فهرست مطالب

ابن سینا - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 62، بهار 1397)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 62، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید احتشامی *، امیر نظامی اصل، ابوالفضل خادمی، رضا اسلامی، سیمین ریاحی، حمیدرضا محسن زاده صفحات 4-11
  مقدمه
  هایپوکسی همواره یکی از مهمترین مخاطرات انسان در صعود به ارتفاعات بوده است. با توجه به اهمیت تجربه و آموزش شرایط هایپوکسی برای خلبانان نظامی این مطالعه با هدف بررسی کارایی آزمون کینگ-دویک در شناسایی زودهنگام اختلالات شناختی ناشی از هایپوکسی القاء شده در خلبانان نظامی طراحی و انجام شد.
  روش بررسی
  تعداد 60 نفر از خلبانان نظامی داوطلب برای تجربه هایپوکسی در اتاقک کم فشار به طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. مراحل انجام مطالعه شامل آموزش، تکمیل فرم پرسشنامه، انجام آزمون در شرایط نورموکسیک، نیتروژن زدایی، استقرار، آزمون عملکرد شیپور استاش، شبیه سازی صعود به 25 هزار پایی، انجام آزمون در شرایط هایپوکسی و در نهایت گذاشتن مجدد ماسک اکسیژن بود.
  یافته ها
  میانگین سن داوطلبان 74/7± 78/31 سال بود. 7/46% آنان دارای وزن طبیعی و 3/53% دارای اضافه وزن بودند. از کل نمونه ها 7/31% سیگاری بودند. میانگین ساعت پرواز 21/1345±35/1168 بود. متوسط زمان آزمون در شرایط نورموکسیک برابر با 43/5±54/45 ثانیه بوده، 7/71% از افراد بدون اشتباه پاسخ داده و بقیه بین 1 تا 3 اشتباه داشتند. این زمان در شرایط هایپوکسی برابر با 86/5±98/52 بود و 3/98% افراد بین 1 تا 11 اشتباه داشتند. افراد سیگاری به طور معنی داری در زمان طولانی تری به آزمون پاسخ دادند. از نظر زمان پاسخ دهی و همچنین از نظر تعداد اشتباهات تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که این پژوهش اولین مطالعه ای است که از آزمون کینگ-دویک در شناسایی زودهنگام اختلالات شناختی ناشی از هایپوکسی القاء شده در خلبانان نظامی دراتاقک کم فشار استفاده می کند. در شرایط هایپوکسی زمان عکس العمل در افراد سیگاری افزایش معنادار نشان داد ولی عواملی مانند سن، اضافه وزن و مدت پرواز بر زمان عکس العمل و تعداد اشتباهات در شرایط هایپوکسی تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: اختلالات شناختی، خلبانان، نظامی، هایپوکسی ارتفاع، آموزش با شبیه سازی
 • آراسب دباغ مقدم، محمدرضا رضایی گلستانی *، علی میثاقی، امید خلیلی فر، حسین دینی طلاتپه صفحات 13-20
  مقدمه
  در محیط های درمانی و بیمارستانی، رژیم غذایی مغذی، سالم و ایمن از ارکان اساسی برای درمان و بهبود بیماران است. امروزه یکی از مهم ترین استراتژی هایی که برای تضمین سلامت مواد غذایی استفاده می شود سامانه HACCP (sPoint Control Critical and Analysis Hazard) است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی و سلامت مواد غذایی عرضه شده در یکی از بیمارستانهای آجا و برآورد نیاز به سامانه تضمین ایمنی غذایی HACCP بود.
