فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 96، خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه تولایی*، لیلا آزادی، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  پروتئین متصل شونده به دامنه WW صفحات خلف آکروزومی (PAWP) اسپرم در طی اسپرمیوژنز بیان می شود و اخیرا به عنوان یکی از فاکتورهای اسپرمی دخیل در فعال شدن تخمک معرفی شده است. هدف این مطالعه، مقایسه PAWP و وضعیت کروماتین اسپرم بین مردان با پارامترهای اسپرمی طبیعی و غیرطبیعی بوده است.
  روش بررسی
  نمونه مایع منی بر اساس پروتکل سازمان بهداشت جهانی (2010) ارزیابی شد و افراد به دو گروه نرموزواسپرمی (31N=) و ابنرموزواسپرمی (23N=) تقسیم شدند. PAWP اسپرم با استفاده از فلوسایتومتری، آسیب DNA (آزمون TUNEL) و کمبود پروتامین (کرومومایسین A3) اسپرم توسط میکروسکوپ فلورسنت در این افراد ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار SPSS، Chicago IL، USA با استفاده از آنالیز Descriptive، Independent- Sample T Test مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین پارامترها استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، اختلاف معنی داری در پارامترهای اسپرم (غلظت، تحرک و مورفولوژی) بین مردان نرموزواسپرمی و ابنرموزواسپرمی مشاهده شد (0/001P<). میانگین درصد PAWP اسپرم به طور معنی داری در افراد ابنرموزواسپرمی کمتر از افراد نرموزواسپرمی بود (0/001P<). به علاوه میانگین درصد آسیب DNA اسپرم و کمبود پروتامین به طور معنی داری در افراد ابنرموزواسپرمی بیشتر از افراد نرموزواسپرمی بود (0/05P<). به علاوه، همبستگی های معنی داری بین درصد PAWP اسپرم با پارامترهای اسپرمی مشاهده شد (0/05P<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که در مردان ابنرموزواسپرمی، تست های عملکردی اسپرم مانند آسیب DNA، کمبود پروتامین و همچنین درصد فاکتور اسپرمی (PAWP) دخیل در فعال شدن تخمک در محدوده غیرطبیعی بوده است؛ بنابراین ارزیابی این تست ها می تواند در تصمیم گیری و درمان این مردان نابارور موثر باشد.
  کلیدواژگان: PAWP، آسیب DNA، کمبود پروتامین، پارامترهای اسپرمی، ناباروری مردان
 • مهین خسرویانفر، خسرو جلالی دهکردی، غلامرضا شریفی، علی جلالی دهکردی صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  هورمون آیریزین یک نوع مایوکاین است که بلافاصله بعد از فعالیت بدنی در عضلات اسکلتی ترشح شده و در گردش خون جریان می یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نفر زن چاق با میانگین (سن: 6/82±33/27 سال، وزن: 9/73±76/11 کیلوگرم، قد: 5/21±156/18 سانتی متر و درصد چربی 48/3±38/61) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به سه گروه تمرین مقاومتی (12n=)، هوازی (12n=) و ترکیبی 12=n) تقسیم شدند. ابتدا وزن، قد، شاخص توده بدنی، WHR، Vo2max و درصد چربی و نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. سپس برنامه تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته اجرا گردید. برنامه مقاومتی با وزنه 55% تا 75% یک تکرار بیشینه، برنامه تمرین هوازی 55% تا 75% ضربان قلب ذخیره و برنامه تمرین ترکیبی، ترکیبی از برنامه تمرینی گروه هوازی و مقاومتی اجرا گردید. 24 ساعت پیش و پس از 8 هفته تمرین نمونه خونی آیریزین، C-reactive protein (CRP) و شاخص های تن سنجی اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات از پیش آزمون تا پس آزمون از t همبسته در هر گروه و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. در صورت مشاهده ی نتایج معنی دار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی داری 0/05P≤ در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، انجام 8 هفته برنامه تمرینی هوازی و ترکیبی باعث افزایش آیریزین سرمی و کاهش CRP در هر سه گروه شد (0/05≥P). افزایش آیریزین در گروه مقاومتی معنی دار نبود (0/05≤P). همچنین، آیریزین و CRP در بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05≤P).
