فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 37 (بهار 1397)
 • پیاپی 37 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر علی ثقفی، فریدون قربانپور * صفحه 5
  یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روش های مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد.
  از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دارایی های دولت، حسابداری تعهدی، پایگاه اطلاعات، مولدسازی(بهره وری)
 • دکتر فرزین رضایی *، سامانه صادق نژاد هزاوه صفحه 21
  اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، بنابراین تصمیمات تامین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده ی سیاست تقسیم سود شرکت ها بر تصمیمات سرمایه گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای را در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، تصمیمات سرمایه گذاری، مخارج سرمایه ای و رشد شرکت
 • دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی، شیدا نایب محسنی * صفحه 41
  شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن ها می توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت های مالی آن ها خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن ها می دانند که نمی توانند بر مبنای درآمد اغراق آمیزی که اعلام کرده اند سود تقسیم کنند]11.[ همچنین وجه نقد نگهداری شده در شرکت سهامداران با اطلاعات نهانی را قادر به بهره برداری از مزایای شخصی می کند اما از وجه نقد پرداخت شده نمی تواند منافعی حاصل گردد. پس مدیران و سهامداران دارای نهانی در شرکت هایی که پرداخت سود انجام می دهند قادر به کسب مزایای شخصی کمتری هستند و در نتیجه انگیزه کمتری برای پنهان سازی دارند. بنابراین سود گزارش شده توسط این شرکت ها با احتمال کمتری دست کاری شده است]14[. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و تقلب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. برای این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب آزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب مقایسه گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت های متقلب، ضعیف تر از شرکت های غیر متقلب است بدین معنا که سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب متفاوت است.
  کلیدواژگان: تقلب، سیاست تقسیم سود، مدیریت سود، شرکت متقلب، سود تقسیمی هر سهم
 • دکترحسن زلقی، مرتضی بیات، ایرج میرحسینی، مریم لاله ماژین * صفحه 57
  پژوهش حاضرارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384 الی 1392 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی و ارزش شرکت می باشد، به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند این مالکیت دولتی بر عرضه و تقاضا شرکتها تاثیر گذار می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهندمتعاقب آن ارزش شرکتها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ارزش مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: وابستگی دولتی، ارزش شرکتها، مالکیت نهادی
 • دکتر حلیمه رحمانی، حسین رجب دری *، اعظم روستا میمندی صفحه 73
  حسابداری قانونی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها، پس از بررسی نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.
  کلیدواژگان: حسابداری قانونی، حسابداری دادگاهی، کشف تقلب
 • دکتر عیسی رضایی * صفحه 89
  از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تاثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.
  کلیدواژگان: قیمت سهم در عرضه عمومی اولیه، مدل تنزیل سودهای تقسیمی، مدل بازده مازاد، مدل ارزش گذاری نسبی (نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به ارزش دفتری)، متغیرهای ترازنامه ای و سود وزیانی
 • پریسا اسدی کمجانی *، دکتر قدرت الله طالب نیا، دکتر رسول برادران حسن زاده صفحه 111
  مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. ]2[ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه های تجهیز آن از طرف دیگر، ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیری در این خصوص، با اعمال روش های دقیق برنامه ریزی صورت پذیرد. روند رو به رشد هزینه های عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران قیمت است، به عبارت دیگر در شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیری در خصوص ترکیب منابع چگونه باشد تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نماید. امکان ارائه پاسخ به سوالاتی از این دست درحیطه مدیریت منابع می باشد.]10[ هدف این تحقیق بررسی مختصر تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران به عنوان ورودی ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق این هدف 9 فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون نتایج بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
  کلیدواژگان: منابع بانکها، نقدینگی، مدیریت نقدینگی کارآمد، رگرسیون چندگانه
 • داریوش سرخانی مقدم، دکترعبدالله پاکدل * صفحه 133
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 132 شرکت طی دوره مالی 1388 الی 1392 می باشد این پژوهش شامل یک فرضیه (بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با تجدید ارائه صورتهای مالی سال جاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد) می باشد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته می باشد. برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون چند متغیره لوجیت و آزمون تفاوت میانگین دو جامعه مستقل (آزمون T) استفاده شده است. در کل با توجه به نتایج آزمون فرضیه پژوهش درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  کلیدواژگان: اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه صورتهای مالی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی
 • علی شیری حکم آبادی *، دکتر حمید جمشیدی، دکتر نیلوفر میرسپاسی صفحه 147
  اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: حسابرسی، حسابرسی ریسک، مالیات، ممیز مالیاتی، اهمیت و کنترلهای داخلی
 • دکتر صابر جلیلی *، یلدا معصوم پور صفحه 163
  مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود می باشد. برای اندازه گیری حقوق سهامداران از مدل ارائه شده توسط صفرزاده (1392) استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران می باشد، در این تحقیق اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد که بین حقوق سهامداران و اقلام تعهدی ختیاری رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه، یک رابطه منفی می باشد، اما بین سطح مالکیت درونی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: حقوق سهامداران، مالکیت درونی، مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری
 • احمدرضا عسکری کوپائی *، دکترسید علی لاجوردی صفحه 181
  در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 شرکت برای دوره 7 ساله 1392-1386 بود. و روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. و روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد بین نگه داشت وجوه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی ها و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، ولی بین بدهی های بلند مدت و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اثر تعاملی جریان های نقدی و نگه داشت وجه نقد با حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: نگه داشت وجوه نقد، تامین مالی، نسبت بدهی، حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی
|
 • Ali Saghafi, Fereydoun Ghorbanpour * Page 5
  One of the most important methods of managerial systems improvement is surveying and studying of successful systems. Benchmarking is one of useful methods in this area. The first step in benchmarking is to have study and survey. The overall process of government asset management is including initial recognition, valuation, productivity and disposal of assets. Therefore it is tried in this paper to study the selected and pioneered countries government asset management systems. The studies on this issue show that implementing accrual accounting system and also to design and apply an integrated database will absolutely facilitate management of state assets.
  Keywords: Government Asset Management, Accrual Accounting, Database, Productivity
 • Farzin Rezaei *, Samaneh Sadeghnezhad Hazaveh Page 21
  Financial reporting purposes emerge from the informational needs and desires of consumers outside the organization. The main purpose is to express the economic outcomes of events and financial operations on the business and operations of the commercial unit to help third parties and to make financial decisions in connection with its business. High quality financial reporting through presenting more information about the value of investment projects of the company, reduces informational asymmetry, thus financing decisions are made correctly. This study, examines the constraining effect of dividend policy of companies on investment decisions through the quality of financial reporting. The present study is practical with respect to its goal and descriptive-correlation with respect to psychology. To this end, the required data were collected from 82 companies, member of Tehran Stock Exchange during the period of 2004 to 2013. The statistical technique used to test the hypotheses, was multiple regression. The results showed a significant negative relationship between dividend policy and investment decisions, and the quality of financial reporting would significantly reduce this correlation. Other results showed that the quality of financial reporting reduces the relation between dividends and capital expenses in companies with high and low growth.
  Keywords: Quality of Financial Reporting, Dividend Policy, Investment Decisions, Capital Expenses, Company Growth
 • A. Khalifeh Soltani, Sh. Nayeb Mohseni * Page 41
  When earnings are managed, firms do not have the cash to support dividend payments Firms could borrow to pay dividends; however, borrowing would invite unwanted scrutiny of their financial statements. This leads to a prediction that dividend paying firms are less likely to engage in financial accounting fraud because ex ante they know they will not be able to maintain any established dividends on overstated earnings. Cash kept within the firm enables insiders to consume private control benefits, but no private benefits can be consumed from cash paid out Insiders and managers who decide to pay dividends would therefore have less private benefits to consume and also have less incentive to conceal such private benefits. As a result, reported earnings of dividend paying firms are less likely to be manipulated. The purpose of the current research is to study the relationship between dividend policy and fraud in listed firms on the stock exchange during the period 2005 to 2012. To do this, first has been examined the relation between dividend policy and fraud in order to find out whether there is a negative relation between dividend paying status and fraud or not. Then the dividend policy has been compared between fraudulent and non-fraudulent firms to determine if fraudulent firms can apply the same dividend policy that non-fraudulent firms have. The research hypotheses have been tested by using logistic regression, two-sample t-test and multiple regression. The findings suggest that there is a significant negative association between dividend and fraud which means dividend payer commit fraud less likely than others. Also the relationship between current profit and dividend is weaker for the fraudulent firms than for the non-fraudulent firms which means the dividend policy in fraudulent firms is different from non-fraudulent firms.
