فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 92، تابستان 1397)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 92، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد بابایی، زهرا طوطیان *، حسن مروتی، بهادر شجاعی، سیمین فاضلی پور صفحات 81-91
  سابقه و هدف
  استفاده از استروئید های آنابولیک-آندروژنیک در بین ورزشکاران بسیار گسترده است و داروهای آنابولیک، به ویژه دیانابول، به عنوان داروی نیروزا برای رشد و تقویت عضلات در جوانان استفاده می شوند؛ ولی با این حال درباره عوارض این دارو روی دستگاه تولید مثل اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از دیانابول بر دستگاه تناسلی نر انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 72 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به صورت تصادفی به یک گروه کنترل و هفت گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی اول، پنجم، ششم و هفتم ویتامین E را به میزان IU/kgBW 100 دریافت کردند. گروه های تجربی پنجم، ششم و هفتم چهار ساعت بعد از دریافت ویتامین E به ترتیب داروی دیانابول به میزان 5، 10 و 20 mg/kgBW و گروه های دوم، سوم و چهارم تجربی به ترتیب تنها دیانابول به میزان 5، 10 و 20 mg/kgBW دریافت کردند، روش تجویز در تمامی گروه ها به صورت خوراکی و به مدت 42 روز بود. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی و پارامترهای اسپرم ارزیابی شدند.
  یافته ها
  کاهش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانتی تام (TAC) و افزایش سطح مالون دی آلدئید (MDA) در سرم مشاهده شد که تجویز ویتامین E موجب بهبود آنها شد. همچنین تجویز ویتامین E باعث بهبود در پارامترهای اسپرم و سطح تستوسترون خون شد.
  نتیجه گیری
  اینگونه تداعی می شود که ویتامین E به عنوان یک مهار کننده رادیکال آزاد باعث کاهش آسیب های اکسیداتیو دیانابول است.
  کلیدواژگان: ویتامین E، دیانابول، اسپرم، تستوسترون، موش
 • سپیده علوی مقدم، فائزه فقیهی *، نسیم حیاتی رودباری صفحات 92-103
  سابقه و هدف
  در این مطالعه، تمایز سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و CD34+ مشتق از خون بند ناف انسان، به سلول های شبه عصبی حرکتی، بررسی شد.
  روش بررسی
  سلول های بنیادی خون ساز از خون بند ناف انسان جدا شده و سپس، سلول های CD133+ و CD34+ براساس مارکر، توسط تکنیک جداسازی مغناطیسی MACS تفکیک شدند. بررسی فلوسایتومتری، برای تعیین درصد خلوص سلول های جداشده، انجام گرفت. پس از آن، سلول ها در محیط کشت دارای سرم و حاوی فاکتورهای RA، Shh، BDNF و B27 کشت داده شدند و در انتها بیان پروتئین های عصبی حرکتی AChE، ISL-1، NF-H و Nestin توسط ایمونوسیتوشیمی و فلوسایتومتری بررسی شد.
  یافته ها
  آنالیز فلوسایتومتری مارکر های سطحی نشان دهنده 98درصد سلول های CD133+ و 7/95 درصد سلول های CD34+ جداشده بود. تغییر شکل سلول ها، به صورت ایجاد زوائد آکسون مانند، پس از دوره تمایزی و بیان پروتئین های عصبی حرکتی با ایمونوسیتوشیمی مشاهده شد و نتایج حاصل از فلوسایتومتری پس از دوره تمایزی بیان ) ISL-14/66%)، AChE (3/58%)، NF-H (6/80%)، Nestin (9/84%) را در سلول های CD133+ و همچنین بیان ISL-1(2/63%)، AChE (3/52%)، NF-H (6/78%) و Nestin (1/80%) را در سلول های CD34+ تایید کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و CD34+ خون بند ناف انسان قابلیت تمایز به سلول های شبه عصبی حرکتی را در شرایط آزمایشگاه دارند والبته مطالعات بیشتر جهت بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی حاصل از این تمایز در بدن موجود زنده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خون بند ناف، سلول بنیادی خون ساز، سلول عصبی حرکتی، تمایز
 • نوشین ناهید، نیما بهادر *، نعمت الله رزمی صفحات 104-116
  سابقه و هدف
  دیابت یکی از مهم ترین بیماری های متابولیک در جهان است که به دلیل مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های دخیل می تواند باعث ایجاد زخم در اندام تحتانی و قطع عضو شود. هدف از مطالعه حاضر، استخراج رنگدانه های تولید شده توسط باکتری های محیطی و بررسی اثر آنها بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک دخیل در عفونت زخم پای دیابتیک بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش، باکتری های غالب در ایجاد عفونت زخم پا جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی شدند و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به دنبال آنالیز آماری ارزیابی شد. سپس باکتری های تولید کننده رنگدانه از محیط جداسازی شدند و اثر حلال های مختلف بر روی استخراج پیگمان توسط تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک انجام پذیرفت. در پایان، اثر پیگمان بر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ارزیابی شد و سویه ها توسط آزمون مولکولی شناسایی شدند.