  روش بررسی
  . در یک مطالعه توصیفی مقطعی 18 نفر از کارکنان آشپزخانه بیمارستان وارد مطالعه شدند و با استفاده از پرسشنامه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنها در مورد ارزیابی کیفیت بهداشتی مواد غذایی و فرایند تولید و عرضه آن بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میانگین نمره (از 100) آگاهی، نگرش و عملکرد افراد به ترتیب 05/60%، 32/82% و 81/89% بود. افراد به ویژه در مورد شناخت عوامل بیماری زای غذایی، دمای نگهداری مواد غذایی و روش های پخت در وضعیت ضعیف تری قرار داشت. در حالی که اکثر سوالات نگرش به درستی پاسخ داده شده بود، در مقابل تقریبا 70% آنها به اشتباه اولین هدف مجموعه آشپزخانه را تهیه غذای لذیذ و نه ایمن مطرح کرده بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که هیچکدام از استانداردهای HACCP در مواد اولیه دریافتی در این مجموعه رعایت نمی شود؛ بنابر این در طراحی و اجرای این برنامه، مطالعات و برنامه ریزی های بیشتر، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ایمنی مواد غذایی، بیمارستان، HACCP
 • فرید رضایی مقدم، زهره روضاتی *، افسانه دادارخواه، کامران آزما، سیروس عزیزی صفحات 21-30
  مقدمه
  سندرم درد میوفاشیال از رایج ترین دردهای غیرمفصلی اسکلتی-عضلانی است. طبق تحقیقات تحریک قشرحرکتی مغز در کاهش درد بیماران مقاوم به درمان موثر است. تحریک جریان مستقیم مغزی (tDCS) یکی از روش های درمانی غیرتهاجمی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر tDCS بر درمان بیماران مبتلا به دردهای میوفاشیال گردنی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بیماران با روش تصادفی آسان انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول، درمان استاندارد همراه با tDCS در قشر حرکتی M1 به مدت ده جلسه و گروه شاهد ده جلسه درمان همراه با Sham tDCS دریافت نمودند. قبل و بعد از جلسات درمانی و پس از 4 و 8 هفته شدت درد با مقیاس تطابق بینایی (VAS) آستانه درد فشاری، محدوده حرکتی گردن و شانه و میزان ناتوانی ناشی از درد در دو گروه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نمره VAS گروه tDCS به ترتیب قبل درمان، بلافاصله و 8 هفته پس از درمان از 3/5 به 7/2 و 7/3 و در گروه شاهد بترتیب از 5 به 5/3 و 8/3 کاهش یافت (001/0p=). شاخص ناتوانی گردن گروه tDCS از 9/16بلافاصله پس از درمان به 7/6 و 4/8 در 8 هفته از پایان آن و در گروه شاهد از 4/18 به 9/9 و 13 رسید (0001/0p=). تفاوت آستانه بروز درد فشاری و محدوده حرکت گردن و شانه سطح معناداری داشت. در تمامی شاخص ها، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از تحریک جریان مستقیم مغزی اثر معناداری بر بهبود درد و ناتوانی بیماران مبتلا به سندرم درد میوفاشیال گردنی نشان نداد. مطالعات بیشتر درخصوص مقایسه به کارگیری tDCS با روش های دیگر در درمان درد میوفاشیال توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سندرم درد میوفاشیال، تحریک جریان مستقیم مغزی، گردن، کورتکس حرکتی
 • شهین شیبانی، فرهاد دریانوش *، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، نادر تنیده صفحات 31-39
  مقدمه
  عدم فعالیت می تواند با فعال کردن مسیرهای سیگنالیگ پروتئوزمی منجر به از دست دادن حجم عضله و متعاقبا قدرت شود که این امر منجر به کاهش کیفیت و انتظارات مورد نظر در زندگی می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تمرین با شدت مضاعف و بی تمرینی بر مسیر سیگنالینگ FOXO3a، MAFbx و MuRF1 بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش 32 سر موش نر 2 ماهه نژاد اسپراگ داولی استفاده شده است. تمرین تناوبی با شدت 85 تا 100% VO2max به مدت شش هفته انجام شد. سپس گروه ها (بی تمرینی 48 ساعت، 7 روز و 14 روز) بی تمرین شدند و عضله نعلی از اندام تحتانی جدا شد. از روش رنگ آمیزی H&E و هیستوشیمی بافتی برای سنجش میزان و درصد نوع تارهای عضله اسکلتی و از روش RT-PCR برای بررسی تغییرات ژن ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین وزن عضله نعلی بعد از تمرین افزایش و بعد از دوره بی تمرینی کاهش معناداری داشت (001/0=p). تبدیل نوع تار از I به IIA صورت گرفت (001/0=p). هایپرتروفی در تارها بعد از تمرین با شدت مضاعف و آتروفی بعد از بی تمرینی در تارهای نوع II مشاهده شد (001/0=p). سطوح سطوح FOXO3a و MAFbx و همچنین بیان ژن MuRF1 بعد از تمرین افزایش و بعد از دوره بی تمرینی کاهش معناداری داشت (001/0=p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش بیان می کند تمرین نتوانست مانع از ایجاد آتروفی در دوره بی تمرینی شود همچنین فعال شدن مسیر FOXO3a/MAFbx و نه FOXO3a/MuRF1 ایجاد کننده آتروفی در دوره بی تمرینی است و احتمالا MuRF1 هدف غیرمستقیم FOXO3a است و همیشه نمی تواند به عنوان یک نشانگر مناسب در آتروفی باشد. احتمالا MuRF1 در وضعیت های آتروفی پاتولوژیکی نقش مهمتری دارد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، آتروفی، هایپرتروفی، موش
 • سهراب امیری *، سمیرا قره ویسی صفحات 40-47
  مقدمه
  کیفیت خواب تاثیر مهمی بر ابعاد روان شناختی افراد دارند و می تواند تحت تاثیر ابعاد زیستی تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های کیفیت خواب بر اساس صبحگاهی و شامگاهی و نقش حساسیت به تقویت و جنسیت بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش علی-مقایسه ای بود. به این منظور تعداد 490 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انتخاب شدند و پرسشنامه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی را تکمیل کردند. سپس تعداد 135 نفر از شرکت کنندگان اولیه بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی و بین بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. در این مرحله، مقیاس کیفیت خواب و مقیاس حساسیت به پاداش و تنبیه توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مولفه های کیفیت خواب بر اساس تیپ های صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>p). به طوری که افراد با تیپ شامگاهی در میزان تاخیر در به خواب رفتن و مدت زمان خواب نمرات بالاتری را به دست آوردند. همچنین زنان در ابعاد تاخیر در به خواب رفتن، اختلالات خواب و مصرف داروهای خواب آور نمرات بالاتری از مردان نشان دادند (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تفاوت های فردی در گرایش های شبانه روزی نقش مهمی در کیفیت خواب دارد.
  کلیدواژگان: عادات خوب خواب، چرخه های شبانه روزی، جنسیت، تقویت
 • تینا محمدی، امیرمحسن راه نجات *، علی اسماعیلی، ارسیا تقوا، حسن شاهمیری، پرویز دباغی صفحات 48-55
  مقدمه
  دیابت یک بیماری شایع، بدخیم و پیشرونده است. افراد مبتلا در طی درمان و متعاقب آن اختلالات جسمی و روانی متعددی را تجربه می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی نوع یک انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون، با دو گروه آزمایش و گروه کنترل در انتظار درمان انجام شد که پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) تعداد 20 نفر که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10نفر) و گروه کنترل در انتظار درمان (10نفر) تقسیم شدند. تعداد 8 جلسه مداخله پذیرش و تعهد درمانی به صورت انفرادی برای شرکت کنندگان در گروه آزمایش ارائه شد و برای گروه کنترل در انتظار درمان در حین تحقیق هیچ گونه مداخله درمانی انجام نشد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش علایم افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در انتظار درمان در سطح 01/0 شد. به طوری که نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش، کاهش معنا داری نسبت به گروه کنترل در انتظار درمان داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پذیرش می تواند در کاهش علایم افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی نوع یک موثر باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، دیابت نوع یک، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • محمد غفوری، غلامرضا بخشی خانیکی، مهرداد هاشمی * صفحات 56-63
  مقدمه
  اطلاعات محدودی در رابطه با سمیت و آسیب ژنی نانوذرات موجود است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سیتوتوکسیک و پتانسیل جهش زایی نانوذرات تقره بیوسنتز شده به وسیله عصاره آبی گیاه فلوس (Cassia fistula) بود.
