فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 108، فروردین 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 108، فروردین 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مهرزاد حمیدی، مجید جلالی فراهانی، حسین رجبی، فروزان یوسف جمال * صفحات 1-12
  مقدمه
  اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان شناختی-اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت بوده و استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می شود. هدف این پژوهش تبیین رابطه بین مهارت های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی بود. نمونه آماری تحقیق 129 نفر از دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه در نیمه دوم سال تحصیلی 96-1395 استان ایلام بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای طبقه ای نمونه گیری شدند. با استفاده از مقیاس مهارت های اجتماعی نوجوانان(TISS)، خودکارآمدی عمومی(GSE)، سبک زندگی(LSQ) و مقیاس اعتیاد اینترنتی(IAT) داده های مطالعه جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS vol.19 و smart PLS3 استفاده شد.
  یافته های پژوهش: مطابق نتایج مطالعه نمره مهارت های اجتماعی دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه استان ایلام 98/126، نمره خودکارآمدی 51/63، نمره سبک زندگی 51/273 و نمره اعتیاد اینترنتی 88/45 برآورد گردید. سبک زندگی نیز در سطح اطمینان 95 درصد رابطه خودکارآمدی دانش آموزان ورزشکار و اعتیاد اینترنتی آنها را تعدیل می نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، سبک زندگی در رابطه خودکارآمدی دانش آموزان ورزشکار با اعتیاد اینترنتی، نقش تعدیل گر را داشت و لزوم مداخلات لازم جهت حفظ و بهبود سبک زندگی و تقویت خودکارآمدی در پیشگیری از اعتیاد به اینترنت با آموزش های موثر برای دانش آموزان ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شناختی، اعتیاد اینترنتی، دانش آموزان ورزشکار
 • لادن بینا، حسین نجف زاده ورزی *، سید رضا فاطمی طباطبایی صفحات 13-22
  مقدمه
  با توجه به کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری های اندوکرین، از جمله عملکرد تخمدان در ناباروری و از طرفی با توجه به خواص فیتواستروژنیک زیره، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر اسانس زیره بر تغییرات هورمون استروژن و پروژسترون و تعداد فولیکول های تخمدان در موش صحرایی، در حضور یا عدم حضور آگونیست و آنتاگونیست دوپامین بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی مدل حیوانی، تعداد 35 سر موش صحرایی ماده به 7 گروه تقسیم شدند و به ترتیب نرمال سالین(داخل صفاقی)، متوکلوپرامید(mg/kg 90 داخل صفاقی)، بروموکریپتین(mg/kg4 زیرجلدی)، متوکلوپرامید+ بروموکریپتین، متوکلوپرامید+زیره(mg/kg4 خوراکی)، زیره، بروموکریپتین+زیره به مدت 10 روز دریافت کردند و سپس با بیهوشی موش ها به وسیله کلروفرم، خونگیری از قلب به منظور سنجش مقادیر استروژن و پروژسترون انجام شد. سپس تخمدان ها و رحم جدا شده و وزن آن ها تعیین و تعداد فولیکول های بالغ و نابالغ بر روی تخمدان شمارش شدند.
  یافته های پژوهش: متوکلوپرامید موجب کاهش غلظت استروژن و پروژسترون گردید و تجویز بروموکریپتین اثر آن را خنثی کرد. از طرفی مصرف زیره به تنهایی موجب کاهش وزن موش ها و کاهش استروژن سرم گردید. مصرف هم زمان زیره و بروموکریپتین موجب افزایش استروژن و افزایش تعداد فولیکول ها گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  بنا بر این مصرف زیره می تواند اثر بروموکریپتین به عنوان آگونیست دوپامین را بر روی عملکرد تخمدان تشدید نماید.
  کلیدواژگان: استروژن، پروژسترون، بروموکریپتین، متوکلوپرامید، زیره، تخمدان، موش صحرایی
 • مریم پرهام فر *، موج خالقی، شهره فهیمی راد، مریم معظمی گودرزی صفحات 23-33
  مقدمه
  هایپرکلسترولمی از عوامل خطر برای بیماری های قلبی -عروقی تلقی میگردد. مطالعات متعدد نشان داده اند که برخی از سویه های لاکتوباسیلوس می توانند کلسترول را کاهش دهند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات لاکتوباسیلوس فرمانتوم جدا شده از ماست سنتی بر الگوی لیپیدی و وزن بدن رت های تغذیه شده با رژیم پر چرب است.
  مواد و روش ها
  چهل رت نر(20±200 گرمی) به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. رت های گروه اول، رژیم غذایی نرمال(N) و گروه دوم جیره غذایی نرمال همراه با شیر تخمیر یافته حاوی لاکتوباسیلوس فرمانتوم مصرف کردند(N-L). گروه سوم غذای پر چرب به منظور ایجاد هایپرکلسترولمی دریافت نمودند(HF) و گروه چهارم رژیم پر چرب، با شیر تخمیر یافته حاوی لاکتوباسیلوس فرمانتوم تغذیه شدند(HF-L). پس از 8 هفته، وزن بدن و متابولیت های لیپیدی رت ها اندازه گیری گردید.
  یافته های پژوهش: در رت های تغذیه شده با رژیم پر چرب همراه با شیر تخمیریافته لاکتوباسیلوس فرمانتوم (HF-L)، سطوح کلسترول تام، LDL-C و تری گلیسیرید سرمی به طور معنی داری کمتر و سطحHDL-C سرمی به طور معنی داری بیشتر از گروه تغذیه شده با رژیم پرچرب بدون مکمل پروبیوتیک(HF) بود(P<0.05). البته میانگین کلسترول، LDL-C، تری گلیسیرید وHDL-C سرمی در میان گروه های N (N، N-L) اختلاف قابل توجهی نداشت. هم چنین، افزایش وزن بدن در گروهHF به طور معنی داری بیشتر از گروهHF-L بود(P<0.01).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می دهد که مصرف شیر تخمیریافته با لاکتوباسیلوس فرمانتوم، الگوی لیپیدی سرم را از طریق کاهش سطوح کلسترول، تری گلیسیرید،LDL-C و افزایش میزان HDL-C در رت بهبود می بخشد و در پیشگیری از چاقی ناشی از رژیم پرچرب نقش دارد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس فرمانتوم، بیماری قلبی، عروقی، غذای پر چرب، کلسترول سرمی
 • محمد علیزاده، حامد خدایی * صفحات 34-42
  مقدمه
  5-هیدروکسی متیل فورفورال(5-HMF) یکی از مهم ترین محصولات غیرآنزیمی واکنش میلارد است. طیف گسترده ای از مواد غذایی و نوشیدنی ها در رژیم غذایی روزانه انسان حاوی مقایر بالایی از 5-HMF هستند. طی سالیان گذشته، نتایج متناقضی در مورد اثرات 5-HMF مطرح شده است. در تعدادی از مطالعات اخیر، اثرات مفید این ترکیب بر روی سیستم ایمنی گزارش گردیده است، با توجه به نقش سایتوکین های ترشح شده از سلول های T helper (Th) در واکنش های التهابی بدن، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 5-HMF بر روی سطوح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 4، به ترتیب به عنوان دو سایتوکین مهم سلول های Th1 و Th2 در موش های BALB/c ایمیونیزه شده با اوآلبومین بوده است.
  مواد و روش ها
  موش های BALB/c (پنج موش در هر گروه) به چهار گروه شامل:کنترل، مواجهه(ایمیونیزه شده با اوآلبومین)، دوز پایین(mg/kgBw 188) و دوز بالای(mg/kgBw 750) 5-HMFتقسیم بندی شدند. ایمیونیزاسیون در گروه های مواجهه و دریافت کننده 5-HMF در روزهای 7 و 28 مطالعه صورت گرفت. سطوح اینترفرون گاما و اینترلوکین 4 به روش الایزا در سرم موش های هر 4 گروه تعیین شد.
  یافته های پژوهش: میانگین سطح سرمی اینترلوکین 4 در گروه های دریافت کننده 5-HMF کاهش یافت(P˂0.001). هم چنین میزان سرمی اینترفرون گاما به طور معنی داری در گروه مداخله پایین تر از گروه مواجهه بود(P˂0.05). علاوه بر این، تفاوت معنی داری در میزان اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما بین دو گروه مداخله مشاهده نشد(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که 5-HMF می تواند موجب کاهش تولید برخی از اجزای پاسخ سایتوکاینیTh1 و Th2 در سرم موش های BALB/c ایمیونیزه شده با اوآلبومین شود.
