فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1396)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • اصغر سلطانی * صفحات 1-20
  موضوع این مقاله چندگانگی مفهومی در نظریه برنامه درسی است. برای واکاوی موضوع، ابتدا جایگاه نظریه برنامه درسی در حوزه های دیگر تبیین و سپس ویژگی ها و ساختار نظریه و
  نظریه پردازی برنامه درسی ارائه و تعاریف گوناگون آن بررسی شده است. پس از تبیین ماهیت تعدد و تکثر نظریه برنامه درسی و دلایل آن، استدلال این است که نوعی تقلیل در مفهوم نظریه برنامه درسی و نظریه پردازی و همچنین انگاشت برنامه درسی در جایگاه یک برساخته هم تافته، باعث کثرت در نظریه های برنامه درسی شده است؛ به گونه ای که به تولید طیف گسترده ای از آنچه را «نظریه» می نامند انجامیده است که از یک سو به رویکردهای کنترل محور و علمی در اردوی فنی گرایان و از دیگرسو به نظرگاه های رهاساز محور، استعاره و تمثیل در جمع نومفهومی سازان می رسد. در پایان با ارائه مصادیقی از کاهش گرایی مفهومی و پیچیدگی در حوزه، نتیجه گیری شده است که تقلیل مفهوم و کاهش پیچیدگی از یک سو و تجلیل این پیچیدگی از سوی دیگر، زمینه را برای زایش نظری و پویایی در برنامه درسی فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، نظریه برنامه درسی، تقلیل مفهومی، پیچیدگی
 • طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی*، افسانه عبدلی صفحات 21-45
  زیبایی شناسی به دانش چگونگی استفاده از حس ها برای دانستن اشاره دارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و معرفی دیدگاه ماکسین گرین درباره هنر و زیبایی شناسی و استخراج اشارات وی در تربیت زیبایی شناسی است. بدین منظور، هدف پژوهش این است که گرین درباره هنر و زیبایی شناسی چه آموزه هایی دارد؟ برآیند توجه به این آموزه ها در آموزش وپرورش چیست؟ برای پاسخ به سوالات، نخست با استفاده از روش های تحلیل و نوشتن، برخی از مقالات و مصاحبه های گرین درباره این موضوع مطالعه شد؛ آنگاه بر اساس دیدگاه ایشان درباره هنر و زیبایی شناسی، اشارات و راهبردهای کلیدی در تربیت زیبایی شناسی استخراج شد. او زیبایی شناسی را یک صفت برای تجربه زیبایی شناسی و نامی برای درک تبعیض ها و فهم هنرهای مختلف می داند. گرین به سه دلیل اصلی و کلیدی تربیت زیبایی شناسی را در دوره معاصر مهم می داند: 1) بازنمودن فضاهای ذهنی، 2) هوشیاری گسترده و 3) کشف اهمیت تخیل. از دیدگاه گرین آنچه زیبایی شناسی را اعتلا می بخشد، هنر است. تمام سعی گرین این است که متصدیان آموزش وپرورش را از غفلت فزاینده ای که راجع به آموزش عمومی هنر و زیبایی شناسی شده است، آگاه کرده و اهمیت آن را در زندگی گوشزد کند.