  نتیجه گیری
  درمجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی هوازی با شدت 55% تا 75% ضربان قلب ذخیره و کار با وزنه با شدت 55% تا 75% یک تکرار بیشینه احتمالا محرکی برای ترشح آیریزین است و از طریق ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین، باعث کاهش CRP شد این نتیجه نشان دهنده نقش ضدالتهابی آیریزین می باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، مقاومتی، ترکیبی، آیریزین، CRP، زنان چاق
 • نجمه کاربر، سید ابراهیم حسینی*، غلامحسین رنجبرعمرانی صفحات 24-34
  زمینه و هدف
  هموسیستئین یک اسیدآمینه کوچک حاوی سولفور است که میزان آن تحت تاثیر هورمون های آندروژنیک تغییر می کند. با توجه به تاثیر هموسیستئین بر رشد بافت های استخوانی این مطالعه با هدف بررسی اثرات پری ناتال و نئوناتال هورمون تستوسترون بر میزان سرمی هموسیستئین و رشد طولی و قطری استخوان های ران و بازو زاده های موش های صحرایی انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 256 سر از زاده های نر و ماده 40 سر موش صحرایی ماده که به 4 گروه کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با حلال دارو)، تجربی پری ناتال و نئوناتال که در دوران بارداری و شیردهی تحت تیمار با دوز 600 میکروگرم بر کیلوگرم تستوسترون تقسیم شدند، صورت گرفت. سپس نوزادان گروه های مختلف در دو دسته نر و ماده در روزهای 7، 14، 21 و بلوغ از نظر میزان تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های ران و بازو مورد ارزیابی قرارگرفتند و نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS و با کمک آزمون های ANOVA و تی مورد آنالیز قرار گرفتند و معنی داری اختلاف داده ها در سطح 0/05P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که در زاده های موش های تحت تیمار با تستوسترون میزان سرمی هموسیستئین و تستوسترون افزایش معنی داری مشاهده می گردد (0/05P<) و تنها در زاده های نر و ماده در روزهای 21 ام و زمان بلوغ کاهش معنی داری در طول و قطر استخوان های ران و بازو مشاهده گردید (0/05P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تستوسترون در دوران بارداری و شیردهی باعث افزایش میزان تستوسترون و هموسیستئین و کاهش طول و قطر استخوان های ران و بازو می شود.
  کلیدواژگان: تستوسترون، هموسیستئین، استخوان ران، استخوان بازو، پری ناتال، نئوناتال
 • پگاه رحمانی *، وحید ذوالاکتاف، امیر حسین براتی صفحات 35-50
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 10 هفته برنامه توانبخشی ورزشی در سطوح پایدار و ناپایدار بر تعادل و قدرت عضلات اندام تحتانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار به طور تصادفی در دو گروه تمرینی قرار گرفتند. تمرینات به مدت 10 هفته و سه جلسه در هر هفته انجام گرفت و مدت هر جلسه یک ساعت بود. برای ارزیابی قدرت عضلات از داینامومتر دستی استفاده شد. آزمون های زمان ایستادن روی یک پا و زمان برخاستن و رفتن به ترتیب برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا استفاده شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون تی مستقل و وابسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در هر دو گروه تمرینی، افزایش معنی داری در تمام پارامترهای اندازه گیری شده مشاهده شد. همچنین، یافته ها بیانگر این بود که گروه تمرین در سطح ناپایدار، پیشرفت معنی دارتری در قدرت عضلات و تعادل ایستا و پویا نسبت به گروه تمرین در سطح پایدار داشته است.
  نتیجه گیری
  به طورکلی، می توان گفت تمرین در سطوح پایدار و ناپایدار، منجر به افزایش معنی داری در قدرت عضلات و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود. با توجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانند از این تمرینات به عنوان یک مکمل در کنار درمان های دارویی برای این بیماران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، ایستادن روی یک پا، برخاستن و رفتن، سطوح پایدار و ناپایدار
 • الهام یکتادوست، مجتبی فلاختی، سویار ساری، فرنوش عطار * صفحات 51-58
  زمینه و هدف