  روش بررسی
  بدین منظور محلول نیترات نقره و عصاره آبی میوه گیاه فلوس به نسبت 9 به 1 مجاور شدند. پس از تغییر رنگ محلول، تولید نانوذرات نقره به وسیله روش های اسپکتروفتورمتری، پراش پرتوی ایکس، تهیه میکروگراف به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و آزمون پراکندگی نور پویا مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه پتانسیل جهش زایی نانوذرات تولیدی به وسیله آزمون ایمز بررسی شد و در نهایت خاصیت سیتوتوکسیک نانوذرات نقره بر روی رده سلولی 4T1 در زمان های 24 و 48 ساعت بررسی شد.
  یافته ها
  تغییر رنگ محلول پس از 16 ساعت مشاهده شد که نشان دهنده تولید نانوذرات نقره بود. حضور نانوذرات نقره به وسیله آزمون های اسپکتروفتومتری، پراش اشعه ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری تایید شد. آزمون تفرق دینامیک نور مشخص کرد که غالب نانوذرات تولید شده در اندازه 6/3 الی 5/4 نانومتر هستند. نتایج آزمون ایمز نشان داد که نانوذرات نقره در هیچ یک از رقت های مورد آزمایش خاصیت جهش زایی از خود نشان نمی دهند. همچنین آزمون MTT تایید نمود که نانوذرات بیوسنتز شده دارای اثر سیتوتوکسیک وابسته به دوز هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی بر آن بود که نانوذرات نقره می توانند به عنوان یک گزینه مناسب جهت استفاده در صنایع گوناگون مطرح شوند هرچند که اثرات جانبی نانوذرات نقره می بایست به صورت دقیق تری مورد مطالعه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نانوذرات، نقره، بیوسنتز، آزمون جهش زایی، عوامل سیتوتوکسیک
 • امیر نظامی اصل، علیرضا عسگری، اعظم نعمتی * صفحات 64-78
  مقدمه
  در سالهای اخیر با افزایش استقبال از ابزارهای کم تهاجمی و غیرتهاجمی کاربرد لباس های هوشمند به مثابه بخشی از یک سیستم مراقبت سلامتی، چه به عنوان ابزاری خانگی چه به عنوان ابزار تخصصی در تشخیص علایم، کنترل و تصمیم گیری های پزشکی افزایش یافته است. چنین سیستمی می تواند در خدمت تله مدیسین و طب هوایی- نظامی نیز قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این گزارش پس از مروری سیستماتیک بر منابع و تحقیقات خارجی، ضمن تمرکز بر نتایج طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی آجا، گزارشی از فاز مفهومی سازی یک لباس هوشمند طراحی شده برای پایش سلامتی خلبانان ارتش ارائه شده است. در این گزارش به خلاصه ای از فرآیند طراحی، مدل مفهومی، و قابلیت های طرح نهایی پرداخته شده، سپس مهمترین چالش هایی که در آینده برای به کارگیری این سیستم های پوشیدنی پیش روست مورد بحث قرار گرفته است.
  یافته ها
  اطلاعات دریافتی از این سیستم میتواند به عنوان بانک اطلاعات سلامتی خلبانان ذخیره شده و برای پایش طولانی مدت، غربالگری و تفسیرهای عملیاتی استفاده گردد. کاربرد دیگر آن، پایش آنلاین علایم حیاتی است که میتواند با عملیات نوروفیدبک ادغام شده و در موارد نظامی استفاده گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  موفقیت چنین محصولاتی، علاوه بر تطبیق با متدهای کاربرمحور، در گروی چرخه های آزمون فنی و تحلیل های کاربردپذیری است. به علاوه استفاده موثر از آنها، بستگی به فائق آمدن بر چالش هایی است از جمله: اخلاق، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیم، پذیرش کاربر و سهولت استفاده، سطح پذیرش فن آوری و توسعه فنی.
