فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم دهقانی، حمیده حکیمی*، سمیه موسی زاده، ژاله زینالی، سیده زهرا شفیع پور صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  آسیب های ناشی از سوختگی در کودکان شایع بوده و از جمله رایج ترین صدمه و سومین علت مرگ و میر در این گروه سنی می باشد. با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی در جوامع مختلف، بررسی عوامل مرتبط با سوختگی در هر منطقه بسیار مهم است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با سوختگی در کودکان 6-1 سال استان گیلان در سال 1389 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. نمونه های پژوهش 350 کودک 12 ماه تا 6 سال، شامل 175 کودک مبتلا به سوختگی و 175 کودک بدون سوختگی بود که از پنج بیمارستان شهر رشت با روش نمونه گیری تدریجی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل سه بخش مشخصات فردی، خانوادگی و محیطی استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزار (16)SPSS با آزمون های من ویتنی یو، کای دو، تست دقیق فیشر، رگرسیون لجستیک چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین عوامل فردی، سن کودک و از بین عوامل خانوادگی، سن مادر، میزان تحصیلات پدر، سطح درآمد ماهانه و از بین عوامل محیطی، زیر بنای منزل، تعداد اتاق خواب، نوع آشپزخانه، دور از دسترس بودن مواد سوختی و مواد شوینده بین دو گروه اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (0/001=P).
  نتیجه گیری
  بیشترین موارد سوختگی کودکان در زمان صرف غذا و زمانی که همه اعضای خانواده حضور داشتند، رخ داده بود. همچنین وقوع سوختگی در خانواده هایی که تحصیلات و سطح درآمد پایین داشتند، بیشتر بود. در نتیجه می توان با شناسایی خانواده های در معرض خطر و آموزش روش های پیشگیری از سوختگی کودکان، بسیاری از موارد سوختگی را پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: سوختگی، کودکان، عوامل خطر
 • رضوان بخشی، شرافت اکابریان*، مسعود بحرینی، کامران میرزایی، جمیله کیانی صفحات 11-19
  سابقه و هدف
  تالاسمی ماژور شایع ترین بیماری ارثی در دنیا و کشور ایران است. ماهیت مزمن این بیماری همراه با علائم و تظاهرات بالینی و عوارض ناشی از بیماری و درمان آن، فرد را با مشکلات متعدد جسمانی، روانی و اجتماعی روبرو می سازد و ابعاد مختلف کیفیت زندگی را در این بیماران تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارازمایی بالینی شاهد دار بود. تعداد کل نمونه ها شامل 62 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور مرکز درمانی تالاسمی شهر بوشهر در سال 1395 بود که به صورت تصادفی به دو گروه 31 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه مداخله، چهار جلسه مشاوره گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در مدت دو هفته برگزار شد. کیفیت زندگی بیماران هر دو گروه، قبل از انجام مداخله و یک ماه پس از پایان آن با استفاده از پرسشنامه SF-36 بررسی شد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون های تحلیلی نشان داد که بین متغیرهای دموگرافیک دو گروه مداخله و کنترل، تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (P>0/05). با این وجود، گروه مداخله پس از انجام مشاوره افزایش قابل توجهی در نمرات کل کیفیت زندگی و زیرحیطه های آن نسبت به قبل از مدخله کسب کرد (P<0/01). همچنین اختلاف میانگین نمرات کل کیفیت زندگی و زیرحیطه های آن در دو گروه مداخله و کنترل به لحاظ آماری معنادار بود (P<0/01).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که اجرای برنامه درمانی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری به طور موثری باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران تالاسمی ماژور می گردد. بنابراین توصیه می شود که از این رویکرد درمانی برای کمک به ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران استفاده شود.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی، رویکرد شناختی رفتاری، کیفیت زندگی، مشاوره
 • طیبه حاتمی، اعظم نادعلی، قدرت الله روشنایی، رضا شکوهی* صفحات 20-28
  سابقه و هدف
