فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و پنجم شماره 2 (پیاپی 138، تابستان 1396)
 • سال سی و پنجم شماره 2 (پیاپی 138، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صفحه 115
 • صفحه 116
 • مقالات تحقیقی
 • دکتر معزی آذر، دکتر نجاتی پریسا، خزایی مازیار صفحه 121
  زمینه
  چاقی با بروز مشکلات عدیده بیومکانیکی در ساختار عضلانی اسکلتی همراه است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. شناخت این اختلالات بیومکانیکی می تواند کمک شایانی به کاهش عوارض عضلانی اسکلتی ناشی از جاقی نماید. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با وضعیت بیومکانیکی قوس داخلی کف پا و نیز درد این ناحیه انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه که در سال 1395 اجرا گردیده، تعداد 60 نفر از میان مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی شرکت داشتند. شرکت کنندگان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه با نمایه توده بدنی بالا و نرمال مورد بررسی تقسیم گردیدند. سپس متغیر ها وجود درد کف پا، شدت درد مزبور و میزان افت استخوان ناویکولار به منظور تعیین وضعیت بیومکانیکی قوس طولی داخلی در شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری Independent Sample T-Test و Chi-Square استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین افت استخوان ناویکولار در گروه با نمایه توده بدنی بالا 4/5 ±8/12 میلیمتر و در گروه با نمایه توده بدنی نرمال 1/3 ± 1/9 بود که اختلاف آماری معناداری را نشان می داد (004/0p=). هم چنین ارتباط معناداری بین افزایش نمایه توده بدنی و ازدیاد افت استخوان ناویکولار دیده شد(021/0p=).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده ، چنین استنباط می شود که بین افزایش نمایه توده بدنی و ازدیاد افت استخوان ناویکولار و کاهش قوس داخلی کف پا ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، قوس داخلی کف پا، افت ناویکولار، درد
 • دکتر قدمی احمد، ایر جپور علیرضا، حسینی میلاد، کریمی اشکان، قره زاده علی، جلالی حبیب صفحه 130
  مقدمه
  افرادی که از بیرون اتاق عمل وارد دپارتمان جراحی می شوند باید به درستی پوشش جراحی مناسب برای ورود به منطقه ی نیمه محدود و محدود را بپوشند. کفشی که در مناطق محدود و نیمه محدود پوشیده می شود نباید در مناطق غیر محدود پوشیده شود.نظربه اینکه میکروب های بیماری زا داخل کفش جمع شده و به داخل اتاق عمل منتقل می شوند، پژوهش حاضر با هدفاصلاح روند تعویض کفش های منطقه ی غیر محدود در محل ورود به منطقه ی نیمه محدود انجامشد.
  روش و
  نتایج
  مطالعه ی حاضر با رویکرد اقدام پژوهیبا رویکرد همکاری متقابل(mutual approach) بود که در بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.17 نفر از پرسنلاتاق عملبیمارستان منتخببه روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارگردآوریدادهها شاملپرسشنامهمحققساخته ای بود که روایی و پایایی آن تایید شد. برای مطالعه ی حاضر یک چرخه ی عملی چهار مرحله ای (شناسایی مشکل،ارزیابی مشکل، برنامه ریزی برای حل مشکل و اجرا) طراحی و اجرا گردید.
  میزان آگاهی افراد از مشکل موجود، علل عدم تعویض کامل کفش های منطقه غیر محدود در محل ورود به منطقه نیمه محدود و راهکارهای اجرای تعویض کامل کفش ها شناسایی شد. با برگزاری کلاس آموزشی، تهیه ی کفش، برگزاری جلسه با مسئولین برای نظارت بیشتر، نصب تابلو،پمفلت و جداسازی و تعیین مرز در بین مناطق، کفش های مناطق نیمه محدود و غیر محدود کاملا از هم جدا شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد همکاری بین پرسنل و مسئولین می تواند در ارتقاروندتعویضکفشهایمنطقهیغیرمحدوددرمحلورودبهمنطقهینیمهمحدوددراتاقعمل موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: کفش اتاق عمل، منطقه ی نیمه محدود، منطقه ی غیر محدود
 • دکتر افتاده حال محسن، موحدی یزدان، پورمحمدی مرتضی، شاه حسینی احد صفحه 137
  مقدمه و هدف
  رسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود زمان واکنش از مهم ترین اهداف دانشجویان و ورزشکاران می باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقای عملکرد زمان واکنش انجام شد.