  Keywords: Fraud, Dividend Policy, Earning Management, Fraudulent Firm, DPS
 • Hasan Zalaghi, Morteza Bayat, Iraj Mirhossani, Maryam Lalehmazhin * Page 57
  This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firms value. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange from 2005 to2014 and the research hypothesis have been examined by utilizing the regression coefficient analysis . The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation and Firm`s value. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand. According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s value.
  Keywords: Governmental Affiliation, Firm's Value, Institutional Ownership
 • Halimeh Rahmani, Hossein Rajabdoory *, Azam Roosta Meymandi Page 73
  Forensic accounting is a branch of accounting that addresses the abilities to prevent, detect and identify fraudulent practices, and tools. This paper reviews the importance of forensic accounting in Iran. This study is a survey-functional. We used a questionnaire to gather the responses of a random sample of 50 of the country's accounting professors. For purpose of analyzing the results of the study, the SPSS software was used. The hypotheses were tested using t-student test with a p-value of 95%.The results show that more attention should be paid to forensic accounting and forensic accounting should be added as a separate heading in accounting courses.
  Keywords: Forensic Accounting, Forensic Accountant, Fraud Detection
 • Eisa Rezaei * Page 89
  The development and acquisition of the first position of the economy is the growth and diversification of investment and property management, both of which are described, requiring the transfer of ownership from the state to the private sector. One of the major requirements of these assignments is the stock pricing through the stock exchange, and the accurate and transparent valuation of the stock in the hands of the divestiture, which is of great importance. Bank privatization is one of the biggest challenges that most governments face across the globe. Governments stood up against leaving banks and credit systems and reducing their involvement. On the other hand, the state-owned banking system is more dangerous in every country than the state-owned banks. However, if the government's goal is to create an efficient and market-oriented economy, reducing the government's impact on the allocation of credit is very important. Considering the challenges mentioned above, in this paper, we have tried to design and explain an optimal model for determining the value of bank's shares in public offerings. In this regard, while reviewing the conventional stock valuation models of banks, the effect of functional and balance variables on the stock market value of banks has been analyzed. Using nonlinear regression methods - soft transfer method (STR), the choice between different nonlinear assumptions Acquainted with Schwarz using the adjusted coefficient determination criteria. Also, Lagrange coefficient, coding tests, normalization of residues and consistency variance were also done for each statement. The relevant tests were performed on the information of 16 banks accepted in Tehran Stock Exchange and Overseas Iran in a three-year period (one year before and one year after the offer) and taking into account some features. The results of the research lead to the design and explanation of an optimal model for stock valuation of banks. In such a way, a non-linear relationship between the P/E valuation model, EPS, total expenses, total income, capital adequacy ratio, fixed assets and facility-to-deposit ratio corresponds to two high and low growth rates of EPS, the result It turned out.
  Keywords: Stock Price in the Initial Public Offering, Dividend Discounted Model, Excess Return Model, Relative Valuation Model (P, E, P, BV), Balance sheet Variables, P, L Variables
 • Parisa Asadi Komjani *, Ghodratolah Talebnia, Rasol Baradaran Hasanzadeh Page 111
  Bank's asset and liability management approach to planning the same time, all assets and liabilities of banks considered . So that to provide the right mix of bank balance sheets to meet the requirements of a variety of sources and uses of bank management objectives, market conditions, and strengthening of the bank's liquidity. (Alborzi, Pourzarandi and Shahriari 1390) best practices in the management of resources and expenditures, in fact , see an action plan that shows how the combined resources needed and how it can be the most profitable way possible, be used. On the one hand, and the cost of equipping its limited resources on the other hand, requires decision-making process in this regard, with careful planning practices carried out. The growing trend of operating costs reflects the change in the composition of the sources is expensive, in other words, in general terms, the process of deciding how to combine resources and increase the growing cost of expensive resources , minimal financial impact to impose negative interest margin . Ability to provide answers to questions such as these are within the area of resource management and use (Seyed Ziaoddin Mahdavinasr, 1388). The aim of this study was to investigate the influence of other sources and uses of Bank Sample Iran concise as inputs and outputs to cash it. According to this 18 hypothesize that using month-end balances of these classes, since the beginning of 1388 to the 1392 with the use of multiple regression and regression with regard to the basic assumptions were presented to the optimal model may have the highest coefficient of determination and adjusted coefficient of determination . The model predicts a high performance bank liquidity.
