فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 25 (بهار 1397)
 • پیاپی 25 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد خدامی پور *، بهروز بادپا صفحه 5
  برای ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تجاری استراتژیک از ابزارهای اندازه گیری عملکرد مختلفی استفاده می شود. اندازه گیری عملکرد زمانی ضرورت دارد که به مدیران واحد تجاری استراتژیک از جمله مدیران مرکز سود، تفویض اختیار صورت گیرد. صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش و صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری عملکرد مراکز سود مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، در تحقیق حاضر این دو گزارش و شباهت های آن ها در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که چیدمان اقلام این دو نوع گزارش علی رغم تفاوت های ساختاری به نحوی است که امکان ارائه و مقایسه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می کند. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، سود جریان ارزش قبل از تغییر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و سود عملیاتی با تعدیل اثر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد بلندمدت است و در صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود، حاشیه فروش قابل کنترل عملکرد کوتاه مدت و حاشیه سود مرکز سود عملکرد بلندمدت را منعکس می کند.
  کلیدواژگان: انده ازه گیری عملکرد، مراکز سود، صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود
 • ابراهیم عباسی *، محمود نیکدل صفحه 21
  این تحقیق مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه معاملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معاملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعالیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معاملات باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهی ها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه) می شود. روش این تحقیق روش توصیفی- مقایسه ای می باشد و نمونه آماری شامل 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال های 1389-1393 فعال بوده اند و از تامین مالی درون و برون ترازنامه ای استفاده کرده اند. ابتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1389 -1393 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و از طریق روش های آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است. نتایج آماری بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی قوی بین نسبتهای مالی و بدهی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن می باشد. بین نسبت آنی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت نقدینگی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری نیست. همچنین مشخص گردید که تامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسبت بدهی به ارزش ویژه دارد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، تامین مالی خارج از ترازنامه، نسبت های مالی، ساختار سرمایه
 • حمیدرضا وکیلی فرد *، غلامرضا ثنایی، افشین احمدی لویه صفحه 35
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1393-1389 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه (OLS) استفاده شده است و شیوه بررسی داده ها پانل (ترکیبی) می باشد. فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه: ساختارسرمایه بانک دارای اثر معناداری بر هزینه سرمایه بانک می باشد. فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر خالص جریانهای نقدی بانک می باشد و فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر ارزش بازار بانک می باشد. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که ساختار سرمایه بانک دارای اثری مستقیم و معنادار بر هزینه سرمایه بوده و دارای اثری معکوس و معنادار بر ارزش بازار و خالص جریانهای نقدی می باشد. شواهد تجربی بدست آمده در تحقیق حاضر فرضیه «نامطلوب بودن استفاده از بدهی» را تقویت می کند و نشان می دهد که راهکار استقراض شیوه مناسبی به منظور تامین مالی بخش بانکی کشور نیست.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ارزش بازار، خالص جریانهای نقدی
 • حسن همتی، ناصر پرتوی، مجتبی ابراهیمی رومنجان *، احمئ مخمل باف صفحه 49
  مطالعه حاضر در صدد است تا نقش کنترل های داخلی در زنجیره گزارشگری مالی را تبیین کرده و الگویی نوین در ارتباط با کنترل داخلی محیط گزارشگری مالی ارائه دهد. اهمیت کنترل های داخلی در ارتباط با پیاده سازی تدابیر حفاظتی و کنترلی است که جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای عمدی و سهوی و کشف بموقع آن ها در فرآیند گزارشگری مالی وضع می شود. این مطالعه فرآیند گزارشگری مالی را یک فعالیت سه مرحله ای در نظر گرفته و اثرگذاری کنترل های داخلی را در هر یک از اجزای این فرایند مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، راهبری شرکتی، زنجیره گزارشگری مالی، فرایند گزارشگری مالی
 • یحیی کامیابی *، محسن حسن نتاج کردی صفحه 71
  مفاهیم اسلامی یک زمینه ای هوشمندانه ای است که تمام تفکرات و احساسات از آن استخراج می گردد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر، این است چارچوبی از مفاهیم اسلامی در خصوص مدیریت سود، ارائه نمایدکه آیا بکارگیری چنین مفاهیمی می تواند انگیزه های غیراخلاقی مدیران در مدیریت سود را کاهش دهد. روش این تحقیق، روش شناخت در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های تئوریک و نظری می باشد. این پژوهش با پیاده سازی پنج اصل اسلامی (فطرت، اخلاق، نیت، اجتهاد، و مصلحت)، به دنبال راه حلی برای مشکل مدیریت سود بوجود آمده توسط مدیران، است. یافته ها از مبانی نظری نشان می دهد که اگر قصد (نیت) مدیران را بتوان از طریق آموزش رفتار مناسب (اخلاق) اصلاح کرد، در آن صورت می توان انتظار داشت که مدیران بیشترین تلاش و دانش خود (اجتهاد) را برای تضمین منافع ذینفعان (مصلحت) به کار گیرند. این رویکرد می تواند یک راه کار مناسب برای کاهش مدیریت سود در شرکت ها باشد. به عبارت دیگر یک چارچوب از مفاهیم اسلامی و مساله مدیریت سود طرح می نماید که راهنمایی برای نیت مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، اسلام، اخلاق
 • جعفر عصری * صفحه 87
  همه انسان ها در زندگی خود با معضلات اخلاقی رو برو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز هیچ تفاوتی با سایر انسان ها ندارند. آنها در حرفه خود با موقعیت های متعددی رو برو می شوند موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیر اخلاقی انجام دهند.
