فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدیه کریمی، مرجان سادات حسینی، سید مرتضی زاهدی * صفحات 1-14
  این پژوهش به منظور تاثیر غلظت های مختلف پوشش کیتوزان بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه موز رقم کاوندیش صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در انباری با دمای 15 درجه سانتی گراد و رطوبت 90-85 درصد انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح کیتوزان (صفر، 5/0، 1 و 2 درصد) و اندازه گیری صفات در زمان های صفر، 5، 10، 15 و 20 روز انجام گرفت و صفاتی از قبیل تغییرات وزن، سفتی، پوسیدگی، میزان فنل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پی اچ، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، ویتامین ث، آنزیم پلی فنل اکسیداز، میزان قهوه ای شدن و رنگ اندازه گیری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تیمار کیتوزان باعث بهبود برخی ویژگی های کیفی در میوه موز گردید. کیتوزان از دست دهی آب و کاهش وزن، سفتی، محتوای اسید آسکوربیک و رنگ گیری را به تاخیر انداخت. بیشترین شاخص پوسیدگی (09/8 درصد) مربوط به تیمار شاهد و کمترین (45/2 درصد) آن مربوط به تیمار کیتوزان 2 درصد بعد از بیست روز نگهداری بود. میزان مواد جامد محلول و اسیدهای آلی در طی دوره انبارمانی افزایش یافت و میوه های تیمار شده با کیتوزان 1 و 2 درصد کمترین مواد جامد محلول و اسید را داشتند. همچنین در پایان دوره انبارداری میوه های تیمار شده با 1 و 2 درصد کیتوزان بالاترین پی اچ، محتوای فنل و ظرفیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند. در نهایت می توان بیان داشت تیمارهای کیتوزان با غلظت های 1 و 2 درصد یه صورت موثری سبب افزایش و حفظ کیفیت انبارمانی میوه موز گردیدند.
  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدانی، اسید آسکوربیک، پلی فنل اکسیداز، شاخص پوسیدگی
 • الهام مددی، سیف الله فلاح * صفحات 15-28
  منابع آب کشور محدود است، از این رو یکی از راه های جلوگیری از کاهش عملکرد ذرت در شرایط محدودیت رطوبت، استفاده از تنظیم کننده های رشد است. در این آزمایش میزان تاثیر محلول پاشی با پرولین با غلظت 150 میلی گرم در لیتر و اسید سالیسیلیک 5/0 میلی مولار بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی (75 درصد آبیاری مطلوب (تنش ملایم) و 50 درصد آبیاری مطلوب (تنش شدید)) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 1395 اجرا شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار محتوای آب نسبی برگ، کلروفیل، کاروتنوئید ، شاخص سطح برگ، وزن برگ ها، ساقه و بلال، عملکرد علوفه و کارایی مصرف آب در مقایسه با آبیاری مطلوب شد. با این حال، کمترین تاثیر رژیم رطوبتی بر شاخص سطح برگ (66/9 درصد) و بیشترین آن بر کاروتنوئید (78 درصد) مشاهده شد. اگرچه تنش خشکی موجب کاهش عملکرد و صفات مرتبط با آن شد، لیکن استفاده از پرولین در تنش ملایم با افزایش محتوای آب نسبی برگ و محتوای پرولین برگ و جلوگیری از کاهش چشمگیر وزن برگ و ساقه، باعث افزایش عملکرد علوفه تر و کارایی مصرف آب شد. از سوی دیگر کاربرد تیمار پرولین به دلیل کاهش صدمه تنش در مورد عملکرد علوفه تر و کارایی مصرف آب در شرایط تنش خشکی، تفاوت معنی داری نسبت به اسید سالیسیلیک نشان داد. بنابراین، استفاده از محلول پاشی پرولین به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش تحمل به شرایط تنش خشکی در گیاه ذرت سیلویی تحت شرایط محیطی مشابه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، تنظیم کننده رشد، علوفه، شاخص سطح برگ، کلروفیل