  مواد و
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. تعداد 30 نفر از داوطلبین انتخاب شده و بعد از اخذ رضایت نامه اخلاقی به دو گروه 15 نفره آزمایش و پلاسیبو تقسیم شدند. ابتدا ابزار پژوهش (آزمون زمان واکنش) به عنوان پیش آزمون از هر دو گروه بعمل آمد. گروه آزمایش 20 جلسه آموزش نوروفیدبک دریافت کردند و فیدبکی که دریافت می کردند واقعی و وابسته به عملکرد آنها بود، اما گروه پلاسیبو فیدبکی که دریافت می کردند تصادفی بود و وابسته به عملکرد آنها نبود. سپس بعد از پایان 20 جلسه مجددا ابزار پژوهش به عنوان پس آزمون بعمل آمد. برای بررسی این پژوهش از دستگاه نوروفیدبک و آزمون زمان واکنش استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک باعث ارتقای عملکرد زمان واکنش می شود. بر همین مبنا می توان از این دستگاه برای ارتقای عملکرد ورزشکاران و نظامیان بهره برد. میانگین زمان واکنش ساده در پیش آزمون آزمایش 13/402 و در پس آزمون 13/373 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیرات مثبت این روش بر زمان واکنش افراد، این مطالعه نشان داد که نوروفیدبک می تواند به عنوان یک روش موثر برای دستیابی به عملکرد بهینه مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، زمان واکنش، ورزشکاران
 • خادمی نسیم، دکتر ناهیدی فاطمه، نافع مهدیس و دکتر اریسیان محمد صفحه 145
  مقدمه
  بسیاری از تحقیقات نشان می دهند در قربانیان تجاوز جنسی اختلالات روانی بوجود می آید که ممکن است به صورت همیشگی با قربانی همراه باشد. قربانیان تجاوزات جنسی با عوارض متعدد جسمی و روانی روبرو هستند که نیاز شدیدی به کمک های مراقبتی چه از لحاظ جسمی و چه از نظر روانی دارند. تشخیص و درمان به موقع این عوارض کمک شایانی به قربانیان خواهد کرد. هدف این مطالعه بررسی اختلالات روانی در قربانیان تجاوز جنسی در شهر اصفهان بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی در سال 1393 انجام گرفت. نمونه های مورد پژوهش 93 نفر از قربانیان تجاوز جنسی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شده بودند. برای بررسی سلامت روان از پرسشنامه سلامت روان SCL-90 استفاده شد که در این پرسشنامه جنبه های مختلف سلامت روان از جمله افسردگی، اضطراب، خودبیمارانگاری، وسواس ، حساسیت بین فردی ، پرخاشگری، پارانویا، فوبیا و روانپریشی مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین ± انحراف معیار سن افراد قربانی 34/3 ± 35 /23 بود و این مقدار در افراد متجاوز 75/ 3 ± 63/26 بود. بیشتر قربانیان در بازه سنی 23 تا 27 ساله قرار داشتند که این مقدار 47 نفر معادل 9/48 درصد بود. همچنین 50 نفر ( 8/56 درصد) افراد متجاوز نیز در بازه سنی 23 تا 27 سال قرار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که 3/32 درصد قربانیان دارای اختلالات روانی خفیف و 5/64 درصد دارای اختلالات روانی متوسط و 1/1 درصد دارای اختلال روانی شدید هستند همچنین بیشترین اختلال روانی دیده شده در این افراد افسردگی و پرخاشگری بود.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که تجاوز جنسی سلامت روان افراد را به خطر انداخته و پیامد های روانی زیادی بر جای می گذارد بهتر است برای پیشگیری از آن مداخلات آموزشی و پیشگیرانه را در جامعه گسترش دهیم و شبکه های خانوادگی و اجتماعی را تقویت کنیم و با تشخیص زودرس و درمان قربانیانی که دچار آسیب روانی شده اند از عوارض وخیم این حادثه بکاهیم.