  با توجه به افزایش نیاز آبی و کمبود منابع آن، استفاده مجدد از پساب به عنوان گزینه ای مفید در مدیریت منابع آب مطرح می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی قابلیت استفاده مجدد از پساب فرایند هوادهی گسترده در تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بجنورد جهت مصارف کشاورزی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، پژوهشی توصیفی- تحلیلی بر روی کیفیت پساب تصفیه خانه شهر بجنورد است که در سال 1392 با اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی (EC)، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و بیولوژیکی (BOD)، نیتروژن، فسفر، جامدات معلق (TSS)، جامدات محلول (TDS)، نسبت جذب سدیم (SAR)، درصد سدیم، یون های منیزیم، پتاسیم، کلسیم، سدیم و کلراید انجام شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج، راندمان حذف فرایند هوادهی گسترده برای BOD و COD به ترتیب 88 و 89 درصد و برای هر دو فاکتور TSS و VSSبیش از 85 درصد بود، در نتیجه میانگین غلظت باقیمانده در پساب خروجی برای BOD، COD، TSS و فسفات به ترتیب 27، 61، 26 و (mg/L) 11/34 بود. متوسط مقدار pH و EC در فاضلاب تصفیه شده به ترتیب 7/45 و μs/cm1940 به دست آمد. همچنین مقدار کلراید و SAR برای پساب تصفیه خانه بجنورد به ترتیب meq/L 3/89 و 221 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج می توان گفت که پساب خروجی از تصفیه خانه بجنورد می تواند برای کاربرد در کشاورزی مفید باشد اما بدلیل بالا بودن غلظت کلراید در پساب تصفیه شده، توصیه می شود این پساب در آبیاری گیاهان نیمه حساس استفاده شود. همچنین این پساب برای تغذیه به آب زیرزمینی و تخلیه به آب های سطحی مناسب نبوده و بر اساس استانداردها نیازمند تصفیه پیشرفته است.
  کلیدواژگان: هوادهی گسترده، تصفیه خانه شهری، استفاده مجدد، بجنورد
 • ندا علیمحمدی، مریم دهقانی، سعیده الماسی، الهام اشترانی، فاطمه جون بخش، اکوان پایمرد، آرش خلیلی* صفحات 29-38
  سابقه و هدف
  بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی است. از آنجا که دانشجویان پرستاری در طول دوران تحصیل با حجم زیادی از مطالب درسی مواجه اند، عدم انتخاب روش مطالعه صحیح، باعث سردرگمی آن ها می شود. با توجه به اهمیت عادت مطالعه افراد در عملکرد تحصیلی، این پژوهش با هدف شناسایی عادت مطالعه دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 221 نفر دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (1395) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عادت مطالعه (PSSHI) بود که دارای 45 سوال در هشت حوزه است. برای سنجش عملکرد تحصیلی نیز از معدل کل دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره عادت مطالعه دانشجویان 9/37±45/04 بود. عادت مطالعه 86/9% دانشجویان متوسط، 8/6% مطلوب و 4/5% نامطلوب بود. متوسط معدل تحصیلی دانشجویان 1/27±15/61 بود و اکثریت دانشجویان 81/9% دارای عملکرد متوسط بوده اند. بین میانگین نمره عادت های مطالعه و عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (0/001>P). همچنین متغییرهای جنس، سابقه مشروطی و حیطه های توانایی خواندن و یادداشت برداری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی تلقی گریدند.
  نتیجه گیری
  عادت مطالعه دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است و می توان گفت که شیوه مطالعه دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. از سوی دیگر با توجه به ارتباط معنی دار عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی توجه به این مسئله از سوی مسئولین آموزش دانشکده ضروری به نظر می رسد. برگزاری دوره های آموزشی، در این خصوص می تواند در بهبود روند یادگیری دانشجویان موثر باشد.
  کلیدواژگان: عادت های مطالعه، آموزش پرستاری، عملکرد تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • سهیلا جلیلیان، غفار کریمیان پور* صفحات 39-47
  سابقه و هدف
  سازگاری شغلی به عنوان حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل پس از اشتغال، پیامدهای مثبتی به همراه دارد که شناسایی عوامل موثر بر آن را ضروری می ‏سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه بین سرمایه‏ ی روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 122 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 (92 نفر مرد و 30 نفر زن) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه ‏ی روانشناختی Luthans ، خودکارآمدی شغلی Rigs & Knight و پرسشنامه سازگاری شغلی Dawis & Lofqist استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون، آزمون کایمو و بارتلت) و ورژن 22 و LISREL ورژن 8/8 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر مستقیم سرمایه‏ ی روانشناختی بر خودکارآمدی شغلی و سازگاری شغلی معنی دار است و همچنین خودکارآمدی شغلی بر سازگاری شغلی اثر مستقیم دارد. نقش واسطه ای خودکارآمدی شغلی در رابطه بین سرمایه‏ ی روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان نیز معنا دار بود.