  کلیدواژگان: لباس، تله مدیسین، علایم حیاتی، خلبانان
 • رستم جلالی، مریم مردانپور، فاطمه دهقان * صفحات 79-81
 • ولی علی پور، ویدا پسرکلو *، لیلا رضایی صفحات 82-86
|
 • S. Ehteshami *, A. Nezami Asl, A. Khademi, R. Eslami, S. Riahi, Hr Mohsenzadeh Pages 4-11
  Background
  Hypoxia is one of the major threats to human health in high altitude. Considering the importance of hypoxia experience by military pilots and educating them how to deal with this condition, this study was designed to assess the applicability of King-Devick (K-D) test in early recognition of cognitive impairments due to induced hypoxia.
  Materials And Methods
  Totally, 60 military pilots who were candidate to experience hypoxia in hypobaric chamber were randomly enrolled the study. Study process included the following steps: training, filling the questionnaire, K-D test in normoxic condition, denitrogenation, preparation for hypoxia, Eustachian tube performance test, simulating 25,000 ft altitude, K-D test in hypoxic condition, reusing oxygen mask.
  Results
  The mean age of candidates was 31.78±7.74 years. About 46.7% of them had normal weight and 53.3% were overweight and 31.7% were smokers. The average flight time was 1168.35±1345.21 hours. The average K-D time in normoxic condition was 45.54±5.43 seconds and 71.7% of pilots had no mistake in reading numbers. The mean K-D time in hypoxic condition was 52.98±5.86 and 98.3% of pilots made 1 to 11 mistakes. Results show that smokers significantly had longer K-D time than non-smokers. There was no other significant difference between groups in terms of average K-D time and number of mistakes.
  Conclusion
  It seems that this study was the first one using K-D test in early recognition of cognitive impairments due to induced hypoxia in military pilots. It revealed that smoking significantly increases K-D time. Other factors like age, weight, and flight time did not show significant impact on K-D time and number of errors.
  Keywords: Cognitive Impairments, Pilots, Military, Altitude Hypoxia, Simulation Training
 • Arasb Dabbagh Moghaddam, Mohammad Reza Rezaei *, Ali Misaghi, Omid Khalilifar Dr., Hossein Dini Tala Tappeh Dr Pages 13-20
  Background
  In medical and hospital settings, a nutritious, healthy, and safe diet is an essential foundation for treatment and improvement of patients. Today, one of the most important strategies used to ensure the safety of food is HACCP system (Hazard Analysis and Critical Control Points). In this study, we tried to evaluate the safety and hygienic status of food production in one of IRI army forces hospitals and also the need for a HACCP food safety assurance system.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study 18 staffs working in kitchen of the hospital were enrolled and then by a questionnaire, their knowledge, attitude, and practice about evaluation of the hygienic quality of food and its production and supply were assessed.
  Results
  The findings showed that the score of knowledge, attitude, and practice of subjects were 60.05%, 82.32%, and 89.81%, respectively. The participants had a weaker position in cases of food pathogens, food storage temperature, and cooking methods. While most of the questions about attitude were correctly responded, about 70% of participants mistakenly indicated that the first purpose of the kitchen set was to provide delicious and not safe food.
  Conclusion
  Since the raw material received in this collection do not follow the HACCP standards; therefore it seems that more study and planning are necessary in designing and implementing of this program.
  Keywords: Food Safety, Hospital, HACCP
 • Farid Rezaei Moghaddam, Zohre Rozati *, Afsane Dadarkhah, Kamran Azma, Siroos Azizi Pages 21-30
  Background
  Myofascial pain syndrome (MPS) is one of the most common non-articular musculoskeletal pains. According to the previous investigations, the stimulation of brain's motor cortex is effective in reducing pain in patients who are resistant to treatment. The transcranial direct current stimulation (tDCS) is applied as a non-invasive method on the treatment of these patients. The aim of present study was to investigate the effect of tDCS on the treatment of patients with cervical myofascial pain syndrome.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled clinical trial, the patients were randomly selected and assigned into two groups: tDCS and sham-tDCS (control) on primary motor cortex (M1) following standard treatment for 10 sessions. The main outcomes including pain intensity with visual analogue scale (VAS), pressure pain threshold, neck and shoulder range of motion, and neck disability index have been measured and compared between two groups before and immediately after the end of treatment sessions, and also at four and eight weeks follow-up.
