فهرست مطالب

فیض - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 99، خرداد و تیر 1397)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 99، خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سمانه داودی فریمانی، جینا خیاط زاده *، مسعود همایونی تبریزی صفحات 120-127
  سابقه و هدف
  افزایش استفاده از نانوذرات نگرانی درخصوص خطرات رهایش نانوذرات به محیط زیست ازجمله تاثیر بر باروری به وجود آورده است. اختلال در بیان ژنUSP9Y (Ubiquitin Specific Protease 9 Y chromosome) می تواند باعث آزواسپرمی و یا الیگواسپرمی در بیضه گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نانوذرات اکسید مس بر بیان ژن USP9Yدر بیضه موش صحرایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در سه گروه تیمار نانوذرات اکسید مس (غلظت های 25/0، 50/0 و 75/0 میلی گرم بر کیلوگرم) و یک گروه شاهد نرمال سالین را به مدت 14 روز به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. پس از آن بیضه ها خارج شدند. وزن و قطرهای کوچک و بزرگ بیضه اندازه گیری شد. و بیان ژن USP9Y با تکنیکPCR Real time مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  پس از 14 روز مواجهه با نانوذرات اکسید مس کاهش وزن بدن، کاهش وزن و قطرهای بیضه و نیز کاهش بیان ژن USP9Y در هر سه گروه تیمار به صورت وابسته به غلظت مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مواجهه با نانوذرات اکسید مس ازطریق کاهش بیان برخی ژن های مرتبط با باروری جنس نر و نیز کاهش وزن و اندازه بیضه می تواند بر باروری تاثیر منفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسیدمس، ژنUSP9Y، بیضه، ناباروری، موش صحرایی
 • سپیده حسنی، معصومه حبیبیان * صفحات 128-133
  سابقه و هدف
  فرایند پیری با زوال تدریجی بافت ها و اندام ها همراه است. مرگ سلولی آپوپتوتیک به عنوان یک عامل احتمالی در بروز آسیب های مرتبط با افزایش سن شناخته شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تمرین منظم تناوبی پرشدت بر سطوح برخی از شاخص های آپوپتوتیک در بافت مغزی موش های a صحرایی ماده پیر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی 14 سر موش صحرایی ماده پیر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 2 گروه (7تایی) کنترل و تمرین تقسیم شدند. حیوانات 10 دوره تمرین تناوبی پرشدت دویدن روی نوارگردان با سرعت20-34 متر در دقیقه به مدت 1 دقیقه و همراه با 2 دقیقه استراحت بین دوره ها، 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا نمودند. موش ها 48 ساعت پس از آخرین مداخله کشته شدند و سطوح مغزی Bax و Bcl-2 به روش الایزا تعیین شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین تناوبی پرشدت موجب کاهش سطوح مغزی Bax در موش های صحرایی ماده پیر شده (0/05>P)، و باعث افزایش معنی دار سطوح مغزی Bcl-2 در موش های گروه تمرین می شود (0/05>P).
  نتیجه گیری
  ممکن است تمرینات تناوبی پرشدت بخشی از اثرات حفاظتی خود در را در مقابل آپوپتوز ناشی از پیری به واسطه افزایش پروتئین ضد آپوپتیک Bcl-2 و سرکوب پروتئین پروآپوپتیک Bax در مغز میانجی گری نماید.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، مغز، تمرین تناوبی پرشدت
 • محمد فشی *، حمید آقا علی نژاد، آرزو اسکندری صفحات 134-142
  سابقه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی پس از قرارگیری در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه کمتر از 5/2 میکرون بر بیان ژن های NF-κB و TNF-α بافت ریه موش های صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
  برای انجام مطالعه پژوهشی حاضر 24 سر موش صحرایی نر ویستار با میانگین وزن 97/26±29/279 گرم به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) کنترل (بدون مداخله)؛ 2) بدون تمرین و با قرار گرفتن در معرض ذرات کربن سیاه؛ 3) تمرین هوازی و بدون قرار گرفتن در معرض ذرات کربن سیاه؛ و 4) تمرین هوازی پس از قرار گرفتن در معرض ذرات کربن سیاه. پانزده دقیقه پس از قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه در اتاقک، تمرین هوازی با 50 درصد بیشینه سرعت هر گروه به مدت 4 هفته انجام شد و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه حیوانات تشریح شدند. با استفاده از تکنیک -PCRReal time بیان ژن های NF-κB و TNF-α در بافت ریه موش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  تفاوت معنی داری بین گروه های 1 با بقیه گروه ها برای بیان NF-κB مشاهده گردید. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه های 2 و 3 برای بیان TNF-α در بافت ریه موش های در معرض ذرات کربن سیاه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تمرینات هوازی پس از قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه کمتر از 5/2 میکرون با تعدیل عوامل التهابی ریه همراه می شود. به نظر می رسد این تغییرات در بخشی با کاهش خطر ابتلا به بیماری های ریوی ناشی از التهاب همراه باشد.