  نتیجه گیری
  سرمایه ‏ی روانشناختی و خودکارآمدی شغلی به عنوان متغیرهای موثر بر سازگاری شغلی، باید توسط مدیران دانشگاه مورد توجه قرار گفته و تلاش کنند تا این دو متغیر را در کارکنان تقویت کنند.
  کلیدواژگان: سازگاری، سرمایه، روانشناختی، خودکارآمدی، شغل
 • فرزانه رحیمی*، فریبا اسلامی، محمد مهدی کهنگی صفحات 48-57
  سابقه و هدف
  عدم آگاهی و ترس زنان یکی از دلایل افزایش سزارین و عوارض مادری و دوره نوزادی است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش های دوران بارداری، بر پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار گروه پرخطر بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی، برروی 150 زن باردار گروه پرخطر مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا در سال 1394 انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه و مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول دوران بارداری و گروه مداخله مراقبت های معمول دوران بارداری به همراه آموزش های دوران بارداری را دریافت می کردند. در نهایت بعد از زایمان پیامد مادری و نوزادی در هر دو گروه از جمله نوع زایمان، ضریب آپگار، وزن، قد، دورسر و زردی نوزادی با استفاده از آزمون تی مستقل و کای دو اندازه گیری شد.
  یافته ها
  دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و مامایی تفاوت آماری معنی داری نداشتند (0/05P) اما بین ضریب آپگار دقیقه اول و پنجم بعد از تولد و زردی نوزادی بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0/05
  نتیجه گیری
  افزایش آگاهی و آموزش های دوران بارداری به زنان باردار گروه پرخطر، موجب ارتقا و بهبود سلامتی نوزادان و افزایش زایمان طبیعی شود. از این رو پیشنهاد می شود که از آموزش های دوران بارداری به طور گسترده تری استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش، پیامد، زنان باردار پرخطر، مادری، نوزاد
 • منیره افشاری، لیلی تاپاک، مرتضی شمسی زاده، مجید براتی* صفحات 58-66
  سابقه و هدف
  کنترل تب در کودکان یکی از شایعترین عللی است که والدین را جهت جست و جوی مراقبت ها و توجهات پزشکی به مراکز درمانی می کشاند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دارای کودک زیر 6 سال در خصوص کنترل تب اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی برروی 504 نفر از والدین دارای کودک زیر 6 سال شهر همدان که مراکز بهداشتی به روش نمونه گیری خوشه ایو والدین به روش در دسترس انتخاب شده بودند، در سال 1396 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها مشتمل بر پرسشنامه در چهار بخش کلی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد والدین بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رابطه همبستگی پیرسون در نسخه 16 نرم افزار SPSSتحلیل گردید.
  یافته ها
  آزمودنی ها به ترتیب 83/9، 49/6، 86/9 درصد نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد والدین را در خصوص کنترل تب کودکان زیر 6 سال بدست آوردند. طبق یافته ها، آگاهی والدین نامطلوب و نگرش و عملکرد والدین در خصوص کنترل تب مطلوب ارزیابی گردید. همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نامطلوب بودن سطح آگاهی والدین، برنامه ریزی در خصوص آموزش روش های کنترل تب کودکان در منزل به والدین توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی درمانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، کنترل تب، کودکان، والدین
 • نقی جباری وصال، نیما رستم پور، رقیه عباسعلی پورکبیر، صفورا نیک زاد* صفحات 67-74
  سابقه و هدف
  استفاده وسیع از امواج الکترومغناطیس در زندگی بشر، اهمیت تحقیقات علمی در رابطه با اثرات این امواج بر سلامت موجودات زنده را ضروری نموده است. به علت گسترگی دامنه استفاده از این امواج و نتایج ضد و نقیض ارائه شده در مطالعات مختلف، نیاز به بررسی های جامع تر در این زمینه ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی اثر میدان مغناطیسی μT 100 بر پارامترهای خونی از جمله کورتیزول، قند خون، هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه بر روی 24 موش صحرایی نر (با سن 8- 7 هفته) انجام شد. حیوانات به صورت تصادفی در دو گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم بندی شدند. گروه آزمون با میدان مغناطیسی 100 میکروتسلا مورد تابش قرار گرفتند در حالی که گروه شاهد در میدان بدون تابش ولی با شرایط مشابه قرار گرفتند. در پایان آزمون نمونه های خونی موش ها جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معناداری در مقدار کورتیزول )0/001(P<، مقدار قند خون )0/001 (P<و هورمون تری یدوتیرونین )0/026 (P<بین دو گروه آزمون و شاهد وجود داشت در حالی که اثر معناداری بر روی میزان هورمون تیروکسین مشاهده نشد.