  کلیدواژگان: ماکسین گرین، تربیت زیبایی شناسی، سوادآموزی زیبایی شناسی، هنر، تخیل، تخیل اجتماعی، فضای عمومی
 • زهره متقی *، محمد نجفی، کمال نصرتی هشی، مصطفی حاتمی صفحات 46-59
  هدف این پژوهش، بررسی نقش مولفه های تفکر انتقادی در پیش بینی خودکارآمدی (تلاش، خودتنظیمی و پشتکار) در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پیمایش 6089 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 361 نفر از آنها برای نمونه پژوهش انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استانداردشده و محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش نیز ازطریق بازبینی کارشناسان این حوزه تایید شده و سپس پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها، نرم افزار آماریSPSS 20 به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده با توجه به فرضیات پژوهش نشان می دهد مولفه های بلوغ شناختی و درگیری ذهنی از ابعاد گرایش به تفکر انتقادی، روی تلاش دانشجویان تاثیرگذار است؛ اما مولفه خلاقیت نتوانست تلاش دانشجویان را پیش بینی کند. مولفه های خلاقیت و درگیری ذهنی نیز توانست خودتنظیمی دانشجویان را پیش بینی کند؛ اما بلوغ شناختی روی خودتنظیمی دانشجویان تاثیرگذار نبود و درنهایت، ابعاد گرایش به تفکر انتقادی (خلاقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی) پشتکار دانشجویان را پیش بینی کرد؛ به عبارت دیگر، ابعاد تفکر انتقادی بر پشتکار دانشجویان تاثیرگذار بود. به طور کلی، مولفه های تفکر انتقادی به جز در چند مولفه بر خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است و آن را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: گرایش به تفکر انتقادی، خودکارآمدی، خلاقیت، بلوغ شناختی، درگیری ذهنی
 • نرگس یافتیان * صفحات 60-76
  هدف اصلی پژوهش، شناسایی شرایط و راهبردهای موثر بر ارائه راه حل های خلاقانه در حل مسائل ریاضی در محیط های آموزشی از دیدگاه دانشجویان خلاق دوره کارشناسی رشته ریاضی است. داده ها با رویکرد کیفی به روش نظریه داده محور و استفاده از ابزار مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند. جامعه این پژوهش، تمام دانشجویان مشغول به تحصیل رشته ریاضی در مقطع کارشناسی در دانشگاه های دولتی واقع در شهر تهران است. برای انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته، سیزده دانشجو با روش نمونه گیری نظری، دعوت به همکاری شدند. داده ها از طریق فرایند کدگذاری در دو مرحله آزاد و محوری تحلیل شد. برای مطمئن شدن از کیفیت پژوهش، از معیارهای باورپذیری، اطمینان پذیری، انتقال پذیری و تاییدپذیری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برای مقوله های شرایط و راهبردهای موثر، زیرمقوله هایی حاصل شده است که چگونگی تاثیر آنها را در ارائه راه حل های خلاقانه در حل مسائل ریاضی تبیین می کنند. بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان، این راهبردها شامل حل مسئله غیرمعمول، حل مسئله از راه های متنوع و فراهم کردن فرصت هایی برای طرح مسئله بوده است؛ همچنین برای شرایط مداخله گر، زیرمقوله های میزان مسئله حل کردن، محیط اجرا و اختصاص زمان برای حل مسائل حاصل شده است. نتایج این پژوهش برای آگاهی بیشتر دست اندرکاران آموزش برای فراهم کردن محیط های آموزشی مناسب که خلاقیت ریاضی را پرورش دهد، مناسب و کمک رسان است.
  کلیدواژگان: خلاقیت ریاضی، آموزش ریاضی، پرورش خلاقیت ریاضی، دانشجویان کارشناسی رشته ریاضی
 • حوریه شادفر، محمدرضا نیلی*، وحید قاسمی صفحات 77-97
  در عصر توسعه که نیاز جامعه بهشهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعه متناسب با فرهنگ بومی خود مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامه های درسی آنها متناسب با شاخص های اقتصادی سبک زندگی امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق محتوا و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی با شاخص های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعه اسلامی- ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل محتوای کتاب های درسی استفاده شده است. پژوهش روی نمونه ای متشکل از معلمان مناطق 2، 6 و 12 (176n=) شهر تهران و کتاب های درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 94-1393 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان توجه معلمان به آموزش شاخص های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعه اسلامی- ایرانی از دیدگاه خودشان بیشتر از متوسط بوده است؛ البته بیشترین توجه در بعد شناختی و کمترین توجه در بعد رفتاری بوده است. محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی به مقوله تلاش و پشتکار بیشترین توجه را و به مقوله پرهیز از مصرف گرایی کمترین توجه را داشته است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، دوره ابتدایی، شاخص اقتصادی، سبک زندگی، توسعه اسلامی- ایرانی
 • سوران رجبی *، خدیجه علی مرادی صفحات 98-113
  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش آموزان مقطع ابتدایی است. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه پژوهش، 63 دانش آموز دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان قشم است که در دو کلاس منتخب به شکل تصادفی، انتخاب شده اند و به تصادف یکی از کلاس ها برای گروه آزمایش و کلاس بعدی برای گروه شاهد در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 10جلسه 45دقیقه ای در تئاتر درسی مشارکت داشت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس مهارت های اجتماعی و آزمون های املا، خواندن و ریاضیات بوده است. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان می دهد تئاتر درسی در افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر اثر معنی دار دارد (001/0>P). همچنین تئاتر درسی در افزایش یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموزان دختر اثر معنی دار دارد (001/0>P)؛ اما بر یادگیری درس ریاضی اثرمعنی داری نداشت. این تحقیق نشان می دهد تئاتر درسی هم بر افزایش مهارت های اجتماعی و هم بر بهبود عملکرد درسی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی اثربخش است.