  Keywords: Books, Resources, Expenditures, Liquidity, Efficient Cash Management, Multiple Regression
 • Dariush Sarkhani Moghadam, Abdollah Pakdel * Page 133
  The present study examined the relationship between between the abnormal audit fees and re-presentation of the financial statements in the companies listed in Tehran Stock Exchange. The studied population is included 132 companies during the financial period 2009-2013. This study consists of a hypothesis (there is a significant relationship between the abnormal audit fees and re-presentation of the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange in this year) which the abnormal audit fees is the independent variable and the re-presentation of the financial statements is the dependent variable. To investigate the correlation between the research variables, it is used the Pearson and Spearman correlation coefficient and the logit multivariate regression and the average difference test between two independent population (t-test) is also used to test the hypothesis of the research. In general, The results of the study hypothesis research, A high percentage of re-presentations in Iran due to the correction of accounting errors, which represents a significant lack of communication between audit and review fees unusual presentation of financial statements of listed companies on the Stock Exchange in Tehran.
  Keywords: Abnormal Audit Fees, Correct Accounting Errors, Re, Presentation of the Financial Statements
 • Ali Shiri Hokmabadi *, Hamid Jamshidi, Nilofar Meyerspasi Page 147
  Importance as a major source of state income tax, known to everybody, accordingly tax audits, and to consider the effectiveness, efficiency and economy of tax audit process and the role and adequacy of internal controls in this regard, due to the complex business environment over it is important to use the audit risk model as a solution to a tax audit is taken into consideration. This research is on adaptability of the risk-based audit model aims to address the risks identified in the census sample handling and how to calculate the relationship between the identified risks and determine the actual tax rate. Results of the sampling theory are also indicated to reduce the risk, the adequacy of the audit model variables and only on the assumption that the effectiveness of the model resultsTest the adequacy and comprehensiveness of the model in order to coverall topics addressed in the balance sheet and profit and loss statement shows.
  Keywords: Audit, risk audit, tax, tax audit, the importance of internal controls
 • Saber Jalili *, Yalda Masoumpur Page 163
  Earnings management is one of the effects of agency theory, can cause large losses for investors and shareholders will weaken, The aim of the study was to investigate the effect of shareholder rights and Internal property on Earnings Management. For the measurement of shareholder rights model provided by Safarzadeh (1392) is used and to measure earnings management the modified Jones Model (1991) have been used. The study population consisted of listed companies in Tehran Stock Exchange, In this study financial information of 96 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1388 to 1392 investigated. The results by using the multiple regression and panel data with fixed effects, showed that the rights of shareholders and discretionary accruals have significant relationship and this relationship, a relationship is negative, but among the Internal property Level and discretionary accruals significant relationship was not observed.
  Keywords: Ownership Rights, Internal Property, Earnings Management, discretionary accruals
 • Ahmadreza Askari *, Sayed Ali Lajevardi Page 181
  Companies with limited financing in order to take advantage of profitable investment opportunities in the future and prevent the unexpected failure to take advantage of investment opportunities, much of that accumulated cash flow. Companies with limited financing from cash flow sensitivity of cash are higher than companies without financial constraints, companies with financial constraints strong desire to accumulate cash in excess of cash flow and debt levels themselves are not changed. In contrast, companies with financial constraints and needs of the bottom cover similar companies acted without limitation financing, mainly to reduce debt and only low amounts of excess cash flow to account for cash transfer. In this study, the sensitivity of investment to keep the cash and financing cash flows has been investigated. The population of this research firms listed in the Tehran Stock Exchange and the sample contains data for the period of 7 years from 1392 to 1386 was 101 companies. And sampling, systematic elimination method. And the method used to estimate the multivariate regression model and panel data methods. The results showed that between holding cash and investing cash flows sensitive and there is a direct relationship. The ratio between debt and cash flow sensitivity of investment and there is a direct correlation, but between long-term debt and invest the sensitivity of cash flows There is no significant relationship. That by using generalized least squares (GLS) was found between long-term debt and cash flow sensitivity of investment there is a significant relationship. In addition, the results indicated that the interaction of cash flows and kept the cash investment cash flow sensitivity and there is a direct relationship.
  Keywords: Keep the Cash, Finance, Debt, Investment Cash Flow Sensitivity