  بحث: نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر کاهش سطح کورتیزول و قند خون و افزایش هورمون یدوتیرونین ناشی از اعمال میدان مغناطیسی داشت. با توجه به اینکه کورتیزول هورمونی است که می تواند بر فشار و قند خون اثر گذارد، این میدان ها می توانند بر سلامتی اثر گذار باشند.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، کورتیزول، قند خون، تری یدوتیرونین، تیروکسین
|
 • Maryam Dehghani, Hamideh Hakimi *, Somayeh Mosazadeh, Zhaleh Zeinali, Seyyedeh Zhahra Shafiepour Pages 1-10
  Background and Objective
  Injuries caused by burnt incidents are common in infants, and it is the most common and the third reason of mortalities in this age group. Based on differences in social, environmental, and cultural conditions in communities, investigating risk factors in each region are important. Hence, the present study aims to investigate the related factors to burning of 1-6 years old children.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive, cross-sectional study and its sample includes 350 burned children between 1-6 years old. The data were collected from patients who were admitted to five hospitals. 175 out of all samples were in burnt group and 175 of them were in healthy group. Sampling method in both groups were sequential. To collect data, a questionnaire in three sections of demographic, familial, and environmental questions were conducted. Data has been analyzed with Mann-Whitney-U, Chi-Square, and Fisher Exact test and modeled by Multinomial Logistic Regression in SPSS 16.
  Results
  Data analysis revealed statistical significant differences between two groups among individual factors such as age distribution and among familial factors such as mother’s age, father’s education, among environmental factors such as size of the house, number of bedrooms, kitchen format, unavailability of flammable things, washing agents (p=0.001).
  Conclusions
  Based on the results, most burnings happened when infants were being fed and when all members of family were present. Burnt incidents were proved to happen more in low educated families. So, by effective training courses, risks of more burning events can be decreased and prevented.
  Keywords: Burn, Children, Risk factors
 • Rezvan Bakhshi, Sherafat Akaberian *, Masoud Bahreini, Kamran Mirzaei, Jamileh Kiani Pages 11-19
  Background and Objective
  Major thalassemia is the most common hereditary disease in the world and in Iran. The chronic nature of the disease and complications associated with clinical signs and protests of the disease and its treatment make multiple physical, psychological and social problems and effects on the quality of life in these patients. The aim of this study was to determine the effect of group counseling on quality of life in patients with thalassemia major.
  Materials And Methods
  This study was a randomized controlled clinical trial. The total number of subjects included 62 patients with thalassemia major from thalassemia treatment center in the Bushehr in 2016, were randomly divided into two groups of 31 people of intervention and control. For intervention group, four sessions of group counseling in behavioral cognitive approach held in two weeks. The quality of life in patients in both groups evaluated before the intervention and one month after the intervention, using the SF-36 questionnaire. The results were analyzed by SPSS software version 23 at a significant level of 0.05.
  Results
  The results of analytical tests showed that there was no statistically significant difference between the two groups in demographic variables (P > 0.05). However, the intervention group gained a significant increase in total score of quality of life and its sub-domains after counseling. (P
  Conclusions
  This study showed that the treatment group counseling with cognitive behavioral approach significantly improves the quality of life in patients with thalassemia major. Therefore it is recommended that this treatment helped to improve the quality of life in these patients.