  کلیدواژگان: 5، هیدروکسی متیل فورفورال، اوآلبومین، سایتوکاین
 • سیما خاوندی زاده اقدم، رافت کاظم زاده *، یلدا محفوظی صفحات 43-51
  مقدمه
  بیشتر زنان، دوران یائسگی را زمان اختلالات یا تغییرات در بدن می شناسند، این افراد دقیقا نمی دانند که این تغییرات چیست و یا چگونه می توان این تغییرات یا عوارض ناشی از آن را به حداقل رساند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش دوران یائسگی بر ابعاد مختلف شیوه زندگی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 بر روی 75 زن یائسه 60-50 ساله ای که به بیمارستان سبلان اردبیل مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه مشتمل بر دو بخش بود. ابتدا پژوهشگر ضمن دعوت زنان یائسه، پرسش نامه را به روش مصاحبه تکمیل و نمونه های مورد پژوهش را به 5 گروه 15 نفره تقسیم کرد، سپس پیش آزمون گرفته شد و هشت جلسه آموزشی 5/1 ساعته برای هر گروه برگزار گردید. پس از هشت هفته از اتمام جلسات آموزشی از اعضای مورد پژوهش، پس آزمون با همان پرسش نامه به روش مصاحبه به عمل آورده شد. در نهایت داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS vol.12 و آزمون های تی، کندال و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که آموزش، تاثیرات مثبت بر روی عادات غذایی، ورزش و پیاده روی، استفاده از نور آفتاب، خواب و استراحت دارد(P<0.01).
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش در ایجاد تغییر رفتار زنان در جهت بهبود شیوه زندگی شان در دوران یائسگی تاثیر دارد و می تواند سبب ارتقای سلامت زنان شود.
  کلیدواژگان: آموزش، شیوه زندگی، زنان یائسه
 • علی صالح زاده *، عطااله سادات شاندیز، اکرم سادات نعیمی صفحات 52-61
  مقدمه
  طی سالیان گذشته، به کارگیری نانوذرات نقره (AgNPs) به خاطر فعالیت های ضد رگ زایی، ضد باکتریایی و ضد سرطانی جذابیتی خاص ایجاد نموده است. هدف از انجام این تحقیق، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک قرمز laurencia caspica و ارزیابی سمیت آن بر روی رده های سلولی سرطان پستان T47D بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، بیوسنتز نانوذرات نقره توسط عصاره جلبک قرمز L.caspica انجام گرفت. تایید نانوذرات نقره با استفاده از روش های طیف سنجی مرئی فرابنفش(UV-vis)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و میکروسکوپ الکترونی گذاره(TEM) بررسی شد. رده های سلولی سرطان پستان T47D و نرمال MRC-5 با غلظت های مختلف نانوذرات نقره در مدت زمان 24 و 48 ساعت تیمار شدند. میزان زیست پذیری سلول ها و میزان دوز 50 درصد کشندگی(IC50) با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: پیک طیف سنجی مرئی فرابنفش نانوذرات نقره سنتز شده در طول موج 420 نانومتر تایید شد. مطالعه ریخت شناسی و اندازه نانوذرات از طریق میکروگراف میکروسکوپ الکترونی گذاره و روبشی نشان داد که نانوذرات اغلب شکل کروی داشته و اندازه ای بین 10 تا 50 نانومتر دارند. نتایج MTT نشان داد که نانوذرات نقره اثر وابسته به دوز و زمان داشته و میزان بقاء سلول ها را به طور معنی داری کاهش می دهد. مقدارIC50 طی 48 ساعت پس از تیمار با نانوذرات به ترتیب غلظت 37/29 میکروگرم در میلی لیتر و غلظت 13/42 میکروگرم در میلی لیتر برای سلول های T47D و MRC-5 محاسبه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که اثر کشندگی نانوذرات بیوسنتز شده بر روی سلول های سرطانی پستان نسبت به سلول های نرمال بیشتر است. بنا بر این، استفاده از این نانوذرات می تواند به عنوان یک راهکار امید بخش در درمان سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، L.caspica، سمیت سلولی، سرطان پستان
 • آزیتا معیری، قهرمان محمودی *، فاطمه دباغی صفحات 62-72
  مقدمه
  پاسخگویی به تقاضای روزافزون و جلب رضایت بیماران از خدمات بیمارستان ها، از مهم ترین عامل در تداوم بقای موسسات خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر ترجیح در انتخاب مراکز درمانی توسط بیماران بر اساس عوامل هفتگانه آمیخته بازاریابی در بیمارستان های ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1395 اجرا گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلطانی و همکاران استفاده شد که اعتبار آن توسط افراد صاحب نظر تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت(%r=85). جامعه آماری محدود به بیماران بستری و ترخیصی در بیمارستان های آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی ایران است که به صورت خوشه ایاز پنج حوزه کشوری شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران و به صورت تصادفی از هر منطقه دو بیمارستان انتخاب شده است. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه برای برآورد یک نسبت 400 نفر تعیین شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون کروسکال والیس در نرم افزار SPSS vol.19تجزیه و تحلیل گردید. ‏
  یافته های پژوهش: از بین ابعاد هفتگانه بازاریابی در انتخاب مراکز درمانی بیشترین مقدار شاخص مربوط به قیمت(با میانگین 2/60) و کمترین مربوط به تبلیغات(با میانگین 7/17) می باشد. نوع بیمه در شاخص قیمت و توصیه پزشک معالج در شاخص تبلیغات رتبه اول را کسب نمودند. یافته ها نشان داد بین مولفه های موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان رابطه مثبت معنی داری(r=0.278، P=0.00) وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد مهم ترین عامل جذب بیماران، پایین بودن هزینه های بیمارستان می باشد؛ راه افزایش استقبال مردم از بیمارستان ها پذیرش همه نوع بیمه می باشد تا سهم پرداختی بیمار کمتر شده و برخی از خدمات به بیماران به صورت رایگان ارایه گردد.
  کلیدواژگان: ترجیح بیمار، آمیخته بازاریابی، بیمارستان
 • طهمورث شهریور، مختار مختاری *، ولی علیپور صفحات 73-84
  مقدمه
  دیابت باعث افزایش میزان آنزیم های کبدی در پلاسما و نشت این آنزیم ها از سیتوزول کبد به درون گردش خون می گردد. در این تحقیق، تاثیر عصاره آبی زنجبیل(Zingiber Officinale) بر میزان آنزیم های کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در موش های صحرایی نر به دنبال القای استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  حیوانات مورد آزمایش 42 موش صحرایی بود که به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد دیابتی که حیوانات این گروه mg/kg70 استرپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی در ابتدای دوره 2 ماهه آزمایش دریافت کردند، گروه تجربی 1 و 2 که حیوانات این گروه به ترتیب 500 و mg/kg250 عصاره آبی زنجبیل روزانه به طور دهانی طی 2 ماه دریافت کردند، گروه تجربی 3 و 4 که حیوانات این گروه ابتدا mg/kg 70 استرپتوزوتوسین دریافت نموده و سپس طی یک دوره دو ماهه روزانه به ترتیب 500 و mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل دریافت کردند. 48 ساعت پس از آخرین تزریق، نمونه های خونی تهیه و برای اندازه گیری سطح سرمی آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)، آلکالین فسفاتاز(ALP) و سطوح سرمی آلبومین، پروتئین توتال تست شدند. مطالعات بافتی کبد با استفاده رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد.
  یافته های پژوهش: میزان آنزیم های AST، ALT و ALK در گروه شاهد دیابتی(دریافت کننده mg/kg 70 استرپتوزوتوسین) و آنزیم AST در گروه تجربی 2 (دریافت کننده mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل به تنهایی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. برخلاف آن، میزان آنزیم های ALT و ALP در گروه تجربی 1 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل به تنهایی) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح P<0.05نشان داد. غلظت سرمی پروتئین توتال و آلبومین در گروه تجربی 2(دریافت کننده mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. نتایج آماری نشان می دهد. میزان آنزیم های AST،ALT و ALP در گروه های تجربی 3 و 4(دریافت کننده 250 و mg/kg 500 عصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش معنی دار در سطح P<0.05 نشان داد. هم چنین غلظت پروتئین توتال در گروه تجربی 3 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه شاهد دیابتی نیز در سطح P<0.05 افزایش معنی دار نشان داد. از نظر بافت شناسی، در گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین نکروز سلولی، التهاب سلولی، تجمع واکوئل چربی، از هم پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل فضاهای زیاد بین سلول ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. در حالی که در گروه های دریافت کننده استرپتوزوتوسین همراه با مقدار mg/kg 500 عصاره نسبت به گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین، علائم کاهش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره آبی زنجبیل به دلیل وجود ترکیباتی از قبیل جینجرول، شوآگل و آنتوسیانین ها احتمالا در کاهش سمیت ناشی از استرپتوزوتوسین و بهبود سطوح آنزیم های کبدی نقش دارند.