  کلیدواژگان: تئاتر درسی، مهارت اجتماعی، یادگیری، عملکرد درسی
 • محمدحسین زارعی، سید ابراهیم میر شاه جعفری*، محمد جواد لیاقتدار صفحات 114-130
  هدف این پژوهش، تبیین رویکرد های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برنامه درسی رشد حرفه ای مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از دو رویکرد کمی و کیفی، که در رویکرد کیفی از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و همچنین مربیان است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و شبکه ای بوده و برای انتخاب مربیان از روش طبقه ای تصادفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد از دیدگاه مربیان در رویکردهای یاددهی یادگیری رشد حرفه ای استفاده از روش تدریس خلاق از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و انجام فعالیت های شبیه سازی شده، کمترین ارزش را در این عنصر داشته است. در ارزشیابی آموخته ها و توانمندی های مربیان، آزمون های عملکردی از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و ترکیب سوالات تستی و تشریحی کمترین اهمیت را داشته است.
  کلیدواژگان: پیش دبستانی، رشد حرفه ای مربیان، برنامه درسی، رویکردهای یاددهی- یادگیری، ارزشیابی
|
 • A. Soltani * Pages 1-20
  This paper is about multiplicity in curriculum theory. First, Paper explained the place of curriculum theory between other disciplines. Then, paper presented the characteristics and structure of theory and theorizing in curriculum. Since explanation of nature and diversity in curriculum theory and reasons, argument is that some sorts of reduction in concept of curriculum theory and theorizing and also assumption of the curriculum as a complexity construct, causing the plurality of voices in the curriculum theories, leading to a wide range of what called ‘theory’ that on one hand reaches to the control-based approaches in the technical orientation camp, and on the other hand to the emancipatory-based views, metaphor and allegory are in reconceptualists are community. Finally, examples of conceptual reductionism and how to deal with complexity has provided, and has concluded that conceptual and complexity reduction, accompanying with celebration of complexity, have provided the context for theoretical generation in curriculum.
  Keywords: curriculum, Curriculum theory, Conceptual reduction, Complexity
 • T. Javidi. K.J. *, A. Abdoli Pages 21-45
  Aesthetics refers to the knowledge of how to use senses to know. The purpose of this study was to introduce Maxine Greene's views about art and aesthetic and its implications on aesthetic education. So, in this article, authors are looking for doctrines of art and aesthetics from Greene's viewpoints. What are the outcomes of these doctrines in education? Therefore, in order to answer to these questions, first, by using analysis and writing methods, some Greene's articles and interviews that associated with this subject were studied, then based on her views about art and aesthetic, key implications and strategies in aesthetic education was inferred. Greene considers arts as a name for appreciation discrimination and understanding various arts. Greene believed aesthetic education in contemporary thought is important because of three main reasons: 1) Opening spaces through aesthetics education, 2) Becoming wide-awake, 3) Discovering the Importance of Imagination. From Greene's viewpoints what makes aesthetics grow is art. In general, all the effort of Greene is that inform professionals of education from the increasingly neglected public education of art and aesthetics.
  Keywords: Maxine Greene, Aesthetic education, Aesthetic Literacy, Art, Imagination, Social imagination, Public space
 • Z. Motaghi *, M. Najafi, K. Nosrati, M. Hatami Pages 46-59
  The purpose of the present study was to investigate the role of critical thinking components in predicting self-efficacy (effort, self-regulation, and diligence) among the students of Isfahan University of Medical Sciences. Statistical population of the study included 609 students of Isfahan University of Medical Sciences, and 361 students were selected via random sampling as the statistical sample. The data were collected using both standard questionnaire and a researcher-made questionnaire whose reliability was confirmed by experts in the field. The validity of the whole questionnaire was also calculated at 0.90 via Cronbach alpha. Collected data were analyzed by SPSS 20 applications. Results, according to research hypotheses, revealed that both the components of cognitive maturity and engagement, as dimensions of tendency to critical thinking, in the first hypothesis, have an impact on students’ effort. However, the relationship between the component of innovation and students’ effort were rejected. In the second hypothesis, moreover, it was confirmed that the components of innovativeness and engagement can predict students’ self-regulation. That is, there was a significant relationship between the components of innovativeness and engagement with students’ self-regulation. Nevertheless, it was revealed that the component of cognitive maturity has no impact on students’ self-regulation.
