فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1396)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امید فرجی، ساسان مهرانی * صفحات 1-16
  قضاوت و تصمیم گیری راجع به پیش بینی هزینه ها یکی از حوزه های بااهمیت در حسابداری مدیریت می باشد. این پژوهش به بررسی تاثیر درک رفتار هزینه ها (درک درجات تقارن در رفتار هزینه ها) و تجربه حرفه ای افراد بر قضاوت و تصمیم گیری درباره پیش بینی هزینه ها پرداخته است. به منظور انجام این پژوهش از یک طرح آزمایشگاهی 4×2 درون گروهی – بین گروهی استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش رفتار هزینه ها ( خطی، چسبنده، ضد چسبنده و شبه چسبنده) و تجربه حرفه ای افراد می باشد. آزمودنی های این پژوهش به دو گروه افراد حرفه ای و دانشگاهی دسته بندی شده اند. متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت یا دقت پیش بینی هزینه ها (میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی هر فرد) و شاخص های مدل عدسی برانزویک (تطابق، یکنواختی و دستاورد) به عنوان مدل اصلی پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که افراد رفتار متقارن (خطی) هزینه ها ( مدل سنتی رفتار هزینه) را نسبت به رفتار نامتقارن هزینه ها ( چسبنده و ضد چسبنده) بهتر درک نموده و تفاوتی بین افراد حرفه ای و دانشجویان ازنظر فهم این روابط وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که واکنش بیش ازحد و کمتر از حد تصمیمات تعدیل منابع به کاهش یا افزایش در درآمدها، ریشه در ذهنیت از قبل تعیین شده افراد به عنوان یک سویه شناختی ندارد.
  کلیدواژگان: رفتار نامتقارن هزینه ها، تجربه حرفه ای، مدل عدسی برانزویک
 • رحمان ساعدی، محسن دستگیر * صفحات 17-38
  اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛ بنابراین، توجه نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن در سیر نزولی را می شود. این مقاله به بررسی تاثیر ضعف کنترل های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 است. به منظور نمونه‏گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای نمونه این پژوهش شامل 104 شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون و برای انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه شکاف سهامداران کنترلی افزایش یابد، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین ، نتایج نشان می دهد بین ضعف کنترل های داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد؛ به این مفهوم که در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد آن، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شکاف سهامداران کنترلی، کارایی سرمایه گذاری، حق کنترل، حق جریان های نقدی، ضعف کنترل های داخلی
 • سید عباس هاشمی *، هادی امیری، علی حسن زاده صفحات 39-60
  جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی و همچنین، تاثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تاثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تاثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تامین مالی خارجی تاثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تاثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تامین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، محافظه کاری شرطی، رشد شرکت، تامین مالی خارجی
 • علی رضا معطوفی *، محمد گلچوبی صفحات 61-82
  در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد، در قالب 3 فرضیه مطابق با ادبیات پژوهش، پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ادامه، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 93 شرکت (در قالب 465 مشاهده شرکت- سال)، نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر با تایید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، شرکت های خانوادگی جوان و شرکت های خانوادگی با محدودیت مالی، سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: مالکیت خانوادگی، نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد
 • شکرالله خواجوی *، محمدحسین قدیریان آرانی صفحات 83-102
  از آنجا که مدیریت ضعیف یکی از مهم ترین عوامل شکست تجاری شناخته می شود، انتظار می رود توانایی مدیریت متغیری سودمند برای پیش بینی بحران مالی باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد الگوهای پیش بینی بحران مالی با استفاده از توانایی مدیریت به عنوان یک متغیر پیش بین است. در این راستا، با استفاده از داده های نمونه ای شامل 201 سال- شرکت بحران زده و 201 سال- شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1394، عملکرد الگوهای پیش بینی بحران مالی مبتنی بر نسبت های مالی و مبتنی بر نسبت های مالی و توانایی مدیریت مقایسه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد عملکرد الگوهای پیش بینی بحران مالی با حضور توانایی مدیریت به طور معنا داری بیشتر از الگوهای مبتنی بر نسبت های مالی در روش های طبقه بندی کننده تجمیعی بوستینگ، بگینگ و جنگل های چرخشی است. به بیان دیگر، افزودن توانایی مدیریت به الگوهای پیش بینی بحران مالی، دقت آنها را افزایش می دهد. همچنین، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچه فاصله دوره زمانی پیش بینی با وقوع بحران مالی بیشتر باشد، لحاظ کردن توانایی مدیریت در الگوهای پیش بینی بحران مالی عملکرد آنها را به میزان بیشتری بهبود می بخشد. بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گیری می شود توانایی مدیریت، متغیری ارزشمند در پیش بینی بحران مالی است.