 • مهدی چرگی، ویدا چالوی *، وحبد اکبرپور صفحات 29-44
  افزودن کودهای آلی کمپوست و ورمی کمپوست به خاک سبب بهبود شرایط فیزیکی، عناصر غذایی و موجودات ذره بینی خاک می شود. در مطالعه حاضر، اثر کاربرد تنها و ترکیبی کود دامی، ورمی کمپوست و کود شیمیایی اوره بر عملکرد و ویژگی های کیفی گیاه دارویی ریحان (Ocimuom basilicum L.) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل، فاکتور اصلی شش نوع کوددهی، فاکتور فرعی دو رقم ریحان سبز و بنفش و فاکتور فرعی فرعی سه زمان برداشت بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمارهای دوگانه کودهای آلی و اوره، در مقایسه با تیمار کودهای آلی به تنهایی تفاوتی از نظر آماری برای افزایش عملکرد وزن تر و خشک گیاهان نداشتند. در تیمارهای ترکیبی کودهای آلی و اوره، میزان نیترات موجود در این گیاهان افزایش نشان داد. به جز میزان نیترات، ریحان سبز برای ظرفیت آنتی اکسیدانی، عملکرد و صفات رویشی اندازه گیری شده بهتر از ریحان بنفش بود. از نظر زمان برداشت، بیشترین عملکرد و ظرفیت آنتی اکسیدانی در چین دوم مشاهده شد. این یافته ها، اثر مثبت کاربرد کودهای آلی را در افزایش عملکرد و کیفیت گیاه دارویی ریحان نشان دادند. بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش، با کاربرد کود دامی و ورمی کمپوست از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی کاسته می شود و همچنین اثرات زیان آورشان بر محیط زیست کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: کود گاوی، کود اوره، ظرفیت آنتی اکسیدانی، نیترات، ورمی کمپوست گاوی
 • ابراهیم ممنوعی، ابراهیم ایزدی دربندی *، مهدی راستگو، محمد علی باغستانی، محمدحسن زاده صفحات 45-59
  به منظور بررسی کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) با استفاده از مواد افزودنی، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تیمار های آزمایش شامل کاربرد مواد افزودنی در 11 سطح روغن های پنبه دانه، منداب، سویا، ذرت، آدیگور، ولک و هیدرومکس، سیتوگیت، ترند90 و دی اکتیل به همراه شاهد (بدون کاربرد مواد افزودنی)، مقادیر کاربرد علف کش نیکوسولفورون در شش سطح صفر (شاهد)، 5، 10، 20، 40، 80 گرم ماده موثره در هکتار معادل صفر، 25/6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد دز توصیه شده علف کش بودند. صفات وزن خشک، وزن تر، بقا و درصد کنترل اندازگیری شد. نتایج نشان داد که مقدار علف کش، مواد افزودنی و اثر متقابل آنها اثر معنی دار بر ویژگی های اندازه گیری شده داشتند. با افزایش مقدار کاربرد علف کش نیکوسولفورون وزن خشک، تر و بقا تاج خروس کاهش و درصد کنترل به طور معنی دار افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با کاربرد مواد افزودنی مقادیر پارمترهای ED10، ED50 و ED90 به طور معنی دار کاهش یافت و کارایی علف کش در کنترل تاج خروس به طور معنی دار افزایش یافت، نتایج نشان داد که بیشترین پتانسیل نسبی علف کش در حضور دو ماده افزودنی هیدورمکس و ترند90 به دست می آید، به طوری که با استفاده از این دو ماده افزودنی کارایی علف کش در کنترل وزن خشک و تر تاج خروس ریشه قرمز بیش از سه برابر شد.