  کلیدواژگان: لتهاب، کربن سیاه، تمرین هوازی، عامل رونویسی از هسته کاپا، عامل نکروزدهنده تومور آلفا
 • سید جواد ضیاءالحق، لیلا خجسته، سید سعید ضیاءالحق، بهروز یحیایی * صفحات 143-152
  سابقه و هدف
  هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر بولدنون، تمرین استقامتی و مقاومتی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 70 موش صحرایی نر 12هفته (وزن 7±228 گرم) به طور تصادفی در 10 گروه کنترل، شم، بولدنون (mg/kg 2)، بولدنون (mg/kg 5)، تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی-بولدنون (mg/kg 2)، تمرین مقاومتی-بولدنون (mg/kg 5)، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی-بولدنون (mg/kg 2)، تمرین استقامتی-بولدنون (mg/kg 5)، تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 8 هفته صعود از نردبان، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 3 ست با 5 تکرار و برنامه تمرین استقامتی، 8 هفته دویدن روی تردمیل، 3 روز در هفته، هر روز 30 دقیقه با سرعت 12متر در دقیقه بود. تزریق دارو یک بار درهفته در عضله دوسر ران انجام گردید. پس از بیهوشی، کالبد شکافی انجام و کبد برای مطالعات بافتی برداشته شد.
  نتایج
  در گروه بولدنون بدون تمرین، بیشترین آسیب بافتی کبد مشاهده گردید، به طوری که دژنرانس وکوئولار بیشتر از 66 درصد و وجود 3-1 سلول نکروتیک بسیار حائز اهمیت بود. در گروه های تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی بولدنون دوز بالا نیز آسیب کبدی به صورت دژنرانس وکوئولار مشاهده گردید. در گروه تمرین استقامتی بولدنون، التهاب، افزایش سلول های کوپفر و دژنرانس وکوئولار خفیف مشاهده شد. مطالعات بافتی نشان داد تمرین استقامتی موجب کاهش دژنرانس وکوئولار و التهاب و عدم افزایش سلول های کوپفر می شود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بولدونون موجب وارد شدن آسیب به کبد شده و احتمالا تمرین استقامتی در مقایسه با تمرین مقاومتی می تواند موجب کاهش بیشتر آسیب های کبدی به ویژه کاهش دژنرانس وکوئولار و التهاب ناشی از بولدنون گردد.
  کلیدواژگان: استروئید آنابولیک بولدنون، تمرین استقامتی و مقاومتی، آسیب کبدی، موش صحرایی
 • رضوان خیراندیش *، روح الله رنجبر، عبدالحمید حبیبی صفحات 153-161
  سابقه و هدف
  چاقی اثرات زیان باری بر مکانیسم های تنفسی دارد و یک ریسک فاکتور برای مشکلات تنفسی تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر تاثیر برنامه تمرینی منتخب پیلاتس بر برخی شاخص های تنفسی زنان چاق غیرفعال می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق تجربی تصادفی، با طرح پیش و پس آزمون روی 24 زن چاق غیرفعال با میانگین سنی 61/8±4/38 سال و میانگین BMI 95/2±6/35 کیلوگرم بر مترمربع انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (15 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرین پیلاتس (به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته) شرکت کردند، درحالی که در این مدت گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. برخی شاخص های تنفسی قبل و بعد از برنامه تمرینی توسط دستگاه اسپیرومتر اندازه گیری شد.