  کلیدواژگان: زنجبیل، استرپتوزوتوسین، AST، ALT، ALP، پارامترهای بیوشیمیایی، رت
 • معصومه گودرزی، محمدرضا مهرابی *، محسن میرزایی صفحات 85-93
  مقدمه
  مهم ترین عامل بیماری زایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به واسطه تشکیل بیوفیلم توسط یک ادهسین بین سلولی پلی ساکاریدی می باشد که تولید آن توسط اپرون icaADBC تنظیم می گردد. IS256 باعث تغییر فاز تشکیل بیوفیلم توسط غیر فعال کردن اپرون ica می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع IS256 و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از پوست افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  91 جدایه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از سطح پوست افراد سالم جمع آوری گردید. تمام جدایه ها از نظر تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیترپلیت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی حضور IS256 از روش PCR با پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید. به علاوه تمام جدایه های دارای IS256 از نظر مقاومت آمینوگلیکوزیدی، فلوروکینولون ها، ماکرولیدها و گلیکوپپتیدها به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته های پژوهش: از 91 جدایه تنها 8 (79/8 درصد) دارای IS256 بودند. نتایج با روش میکروتیتر پلیت نشان می دهد که توانایی اتصال در 58 (73/63 درصد) فاقد اتصال، 6 (6/6 درصد) ضعیف، 14 (38/15 درصد) متوسط و 13 (29/14درصد) تولیدکننده بیوفیلم قوی بودند. در جدایه های دارای IS256، 6 (75 درصد) فاقد اتصال، 1 (5/12 درصد) ضعیف و 1 (5/12 درصد) تولیدکننده بیوفیلم متوسط بودند. جدایه های دارای IS256، 3 (5/37 درصد) به جنتامایسین، 2 (25 درصد) به آمیکاسین، 2 (25 درصد) به استرپتومایسین، 1(5/12 درصد) به سیپروفلوکساسین، 1 (5/12 درصد) به افلوکساسین و 4 (50 درصد) به اریترومایسین مقاوم بودند اما هیچ مقاومتی به وانکومایسین مشاهده نگردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این است که ارتباطی بین IS256 و تشکیل بیوفیلم وجود ندارد. مقاومت چندانی در جدایه های دارای IS256 به آمینوگلیکوزیدها مشاهده نگردید که کاملا با نقش شناخته شده IS256 در ایجاد مقاومت آمینوگلیکوزیدی مغایرت دارد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، بیوفیلم، IS256، آمینوگلیکوزید
 • رخشان امیری جهرمی، محبوبه نصیری * صفحات 94-102
  مقدمه
  سقط مکرر به از دست رفتن دو یا تعداد بیشتر بارداری قبل از هفته بیستم اطلاق می شود. منشاء سقط مکرر در 50 درصد موارد نامشخص می باشد، که به چنین مواردی سقط مکرر ایدیوپاتیک می گویند. آسیب های رویان با منشاء ایمنی نقش قابل توجهی در ایجاد سقط های مکرر ایفا می کنند. فاکتور تنظیمی اینترفرون-5 (IRF-5) عضوی از خانواده IRF می باشد که تنظیم کننده بالادستی سیتوکین های التهابی مانند اینترلوکین-6 (IL-6) و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا(TNF-α) می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs10954213 ژن IRF-5 با احتمال وقوع سقط مکرر ایدیوپاتیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، نمونه خون از 176 زن دارای حداقل 2 سقط جنین ایدیوپاتیک با میانگین سن: 9/10±2/34 سال به عنوان گروه بیمار و 173 زن سالم یائسه و حداقل صاحب 2 فرزند سالم و بدون هیچ گونه سابقه سقط(میانگین سن 7/7±5/56 سال) به عنوان گروه کنترل، تهیه گردید. آنالیز ژنوتیپ با روش T-ARMS PCR انجام گرفت. نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شدند.
  یافته های پژوهش: فراوانی آلل G در گروه بیمار کمتر از گروه کنترل بود. این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود و از نقش حفاظتی این آلل در برابر ریسک بروز سقط حمایت کرد(OR:0.7، 95% CI:0.5-0.9، P=0.04). فراوانی ژنوتیپ های حامل آلل G (GG+GA) در زنان مبتلا به سقط کمتر از زنان گروه کنترل بود و این ژنوتیپ ها نقش حفاظتی در برابر بروز سقط نشان دادند(OR:0.45، 95% CI:0.22-0.91، P=0.02).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت حضور آلل G در ارتباط با پلی مورفیسم rs10954213 ژن IRF-5 یک عامل محافظت کننده در برابر سقط مکرر در زنان ایران می باشد.
  کلیدواژگان: سقط مکرر ایدیوپاتیک، پلی مورفیسم، ژن IRF، 5، ایران
 • محمدرضا قاسمی * صفحات 103-112
  مقدمه
  افزایش دز بافت های سرطانی و حفاظت از بافت های سالم یکی از مهم ترین چالش ها در رادیوتراپی می باشد. نشاندار کردن تومور با عناصر سنگین(با عدد جرمی بالا) در روش درمانی فعال سازی فوتونی(Photon Activation Therapy) می تواند دز ناحیه تومور را به صورت گزینشی نسبت به بافت های سالم مجاور افزایش دهد. در این تحقیق، اثر پارامترهای مختلف نظیر انرژی پرتوهای ایکس، نوع و غلظت عوامل فعال ساز، در توزیع دز به منظور افزایش کیفیت درمان، توسط کد شبیه سازی Geant4، بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تاثیر انباشت عناصر طلا و لوتتیوم در بافت هدف پرتودهی شده، با تشعشعات ایکس توسط کد Geant4 بررسی شده است. در مدل طراحی شده، چشمه پرتوهای ایکس، دایره ای به شعاع cm 5/0و فانتوم هم به صورت مکعبی به ضلع cm15 می باشد. آشکارساز به صورت یک مکعب مستطیل به ابعاد 3 cm5/7×3×3 در نظر گرفته شده که تومور فرضی مکعبی شکل به ضلع cm1، در داخل آن قرار دارد.
  یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی با ولتاژهای مختلف لامپ اشعه ایکس برای طلا و لوتتیوم در تومور فرضی نشاندار شده با دو غلظت 5 و 10 درصد وزنی به دست آمده است. برای طلا بیشترین فاکتور افزایش دز(Dose Enhancement Factor) در ولتاژ kV100 لامپ اشعه ایکس و در مورد لوتتیوم، بیشینه DEF در دو ولتاژ kV100 و kV160 مشاهده شده است. نقش موثر عناصر فعال ساز موجب افزایش دز جذبی تومور خواهد شد. علاوه بر این، متوسط DEF، در ولتاژ بهینه لامپ و در ناحیه تومور، با دو برابر شدن غلظت برای طلا و لوتتیوم، به ترتیب 68/1 و 76/1برابر خواهد شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق، اضافه نمودن یک عنصر فعال ساز فوتونی نظیر طلا و یا لوتتیوم در ناحیه تومور، می تواند دز این ناحیه را در مقابل پرتوهای ایکس با انرژی مناسب، به صورت انتخابی افزایش دهد. نگرش استفاده از عناصر فعال ساز می تواند بهره وری در درمان سلول های سرطانی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: درمان به روش فعال سازی فوتونی، فاکتور افزایش دز، کد Geant4، طلا، لوتتیوم، انرژی بهینه
 • قباد بهامین، مجید ضرغام حاجبی *، میثم محبی صفحات 113-121
  مقدمه
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح گروه کنترل نابرابر می باشد، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایلام می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسش نامه پرخاشگری اهواز استفاده شد. تعداد 40 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند، جهت انتصاب افراد در گروه ها 30 نفر از دانش آموزانی با نمره پرخاشگری بالا انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای در دوره آموزش مدیریت خشم که به شیوه شناختی رفتاری برگزار شد، شرکت نموده اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند.
  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری موثر است. بدین صورت که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیر پرخاشگری با کنترل پیش آزمون در سطح P<0.0001 تفاوت معناداری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم در افزایش کنترل خشم و بهبود اسنادهای دانش آموزان موثر است و دانش آموزان می توانند اصول نظریه رفتاری عقلانی و عاطفی را از طریق این نوع برنامه بیاموزند.
  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت خشم، پرخاشگری، دانش آموزان، مقطع متوسطه
 • جعفر اکبری، سید مهدی موسوی کوتی، مقداد کاظمی، روح الدین مرادی راد * صفحات 122-131
  مقدمه
  وظایف مرتبط با حمل دستی بار از مهم ترین علل ایجاد کمردردهای شغلی محسوب می شود. از این رو ارزیابی حمل دستی بار جهت جلوگیری از بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار(WMSDs) امری ضروری به نظر می رسد. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ارگونومیکی وظایف حمل دستی بار با استفاده از روش KIM و تعیین میزان بروز WMSDs با استفاده از ابزار CMDQ در محیط کار کارگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی و بر اساس روش سرشماری ساده بر روی 103 نفر از کارکنان کارگاه مرکزی انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش شاخص کلیدی KIM، و ابزار سنجش CMDQ گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: بر اساس نتایج حاصل از روش KIM، 48 نفر در سطح ریسک 1، 36 نفر در سطح ریسک 2 و 19 نفر در سطح ریسک 4 قرار داشتند. هم چنین بر اساس نمره پرسش نامه CMDQ، 95 نفر مشکل بسیار جزئی و قابل چشم پوشی، 4 نفر مشکل جزئی، 1 نفر مشکل بسیار کم، 1 نفر مشکل کم، 1 نفر مشکل متوسط، و 1 نفر مشکل کمی زیاد داشتند. هم چنین نتایج آزمون های آماری نشان داد که بین نمره KIM و ناراحتی های اسکلتی عضلانی کرنل ارتباط معناداری وجود داشت(P=0.002). اما در مورد ارتباط این دو متغیر با مشخصات دموگرافیک افراد از نظر آماری ارتباط معناداری گزارش نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  وظایف حمل دستی بار و سایر وظایف مرتبط با آن، با بروز WMSDs ارتباط مستقیم دارد، به طوری که افزایش بار کاری و حجم فعالیت ها، باعث افزایش ناراحتی های WMSDs می گردد. به منظور کاهش ناراحتی های مرتبط با حمل دستی بار، اعمال اقدامات اصلاحی چون برنامه های آموزشی، اصلاح پوسچر، طراحی شغل و... لازم است.