  کلیدواژگان: ترند، هیدرومکس، ED50
 • بهنام اوصانلو، نوید یزدانی *، محمود لطفی صفحات 61-71
  با انبارداری میوه طالبی در شرایط بهینه، می توان آن را در طول مدت زمان طولانی تر و با کیفیت مطلو ب تر در بازارهای داخلی عرضه کرد و همچنین در توسعه و گسترش صادرات آن به کشورهای دیگر اقدام نمود. در تحقیق حاضر، ایده اصلی استفاده از مواد جاذب اتیلن جهت حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه طالبی بوده است. از این رو، میوه های طالبی رقم آناناسی (L. Cucumis melo) در بسته های دارای نانوزئولیت با پرمنگنات پتاسیم 7 درصد و پوشال های کاغذی حامل پرمنگنات پتاسیم 7 درصد قرار گرفتند و طی 35 روز نگهداری در دمای 6 درجه سلسیوس، هر هفت روز از سردخانه خارج شده اند و صفات کمی و کیفی مهم مانند تغییرات وزن، سفتی بافت میوه، آسکوربیک اسید، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH عصاره میوه، مواد جامد محلول، نشت مواد الکترولیت و تولید اتیلن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در پایان دوره آزمایش در تیمار نانوزئولیت، وزن میوه حدود 7 درصد، سفتی بافت میوه 2 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و محتوای آسکوربیک اسید 29 درصد، بیشتر از تیمار شاهد حفظ شد. همچنین، تیمار با نانوزئولیت حدود 14 تا 21 روز پس از شروع انبارمانی نتایج قابل قبولی در حفظ خصوصیات مطلوب میوه داشت. درحالی که پوشال های کاغذی طی دو هفته اول انبارداری میوه طالبی عملکرد خوبی داشتند. علاوه بر این، بیشترین میزان تولید اتیلن توسط میوه طالبی پس از 35 روز انبارمانی μL g-1 h-1 93/8 ثبت شد و با توجه به میزان کم اتیلن تولید شده توسط میوه طالبی رقم آناناسی، از نظر تولید اتیلن اختلافی بین تیمارها وجود نداشت.
  کلیدواژگان: انبارمانی، پرمنگنات پتاسیم، کیفیت، نانوزئولیت، آسکوربیک اسید
 • علیرضا پیرزاد *، سام دویرانی، جلال جلیلیان، اسماعیل رضایی چیانه صفحات 87-101
  به منظور بررسی نقش کودهای زیستی بر ویژگی های فیزیولوژیک موثر در بهبود عملکرد سیاه دانه و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کود (مصرف کود زیستی دارای باکتری های تامین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و عدم مصرف کود و پنج نسبت کاشت (100:00، 25:75، 50:50، 75:25 و 0:100) لوبیا - سیاه دانه به روش جایگزینی بودند. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک سیاه دانه (20/54 و 40/118 گرم در مترمربع) و لوبیا )3/139 و 374 گرم در مترمربع) از تیمار کشت خالص همراه با کاربرد کود زیستی به دست آمد. درصد روغن سیاه دانه و کلروفیل b سیاه دانه در نسبت کشت 50:50 به ترتیب 34/17 و 36/14 و کلروفیل b و کارتنویید لوبیا در نسبت کشت 50:50 به ترتیب 74/13 و 38/10 درصد نسبت به کشت خالص افزایش نشان داد. بیشترین عملکرد روغن (4/12 گرم در متربع) و درصد اسانس سیاه دانه (51/0 درصد) متعلق به تیمار کشت خالص همراه با کاربرد کود زیستی بود. بالاترین نسبت برابری زمین کل (50/1) از نسبت کشت 50:50 با کاربرد کود زیستی به دست آمد که معادل 50 درصد افزایش در بهره وری استفاده از زمین نسبت به کشت خالص دو گونه بود. این امر احتمالا به دلیل اثرات تسهیل و تکمیل کنندگی دو گونه و نقش موثرتر کودهای زیستی دارای باکتری های تامین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تغذیه سیاه دانه و لوبیا در کشت مخلوط است. با توجه به عملکرد بالاتر (عملکرد کمی و کیفی هر دو گونه) و اهداف کشاورزی پایدار، نسبت کشت 50:50 با کاربرد کود زیستی مناسب و قابل توجیه است.