  کلیدواژگان: تجاوز جنسی، SCL، 90، اختلالات روانی، افسردگی، پرخاشگری
 • دکتر باقری مقدم احمد، دکتر جوانبخت مسعود، دکتر فروزش مهدی صفحه 153
  یکی از موضوعات مهم ایمنی بیماران در اطاق عمل است. سوختگی های جلدی حین عمل در اطاق عمل از مواردی است که موجب شکایات عدیده از کادر درمانی شده است و با توجه به غیر قابل انتظار بودن آن برای بیمار و عوارض و مشکلات بعدی آن همواره موجب تشکیل پرونده قضایی و انتظامی می شود. علیرغم این تصور که عامل آن را خرابی دستگاه کوتر عنوان کرده اند اخیرا مشاهده شده که علت های دیگری هم موجب سوختگی در حین عمل می شود که موجب شد با بررسی موارد و علل آن راهکارهایی برای جلوگیری و پیشگیری از آن ارائه کرد.
  روش اجرا:در این مطالعه با بررسی بیست و دو پرونده هیئت های انتظامی نظام پزشکی اصفهان از سال 87 تا 91که متعلق به 9 نفر زن و 13 نفر مرد هستند و بر اساس متغیرهای تعریف شده کلیه اطلاعات موردنظر استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی اطلاعات استخراج شده بیشتر سوختگی ها در نواحی کمر و تنه بود و سوختگی اکثرا از نوع درجه 3 بود و حدود نیمی از موارد مربوط به سوختگی با کوتر و بقیه موارد ناشی از سوختگی شیمیایی با بتادین، آب اکسیژنه و تعدادی هم زخم های فشاری ناشی از عمل جراحی طولانی بود.
  نتیجه گیری
  با بررسی های انجام شده نشان داد که علاوه بر مراقبت های فنی از تجهیزات پزشکی در اطاق عمل، توجه به استاندارد بودن مواد ضدعفونی و جلوگیری از تماس طولانی مواد با پوست از موضوعات مهمی است که در اطاق عمل باید توجه شود.
  کلیدواژگان: سوختگی، اطاق عمل، شکایت
 • دکتر جرینشین هاشم، دکتر وطن خواه مجید، دکتر رشیدی دهستانی الهام، دکتر ملک شعار مهرداد صفحه 167
 • مقالات مروری
 • دکتر سیم فروش ناصر و دکتر طباطبایی شیما صفحه 175
  آموزه های ا لهی راهنمایی جامع جهت رسیدن انسان به کمال مطلوب است. از محورهای مهم در آیات قرآن و روایات موضوع خانواده وجمعیت است . مسئله ارتقاء سلامت خانواده ، افزایش نرخ باروری ، تعادل و تناسب جمعیت«، از مسائل روز و سیاست های کلی کشور است . لذا تبیین و توسعه الگوی سلامت خانواده و فرزند آوری مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و فرهنگی ایرانی اسلامی ، و کاربست این ارزشها جهت ارتقای جمعیت مطلوب ،یک ضرورت است. از طرفی ارتقای آموزش پزشکی و افزایش پاسخگویی اجتماعی بر اساس نیازهای سلامت جامعه از اولویتهای برنامه ریزان آموزش پزشکی کشور است . هدف این تحقیق ، تببین دیدگاه قرآن و عترت در مورد ارتقای سلامت خانواده و جمعیت ، جهت بهره گیری در برنامه های سلامت و آموزش علوم پزشکی کشور است.
  روش کار
  این تحقیق کاربردی میان رشته ای با مرور متون قرآنی- روایتی وتحلیل محتوایی مفهومی ، مفاهیم »سلامت خانواده« و »جمعیت مطلوب« در آموزه های قران و عترت تببین و راهبردهای مرتبط با این مفاهیم در متون الهی ودینی تفسیر شد. در این مقاله توصیه هایی جهت بهره مندی از این آموز ه ها و ارزشهای الهی در برنامه های آموزش پزشکی کشور ارائه شده است.
  یافته ها
  آموز های الهی بر تشکیل خانواده( ازدواج و فرزند آوری) و تاثیر آن سلامت روانی ، جسمی ، سلامت اجتماعی و همچنین تقویت سلامت معنوی خانواده می پردازند . همچنین ی آموزه ها بر پرورش فرزند صالح و ارتقای کیفیت جمعیت است .راهبرد قرآن جهت رسیدن به جامعه مطلوب ، ترویج سبک زندگی الهی و اجتناب از الگوهای تحمیلی و سبک زندگی غیر دینی است .