  یافته ها
  بیشترین میزان باکتری جداشده از زخم، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس بودند. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام بیانگر آن است که اثر آنتی بیوتیک ها بر جدایه های گرم مثبت مشابه و برای جدایه های گرم منفی مروپنم و ایمی پنم از حساسیت بیشتری برخوردارند. از میان رنگدانه های استخراج شده، 4 پیگمان دارای خاصیت ضد باکتریایی جزیی بر باکتری های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک بودند که بر اساس تکنیک مولکولی، Brachybacterium sp. IARI-ABL-35،Brachybacterium nesterenkovii strain DSM 9573،Brevundimonas sp. NeomS2D Kocuria sp. YIM 75764 شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس خواص بیولوژیکی رنگدانه های باکتریایی استخراج شده، می توان از آنها درزمینه های مختلف پزشکی و درمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوگرام، پیگمان های باکتریایی، دیابت، عفونت باکتریایی، کروماتوگرافی لایه نازک
 • محسن جعفری *، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سید عماد علوی نیا صفحات 117-123
  سابقه و هدف
  نوتوانی قلبی شاخه ای از طب نوتوانی است که با هدف بهبود عملکرد جسمانی در بیماران مبتلا به آتروسکلروز پس از عمل جراحی انجام می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره نوتوانی قلبی بر سطوح سرمی ApoA1 و ApoB در مردان میانسال مبتلا به سکته قلبی بود.
  روش بررسی
  آزمودنی ها از بین مردان میانسالی (50 تا 60 ساله) انتخاب شدند که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند و به دو گروه 10نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. در گروه تجربی، تمرینات هوازی (تردمیل، دوچرخه کارسنج و کارسنج دستی) به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) با شدت 11 تا 13 براساس مقیاس بورگ تحت کنترل پزشک انجام شدند. قبل و بعد از تمرینات سطوح سرمی ApoA1 و ApoB با روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری در وزن و BMI و نیز سطوح ApoA1 و ApoB و نسبت ApoB به ApoA1 رخ نداد (05/0P). براساس نتایج آزمون تی مستقل، تفاوت تغییرات وزن، BMI و ApoA1 بین دو گروه معنی دار بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  هشت هفته نوتوانی قلبی، از طریق افزایش ApoA1 و کاهش ApoB، می تواند در پیشگیری از خطر سکته مجدد قلبی در مردان میانسال پس از CABG موثر باشد.
  کلیدواژگان: نوتوانی، آپولیپوپروتئین A1، آپولیپوپروتئین B، بایپس عروق کرونری
 • زهرا طرفه، ناصر هرزندی *، مصطفی قادری صفحات 124-129
  سابقه و هدف
  گروه A روتاویروس های انسانی شایع ترین عامل اسهال حاد کودکان در سطح جهان است. روتاویروس ها به طور گسترده ای در آب های محیطی پراکنده اند. هدف از این پژوهش، تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز بود.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 76 نمونه فاضلاب جمع آوری شده از ورودی و خروجی 4 سیستم تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه های کرج و برغان انجام شد. تمامی نمونه ها با روش رسوبی تغلیظ شدند. سپس گروه A روتاویروس های انسانی با استفاده از تکنیک الایزا (ELISA) شناسایی شدند.