  Keywords: Beta Thalassemia, Cognitive-Behavioral approach, Quality of life, Counseling
 • Tayebeh Hatami, Azam Nadali, Ghodratollah Roshanaei, Reza Shokoohi * Pages 20-28
  Background And Objective
  Due to increasing the water demand and the lack of its resources, the reuse of effluents is considered as a useful option in the water resources management. The aim of this study was to evaluate the possibility of the reuse of effluents from the extended aeration process in the wastewater treatment plant of the Bojnoord city for agricultural uses.
  Materials And Methods
  This is a descriptive-analytical study which performed in 2013 on the quality of effluents in the wastewater treatment plant of the Bojnoord city by measuring the parameters of Electrical Conductivity (EC), Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), nitrogen, phosphorus, Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Sodium Adsorption Ratio (SAR), sodium percentage, magnesium ions, potassium ions, calcium ions, sodium ions and chloride.
  Results
  The results shown that, the removal efficacy of BOD and COD were 88% and 89%, respectively, and it was higher than 85 percent for TSS and VSS factors; thus, the average residual concentration of BOD, COD, TSS and phosphate in the outflow were 27, 61, 26 and 11.34 mg, respectively. The average values of pH and EC in treated effluent were obtained 7.45 and 1940 μs/cm, respectively. Moreover, the values of chloride and SAR for the effluent of the wastewater treatment plant of the Bojnoord were achieved 3.89 meq/L and 221 mg/L, respectively.
  Conclusions
  based on the results, it can be concluded that the effluents of the wastewater treatment plant of the Bojnoord city can be valuable for use in agriculture; but, due to the high concentration of chloride in treated effluent, it is recommended that this effluent used for semi-sensitive plants. Furthermore, this effluent is not suitable for feeding to groundwater and for discharging into the surface water and it is needed to advanced treatment based on the standards.
  Keywords: Extended Aeration, Municipal Wastewater Treatment, Reuse, Bojnoord
 • Neda Alimohamadi, Maryam Dehghani, Saeide, Elham Ashtarani, Fatemeh Jonbakhsh, Akvan Paymard, Arash Khalili * Pages 29-38
  Background And Objective
  improving academic performance in students is one of the main objectives in the educational centers. Since the nursing students during their educational period are facing with a large volume of material, failure to select the correct study method, causing confusion, disgust of educate and loss of energy and time among them. According to the importance of study habits in academic performance, this study aimed to identify nursing student’s study habits and its relationship with academic performance was performed.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 220 nursing students were selected by random sampling method in Hamadan University of Medical Sciences (2016). Data was collected using study habits questionnaire (PSSHI) that has 45 questions in eight areas. In order to measure academic performance, the mean of total score was used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results showed that the mean and standard deviation for score of student’s study habits was 45.04 ± 9.37. Study habits in 86.9% of students were relatively good, in6.8% favorable, and in 4.5% of them were poor. The mean of student's Academic grade was 15.61 ± 1.27 and the majority of students (81.9%) had a moderate performance. Between mean score study habits and academic performance there was a significant positive correlation (P
  Conclusions
  In general, student’s study habits are in moderate grade and can say that the study method in students have not a good quality. On the other hand, due to the significant relationship between study habits and academic performance, pay attention to this issue is considered necessary by the faculty education authorities. Holding training courses, in this regard can be effective in improving student learning process.
  Keywords: study habits, study skills, academic performance, nursing students
 • Sohaila Jalilian, Ghaffar Karimianpour * Pages 39-47
  Background And Objective
  Job adjustment as a psychosocial well-being and adaptive state of the individual to post-employment occupation has positive effects, which necessitates identifying the factors that affecting it. This research aims to study the mediator role of job self-efficacy in the relationship between psychological capital and job adjustment among staffs of Kermanshah university of medical sciences.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive correlational study and applied in structural equations model (SEM).According to the Morgan table and using convenience sampling method, 122 employees of Kermanshah university of medical sciences (92 men and 30 women) were selected in 2016. Data were collected using Luthans Psychological Capital Questionnaire, Rigs and Knight Professional Self-efficacy Questionnaire and Dawis & Lofqist Job Adjustment Questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation, Pearson correlation, KMO and Bartlett test with SPSS v. 22 and LISREL v. 8.8 softwares.