  نتیجه گیری
  بهره مندی از آموزه ها و راهبردهای الهی پیرامون سلا مت خانواده ، فرزند آوری و تعادل جمعیت در برنامه های آموزش علوم پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این راهبرد ، می تواند در جهت نهادینه سازی الگوی ایرانی اسلامی سلامت خانواده و برای رسیدن به جمعیت مطلوب کشور نقش به سزایی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: آموزه های الهی -ارزش های اخلاقی، سبک زندگی، سلامت خانواده، جمعیت، فرزند آوری، آموزش علوم پزشکی
 • دکتر بناگذار محمدی علی، دکتر بناگذار محمدی احد، دکتر زارع نهندی مریم صفحه 187
  گاها در مراکز درمانی و بیمارستانها مشاهده می شود که در موارد واضح اورژانسی که حتی در آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1) به وضوح ذکر شده اند خود فرد، ولی بیمار یا بستگان بیمار بدلایل مختلفی همچون عدم درک صحیح از واقعیات(مانند پایداری نسبی بیمار با درمانهای مداوم دریافتی)، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، بیمه ای یا ارثی یا تلاش عمدی برای آسیب زدن به بیمار رضایت به درمان ندارند و درخواست ترخیص و خروج بیمار از بیمارستان - علی رغم مخالفت صریح و صحیح کادر پزشکی با ترخیص بیمار-می نمایند. از سوی دیگر در اقدامات درمانی مجاز و قانونی همانند سقط درمانی(سقط قانونی)؛ پزشک یا کادر پزشکی بعد از طی تمام مراحل قانونی ممکن است از انجام آن خودداری نمایند که در اکثر این موارد مسئولیت تصمیم گیری کلا برعهده پرستار بیمار، پزشک معالج، مسئول فنی بیمارستان یا سوپروایزر کشیک بیمارستان گذاشته می شود که با توجه به عدم ارتباط موضوع،عدم آگاهی کامل افراد از شرح وظایف و همچنین قوانین موجود،این روند می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کادر پزشکی و نیز سلامتی افراد جامعه شود. از این رو وجود کمیته ای در بیمارستان ها جهت مستند سازی این موارد در پرونده بالینی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی، فنی و قانونی و همچنین هماهنگی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد و مراجع ذیصلاح ضروری به نظر می رسد.
  متولیاصلی سلامتمردم یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همواره در تلاش جهت شناخت دقیق نیازها و مخاطرات سلامت افرادجامعه می باشد تا از این طریق موثرترین راهکارها را در راستای تحقق اهداف سلامت به کار گیرد(2). بطوریکه بر اساس سندنهاییچشم انداز20ساله، ایران در سال 1404 کشوری است توسعه یافته با جایگاه عالی بهداشتی و برخوردار از سلامت(3). همچنین طبق بندهای یک،دو و هشت سیاست های کلی سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب که ارائه خدماتآموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش هایانسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه(بند1) ؛ تحقق رویکرد سلامت همه جانبهو انسان سالم در همه قوانین بااصلاح و تکمیل نظام هایپایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیحسیاست های کلی(بند2)؛افزایش کیفیت و ایمنی خدمات ومراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعییناستانداردها(بند8) را شامل می شوند(4) تلاش در جهت بهبود وضعیت و ایمنی خدمات درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد.
  لذابه منظور صیانت از حقوق شرعی و قانونی بیماران و رعایت هرچه بهتر شان و منزلت کارکنان شاغل در وزارت بهداشت و با توجه به عدم امکان تصمیم گیری توسط یک فرد واحد حتی علی رغم وجود صراحت قانونی، ایجاد کمیته هایی متشکل از حداقل یک نفر از هرکدام از تخصصهای پزشکی قانونی، داخلی، جراحی عمومی، مدیر حراست بیمارستان، یک نفر کارشناس حقوقی و در صورت امکان رییس بیمارستان و یک نفر به نمایندگی از دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ و یا توسعه و اصلاح تعاریف، اعضاء و شرح وظایف موجود در کمیته های اخلاق پزشکی و در نتیجه ایجاد کمیته ای با عنوان کمیته پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستانها ضرورری به نظر می رسد تا در مواردی که نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص فنی و قانونی برای بیماران می باشد تصمیمات لازم توسط این کمیته اتخاذ شده و به کادر پزشکی معالج ابلاغ گردد. بدیهی است در صورت نیاز به هماهنگی و کسب تکلیف از مقامات محترم قضایی، این اقدام نیز از طریق همین کمیته ها صورت خواهد پذیرفت.