  کلیدواژگان: حمل دستی بار، اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار، روش شاخص کلیدی KIM، پرسش نامه ناراحتی اسکلتی، عضلانی کرنل، صنعت پالایش نفت آبادان
 • مریم امیری شعار، معصومه حسینی، علی اوسط ملتی * صفحات 132-140
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است که فرآیند پیچیده ای از عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آن دخالت دارند. هنوز مکانسیم های مولکولی دخیل در بروز و پیشرفت سرطان پستان به طور کامل شناخته نشده است. در مطالعه حاضر، پروتئوم بافت سرطانی پستان و بافت سالم مجاور مورد مقایسه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه همگروهی، بافت سرطانی به همراه بافت سالم مجاور از 5 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان دریافت و محتوای پروتئینی آن ها استخراج شد. سپس، با استفاده از ژل الکتروفورز دو بعدی و به کمک نرم افزار Image Master 2D Platinum سطح بیان پروتئین ها و در مرحله بعد با اسپتکروفتومتری جرمی MALDI-TOF MS/MS ماهیت پروتئین های مورد نظر شناسایی شد.
  یافته های پژوهش: ناحیه ثابت(C) زنجیرهIg gamma-1 فقط در بافت سرطانی و زیر واحد بتاهموگلوبین فقط در بافت سالم مجاور بیان شده بودند. بیان آلبومین سرمی و یک پپتید منفرد شبیه به زنجیره alpha-3 کلاژن(VI) در بافت سرطانی در مقایسه با بافت سالم مجاور کاهش معنی داری داشت(P<0.05). در مقابل، بیان یک پپتید منفرد مشابه به کراتین نوع I و II اسکلت سلولی در بافت سرطانی در مقایسه با بافت سالم مجاور افزایش معنی داری نشان داد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  پروتئوم بافت سرطانی پستان در مقایسه با بافت سالم مجاور به طور قابل توجهی متفاوت است. به نظر می رسد بررسی تغییرات در محتوای پروتئینی سلول های سرطانی پستان بتواند رویکرد مناسبی جهت شناسایی عوامل دخیل در پاتوژنز این بیماری باشد. با این حال، بهتر است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
  کلیدواژگان: بیومارکر، پاتوژنز، پروتئوم، سرطان پستان
 • افشین کیهانفر *، سید حسین حسینی صفحات 141-153
  مقدمه
  کشش ساختارهای کوتاه شده از طریق تمرینات کششی، یکی از موثرترین شیوه ها برای بهبود عملکرد افراد با درد پاتلوفمورال است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر تمرینات تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده های عمقی(PNF) و تمرینات کششی رایج فیزیوتراپی(CPS) بر تعادل و عملکرد در بیماران با درد پاتلوفمورال است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. تعداد 33 زن مبتلا به درد پاتلوفمورال بطور تصادفی در سه گروه PNF (11 نفر)، CPS (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. گروه PNF در تمرینات PNF ویژه عضلات چهارسر ران و همسترینگ و گروه CPS در تمرینات کششی رایج فیزیوتراپی به مدت 2 ماه شرکت کردند، درحالیکه گروه کنترل در هیچگونه برنامه تمرینی شرکت نکردند. از مقیاس WOMAC و تست های شارپند رومبرگ و SEBT، بترتیب جهت ارزیابی عملکرد، تعادل استاتیک و دینامیک استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 05/0 آنالیز گردید.
  یافته های پژوهش: قبل از مداخلات تمرینی، بین عملکرد و تعادل گروه های مختلف تفاوتی وجود نداشت(05/0P) و کنترل(003/0= P) بطور معنی داری بهبود یافت و در گروه CPS نیز بهبود معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دیده شد(014/0=P). همچنین تعادل استاتیک و دینامیک در بیماران گروه PNF نسبت به گروه CPS و کنترل بطور معنی داری افزایش پیدا کرد(001/0>P) اما بین دو گروه CPS و کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد(05/0
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه برای درمان بیماران با درد پاتلوفمورال اغلب از تمرینات کششی رایج فیزیوتراپی استفاده می شود، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات PNF در بهبود عملکرد و تعادل این بیماران موثرتر از تمرینات مذکور است. از اینرو، استفاده از تمرینات PNF جهت درمان چنین بیماری هایی به متخصصان توانبخشی و فیزیوتراپی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندروم درد پاتلوفمورال، فیزیوتراپی، تمرینات PNF، عملکرد، تعادل
 • فرشته احمدی، محمد مهدی نقی زاده، اشرف دیرکوند مقدم، فتح الله محمدیان، زینب غضنفری * صفحات 154-163
  مقدمه
  سندرم پیش از قاعدگی یکی از اختلالات سنین باروری است که شامل علایم فیزیکی، شناختی، عاطفی و رفتاری در طی فاز لوتئال چرخه قاعدگی است که به صورت دوره ای از 7 تا 14 روز قبل از قاعدگی رخ می دهد و با شروع قاعدگی یا چند روز اول خونریزی علائم بر طرف می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر ایلام در سال 94 است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 94 بر روی 266 نفر دانش آموز دختر مجرد با دامنه سنی 18-15 سال و میانگین سنی 34/16 سال، دارای قاعدگی های منظم و طبیعی(با فواصل 21 تا 35 روز و طول مدت 3 تا 7 روز) انجام گرفت. جهت بررسی فراوانی علائم سندرم پیش از قاعدگی از پرسش نامه PSST (پرسش نامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی) به صورت آینده نگر برای دو سیکل متوالی استفاده شد. در این تحقیق آزمون های آماری کای اسکور، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: فراوانی سندرم پیش از قاعدگی متوسط یا شدید 84/36 درصد و فراوانی اختلال ملال پیش از قاعدگی 65/11 درصد بود. بر اساس مدل رگرسیون لجستیک، خونریزی شدید شانس افراد را برای ابتلاء به اختلال ملال قاعدگی 1/5 برابر، و درد شانس افراد را برای ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی 1/4 برابر افزایش می دهند. بین سندرم پیش از قاعدگی متوسط یا شدید(PMS) با درد(P<0.001)، و بین اختلال ملال پیش از قاعدگی(PMDD) با حجم خونریزی(P<0.01) ارتباط معنی داری مشاهده شد. در بررسی میانگین علائم 19 گانه، بالاترین میانگین مربوط به خستگی، داشتن علائم جسمانی، دشواری در تمرکز، کاهش علاقه به فعالیت های منزل و عصبانیت و کمترین میانگین مربوط به پرخوری بود.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع این سندرم در بین نوجوانان دبیرستانی شهر ایلام نسبتا بالا بود. با توجه به تاثیرات منفی این سندرم بر وضعیت جسمی، روانی، عاطفی، و اجتماعی نوجوان و حساسیت این دوره از نظر پیشرفت تحصیلی، پیشنهاد می گردد مطالعات و مداخلات لازم جهت پیشگیری و کنترل علائم طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: شیوع، PMS، PMDD، دختران دبیرستانی، ایلام
 • اسماعیل فتاحی *، فاطمه مدانلو، جعفر امانی، عسکری احمدپور صفحات 164-175
  مقدمه
  اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک(ETEC) از مهم ترین عوامل اسهال حاد باکتریایی در سراسر جهان می باشد. با اتصال ETEC به مخاط روده و تولید انتروتوکسین های حساس به حرارت(LT) و مقاوم به حرارت(ST) باعث بیماری در انسان به ویژه در کودکان می شود. این مطالعه به منظور تشخیص توکسین LT و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ETEC انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 90 نمونه مدفوع اسهالی از کودکان زیر 5 سال جهت جداسازی اشریشیاکلی جمع آوری شد. در ابتدا سویه های اشریشیاکلی با استفاده از تست های بیوشیمیایی جداسازی و میزان شیوع سویه ETEC و حضور ژن LT با استفاده از تکنیک PCR بررسی و سپس مقاومت آنتی بیوتیکی این سویه ها با روش انتشار دیسک مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: از 50 جدایه اشریشیاکلی، 4 سویه(8 درصد) حاوی ژن توکسین LT بودند. تمام سویه های ETEC حاوی ژن LT نسبت به آنتی بیوتیک های کوتریماکسازول، سفکسیم و جنتامایسین(4 سویه) مقاومت نشان دادند. هم چنین این سویه ها نسبت به سفتریاکسون (100 درصد)، ایمیپنم(100 درصد)، تریمتوپریم، سولفامتاکسازول، سیپروفلوکسازین، نالیدیکسیک اسید(75 درصد)، نیتروفورانتوئین، تتراسایکلین، آمیکاسین(50 درصد) و به دیسک های آمپی سیلین و سفالوتین(25 درصد) حساسیت نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که سویه ETEC در این منطقه از میزان شیوع گسترده ای برخوردار بوده اند. بنا بر این به کارگیری روش تشخیصی سریع و دقیق ملکولی PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند بار عفونت های اسهالی را کم و به ارتقای سلامت کمک و از مرگ و میر کودکان جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک، اسهال، مقاومت آنتی بیوتیکی، PCR
 • شهناز ترک زهرانی، ذلیخا کرم الهی *، علیرضا اکبرزاده، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال صفحات 176-186
  مقدمه
  وضعیت تغذیه و رشد جسمی و روانی شیرخوار بر تندرستی انسان در تمام طول زندگی موثر است. راهکارهای مختلفی برای دستیابی به رشد بهینه شیرخوار به کار برده شده است. یکی از این راهکارها استفاده از حمایت های غیر حرفه ای است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمایی بالینی، تعداد 240 زن نخست زا به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برنامه گروه شاهد شامل آموزش های معمولی بود و گروه آزمون علاوه بر این آموزش ها، از حمایت 30 مشاور شیردهی(زنانی با سابقه شیردهی موفق) طی 6 ماه پس از زایمان برخوردار بودند الگوهای رشد و تکامل شیرخوار در پایان ماه های 1، 2، 4، 6 و 12 ارزیابی شدند. این کارآزمایی بالینی در کلیه زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایلام از تیرماه سال 89 تا فروردین 91 انجام شد. داده ها با استفاده پرسش نامه جمع آوری شد سپس با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 16 و تست های آماری تعیین میانگین، درصد، آزمون کای دو، تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: در سنین 1، 2، 4، 6 و 12 ماهگی دو گروه از نظر تطابق با منحنی استاندار افزایش وزن اختلاف معنی داری داشتند(P=0.001). با این که میانگین وزنی اختلاف معنی داری نداشت(P>0.05)، میانگین قدی در دو گروه در 2، 12 ماهگی اختلاف معنی داری داشت(P=0.001). میانگین دورسر هر دو گروه اختلاف معنی داری نداشت(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  حامی همتا می تواند با تشویق و ترغیب مادران به تداوم شیردهی در دستیابی کودکان به الگوی رشدی متناسب با الگوی استاندارد رشد موثر باشد.
