فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 23، اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حامد کاشانکی*، سید محمدرضا رضازاده صفحات 1-16
  مقاله حاضر مروری بر تاریخچه، زادگاه نظری و تجربی خانواده درمانی تجربه ای، اصول و اساس آن، بررسی درمان ارتباطی تجربه ای ستیر و شباهت آن با درمان های پویشی و تجربه ای و مداخلات و نقش درمانگر تجربه ای در درمان می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع مروری و در برگیرنده مقالات و مطالعات کاربردی درمان ستیر و بررسی اثر بخشی آن ها و آخرین تجدید نظرها در ارتباط با این نوع درمان است. در این مقاله مشخص شد که رویکرد درمانی ستیر، بیش از سایر رویکرد های درمانی بر سبک های ارتباط، بیان احساسات، آزادی و عشق تاکید دارد، و هدفی جز رشد و تحول فردی و رسیدن به انسجام ندارد. البته این هدف مهارت و شجاعت درمانگر را می طلبد و طبعا مستلزم آگاهی و خودشناسی انسجامی بالا یا همترازی در درمانگران این رویکرد است.
  کلیدواژگان: خانواده درمانی، ستیر، تجربه ای، ارتباط
 • ابراهیم آریانی*، مهدی معینی کیا، هاجر حسینی صفحات 17-40
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی یادگیرندگان آموزش الکترونیکی در پیش بینی راهبردهای انگیزشی آنان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران، در مقاطع مختلف تشکیل می داد. روش نمونه گیری تلفیقی از خوشه ایچند مرحله ای، طبقه ای و تصادفی بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی- مورگان، قریب به 500 نفر در نظرگرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ و همکاران (1993) بازنویسی شده توسط دانکن و مک کیچی (2005) و پرسشنامه های کیفیت خدمات اداری-آموزشی، کیفیت خدمات کتاب خانه ای، کیفیت خدمات آموزشی اساتید، کیفیت خدمات مشاوره ای، و کیفیت خدمات الکترونیکی از طریق سایت استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss.21 و آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین کیفیت خدمات و مولفه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری رابطه معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: خدمات پشتیبانی، آموزش الکترونیکی، راهبردهای انگیزشی، کیفیت خدمات، دانشجویان
 • جهانگیر کرمی، سوگند قاسم زاده، طیبه تازیکی صفحات 41-60
  اوتیسم اختلال عصبی رشدی است که با نقص ارتباطی اجتماعی و رفتارهای تکراری و کلیشه ای مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رفتارهای تکراری و کلیشه ای در اختلال طیف اوتیسم انجام گرفت. رفتارهای تکراری و کلیشه ای رفتارهای بی هدف و تکرارشونده می باشند که به انواع مختلف تقسیم می شوند: بر اساس نوع فعالیت به رفتار تکراری، رفتار خودآزاری، رفتار وسواسی، رفتار تشریفاتی، رفتار یکنواخت و رفتار محدودشده؛ و بر اساس نوع علایق به دو دسته علاقه های حسی غیرمعمول ودل مشغولی های غیرمعمول و بر اساس شکل بروز به ابعاد رفتاری، ارتباطی و شناختی و در DSM-5 به حرکات جسمی تکراری، رفتارهای تشریفاتی، علایق غیرعادی قوی به اشیای غیرعادی، و افزایش حساسیت به محرک های حسی طبقه بندی می شوند. در زمینه سبب شناسی نظریه رشدی عدم رشد رفتارهای خود تحریکی دوران شیرخوارگی، نظریه نقص در عملکرد اجرایی ناتوانی در برنامه ریزی اعمال و نظریه فیزیولوژی و نوروبیولوژی نقص در مخچه و حجم قطعه پیشانی را علل بروز اوتیسم می دانند. بین نوع معین رفتارهای فوق با سطوح عملکرد ذهنی رابطه وجود دارد. و با وجود بهبود در طول زمان در این رفتارها، باز هم نشانه های فوق در بزرگسالی مشاهده می شود. به عبارتی اوتیسم اختلال مادام العمر است بنابراین این افراد نیازمند به دریافت خدمات حمایتی در طول عمر می باشند.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، رفتارهای تکراری و کلیشه ای، توانایی هوشی، پیش آگهی
 • میترا کامران * صفحات 61-78