  با توجه به احتمال بروز چنین مواردی در ساعات غیراداری، پیش بینی و ایجاد کمیته آنکالی با شرح وظایف فوق الذکر در معاونت درمان دانشگاه ها جهت پیش بینی و مدیریت موارد مشابه نیز ضروری می باشد.
 • دکتر محمد دائمی صفحه 189
 • دکتر محمود عباسی صفحه 191
 • کالبدشناسی از عصر ودایی تا ظهور و شکوفایی آیورودا / برگرفته از کتاب تاریخ مصور پزشکی جهان
  صفحه 202
|
 • Page 121
  Background
  Obesity is associated with many biomechanical disorders in the musculoskeletal system, which has been less studied. Understanding the biomechanical disorders with obesity can help to reduce these complications, including musculoskeletal problem. This study was performed to determine the relationship between the foot medial longitudinal arch and plantar pain with body mass index (BMI) in people referred to the Hazrat Rasool Hospital.
  Methods
  In this cross-sectional study conducted in 2016, 60 eligible subjects referred to Minimally Invasive Surgery Research Center, were enrolled with convenience sampling and classified into two groups to high and normal BMI. Heel pain, pain intensity (VAS) and the amount of Navicular drop were evaluated in the participants. Independent Sample T Test and Chi-Square Correlation were applied to analyze the data.
  Findings: In this study, the mean of Navicular drop was 12.8 ± 5.4 degree and 9.1 ± 3.1 degree , respectively in high and normal BMI which confirmed a statistically significant difference (P=0.004) between the groups. Also, a significant correlation was found between the high BMI and increased Navicular drop (P=0.021).
  Conclusion
  Finally, according to the obtained results, it may be concluded that there is a significant correlation between Navicular drop and reduced foot medial longitudinal arch with increased BMI.
  Keywords: BMI, Foot Medial Longitudinal Arch, Navicular Drop, Pain
 • Page 130
  Introduction
  Those who enter the surgery department from outside must wear the proper surgery outfits so as to put step in the partially restricted and restricted areas of the operation room. The shoes that are worn in partially and totally restricted areas should not be used in unrestricted areas because pathogenic microbes get precipitated in the shoes and are carried to OR via the shoes. The present research has been conducted for promoting the process of changing the unrestricted areas shoes upon entering the restricted and partially restricted areas.
  Method and
  Results
  This is an action research that was conducted in the selected hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences and Health Care Services. 17 people were chosen from among the OR staffs using access method. The data were collected via questionnaires the validity and consistency of which were proven. For this study a quadruple pragmatic cycle (problem recognition, problem assessment, planning for solving the problem and implementation) was designed and implemented.
  The degree of people’s consciousness of the existing problems, the reasons of the staff’s negligence regarding changing unrestricted area shoes upon entering the restricted areas and the strategies that are needed for the implementation of changing plan were recognized. By holding consciousness raising workshops, buying shoes, holding meetings with the supervisory bodies, providing signs and pamphlets, separating the restricted and unrestricted areas as well as the specific shoes of each area these areas will be separated.
  Conclusion
  The research results show that the cooperation of staffs and supervisory bodies can promote the process of changing shoes of the restricted and unrestricted areas.
  Keywords: OR Shoes, Partially Restricted Area, Restricted Area, operation room
 • Page 137
  Introduction and
  Objective
  To achieve optimal performance with improved reaction time of the most important goals of students and athletes. This study was conducted to determine the effectiveness of neurofeedback training on reaction time performance. To carry out this study of neurofeedback device and a reaction time test was used.
  Methods
  A total of 30 volunteers were selected and after obtaining the consent of experimental and placebo were divided into two groups of 15 individuals. First, as pre-test research tools were taken from both groups. The experimental group received 20 sessions of neurofeedback training and feedback that they receive real and related to their performance, but the placebo group received feedback was random and not dependent on their performance. Then again at the end of 20 sessions were conducted the research as a post-test.
  Results
  The results showed that neurofeedback training can improve the response time performance. Accordingly, this device can be used to enhance athletic performance and the military.
  Conclusion
  Due to the positive impact of this method on reaction time, this study showed that neurofeedback can be used as an effective method used to achieve optimum performance.