  یافته ها
  از مجموع نمونه های مورد پژوهش، در 6 نمونه (89/7%) روتاویروس های انسانی گروه A شناسایی شد که 3 مورد آن (50%) مربوط به ورودی فاضلاب و 3 مورد (50%) مربوط به رودخانه کرج بود. نتایج نشان دادند که بین شیوع روتاویروس و محل نمونه گیری اختلاف معنی داری وجود دارد (039/0=P). همچنین فراوانی نمونه های آلوده به روتاویروس ها در فصل های تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 1 نمونه (66/16%)، 3 نمونه (50%) و 2 نمونه (33/33%) بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش، آلودگی آب های محیطی به گروه A روتاویروس های انسانی را نشان داد. از این رو پایش مداوم سیستم های تصفیه فاضلاب و آب رودخانه ها به منظور شناسایی روتاویروس ها ضروری است.
  کلیدواژگان: گروه A روتاویروس های انسانی، آب های محیطی، تغلیظ رسوبی، الایزا
 • ونوس صادقی *، کیومرث امینی صفحات 130-135
  سابقه و هدف
  سالمونلا یک باکتری گرم منفی، هوازی و بی هوازی اختیاری باسیلی شکل و پاتوژن بالقوه برای انسان و حیوانات است. این باکتری در دستگاه گوارش مهره داران جایگزین شده، بسته به سروتیپ و شرایط و عوامل متعدد میزبانی، بیماری هایی با نشانه های گوناگون و عوارض متفاوت ایجاد می کند. امروزه توسعه مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در این باکتری به عنوان یک معضل اساسی در بهداشت عمومی مطرح است. اینتگرونها می توانند نقش مهمی در ایجاد و گسترش این مقاومت داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی حضور اینتگرون های کلاس 1، 2 و 3 در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جداسازی شده از نمونه های بالینی با روش Multiplex PCR بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 60 جدایه سالمونلا تیفی موریوم از بیمارستان های سطح شهر تهران جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کشت و بیوشیمیایی تایید شدند. آزمون Multiplex-PCR جهت شناسایی ژن های int1، int2 و int3 انجام گرفت.
  یافته ها
  از 60 سویه سالمونلا تیفی موریوم، 85 درصد دارای اینتگرون کلاس 1، 45 درصد دارای اینتگرون کلاس 2 و 70 درصد واجد اینتگرون کلاس 3 بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده فراوانی بالای اینتگرون ها در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جداسازی شده از موارد بالینی بود. از آنجایی که حضور اینتگرون ها به عنوان یک شاخص و نشانه از کسب و گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی است، شناسایی این ژن ها می تواند یک استراتژی مهم در شناسایی و مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، اینتگرون، Multiplex PCR
 • زینب عباسی سنجدری، ایروان مسعودی اصل *، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی صفحات 136-144
  سابقه و هدف
  اعتباربخشی نوعی ابزار ارزیابی بهبود کیفیت و ایمنی بیماران است. هدف از این پژوهش مقایسه ارزیابی سیستم های مدیریت کیفیت بیمارستان های اروپا و بیمارستان های شهر تهران مبتنی بر اعتبار بخشی بود.
  روش بررسی
  پژوهش به صورت مقایسه ای، مقطعی و چندسطحی در 21 بیمارستان شهر تهران که به روش سیستماتیک انتخاب شده بودند و دربین مدیران بهبود کیفیت، بخش ها و بیماران و پرونده های آنها، در فاصله خرداد 1396-1395 انجام شد. در سطح مدیریت بیمارستان، سه سازه ارزیابی کیفیت استخراج و اعتبار سنجی شدند. پرسش نامه شاخص سیستم مدیریت کیفیت به مدیران بهبود کیفیت داده شد. شاخص انطباق با مدیریت کیفیت وشاخص کیفیت عملکرد بالینی از طریق ارزیابی اعتباربخشی بررسی شد. در سطح 70 بخش تحت بررسی، از چک لیست های مرور بالینی و تخصص گرایی و مسئولیت پذیری و طب مبتنی بر راهنمای بالینی و سیاست های ایمنی بیمار مبتنی بر اعتباربخشی استفاده شد. در سطح بیماران، چهار شرایط بالینی از طریق مشاهده و ارزیابی 2025پرونده بررسی شدند و داده ها مقایسه شد.