  نانو ذرات اکسید سیلیس علاقه زیادی از محققین را در بیوتکنولوژی و زمینه های دارویی جلب کرده است. اینکه نانو ذرات اکسید سیلیس می توانند سمیت سلولی در سلول های طبیعی را القا کنند، به خوبی ثابت شده است. بااین حال، تا به امروز سمیت سلولی نانو ذرات اکسید سیلیس در برابر سلول های سیستم عصبی مورد بررسی قرار نگرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه فعالیت کاسپاز 8 و 6 در سلول های PC12 تیمار شده با غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید سیلیس در شرایط In vitro و با استفاده از دستگاه الایزاریدر مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از برنامه آماری SPSS و آزمون One-way ANOVA و Student t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فعالیت کاسپاز 8 و 6 به صورت وابسته به غلظت نانو ذرات افزایش یافته است. درواقع، فعالیت کاسپاز 8 و 6 بعد از قرار گرفتن در معرض 1 نا 100 میکروگرم بر میلی لیتر از نانو ذرات اکسید سیلیس القا شد. بااین حال، نانو ذرات اکسید سیلیس در غلظت 0/1 میکروگرم بر میلی لیتر سمیت کمی نشان داد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  یک مسیر وابسته به میتوکندری فعال شده توسط کاسپاز 8 و 6 ممکن است در آپوپتوز ناشی از نانو ذرات و درنتیجه سمیت سلولی در سلول های PC12 نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید سیلیس، سمیت سلولی، آپاپتوز، کاسپاز
 • شهرام نظری، عزیز کامران، زهرا جدی، خالده ناصری، زهرا جوانمردی، طیبه صادقی، سیدمحسن محسنی، معصومه رحمتی نیا، سودابه علیزاده متبوع * صفحات 59-77
  زمینه و هدف
  انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشیمیایی برای تصفیه آب است. در سال های اخیر گندزدایی آب به روش الکترولیز رو به گسترش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به روش انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای استیل ضدزنگ- گرافیت نمدی به حالت تک قطبی موازی از آب آشامیدنی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت تجربی و در سیستم ناپیوسته انجام گردید. نمونه های آب آلوده با افزودن 104، 105 و 106 عدد باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در هر میلی لیتر آب آشامیدنی تهیه گردید. متغیرهای مستقل فرآیند شامل سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس با غلظت های مختلف باکتریایی (104، 105 و 106 عدد در میلی لیتر)، زمان واکنش (5، 10، 15 و 20 دقیقه)، pH اولیه (7، 8 و 9) فاصله بین الکترودها (1، 2 و 3 سانتی متر) و چگالی جریان (0/83، 1/67 و 3/3 میلی آمپر بر سانتی متر مربع) جهت تعیین شرایط بهینه بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل نتایج از آنالیز واریانس One-way ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که در شرایط بهینه با افزایش pH از 7 به 9 راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی به طور معنی داری از 100% به 80% و استافیلوکوکوس اورئوس از 100% به 83% کاهش پیدا می کند. در غلظت اولیه 105 عدد باکتری در میلی لیتر شرایط بهینه برای چگالی جریان، زمان واکنش و فاصله بین الکترودها به ترتیب در 3/3 میلی آمپر بر سانتی متر مربع، 20 دقیقه و 2 سانتی متر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط بهینه 100% به دست آمد؛ بنابراین می توان از فرآیند انعقاد الکتریکی-شناورسازی الکتریکی در حذف باکتری های بیماری زای از آب آشامیدنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، شناورسازی الکتریکی، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، گندزدایی
 • علی اکبری ساری، نگار یوسف زاده * صفحات 78-86
  زمینه و هدف
  مداخله در اجزای مختلف بخش دارو باعث ایجاد اثرات مختلف و غیر قابل پیش بینی در بخش های دیگر نظام سلامت خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی نگرش پزشکان در زمینه بهترین رویکرد نقش آفرینی دولت در کاهش هزینه داروهای نسخه ای می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی و مبتنی بر پرسشنامه در بین 360 پزشک عمومی و متخصص ساکن در شهر تهران با توجه به دستورالعمل های (بهبود سیستم گزارش دهی مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی) (STROBE) و در سال 94-1393 انجام پذیرفته است. در راستای تعیین بهترین رویکرد دولت در کاهش هزینه داروهای نسخه ای از آمار توصیفی و در راستای تعیین ارتباط میان عمومی و متخصص بودن پزشکان مورد مطالعه با انتخاب هر یک از رویکردها از آزمون Chi-square (کای دو) و Cross Tab بهره برده شده است.