  Keywords: neurofeedback, reaction time, athlete
 • Page 145
  Patients safety in operation room is one of the most important issues. Cutaneous bums during operation is the cause of many complaints from the health staffs and it leads to legal following due to not be expected and associated problems. Recently it has been found other reasons for this happen except the problems in cautery equipments. Which needs to evaluate the causes and find the ways of prevention.
  Matrial and
  Methods
  In this study 12 documents of military boards of Isfahan forensic medicine center was assessed from 2007 to 2013 and the data were gathered based on the difined variables.
  Results
  Most of the burnings was on back and the upper limbs with the type of third degree. Almost the half of them was due to cauter burning and the rest induced by chemicals such as Betadine and H2O2- some of them made by pressure ulcers resulted from prolonyed surgeries.
  Conclusion
  In addition to the technical considerations of medical equipments in operation rooms, it is necessary to control the disinfectants quality and avoiding their skin contact for along time during the surgery.
  Keywords: Cutaneous bums, Operations rooms, Complaints
 • Page 153
  Patients safety in operation room is one of the most important issues. Cutaneous bums during operation is the cause of many complaints from the health staffs and it leads to legal following due to not be expected and associated problems. Recently it has been found other reasons for this happen except the problems in cautery equipments. Which needs to evaluate the causes and find the ways of prevention.
  Matrial and
  Methods
  In this study 12 documents of military boards of Isfahan forensic medicine center was assessed from 2007 to 2013 and the data were gathered based on the difined variables.
  Results
  Most of the burnings was on back and the upper limbs with the type of third degree. Almost the half of them was due to cauter burning and the rest induced by chemicals such as Betadine and H2O2- some of them made by pressure ulcers resulted from prolonyed surgeries.
  Conclusion
  In addition to the technical considerations of medical equipments in operation rooms, it is necessary to control the disinfectants quality and avoiding their skin contact for along time during the surgery.
  Keywords: Cutaneous bums, Operations rooms, Complaints
 • Page 167
  Introduction
  Hernia is a defect in the muscle layers of the aponeurotic abdominal wall that is large enough to allow intra-abdominal structures to a hernia sac which is a diverticulum. One of herniorrhaphy complications, is postoperative pain. Alpha receptor agonists such as clonidine and tizanidine, have analgesic and sedative properties that may be useful as drugs in general anesthesia and spinal anesthesia. More studies on the alpha receptor agonist clonidine is taken on. In this study, the effects of oral tizanidine on pain after herniorrhaphy were studied.
  Methods
  The participants in the study were 100 patients undergoing herniorrhaphy. 4 mg (n =50) of oral tizanidine and normal saline (n = 50) were randomly given to the patients. Systolic and diastolic pressure, heart rate and arterial oxygen saturation at 5, 10, 15, 30, 45 and 60 minutes during operation and severity of pain at time zero, 1, 6 and 24 hours after surgery, were studied
 • Page 175
  Celestial teachings are comprehensive guidances for reaching to the ideal integrity of human being. Of the most considerable and important axes in celestial teachings are family and population. Promoting family health, increasing fertility rate, balance, and youth of the population is the countries policy. Explaining the ideal pattern of family health and fertility based on Iranian culture and Islamic Ethical values, and using these values is essential to promote the ideal population in Iran. Promotion of Medical Education in response to community and health system needs is constantly one of the main priorities for medical education planner. The purpose of this study is expressing the Quran & Etrat viewpoint to population and family health, for using in Iran’s medical education programs.
  Method
  This applied inter-disciplinary study the Quran and Hadith literature has been reviewed and interpreted with content analysis approach. The concepts of “healthy family” and “ideal population “in the holly literature teachings were clarified and the related strategies in religious literature were investigated. Some practical recommendations to integrate the identified values in medical education programs of our country were presented at the end of the article.
  Results
  The results of the study showed that religious belief-values included the importance of marriage and childbirth on mental, physical, social, and spiritual family health. Also, these teachings emphasized on raising and educating the good child and enhancing population quality. According to Quran, the only way to reach to an ideal society and population is to promote religious lifestyle and avoidance of non-religion style.
  Conclusion
  Using the celestial and religious teachings in Iran‘s Health and Medical Education programs is essential for increasing the family health, the childbirth and "Population balance “. This strategy could play a significant role in implementing Iranian Islamic pattern of family health to receive the ideal population for our country.
  Keywords: Celestial teachings, ethical Values, life style, Family Health, Population, Childbirth, Medical Education