  یافته ها
  در سطح مدیریت، سه شاخص با یکدیگر ارتباط داشتند. چک لیست های سطح بخش، با یکدیگر ارتباط نداشتند. در هر چهار شرایط بالینی، فقط شاخص مدیریت کیفیت با سه شاخص سطح بخش ارتباط داشت. در اروپا، شاخص های سه سطح با یکدیگر ارتباط داشتند.
  نتیجه گیری
  مقایسه ارزیابی برای مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا نتایج مشابهی را در زمینه بهبود کیفیت در سطح مدیریت نشان داد.
  کلیدواژگان: اعتبار بخشی، سیستم مدیریت کیفیت، بیمارستان، ایران
 • علی حسینایی، فاضل فرنوش، محمد زارع *، علیرضا باهنر صفحات 145-152
  سابقه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش همبستگی، تعداد 381 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسش نامه سبک زندگی لعلی و همکارانش (1391)، پرسش نامه استفاده مفرط از اینترنت و تلفن همراه (COS) جنارو (2007) و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (1986) (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  زیرمقیاس های اجتناب از مواد مخدر، سلامت جسمانی، کنترل وزن و تغذیه و ورزش و تندرستی به ترتیب در پیش بینی سلامت روان نقش معنی داری داشتند و حدود 11 درصد واریانس سلامت روان بر اساس این مولفه های سبک زندگی قابل پیش بینی بود. استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی در پیش بینی سلامت روان نقش معنی دارس داشت و حدود 33 درصد واریانس سلامت روان بر استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی قابل پیش بینی بود. بین سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که طبق یافته های این تحقیق، نوع سبک زندگی و استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی در بهداشت روان دانشجویان موثر است، می توان با آموزش سبک زندگی و استفاده صحیح از فناوری های ارتباطی به ارتقاء سلامت روان اقراد جامعه، به ویژه دانشجویان کمک کرد و این مسیله باید مورد توجه مسئولین دانشگاه ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، استفاده آسیب زا از فناوری های ارتباطی، سلامت روان
 • مریم نعمتی، شهلا محمدزاده زرنکش، ابراهیم ابراهیمی ابیانه * صفحات 153-161
  سابقه و هدف
  اتاق های عمل از پرخطرترین محیط ها به لحاظ امکان وقوع خطاهای انسانی مرتبط با سلامت هستند و کاهش خطا دراین محیط ها یک ضرورت برای بهبود کیفیت مراقبت سلامت است. هدف این مطالعه، تعیین موارد خطا و عوامل تاثیر گذار بر خطاها در اتاق عمل بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی در سال 1395 روی 200 نفر از کارکنان اتاق های عمل بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شهر تهران انجام شد. آنها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و و دیدگاه آنها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته در سه بخش شامل مشخصات دموگرافیک، موارد خطا، و عوامل موثر در بروز خطا در چهار بعد فردی، محیطی، مهارتی و مدیریتی بررسی شد. داده ها با آمار توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  از دیدگاه کارکنان، بیمار را به اشتباه عمل کردن (71% )، و عضوی را به اشتباه عمل کردن (61%)، از موارد خطاهای پر اهمیت بود. پراهمیت ترین عوامل موثر در بروز خطا، در بعد فردی، شرایط جسمی-روانی کارکنان (74%)، در بعد محیطی، تعداد زیاد جراحی (69%)، در بعد مهارتی، ناآشنایی در استفاده از تجهیزات (5/60%)، و در بعد مدیریتی، کم بودن تعداد کارکنان (5/74%) بودند.