  مواجهه طولانی مدت با فشارهای روانی و استرس مراجعان، سلامت روان متخصصان شاغل در حوزه روانشناختی را تحت تاثیر قرار می دهد و لذا به کارگیری روش هایی برای مقابله با استرس برای کاهش این خطرات ضرورت دارد. امروزه مداخلات مبتنی بر بهوشیاری در رواندرمانی برای کاهش استرس و بهبود علائم روانشناسی و سلامت روان رو به افزایش است. بهوشیاری آگاهی از طریق توجه هدفمند، در لحظه حال و بدون قضاوت تجربه لحظه به لحظه به وجود میآید و اغلب با انواع تمرینات مراقبه آموزش داده می شود. این بررسی خلاصهای از رویکردهای مفهومی و پژوهشهای تجربی از مداخلات مبتنی بر بهوشیاری است. هدف این مطالعه، درک بیشتر اثرات مداخلات مبتنی بر بهوشیاری، مکانیسمهای اثرگذاری بهوشیاری و نگاهی یکپارچه به تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر بهوشیاری بر سلامت روان و کاهش استرس متخصصان سلامت روان است. پژوهش حاضر علاوه بر نشان دادن ابعاد روانشناختی بهشیاری و تاثیرات آن، نگاهی منسجم و همه جانبه به مولفه های بهوشیاری را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: بهوشیاری، متخصصان سلامت روان، استرس، توجه، مراقبه
 • محمدعلی بشارت، هادی فرهمند * صفحات 79-96
  اهمال کاری نوعی شکست در خودتنظیم گری فراگیر است که تقریبا یک پنجم از جمعیت بزرگسالان و نیمی از جمعیت دانشجویان را مبتلا می سازد. شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر اهمال کاری می تواند در حوزه پیشگیری و درمان از اهمیت برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با اهمال کاری می باشد. بدین منظور، تعداد 528 نفر (274 زن، 254 مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند که از آنها خواسته شد مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، و مقیاس اهمال کاری ناب (PPS) را کامل کنند. نتایج نشان دادند که بعد کمال گرایی خودمحور با اهمال کاری رابطه منفی و غیر معنادار دارد و ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی با اهمال کاری رابطه مثبت معنادار دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که کمال گرایی خودمحور را می توان به عنوان پیش بین منفی و کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور را می توان به عنوان پیش بین مثبت اهمال کاری قلمداد کرد. در نظر گرفتن ابعاد کمال گرایی به عنوان متغیر مهم در رابطه با اهمال کاری می تواند متخصصان حوزه سلامت روان را در زمینه کاهش این مشکل کمک کند. بدین وسیله که ابعاد مثبت کمال گرایی تقویت و ابعاد منفی آن تضعیف شوند.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، اهمال کاری
 • یاسر رضاپور میرصالح*، سهیلا شاکری صفحات 97-120
  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه مهارت های فراشناختی در یادگیری و جهت گیری هدف تحصیلی با یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم بود. این پژوهش یک مطالعه همبستگی بود که در 210 دانش آموز دختر که به شیوه تصادفی خوشه ایاز بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اردکان در سال تحصیلی 94-93 انتخاب شدند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مهارت های فراشناختی در یادگیری آلتینداگ و سنموگلو، پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران و پرسش نامه راهبرد های یادگیری خودتنظیم پینتریچ و دی گروت، جمع آوری و با استفاده آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که هر سه بعد مهارت های فراشناختی در یادگیری و دو بعد جهت گیری هدف عملکردی و تبحری با یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان رابطه معنی داری مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد مهارت های فراشناختی در یادگیری، دانش فراشناخت دریادگیری، و برنامه ریزی و مدیریت یادگیری، و از بین ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی، جهت گیری هدف تبحری و اجتنابی قادر به پیش بینی یادگیری خودتنظیم دردانش آموزان بودند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که مهارت های فراشناختی در یادگیری و جهت گیری هدف پیش بینی کننده های معنی داری برای یادگیری خودتنظیم در دانشجویان هستند.
