فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اکرم رحیمی، اصغر کامرانی*، فریده عطار، روح انگیز عباس عظیمی صفحات 1-12
  Lallemantia از تیره نعناعیان، زیر تیره Nepetoideae جنس کوچک با گسترش زیاد در ایران می باشد و به طور سنتی مصارف پزشکی دارد. در این مطالعه ساختار تشریحی گونه های این جنس برای ارزیابی مفید بودن کاربرد این ویژگی ها در تاکسونومی به طور مقایسه ای مورد تحقیق قرار گرفت. آزمایش های تشریحی با استفاده از برش های دستی تهیه شده از ساقه و برگ و رنگ آمیزی با قهوه ای بیسمارک، کارمن و آبی متیلن انجام گرفت. همچنین ویژگی های تشریحی با استفاده از واکاوی های مولفه اصلی (PCA) و خوشه ای(Cluster Analysis) مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه ویژگی های کلی تشریحی ساقه و برگ در گونه های مورد مطالعه بسیار شبیه به یکدیگر است. اما واکاوی های چند متغیره نشان داد که برخی از ویژگی های تشریحی کمی (عددی) مانند ضخامت پهنک، ضخامت پارانشیم نردبانی و اسفنجی در این جنس دارای ارزش تاکسونومیک می باشد. شباهت های ریخت شناختی بین L. royleana و L. baldshuanica با داده های تشریحی تایید می گردد.
  کلیدواژگان: آرایه شناسی، آناتومی، دستجات آوندی، زیرطایفه نپتیده، کلانشیم
 • ساسان قبادیان، حسین گنجی دوست*، بیتا آیتی، ندا سلطانی صفحات 13-25
  خواص ویژه و کاربری های گوناگون گونه ریزجلبکی اسپیرولینا به تمرکز روزافزون حوزه های مختلف بیوتکنولوژی به کشت تجاری این گونه و روش های کاهش هزینه آن منجر شده است، اما کشت باز، که در اغلب کشت های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، مشکلات و نواقصی نظیر خطر آلودگی، نفوذ نکردن نور به عمق، اختلاط ناکارآمد و پایین بودن بهره وری دارد. در این پژوهش با طراحی و ساخت یک فتوبیوراکتور جدید و بهره گیری از ناحیه کنترلی، سیستم آسانسوری جایگزین پمپاژ (برای کاهش آسیب به سلول های شکننده) و ملاحظات ساختاری بافل ها و هوادهی (برای اختلاط بهتر)، اقداماتی در جهت رفع مشکلات مذبور انجام شد و تاثیر سه فاکتور حجم ناحیه کنترلی (%)، سیکل اختلاط (hr) و شدت تابش (Lux) بر خواص کمی وزن خشک (g/l) و میزان رشد مخصوص (day-1) ریزجلبک اسپیرولینا با روش پاسخ سطح-طراحی مرکزی بررسی شد. بیشترین میزان وزن خشک بیومس (g/l 915/0) در بیشترین سیکل اختلاط (12 ساعت)، حجم کنترلی 30درصد و شدت تابش 7000 لوکس ایجاد شد. و میزان بهینه تابش برای دست یابی به بیشترین بیومس برابر 8700 لوکس بود. براساس این نتایج و به سبب تاثیر زیاد فاکتورهای سیکل اختلاط و حجم ناحیه کنترلی، می توان با کنترل حجم محدودی (فقط 20درصد) از برکه های باز، ضمن رعایت ملاحظات اقتصادی، به افزایش بهره وری و ارتقای کشت دست یافت و جهت افزایش بهره وری کل، از یک ناحیه کنترلی برای تعدادی از برکه های باز بهره برد.