  نتیجه گیری
  برقراری ارتباط با بیماران، به کارگیری کارکنان ماهر و سالم از نظر جسمی-روانی، رعایت استاندارد به کارگیری کارکنان از نظر تعداد و تجربه، پرهیز از ازدحام و شلوغی، داشتن تجهیزات سالم و آشنایی با نحوه استفاده از آنها، مدیریت صحیح موارد خطا و برخورد مناسب با خطاکار می تواند میزان خطا در اتاق های عمل را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: خطا در اتاق عمل، عوامل موثردر بروز خطا، کارکنان اتاق عمل
 • فرشته عتابی، رضا محمدی * صفحات 162-169
  سابقه و هدف
  در حال حاضر اندازه گیری مقدار کراتی نین سرم و ادرار معمول ترین روش ارزیابی عملکرد کلیه است. بدین منظور، روش ژافه بیشترین کاربرد را دارد. اختلاف نتایج حاصل از اندازه گیری کراتی نین یک نمونه ممکن است ناشی از کیفیت پایین روش اندازه گیری، کالیبراسیون نامناسب روش و یا استفاده نامناسب آزمایشگاه از روش اندازه گیری باشد. در این مطالعه و براساس آمار EQAP ، عملکرد کیت هایی مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین کاربرد را در آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران داشتند.
  روش بررسی
  برای ارزیابی عملکرد روش های اندازه گیری کراتی نین پنج کیت متداول مورد استفاده در ایران، شامل پارس آزمون، پیشتاز طب، آدیت، من و بیونیک، از نظر عدم دقت، قابلیت های آشکارسازی، خطی بودن و مقایسه نتایج ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از نظر آماری با استفاده از درصد ضریب تغییرات، آزمون t جفت شده و رگرسیون خطی و از نظر بالینی بر اساس خطای کل مجاز بررسی شدند.
  یافته ها
  عدم دقت و قابلیت های آشکارسازی کیت ها قابل قبول بودند، ولی نتایج خطی بودن روش ها در دامنه اندازه گیری ارائه شده توسط تولیدکنندگان را نشان ندادند. به علاوه، در تمامی موارد از نظر آماری و در اکثر موارد از نظر بالینی، اختلاف معنی داری بین نتایج هر کیت با میانگین کل نتایج به عنوان میزان هدف وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه که برای اولین بار در ایران انجام شده است، لازم است روش های ژافه اندازه گیری کراتی نین با روش های آنزیمی جایگزین شوند. به علاوه همسان سازی و استانداردسازی این روش ها در مقایسه با یک روش مرجع لازم است.
  کلیدواژگان: کراتی نین، روش ژافه، ارزیابی روش، بیماری مزمن کلیه
|
 • Mohammad Babaei, Zahra Tootian *, Hassan Morovvati, Bahador Shojaei, Simin Fazelipour Pages 81-91
  Background
  Anabolic steroid drugs, especially dianabol, were used as energy producer drug for growth and enhancement of muscles in athletes. Using of anabolic-androgenic steroids among athletes is extended. However, there are limited information about the adverse effects of mentioned drugs on genital system. This study aimed to evaluation of protective effects of vitamin E against damages caused by dianabol on male genital system.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 72 male mice grouped randomly to one control group and seven experimental groups (n=9). Mice in experimental groups 1, 5, 6 and 7 received vitamin E with dose 100 IU/kgBW. Experimental groups 5, 6 and 7 were administrated dianabol with doses 5, 10 and 20 mg/kgBW after 4 hours of vitamin E reception. Mice in experimental groups 2, 3 and 4 received just dianabol with doses 5, 10 and 20 mg/kgBW. Administration method in all groups was orally by gavage for 42 days. 24 hours after last treatment, blood samples were collected from heart and sperm characteristics were evaluated.
  Results
  Results showed significant decrease in total antioxidant capacity (TAC) and increase in malondialdehyde (MDA) in serum; vitamin E administration remarkably improved above mentioned parameters. Also, vitamin E administration caused improvement in sperm parameters and blood testosterone level.
  Conclusion
  This study showed that vitamin E, as inhibitor of free radical, can decrease oxidative damages caused by dianabol.
