فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا خواجه احمد عطاری، محمدتقی آشوری، بیژن اربابی *، مهدی کشاورز افشار صفحات 5-20
  بسیاری از رشته های هنری و فرهنگی دوره قاجار همانند نقاشی، معماری، شعر و ادبیات و هنرهای صناعی ایران تحت تاثیر اندیشه های مدرنیته غربی دچار تغییر و تحولات و دگرگونی هایی در شکل و محتوا شدند، اما به نظر می آید، برخلاف چنین تغییراتی، قالی های این دوره با حفظ سنت های هنری و فرهنگی پیشین عمدتا به بازنمایی طرح ها و نقوش سنتی قالی های ایرانی پرداخته است.
  پژوهش حاضر سعی دارد، با بررسی و شناخت موقعیت های فرهنگی و اقتصادی، وضعیت قالیبافی دوره قاجار، چگونگی تاثیر روابط تولید، حضور شرکت های خارجی در توسعه قالیبافی سنتی قاجار و نقش و تاثیر درخواست بازارهای مصرفی غرب را در پایداری طرح ها و نقوش سنتی قالی های قاجار مطالعه کند.
  این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع پژوهش های تاریخی-توصیفی-تحلیلی است که از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها بهره برده است. پژوهش دربردارنده نتایجی است که نشان می دهد افزایش صادرات قالی های قاجاری و حضور سرمایه گذاری های خارجی در مناطق قالیبافی ایران، که تحت تاثیر بازارهای مصرفی غرب بوده اند، عاملی تعیین کننده در حفظ و تداوم طرح ها و نقوش سنتی قالی های قاجاری شده است.
  کلیدواژگان: مدرنیته، شرکت های خارجی، قالی های قاجاری
 • رسول پروان * صفحات 21-36
  شیوه ی پیچ بافی گلیم طی قرون گذشته در ایلات و عشایر استان کرمان به ویژه در ایل افشار در منطقه سیرجان رایج بوده است و به عنوان تزئین سفره ها و نمکدان ها کاربرد داشته است. تا اینکه چند دهه ای است در شیوه ی بافندگی گلیم در این منطقه تحولاتی رخ داده و پیچ بافی در تمام سطح گلیم به کاررفته و با نام «گلیم شیریکی پیچ» نامور گردیده است. شیوه ی پیچ بافی بعد ازاینکه به صورت شیوه ای مستقل پدید آمد، با قالی بافی ترکیب شد و گونه ای از گلیم شیریکی پیچ با نام «گلیم قالی» شکل گرفت و گونه ی صرفا پیچ باف آن «گلیم سوزنی» نامیده شد. این سوالات مطرح است که چه نوع مواد اولیه و ابزار بافتی در «گلیم شیریکی پیچ» استفاده می شود و ویژگی های فنی چله کشی و بافت آن به چه صورت است و چه تحولاتی در دهه های اخیر در شیوه ی بافت این نوع گلیم رخ داده است؟ لذا در این مقاله ضمن بررسی شیوه ی پیچ بافی در گلیم منطقه سیرجان در استان کرمان، تمامی مراحل بافت گلیم به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برخی منابع تنها به اشاراتی کوتاه در زمینه ی فنون و عوامل بافت گلیم شیریکی پیچ بسنده کرده اند، در این مقاله با روش تحقیق توصیفی با استفاده از منابع تخصصی فرش و مطالعات میدانی به مسائل فنی این نوع گلیم در سیرجان و تحولات بافندگی آن در دهه های اخیر پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سيرجان، گليم پيچ باف، گليم سوزني، گليم شيريکي پيچ، گليم، فرش، گليم، قالي
 • میثم شیرخدایی *، بشری فقیه نصیری صفحات 37-58
  مفهوم بازاریابی جدیدی به نام «دلبستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان راضی، معرفی شده است که به شدت بر رفتارهای مشتریان اثر می گذارد. دلبستگی عاطفی، مشتری را به برند متصل می کند و زمانی که وابستگی موثر باشد خریدهای مجدد تضمین می شوند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای شناخت برند، خاطرات عاطفی- احساسی و سودمندی برای کابر بر متغیرهای وفاداری و تعهد به برند، با در نظر گرفتن متغیر میانجی دلبستگی به برند بود. جامعه آماری تحقیق، مشتریان فروشگاه های فرش دستباف مازندران که در چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف شرکت کرده اند می باشد که نمونه ای 520 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق ازحیث هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، در مباحث نظری کتابخانه ای و میدانی با بکارگیری پرسشنامه است. نحوه نمونه گیری نمونه برداری تصادفی ساده می باشد که جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS و نرم‏افزارAMOS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که شناخت برند، سودمندی برای کاربر و خاطرات عاطفی- احساسی بر دلبستگی به برند اثر مستقیم دارد. اثر مستقیم دلبستگی به برند بر تعهد به برند نیز تایید شد. اگرچه اثر مستقیم دلبستگی به برند بر وفاداری به برند تایید نشد؛ ولی نشان داده شد دلبستگی به برند به واسطه تعهد به برند اثر مثبتی بر وفاداری به برند دارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی به برند، وفاداری به برند، تعهد به برند، شناخت برند، خاطرات عاطفی، احساسی، سودمندی برای کاربر
 • اسماعیل مزروعی نصرابادی *، خانم طیبه جعفری گهرویی صفحات 59-70
  اساس زنجیره تامین سبز بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تامین برای کنترل اثرات زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله همکاری و هماهنگی تمام اعضای زنجیره تامین است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی محرک های زنجیره تامین سبز درصنعت فرش دستباف است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله اول خبرگان صنعت فرش دستباف و در مرحله دوم از اعضای زنجیره تامین صنعت فرش شامل: تهیه کنندگان مواد اولیه، فروشندگان، تولید کنندگان و رنگرزها و... انتخاب شده است. ابتدا با استفاده از تیم خبرگان اول، از میان 34 متغیر ذکر شده در پرسش نامه، 17 آیتم به عنوان محرک های اصلی زنجیره تامین سبز در صنعت فرش دستباف انتخاب شدند. سپس پرسشنامه دیگری در میان اعضای زنجیره تامین توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل در 5 دسته قرار گرفتند. با استفاده از روش AHP، میزان اولویت هریک از عامل ها، برای حرکت به سمت زنجیره تامین سبز در صنعت فرش دستباف به ترتیب: اطلاعات، مقررات، رقابت، لجستیک و بازاریابی می باشند. در پایان پیشنهاداتی از جمله توسعه تجارت الکترونیک و همکاری رقبا برای بهبود عملکرد زنجیره تامین داده شده است.
  اساس زنجیره تامین سبز بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تامین برای کنترل اثرات زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله همکاری و هماهنگی تمام اعضای زنجیره تامین است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی محرک های زنجیره تامین سبز درصنعت فرش دستباف است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله اول خبرگان صنعت فرش دستباف و در مرحله دوم از اعضای زنجیره تامین صنعت فرش شامل: تهیه کنندگان مواد اولیه، فروشندگان، تولید کنندگان و رنگرزها و... انتخاب شده است. ابتدا با استفاده از تیم خبرگان اول، از میان 34 متغیر ذکر شده در پرسش نامه، 17 آیتم به عنوان محرک های اصلی زنجیره تامین سبز در صنعت فرش دستباف انتخاب شدند. سپس پرسشنامه دیگری در میان اعضای زنجیره تامین توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل در 5 دسته قرار گرفتند. با استفاده از روش AHP، میزان اولویت هریک از عامل ها، برای حرکت به سمت زنجیره تامین سبز در صنعت فرش دستباف به ترتیب: اطلاعات، مقررات، رقابت، لجستیک و بازاریابی می باشند. در پایان پیشنهاداتی از جمله توسعه تجارت الکترونیک و همکاری رقبا برای بهبود عملکرد زنجیره تامین داده شده است.