  Results
  The VAS scores before, immediately after, and at 8-week after the treatment were 5.3, 2.7, and 3.7 in tDCS group, and 5, 3.5, and 3.8 in control group, respectively (p=0.001). Neck disability index before, immediately after, and at 8-week after the treatment were 16.9, 6.7, and 8.4 in tDCS group, and 18.8, 9.9, and 13 in control group, respectively (p=0.0001). Pressure pain threshold and neck and shoulder range of motion showed a significant level. There were no significant differences between two groups.
  Conclusion
  Application of trans-cranial direct current stimulation did not show a significant effect on improvement of pain and disability in patients with myofascial pain syndrome. Further investigation regarding comparison of tDCS and other methods is highly recommended on the treatment of myofascial pain syndrome.
  Keywords: Myofascial Pain Syndrome, Transcranial Direct Current Stimulation, Neck, Motor Cortex
 • Shahin Sheibani, Farhad Daryanoosh *, Mohsen Salesi, Maryam Koushkie Jahromi, Nader Tanideh Pages 31-39
  Background
  Inactivity may result in loss of muscle volume and subsequently reduce the power, by activating proteasome signaling pathways, which leads to a decrease in quality and expectations of life. The aim of this study was to evaluate the effect of high-intensity training and also detraining on the signaling pathways of FOXO3a, MAFbx, and MuRF1.
  Materials And Methods
  In this study, 32 2-month male Sprague-Dawley rats were used. At first, periodic exercise with intensity of 85-100% VO2max was performed for six weeks. Then, the groups (detrained for 48h, 7w, and 14w) were detrained and then soleus muscle was removed from hind limb. H&E staining and histochemical procedure were used to measure the amount and percentage of skeletal muscle fibers type. Also, RT-PCR method was used to examine gene changes.
  Results
  The mean weight of the soleus muscle increased after exercise and decreased significantly after detraining (p=0.001).The fiber type conversion were happened from I to IIA (p=0.001). Hypertrophy was observed in fibers after training, whereas atrophy was seen after detraining in type II fibers (p=0.001). FOXO3a and MAFbx levels were significantly increased after training and decreased after detraining period (p=0.001).The MuRF1 expression shown an increase and a decrease after training and detraining, respectively (p=0.001).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the exercise couldn’t prevent atrophy during the period of detraining. Also, the activation of pathway FOXO3a/MAFbx, not the FOXO3a/ MuRF1, is the atrophy inducer during detraining. In this regard, probably MuRF1 is an indirect target of FOXO3a and cannot always be an appropriate marker of atrophy. MuRF1 probably plays a more important role in pathological atrophy conditions.
  Keywords: Physical Activity, Atrophy, Hypertrophy, Rat
 • S. Amiri *, S. Gharewisi Pages 40-47
  Background
  Sleep quality has a significant impact on the psychological aspects of people and can be change by biological aspects. The aim of the present study was to investigate the components of sleep quality based on the morning and evening and the role of reinforcement sensitivity theory and gender.
  Materials And Methods
  The research design was ex-post facto. For this purpose, initially 490 students of Bu-Ali-Sina University were selected and morning/evening questionnaires were distributed among them. Then, 135 participants were selected for the second stage according to the obtained scores in the morning and evening questionnaires, in the form Morningness and eveningness and intermediate individuals. Finally, Sleep quality scale and sensitivity to reward and punishment scale in order to collect data were distributed among study participants.
  Results
  Our findings indicated significant differences among components of sleep quality based on the types of Morningness and eveningness and intermediate (p
  Conclusion
  It seems that individual differences in circadian cycles, plays an important role in sleep quality.
  Keywords: Good Sleep Habits, Circadian Rhythms, Gender, Reinforcement
 • Tina Mohammadi, Amir Mohsen Rah Nejat Dr. *, Ali Esmaeili Dr., Arsia Taghva Dr., Hasan Shahmiri Dr., Parviz Dabaghi Dr Pages 48-55
  Background
  Diabetes is a widespread, malignant and progressive disease. People who suffer from diabetes experience different psychological and physical disorders during and after treatment. This paper was done to study the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment therapy (ACT) on decreasing depression and anxiety symptoms in patients with diabetes type-1.