  کلیدواژگان: اسانس، باکتری های محرک رشد، روغن، کلروفیل، نسبت برابری زمین
 • فاطمه احمدی، محمدرضا مرادی تلاوت *، سیدعطاء الله سیادت صفحات 102-112
  به منظور تعیین مناسب ترین ترکیب کشت مخلوط یولاف زراعی و شبدر برسیم در تیمارهای کود دامی، آزمایشی در پاییز و زمستان سال زراعی 95-1394 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش تیمارهای کود دامی در چهار سطح صفر، 12، 24 و 36 تن در هکتار از منبع کود گاوی پوسیده شده در کرت های اصلی و نسبت های کشت مخلوط جایگزین در پنج سطح کشت خالص یولاف (A)، 75 درصد
  یولاف + 25 درصد شبدر (B)، 50 درصد یولاف + 50 درصد شبدر (C)، 25 درصد یولاف + 75 درصد شبدر (D) و کشت خالص شبدر (E) در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه خشک (12849 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 50 درصد یولاف + 50 درصد شبدر و عملکرد علوفه تر (41388 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 25 درصد یولاف + 75 درصد شبدر با سطح 36 تن در هکتار کود دامی به دست آمد. بیشترین میزان نیتروژن علوفه (41/3 درصد) از تیمار 100 درصد شبدر و برداشت نیتروژن از خاک (65/384 کیلوگرم در هکتار) و بالاترین میزان فسفر (41/0 درصد) و برداشت فسفر از خاک (68/52 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 50 درصد یولاف + 50 درصد شبدر با سطح 36 تن در هکتار کود دامی حاصل شد. همچنین بالاترین میزان فروکتوز (77/18 درصد) با سطح 36 تن در هکتار کود دامی و گلوکز (82/3) با سطح 24 تن در هکتار کود دامی از تیمار یولاف خالص به دست آمد. بیشترین مقدار کلسیم (92/1 درصد) از تیمار کشت خالص شبدر و بالاترین میزان آهن علوفه (66/64 میلی گرم بر لیتر) از تیمار 75 درصد یولاف + 25 درصد شبدر برسیم با سطح 24 تن در هکتار کود دامی به دست آمد. به طورکلی، استفاده از شبدر برسیم به عنوان تثبیت کننده نیتروژن همراه با یولاف زراعی و با مصرف 36 تن در هکتار کود دامی، برای حصول عملکرد مطلوب مفید است.
  کلیدواژگان: آهن، برداشت نیتروژن، فروکتوز، فسفر، کلسیم، گلوکز
 • خانم فرانک دفتریان، مریم گل آبادی * صفحات 113-126
  این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد میوه و اجزای آن، صفات مورفولوژیک و کیفیت میوه بین ژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی گلخانه ای انجام شد تا بتوان از آنها به عنوان معیار انتخاب استفاده نمود. نتاج حاصل از تعداد 49 تلاقی گوجه فرنگی گلخانه ای به همراه 13 والد آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه کشت شدند. نتاج تلاقی های 20، 25 و 46 بیشترین مقادیر عملکرد میوه را نشان دادند. از طرف دیگر نتاج تلاقی های 17 و 18 بیشترین مقدار کیفیت میوه را نشان دادند که از نظر عملکرد میوه نیز در شرایط مطلوبی قرار داشتند. همچنین از نظر صفت تعداد میوه، نتاج تلاقی های 16، 18 و 19 بالاترین مقدار را نشان دادند. جهت گزینش موثرترین صفات به عنوان معیار انتخاب، میزان وراثت پذیری عمومی و خصوصی صفات در طی دو فصل به روش های رگرسیون والد- نتاج، میانگین والدین- نتاج و همبستگی والد - نتاج تخمین زده شد. میزان وراثت پذیری عمومی متوسط تا نسبتا بالایی بین 45 تا 92 درصد در فصل اول و بین 43 تا 80 درصد در فصل دوم برآورد شد. صفات عملکرد کل میوه، وزن تک میوه، ضخامت پریکارپ، مواد جامد محلول (بریکس) و pH با مقادیر بالاتری از وراثت پذیری نسبت به سایر صفات، به عنوان شاخص انتخاب ژنوتیپهای برتر پیشنهاد شدند. وراثت پذیری خصوصی در صفات تعداد میوه در گل آذین و طول میان گره مقادیر بالاتری را نشان دادند که معرف معیار های انتخاب مناسب براساس این صفات بود. اما نتایج نشان داد که معیارهای انتخاب در شرایط محیطی مختلف، متفاوت بودند.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، عملکرد میوه، کیفیت میوه، وراثت پذیری، معیار انتخاب
