فهرست مطالب

راهبرد اقتصادی - پیاپی 14 (پاییز 1394)

فصلنامه راهبرد اقتصادی
پیاپی 14 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/08/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داریوش حسنوند*، یونس نادمی صفحه 7
  رشد اقتصادی یکی از جذاب ترین موضوعات علم اقتصاد است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله از میان بسیاری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ساختار سنی جمعیت بررسی شده است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله، بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. برای انجام دادن این تحقیق، از رویکرد سری زمانی ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثبات می کند نسبت وابستگی جمعیت که نشان دهنده وضعیت ساختار جمعیت است، تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج تحقیق اثبات می کند که متغیرهای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند. در نهایت، عوامل غیرقابل مشاهده برآوردشده به مثابه شاخصی از تکنولوژی و سایر متغیرهای نهادی موثر بر رشد اقتصادی، نشان از هم حرکتی با رشد اقتصادی دارند که این امر نشان دهنده اهمیت متغیرهای نهادی در رشد اقتصادی کشور است.
  کلیدواژگان: ساختار سنی، رشد اقتصادی، رویکرد سری زمانی ساختاری، ایران
 • حسین میثمی* صفحه 33
  امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی «هدف گذاری تورمی» حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود.
  کلیدواژگان: هدف گذاری تورمی، سیاست پولی، بانکداری مرکزی اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقه امامیه
 • حسن حیدری*، آرش رفاح کهریز صفحه 67
  دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تاثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تاثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تامل برانگیز این است که ضریب تاثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تاثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است.
  کلیدواژگان: اثرات غیر خطی، اندازه دولت، مدل تغییر رژیم مارکف گارچ، درآمد دولت، ایران
 • محمد مولایی *، الهام تاجعلی صفحه 97
  قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علی بین متغیر های موثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تاثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیت دو طرفه و متاثری از یکدیگر هستند.
  کلیدواژگان: مخارج نظامی، مخارج غیرنظامی، رشد اقتصادی ایران، مدل سولوی تعمیم یافته، آزمون علیت تودا و یاماموتو
 • محمد مهدی مظاهری، مجید کافی * صفحه 125
  یکی از ضروریات بحث در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در این الگوست. این بررسی نه تنها به مثابه بخشی از محتوای مفروض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی لزوم توسعه فرهنگی کشور و راهکارهای آن، بلکه پیش و بیش از آن به مثابه مقدمه ای نظری و چارچوب ادراکی برای تصور، تفهم و تدوین این الگو به شمار می آید. در مقاله حاضر نویسندگان به این ضرورت پژوهشی از منظر بررسی پیوند پیشرفت و فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ داده اند. برای انجام دادن این مهم،در این مقاله در ابتدا به تشریح تعامل دو جانبه پویای پیشرفت و فرهنگ پرداخته شده است و پس از آن اهمیت و جایگاه فرهنگ در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می شود. به باور نویسندگان نادیده گرفتن وابستگی متقابل پیچیده بین فرهنگ و پیشرفت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب عدم جامعیت، یکسونگری، عدم واقع بینی و ناکارآمدی این الگو خواهد شد. در بخش پایانی مقاله نیز الگوی پیشرفت فرهنگ بنیاد به مثابه چارچوب مفهومی پیشنهادی نگارندگان برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی پیشرفت فرهنگ بنیاد، فرهنگ، پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعامل دو جانبه پویا
 • ناصرعلی یدالله زاده طبری، فاطمه نظری * صفحه 149
  با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1359 است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده(ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: مصرف نفت، مصرف گاز طبیعی، مصرف زغال سنگ، روش ARDL
 • طاهر پریزادی، احمد زنگانه، سپیده صالحی* صفحه 173
  گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و از هم گسیخته، موجب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های مختلف شهر و توسعه اقتصادی-اجتماعی نابرابر در آن ها شده است. گستره های فقر، بخش جداناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را تشکیل داده اند که به دلیل تبعات سوء آن، جلوگیری از گسترش این پدیده، شناخت دقیق پهنه های ناتوان شهرها و مناطق، مورد توجه جوامع جهانی و محلی قرار گرفته است. منطقه هفت شهر تهران از جمله مناطقی است که فضای محلات آن نمود عدم تعادل کالبدی- فضایی و وجود گستره های فضایی فقر در آن است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی محلات دارای فقر شهری به لحاظ ابعاد مختلف فقر شهری (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی) و ارائه برنامه راهبردی به منظور توسعه محلات هدف در منطقه هفت شهر تهران است. با توجه به ماهیت مسئله، روش انجام دادن این پژوهش، تحلیلی-کاربردی است که به منظور دستیابی به این هدف، داده های کمی به دست آمده از منابع مختلف، تبدیل به شاخص شده است و از 50 شاخص در قالب 5 بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب اولویت، استفاده شد. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، به منظور شناسایی محلات دارای فقر شهری، از بلوک آماری سال1390 و نقشه کاربری اراضی منطقه 7 در محیط نرم افزار ArcGIS ، SPSS و EXCEL، وزن دهی شاخص ها بر اساس نظر اساتید و در راستای سطح بندی (رتبه بندی) گستره های شناسایی شده از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محلات خواجه نظام غربی و خواجه نظام شرقی به منزله محلات مسئله دار (دارای فقر شهری) انتخاب و با توجه به شرایط دو محله به ارائه راهبرد و سیاست های توسعه ای با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط )آیدا(، به تولید پروژه های راهبردی در محلات هدف پرداخته شده است و از دیگر نتایج، این است که بعد اجتماعی و بعد فرهنگی محلات هدف نسبت به سایر ابعاد در شرایط نامساعدتری قرار دارند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه محلات، تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (AIDA)، فقر شهری، منطقه 7 شهر تهران
|
 • Darioush Hasanvand *, Younes Nademi Page 7
  Economic growth is one of the most fascinating subjects in economics that has attracted the attention of economists all across the world. One of the main important factors of economic growth is age structure. Therefore, the present paper aims to study the impact of age structure on economic growth in Iran during 1975 and 2012. For this purpose, the structural time series approach was used in the study. Findings indicate that the population dependency ratio has a significant and negative impact on economic growth while the growth of gross fixed capital formation and life expectancy have a significant and positive impact on economic growth. Finally, the estimated unobserved factors as the index of technology and other institutional variables that affect economic growth change with economic growth. This indicates the importance of institutional variables on the formation of economic growth in Iran
  Keywords: Age Structure, Economic Growth, Structural Time Series Approach, Iran
 • Hossein Meysamy * Page 33
  The theory and experience of monetary policy is moving towards inflation targeting as most of the central banks are employing this pattern of policy decision. Considering the significance of using this pattern by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in future, the present paper tries to analyze such a monetary policy framework and discuss it from the Islamic viewpoint. The main question of this research is “Is it possible to use the new model of inflation targeting within the framework of Islamic jurisprudence and the interest-free banking operation?”. Findings, obtained through the analytical-descriptive method and jurisprudence analyses, demonstrate that inflation targeting aims to control inflation which is not only prohibited in Islam but also Islamic sources can be used to approve it. Therefore, inflation targeting for monetary policy is compatible with Islamic jurisprudence and interest-free banking operation. Notwithstanding, the use of such a pattern is conditioned on the admission of pre-conditions such as the legitimacy of the money market and the governance of market rates in an Islamic framework. Also, many of the tools and executive methods used in the conventional central banking for inflation targeting have been developed based on interest loan contract, which is incompatible with Islam.
  Keywords: inflation targeting, monetary policy, Islamic central banking, interest-free banking operation, Imamiyah jurisprudence
 • Arash Refah Kahriz, Hassan Heydari * Page 67
  Government intervention in the economy and its size has always been one of the most important topics in the field of economy which has always been attracted the attention of policymakers and government planners as well as economic actors. In the literature, government size applied to analyze the government role in the economy. Since the governments with respect to its resources, tries to improve the quality of life and economic and social development of society, this study investigates impact of government revenues including oil revenues, tax revenues and other revenues as the most important part of government revenues on government size in Iran, using the quarterly data over the period 1990:2- 2015:1 by applying Markov Regime Switching Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity model. The result suggests that an optimal model consists of two regimes, and each three variables including, oil revenues, tax revenues and other revenues have positive impacts on government size in both regimes zero and one. Moreover, the influence of other revenues was obtained more than the effect, of tax and oil revenues on the government size. The impact of government revenues on the government size in regime one (bigger government regime) is more than of regime zero. However, The sustainability of the regime zero is greater than the regime one.