  Results
  The results showed that the direct effects of psychological capital on job self-efficacy and job adjustment is significant and also job self-efficacy has direct effects on job adjustment. The mediator role of job self-efficacy in relationship between psychological capital and job adjustment of employees is also significant.
  Conclusions
  Psychological capital and job self-efficacy are variables that effects on job adaptability and should be regarded and strengthen by the university administrators in the staffs.
  Keywords: Adjustment, Capital, Psychological, Self-efficacy, Job
 • Farzaneh Rahimi *, Fariba Islami, Mohammad Mehdi Kahangi Pages 48-57
  Background And Objective
  Lack of awareness and the fear of women are one of the reasons for cesarean delivery and the occurrence of complications in maternal and neonatal period in our country. This study was conducted to investigate the effect of prenatal education on maternal and neonatal outcomes in high risk pregnant women.
  Materials And Methods
  The present study was done as a randomized clinical trial on 150 high risk pregnant women was referred to Amiralmomenin Hospital in Shahreza, Iran in 2014. Samples were randomly assigned to control and intervention groups. The control group only received routine pregnancy care and case group received routine pregnancy care and prenatal education. After delivery, Maternal and neonatal outcomes including type of delivery, Apgar index, weight and height, head circumference, and jaundice were assessed by using Chi-square and independent t-test.
  Results
  Intervention and control groups did not significant in terms of demographic and obstetric variables (P>0/05). The results showed that a significant difference between two groups in type of delivery, height, weight and head circumference (P0.05).
  Conclusions
  Raising awareness and education of pregnant women during pregnancy promote and improve the health of the baby and be a natural delivery. Therefore, it is suggested that prenatal education more widely used.
  Keywords: Education, High risk pregnant women, Outcome, Maternal, Newborn
 • Monireh Afshari, Leyli Tapak, Morteza Shamsiadeh, Majid Barati * Pages 58-66
  Background And Objective
  Control of fever in children is one of the most common reasons for parents to seek medical care and medical attention in health centers. Thus, the aim of this study was to investigate the knowledge, attitudes and practices of parents with children under 6 years old referring to health centers in Hamadan regarding fever control.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 504 parents with children under 6 years old in Hamadan who health centers were selected by cluster sampling and parents were selected by convenience sampling method in 2017. Data collection tools consisted of a questionnaire in four sections: demographic data, parent's knowledge, attitude and practice. Data were analyzed using independent t-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient in SPSS-16 software.
  Results
  The subjects reported 83.9%, 49.6%, and 86.9% of receivable scores of knowledge, attitudes and practices, respectively. Parent's knowledge in controlling fever was reported as undesirable. However, the parent's attitude and practices were at a satisfactory level. There is also a positive and significant correlation between knowledge, attitude and practice. There is a positive and significant correlation between parent's knowledge, attitude and practices (P
  Conclusion
  According to the unfavorable level of parent's knowledge, it is essential to consider plan for teaching parents in the management of childhood fever control methods at home by health care providers.
  Keywords: Knowledge, Attitudes, Child, Fever Control, Parents
 • Naghi Jabbari Vesal, Nima Rostampour, Roghaie Abbasali Pourkabir, Safoora Nikzad* Pages 67-74
  Background And Objective
  The widespread use of electromagnetic waves in human life has required the scientific research in the effects of these waves on the health of living beings. Due to the widespread use of these waves and the contradictory results in various researches, more comprehensive investigations are needed in this field. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of 100µT magnetic fields on blood sample parameters such as: Cortisol, Blood Sugar, Triiodothyronine, and Thyroxin hormones in rat.
  Materials And Methods
  The study was conducted on 24 male rats (7-8 weeks old). The animals were randomly divided into two equal groups: experimental group and control group. The experimental group was exposed in a 100 micro-Tesla magnetic field, and control group was exposed in the quasi field in the same conditions. At the end of the experiment, all rats were scarifies, and blood samples were drawn.
  Results
  Statistical analysis indicated that there were significant differences between both experimental and control groups on Cortisol (P
  Conclusions
  The results of this study indicated significant decreases in the level of Cortisol and blood glucose and an increase in the level of Triiodothyronine hormones due to the magnetic fields. Since Cortisol is a hormone that can affect blood pressure and blood sugar, these variations can effect on human health.
  Keywords: Magnetic field, Cortisol, Blood sugar, Triiodothyronine, Thyroxin