 • عبدالمحمد پهلوزاده، ناصر عالم زاده انصاری *، نادیا بهره مند، محمدحسن مرتضوی صفحات 127-140
  افزایش کیفیت نشا در راستای کاهش هزینه های تولید، موضوع قابل توجهی به نظر می رسد. به همین منظور اثر کندکننده های رشد و تاریخ کاشت بر گیاه گوجه فرنگی رقم چف مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش اول با پنج تیمار (پاکلوبوترازول صفر، 250 و500 میلی گرم بر لیتر و سایکوسل صفر، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر) در آزمایشگاه به صورت کاملا تصادفی و آزمایش دوم به صورت فاکتوریل با دو فاکتور، کندکننده رشد در پنج سطح (پاکلوبوترازول صفر، 250 و500 میلی گرم بر لیتر و سایکوسل صفر، 500 و1000 میلی گرم بر لیتر) به شکل غوطه وری بذر و تاریخ کاشت با سه سطح (اواسط آذر، دی و بهمن ماه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج نشان داد اثر ساده کندکننده رشد بر قطر نشا و اثر متقابل دو تیمار بر طول نشا، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، سطح برگ، محتوی کلروفیل، طول گیاه در اولین گل دهی، تعداد گل در اولین خوشه، و کیفیت میوه معنی دار است. بیشترین قطر نشا (1/2 سانتی متر) با پاکلوبوترازول 500 میلی گرم بر لیتر و کمترین طول نشا (1/3 سانتی متر) در ترکیب تاریخ کاشت اول و پاکلوبوترازول 500 میلی گرم در لیتر مشاهده شد. تاریخ کاشت اول حداکثر عملکرد میوه (4/1 کیلوگرم در بوته) را در برداشت. براساس یافته های تحقیق، پاکلوبوترازول با غلظت بالا و همچنین تاریخ کاشت اول و دوم در افزایش کیفیت نشا، تیمارهای موثرتری بودند.
  کلیدواژگان: پاکلوبوترازول، سایکوسل، عملکرد، غوطه وری بذر، کلروفیل
|
 • M. Karimi, M. Hosseini, S. M. Zahedi * Pages 1-14
  The aim of this research was to investigate the effect of different concentrations of chitosan coating on the quality and shelf life of a local cultivar of banana. The factorial experiments of this research were conducted on a completely random basis and also replicated three times in a warehouse at 15˚C and in relative humidity of 85-90%. The treatments consisted of four chitosan concentrations (0, 0.5, 1 and 2%) and characteristics such as weight, hardness, rottenness, phenol content, antioxidant content, pH, titratable acidity and soluble solid materials, vitamin C, polyphenol oxidase enzyme, level of browning and coloring were measured on days 0, 5, 10, 15 and 20. The obtained results showed that chitosan treatment improved some qualitative characteristics in banana fruits. Chitosan delayed water loss and weight loss, hardness, ascorbic acid content and coloring. The highest incidence index (8.09%) was obtained from the control treatment and its lowest value (2.45%) was obtained from applying 2% chitosan after 20 days. The contents of the soluble solid materials and organic acids increased during storage and the banana fruits treated with 1 and 2% chitosan had the lowest soluble solid materials and acid contents. Also, at the end of the storage period, the fruits treated with 1 and 2% chitosan had the highest pH, phenol content and total antioxidant content. Finally, it was concluded that chitosan treatments with concentrations of 1 and 2 % can significantly increase and maintain the quality of banana fruits during storage.