  در این مقاله با الهام از درخت سمی «مانچینیل» که در جزایر کارائیب می روید، الگویی ارائه می شود که با استفاده از رویکرد استقرایی در فرآیند نظریه پردازی، 5 پیامد عمده ناشی از رفتارهای غیر اخلاقی در حسابداری پیش بینی و همچنین با بکارگیری رویکرد قیاسی، 5 فرضیه به عنوان ریشه اصلی این پدیده معرفی می گردد.
  مثل پدیده بد اخلاقی، مثل شریان های فاضلاب هایی است که پیوسته وارد دریاچه ای می شود و ماهیان آن دریاچه که حیات و ممات شان وابسته به آب است، به مثابه آدمیان یک شهر می باشند. با انباشته شدن جریان اسفناک گندآب ها به درون دریاچه، به تدریج شاهد مرگ گروهی و نابودی دسته جمعی ماهیان خواهیم بود. بنابراین برای بر طرف نمودن مشکلات و معضلات اخلاقی، یافتن ریشه و علت وجودی آنها، اولین و موثرترین اقدام در جهت خنثی نمودن اثرات آن است. چرا که به قول معروف « آب را از سرچشمه باید بست ».
  کلیدواژگان: بد اخلاقی حسابداری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، ریشه های بد اخلاقی
 • زهرا بینشیان، زهره تابش، رضا زیاری * صفحه 99
  در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملی IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تاییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتا کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این موسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متاثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تاثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمینه حرکت به سمت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرفه حسابداری، همگرایی
|
 • Ahmad Khodamipour *, Behrooz Badpa Page 5
  Various measurement tools are used in evaluating the performance of Strategic Business Unit managers. Performance measurement is essential when responsibility can be effectively delegated to Strategic Business Unit managers including managers of profit centers. The Value-Stream Income Statement and contribution income statement are considered as important tools for performance Measurement of profit centers. Therefore, this study examines the differences and similarities of these two types of reports used to evaluate management performance. The findings of the study showed that these two types of report despite structural differences have similarities for comparison of short and long term performance. The findings indicated that in the Value-Stream Income Statement, Value stream profit before inventory change reflects short-term performance of the manager and Operating income shows long-term performance of the manager but in the contribution income statement, controllable margin and Contribution by Profit Center are preferred respectively to evaluate the short term and long-term performance of the managers.
  Keywords: Performance measurement, Profit centers, Value-Stream Income Statement, Contribution income statement
 • Ibrahim Abbasi *, Mahmoud Nikdel Page 21
  In this study, comparison and analysis of financial ratios in companies with inter- and intra-balance sheet financing have been studied in the Tehran Stock Exchange. Considering that off-balance sheet financing transactions are variety of financial transactions that complete representation of financial activities and events occurring are not shown in accounts, these transactions will cause changes in the structure of capital by not registering debts and major obligations in the financial statements (balance sheet). The method used in this research is descriptive-comparative method and The statistical sample consisted of 100 companies of Tehran Stock Exchange which were active during the years 1389-1393 and have used inter and intra balance sheet financing. First, companies related to off-balance sheet financing between 1389 -1393 are detected by using independent auditor's reports and related data were extracted and by using statistical methods have been attempt to test the hypotheses. The statistical results obtained indicate that there is strong correlation between financial ratios and debt, before and after considering off-balance sheet financing companies. There is no significant difference in Quick Ratio between companies without and with off-balance sheet financing. The results indicate that there is no significant difference in liquidity Ratio between without and with off-balance sheet financing companies. It was also found that off-balance sheet financing has a direct effect on the Debt ratio over specific value.