  کلیدواژگان: فرش دستباف، زنجیره تامین سبز، محرک های زنجیره تامین سبز
 • سیده اکرم اولیایی طبایی *، محمدرضا شاهپروری، سید محمد مهدی میرزاامینی صفحات 71-88
  تبلیغات الکترونیکی فرآیندی است که علاوه بر معرفی کالا و خدمات پس از فروش، سعی در ترغیب مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد. تبلیغات الکترونیکی به دلیل سرعت بالا و هزینه کمتر، در بازاریابی انواع کالاها مورد توجه است. لذا با توجه به گسترش نفوذ این شیوه تبلیغاتی نوین در جامعه کنونی، پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ها و نظرات پیرامون تبلیغات اینترنتی فرش در جهت افزایش تاثیرگذاری و اعتبار آن براساس رفتار مصرف کننده به انجام رسیده است. ضرورت و دقت توجه به موضوع از این روست که جایگاه فرش به عنوان یک کف پوش ایرانی با توجه به تنوع تولیدات مصرفی با توجه به ابزارهای موجود و به روز تبلیغ و با رویکرد تاثیر بر رفتار مصرف کننده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از این رو با در نظر داشتن هدف این پژوهش و ضرورت جایگاه تبلیغات الکترونیکی در حوزه فرش، سوالاتی در این پژوهش مطرح است که مهم ترین آن ها عبارت است از آیا می توان مدل تبلیغات الکترونیکی فرش را بر اساس رفتار مصرف کننده ارزیابی کرد؟ کدام یک از محرک های ارتباطی و محتوایی بر واکنش های شناختی، احساسی و نگرشی مصرف کنندگان تاثیر دارد؟.
  این مطالعه به صورت میدانی و اسنادی با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسش نامه انجام شده که جامعه آماری مزبور بر اساس جدول مورگان به تعداد 103 نفر انتخاب شد. این جامعه آماری را کاربران اینترنت ایرانی که تمامی آن ها، آشنایی کامل به حوزه فرش دستباف تشکیل می دهند که به نوعی در معرض تبلیغات اینترنتی فرش و یا سایت های مرتبط با فرش قرار گرفته بودند و این امر را در پرسشنامه ها لحاظ نموده اند. هدف از این پژوهش ضمن اعتبار سنجی تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش، ارائه مدلی است که بر اساس رفتار مصرف کنندگان بتوان کیفیت مناسبی از تبلیغات این کالا ارائه نمود.
  نتایج تحقیق نشان می دهد محرک های ارتباطی با 51/0 تاثیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگان و 42/0 تاثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان بیشترین تاثیر را داشته و محرک های محتوایی 32/0 تاثیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگان و 28/0 تاثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان داشته و اولویت دقت به محرک های محتوایی بیشتر از محرک های ارتباطی است. از طرفی محرک های محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگرش مصرف کنندگان تاثیرگذار نبوده اند که لازم است مطابق مدل تحقیق و برای اثر گذاری بیشتر بر محتوای تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش تاکید بیشتری شود.
  کلیدواژگان: تبلیغات الکترونیکی (اینترنتی)، فرش، رفتار مصرف کنندگان، اثر بخشی تبلیغات، بازار فرش ایران
 • محسن مراثی، رضوان احمدی پیام * صفحات 89-106
  پژوهش های تاریخی وابسته به اسناد هستند و آثار هنری در این مطالعات می توانند نقش اسناد را ایفا کنند. تاریخ فرش بافی در برخی از ادوار تاریخی مبهم است و بررسی مستندات، مکتوبات و تصاویر برجای مانده از آن ها می تواند راهگشا باشد. خاوران نامه ابن حسام حاوی نگاره هایی است که در برخی از آن ها تصویر فرش موجود است. نوشتار پیش رو به این پرسش پاسخ می دهد: اطلاعاتی که نگاره های خاوران نامه ابن حسام به عنوان سندی تاریخی درباره هنر فرش بافی ترکمانان به نمایش می گذارند شامل چه مواردی است؟ شناخت کیفیت و تنوع نقشه فرش ها و اهمیت آن ها در بازه زمانی یاد شده، مهمترین هدف پژوهش است. به واسطه اهمیت تاریخ نگاری فرش در حفظ هویت مهمترین هنر-صنعت ایرانی، مطالعه حلقه های مفقود و ابهامات تاریخی فرش ایرانی ضروری می باشد و در راستای این ضرورت، پژوهش حاضر صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که خاوران نامه با حداقل فاصله زمانی میان سرایش و تصویرسازی در مطالعه تاریخ فرش ترکمانان ایران حائز اهمیت است. نقوش و جزئیات قالی های تصویر شده نسبت به نظایر پیشین خود از کیفیت پایین تر اما از قالب های متنوع تر برخوردارند. این پژوهش به روش تاریخی انجام شده و در گردآوری اطلاعات از شیوه مشاهده در کنار منابع کتابخانه ای و اسناد بهره برداری شده است.