  کلیدواژگان: مهارت های فراشناختی در یادگیری، جهت گیری هدف تحصیلی، یادگیری خودتنظیم، دانش آموزان
 • مریم اسدی*، مهرداد خدابنده، محمد علی امینی صفحات 121-136
  هوش اجتماعی عامل مهم موفقیت شغلی و اجتماعی است که طرحواره های ناسازگار اولیه فلج کننده آن است. این پژوهش به هدف بررسی پیش بین های کاهنده هوش اجتماعی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-همبستگی است. از میان تمام ورودی های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران سابق) به شیوه تصادفی خوشه ایورودی سال 88 انتخاب شد. از این 94 نفر 79 نفر (47 دختر و 32 پسر) در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش مقیاس هوش اجتماعی ترومسو و طرحواره های یانگ- فرم کوتاه (YSQ) بود. داده ها با آزمون آماری همبسنگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و آزمون تی مستقل بررسی شدند.
  یافته ها
  بین هوش اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی معناداری وجود دارد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از مدل رگرسیون، مشاهده شد که طرحواره های بی اعتمادی/بد رفتاری، ایثار، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی، وابستگی/بی کفایتی، استحقاق، بازداری هیجانی با تخصیص پنجاه و پنج درصد واریانس هوش اجتماعی (مجذور آر تنظیم شده = 0.55، P<0.0005، F2،76=16.97) به صورت منفی و معناداری متغیرهای پیش بینی کننده ی هوش اجتماعی اجتماعی هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  هر چقدر شدت طرحواره های ناسازگار اولیه بیشتر باشد، تاثیر مخرب تری بر تعاملات و مهارتهای اجتماعی هوش اجتماعی خواهد گذارد.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، طرحواره های ناسازگار اولیه، دانشجوی پزشکی
 • پژمان بریمانی*، سمانه دوست محمد، بهرام میرزاییان، رمضان حسن زاده صفحات 137-158
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر ابرازوجود و خودناتوان سازی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ساری در سال 1395-1394، به تعداد 3513 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه های استاندارد ابراز وجود توسط گمبریل و ریچی و پرسشنامه ی خودناتوان سازی تحصیلی میگلی، کاپلان و میدلتون بوده است. نمونه پژوهش به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایمرحله ای انتخاب شد و سپس 40 نفر از آزمودنی ها از بین این 8 کلاس به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارت های زندگی خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) برای گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر افزایش ابراز وجود و کاهش خودناتوان سازی موثر است.
  کلیدواژگان: خودآگاهی، ارتباط موثر، ابراز وجود، خود ناتوان سازی
 • مسعود اسدی، قادر نعیمی *، بهمن مکری، ناهید حسینی منش صفحات 159-178
  از مسائل مهم دوران نوجوانی و جوانی احساس تنهایی است که عواملی مانند سبک های دلبستگی و استفاده از فضای مجازی می تواند در بروز آن نقش داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی در دانشجویان بر اساس مولفه های سبک دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک انجام شد. پژوهش همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه ی مورد بررسی 260 نفر از دانشجویان (130 دختر و130 پسر) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش«پرسشنامه ی سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) »،« پرسشنامه ی ابعاد استفاده از پیامک شهیاد (1388)» و «احساس تنهایی دهشیری و همکاران (1387)» بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که دلبستگی اجتنابی توانست4 درصد واریانس احساس تنهایی در روابط با دوستان را تبیین نماید. دلبستگی دو سوگرا توانست 6 درصد واریانس مربوط به احساس تنهایی در روابط با خانواده را تبیین کند. دلبستگی دوسوگرا و ایمن در دوگام توانستند 6 درصد واریانس مربوط به نشانه های عاطفی احساس تنهایی را تبیین کنند و دلبستگی دوسوگرا توانست 3درصد واریانس مربوط به نمره کلی احساس تنهایی را تبیین نماید. از ابعاد استفاده از پیامک، ابعاد محتوای غیر متعارف، انگیزه ی اجتناب از دل نگرانی و انگیزه ی اطلاع رسانی در سه گام توانستند 15 درصد واریانس احساس تنهایی را تبیین کنند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، سبک های دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک با احساس تنهایی رابطه داشته و بطور معناداری آن را پیش بینی می کنند. بنابراین لزوم تدوین برنامه های آموزشی برای استفاده درست از شبکه های ارتباطی برای دانشجویان به عنوان روش مناسبی برای کاهش احساس تنهایی و عواطف منفی و افزایش سلامت روان شناختی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، ابعاد استفاده از پیامک، احساس تنهایی