  Keywords: Iran, Government Revenue, Government Size, Nonlinear Effects, Markov Regime Switching GARCH Model
 • Elham Tajali, Mohammad Molaei * Page 97
  Iran’s location in a strategic and turbulent region in one hand and its high share of military expenditures in the government budget on the other hand make it necessary to study the impact of military expenditures on the Iranian economic growth. This paper uses an augmented Solow model during 1959 and 2013 as well as the Granger causality test through vector autoregressive model (VAR) and Toda and Yamato as its methodology to study the causality relation between the variables which impact economic growth in Iran. The findings demonstrate that the military expenditures has a negative and significant impact on the Iranian economic growth. Also, there is a one-way causality relation between the military and non-military expenditures and oil revenues in a manner that petrodollars are spent for military and non-military expenditures. Therefore, it could be concluded that with an increase in oil revenues, the military and non-military expenditures of Iran rise as well. Also, the causality relation between oil revenues and economic growth in Iran is two-ways.
  Keywords: Augmented Solow Model, Military Expenditure, Non-Military Expenditure, Toda, Yamamoto Causality Test
 • Mohammad Mehdi Mazaheri, Majid Kafi * Page 125
  One of the basic requirements of the Islamic-Iranian model of progress is the role of culture. This study is considered not only as part of the hypothetical content of Islamic-Iranian model of progress i.e. the necessity of the country’s cultural development and its mechanism, but also it presents a theoretical introduction and conceptual framework for thought, understanding and development of this pattern. In this paper, researchers investigate the link between progress and culture within the framework of Islamic-Iranian model of progress. To this end, the present paper studies the bilateral dynamic interaction between progress and culture as well as the importance of culture within the framework of Islamic-Iranian model of progress. This study believes that ignoring the complex interdependence between culture and progress in the codification of the Islamic-Iranian model of progress results in a non-inclusiveness, bias, lack of objectivity and ineffectiveness of the model. Ultimately, the present paper proposes a culture-based pattern of development as a conceptual framework for Islamic-Iranian model of progress
  Keywords: culture, development, Islamic-Iranian model of progress, culture based model of progress, bilateral dynamic interaction
 • Nasser Ali Yadollahzadeh Tabari, Fatemeh Nazari * Page 149
  In recent decades, given the relative abundance of energy resources as well as lower prices of energy in Iran (compared to global levels), the consumption of energy has increased in the production and non-production sectors. Therefore, it seems that the impact of the use of energy on the economic growth of Iran is of considerable importance. The present paper aims to investigate the role of oil, natural gas and coal consumption as well as labor and capital in the economic growth of Iran during 1980 and 2002. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used to test cointegration between the variables. Findings demonstrate a long-term equilibrium relationship between the GDP and the explanatory variables specified in the research model. It is therefore concluded that the consumption of natural gas, coal and capital have a positive and significant effect on economic growth while the consumption of oil has a positive but insignificant effect. Also, the labor force has a negative and significant impact on economic growth.
  Keywords: Oil consumption, Natural gas consumption, Coal consumption, ARDL model
 • Taher Parizadi, Ahmad Zanganeh, Sepideh Salehi * Page 173
  Non-fragmented urban development which is inconsistent with spatial structures of cities is created due to the unreasonable concentration of facilities and services as well as unequal socio-economic development in various parts of the city. The extent of poverty is now an integral part of urban communities which has an adverse consequence on the delivery of municipal services and the development of communities. Tehran’s 7th District neighborhoods are suffering from spatial-structural imbalance leading to spatial poverty. The present research aims to identify neighborhoods with urban poverty in various (structural, economic, social, cultural and managerial) aspects and propose a strategic plan for their development. Due to the nature of the problem, the methodology of the study is functional analysis of 50 indicators divided into five dimensions of social, cultural, economic, physical and managerial in order of priority. Due to difference in the quality of data, this study identified neighborhoods with urban poverty, using 2011 statistical data and land use map of 7th District. The data were then analyzed in ArcGIS, SPSS and EXCEL. The Topsis model was used to weigh the indices. The West and East Khajehnezam neighborhoods with urban poverty were selected. Development policies and strategies were proposed for these two neighborhoods and strategic projects defined using the analysis of interconnected decision areas (AIDA). Findings indicate that the social and cultural aspects of the neighborhoods are in poorer conditions.
  Keywords: Strategic planning_Community development_Analysis of interconnected decision areas_Urban poverty_District 7 of Tehran