  Keywords: tendency to critical thinking, self-efficacy, innovativeness, cognitive maturity, engagement
 • N. Yaftian * Pages 60-76
  The major purpose of the research was to identify effective conditions and strategies to improve and foster mathematical creativity in educational environments. Data is gathered using grounded theory and semi structured introspective interviews. The population were all students who are majoring in mathematics in the universities in Tehran. For the semi structured introspective interviews, 13 mathematics students were asked to participate in the study based on purposive sampling. The data was analyzed by coding process in the two stages of free and axial coding. To ensure that the research is qualified, the credibility, dependability, transferability and conformability criteria were used. The results revealed that there are several subcategories for effective conditions and strategies that explain how they influence creative solutions of the mathematics problems. The research could help the educators to provide suitable educational environments which can develop mathematical creativity.
  Keywords: Mathematical creativity, Mathematics education, fostering mathematical creativity, tertiary level students
 • H. Shadfar, M.R. Nili *, V. Ghasemi Pages 77-97
  In the era of development, with society need to citizens with an economic lifestyle based on development appropriate to its domestic culture is urgent, updating education and making changes in curricula related to the economic indicators of lifestyle is urgent. The purpose of this study was to determine the content conformity and implementation in elementary school curriculum with economic indicators of lifestyle based on IslamicIranian development. Research method was descriptive-analytic. In order to collect data, a researcher-made questionnaire and content analysis of textbooks were used. The research was conducted on a sample of teachers in disticts 2, 6 and 12 (n=176) of Tehran and elementary school textbooks in the academic year of 1393-94. Results of the study showed that the teacher's attention to teaching economic indicators of lifestyle-based on Islamic-Iranian development was higher than average. Of course, most consideration has been paid to the cognitive dimension and the least attention to the behavioral dimension. Effort and perseverance have been the main focus in compiling the content of the elementary curriculum, and the least attention has been paid to avoiding consumerism.
  Keywords: curriculum_Primary -_Economic indicator_lifestyle_Islamic - Iranian development
 • S. Rajabi *, Kh. Alimoradi Pages 98-113
  The aim of this study was to determine effectiveness of curriculum theater in Social skills and learning (academic performance) of elementary students in Gheshm. Research method in this study was mid-experimental with pretest-posttest and control group design. Statistical populations were all girls’ students in the fourth grade of elementary schools at Gheshm. Research’s sample was 63 girls’ students that were selected randomly in two classes and randomly divided into two groups i.e. experimental and control groups. The experimental group shared in drama sessions during 10 sessions, 45 minutes each and control group have routine acts. Collecting tools of data was Matson’s social skills scale and reading, dictate and mathematical tests. Analysis of data through MANCOVA indicated that academic drama has a positive effect on increasing social skills of girl’s students (P
  Keywords: Curriculum Theater, social skills, Learning, academic performance
 • M.H. Zarei, S.E. Mirshah Jafari *, M.J. Liaghatdar Pages 114-130
  This research was conducted with the aim of explanation of learning approaches and suitable evaluation for professional development curricula of pre-school teachers. This research was both quantitative and qualitative approach, the qualitative approach, content analysis and in quantitative approach, descriptive method were used. Statistical society includes members of scientific board of universities, Ph.D. students, and mentors of psychology, curriculum and preschool teachers. Sampling method in the qualitative section was targeted and networking and in order to select teachers random classification method was used. Data was collected by the semi-structured interview and a researcher made questionnaire. To estimate validity of the interview and questionnaire, the content validity, and to estimate reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was used. Qualitative findings were categorized based on content analysis and qualitative findings were analyzed by the inferential and descriptive statistics. Friedman’s test results showed that according to viewpoint of teachers on learning -teaching approaches of professional development, using creative teaching method is more important and performing simulated methods have the lowest importance. To evaluate capabilities of teachers, functional tests in terms of importance are very important and combination of 4-items and descriptive questions has the lowest importance.
  Keywords: preschool, teacher's professional development, curriculum, learning-teaching approaches, evaluation