  کلیدواژگان: بیوتکنولوژی، بیوراکتور، روش سطح پاسخ، کشت اسپیرولینا، نرخ رشد ویژه
 • غضنفر ویسی، احمد مهتدی*، علی مرادی صفحات 26-37
  به منظور ارزیابی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی کنگر وحشی آزمایش سه عاملی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اول سرمادهی در سه سطح صفر، سه و شش هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد، عامل دوم خراش دهی در دو سطح بذرهای خراش دهی شده و بدون خراش دهی مکانیکی و عامل سوم تیمارهای شیمیایی شکست خواب بذر شامل آب مقطر و اسید جیبرلیک با غلظت های 1000 و 1500 میلی گرم بر لیتر و تیواوره 1/0 درصد بودند. نتایج نشان داد که اثرات سرمادهی، خراش دهی و تیمارهای شیمیایی شکست خواب و اثر متقابل آن ها بر کلیه صفات معنی دار است. نتایج مقایسه میانگین ها حاکی از اثر معنی دار اغلب تیمارهای همراه با خراش دهی بر بهبود کلیه صفات بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد، تیمار همراه با خراش دهی اسید جیبرلیک 1000 میلی گرم بر لیتر در دوره سرمادهی شش هفته، به علت داشتن بالاترین سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچه، داشتن درصد جوانه زنی و بنیه طولی گیاهچه نسبتا بالا و میانگین زمان جوانه زنی نسبتا پایین، مطلوب ترین تیمار بود. همبستگی میان درصد جوانه زنی با شاخص های سرعت جوانه زنی، وزن خشک و طول گیاهچه معنی دار بود. به نظر می رسد خواب بذر کنگر وحشی فیزیولوژیکی و فیزیکی است، زیرا حذف عوامل فیزیولوژیکی و فیزیکی منجر به بهبود جوانه زنی آن شد.
  کلیدواژگان: اسیدجیبرلیک، تیواوره، خراش دهی، خواب فیزیولوژیکی، سرمادهی
 • مریم رحیمی* صفحات 38-44
  گزارش شده که 1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 یک شکل فعال ویتامینD رشد تعدادی از سلول های سرطانی پوست، پروستات، سینه، کولون و لوسمی را مهار می کند. والپروئیک اسید، به عنوان یک مهارکننده قوی هیستون داستیلاز، همچنین نقش مهمی در مهار تکثیر سلول های تومور ایفا می کند. با این حال، تا کنون هیچ گزارشی در مورد همکاری بین والپروئیک اسید و 1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 برای اثر ضد سرطانی وجود ندارد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این بود که آیا دوزهای کم1، 25دی هیدروکسی ویتامینD3 سمیت والپروئیک اسید را تقویت می کند و آیا این عمل از طریق مکانیزم های آپوپتوز انجام می گیرد. در این مطالعه سلول هایHL-60 با غلظت های مختلف والپروئیک اسید و 1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر در 24ساعت تیمار شدند. درصد زنده بودن سلول ها به روش MTT سنجیده شد و سپس برای بررسی نوع مرگ سلولی از رنگ آمیزی Hoechst استفاده شد. مطالعه حاضر نشان داد که1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 اثر آنتی توموری والپروئیک اسید را افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از رنگ آمیزی سلول ها نشان داد که والپروئیک اسید و 1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 باعث القاء آپوپتوز در سلول های HL-60 می شوند. در کل ترکیب جدید والپروئیک اسید و 1، 25دی هیدروکسی ویتامین D3 هم افزایی اثر ضد تکثیری و القاء آپوپتوز در روی سلول های سرطانی HL-60 را نشان داد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، تمایز، ضد تکثیری، لوسمی حاد پرومیلوسیتی، مهارکننده هیستون داستیلاز
 • محمدرضا ایمان پور*، ماهرخ نعمتی، حدیثه افشاری، زهرا روحی صفحات 45-52
  دفعات تغذیه و تراکم ذخیره سازی از فاکتورهای مهم موثر بر رشد و بلوغ ماهیان پرورشی است. هدف این مطالعه تعیین اثرات تراکم (10، 20، 30 و 40 قطعه ماهی در آکواریوم) و دفعات تغذیه (2، 3 و 4 نوبت غذادهی در روز) بر پارامتراهای رشد و هماتوکریت ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) است. آزمایش در دو تکرار و به مدت 45 روز انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پارامترهای رشد شامل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا و نرخ رشد ویژه به طور معنی داری تحت تاثیر تراکم قرار گرفتند (05/0>P)، اما دفعات غذادهی اثر معنی داری نداشت (05/0P). همچنین، اثرات متقابل تراکم و دفعات غذادهی بر پارامترهای رشد معنی دار نبود (05/0P). کمترین سطح هماتوکریت در تراکم 10 و با دو وعده غذادهی در روز مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم بر رشد اثر معنی داری دارد، اما افزایش دفعات غذاذهی تاثیری بر رشد ماهی کلمه ندارد.