  کلیدواژگان: شیردهی، حمایت، رشد و تکامل، شیرخوار
 • سمیه حیدری زادی، ناصر عباسی، خیرالله اسدالهی، سارا رضایی، اردشیر معیری، منیره عزیزی * صفحات 187-194
  مقدمه
  ضایعه نخاعی منجر به نقص های عملکردی غیر قابل بازگشت در بیماران می شود. پیش آگهی بد این ضایعه انگیزه تحقیق جهت یافتن یک روش درمانی مناسب برای این آسیب مزمن می باشد. سلول درمانی، یکی از مهم ترین روش های درمانی ضایعه نخاعی می باشد و استفاده از سلول های غلاف کننده بویایی(OECs) نتایج امیدوارکننده ای را نشان داده است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر پیوند سلول های غلاف کننده بویایی بر بهبود عملکرد حرکتی فاز تاخیری ضایعه نخاعی در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 18 سر موش صحرایی نر در چهار گروه کنترل، شم، ویکل و درمان تقسیم بندی شدند. در گروه شم فقط عمل لامینکتومی در مهره T9 انجام شد و در سه گروه دیگر بعد از لامینکتومی، ضایعه ایجاد گردید. در گروه های ویکل و درمان یک هفته پس از ضایعه به ترتیب محیط کشت بدون یا حاوی سلول تزریق گردید. در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. جهت کشت سلول از مخاط بویایی نوزاد هفت روزه موش صحرایی استفاده شد. ارزیابی حرکتی حیوانات نیز با استفاده از تست BBB (Basso، Bresnahan and Beattie) انجام شد.
  یافته های پژوهش: مقایسه نتایج هفته دوم تا پایان مطالعه نشان دهنده اختلاف حرکتی معنی دار بین گروه های دریافت کننده پیوند سلولی با گروه کنترل بود(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، نشان دهنده تاثیر مثبت سلول های OEC بر بهبود عملکرد حرکتی در فاز تاخیری ضایعه نخاعی در موش های صحرایی می باشد.
  کلیدواژگان: ضایعه نخاعی، سلول های غلاف کننده بویایی، فاز تاخیری، عملکرد حرکتی
 • مهدی رعدابادی، مهدی جعفری، جمیل صادقی فر *، فاطمه پورشرعیاتی صفحات 195-203
  مقدمه
  چالش های نظام های ارائه خدمت، نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثر بخش تری داشته باشند را ضروری ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهره وری سازمانی امری مسلم تلقی می شود. مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی حاضر در سال 1394 بر روی کارکنان 5 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای شامل دو بخش سوالات دموگرافیک و 9 مولفه تاثیرگذار بر رضایت شغلی بود که از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice نسخه 11 صورت پذیرفت.
  یافته های پژوهش: بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی در عوامل مورد بررسی، بالاترین وزن یا اولویت مربوط به پاداش و حقوق و مزایا با وزن 262/0 و پایین ترین وزن یا اولویت مربوط به نظارت و سرپرستی با وزن 030/0 بود. مولفه های امنیت شغلی (182/0)، ارتقای شغلی(177/0)، موقعیت شغلی(091/0)، شرایط محیط کار(075/0)، ارتباط با همکاران(063/0)، ارتباط با زندگی شخصی(060/0) و سیاست گذاری مدیریت(035/0) نیز اولویت های بعدی را کسب نمودند. هم چنین رتبه مولفه ها در کارکنان زن و مجرد بیشتر از کارکنان مرد و متاهل بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد اصلاح مکانیسم های ارائه پاداش در بیمارستان ها و استفاده از اهرم هایی مثل مدیریت بر مبنای عملکرد بتواند موجب ارتقای انگیزه و عملکرد کارکنان گردد. به علاوه تلاش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بیشتر شدن این رضایت به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار کمک شایانی خواهد کرد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تحلیل سلسله مراتبی، علوم پزشکی تهران
|
 • Mehrzad Hamidi, Majid Jalalifarahani, Hossein Rajabi, Forozan Yousefjamal * Pages 1-12
  Introduction
  Internet addiction disorder (IAD) is a socio-psychological disorder which includes a habitual dependence to the Internet and its compulsive and obsessive misuse. This research intends to clarify the association of various types of social skills, self-efficacies, lifestyles, with IAD among high school sport students.
  Materials and Methods
  Considering the goal, this research was a practical. The samples covered 129 high school sport students of secondary school at their second term of the school year 2016-17 in Ilam ( southern Iran), selected through multistage stratified sampling. Data was gained using the following scales: General Self-Efficacy Scale (GSE), Teenage Inventory of Social Skills (TISS), Lifestyle Questionnaire (LSQ), and Internet Addiction Test (IAT). Data analysis was carried out using SPSS 19 and smart PLS3 applications, respectively.
  Findings: According to the results, the secondary school sport students’ social skills score at Ilam province was 126.98, GSE 63.51, LSQ 273.51, and IAT 45.88. At. Life style, up to a certainty of 90%, proved to moderate the association between such students’ GSE and their IAT.
  Discussion &
  Conclusions
  Based on the results of the current study, lifestyle acted as a moderator in the association of secondary school students’ self-efficacy with internet addiction. it seems necessary to interfere and make effective interventions to improve the students’ lifestyle and strengthen their self-efficacies to prevent internet addiction among them.
  Keywords: cognitive characteristics, internet addiction, sport students, lifestyle
 • Ladan Bina, Hosein Najafzadevarzi *, Reza Fatemitabatabae Pages 13-22
  Introduction
  Considering the application of medicinal plants in treatment of endocrine diseases including ovarian function and also regarding the estrogenic properties of cumin (Cuminum cyminum), the present study aimed at evaluating effects of cumin essence on oestrogen, progesterone, and ovarian follicles changes in rat at presence or absence of dopaminergic agonist and antagonist.
  Materials and Methods
  In this experimental and animal model study, 35 female rats were divided into 7 groups which received normal saline (IP), Metoclopramide (90mg/kg-IP), Bromocriptin (4mg/kg-SC), Metoclopramide and Bromocriptin, Metoclopramide and cumin (4mg/kg-PO), cumin, Bromocriptin, and cumin for 10 days, respectively. Then, the rats were anesthetised with chloroform and their heart blood was collected for oestrogen and progesterone assessment. Afterward, ovaries and uterines were removed and weighted and the immature and mature follicles were counted.
  Findings: The results showed that metoclopramide decreases oestrogen and progesterone concentration and bromocriptin administration can reverse its effect. On the other hand, cumin application proved to decrease the weight of the rats and serum oestrogen concentration. Co-administration of cumin and bromocriptin increased oestrogen concentration and the numbers of folliculars.
  Discussion &
  Conclusions
  Cumin usage can accelerate the effects of bromocriptin as a dopaminergic on ovarian function.
  Keywords: oestrogen, progesterone, bromocriptin, metoclopramide, cuminum cyminum, ovary, rat
 • Maryam Parhamfar *, Mouj Khaleghi, Shohreh Fahimi Rad, Maryam Moazemi Godarzi Pages 23-33
  Introduction
  Hypercholesterolemia is a risk factor for cardiovascular diseases. Several studies have shown that some lactobacillus strains can reduce cholesterol. The purpose of this study was to evaluate the effects of Lactobacillus fermentum isolated from the traditional yogurt on body weight and lipid trends in rats fed with a high-fat diet.