  کلیدواژگان: بحران مالی، توانایی مدیریت، طبقه بندی کننده های تجمیعی، بورس اوراق بهادار تهران
 • حسین فخاری*، محسن حسن نتاج کردی، جواد محمدی صفحات 103-121
  رقابت در بازار محصول با تاثیر بر قدرت پیش بینی کنندگی سود ( یکی از معیارهای کیفیت سود)، موجب مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در اخذ تصمیم های اقتصادی را بهبود می بخشد؛ بهبودی که موجب تغییر انتظارهای سرمایه گذاران می شود و آن را ارزش گذاری می کنند و در نهایت موجب تغییر بازده سهام شرکت ها می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی قدرت پیش بینی کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1394 به روش هدفمند انتخاب و داده های آنها به روش تحلیل داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده اند. در این پژوهش برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن و برای سنجش قدرت پیش بینی کنندگی سود، از الگوی ولاری و جنکینز ]44[ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رقابت در بازار محصول بر قدرت پیش بینی کنندگی سود رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین، قدرت پیش بینی کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام شرکت ها اثر میانجی دارد. این یافته ها برای استفاده کنندگان در افزایش قدرت پیش بینی سود برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
  کلیدواژگان: رقابت در بازار محصول، قدرت پیش بینی کنندگی سود، بازده سهام
|
 • Omid Faraji, Sasan Mehrani * Pages 1-16
  One of the most important areas in accounting management is judgment and decision making on costs prediction. This research investigates the effect of cost behavior perception and professional experience of individuals on judgment and decision making about cost prediction. In particular, we conduct a laboratory experiment with a 2×4 design mixing a within-subjects condition with a between-subjects condition. The independent variables are cost behavior (linear, sticky. anti-sticky, semi-sticky) and professional experience. The subjects of this research are classified into two groups of professional (managers) and students. Also, dependent variables of research are as follows: 1) quality or accuracy of cost prediction (mean absolute error of the individual`s predictions) and 2) Brunswick`s lens model indices (Matching, consistency and achievement).The results show that subjects are more likely to recognize symmetric (linear) cost behavior (traditional model) rather than asymmetry cost behavior (i.e. sticky and anti-sticky) and there is no difference between the professional and the students in terms of understanding these relationships. The results also show that the overreaction (or underreaction) to resource adjustment decisions when revenues are decreased is not rooted in the pre-determined mindset of individuals as a cognitive bias.
  Keywords: Asymmetric Cost Behavior, Professional Experience, Brunswick's lens model
 • Rahman Saedi, Mohsen Dastger * Pages 17-38
  Importance of investment for economic and social growth and development is to the extent that it is recalled as one of the strong leverages for obtaining development. However, it is noteworthy that inattention to this issue can be led to economic decline.The present study seeks to investigate the effect of internal control weakness and controlling shareholder's wedge on investment efficiency of companies listed on Tehran Stock Exchange. The research population includes all companies listed on Tehran Stock Exchange during delet 2009-2015. For this purpose, 104 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected as the research sample through purposive sampling. The research hypotheses were tested via multi-variable regression and final analyses were carried out through Eviews software. The results disclosed that there is a significant relationship between controlling shareholder's wedge and investment efficiency.In other words, whatever the controlling shareholder's wedge is increased, lack of investment efficiency will be increased. The results revealed that there is a significant relationship between internal control weakness and investment efficiency. In other words, in the event that there is internal control weakness or the number of internal control weaknesses is increased, lack of investment efficiency will increase.