  کلیدواژگان: تغذیه، خون، ماهی، نرخ رشد ویژه، وزن
 • فرهاد ولیزادگان*، مریم رحیمی تسیه صفحات 53-64
  ) جایگاه مهمی در تنظیم نوروترانسمیتری حافظه کاری و مرجع است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سیستم دوپامینرژیک ناحیه (BLA) بر حافظه کاری و مرجعبوده است.موش های صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از دستگاه استرئوتاکسی به صورت دوطرفه در ناحیهBLA کانول گذاری شد. پارامترهای تعداد خطاهای کاری و مرجع و زمان سپری شده در بازوهای خطاهای کاری و مرجع با استفاده ازدستگاه تست ماز شعاعی و بر اساس پروتکلDSWS مورد محاسبه قرار گرفتند. تزریق آپومورفیندر دوزهای پایین (0.005 μg/rat) و بالا (0.5 μg/rat) درون هسته BLA سبب کاهش معنی داری در تعداد خطاهای کاری و نه مرجع شد که نشان دهنده بهبود حافظهکاری است. تزریق دوز متوسط آپومورفین (0.05 μg/rat) موجب افزایش تعداد خطاهای کاری و مرجع و مدت زمان سپری شده در بازوهای مذکور شد که نشان دهنده آسیب به هر دو نوع حافظه است. تزریق کلرپرومازین (2 μg/rat) ، باعث کاهش خطای کاری و مرجع شد. اما بر مدت زمان سپری شده در بازوهای مربوطه تاثیری نداشت که دلالت بر تقویت حافظه های کاری و مرجع دارد. تزریق توامان کلرپرومازین(2 μg/rat) به همراه دوزهای مختلف آپومورفین هیچ تغییر معنی داری در تعداد خطاهای کاری و مرجع و زمان های سپری شده در مقایسه با گروه کنترل و گروه دریافت کننده کلرپرومازین(2 μg/rat) ایجاد نکرد.یافته های فوق نشان میدهد که سیستم دوپامینرژیک هسته BLA از طریق هردو نوع رسپتور خانواده D1 و D2 در تعدیل حافظه های کاری و مرجع عمل می کنند. ثانیا با توجه به سیگنالینگ کاملا متفاوت درون سلولی این دو نوع رسپتور تاثیر این سیستم در هسته BLA بر حافظه کاری و مرجع حاصل برآیند عمل کرد هردو نوع خانواده رسپتوری است.
  کلیدواژگان: آپومورفین، تست مازی شعاعی، رت، سیستم دوپامینرژیک، کلرپرومازین
 • محمدرضا ایمان پور، وحید تقی زاده، علی خدادوست، زهرا روحی* صفحات 65-71
  هورمون های جنسی استروئیدی نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و به ویژه در تولید مثل ماهیان استخوانی دارد. بنابراین مطالعه هورمون های استروئیدی در ماهیان، شاخصی مهم از بیولوژی تولید مثل است. در پژوهش حاضر، هورمون های استروئیدی سرم خون مانند تستوسترون، 17-بتا استرادیول و 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون در مولدین اردک ماهی، از پاییز 1389 تا تابستان 1390 طی 5 دوره (پاییز، نیمه اول زمستان، نیمه دوم زمستان، بهار و تابستان) با سه کلاسه طولی: 360-300، 420-260 و 480-420 میلی متر مطالعه شد. نتایج نشان داد که بین میزان هورمون های استروئیدی در سه کلاسه طولی تفاوت معنی دار وجود داشت و با افزایش طول ماهی افرایش یافت (05/0P<). علاوه بر این، بین میزان هورمون های استروئیدی در فصول مختلف سال با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند (05/0P<)، به طوری که بیشترین میزان 17-بتا استرادیول در فصل پاییز مشاهده شد و در رابطه با سطح هورمون تستوسترون و پروژسترون، بیشترین میزان به ترتیب در نیمه اول زمستان و نیمه دوم زمستان مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آبزیان، استرادیول، پروژسترون، تستوسترون، تولیدمثل
 • زهرا نورمحمدی*، بهار قاسم زاده، فرح فراهانی صفحات 72-81