 • سعید اکبری زردخانه، سعید زندی*، میلاد قربانی وناجمی صفحات 179-204
  این مقاله معنابخشی را به عنوان یکی از مفاهیم برخاسته از علوم شناختی معرفی کرده است و ملاحظات کاربردی این مفهوم را در روان شناسی صنعتی-سازمانی مورد بررسی قرار داده است. معنابخشی تلاشی در جهت درک منظم و منطقی رویدادها معرفی شده است که به رویدادهای محیطی و رفتار افراد معنا می بخشد و درک تغییرات ناگهانی در محیط بیرونی را تسهیل می کند که این امر به عمل متناسب با تغییرات منجر می شود. مفهوم نظری و دلالت های کاربردی معنابخشی امروزه در مطالعات سازمانی و مدیریتی کشورهای توسعه یافته به موضوعی راهبردی جهت دستیابی موثرتر به اهداف معین تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم سازی معنابخشی ارائه شده و سپس مولفه های متمایزکننده آن از سایر فرایندهای تبیینی (مانند تفسیر و درک و فهم) بیان گردیده است. بعلاوه، دلالت های کاربردی معنابخشی در روان شناسی صنعتی و سازمانی مورد مداقه قرار گرفته است که به عنوان مصداق به چگونگی کاربرد معنابخشی در جهت کاهش فرسودگی شغلی، ارتقای رضایت شغلی و افزایش انگیزش شغلی در سازمان ها پرداخته شده است. در پایان، به چالش‏ های موجود در این مسیر اشاره شده است.
  کلیدواژگان: معنابخشی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی
 • حمیده رادمنش * صفحات 205-222
  هدف از این پژوهش، بررسی روابط بین اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دوره دوم) شهر یزد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر سال اول مقطع دبیرستان شهر یزد در سال تحصیلی 93-1392 با تعداد 4077 نفر بود. با استفاده از جدول مورگان 300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. به دلیل عدم بازگشت و تکمیل نادرست و ناقص تعدادی از پرسش نامه ها در نهایت تعداد نمونه به 257 نفر رسید. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه های جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور 2001 و پرسش نامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم 6/1984 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اهداف تسلط- گرایشی، تسلط- اجتنابی و عملکرد- گرایشی رابطه معناداری با تعلل ورزی دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، از طریق تغییر در جهت گیری هدف، می توان اقدام به کاهش تعلل ورزی یا اصلاح آن نمود.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، تعلل ورزی تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی
 • ریحانه صبورنژاد * صفحات 223-240
  این پژوهش با هدف مطالعه رابطه ی عمل به باورهای دینی و امیدواری با رضایت از زندگی انجام گرفته است. بدین منظور تعداد 120 دانش آموز دختر به شیوه نمونه گیری از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از مقیاس عمل به باورهای دینی، مقیاس امید اشنایدر ( لوپزو همکاران، 2000 )و پرسشنامه رضایت از زندگی دینربودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری از نوع ورود زمان، در سطح معنا داری a≤./.5-نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و امیدواری، با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دو رابطه معنا داری وجود دارد. براساس یافته ها، ایمان به خدا و عمل به اعتقادات دینی، موجب نگرش هدف دار فرد به کل زندگی و موجب انسجام و آرامش فرد می شود. یافته های پژوهش می تواند مسئولین آموزش پرورش را در جهت ارتقای عمل به باورهای دینی دانش آموزان و افزایش میزان امیدواری و رضایت از زندگی درآنان یاری نماید
  کلیدواژگان: عمل به باورهای دینی، امیدواری، رضایت از زندگی
|
 • Hamed Kashanaki, Seyyed Mohammad Reza Rezazadeh Dr Pages 1-16
  This article is a review of the history, theoretical and empirical birthplace of experiential family therapy, its principles, the study of Satir communication experiential therapy, the similarity of this therapy with experiential Dynamic therapies and the role of a therapist in this treatment. The method of the present study is a review and it includes articles and applied studies of treatment and their effectiveness and the latest revisions related to this type of treatment. In this paper, it was found that Satir experiential therapy emphasizes on communication styles, expressions of emotion, freedom and love more than other therapeutic approaches, and it aimed to integration and evolution of person. this goal requires the therapist's skill and courage, and it requires a high level of self-awareness and integrative self-knowledge or the alignment of therapists.