  Keywords: Vitamin E Dianabol, Sperm, Testosterone, Mice
 • Sepideh Alavi Moghaddam, Faezeh Faghihi *, Nasim Hayati Roodbari Pages 92-103
  Background
  We were studied on differentiation potential of CD133 and CD34 hematopoietic stem cells into motor neuron like cells.
  Materials And Methods
  CD133 and CD34 HSCs were isolated from human UCB using MACS system. After cell characterization using flow cytometry, the cells were treated with a combination of Retinoic acid, Sonic hedgehog, Brain derived neurotrophic factor, and B27 through a 2- step procedure for two weeks. The expression of MN-specific markers was examined using immunocytochemistry and flow cytometery.
  Results
  Flow cytometery analysis revealed 98% and 95.7% CD133 and CD34 cells, respectively. By the end of the two-week differentiation protocol, CD133 and CD34 cells acquired unipolar MNL morphology with thin and long neurites. The expression of Isl-1, AChE, NF-H and Nestin was detected in 66.4%, 58.3%, 80.6%and 84.9% of CD133 cells and 63.2%, 52.3%, 78.6% and 80.1% of CD34 cells. T
  Conclusion
  Human UCB - CD133 and CD34ᴠ are remarkably potent cell candidates to trans- differentiate into motor neuron-like cells, in vitro.
  Keywords: CD133+, CD34+, Hematopoietic Stem Cell, Motor Neuron, Umbilical Cord Blood
 • Noushin Nahid, Nima Bahador *, Nematollah Razmi Pages 104-116
  Background
  Diabetes is one of the most important metabolic diseases in the world that can ultimately lead to ulceration and amputation of lower limbs. The aim of this study was pigment extraction from isolated environmental bacteria and their effect on antibiotic resistant bacteria cooperated on infected diabetic foot.
  Materials And Methods
  In this project, dominant bacteria were identified using biochemical tests and antibiotic susceptibility was evaluated. Then, effect of different solvent was evaluated on the extraction of pigments using thin layer chromatography. Finally the affected bacteria were molecularly identified.
  Results
  The results obtained from this study indicated that the most common isolated bacteria were Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The results from antibiogram tests indicated that most of the gram positive isolates had same results and the gram negative was sensitive to Meropenem and Imipenem. Among extracted pigments, 4 different pigment which is effective on antibiotic resistant bacteria according to molecular technique were Brachybacterium sp. IARI-ABL-35, Brachybacterium nesterenkovii strain DSM 9573, Brevundimonas sp. NeomS2D Kocuria sp. YIM 75764.
  Conclusion
  According to biologic properties of bacterial pigments, we could use them in the treatment of various diseases.
  Keywords: Antibiotic susceptibility, Bacterial infection, Bacterial pigment, Diabetes mellitus, Thin, layer chromatography
 • Mohsen Jafari *, Amir Rashidlamir, Mostafa Dastani, Mehrdad Fathi, Seyed Emad Alavinya Pages 117-123
  Background
  Cardiac rehabilitation is a branch of rehabilitation medicine dealing with optimizing physical function in patients with atherosclerosis after coronary artery bypass graft (CABG). The aim of this study was to investigate the effects of a period of cardiac rehabilitation on serum levels of apo-A1 and apo-B in middle aged men with myocardial infarction after CABG.
  Materials And Methods
  Subjects were selected among middle aged men (50 to 60 years old) with CABG and assigned into two groups of control (n=10) and experimental (n=10). In experimental group, aerobic exercises (treadmill, cycle and hand ergometer) with the intensity of 11 to 13 on the (basis of burg scale) were performed during eight weeks under control of physician. Before and after the trainings, serum levels of ApoA1 and ApoB were measured by ELISA method.
  Results
  Analysis of data using paired samples T test showed no changes in weight, BMI, levels of apo-A1 and apo-B and apo-B to apo-A1 ratio in control group (P>0.05), but in experimental group weight, BMI, apo-B and apo-B to apo-A1 ratio significantly decreased and apo-A1 increased (P
  Conclusion
  Eight weeks cardiac rehabilitation, through reduction of apo-A1 and apo-B, can be effective in prevention of recurrent myocardial infarction and morbidity and mortality in middle aged men after CABG.