  نتایج
  تمرین پیلاتس باعث افزایش10 درصدی ظرفیت حیاتی (IVC)، 19 درصدی حجم ذخیره دمی (IRV)، 51 درصدی حجم ذخیره بازدمی (ERV)، 29 درصدی حجم جاری (VT)، 88 درصدی اوج جریان بازدمی (PEF)، 28 درصدی اوج جریان دمی (PIF)، 55 درصدی حداکثر جریان بازدمی 25 درصد (MEF25)، 63 درصدی حداکثر جریان بازدمی 50 درصد (MEF50)، 89 درصدی حداکثر جریان بازدمی 75 درصد (MEF75) و 93 درصدی حداکثر جریان بازدمی 85-75 درصد (MEF75-85) شد؛ تغییرات همه شاخص ها، به غیر از شاخص های IRV و VT معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات پیلاتس در زنان چاق غیرفعال باعث افزایش کارایی عضلات تنفسی شده و از طریق افزایش برخی شاخص های تنفسی باعث بهبود عملکرد ریه می شود.
  کلیدواژگان: پیلاتس، چاقی، شاخص های تنفسی
 • حلیمه وحدت پور، سعید شاکریان * صفحات 162-168
  سابقه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف دو هفته مکمل زنجبیل بر آنزیم های کبدی شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بعد از فعالیت برون گرا در دختران دارای اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 28 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن به طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما (هر گروه 14 نفر) تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه 2 گرم پودر زنجبیل را به مدت 2 هفته مصرف می کردند. پروتکل تمرینی شامل 2 جلسه فعالیت برون گرای وامانده ساز (شیب منفی روی تردمیل، یک جلسه قبل و یک جلسه بعد از 2 هفته مکمل یاری) با سرعت اولیه 4 کیلومتر بر ساعت و شیب اولیه 2 درصد اجرا شد. نمونه های خونی طی 4 مرحله به منظور سنجش تغییرات آنزیم های کبدی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت در دو دوره قبل و بعد از مصرف مکمل زنجبیل اخذ شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد فعالیت برون گرا باعث افزایش سطوح AST، ALP و ALT بعد از فعالیت می شود. به علاوه، تفاوت معنی داری در سطوح AST، ALP و ALT بین گروه مکمل و دارونما بعد از مصرف 2 هفته مکمل زنجبیل مشاهده نشد (0/05≥P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مصرف زنجبیل در بهبود مقادیر سرمی آنزیم های کبدی تاثیر کمی داشت. بنابراین شدت و مدت فعالیت ورزشی موثر، به خصوص همزمان با مصرف زنجبیل نیاز به بررسی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: تمرین برونگرا، زنجبیل، آنزیم های کبدی، اضافه وزن
 • نگین محسنی، سعید قربیان * صفحات 169-176
  سابقه و هدف
  مولکول های Dicer و Drosha به عنوان تنظیم کننده های مهم در بیوژنز miRNA ها نقش دارند. چندشکلی در ژن های مذکور می تواند باعث نقص در فرآیند لانه گزینی جنین و منجر به سقط شود. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین چندشکلی ژن های (A>G rs 3742330) Dicer و (rs 10719 C>T) Drosha با خطر سقط مکرر بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه مورد-شاهدی حاضر روی 100 خانم مبتلا به سقط مکرر با عامل ناشناخته و 100 خانم بدون تاریخچه سقط و واجد یک فرزند زنده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل طی سال های 1396-1395 انجام شد. با روش PCR-RFLP فراوانی چندشکلی ژن های (A>G rs 3742330) Dicer و (rs 10719 C>T) Drosha مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  بین فراوانی ژنوتیپی چندشکلی Dicer در افراد سالم و بیمار از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05>P). از طرف دیگر، بین فراوانی ژنوتیپی چندشکلی Drosha در افراد سالم و بیمار اختلاف معنی دار دیده شد (0/05
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد چندشکلی rs 10719 Drosha عامل مستعد کننده ژنتیکی برای سقط مکرر باشد، این در حالی است که چندشکلی ژن Dicer به عنوان عامل خطر سقط مکرر در جمعیت مورد مطالعه نقشی ندارد.