  Materials And Methods
  The quasi-experimental method with control and experimental group, which is based on pre and post tests was used in this study. After completing the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) questionnaire, 20 participants who had the criteria for this research, were chosen and divided into two groups of 10, experimental and control (waiting for treatment) group. Experimental group recevied eight sessions of intervention of ACT and no intervention was done for control group. Data were analyzed by analysis of covariance with repeated measurements using SPSS-20 software.
  Results
  The findings showed that intervention based on ACT caused a significant reduction (p=0.01) in depression and anxiety symptoms in experimental group compared to the control group. So that subjects’ scores in experimental group had more meaningful reduction than the control group.
  Conclusion
  The results of this research showed that treatment based on acceptance and commitment therapy can be effective on decreasing depression and anxiety symptoms of patients with diabetes type-1.
  Keywords: Depression_Anxiety_Type 1 Diabetes_Acceptance_Commitment Therapy
 • Mohammad Ghafoori Seyed, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Mehrdad Hashemi * Pages 56-63
  Background
  There are limited information on the toxicity and gene damage of nanoparticles. The aim of this study was to evaluate the effect of silver nanoparticles (AgNPs) biosynthesis using Cassia fistula aqueous extract.
  Materials And Methods
  For this purpose, silver nitrate solution and aqueous extract of C. fistula fruit were mixed at a ratio of 9:1, respectively. After color changing, the formation of AgNPs was assessed by spectrophotometer, X-Ray diffraction (XRD) assay, transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering (DLS) analysis. Then, mutagenic potential of nanoparticles was studied by Ames test. Finally, the cytotoxic effects of silver nanoparticles on 4T1 cell line were assessed at 24 and 48 hours.
  Results
  The color changing of solution was observed after 16 hours that indicated the production of AgNPs. The presence of silver nanoparticles confirmed by spectrophotometer, XRD and TEM micrographs. DLS test revealed that the size of most nanoparticles ranges from 3.6 to 4.5 nm. Ames test showed that AgNPs did not show mutagenic activity at none of the tested dilutions. Also, MTT test results confirmed the dose-dependent cytotoxic effect of biosynthesized nanoparticles on 4T1 cell line.
  Conclusion
  The results indicated that the silver nanoparticles could be considered as a suitable option in variou`s industries. Although, the side effects of silver nanoparticles should be studied more accurate.
  Keywords: Silver, Nanoparticles, Biosynthesis, Mutagenicity test, Cytotoxic Agentsic
 • Nezami Asl A., Asgari Ar, Nemati A. * Pages 64-78
  Background
  In recent years with the increasing popularity of non­invasive and low-invasive methods, the smart clothing application - either as professional recognizing tools for medical analysis or in domestic usage- has increased. Such systems could be in service of tele­medicine and aero-military medicine as well.
  Materials And Methods
  In this article, after systematic review on previous researches, the paper made a report on author’s research project in AJA University of Medical Science about smart clothing design for pilots. The report aimed to point out the process, models, conceptual design, specifications and capabilities of this multi-parametric sensing system, alongside with the future challenges of applying these healthcare systems.
  Results
  Information received from this system could be stored as pilot's health database and used for long-term monitoring, screening and operational interpretations. Another application is online monitoring of vital signs that could be integrated with neurofeedback operations in military context.
  Conclusion
  Success of these products not only relies on applying user­centered methods but also depends on technical test loops and usability analysis. Moreover, it’s essential to overcome on some issues of ethics, reliability, inter-operability, user acceptance of technology and technical development challenges for widespread and efficient applications in future.
  Keywords: Clothing, Telemedicine, Vital Signs, Pilots
 • Jalali R., Mardanpoor M., Dehghan F. * Pages 79-81
 • Vali Alipour_Vida Pesarakloo * Leila Rezaii Pages 82-86