  Keywords: Rehabilitation, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Coronary artery bypass
 • Zahra Torfeh, Naser Harzandi *, Mostafa Ghaderi Pages 124-129
  Background
  Human group A rotaviruses are the most common cause of severe diarrhea among children
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 76 samples collected from both influent and effluent water of 4 sewage treatment systems, hospital sewage, Karaj and Baraghan rivers in Alborz Province. All samples were concentrated using pellet method. Afterwards, human group A rotaviruses were detected using ELISA method.
  Results
  In total, rotaviruses were identified in 6 samples (7.89%) using ELISA method. A significant relationship was found between rotavirus detection and sampling site (P=0.039). The frequency of rotavirus detection in summer, autumn and winter was 1 sample (16.66%), 3 samples (50%) and 2 samples (33.33%), respectively.
  Conclusion
  This study showed the contamination of environmental water by human group A rotaviruses. Therefore, it is necessary to constantly monitor sewage treatment systems and river water for detecting rotaviruses.
  Keywords: Human group A rotaviruses, Environmental water, Pellet method, ELISA
 • Venus Sadeghi *, Kumarss Amini Pages 130-135
  Background
  Salmonella, as an aerobic and facultative anaerobe bacillary gram-negative bacterium, is pathogen for humans and animals. This bacterium dominates the vertebral gastrointestinal tract, depending on the serotype and host conditions and factors, causes diseases with various symptoms and complications. Today, the development of multiple antibiotic resistance in this bacterium is a major barrier to public health. Integrons can play an important role in creating and expanding this resistance. The aim of this study was to investigate the presence of class I, 2 and 3 integrons in Salmonella typhimurium isolated of clinical samples by Multiplex PCR.
  Materials And Methods
  In this study, 60 isolates of Salmonella typhimurium were collected from Tehran Hospitals and confirmed by biochemical and culture tests. Multiplex-PCR assay was performed to identify int1, int2 and int3 integrons genes.
  Results
  Of the 60 strains of Salmonella typhimurium, PCR assays detected 85% integron class 1, 45% integron class 2, and 70% integron class III.
  Conclusion
  The results of this study showed high incontinence in Salmonella typhimurium strains isolated from clinical cases. Identifying these genes can be an important strategy in identifying and responding to antibiotic resistance, since the presence of infrared cells is an indicator of the development and spread of antibiotic resistance.
  Keywords: Salmonella, Integron, Multiplex, PCR
 • Zeinab Abasi Sanjdari, Iravan Masoudi Asl *, Katayuon Jahangiri, Leila Riahi Pages 136-144
  Background
  Accreditation is a tool for assessing the patients’ safety and quality improvement. The aim of this study was to compare quality management evaluation between Tehran hospitals with Europe hospital with accreditation approach.
  Materials And Methods
  This comparative, cross sectional, multilevel study was conducted among 21 systematic selected hospitals and their quality managers and hospital departments and patients between 2016, June and 2017, June. Anonymous Quality management system index (QMSI) questionnaire was conducted among quality managers. Quality management compliance index (QMCI) and clinical quality implementation index (CQII) and Clinical review (CR), specialized expertise and responsibility (SER), evidence base organization (EBO), patient safety strategy (PSS) were used during on- site visits by trained external surveyors. Retrospective and case note reviews, and direct observation were used for patient’s level data gathering. The validity and reliabity of constructs were tested. The choice of instruments was based on “Deeping our understanding of quality improvement in Europe” (DuQuE) project. Instruments were translated and back translated and changed base on third generation of Iran hospital accreditation that was developed by ministry of health and medical education (MOHME). We assessed patient- specific process and outcomes for acute myocardial infarction, stroke, hip fracture and deliveries at patient level.
  Results
  Management specific indexes at hospital level in Tehran hospitals, alike Europe hospitals, were related. In Tehran hospitals, an association was observed between QMSI and departmental levels in EBOP and CR and SER at four clinical conditions. In Europe hospitals, an association was observed between three levels of hospital quality management.
  Conclusion
  The comparative evaluation for quality management for hospitals in Tehran and European hospitals showed similar results in terms of quality improvement at the management level.