  کلیدواژگان: سقط مکرر، چند شکلی، Drosha، Dicer
 • زهرا زنجانی *، محمدرضا شعیری صفحات 177-184
  سابقه و هدف
  در دهه های اخیر محققین غربی توجه روزافزونی به نقش هیجان چندش در آسیب شناسی روانی به خصوص علائم وسواس آلودگی/ شستشو داشته اند، ولی در ایران به این هیجان توجه چندانی نشده است. و این درحالی است که بررسی نقش پیش گویی کننده آن می تواند به تشخیص زودس و درمان کمک کند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش در پیش بینی علائم وسواس آلودگی/ شستشو است.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه توصیفی-تحلیلی 295 دانشجوی دانشگاه شاهد که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، وسواس پادوآ (خرده مقیاس آلودگی)، حساسیت و گرایش به تجربه چندش (DPSS-R) را تکمیل نمودند.
  نتایج
  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علائم وسواس آلودگی/ شستشو رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه در زنان (0/41-0/42) قویتر از مردان (0/23-0/24) است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که گرایش به تجربه چندش (0/001>P، 0/34=β) و حساسیت به چندش (0/001>P، 0/17=β) پیش بینی کننده علائم وسواس آلودگی/ شستشو هستند (0/45=R، 0/20=R2)؛ گرایش به تجربه چندش نقش قوی تری در این پیش بینی داشت (0/16R2= ، 0/001>P). به علاوه، بین سن و علائم وسواس آلودگی/ شستشو رابطه ای دیده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر حمایتی برای نقش هیجان چندش و آسیب پذیری فرد به تجربه این هیجان در پیش بینی علائم وسواس آلودگی/ شستشو فراهم آورد و می توان برای شناسایی زودرس و درمان به موقوع علائم وسواس آلودگی/ شستشو از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گرایش به تجربه چندش، حساسیت به چندش، علائم وسواس آلودگی، شستشو، دانشجو
 • نسترن مقبولی، محمدعلی محمدی، محمدرضا نادریان، رایکا جمالی * صفحات 185-191
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی نقش ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بهبود علایم بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مرور سیستماتیک است. جستجوی مقالات بر اساس واژگان کلیدی (سوءهاضمه، هلیکوباکتر پیلوری، ریشه کنی، اثربخشی، ایران) در پایگاه داده Medline صورت گرفت. بعد از به دست آمدن متن کامل مقالات، ابتدا برحسب عنوان و سپس برحسب چکیده آن ها، مقالات مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به مزیت بالینی آن ها بر اساس منافع، عوارض جانبی و میزان اثربخشی تعیین گردیده و در قالب سناریوها استخراج شدند.