  کلیدواژگان: قالی، طرح و نقش، خاوران نامه، ترکمانان، نگارگری
|
 • Alireza Khajeh Ahmad Attari Dr, Mohammad Taghi Ashouri Dr, Bijan Arbabi *, Mehdi Keshavarz Afshar Dr Pages 5-20
  Despite the fact that many branches of art and craft were affected by the ideas of Western modernity in the Qajar era including painting, architecture, poetry, literature and handicrafts, carpet-weaving art preserved its cultural traditions and mainly represented its traditional motifs and designs. The present paper aims to study the economics and the situation of carpet-weaving in the Qajar era, to understand how production relationships and the presence of foreign companies affected the development of the traditional carpet weaving of Qajar era, and also to know what the role of consumer markets of the West was in the preservation of traditional design and motifs of carpets in this epoch. This research is a historical-descriptive- analytical research in terms of nature and method, where desk study method has been used for data collection. The research reveals some results which show that an increase in the exports of Qajari carpets as well as the presence of foreign investments in the carpet-weaving areas of Iran, resulted from the impact of the Western consumers markets, were decisive factors in maintaining and the preservation of traditional designs and motifs of Qajari carpets.
  Keywords: modernity, foreign companies, Qajari carpets
 • Rasoul Parvan * Pages 21-36
  Twist-weaving of kilim over the past centuries is preserved among the nomadic tribes of Kerman province, especially in Afshar tribe in Sirjan area and it has been used in decorating sofreh and salt bag. In recent decades, some changes are occurred in method of kilim weaving in this area and the "twist weaving" is used in all parts of kilim and has been famous as "Shirikipich Kilim". After rising "twist weaving" as an independent method, was combined with carpet weaving and in this way, was formed a kind of "Shirikpich Kilim" that it name is "kilim-carpet". Also the species of "twist weaving" were called “suzani kilim"; because of these kind have not been combine with "carpet weaving". The questions being raised; what kind of raw materials and weaving tools are used in "Shirikipich Kilim"? How are Technical Specification of warp plumbing and weaving? And what changes has happen in method of "Twist-weaving" in recent decades?
  So, meanwhile to study the method of "twist-weaving" of Sirjan's kilim of Kerman province, the entire process of kilim weaving has given in the text. Due to the short notes in some resources about techniques and factors of "Shirikipich Kilim" weaving, In this paper, techniques of sirjan kilim and it's changes of weaving was studied that have occurred in the past decades. This study is done by descriptive research with using of specialized carpet resources and field researches.
  Keywords: Carpet, Kilim, Shirikipich Kilim, Sirjan, Suzani Kilim, Twist, weaving Kilim
 • Maisam Shirkhodaie Dr *, Boshra Faghih Nassiri Pages 37-58
  In marketing literature, a new marketing concept called “brand attachment” that attachment strongly impacts on consumer behaviors. Emotional attachment binds the employee to the Brand when the affective bond is especially strong, ensuring repurchase. The aim of this study was examining the effect of brand awareness, emotional experiences and User-derived benefits on bran loyality and brand commitment whit considering mediator variable of brand attachment. Statistical community of this research was customers of Carpet, in the Mazandaran of Iran, that a sample of 520 people who had been chosen by cluster sampling, were examined.
  This study is applicational, and in case of collecting required information, it uses library and survey methods, utilizing questionnaire. The method of sampling is simple random method. To analyze data, SPSS and AMOS software were applied.
  Research findings show direct effect of brand awareness, User-derived benefits and Emotional experiences on the brand attachment; also positive direct effect of brand attachment on brand commitment is confirmed. Although the direct effect of brand attachment on brand loyalty is not confirmed; but brand attachment have a positive effect on brand loyalty by the Mediator variable of brand commitment.