  Keywords: Total antioxidant, Ascorbic acid, Poly phenol oxidase, Incidence index
 • E. Madadi, S. Fallah * Pages 15-28
  Water resources are limited. Thus, one of the ways to prevent the decline of maize yield under water shortage conditions is the use of growth regulators. In this study, the effects of proline (150 mg/L) and salicylic acid (0.5 mmol) on the yield and water use efficiency of maize were investigated under three irrigation regimes, including complete irrigation (control), 75% of complete irrigation (mild stress) and 50% of complete irrigation (severe stress). The experiment was performed as a split plot in a randomized complete block design with three replications in 2016. The results showed that drought stress significantly reduced the relative water content, chlorophyll and carotenoids concentrations, leaf area index, leaf weight, stem weight, ear weight, yield, and water use efficiency, as compared to complete irrigation. However, the extent of the drought-induced decreases in the latter traits varied, such that the smallest and greatest decreases were found in leaf area index (9.66%) and the carotenoids concentration (78%), respectively. According to our results, although drought stress suppressed maize yield and its components, the application of proline under mild drought stress led to the improvment in forage yield and water use efficiency by increasing the leaf relative water content and partial amelioration of the suppressions in leaf, stem and ear weights. Foliar-applied proline indicated a greater efficacy in ameliorating drought stress effects on forage yield and water use efficiency, compared to foliar-applied salicylic acid. Therefore, foliar application of proline is potent to be adopted as a suitable criterion to increase tolerance to drought stress in silage maize.
  Keywords: Drought stress, growth regulators, forage, leaf area index, chlorophyll
 • M. Chezgi, V. Chalavi *, V. Akbarpour Pages 29-44
  Adding compost and vermicompost organic fertilizers to soil can improve soil physical conditions, nutrient elements and microorganisms. In the present study, the effect of the cow manure, vermicompost, and urea chemical fertilizer, alone or in combination, on the yield and qualitative characteristics of basil (Ocimuom basilicum L.) was investigated. The experiment was conducted as a split plot based on the complete randomized block design in 2013. The treatments included 6 levels of fertilizers as the main factor, and two green and purple basil cultivars as the sub factor; three harvest times were taken as the sub-sub factor. Dual treatments of organic fertilizers and urea, as compared with the organic fertilizers treatment alone, did not lead to any statistically significant increase in the yield of fresh and dry plants. However, the amount of nitrate in the plant organs was increased in the combination treatments of organic fertilizers with urea. Except for the amount of plant’s nitrate, the green basil was better than purple one with regard to the antioxidant capacity, yield and vegetative traits. In terms of the harvest time, the highest yield and antioxidant capacity were observed in the second harvest. These results clearly showed the positive effect of the use of organic fertilizers on increasing the yield and quality of the basil plant. Therefore, according to the findings of this experiment, by using animal manure and vermicompost organic fertilizers, it is possible to lower the application of chemical fertilizers and prevent their harmful effects on the environment.
  Keywords: Cow compost, Urea fertilizer, Antioxidant capacity, Nitrate, Cow vermicompost
 • E. Mamnoie, E. Izadi Darbandi *, M. Rastgoo, M. A. Baghestani, M. Hasanzade Pages 45-59
  In order to study the efficacy of nicosulfuron in the control of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) using adjuvants, a greenhouse experiment was conducted at the Research Greenhouse, Faculty of Agriculture, University of Ferdowsi, Mashhad, Iran. The experiment was carried out as a factorial based on a randomized complete block design with four replications. Treatments included adjuvant application in 11 levels (cotton oil, rapeseed oil, soybean oil, maize oils, Adigor®, Volck®, HydroMax™, Cytogate, Trend® 90, D-octil® and control (without the adjuvants), doses of nicosulfuron in six levels: 0 (control), 5, 10, 20, 40, and 80 g a.i ha-1 )0, 6.25, 1205, 25, 50, and 100% recommended herbicide dose). Dry weight, fresh weight, survival and control percent were measured. The results showed that herbicide rate, adjuvant use and their interaction had a significant effect on the examined attributes. Dry weight, fresh weight and pigweed survival were decreased, while the control percent was increased significantly, when herbicide dose was enhanced. Also, the results showed that by using the adjuvants, ED10¡ ED50 and ED90 values were decreased significantly, while nicosulfuron efficacy in the redroot pigweed control was raised significantly; further, the highest relative potential of hebricide was obtained by HydroMax™ and Trend®. In other words, when HydroMax™ and Trend® were combined with nicosulfuron, herbicide efficacy in controlling the dry weight and the fresh weight of redroot pigweed indicated a three-fold increase.