  نتایج
  از 28 مقاله ای که در نهایت بررسی شدند، 6 مقاله مرور نظام مند با سطح شواهد 1a، 18 مقاله کارآزمایی مداخل های تصادفی با سطح شواهد 1b و 4 مقاله به صورت مطالعات طولی با سطح شواهد 2b بودند. اکثر مطالعات بهبود علایم را گزارش کرده بودند، گرچه برخی از آن ها این تفاوت را از لحاظ آماری معنی دار گزارش ننموده بودند. بعد از استخراج مطالب مرتبط با سناریوها از مقالات، مزیت بالینی و قابلیت بومی سازی هر یک از سناریوها امتیازدهی شد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مقالات و سناریوها، توصیه این مطالعه این است که تمام بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی در سن بالای 18 سال که آندوسکوپی طبیعی داشته اند، و به گونه ای عفونت هلیکوباکتر پیلوری ایشان به اثبات رسیده است، تحت درمان ریشه کنی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، سوءهاضمه عملکردی، ایران
 • معصومه حسینیان، ربابه نوری *، مریم مقدسین، سوفیا اصالت منش صفحات 192-205
  سابقه و هدف
  باتوجه به افزایش شیوع مصرف سیگار و قلیان در میان جوانان و از جمله در میان دانشجویان، و باتوجه به پیامدهای روانی-اجتماعی زیان بار این پدیده، هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی گر سلامت روان و انگیزه های مصرف در رابطه میان سازگاری با دانشگاه و مصرف سیگار و قلیان دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مبتنی بر همبستگی و دارای طرح معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش شامل 634 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر کاشان بود. از پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه، پرسشنامه های انگیزه های مصرف، رفتارهای پرخطر و پرسشنامه سلامت عمومی برای گردآوری داده ها استفاده شد.
  نتایج
  مدل پژوهش حاضر دارای شاخص های برازش نسبتا مناسبی بود: 1/42X2=، 5DF=، 0/92P=، (Adjusted goodness of fit index)0/99 AGFI=، (Comparative fit index) 0/99CFI=، (Nor med fit index) 0/99NFI=، Goodness of fit index)( 0/99CFI=، (Root mean square error of appro xi ma tion) 0/019RMSE=. نتایج ضرایب مسیر و معنی داری آنها نشان داد که رابطه سازگاری فردی-هیجانی و رابطه دلبستگی به دانشگاه با مشکلات سلامت روان و انگیزه های مصرف معکوس و معنی دار است (0/05>P). همچنین، رابطه سلامت روان و انگیزه های مصرف با مصرف سیگار، و رابطه انگیزه های مصرف با مصرف قلیان نیز مستقیم و معنی دار است (0/05>P).
  نتیجه گیری
  کاهش سازگاری با دانشگاه در دو بعد سازگاری هیجانی-فردی و دلبستگی با دانشگاه منجر به بروز مشکلاتی در سلامت روان می شود و در صورت وجود انگیزه های مقابله ای برای مصرف سیگار و انگیزه های افزایشی برای مصرف قلیان، احتمال مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان افزایش می یابد. تدوین برنامه های پیشگیرانه متفاوت برای سیگار و قلیان، و غربال گری مشکلات سلامت روان دانشجویان در سال های تحصیل به خصوص برای دانشجویان آسیب پذیر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سازگاری با دانشگاه، سلامت روان، انگیزه های مصرف، سیگار، قلیان، دانشجویان
 • معصومه عین آبادی، فهیمه عبدالرحمانی، رسول یوسفی مشعوف، حسین وزینی، علی شاکری مقدم، آزاد خالدی، احمد پیروزمند، پژمان کرمی * صفحات 206-213
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا از مهم ترین باکتری های ایجادکننده عفونت های بیمارستانی می باشند که نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاومت یافته اند. هدف از این مطالعه ارزیابی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های محیطی بیمارستان های آموزشی همدان با روش های دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت بازدارنده ( MIC) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 400 نمونه از بیمارستان های آموزشی شهر همدان جمع آوری گردید. جهت ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی به 10 آنتی بیوتیک رایج از روش انتشار در آگار (کربی بائر) استفاده شد. و جهت تعیین MIC باکتری های مورد مطالعه از آنتی بیوتیک های ونکومایسین و سیپروفلوکساسین استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  نتایج