  گیاهAloe barbadensis Mill. گیاهی چندساله، تک لپه، گوشت دار از تیره Aloaceae است. در این مطالعه، تنوع سوماکلونال گیاهان باززایی شده A. barbadensis بعد از چهار واکشت و انتقال به گلدان تحت بررسی قرار گرفت. ژنوم 40 گیاه باززایی شده استخراج و تنوع ژنتیکی با استفاده از 20 نشانگر SPAR شامل پرایمرهایRAPD وISSR بررسی شد. همچنین، میزان ژل حاصل از گیاهان باززاده آلوئه ورا محاسبه گردید. میانگین درصد پلی مورفیسم، اندیس شانون، تنوع ژنتیکی Nei’s و تعداد الل های موثر براساس داده های RAPD، بالاتر از پارامترهای ژنتیکی به دست آمده از داده های ISSR بود. خوشه بندی NJ و ساختار ژنتیکی براساس نمودار STRUCTURE بر پایه نشانگرهای تحت مطالعه توانستند افراد را به خوشه های جداگانه تقسیم کنند. تحلیل AMOVA نیز نشان دهنده تمایز ژنتیکی بین گروه ها در سطح معنی داری (P=0.01) بوده است و تاییدکننده تفرق گروه های حاصل از تجزیه خوشه ایداده های مولکولی است. میزان تولید ژل در گروه های ایجاد شده براساس تحلیل تجزیه خوشه ایبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) بررسی شد که تفاوت معناداری (P=0.746) بین مقدار ژل در چهارگروه مشاهده نشد. نتایج این مطالعه توانست تغییرات سوموکلونال در سطح ژنوم با استفاده از نشانگرهای مولکولی را در میان گیاهان باززایی شده آلوئه نشان دهد، درحالی که میزان ژل تولیدی در میان این گیاهان تغییر معناداری نشان داد.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، ژل آلوئه ساختار ژنتیکی، SPAR، AMOVA
 • المیرا عیوض زاده خسروشاهی، یاسمن سلمکی* صفحات 82-94
  فندقچه های 20 گونه از سرده سنبل بیابانی، که کمابیش به نمایندگی از تمام بخشه های موجود در این سرده به شمار می روند توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. شکل رایج در اغلب گونه های مورد مطالعه تخم مرغی پهن بود اما شکل هایی همچون تخم مرغی، مثلثی و مستطیلی نیز در بین گونه ها دیده شدند. در ارتباط با انواع الگوهای تزئینات سطحی چهار نوع اصلی تشخیص داده شدند که شامل مشبک، نردبانی، rugose و ruminate بودند. تزئینات سطحی از نوع مشبک نوع رایج تزئینات سطحی در بین گونه ها به شمار می رفت، هر چند که تنوع در شکل شبکه ها، نوع شبکه ها و نوع دیواره های این تزئینات شواهد تکمیلی مفیدی را در جهت تمایز گونه ها فراهم می کرد. اگرچه که تزئینات سطحی متنوع در تفکیک گونه های درون یک بخشه بسیار مفید بود اما در مربوط ساختن بخشه های مشابه به هم مفید واقع نشد. برای مثال، اغلب اعضای بخشه بزرگ Filipendula بر اساس تنوع در شکل و تزئینات سطحی فندقچه ها از یکدیگر تفکیک شدند، اما بررسی این تزئینات سطحی در معرفی کردن گروه های طبیعی
  کلیدواژگان: آرایه شناسی، میکروسکوپ الکترونی، زیرتیره نعنا، طبقه بندی، لبدیسیان
|
 • Akram Rahimi, Asghar Kamrani *, Farideh Attar, Rouhangiz Abbas Azimi Pages 1-12
  Lallemantia (Lamaceae; Nepetoideae) is a small genus species with a wide distribution area in Iran, is a traditionally used in folk medicine. In this study, we comparatively investigated Lallemantia species in terms of vegetative anatomy in order to evaluate usefulness of this characteristics for taxonomic porpuse. For anatomical examination, cross sections taken from stems and leaves of species were investigated using hand cutting method and bismak brown, carmin and metylenblue staining. Also, the anatomical characters were numerically analyzed by cluster analysis and principal component analysis (PCA). Athough general stem and leaf anatomical charactristics are very similar in the studied species, But, multivariate analysis indicated that some anatomical quantitative characters such as the thickness of lamina, palisade and spongy parenchyma provides valuable characters that would be taxonomically useful in this genus. Morphological similarity between L. baldshuanica and L. royleana have supported by stem and leaf anatomical data.