  یافته ها
  نرخ پاسخ گویی پزشکان مورد مطالعه 97% بوده است که در این میان با توجه به اینکه افراد مورد مطالعه می توانستند بیش از یک گزینه را در هر سوال انتخاب کنند، 45/6% از آن ها رویکرد ایجاد و اعمال قوانین و مقررات کنترل قیمت بر شرکت های دارویی، 41/5% از پزشکان مورد مطالعه اعمال یارانه ها، 20/4% آغاز به کار واحدهای تولید داروی دولتی و 10% از آن ها سایر رویکردهای متفاوت از رویکردهای پیشنهادی را به عنوان بهترین رویکرد دولت در کاهش هزینه داروهای نسخه ای برشمرده اند. در ضمن میان متخصص یا عمومی بودن پزشکان مورد مطالعه با انتخاب هر یک از رویکردها هیچ ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در همه مطالعات نقش دولت در ترویج روش های کاهش هزینه داروهای نسخه ای و در کل کنترل هزینه های نظام بهداشت و درمان و هزینه های تحمیلی به بیماران غیرقابل انکار بوده است و بر مبنای این مطالعه و چندین مطالعه مشابه، بهترین رویکرد دولت می تواند از طریق ایجاد و اعمال قوانین و مقررات کنترل قیمت بر شرکت های دارویی و سایر اجزاء نظام بهداشت و درمان باشد، همچنین دولت می تواند نقش به سزایی در پرورش پزشکان هزینه نگر و سایر دست اندرکاران نظام سلامت داشته باشد. درنهایت دولت نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه داروهای نسخه ای و قابل استطاعت نمودن بهره گیری از خدمات بهداشتی درمانی بر عهده دارد.
  کلیدواژگان: هزینه های سلامت، داروهای نسخه ای، برنامه های دولت، تجزیه وتحلیل هزینه
 • فریبا فرهادی بیرگانی، داریوش فاتحی * صفحات 87-99
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از کامپیوتر در پردازش تصویر برای حل کاستی های تصاویر پزشکی به سرعت در حال افزایش است. در پردازش تصویر ویژگی های تصویر آنالیز می شوند. ویژگی های تصویر معرف خود تصویر و شامل اطلاعات تصویر می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین ویژگی های تصاویر سی تی اسکن و ام آر آی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از اطلاعات 1458 تصویر سی تی و ام آر 6 بیمار (3 زن و 3 مرد) مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز استفاده شد. بعد از جمع آوری تصاویر، پیش پردازش و استخراج ویژگی تصاویر انجام شد. سپس ویژگی های تصاویر استخراج شده آنالیز و همبستگی بین آن ها اندازه گیری شد. در مطالعه حاضر همبستگی از نوع توصیفی بود و به دلیل کمی بودن مشاهدات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  بین بیشتر ویژگی های استخراج شده از تصاویر سی تی و ام آر (از نوع T1) یک رابطه معنی دار وجود داشت (0/05>P). همبستگی بین ویژگی های تصاویر سی تی و ام آر (از نوع T1) بیشتر از همبستگی بین ویژگی های تصاویر سی تی اسکن و ام آر (از نوع T2) بود. همچنین این همبستگی بیشتر از همبستگی بین تصاویر ام آر (از نوع T1) و ام آر (از نوع T2) بود. حداکثر ضریب همبستگی (0/93) مربوط به ویژگی های بافت و حداقل آن (0/004) مربوط به ویژگی های مورفولوژیکی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های تصاویر سی تی اسکن و ام آر آی وجود دارد که می توان در مواردی مانند طبقه بندی و قطعه بندی از الگوریتم های مشابه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استخراج ویژگی، سی تی اسکن، ام آر آی، ضریب همبستگی
 • آزاده مصری پور*، ولی الله حاج هاشمی، فرحناز شفیعی صفحات 100-108
  زمینه و هدف
  پروژسترون یکی از هورمون های تولیدمثلی جنس ماده می باشد. افزایش سطوح پروژسترون طی سیکل قاعدگی یا مصرف پروژسترون صناعی در قرص های ضدبارداری خوراکی در برخی زنان منجر به افسردگی می شود. گیرنده های سیگما به عنوان اهداف جدیدی در دارودرمانی افسردگی مورد توجه قرار گرفته اند. پروژسترون غیر از اثرات هورمونی یک نورو استروئید است و آنتاگونیست گیرنده های سیگما می باشد؛ لذا در این تحقیق هدف بررسی اثر مصرف توام پروژسترون با داروهای آگونیست سیگما، دکسترومتورفان یا پنتازوسین، بر آزمون افسردگی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع بنیادی- کاربردی می باشد. آزمایشات بر موش های سوری ماده 30-25 گرم صورت گرفت. از آزمون شنای اجباری جهت بررسی افسردگی استفاده شد. پروژسترون (10 میلی گرم بر کیلوگرم)، به همراه دکسترومتورفان (30 میلی گرم بر کیلوگرم) یا پنتازوسین (2/5 میلی گرم بر کیلوگرم) روز اول و 0/5 ساعت قبل از آزمایش در روز دوم تجویز شدند. داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA با تست تکمیلی Tukey مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  پروژسترون منجر به افزایش زمان بی حرکتی (بیش از 3 دقیقه) در موش ها شد که معیاری از افسردگی حیوان می باشد (0/05P<). بی حرکتی حیوانات به دنبال مصرف دکسترومتورفان (13±100 ثانیه) (0/001P<) و پنتازوسین (6/9±124 ثانیه) کاهش یافت (0/01P<)، این تغییرات در راستای داروی ضدافسردگی شاهد فلووکسامین بودند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که افسردگی ایجاد شده با پروژسترون توسط آگونیست های سیگما برطرف شد؛ لذا گیرنده های سیگما مسئول افسردگی ایجاد شده با دوزهای بالای پروژسترون می باشد؛ بنابراین این آگونیست ها را می توان در دارودرمانی پروژسترون با دوز بالا به عنوان ضدافسردگی موثر مدنظر داشت.