  Keywords: Accreditation, Quality management system, Hospital, Iran
 • Ali Hoseinai, Fazel Farnoush, Mohammad Zare *, Alireza Bahonar Pages 145-152
  Background
  The aim of this study was to evaluate relationship between life style and communicational technologies abuse, andh mental health among Islamic Azad University students of Tehran city.
  Materials And Methods
  In this correlational study, 381 students of Islamic Azad University of Tehran city were selected by cluster sampling. They completed the Laali et al (2012) Life Style Inventory, Jenaro (2007) Communicational Technology Abuse Questionaire and Goldberg et al (1981) Mental Health Questionaire (GHQ-28) and data were analyzed by SPSS software.
  Results
  Results showed that substance avoidance, body health, weight control and nutrition, and exercise and health, in order, significantly predicted mental health and they can explain 11 percent of variance. Communicational technology abuse significantly predicted mental health and can explain 33 percent of variance. There were significant relationship between life style and communication technology abuse.
  Conclusion
  Our study revealed that life style and communication technology are associated with students’ mental health; so we can enhance their mental health by life style and communication technology useful instruction.
  Keywords: Life style, Communication technology abuse, Mental health
 • Maryam Nnemati, Shahla Mohammadzadeh Zarankesh, Ebrahim Ebrahimi Abyaneh * Pages 153-161
  Background
  Operation rooms are one of the most hazardous environments in terms of possible human-related health hazards and reduction of errors in these environments is a necessity to improve the quality of health care. The purpose of this study was to determine the cases of errors and factors affecting the errors in the operating room.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted in 2016, and the viewpoints of 200 employees of operating rooms in selected hospitals of Tehran Medical Sciences Universities were randomly categorized using a researcher-made questionnaire in three sections: demographic specification, error cases, effective factors in errors" in four dimensions of individual, environmental skill and managerial. Data were analyzed by descriptive-inferential statistics methods using SPSS software.
  Results
  Regarding employee's viewpoint, wrong selection of a surgery (71%), and wrong surgery of an incorrect organ (61%) is the most important errors. The most important factors affecting the occurrence of faults in individual dimension was physical and mental condition of personnel (74%), in the environmental dimension the high number of surgical procedures (69%), in the skill dimension incomprehensibility in the use of equipment (60.5%), and in the management dimension low number of personnel in the surgical operation (74.5%).
  Conclusion
  Communicating with patients, and engaging skilled and physically minded staff, observing the standards of staffing in terms of quantity and experience, avoiding crowds and crowding, having healthy and safe equipment and familiarity with how they are used, Proper management of error cases and appropriate conduct with the wrong doer can reduce the error rate in the operating rooms.
  Keywords: Error in the operating room, Factors affecting the error, Operating room
 • Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi * Pages 162-169
  Background
  Measuring serum and urine creatinine level is currently the most common method for assessing renal function. For this purpose, Jaffe’s method is most commonly used. The inconsistency in the results obtained from one single sample may be due to poor quality of the measurement method, inappropriate calibration, or improper use of the measurement method by the laboratory.
  Materials And Methods
  To evaluate the performance of creatinine measurement methods, five commonly used kits in Iran, i.e. Pars Azmon, Pishtaz Teb, Audit, Man and Bionik, were evaluated for uncertainty, detection capabilities, linearity and comparison of results. The results were statistically analyzed by using the coefficient of variation, T-test and linear regression and clinically evaluated based on the allowable total error.
  Results
  The imprecision and detection capabilities of the kits were acceptable, but linearity results were not acceptable according to measurement range provided by the manufacturers, exept for Audit and Bionik kits. In addition, statistically in all cases and clinically in most cases, there was a significant difference between the results of each kit with the total mean results as the target level.
  Conclusion
  According to the results of this study, which have been performed in Iran for the first time, it is necessary to replace the Jaffe's method creatinine measurements with the enzymatic methods. In addition, the homogenization and standardization of these methods in comparison to a reference method is necessary.
  Keywords: Creatinine, Jaffe's method, Method Evaluation, Chronic kidney disease