  Materials and Methods
  Forty male rats (200±20 gr) were randomly divided into four groups. Rats in the first group received normal diet (N), the second group consumed normal diet with fermented milk containing L. fermentum (N-L), the third group received a high-fat diet to induce hypercholesterolemia (HF), and the fourth group were fed in a high-fat diet with fermented milk containing L. fermentum (HF-L). After 8 weeks, body weights and lipid metabolisms were measured.
  Findings: In the rats fed with a high-fat diet of fermented milk containing L. fermentum (HF-L), serum total cholesterol, LDL-C, and triglycerides levels were significantly lower than that of the group fed with a high-fat diet without probiotic supplementation (HF), whereas the serum HDL-C level significantly increased (p 0.05). However, mean levels of serum cholesterol, LDL-C, triglycerides, and HDL-C were not markedly different among the N groups (N, N-L). Also, the gain in body weight of the HF group was significantly heavier than that of the HF-L group (p 0.01).
  Discussion &
  Conclusions
  This study suggests that consumption of milk fermented by L. fermentum improves serum lipid trends in rats by lowering serum total cholesterol, triglycerides, LDL-C levels, as well as by increasing HDL-C level. It also plays a role in the prevention of obesity induced by a high-fat diet.
  Keywords: lactobacillus fermentum, cardiovascular diseases, high-fat diet, serum cholesterol
 • Mohammad Alizadeh, Hamed Khodaei * Pages 34-42
  Introduction
  5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) is one of the most important products of the Millard reaction. Several kinds of foods and beverages produce high amount of 5-HMF. In the recent years, many profitable effects of this compound have been demonstrated. Because of the role of T helper cells cytokines in the inflammatory responses, this study sought to investigate the effects of 5-HMF on IFN-γ and IL-4 levels respectively as Th1 and Th2 cytokines in BALB/c mice immunized with ovalbumin (OVA).
  Materials and Methods
  BALB/c mice (n=5 for each group) were grouped as follow: control, vehicle, and two different treatment groups. The treatment groups received daily doses of 188 and 750 mg/kg body weight, respectively. The groups were immunized with OVA on days 7 and 28 except for the control. Interleukin 4(IL-4) and interferon gamma (IFN-γ) levels were measured in serum by ELISA.
  Findings: IL-4 levels were significantly suppressed in 5-HMF treatment groups (P0.05).
  Discussion &
  Conclusions
  5-HMF reduced production of selected components of Th1 and Th2 cytokine responses in immunized BALB/c mice.
  Keywords: 5-hydroxymethylfurfural, cytokine, ovalbumin
 • Sima Khavandizadeh Aghdam, Rafat Kazemzadeh *, Yalda Mahfouzi Pages 43-51
  Introduction
  Period of menopause is known as a time of disorders or changes in such women’s bodies. However, these women dont know what these changes exactly are and how they can decrease this changes and disorders. This study mainly aimed at evaluating the effect of education on life style in menopausal women.
  Materials and Methods
  This is a quasi-experimental study accomplished on 75 menopausal women of 50-60 years old referred to Sabalan hospital in Ardabil (easren Iran). A questionnaire of two parts was used to gather the necessary data. At first, the researcher invited menopausal women, and filled out their questionnaires through hearing their answers, then divided them into 5 groups of 15 members, and finally completed the pretest. Afterwards, the researcher trained every group in 8 sessions of one hour and a half for 8 weeks. After 8 weeks from finishing of training sessions, the researcher performed the posttest using the same questionnaire by interviewing. At the end, the data were analyzed by SPSS software (12 version), T kandal, and Mc Namar tests. Range of P value was less than 0/05.
  Findings: The results of this study showed that education is positively effective on the habits of nutrition, exercise, walking, and exposure to sun light, leisure time, and sleeping.
  Discussion &
  Conclusions
  Education affect women manner to improve life style in menopausal period and it can cause promotion of women’s health.
  Keywords: Education, life style, menopausal women
 • Ali Salehzadeh *, Ataollah Sadat Shandiz, Akram Sadat Naeemi Pages 52-61
  Introduction
  Over the past years, silver nanoparticles (AgNPs) due to their anti-angiogenesis, anti-bacterial, and anti-cancer activity have attracted researchers’ interests. The aim of this study was to evaluate the cytotoxicity effects of biosynthesized AgNP using red macroalgae Laurencia caspica on human breast cancer (T47D) cells.
  Materials and Methods
  In this experimental study, the biosynthesis of AgNPs was evaluated, using Laurencia caspica.The characterization of developed AgNPs was performed through ultraviolet-visible (UV-vis) spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), and transmission electron microscopy (TEM). The T47D and MRC-5 cell lines were treated with various concentrations of fabricated AgNPs for 24 and 48 hours, rspectively. The viability effects of cells and half maximal inhibitory concentration) IC50 (were evaluated by MTT assay.
  Findings: The fabricated AgNPs were monitoring characteristic surface Plasmon resonance peak at around 420nm. The SEM and TEM results for size and morphological studies of AgNPs showed that nanoparticles were of spherical shape ranging from 10 to 50 mm. The MTT results demonstrated that AgNPs significantly decreased the viability of cells in dose-and time-dependent manners. The IC50 value of nanoparticles for T47D and MRC-5 cell lines were calculated as 29.37 mg/mL and 42.13 mg/mL 48 hours following treatment with nanoparticles, respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  Based on the current study, the biosynthesized AgNPs can cause more cytotoxic effects on breast cancer cells compared to the normal cells. Thus, they can be considered a promising procedure for the treatment of breast cancer.
  Keywords: AgNPs, Laurencia caspica, cytotoxicity, breast cancer
 • Azita Moayeri, Ghahraman Mahmoudi *, Fatemeh Dabaghi Pages 62-72
  Introduction
  Meeting the increasing demand and satisfaction of patients from hospital services is considered the most important factor in the survival of health care institutions. The aim of this study was to identify the most effective reasons for patients to select health centers based on seven factors of marketing mix (7p) in Iranian hospitals.
  Materials and Methods
  The present research is a escriptive-analytical study implemented in a cross-sectional approach in 2016. To collect data, Soltani et al.'s questionnaire, which was validated by qualified people and its reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient (85%), was used. The statistical population of this study covered admited and discharged patients at educational hospitals affiliated to Iran's medical universities, selected out of five counties of north, south, east, west, and center of Iran and randomly selected from two hospitals in each region. Using a sample size formula, a ratio of N = 400 was determined. The obtained data was analyzed using Kruskal Wallis test in SPSS version 19.
  Findings: Among the seven dimensions of marketing in the selection of health centers, the highest index of prices (60.2) and the lowest of advertising (17.7) was the most significant. The type of insurance in the price index and the recommendation of the doctor in the index of advertising ranked first. The findings indicated that there was a significant positive correlation between the factors affecting patient's preferences in choosing a hospital (r=0.278, p=0.00).
  Discussion &
  Conclusions
  The results showed that the most important factor in patient's interests was the low costs of the hospital as well as hospitals’ acceptance of all types of insurance, so that the patients’ payment charge might be reduced and some services provided to them free of charge.
  Keywords: patient's preference, marketing mix, hospitals, insurance
 • Tahmoores Shahrivar, Mokhtar Mokhtari *, Vally Alipour Pages 73-84
  Introduction
  Diabetes induces leakage of hepatic enzymes from cytosol into the circulation and increases the plasma levels of these enzymes. In this study, the impacts of ginger (Zingiber Officinale) aqueous extract on the levels of liver enzymes, biochemical parameters, and histological changes in male rats were assessed following induction of diabetes by Streptozotocin.
  Materials and Methods
  42 male Wistar rats were divided into 6 groups: the control (left untreated), diabetic control (received 70 mg/kg Streptozotocin once at the beginning of the experiment), the experimental groups 1 and 2 (daily received 250 and 500 mg/kg ginger aqueous extract, respectively), the experimental groups 3 and 4 (first received streptozotocin once, and then a daily dose of 250 and 500 mg/kg extract). Oral administration of aqueous extract continued over a period of two months. 48 hours after the last administration, blood samples were prepared and used for measurement of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), and serum levels of albumin and total protein. Also, hepatic histological study was carried out in hematoxylin-eosin staining method.
  Findings: The serum levels of AST, ALT, and ALK enzymes in diabetic control group (recipient of 70mg/kg Streptozotocin) and the AST enzyme concentration in experimental group 2 (recipient of 500 mg/kg Ginger extract alone) increased significantly compared to the control group (pDiscussion &
  Conclusions
  Due to the presence of compounds such as gingerol, shoagol, and anthocyanins, ginger aqueous extract can possibly reduce hepatic toxicity caused by streptozotocin and improve the serum levels of liver enzymes.
  Keywords: ginger, streptozotocin, AST, ALT, ALP, biochemical parameters, rat
 • Masoumeh Goudarzi, Mohammadreza Mehrabi *, Mohsen Mirzaee Pages 85-93
  Introduction
  Biofilm formation mediated by a polysaccharide intercellular adhesin (PIA) is considered a major pathogenic factor of staphylococcus epidermidis. PIA production is regulated by icaADBC operon. IS256 causes phase variation of biofilm formation by inactivation of ica operon. This study was aimed at investigating the prevalence of IS256 and biofilm formation in staphylococcus epidermidis isolated from healthy human skin.