  کلیدواژگان: افسردگی، گیرنده سیگما، پروژسترون، تست شنای اجباری
 • اکرم سرمدی، محمد امین طباطبایی فر، فاطمه طباطبایی، آزاده قلی زاده، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 109-118
  زمینه و هدف
  دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیک در بدن است که با افزایش سطح قند خون همراه است. دیابت به سه گروه نوع یک (T1D)، نوع دو (T2D) و تک ژنی تقسیم می شود. دیابت بارز شده در بلوغ جوانان (MODY) نوعی دیابت تک ژنی می باشد که معمولا با T1D یا T2D اشتباه گرفته می شود. هدف از این مطالعه، تشخیص MODY از طریق مارکرهای غیر ژنتیکی و تعیین فراوانی آن در جمعیت استان اصفهان است که این امر علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، در پیش آگهی و ارائه ی درمان مناسب، اهمیت دارد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، 2085 بیمار دیابتی با طول دوره ی بیماری 6-2 سال، مورد بررسی قرار گرفتند و پس از بررسی علائم بالینی، در 57 فرد دارای علائم MODY، سه مارکر C-peptide، آنتی گد 65 و آنتی انسولین (II) با روش الایزا اندازه گیری و با افراد سالم، بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو تایید شده، مقایسه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از میان 2085 بیمار دیابتی، در 500 نفر آن ها سن بروز بیماری کمتر از 25 سال بود که از میان آن ها، 57 بیمار مشکوک به MODY بودند و پس از بررسی سه مارکر بیوشیمیایی ذکر شده، 41 بیمار برای آنتی گد 65 و آنتی انسولین (II)، منفی و دارای سطح قابل تشخیص c-peptide بودند و تفاوت سطوح این سه مارکر در گروه مشکوک به MODY دارای تفاوت معنی دار (001/0 برای آنتی گد 65، 017/0 برای آنتی انسولین 2 و 009/0 برای C-peptide) بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از بیومارکرهای غیر ژنتیکی اختصاصی، برای تشخیص MODY بسیار ارزشمند است و می توانند همراه با سایر ویژگی های بالینی، برای غربالگری طیف وسیعی از بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرند. درنهایت، فقط افراد مشکوک برای انجام تست های ژنتیکی، انتخاب می شوند.
  کلیدواژگان: MODY، آنتی گد 65، آنتی انسولین (II)، C، peptide
|
 • Marziyeh Tavalaee *, Leila Azadi, Mohammad Hossein Nasr- Esfahani Pages 1-12
  Background And Aims
  Sperm postacrosomal WW binding protein (PAWP) was expressed during spermiogenesis and recently introduced as one of sperm factors involved in oocyte activation. Therefore, the aim of this study was to compare sperm PAWP and chromatin status between individuals with normal (normozospermia) and abnormal (ab-normozoospermia) sperm parameters.
  Results
  Significant differences were observed in sperm parameters such as sperm concentration, motility, morphology between men with normozospermia and ab-normozoospermia. Mean percentage of sperm PAWP was significantly lower in ab-normozoospermic men compared to normozospermic men. In addition, mean percentage of spermatozoa with DNA damage and protamine deficiency were significantly higher in ab-normozoospermic men compared to normozospermic men. In addition, significant associations were observed between percentages of sperm PAWP with sperm parameters.
  Conclusion
  The results of the current study show that in men with ab-normozoospermia, sperm functional tests such as DNA damage, protamine deficiency, and also percentage of sperm factor (PAWP) related to oocyte activation were in range of abnormality. Therefore, assessment of these tests can be efficient in the decision of treatment in infertile men.
  Keywords: PAWP, DNA damage, Protamine deficiency, Sperm parameters, Male infertility
 • Mahin Khosravianfar, Khosro Jalali Dehkordi, Gholamreza Sharifi, Ali Jalali Dehkordi Pages 13-23
  Background And Aims
  The irisin hormone is a type of myocynia that is secreted immediately after physical activity in the skeletal muscle and flows in blood circulation. The aim of the current study was to compare the effect of a period of resistive, aerobic, and combined exercises on serum irisin, C-reactive protein (CRP) and insulin resistance of obese women.