  از مجموع 400 نمونه جمع آوری شده، 39 ایزوله (7/9 درصد) پسودوموناس آئروژینوزا و 28 ایزوله (7 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس بودند. استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین مقاومت را در برابر آنتی بیوتیک افلوکساسین (1/82 درصد) نشان داد. و بیشترین مقاومت دارویی علیه پسودوموناس آئروژینوزا مربوط به مروپنم (82 درصد) بود. همچنین، بیشترین MIC و ماکزیمم غلظت کشندگی (MBC) برای استافیلو کو کوس اورئوس به ترتیب 128 و 256 در برابر ونکومایسین بود. در پسودوموناس آئروژینوزا نیز بیشترین MIC و MBC در برابر سیپروفلوکساسین به ترتیب 128 و 256 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به ترتیب به آنتی بیوتیک های افلوکساسین و مروپنم نشان دادند. با توجه به افزایش سریع مقاومت آنتی بیوتیکی، ارزیابی دقیق الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، استافیلوکوکوس اورئوس، سودموناس آئروژینوزا
 • مرضیه مقنی، علی دشتگرد، زهره برزگری اسفدن * صفحات 214-221
  سابقه و هدف
  مقاومت آنتی بیوتیکی در بین باکتری های پاتوژن به خصوص اشریشیاکلی به یک معضل بزرگ در امر درمان تبدیل شده است. از رایج ترین مکانیسم های ایجاد مقاومت، تولید آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) می باشد. با توجه به اهمیت باکتری های تولیدکننده ESBL، لازم است شیوع آن در هر ناحیه مشخص شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی اشرشیاکلی های تولیدکننده ESBL در بیماران بستری و سرپایی در مرکز آموزشی درمانی شهداء شهر قاین می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 223 نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از دو گروه بیماران بستری و سرپایی در مرکز آموزشی درمانی شهداء قاین انجام شد. به منظور تایید سویه های اشریشیاکلی از محیط های کشت انتخابی و آزمون های بیوشیمیایی استفاده شد. میزان حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها با روش دیسک دیفیوژن و تعیین فنوتیپی سویه های بتالاکتاماز وسیع الطیف با استفاده از روش دیسک ترکیبی انجام گرفت.
  نتایج
  شیوع اشریشیاکلی تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف 30 درصد بود. پنجاه درصد از موارد مثبت اشریشیاکلی تولیدکننده ESBL در بیماران بستری و 4/24 درصد در بیماران سرپایی شناسایی شدند. سویه های بتالاکتاماز وسیع الطیف بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های سفتریاکسون، سفکسیم، سفازولین و سفوتاکسیم و کمترین مقاومت را نسبت به نیتروفورانتوئین و آمیکاسین نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از شیوع گسترده اشریشیاکلی تولیدکننده ESBL در بیماران بستری در مقایسه با بیماران سرپایی بوده است که این امر بیان گر انتشار گسترده سویه های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها در بیمارستان ها می باشد. بنابراین، پایش مستمر و شناسایی سریع این سویه ها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف داشته باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، مقاومت آنتی بیوتیکی، بتالاکتاماز وسیع الطیف
 • راشین بهمن ابادی، محمد باقر خلیلی، بی تا بخشی، محمد مهدی سلطان دلال * صفحات 222-229
  سابقه و هدف
  بیماری های اسهالی عفونی یکی از علل عمده مرگ ومیر در جامعه به خصوص در کودکان محسوب می شوند. سویه های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC)به عنوان عامل عمده اسهال در کودکان به ویژه در کشورهای درحال توسعه مطرح هستند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال (tEPEC) و آتیپیکال(aEPEC) جداشده از نمونه های بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی– مقطعی از دی 1395 تا مرداد 1396 تعداد 157 نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال که به بخش میکروبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. باکتری های اشریشیاکلی با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند و سپس نمونه ها از لحاظ وجود پاتوتایپ EPEC از طریق PCR با استفاده از شناسایی ژن های eae، sxt1 و sxt2 و همچنین وجود سویه های تیپیکال و آتیپیکال با استفاده از شناسایی ژن bfp A مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی مقاومت چنددارویی EPEC جدا شده با استفاده از روش دیسک دیفیوژن آگار نسبت به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاولانیک اسید، آمپی سیلین، جنتامایسین، سولفامتوکسازول-تری متوپریم، سیپروفلوکساسین، سفپیم، نیتروفورانتوئین و ایمی پنم مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  از 101 نمونه اشریشیاکلی، 7 سویه EPEC جداسازی گردید و همه سویه ها دارای ژن eae و فاقد ژن های stx2، stx، bfp A و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک آتیپیکال بودند. از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی، 100 درصد جدایه ها مقاوم به آموکسی سیلین-کلاولانیک اسید و آمپی سیلین بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع بالای EPEC در کودکان یک تهدید در کشور است. در مطالعه حاضر تمامی ایزوله ها از نوع aEPEC بودند.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک، تیپیکال، آتیپیکال، کودکان، اسهال، PCR