  Keywords: Family therapy, Satir, Experiential, Communicative
 • Ebrahim Aryaei *, Mahdi Moeini Kia Dr Pages 17-40
  This study aimed to investigate the role of service support qualities of e-learning learner's in their motivational strategies. Methodology of research was descriptive – correlation. The population of research was Tehran Payam Noor University students, which formed in different sections. This study was a combination of multi-stage cluster sampling, stratified and randomized. Number of samples based Kregci-Morgan table, approximately 500 person was considered. Tools for Data collected included questionnaire of motivational strategies for learning by Pintrich et al. (1993), revised by Duncan and Mckeachi (2005) and quality of Administrative-Education Services questionnaire, the quality of library services questionnaire, the quality of professor's education questionnaire, quality consulting services questionnaire and quality of electronic services via the Web questionnaire was used. For data analyzing used spss.21 and regression testing. The results showed that the quality of services in all areas and components of motivational strategies for learning there was a significant relationship.
  Keywords: Support services, e-learning, motivational strategies, quality of services, university students
 • Jahangir Karami Dr, Sougand Ghasemzade Dr, Tayebe Taziki * Pages 41-60
  Autism is a developmental neurological disorder characterized by impaired social communication and repetitive and stereotyped behaviors. This study aims to study and stereotyped repetitive behaviors in autism spectrum disorder was conducted. 1ST type consisted of self-harm behavior, compulsive behavior, ritual behavior, behavior and conduct even limited, 2nd type, two sensory interest unusual concern based on the shape of the dimensions of behavior, communication and cognitive, and in DSM-5 to the physical movement repetitive, ritualistic behaviors, interests, unusual objects, unusual strong, and increased sensitivity to sensory stimuli classified. The etiology of developmental theory of growth stimulatory behaviors during infancy, executive dysfunction theory and the theory of Physiology and Neurobiology inability to plan actions defects in the cerebellum and the frontal lobe to know the causes of autism. Between certain types of repetitive behaviors and stereotyped mental performance levels are related. And despite improvements over time in these behaviors, still above symptoms in adulthood can be seen in these patients. In other words, autism is a lifelong disorder, so these people need to get support services during their life.
  Keywords: Autism spectrum disorder, Repetitive, stereotyped behavior, Intellectual ability, Prognosis
 • Mitra Kamran * Pages 61-78
  Long-term exposure to stressors and clients stresses the mental health and well-being of practitioners in the field of psychology, and therefore, it is necessary to employ methods to deal with stress to reduce these risks. Psychosocial-based interventions are now on the rise to reduce stress and improve the symptoms of psychology and mental health. Mindfulness can be defined as paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, and non-judgmentally and often taught with a variety of meditation exercises. This review summarizes the approaches of conceptual and empirical research that mindfulness-based intervention. The aim of this study was to understand the effects of mindfulness-based interventions, effective mechanisms of mindfulness and integrative perspective to research on the effect of mindfulness based stress reduction mental health and mental health professionals. In addition to the psychological study mindfulness and its effects, coherent and comprehensive look at the components of mindfulness gives presents.
  Keywords: mindfulness, mental health professionals, meditation, attention
 • Mohammad Ali Besharat Dr, Hadi Farahmand * Pages 79-96
  Procrastination is a pervasive self-regulatory failure affecting approximately one-fifth of the adult population and half of the student population. Identifying variables that affect procrastination can be helpful in treatment and preventing domain. The aim of the present study was to examine the relationship between dimensions of perfectionism and procrastination. Five hundred and twenty eight participants (274 female, 254 male) were asked to complete the Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS), and Pure Procrastination Scale (PPS). The results indicated that the self-oriented perfectionism has a negative but insignificant relationship and other-oriented and socially-prescribed perfectionism have a positive and significant relationship. Also, results of stepwise regression analysis indicated that self-oriented perfectionism is negative predictor for procrastination and other-oriented and socially-prescribed perfectionism are positive predictors for procrastination. Considering dimensions of perfectionism as important variable related to procrastination can help mental health specialist for reducing this problem. Herby. Positive dimensions of perfectionism would be reinforced and negative dimensions would be weaken.