  Methods
  In this semi experimental study, 36 obese women with the average (age: 33.27±6.82 years, weight: 76.11±9.73 kg, height: 156.18±5.21 cm and fat percentage 38.61±3.48) were selected by purposive and convenience sampling, and were divided into three groups of resistive (n=12), aerobic (n=12) and concurrent (n=12) exercises. First, weight, height, BMI, WHR, Vo2max and fat percentage were measured, and the blood sample was taken from participants. Then, resistance, aerobic and concurrent exercise programs were performed for 8 weeks. Resistance program with weight, 75% of one maximum repetition, aerobic exercise program, 75% of maximum heart rate and concurrent exercise program, a combined of aerobic and resistance groups, were implemented. 24 hours before and after eight weeks of exercise, blood sample of irisin, CRP, anthropometric indices were measured. To study the changes from pre-test to post-test, correlated t-test in each groups and for inter-group comparison, the one-way variance analysis test were used. In the case of observing significant results, the Bonferroni post hoc test was used. The significance level was considered as P≤0.05.
  Results
  The results showed that performing eight weeks of aerobic and concurrent exercise programs caused increasing serum irisin and reducing CRP in all three groups. Increasing irisin in resistance group was not significant (P≥0.05). Also, no significant difference was observed for irisin and CRP among the three groups (P≥0.05).
  Conclusion
  Overall, findings showed that physical activity includes arobic exersise with
  55-75% maximum heart rate and intensity 55-75% of 1RM is probAbly a stimulator for irisin secretion. Sport activity caused reducing CRP through secretion of myokines such as irisin. This result is an indicator for the role of anti-inflammatory of irisin.
  Keywords: Arobiec, Resistance, Concurrent, Irisin, CRP, Obesity women
 • Najme Karbor, Ebrahim Hosseini Seyed *, Gholam Hossein Ranjbar Omrani Pages 24-34
  Background And Aims
  Homocysteine is an amino acid sulfur-containing that its amount under androgenic hormones effect changed. With regard to homocysteine effect on the growth of bone tissue, the study aimed to investigate the prenatal and neonatal effects of testosterone on serum homocysteine and growth of Femur & Humerus bones length and diameter of rats’ born were performed.
  Methods
  The experimental study on 256 born of 40 male and female rats divided into 4 groups: control (no treatment), sham (treatment with drugs), experimental perinatal and neonatal by dosing 600 μg/kg in pregnancy and lactation periods under treatment testosterone were done. Then the different groups of both males and females’ born in the days 7,14,21 and maturation of testosterone levels, homocysteine, and length and diameter of Femur & Humerus bones were evaluated and the results obtained using SPSS-20 software and t-test, ANOVA were analyzed and the significant differences of data at P
  Results
  The results of data analysis showed that the significant increase in rats’ born treated with testosterone, serum levels of homocysteine and testosterone at P
  Conclusion
  The results showed that injection of testosterone during pregnancy and lactation increases testosterone levels and homocysteine and reduce the Femur & Humerus bones length and diameter.
  Keywords: Testosterone, Homocysteine, Femur, Humerus, Perinatal, Neonatal
 • Pegah Rahmani *, Vahid Zolaktaf, Amirhossein Barati Pages 35-50
  Background And Aims
  The aim of the present study was to investigate the effect of ten-week exercises rehabilitation in stable and unstable surfaces on balance and muscles strength of the lower extremity in women with multiple sclerosis.
  Methods
  In this quasi-experimental study, thirty patients were divided randomly into two exercise groups. Training program for groups was carried out in ten weeks, three times per week and each session one hour. Muscles strength was measured with a hand-held dynamometer. One-legged standing and timed get up and go tests were used to assess static and dynamic balance, respectively. The data were analyzed using analysis of ANOVA with repeated measures and independent and dependent t-test.
  Results
  The results showed that there was a significant increase for all diameters of measuring in both exercise groups. Exercise group in unstable surface showed significantly larger improvement in muscles strength and static and dynamic balance compered to exercise group in stable surface.
  Conclusion
  Generally, it can be stated that exercise in stable and unstable surfaces will result in considerable improvements in muscles strength and balance in patients with multiple sclerosis. Thus, the respective specialists can use these exercise as a complementary treatment along with the drug therapy for patients with multiple sclerosis.