  Keywords: financing, off-balance sheet financing, financial ratios, capital structure
 • Hamid Reza Vakilifard *, Gholam Reza Sanaei, Afshin Ahmadi Looyeh Page 35
  The aim of the present study is to investigate the effect of capital structure on the cost of capital, net cash flow and market value in accepted banks in Tehran stock exchange, at 2010-2014 timeframe.. In order to test the study hypothesis used of ordinary linear regression model (OLS) and method for review of data is panels (combination). The first hypothesis in this research is: the capital structure of bank has a significant effect on the cost of capital of the Bank. The second hypothesis in this research is: the capital structure of bank has a significant effect on the Bank's net cash flows. The third hypothesis in this research is: the capital structure of bank has a significant effect on the Bank's market value. The empirical findings related to research hypothesis tests indicate that, the Bank's capital structure has an direct effect on the cost of capital and has a inverse effect on the market value and net cash flows.
  Keywords: Capital Structure, Cost of Capital, Market Value, Net Cash Flows
 • Hasan Hemmati, Dr. Naser Partovi, Mojtaba Ebrahimi Romenjan *, Ahmad Makhmalbaf Page 49
  The present study aims at elaborating the role of internal controls in financial reporting chain and presenting a modern pattern regarding internal controlling of financial reporting environment. Internal controllers are so important in implementing controlling and protective strategies issued toward the prevention of occurrence of any kind of intentional and/or unintentional error and their timely identification in financial reporting process. This study considers financial reporting process a 3-stage activity studying the influence of internal controllers in each components of this process.
  Keywords: internal controllers, corporate strategies, financial reporting chain, financial reporting process
 • Yahya.Kamyabi *, Mohsen.Hasan Nataj Kordi Page 71
  all thoughtfulnesses and feelings come out from islamic concepts.Therefore this study aims is introducing a framework of Islamic concept of earning management which by using these concepts,the managers can reduce their immoral motivates in earning management. the methodology of this research is based on library study and conceptual and theoretical framework. This research investigated five Islamic principle(Nature, Ethics, Intent, Ijtihad and Maslahat) to find a solution for earnings management problem that are made by managers. The results of this study show that if the manager's intentions(intent) are reformed by to instruct appropriate/suitable behavior, consequently can be expected managers operate the most level of their efforts for ensuring benefits. This approach can be a good strategy for reducing earnings management in companies. In the other words, this research provide a framework of Islamic concepts and the issue of earnings management that it can improve the manager's intention toward the better attitudes and conditions.
  Keywords: Earnings Management, Islam, Ethics
 • Jafar Asri * Page 87
  All individuals face moral challenges during their life; Managers, accountants, and auditors are not excluded from such challenges. In their profession, they encounter several tempting occasions for an unethical practice. Inspired by “Manchinniel” tree which grows in Caribbean islands, this research applies an inductive approach in the process of theorization to present a pattern which predicts five major consequences of unethical practice in accounting; a comparative approach is also adopted to introduce five theories as the main cause of this phenomenon.
  The case of immorality can be compared to the arteries of wastewaters constantly entering a lake; the water is vital for the fish in the lake, which can be a metaphor of people of a city. The unpleasant accumulation of wastewater inside the lake results in the mass fish death; therefore, finding out the root of ethical problems is the first and foremost act for eliminating the effects of these problems; as it is commonly quoted, “water should be cleansed in the fountainhead”.
  Keywords: unethical accounting, socio-economic consequences, causes of immorality
 • Zahra Bineshian, Zohre Tabesh, Reza Ziary * Page 99
  Answering the question of whether the accounting profession in Iran is prepared to accept International Financial Reporting Standards? It should be said that the success of IFRS in the field of balancing financial accounting still requires further approval. In order to use IFRS, an appropriate set of qualified and qualified accountants and auditors is required. But in Iran there are relatively few managers whose members have received their degree with extensive studies of the best universities. The bookkeeping profession has expressed concern about the ability of Iranian accountants to IFRS over the general level. Iranian universities do not provide IFRS-related training courses and IFRS training is very different among these educational institutions. As a result, the recruitment of skilled workers can be difficult for companies, because we face a shortage of IFRS specialists. In order to overcome this problem, the technical dimensions, as well as the reasoning and accounting models behind IFRS, should be fully integrated into the curriculum of the universities of Iran. Regarding whether accounting standards developed from advanced industrial countries are appropriate if the indigenous concerns are not considered appropriate for developing countries such as Iran. There are contradictory findings in previous studies on the impact of IFRS acceptance on the accounting profession. Regarding acceptance of IFRS in Iran, it can be said that, despite the permission of companies since the beginning of 1392 to provide financial statements in accordance with international standards, there has been little encouragement from the companies for this issue. It seems that in the context of reporting to IFRS, there should be several meetings with the presence of the Securities and Exchange Organization, the Audit Organization, the Iranian Society of Accountants, and the companies of the IRS, with the presentation of the plan and strategy clearly and accurately identifies the transition period, this action has been scored.
  Keywords: International Financial Reporting Standards, Accounting Profession, Convergence