  Keywords: Procrastination, Perfectionism
 • Yasser Rezapour Mirsaleh Dr *, Soheila Shakeri Pages 97-120
  The present study aims to investigate the relationship of metacognitive skills in learning and academic goal orientation with self–regulated learning in female high school students of second grade in Ardakan city. This study was a correlational study that carried out in 210 female students who were selected by randomly cluster sampling between female high school students of second grade in Ardakan city who were studying in 2014-2015 academic years. The data was collected using Altinay and Snemoglou’s metacognitive skills questionnaire, goal orientation questionnaire and self-regulated learning strategies questionnaire designed by pintrich and Di Groot; and then analyzed using parson correlation and regression analysis. The findings indicates that all three aspects of metacognitive skills and two aspects of goal orientation, performance and mastery goal orientation (avoidant goal orientation was not significant) have positive and significant relationship with self-regulated learning of students. Regression analysis results indicate that between all dimensions of metacognitive skills in learning and academic goal orientation, just metacognitive knowledge and planning and management in learning, mastery and avoidant goal orientation are able to predict self-regulated learning in students. Based on the results of present study can concluded that metacognitive skills in learning and academic goal orientation significantly predict the self-regulated learning in students.
  Keywords: metacognitive skills in learning, academic goal orientation, self-regulated learning, students
 • Maryam Asadi *, Mehrdad Khodabandeh, Mohammad Ali Amini Pages 121-136
  Background and
  Purpose
  social intelligence is a critical success factor in jobs and communications and early maladaptive schemas can ruin it. Purpose of This study was to examining the reducer predictors of social intelligence based on early maladaptive schemas in students.
  Method
  this research was descriptive-correlation study. Through all medicine entrances, year of 88 were selected by cluster sampling method, among 94 students of this entrance 79 (47 female, 32 male) students participated in this study . Instruments were Tromso Social Intelligence Scale (TSIS) and Young Schema - Short Form Questionnaire (YSQ ). Data were analyzed by Pearson correlation, stepwise regression and independent T test.
  Findings: Results of Pearson correlation test showed that there was a negative significant relationship between social intelligence and early maladaptive schemas. stepwise regression analyze showed that, mistrust/abuse, self-sacrifice, enmeshment/undeveloped self, dependence/incompetence, emotional inhibition, entitlement/grandiosity were the best negative predictors of social intelligence by determining 55% of its variance.
  Conclusion
  the intensity of maladaptive schemas has a negative effect on social skills and communications.
  Keywords: social Intelligence, early maladaptive schemas, medicine student
 • Pejman Barimani *, Dr Bahram Mirzaeian, Dr Ramezan Hasanzadeh, Samaneh Doostmohammad Pages 137-158
  The aim of this study was to determine the effectiveness of life skills training self-awareness and effective Communication on Students burnout and self-handicapping. The research method is experimental using pre-test and post-test with control group. The research population includes 3513 fifth and sixth grade primary school students in District 2 in in city in of Sari 2015-2016. The data collection tools are Gmbryl & Ritchie's assertiveness and Midgley, Kaplan and Middleton’s academic self-handicapping questionnaires. The sample consisted of 40 students from fifth and sixth grade primary schools in District 2 in the city of Sari that are selected by Multistep cluster random sampling and then 40 subjects are randomly selected among 8 classes and divided into two experimental control groups. The trial period performed (self-awareness and effective Communication) for the experimental group 12 sessions of 90 minutes but the control group no received training. After completing the training program were assessed the 2 groups. Analysis of the data using spss software and analysis of covariance showed that life skills training (self-awareness and effective communication) affect the increase in self-assertion and reducing self-handicapping.