  Keywords: Multiple sclerosis, Single leg stance, Get up, go, Stable, unstable surfaces
 • Elham Yektadoost, Mojtaba Falahati, Soyar Sari, Farnoosh Attar * Pages 51-58
  Background And Aims
  Silica oxide nanoparticles (SiO2-NPs) have attracted a great interest in biotechnology and medicinal fields. It has been documented SiO2-NPs can induce cytotoxicity in normal cells. However, until now, the cytotoxicity of SiO2-NPs against nervous system cells did not examine.
  Methods
  In this in vitro study, the activities of caspase-8 and 6 were analyzed in the PC12 cells treated with different concentrations of silica oxide nanoparticles, and was assessed by Elisa plate reader. Data were analyzed using SPSS software, and by One-way ANOVA and Student t-test.
  Results
  The results showed that the caspase-8 and 6 activities increased in a concentration dependent manner. Indeed, the activity of caspase-8 and 6 was induced after exposure to 1-100 µM of SiO2-NPs. However, the SiO2-NPs showed only slight toxicity in the concentration of 0.1 µM (P
  Conclusion
  A mitochondrial-dependent pathway activated by caspase-8 and 6 mediated by SiO2-NPs may be involved in apoptosis induced by NPs, and therefore, cell cytotoxicity plays a role in PC12 cells.
  Keywords: Silica nanoparticles, Cytotoxicity, Apoptosis, Caspase
 • Shahram Nazari, Aziz Kamran, Zahra Jeddi, Khaledeh Naseri, Zahra Javanmardi, Tayebe Sadeghi, Seyyed Mohseni, Masomeh Rahmatinya, Soudabeh Alizadeh Matboo * Pages 59-77
  Background And Aims
  Electrocoagulation is an electrochemical method for the treatment of water and waste water. Water disinfection by electrochemical methods has been increasingly carried out recently. The aim of this applied research is to investigate the removal of E. coli and S. aureus bacteria from drinking water by using Electrocoagulation (EC) - Electroflotation (EF) with Stainless Steel - Graphite felt electrodes parallel with the monopole mode.
  Methods
  An experimental study was conducted in a batch system. In this study, the contaminated water samples were prepared by adding104, 105 and 106 CFU/ml E. coli and S. aureus. Independent variables Including: different concentrations of E.coli and S. aureus bacteria (104, 105 and 106 CFU/ml), reaction time (5, 10, 15 and 20 min), initial pH (7, 8 and 9), electrode gap (1, 2 and 3 cm), current density (0.83, 1.67 and 3.3 mA/cm2) to determine the optimum conditions were investigated. One-way ANOVA was used to analyze the results.
  Results
  The results show that in the optimum conditions with increasing the pH from 7 to 9 removal efficiency of bacterial strains of E.coli and S. aureus were decreased significantly from 100% to 80% and 100% to 83%, respectively. In initial concentration of 105 CFU/ml, optimum conditions were obtained for current density, reaction time and electrodes gap; 3.3 mA/cm2, 20 min and 2 cm, respectively.
  Conclusion
  According to the results, E.coli and S. aureus removal efficiency in optimum conditions was obtained, 100%. Thus, the EC/EF process can be used for removal of pathogenic bacteria from drinking water.
  Keywords: Electrocoagulation, Electrootation, E. coli, S. aureus, Disinfection
 • Ali Akbari Sari, Negar Yousef Zadeh * Pages 78-86
  Background And Aims
  Interference in the different components of the drug sector can cause different and unpredictable effects in other parts of the health system. This study aimed to evaluate the attitude of physicians and specialists towards the best approach of government in reducing the cost of prescription drugs.
  Methods
  This cross-sectional, questionnaire-based, observational study was conducted by the following the Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology (STROBE) guidelines among 360 general practitioners and specialists of the city of Tehran in 2015-2016. The descriptive statistics used in order to define the best approach of government in reducing the cost of prescription drugs, and Chi-square and Cross Tab has used for evaluating the relationship between the attitudes of the physicians and specialists with choosing each one of the approaches.
  Results
  The response rate of the participants in the study was about 97%. By considering the fact that the participants were allowed to choose more than one option in answering the questions, attitudes of surveyed physicians about the best approach of government in reducing the cost of prescription drugs is as follows, respectively: 45.6% of them have chosen the approach of creation and enforcement of price controls on pharmaceutical companies, 41.5% of them provide subsidies such as tax benefits and other concessions to pharmaceutical companies, 20.4% starting Government drug manufacturing units, and 10% of them have selected some other approaches, different from proposed approaches, according to the questionnaire. It is noteworthy that there was no significant relationship between being a general practitioner or specialist and choosing each one of the approaches.