  Materials and Methods
  91 isolates of staphylococcus epidermidis were collected from the surface of healthy human skin. All the isolates were examined in terms of ability of biofilm formation by Microtiter plate assay. PCR technique with specific primers was used to determine the presence of IS2556. Additionally, all the isolates containing IS256 were examined in term of aminoglycoside resistance, fluoro- quinolones, macrolides, and glycopeptides by disk diffusion method. Data were analyzed using SPSS software.
  Findings: Out of the 91 isolates, only 8 (8/79%) cases contained IS256. The microtiter plate assay results showed that attachment abilities 58 (63/73%) lacked, 6 (6/6%) were weak, 14 (15/38%) were moderate and 13 (14/29%) were strong biofilm producers. The isolates containing IS256, 6 (75%) lacked, 1 (12/5%) was weak, and 1(12/5%) was moderate biofilm producer. The isolates containing IS256, 3 (37/5%) were resistant to gentamicin, 2 (25%) to amikacin, 2 (25%) to streptomycin, 1(12/5%) to ciprofloxacin, 1(12/5%) to ofloxacin and 4 (50%) were resistant to erythromycin, but no resistance to vancomycin was observed.
  Discussion &
  Conclusions
  The results demonstrated no relation between the IS256 and biofilm formation. Not mutch resistance to aminoglycosides was observed in isolates containing IS256 hich. This is quite incompatible with the so-called role of IS256 in forming aminoglycoside resistance.
  Keywords: staphylococcus epidermidis, biofilm, IS256, aminoglycoside
 • Rakhshan Amiri Jahromi, Mahboobeh Nasiri * Pages 94-102
  Introduction
  Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined as the occurrence of two or more abortion before 20th week of gestation. The etiology of RPL is unknown in 50% of cases, which defines as idiopathic RPL (IRPL). Immune-related embryo injuries play an important role in the occurrence of RPL. Interferon regulatory factor-5 (IRF-5) is a member of IRF family of transcription factor, acts as upstream regulatory element of inflammatory cytokines (IL-6, and TNF-α). The aim of the present study was to investigate the relationship between IRF-5 gene rs10954213 polymorphism in the occurrence of IRPL.
  Materials and Methods
  In this case- control study, blood samples were collected from 176 IRPL women with a history of at least 2 miscarriages with mean age of 34.2±10.9 years as the patient group, and 173 healthy postmenopausal women with at least two live births, and without a history of previous miscarriage (mean age±SD; 56.5±7.7 years) as the control group. Genotyping was performed using T-ARMS PCR. The data were analyzed using SPSS v.16 software.
  Findings: The frequency of G allele was lower in cases compared to control subjects. This difference was statistically significant and supported the protective effect of this allele against miscarriage (OR: 0.7, 95%CI: 0.5-0.9, p=0.04). The frequency of G carriage genotypes (GG vs. AA) in women with IRPL was lower compared to the women of the control group and showed the protective role of this allele (OR:0.45, 95%CI:0.22-0.91, p-0.02).
  Discussion &
  Conclusions
  Regarding the results of the present study, the rs10954213G allele of the IRF-5 gene demonstrated a protective marker against idiopathic recurrent pregnancy losses in Iranian women.
  Keywords: idiopathic recurrent pregnancy loss, polymorphism, IRF-5 gene, south Iranian women
 • Mohammadreza Ghasemi * Pages 103-112
  Introduction
  The Increase in cancer tissues dose while protecting the surrounding healthy tissues is regarded a great challenge in radiotherapy. Photon Activation Therapy (PAT), by introducing high-Z elements to tumor, can enhance the delivered dose in tumor tissues while reducing the dose deposited in adjacent normal tissues. In this study, the effects of various parameters such as X-ray energy, type and concentration of the activation agents in the dose distribution have been investigated to improve the quality of treatment by Geant4 simulation code.
  Materials and Methods
  In this study, the effects of introducing Au and Lu in targeted tissues irradiated by X-ray beam have been investigated by Geant4 code. In the designed model, the x-ray source was considered in the shape of a circular plate with the radius of 0/5cm and the phantom in cubic shape with the side of 15cm. Rectangular cubic shape detector dimensions are 3×3×7.5 cm3 and the assumed tumor in cubic shape with the side of 1cm are located inside it.
  Findings:: The simulation results were obtained with different voltages of X-ray generator in labeled tumor by Au and Lu (with two concentrations of 5 and 10 wt. %). Optimum voltage of x-ray generator in order to maximum Dose Enhancement Factor (DEF) by Au was 100kV, while it was observed at 100kV and 160kV for Lutetium. Increasing the absorbed dose for tumor region could reveal the effective role of contrast agents. Furthermore, when the concentration of contrast agents was doubled, average of DEF at the optimum voltage of X-ray generator and in the tumor region, was 1.68 & 1.76 for Au and Lu, respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  Based on the results, the absorbed dose in tumor region after introduction of contrast agents with specifying the optimum concentration and photon energy can be increased selectively. This approach of introducing contrast agents could improve the efficiency in the cancerous cells therapy.
  Keywords: photon activation therapy, dose enhancement factor, Geant4 code, gold, lutetium
 • Ghobad Bahamin, Majid Zargham Hajebi *, Maysam Mohebi Pages 113-121
  Introduction
  This study aims to investigate effectiveness of teaching management skills on decreasing aggression among third grade high school boy-students in Ilam city.
  Materials and Methods
  This is a semi-experimental study with an unequal control group design. The statistical population of this study consisted of all the high school boy-students in Ilam city (western Iran). In our research, the Ahvaz's aggression questionnaire was used to determine the aggression level among the participants. A total of 40 students were chosen using multistage cluster sampling. In order to assign individuals to the groups, 30 students with high aggressiveness score were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. Then, the experimental group participated in a cognitive-behavioral aggression management training course for 10 sessions of 90 minutes; however, the control group did not receive any training.
  Findings: The results indicated that teaching aggression management skills was effective in reducing aggression. There was a significant difference between the experimental and control groups in the post-test scores for the aggression variable with the pre-test control scores at P Discussion &
  Conclusions
  Our findings suggest that aggression management training is effective in promoting aggression control and improving student's helpful attributions; thus, the students can learn the principles of rational and emotional behavior theory through such a program.
  Keywords: aggression management skills, improvement, boy-students, high school
 • Jafar Akbari, Mehdi Mousavikoti, Meghdad Kazemi, Roholdin Moradirad * Pages 122-131
  Introduction
  Manual handling tasks are considered to be the main causes of occupational back pains. Therefore, the assessment of manual handling tasks for the prevention of work musculoskeletal disorders (WMSDs) sounds necessary. The aim of this study was to assess the manual handling tasks using the key item method (Kim) and determine its relationship with the prevalence of musculoskeletal disorders using CMDQ tool in the workplace of the central workshop in Abadan oil refinery.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 103 employees of Abadan's central workshop, using the simple sampling. Data were collected using KIM and CMDQ questionnaires and analyzed using Pearson and multiple linear regression tests in SPSS version 20.
  Findings: Based on the results of the assessment by KIM method, 48 subjects were in the risk level 1, 36 subjects in the risk level 2 and 19 subjects in the risk level 4. Also, based on the score of CMDQ questionnaire, 95 people were with very minor and negligible disorders, 4 cases with minor disorders, 1 person with very low disorders, 1 person with low disorders, one with medium disorders, and one with high disorders. In addition, the results of statistical tests showed a significant relationship between scores of KIM and WMSDs (P = 0.002). However, there were no significant relationship between these two variables and demographic characteristics of individuals.
  Discussion &
  Conclusions
  Our investigation demonstrated that manual handling tasks and other tasks related to it have a direct relationship with the incidence of WMSDs; so that, the increase in the workload and nature of the manual handling tasks will enhance the severity of WMSDs. In order to reduce the severity of such disorders, corrective measures such as training programs, posture modifications, and job designs seem necessary.
  Keywords: manual material handling, work-related musculoskeletal disorders, Key Item Method, oil-refining industry
 • Mayram Amiri Shoar, Masoumeh Hosseini, Ali Awsat Mellati * Pages 132-140
  Introduction
  The molecular mechanisms involved in the development and progression of breast cancer have yet to be determined. In the present study, the proteome of cancerous beast and adjacent normal tissues were compared.
  Materials and Methods
  In a cohort study, the cancer tissues and adjacent normal tissues were obtained from 5 female patients with ductal carcinoma in stage 3. The total protein contents of cancer and adjacent normal tissues were extracted. The protein expression levels were examined by Image Master 2D Platinum software following two-dimensional gel electrophoresis. MALDI-TOF MS/MS mass spectrometry was used for proteins identification.
  Findings: The constant region of Ig gamma-1 chain and beta subunit of hemoglobin were exclusively detected in the cancer and adjacent normal tissues, respectively. The expression of serum albumin and collagen VI alpha chain in the cancer tissue was significantly lower than the normal tissue (P Discussion &
  Conclusion
  As the output of our investigation, it seems that proteome of cancerous tissue is extensively different from the adjacent one. Therefore, proteomic approach might be a promising tool for monitoring breast tumorigenesis. However, this needs to be confirmed in future.
  Keywords: biomarker, breast cancer, pathogenesis, proteom
 • Afshin Keyhanfar *, Seyyed Hossein Hosseini Pages 141-153
  Introduction
  Stretching the shortened structures by stretch exercises is one of the most effective methods for function improvement in patients with patellofemoral pain. Thus, the aim of this study was to compare the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) and Classic physiotherapy stretching (CPS) exercises on the balance and function in patellofemoral pain patients.