  Keywords: ED50, HydroMax™, Trend® 90
 • B. Osanloo, N. Yazdani *, M. Lotfi Pages 61-71
  By storing the cantaloupe fruit in the optimum conditions, it can be provided over a longer period of time with a more optimal quality in the domestic markets; its exports to other countries can be expanded and developed. This study was intended to utilize ethylene absorbents in order to preserve postharvest characteristics in the cantaloupe fruit. Therefore, fruits of Cucumis melo were stored in nano-zeolite packets with 7% potassium permanganate (KMnO4) and 7% KMnO4 coated paper straws during 35 days of storage at 6°C and seven day intervals. Accordingly, significant quantitative and qualitative traits such as weight changes, fruit firmness, ascorbic acid, titratable acidity, pH of the fruit extract, soluble solids, electrolyte leakage, and ethylene production were investigated. The results revealed that at the end of the experiment, in the nano-zeolite treatment, the fruit weight was increased by 7%, fruit firmness was enhanced by 2 kg/cm2, and ascorbic acid content was increased by 29%, compared to those in the control samples. Also, the treatment with nano-zeolite, approximately 14 to 21 days after the start of storage, showed acceptable results in maintaining the desired characteristics of the fruit. However, the use of paper straws improved the quality of the cantaloupe fruit during the first two weeks of fruit storage. In addition, although the maximum amount of ethylene production by the cantaloupe fruit after 35 days of storage was recorded to be 8.93 µL/g-1/h-1 there was no significant difference in terms of ethylene production between treatments due to the minimum amount of ethylene produced by the cantaloupe fruit.
  Keywords: Storage, Potassium permanganate, Quality, Nano, zeolite, Ascorbic acid
 • A. Pirzad *, S. Davirani, J. Jalilian Dr., E. Rezaei Chiyaneh Pages 87-101
  In order to investigate the effect of bio-fertilizers on the effective physiological characteristics and to improve the performance of common bean (Phaseolus vulgaris L.) and black cumin (Nigella sativa L.) in different ratios of intercropping, a field experiment was conducted as a factorial based on a randomized complete block design with three replications; this study was carried out at the research farm of the Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran, in 2016. Treatments included two levels of bio-fertilizers (consumption of nitrogen, phosphorus, potassium supplier bacteria) and non bio-fertilizers, and 5 planting ratios (0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0) of common bean- black cumin. The maximum seed yield and the biological yield of black cumin (54.20 and 118.40 g m-2) were obtained by sole cropping with the use of bio-fertilizers. The percentage of oil and chlorophyll b of the black cumin was increased by 17.34 and 14.36%, respectively, in the 50:50 planting ratio; On the other hand, chlorophyll b and carotenoids of bean were increased by 13.74 and 10.38%, respectively, in the 50:50 planting ratio, as compared to the sole cropping systems. The highest yield of oil (1.24 g m-2) and essential oil (0.51%) of the black cumin belonged to sole cropping with the application of bio-fertilizers. The highest land equivalent ratio (1.50) was also obtained in the 50:50 planting ratio with the application of bio-fertilizers. This means that seed yield per unit area in intercropping was improved up to 50%, as compared with seed yield by sole cropping. With respect to the higher yield (the quantitive and qualitive yield of both two species) and sustainable agricultural objectives, the 50:50 planting ratio along with application of bio-fertilizers could be appropriate.