  Conclusion
  In most of the studies, role of the government in promoting the Cost Containment Strategies for prescription drugs and controlling the costs in health care system and managing the imposed costs on patients is undeniable. According to this study and most of the current studies, the best approach of government in reducing the cost of prescription drugs is the creation and enforcement of price controls on pharmaceutical companies. In addition, the government has a dominant role to play in upbringing and cultivating a new generation of cost-conscious physicians and medical staff. Ultimately, government can make a remarkable contribution to reduce the cost of prescription drugs and making healthcare affordable.
  Keywords: Health expenditures, Prescription drugs, Government programs, Cost analysis
 • Fariba Farhadi Birgani, Daryoush Fatehi * Pages 87-99
  Background And Aims
  Nowadays applying computer in image processing is rapidly increasing to resolve shortcomings of medical images. Image features modify its image contained image information. The aim of the present study was to find correlation between CT-scan and MRI image's features.
  Methods
  In this descriptive study, it was used 1458 CT and MRI images of 6 patients (3 females and 3 males) referred to Golestan Hospital in Ahwaz, Iran. After collecting image, pre-processing and feature extract were performed. Then, the image's features were analyzed and correlation coefficients were calculated using Pearson correlation.
  Results
  There was significant relation between most of the extracted features of the CT-scan and the MR (T1-weighted) images (P
  Conclusion
  The results of this study revealed that there is a significant relationship between extracted features of CT-scan and MRI images, which leads to use a similar algorithm for classification and segmentation studies.
  Keywords: Feature extraction, CT, scan, MRI, Correlation coefficient
 • Azadeh Mesripour *, Valiollah Hajhashemi, Farahnaz Shafiei Pages 100-108
  Background And Aims
  Progesterone is a female reproductive hormone. Increasing progesterone levels during menstruation or taking synthetic progesterone in oral contraceptives causes some depression in some women. Sigma receptors are considered as new targets in depression medication. Progesterone other than hormonal effects is a neuro-steroid and is an antagonist to sigma receptors. So, the aim of the current study was to investigate the effect of co-concomitant use of progesterone with sigma agonist drugs, dextromethorphan or pentazocine on depression test.
  Methods
  This research is a basic- applied study. Experiments were performed on female mice weighing 25-30 g. The forced swimming test was used to investigate depression. Progesterone 10 mg/kg along with dextromethorphan HBr 30 mg/kg, or pentazocine 2.5 mg/kg were administered on the first day and 30 min before the FST on the second day. Data were analyzed using One-way ANOVA and Tukey tests.
  Results
  Progesterone led to an increase in the immobility time (over 3 minutes) in mice, which is a criterion for animal depression (P
  Conclusion
  Since depression caused by progesterone is resolved by Sigma agonists, Sigma receptors are responsible for depression caused by high doses of progesterone. So, these agonists can be considered as an effective antidepressant in progesterone medications with high dose.
  Keywords: Depression, Sigma receptor, Progesterone, Forced swim test
 • Akram Sarmadi, Mohammad Amin Tabatabiefar, Fatemeh Tabatabaei, Azadeh Gholizadeh, Morteza Hashemzade Chaleshtori * Pages 109-118
  Background And Aims
  Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders in the body, accompanied with increasing blood sugar levels. Diabetes is classified into 3 groups: Type 1 (T1DM), Type 2 (T2DM) and monogenic diabetes. Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is a monogenic diabetes that is frequently mistaken for T1D or T2D. The aim of this study was to diagnose MODY using non-genetic biomarkers and determine its frequency in the population of Isfahan province. This, in addition to saving time and cost, is important for prognosis and appropriate treatment.
  Methods
  In this analytical descriptive study 2085 diabetic patients with a 2-6 years of disease were examined and after assessing the clinical symptoms, in 57 cases with clinical symptoms for MODY, three markers (C-peptide, anti-GAD65 and anti-insulin (II)) were measured by ELISA method and compared with healthy cases and confirmed T1D and T2D patients.
  Results
  In this analytical descriptive study, among 2085 diabetic patients, in 500 cases of them, the incidence of the disease was before the age of 25 years of old and after measuring 3 mentioned biochemical markers, 41 cases were negative for anti-GAD65 and anti-Insulin and had detectable C-peptide level and the differences in the levels of these three markers in suspected MODY group were meaningful (P
  Conclusion
  The use of proprietary non-genetic biomarkers is very valuable for MODY detection and could be used alongside other clinical features to screen a large number of patients with diabetes. Ultimately, only suspect cases must be selected for genetic tests.
  Keywords: MODY, Anti, GAD65, Anti Insulin (II), C, peptide