  Keywords: anatomy, collenchyma, Nepetinae, taxonomy, vascular bundles
 • Dr Hosein Ganji Doost * Pages 13-25
  Special properties and various applications of Spirulina species have led to the growing focus of biotechnology to the cost effective cultivation. Open ponds used in the most commercial cultivation have many deficiencies such as risk of contamination, lack of light penetration, inefficient mixing and low productivity. In this study, an innovative reactor was designed and manufactured. By adding a control area, it was possible to control some environmental conditions for a limited amount of open pond volume. The conventional pumping system was replaced by a new elevator system to reduce the damage of to the fragile cells. The baffles structure and aeration from bottom, contributed to better mixing system. The effect of tree factors (Circulation Cycle (Cir. Cyc.), Control Volume (Con.Vol.) and Irradiance Intensity (Irr. Int.) in units of hours, percentage and Lux respectively) on the quantity of biomass (Specific Growth Rate (SGR, day-1) and fifth and seventh day dry weight (g/L)) were evaluated using RSM-CCD. The maximum biomass dry weight (0.915 g/L) was achieved in longest circulation cycle (12 hours), 30% Con. Vol. and 7000 Lux light intensity. The optimal irradiance intensity to achieve the highest biomass was 8700 Lux. According to the results, due to the great influence of Con. Vol. and Cir. Cyc., it is possible to increase the productivity and enhance the culture dry weight by controlling a limited amount of ponds volume (20%), subject to economic considerations. These successful results can provide the context using a control zone for several open ponds to improve the overall efficiency.
  Keywords: biotechnology, bioreactor, RSM-CCD, specific growth rate, Spirulina cultivation
 • Ghazanfar Vaisi, Ahmad Mohtadi *, Ali Moradi Pages 26-37
  In order to investigate different treatment effects on germination in Gundelia tournefortii, three factorial experiments were carried out in the completely randomized design with three replications. The first factor was stratification at 4oC in three levels including 0, 3 and 6 weeks, the second factor was mechanical scarification in two levels including seeds with/without scarification and the third factor was chemical treatments of seed dormancy breaking in three levels including distilled water and gibberellic acid at concentrations of 1000 and 1500 mg/l and Thiourea 0.1%. The results showed that the effects of stratification, scarification and chemical treatments of dormancy breaking and their interactions were significant on all studied parameters (p
  Keywords: gibberellic acid, physiological dormancy, scarification, stratification, thiourea
 • Maryam Rahimi * Pages 38-44
  11, 25 dihydroxy vitamin D3, an active metabolite of vitamin­D3 has been reported to inhibit the growth of number neoplasms such as prostate, breast, colorectal, leukemia and skin cancers. Valproic acid, as a potent histone deacetylase inhibitor, also plays an important role in inhibition of proliferation of tumor cells. However, there are no reports so far on the cooperation between valproic acid and vitamin­ D3 for anti-leukemic effect. The goal of the present research was to evaluate whether low doses of vitamin D3 potentiate the toxicity of valproic acid and whether this toxic action is mediated via apoptotic mechanisms. In this study HL-60 cells were treated either with different concentrations of valproic acid and vitamin­ D3 alone and in combination with each other for 24 hours. Cell survival was determined by MTT assay and then Hoechst staining was used to determine the type of death cell. This present study indicates that vitamin ­D3 potentiates the antitumor effects of valproic acid. Also, the results of staining cells showed that valproic acid and vitamin ­D3 induced apoptosis in HL-60 cells. In total, the new combination of valproic acid and vitamin D3 showed synergistic anti-proliferative effect and induced apoptosis on HL-60 cancer cells.
  Keywords: Acute promyelocytic leukemia, anti-proliferation, apoptosis, differentiation, histone deacetylase inhibitor
 • Mohammadreza Imanpour *, Mahrokh Nemati, Hadiseh Afshar, Zahra Roohi Pages 45-52
  Feeding frequency and stocking density are important factors affecting growth and maturation of cultured fishes. The aims of this investigation were to determine the effects of stocking density (10, 20, 30 and 40 fish per aquarium) and feeding frequency (2, 3 and 4 times per day) on growth parameters and hematocrit of the Rutilus rutilus caspicus. The experiment was continued for 45 days in two replicates. The results of this study showed that growth parameters, including weigh gain (WG), feed conversion ratio (FCR) and specific growth rate (SGR) were affected significantly by stocking density (P0.05). The highest WG and SGR were recorded with the lowest stocking density (10 fish / aquarium). The least FCR was obtained in density of 10 fish/aquarium, FCR value was significantly higher with high stocking density (P0.05). Density and feeding frequency hand no significant effect of hematocrit concentration (P>0.05). On the other hand, interactions between stocking density and feeding frequency significantly affected hematocrit levels (P
  Keywords: blood, fish, nutrition, specific growth rate, weight
 • Farhad Valizadegan *, Maryam Rahimi Tesyie Pages 53-64
  The Basolateral Amygdala (BLA) has modulatory effects on working and reference memory. The aim of this study was the evaluation of effects of dopaminergic system in the BLA of rats on working and reference memory behaviors. The number of working and reference errors and time spent in the arms by rats were measured in the radial arm maze according to DSWS protocol. The animals were cannulated in the BLA bilaterally. The microinjection of low dose (0.005µg/rat) and high dose (0.5 µg/rat) of apomorphine have indicated a significant decrease in number of working memory error. But, there was not any change in the numberof reference memory error that showing the improvement of working memory. While the injection of moderate dose apomorphine (0.05 µg/rat) increased these parameters and also enhanced the spent time in working arm that presenting both memories damage. The chlorpromazine injection (2 µg/rat) decreased the number of working and reference memory errors representing the improvement of these memories. Microinjection of chlorpromazine (2 µg/rat) with different doses of apomorphine had no significant change on the both number of errors and the time spent in comparison with control groups. These findings show that BLA dopaminergic system modulates the working and reference memory through that both of (D1/D2) receptors. Also, the effect of this system in BLA is the resultant function of the both receptor families.