  Materials and Methods
  This was a semi-experimental research in which 33 women with patellofemoral pain syndrome were randomly divided into three PNF (n=11), CPS (n=11) and control (n=11) groups. The PNF group participated in the quadriceps and hamstring PNF for two months, the CPS members participated in the Classic physiotherapy stretching exercisesfor the same period, while the control group did not participate in any exercise program. The function, static as well as dynamic balances were measured by WOMAC scale, Sharpend Romberg test, and SEBT, respectively. Data were analyzed by ANOVA repeated measures at significance level of 0.05.
  Findings: As there were no differences between functions and balances of different groups, (P>0.05) before training interventions, PNF group’s knees functions improved significantly compared to CPS (P0.05).
  Discussion &
  Conclusions
  According to the conclusions of our research, PNF training is more effective in improving function and balance patients with patellofemoral pain; although, classic physiotherapy stretching exercises are often used for the treatment of such patients. Hence, applying PNF exercises for the treatment of such diseases are recommended to physiotherapists and rehabilitation professionals.
  Keywords: patellofemoral pain syndrome, physiotherapy, PNF exercises, function, balance
 • Fereshteh Ahmadi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Ashraf Direkvand-Moghadam, Fathola Mohamadian, Zeinab Ghazanfari * Pages 154-163
  Introduction
  Premenstrual syndromes are among the disorders associated with reproductive age that includes physical, cognitive, emotional, and behavioral signs during the luteal phase that occurs periodically from 7 to 14 days before menstruation. These signs are not present at the begining of menstruation or during the first few days of bleeding. The aim of this study was to investigate the frequency of premenstrual syndromes in high school girls of Ilam during the year 2015.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytic study has been performed on 266 single girl- students aged from 15 to 18 years, with the average age of 16.34, considered to have regular and natural menstruation cycles (with gaps of 21 to 35 days between each two menstruations lasting for 3 to 7 days). To assess the frequency of premenstrual syndromes, the prospective questionnaires (Premenstrual Symptoms Screening Tool: PSST) was used for two consecutive cycles. In this research, statistical tests such as Chi-square, Variance analysis, and Logistic regression were applied to analyze the data.
  Findings: Based on our results, the frequency of medium or sever premenstrual syndromes was 36.84% and the frequency of premenstrual dysphoric disorder was 11.65%. According to logistic regression model, severe bleeding multiplies chances of the individuals suffering from dysphoric disorder by 5.1 times, while pain multiplies chances of the girls suffering from premenstrual syndrome about 4.1. There was a significant relation between the mild and severe premenstrual syndrome with pain, (PDiscussion &
  Conclusion
  Our research concluded that prevalence of such syndromes among Ilami's high school girl-students was relatively high. Considering the negative effects of these syndromes on physical condition as well as psychological, emotional, and social wellbeing of teenagers, and the significance of this period from the educational point of view, more investigations and interventional moves are recommended to manage these signs.
  Keywords: prevalence, PMS, PMDD, high school girl-students, Ilam
 • Esmaeil Fattahi *, Fatemeh Modanlou, Jafar Amani, Askari Ahmadpour Pages 164-175
  Introduction
  Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is the most important agent which causes acute bacterial diarrhea throughout the world. ETEC binds to the intestinal mucosa and produce heat-labile enterotoxin (LT) and heat-stable toxin (ST), causinh disease in humans, especially in children. The present study was done for detection of heat-labile toxin and evaluation of antibiotic resistance in ETEC.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 90 stool samples for the isolation of Escherichia coli in children below 5 years-old were collected. At first, strains of E. coli, using biochemical tests, were isolated and the prevalence of ETEC strains and presence of gene LT toxin was, using PCR technique, investigated. Then, antibiotic sensitivity was studied by disk diffusion method.
  Findings: Out of the 50 Escherichia coli isolates, 4 strains (8%) were containing LT toxin gene. All the strains ETEC containing LT toxin were quite resistant to antibiotics cotrimoxazole, cefixime, gentamicin (100%). Also, these strains proved to be sensitive to ceftriaxone, imipenem (100%), trimethoprim- sulfamethoxazole, ciprofloxacin, nalidixic acid, nitrofurantoin, tetracycline, amikacin (50%), ampicillin (25%), cefalotin (25%).
  Discussion &
  Conclusions
  The results showed that ETEC strain in the area of the outbreak is widespread. Therefore, application of rapid diagnostic techniques and precise molecular PCR and antibiotic resistance pattern can reduce diarrheal infections and help health promotion to prevent child deaths.
  Keywords: Enterotoxigenic Escherichia coli, diarrhea, antibiotic resistance, PCR
 • Shahnaz Tork Zahrani, Alireza Akbar Zadhe, Hashemieh Chehreh, Monireh Nahal Pages 176-186
  Introduction
  The nutritional status along with physical and mental development of infants is an effective factor on children’s health throughout the life. Various strategies have, so far, been used to achieve optimal infant growth. Using non-professional support is one of these methods . This study aimed to investigate the effectiveness of peer support on the growth patterns of infants aged below one year old.
  Materials and Methods
  In this clinical trial, 240 primiparous women were randomly divided into two experimental and control groups. The control group received standard education and the experimental group was, besides receiving the same education, supported by 30 breast feeding consultants (women with successful breastfeeding records) during the 6 months of postpartum. The infants’ growth and developmental patterns were evaluated at the end of 1,2,4,6 and 12 months, respectively. This clinical trial was carried out in all the maternity hospitals and health centers of Ilam city (western Iran) during July 2010 to April 2012. Data were collected using a questionnaire and then analyzed using SPSS software version 16 and statistical tests including mean, percentage, Chi square test, Fisher test.
  Findings: At 1, 2, 4.6 and 12 months of our reaerch, the two groups demonstrated a significant difference in terms of accommodation with the standard curve of weight gain, (P=0.001). The mean heights in both the groups was significantly different at 2, 12 months(P=0.001). The mean of head circumferences in the groups did not show any differences significantlym, (P>0.05).
  Discusion &
  Conclusion
  Our investigation came to the ocnclusion that besides encouraging mothers to continue lactation, peer support can be effective in promoting the growth and developmental patterns of children.
  Keywords: lactation, peer support, growth, development, infant
 • Somayeh Heidarizadi, Naser Abbasi, Khairollah Asadollahi, Sara Rezaei, Ardeshir Moayeri, Monireh Azizi * Pages 187-194
  Introduction
  Spinal cord injury (SCI) causes constant irreversible functional deficits. Poor prognosis of such a disease prompts scientists to work on an effective way of treatment. Stem cell transplantation provides a promising strategy for such researchers. Using olfactory ensheathed cells (OECs) has, so far, indicated very good results. Hensce, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of transplanted OECs on functional recovery of delayed phase of SCI in rats.
  Materials and Methods
  In this survey, eighteen adult male wistar rats were divided into sham, control, vehicle, and treatment groups. Sham group received only laminectomy in the T9 segment of spinal cord, while in other groups, contusion model was induced following laminectomy.7 days after injury, DMEM medium alone or with OECs was injected to the vehicle and treatment groups, respectively. For cell culture, the olfactory mucosa of 7-day-old male wistar rats was used. Locomotor behavior of animals in all the groups was evaluated by BBB, (Basso, Bresnahan and Beattie) test.
  Findings: Comparison of the results by the second week to the end of the study illustrated significant changing differences between the OECs receivers and the control group, (pDiscussion &
  Conclusion
  Our investigation demonstrated a positive impact of the OECs on functional recovery in the delayed phase of SCI.
  Keywords: spinal cord injury, olfactory ensheathed cells, delayed phase, functional recovery
 • Mehdi Raadabadi, Mahdi Jafari, Jamil Sadeghifar *, Fatemeh Pourshariati, Amin Aghili Pages 195-203
  Introduction
  Challenges of service provision systems necessitate the presence of staff with higher motivation to work more efficiently; therefore, paying close attention to job satisfaction of such staffs to enhance organizational efficiency sounds essential. This study aimed to prioritize factors affecting personnel satisfaction in hospitals of TUMS using AHP Model.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional study conducted in 5 hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2015. The data collection tool was a questionnaire containing demographic questions as well as nine questions on personnel satisfaction. The validity and reliability of the questionnaire were assessed, and the data was analyzed using analytic hierarchy process and Expert Choice V. 11 software.
  Findings: According to the AHP model, rewards and compensations were the most important factors (0.262), and monitoring and supervision were of the lowest importance (0.030). Factors of Job security (0.182), job improvement (0.177), job positions (0.091), working conditions (0.075), communications among colleagues (0.063), associated with personal life (0.060), and policy management (0.035) obtained next priority. Also, rank of items in unmarried female employees were higher than that of married male employees.
  Discussion &
  Conclusion
  The conclusions for our investigation demonstrate that correction mechanisms in hospitals and use of leverage by offering incentives such as performance-based management can enhance motivation as well as the employees’ performances. In addition, efforts to strengthen social relationships among colleagues would lead to more satisfaction as a significant component.
  Keywords: job satisfaction, analytic hierarchy process, Tehran University of Medical Sciences