  Conclusion
  Based on the results of this research educational intervention has positively effects on the student's nutrition pattern.
  Keywords: Educational health, Nutrition behavior, student
 • Akram Shamsabadi, Mehdi Jafarzade Fakhar *, Mohammad Hasan Rakhshani, Aliakbar Jannatabadi Pages 135-142
  Background
  Administration of medications is an important part of treatment and care provided by nurses. Medication errors in nursing profession is one of the most common health care mistakes.One of the factors in the incidence of medication errors, job stress, so stress management and efficient use of preventive methods necessary to appear. The aim of this study is to determine the effect of a Stress Inoculation training on the medication error of nurses.
  Materials And Methods
  The present research is, a field trial controlled study.The population included 100 nurses in medical, surgical and pediatric hospitals constitute Sabzevar University of Medical Sciences. Nurses are selected using quota sampling permutation blocks were divided into two groups.The intervention group, stress inoculation training (workshop 2 days 8 hours a week) was conducted.The data collecting by a researcher-made forms of occupational demographic information and registration forms medication errors,during the two stage, one months before and one and a half months after the intervention was completed by both groups. Data were analyzed by means of SPSS-11/5 and SAS 9.1 statistical software using descriptive statistics, Mann-Whitney, Chi-square, Fisher, T test and generalized estimation equations.
  Results
  The mean and standard deviation of medication errors in the intervention group before stress inoculation training 5/65 ± 2/30 and a half months was 2/68 ± 1/57. Analysis of data between the mean medication errors samples before and after the intervention groups showed significant differences (P
  Conclusion
  Stress inoculation training can reduce the incidence of medication errors.
  Keywords: stress inoculation training, medication error, nurse, stress
 • Mohsen Yazdani, Aliasghar Najafpoor, Aliakbar Dehghan, Hosein Alidadi, Mahmood Dankoob, Reyhane Zangi, Masoume Saghi, Aliasghar Navaei * Pages 143-149
  Background And Objectives
  among the different type of antibiotics, the tetracycline occupied the 2end level of the more prevalence types in produce and use aspect worldwide and their existence in domestic wastewater will pollute our water resources. The aim of this study was to determine the performance of US/UV/H2O2 processes when reduction of tetracycline antibiotic from an aqueous environment was objected.
  Material and
  Methods
  the current experimental study use the ultrasonic bath simultaneously with ultraviolet wave and hydrogen peroxide. To detect the effect of variables include contact time(5-60 min), the antibiotic concentration (5-25 mg/l), pH(3-10), hydrogen peroxide concentration (5-20 mg/l) and the input power (90- 300 W) of instrument in process, the reactor has been sampled in different intervals and the residue concentration to be used to detect with spectrophotometer instrument in 261 nm length wave.
  Results
  the result have been showed that the separately use of UV and US will not take a high performance with the best removal percent of 16% and 32%. Simultaneously use of US/UV/H2O2 cached a more highly reduction in tetracycline concentration and the best reduction was 83 % removal that took place in pH= 4.5, antibiotic concentration of 10 mg/I, input power of 240 W, hydrogen peroxide concentration of 20 mg/l, time equal with 50 min.
  Conclusion
  the result have been showed that the US/UV/H2O2 process can be used as a performance process to remove the tetracycline antibiotic from an aqueous environment.
  Keywords: ultrasound, ultra violet waves, hydrogen peroxide, antibiotic tetracycline, aqueous solutions
 • Maryam Alsadat Zarei *, Mahboubeh Madani Pages 151-160
  Background
  Teucrium polium is a medicinal plant which species have been used for over 2000 years in traditional medicine. The aim of this study was evaluation of the effect of ethanolic extract of Teucrium polium on Candida glabrata colonization in mice tissue.
  Material and
  Method
  The study was performed on 90 mature male mices (9 per group), that were devided into 10 groups: normal, placebo, 3 treatment group (candida- extract), control positive (Candida glabrata) and control negative (extract). Treatment groups were received 50,100 and 200 mg/kg dosages of extract for 20 days (every other day) by intraperitoneal injection. At the end of injections, homogenized liver, spleen and kidney were cultured on SDA medium and then colony count were performed.
  Results
  The results showed, that liver in 100 mg/kg, spleen and kidney in 200mg/kg haven’t any yeast.
  Discussion and
  Conclusion
  According to the results, Teucrium polium extract, perhaps can stimulat the immunity against Candida glabrata.
  Keywords: Teucrium polium, Candida glabrata, liver, spleen, kidney
 • Hassan Naemi, Alireza Ghorbani, Seyed Mjid Ghazanfari, Maryam Masoudifar, Reza Koshkenaghi * Pages 161-167
  Introduction
  Traffic accidents are the second leading cause of death in the world and the second cause of death in developing regions. In city after cardiovascular diseases as a model country in second place is death. The purpose of this study are important factors in accidents within the city.
  Materials And Methods
  This study is longitudinal. All the injured were hospitalized population (550 patients) in Shahid Beheshti Hospital due to traffic accidents in the city of Sabzevar, dated 15/03/89 till 15/03/90 was a self-made questionnaire was used. To valid questionnaires from experts Center for Disease Control and traffic control center experts and its reliability was 7/96. A descriptive study analyzed data and the results were presented in tables and charts.
  Results
  87% of men with the highest frequency of their gender. More age group 20 to 40 years with a 40% share belongs. Most of the victims of the drivers (60%) was formed. Most vehicle crashes Tasyrgzaz with 4/73% motorcycle. 8/84% of vehicle occupants were not using seat belts and 5/92% of drivers not wearing two-wheeled vehicles. 1.27% of vehicles checked were speeding in the city. 6/40% of the drivers in an accident, did not observe traffic rules and the highest percentage of accidents during the hours of 7 am to 12 am occurred
  Conclusion
  In order to reduce traffic accidents, among children and youth culture in the long term and plan to deal with accidental violations, including speeding, non-use of safety belts and helmets are recommended.
  Keywords: urban traffic, vehicles, Sabzevar