  Keywords: apomorphine, chlorpromazine, dopaminergic system, radial arm maze, rat
 • Mohammadreza Imanpour, Vahid Taghizadeh, Ali Khodadoust, Zahra Roohi * Pages 65-71
  Sex steroid hormones play important roles in many physiological processes, particularly in the reproduction of teleostei. Therefore, study of steroid hormones in fish is one of the important indicators of reproductive biology. In the present research, serum steroid hormones such as testosterone (T), 17β-estradiol (E2) and progesterone (P) in Esox lucius brood stocks, during one year, from autumn 2010 to summer 2011, in five periods (autumn, first half of winter, second half of winter, spring and summer) with three longitudinal classes: 300-360, 360-420 and 420-480 millimeters were studied. The results showed significant difference between levels of steroid hormones in three longitudinal classes and showed an increasing trend by increased length (P
  Keywords: Aquatic, estradiol, progesterone, reproduction, testosteron
 • Zahra Noormohammadi *, Bahar Ghasemzadeh, Farah Farahani Pages 72-81
  Aloe barbadensis is perennial, monocotyledonous, fleshy plant belongs to Aloaceae family. In this study, somoclonal variations of regenerated A. barbadensis plants were investigated. The plantlets of forth subculture transferred to the soil for further study. The genomic DNAs of 40 regenerated plantlets were extracted and genetic variations were studied using SPAR markers including RAPD and ISSR primers. The amounts of Aloe gel also were extracted from regenerated A. vera plants. Average percentage of polymorphism, Shannon index, Nei's genetic diversity and number of effective alleles based on RAPD data were higher than genetic parameters obtained from ISSR data. NJ cluster and STRUCTURE plot based on molecular markers grouped regenerated plants to distinct clusters. AMOVA analysis also showed a significant (P = 0.01) genetic distinction between studied groups. This result also confirmed differentiation of regenerated plants. The amount of Aloe gel in the four groups (based on clustering method) was compared by using analysis of variance (ANOVA). The results showed no significant (P = 0.746) differences between the amount of gel in four group. In total, our findings showed somaclonal variations on genomic level while no significant differences were observed in amount of gel among regenerated Aloe plantlets.
  Keywords: aloe gel, AMOVA, clustering, genetic structure, SPAR
 • Elmira Eyvazadeh Khosroshahi, Yasaman Salmaki * Pages 82-94
  Nutlets of 20 taxa of Phlomoides, representing most of the currently recognized sections were examined by scanning electron microscopy. The basic shape of nutlets in most taxa studied is broadly ovate, but ovate, triangular and oblong ones can also be found in few species. Regarding the sculpturing pattern of nutlet surface, four basic types can be distinguished: reticulate, scalariform, ruminate and rugose. The reticulate type is the most common among the studied species, but the variation in alignment, size and shape of its composing cells provide further evidence that are useful as diagnostic characteristics. However, the type of sculpturing is more useful for separating species within the sections, rather than correlating them to each other. For example, sect. Filipendula show four different types of sculpturing. Therefore, nutlet microsculpturing is not useful in separating large natural groups like sections in this genus. It seems also that contrary to other genera of Lamiaceae, nutlet characters are of low phylogenetic value in this genus.
  Keywords: classification, Labiatae, Lamioideae, scanning electron microscopy, taxonomy