  Keywords: Brand Attachment, Brand loyalty, Brand commitment, Brand awareness, Emotional experiences, User, derived benefits
 • Esmaeil Mazrouinasrabadi Dr *, Taybeh Jafari Pages 59-70
  The green supply chain is based on the integrity of environmental management and supply chain management to control Environmental Impact on Product Lifecycle Through Co-ordination of All Suppliers of Supply Chain. The purpose of this research is to identify and categorize green supply chain drivers in the hand woven carpet industry. The statistical population of this research in first stage is hand woven carpet experts and in the second stage are members of the supply chain of hand woven carpet industry, including raw material suppliers, sellers, manufacturers, etc. First, using the team of experts, among the 34 variables mentioned in the questionnaire, 17 items were selected as the main drivers of the green supply chain in hand woven carpet industry then another questionnaire was distributed among the members of the supply chain. Using exploratory factor analysis, the factors were classified into five categories. Using the AHP method, the priority of each categories are information, regulation, competition, logistics and marketing. At the end, suggestions such as the development of e-commerce and the cooperation of competitors have been given to improve the supply chain performance.
  Keywords: hand, woven carpet, green supply chain, drivers of green supply chain
 • Seyedeh Akram Oliyaei Tabaei *, Mohammad Reza Shahparvari, Seyed Mohammad Mehdi Mirzaamini Pages 71-88
  Electronic advertising is a process that in addition to the introduction of the product and after-sales service, to inspire customers by means of the Internet for shopping. Electronic advertising due to high speed and low cost marketing of goods is concerned. Due to the expansion of this new advertising method in the present society, This study aimed to assess the views of carpet on Internet advertising to increase the effectiveness and credibility based on consumer behavior has been done. The need for careful attention to the fact that the position of Iranian carpet as a floor due to a variety of consumer products according to existing tools and on the impact of advertising on consumer behavior and the approach to be considered further. Thus, with regard to the purpose of this research and the need to position electronic advertising on the carpet, The questions raised in this research is the most important of which is the Can Carpet electronic advertising models based on consumer behavior be evaluated? Which of the dynamics of communication and content on cognitive reactions, emotions and attitudes affect consumers?
  The field study was conducted and documents and questionnaires for data collection library that the population of 103 was selected based on Morgan table. The population of the Iranian Internet users, all of which, they are familiar to the field of handmade carpets that somehow exposed to Internet advertising carpet or carpet had been linked sites, which have been included in the questionnaire. The aim of this study is to validate Internet advertising associated with carpet, a model based on the behavior of consumers as to the quality of the product offered good advertising. The results show that drivers with 0/51 cognitive impact on consumer response and 0/42 impact on the emotional response of consumers have the greatest impact 0/32 erotic content and cognitive impact on consumer response and the impact on the emotional response of consumers 0/28 and priorities more accurately to stimuli content of the communication driver. The drivers of content and communication have not been any impact on consumer attitudes according to the research that is necessary for the impact on Internet advertising content is associated with greater emphasis carpet.
  Keywords: Electronic advertising, Carpet, Consumer behavior, Advertising effectiveness, Iranian carpet market
 • Mohsen Marasy Dr, Rezvan Ahmadi Payam * Pages 89-106
  As valuable historical documents, works of art can dramatically contribute to historical research. History of carpet-weaving is vague in some periods and should be clarified by the help of the surviving documents and manuscripts. Ibn Hessam's Khavaran-nameh contains illustrations depicting carpets. The present paper seeks to analyze and extract information from the carpet illustrations in Khavaran-nameh. The focus is on the identity quality and diversity of designs over time. The significance of this study comes from the fact that historiography of carpet-weaving, as the most important Iranian art/craft, and resolving its historical ambiguities is central to an integrated national identity. The findings suggest that Khavaran-nameh is important in the study of Turkaman carpets because it was illustrated shortly after being composed. Although the details of its illustrations are not of high quality, they show a broader variety in comparison with other similar works.
  Keywords: carpet, design, Khavaran, nameh, Turkamans, miniature painting