  Keywords: Self-awareness, effective communication, assertiveness, self-handicapping
 • Masoud Asadi Dr, Ghader Naiemi *, Bahman Mokri, Nahid Hosseini Manesh Pages 159-178
  The important issues of adolescence and young people is loneliness feel that it can be noted that attachment styles and the use of cyberspace .The present study aimed to assess Role of Attachment Styles and Dimensions of using Short massage service in Anticipation of student's Loneliness feeling. This study was conducted within the framework of correlation research methodology. The study population consisted of all students of Kharazmi University in the academic year 2014-2015. The studied sample included 260 students (130 males and 130 females), which were selected by convenience sampling method. The research tools included Collins & Read (1990) Attachment Style Questionnaire, Shahyad SMS Using Dimensions Inventory (2010) and Dehshir et al. Loneliness Scale (2009). Data obtained were analyzed using Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results showed that avoidance attachment could explain 4% of loneliness variance in relationships with friends. Ambivalent attachment could explain 6% of loneliness variance in relationships with family. Ambivalent and secure attachments could explain 6% of variance related to emotional signs of loneliness. The ambivalent attachment also could explain 3% of the variance related to the overall score of loneliness. Among the dimensions of using SMS, the aspects of non-conventional content, incentive to avoid concerns and motivation to inform could explain 15% the loneliness variance in three steps.
  Conclusions
  According to the research findings, attachment styles and dimensions of using SMS were associated with loneliness and significantly predicted it. Hence, the need to develop extracurricular educational programs on proper use of communications networks for students as an appropriate way to reduce loneliness and negative emotions and to increase the mental health is recommended.
  Keywords: Attachment Styles, Dimensions of using Sms, Loneliness feeling
 • Saeed Akbari-Zardkhaneh Dr, Saeid Zandi *, Milad Qorbani-Vanajemi Pages 179-204
  The current paper has introduced sensemaking as one of the concepts emerging from cognitive sciences. Also, attempts have been made to explore the practical implications of this concept in industrial and organizational psychology. Sensemaking has been regarded as an effort toward systematic and logical understanding of events through which individuals make sense of their environmental phenomena. This process facilitates the understanding of spontaneous changes in external environment and in turn results in having appropriate reactions. In developed countries, the theoretical concepts and practical implications of sensemaking have recently been turned out as important and strategic themes in industrial and organizational psychology. In this paper, first, the conceptualization of sensemaking has been dealt with; and then, the components differentiating it from other processes have been taken into consideration. Additionally, some practical implications of sensemaking in industrial and organizational psychology have been reviewed. In this regard, the implications of sensemaking in reducing job burn-out, promoting job satisfaction, and increasing occupational motivation in organizations have been mentioned. Ultimately, the possible challenges has been illuminated.
  Keywords: sensemaking, organizational psychology, burn-out, job satisfaction
 • Hamideh Radmanesh * Pages 205-222
  Purpose of this study was to investigate the relationships between achieving goals, academic procrastination in first grade female high school students (The second period) in Yazd city. The statistical population was all of first grade female high school students (The second period) in Yazd city in the academic year 93-1392 with 4077 the number. Among them selected 339 students as sample according to morgan formula and cluster sampling300. because of Failing to return and complete incorrect and incomplete questionnaires, the sample was 257 people at the end. The data were Elliot & McGregor the Achievement Goal Questionnaire 2001and Solomon and Rasblom Academic Procrastination Questionnaire 1984 .
  Results
  Results showed that The goals of Mastery orientation, mastery-avoidance and performance-orientation have meaningful relationship with procrastination.
  Conclusion
  According to obtained results, By changing of the target's orientation, it would be possible to reduce or correct academic procrastination.
  Keywords: achievement Goal, Academic procrastination, High- school students
 • Reyhane Saboornejad * Pages 223-240
  The purpose of this study was to study the relationship between religious beliefs and hope with life satisfaction.
  To this end, 120 female students were selected using available sampling method. The research tools include the scale of the practice of religious beliefs, the scale of Schneider's hope. Dinner's satisfaction questionnaire.
  Data analysis was performed using multi-variable regression method of time entry type, at a meaningful level, a
  Keywords: Practicing Religious Beliefs, Hope, Satisfaction with life