  Keywords: Essential oil, Growth, promoting rhizobacteria, Oil, Chlorophyll, Land equivalent ratio
 • F. Ahmadi, M. Reza Moradi Telavat *, S. Siadat Pages 102-112
  To determine the appropriate proportion of oat mixed cropped with berseem clover under manure application levels, an experiment was carried out in the crop year 2015-2016; this study was carried out in Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, as a split-plot design on the basis of RCBD with three replications. In this experiment, manure levels including: 0, 12, 24and 36 ton.ha-1 from the composted cow manure, and five proportions of oat mixed cropped with clover, which includedI: sole crop of oat, II: 75% oat 25% clover, III: 50% oat 50% clover, IV: 25% oat 75% clover, and V: clover sole cropped, were placed in the main plot and sub-plots, respectively. The results showed that the highest dry forage yield (12849 kg.ha-1) was obtained from the 50% oat mixed with the 50% clover, and the highest fresh forage yield was obtained from the 25% oat mixed with the 75% clover in the rate of 36 ton.ha-1 of manure. The highest N content of forage (3.41%) was observed by the sole cropping of clover. On the other hand, the highest amounts of N harvest from the soil (384.65 kg.ha-1), the P contents of forage (0.41%), and the P harvest from the soil (52.68 kg.ha-1) were obtained from the 50% oat mixed cropped with 50% of clover in the rate of 36 ton.ha-1 of manure. In addition, the highest fructose and glucose contents were observed in the sole cropping of oat in the rate of 24 ton.ha-1 of manure. The highest Ca and Fe contents were also found in the sole cropping of clover and the treatment of the 75% oat mixed cropped with the 25% clover, respectively. Generally, it could be concluded that the use of clover as some N fixing crop in the soil along with oat in the rate of 36 ton.ha-1 of manure could result in the optimum forage yield and quality.
  Keywords: Fe, N harvest, Fructose, Phosphorus, Ca, Glucose
 • Faranak Daftarian, Maryam Golabadi Dr * Pages 113-126
  This study was done to investigate and compare fruit yield, yield components, morphological traits and fruit quality of greenhouse tomato genotypes in order to use them as selection criteria. Progenies of 49 crosses of greenhouse tomato together with their 13 parents were evaluated using Randomized Complete Block Design with three replications. The highest amount of fruit yield was observed in the progenies of the crosses 20, 25 and 46. On the other hand, the progenies of the crosses 17 and 18, which showed the highest amount of fruit quality, also had a suitable fruit yield. The highest number of fruits was observed in the progenies of the crosses 18, 16 and 19. In order to selecte the most effective traits as the selection criteria, broad and narrow sense heritabilities were estimated under two growing seasons by uniparental-perogeny, biparental-perogeny regression, and parental-perogeny correlation. The amount of broad sense heritability ranged from 45 to 92% in the first season and from 43 to 80% in the second one. Therefore, the traits including the total fruit yield, fruit weight, pericarp thickness, Brix, and PH were suggested for selecting the best genotypes, because of the higher level of heritability in these traits. Higher amounts of narrow-sense heritability in number of fruit per cluster and internode length suggested that these traits are appropriate as selection criteria. But the results showed that selection criteria varied in different environmental conditions.
  Keywords: Tomato, Fruit yield, Fruit quality, Heritability, Selection criteria
 • A. Pahloozadeh, Naser Ansari *, N. Bahremand, M. Mortazavi Pages 127-140
  Enhancing the quality of transplant to reduce production costs is an important in tomato production. For this reason, the effects of growth retardants and the planting date on the tomato plant (Cheff) were investigated in this study. The first experiment involved five treatments (Paclobutrazol 0, 250 and 500 mg/L and Cycocel 0, 500 and 1000 mg/L), based on a complete randomized design in Laboratory. The second experiment was conducted as a factorial complete randomized design with two factors. These factors included seed soaking by growth retardants at 5 levels (Paclobutrazol 0, 250 and 500 mg/L and Cycocel 0, 500 and 1000 mg/L) and 3 levels of planting date (mid-December, January and February), with three replications. The results indicated that the effects of the growth Retardant on the diameter of transplant and the interaction of two treatments on the transplant length, the fresh weight and dry weight of shoots and roots, leaf area, chlorophyll content, plant height at the first flowering, the number of flowers in the first cluster, and fruit quality were all significant.The thickest transplant (2.1 cm) was obtained by the application of paclobutrazol 500 and the lowest height of transplant (3.1 cm) was found in the combination of the first planting date with paclobutrazol in a 500 mg/L rate. The maximum yield of fruit (1.4 kg/plant) belonged to the first planting date. Overall, the findings indicated that to increase the quality of transplant, the 500 mg/L of paclobutrazol, and the first and second planting dates were more effective treatments.
  Keywords: Chlorophyll, Cycocel, Paclobutrazol, Seed soaking, Yield