  Keywords: Controlling Shareholder's Wedge, Investment Efficiency, Control Right, Cash Flows Right, Internal Control Weakness
 • Seyedabbas Hashemi *, Hadi Amiri, Ali Hassanzadeh Pages 39-60
  The separation of management from ownership has led to information asymmetries between managers and owners of companies. Useful solutions for reducing information asymmetry between managers, owners and creditors can note to accounting conservatism, debt maturity shortening, and the establishment of a strong corporate governance. The purpose of this study is to investigate the effect of conditional conservatism on debt maturity and externally financed growth,and also the effect of the strength and weakness of the corporate governance on the amount of these impacts. To achieving the purposes, four hypotheses were developed. In order to test the hypotheses, using the method of systematic elimination, Sample consists of 159 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2015 were selected and linear regression model with the model of panel data were applied. The findings of the research show that conditional conservatism has a positive impact on the debt maturity, but unexpectedly, it has a negative effect on the externally financed growth. The results also indicate that there is a significant difference between the effect of conditional conservatism on debt maturity and the externally financed growth in firms with strong and weak corporate governance.
  Keywords: Corporate Governance, Conditional Conservatism, Firm Growth, External Financing
 • Ali Reza Matoufi *, Mohammad Golchoubi Pages 61-82
  This study examines the relationship between family ownership and Speed of Adjustment of cash holding, in three hypotheses identified consistent with the literature research. The research method is descriptive and correlational and to analyze the relationship between independent and dependent variables, multiple regression statistical methods were used. Then, to test the research hypotheses, using data on firms listed in Tehran Stock Exchange, through the sampling cup, 93 companies were selected as samples in the period from 2011 to 2015. The present results confirm the hypothesis that show there is a positive and significant relationship between family ownership and speed of adjustment to the level of cash holding. Further, Young and financially constrained family firms have a faster speed of adjustment to the level of cash holding.
  Keywords: Family Ownership, Cash Holding, Speed of Adjustment of Cash Holding
 • Shokrollah Khajavi *, Mohammad Hossein Ghadirian-Arani Pages 83-102
  As poor management is generally acknowledged as one of the most key factors of business failures, it is expected that managerial ability to be a useful variable in predicting financial distress. The objective of this study is to increase the accuracy of financial distress prediction by adopting managerial ability as a predictive variable. Therefore, financial ratio–based models, and models utilizing both financial ratio and managerial ability was compared by using data of a sample of 201 financially distressed and non-distressed firm-years listed in the Tehran Stock Exchange from 2005 to 2016. The study results show that the performance of combined models is significantly more than financial ratio-based models in the Boosting, Bagging and Rotation Forest approaches. In other words, managerial ability improves the performance of financial ratio-based models to predict financial distress. Also, the secondary findings of this study showed that the more the interval between prediction years and financial distress occurrence, the more effect of managerial ability on performance of financial distress prediction models. Consequently, findings of present study reveal that managerial ability is indeed valuable for financial distress prediction.
  Keywords: Financial distress, Managerial ability, Ensemble classifiers, Tehran Stock Exchange
 • HosseinFakhari *, Mohsen Hasannataj Kordi, Javad Mohammadi Pages 103-121
  Competition in the product market with the effect on the Earning Predictability (as one of the quality of earning criteria), causes the accounting information to be relevant and improves the needed information of investors for economic decision making an it changes the expectations of investors and is valued by them which finally changes the stock returns of firms. So the main purpose of the study is to mediating effect of earning predictability on the relationship between product market competition and Stock returns in listed companies at tehran stock exchange. So 76 listed companies at Tehran stock exchange in the period from 2011 to 2015 were selected purposefully and Their data have been analyzed using hybrid analysis. In this study, the Herfindahl-Hirschman index was used to measure the competition in the product market and to estimate the Forecasting power of earnings, Volari and Jenkins [44] model have been used. Findings of the research show that there is a positive and significant relationship between product market competition and Earning Predictability. Also, Earning Predictability has a Mediatingeffect on the relationship between product market competition and stock returns.
  Keywords: Product Market Competition, Earning Predictability, Stock Returns, Mediating Analysis