|
 • Samane Davoudi-Farimani, Jina Khayatzadeh *, Masoud Homayouni-Tabrizi Pages 120-127
  Background
  The increasing use of nanoparticles has raised concerns about the risks of nanoparticle release to the environment, which has adverse effects on fertility. Disruption of the expression of the USP9Y (Ubiquitin Specific Protease 9 Y chromosome) gene may cause azoospermia or oligospermia in the testes. The aim of this study was to investigate the effect of copper oxide nanoparticles on the expression of the USP9Y gene in rat testicles.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 24 adult male Wistar rats were divided into three treatment groups and one control group. The treatment groups received different concentrations of copper oxide nanoparticles (0.25, 0.50 and 0.75 mg/kg) and the control group received normal saline intraperitoneally for 14 days. Then, the testicles were removed and the size and diameter of the small and large testicles were measured. Finally, the expression of the USP9Y gene was investigated by the real-time PCR method.
  Results
  After 14 days exposure to copper oxide nanoparticles, the rat's body weight, weight and diameter of the testicles, and the USP9Y gene expression were reduced dose-dependently in all three treatment groups.
  Conclusion
  It seems that exposure to copper oxide nanoparticles may have a negative effect on fertility by reducing the expression of some genes associated with fertility of the male rats, and also by reducing the weight and size of the testes.
  Keywords: Oxidative nanoparticles, USP9Y gene, Testicle, Infertility, Rat
 • Seeh Hasani, Masoumeh Habibian * Pages 128-133
  Background
  The aging process is associated with a progressive deterioration of tissues and organs. Apoptotic cell death has been known as a possible causal factor in age-related pathologies. Therefore, this study was conducted to assess the effect of regular high-intensity interval exercise on some apoptotic factors in the brain tissue of aged female rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 14 aged female Wistar rats were selected and randomly divided into two equal groups (n=7) of control and exercise. The animals performed 10 bouts of 1-min high-intensity treadmill running (20–34 m·min–1), separated by 2 min of rest, for 3 days a week for 8 weeks. The rats were killed 48 h after the last treatment and their brain Bax and Bcl-2 levels were evaluated by the ELISA method.
  Results
  The results showed that an 8-week, high-intensity interval exercise decreased brain Bax levels in aged rats (P
  Conclusion
  It seems that a high-intensity exercise may mediate part of its protective effect against aging-induced apoptosis, by increasing brain Bcl-2 and suppressing Bax levels in brain.
  Keywords: Apoptotic, Brain, High, intensity interval training
 • Mohammad Fashi *, Hamid Agha Alinejad, Arezoo Eskandari Pages 134-142
  Background
  The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic exercise after exposure to black carbon particulate matter 2.5 (PM 2.5) on expression of NF-κB, and TNF-α genes in the lung tissue of male rats.
  Materials And Methods
  Twenty-four male Wistar rats (mean weight, 279.29±26.97 g) were randomly divided into four equal groups: 1) control (without any intervention), 2) without aerobic exercise and with exposure to PM2.5 black carbon, 3) aerobic exercise without exposure to black carbon, and 4) aerobic exercise after exposure to PM2.5 black carbon. The aerobic exercise protocol was performed at 50% the maximal speed of each group for 4 weeks 15 minutes after exposure to black carbon particles in the chamber. Animals were sacrificed 24 hours after the last training session and exposure to black carbon particles. The expression of NF-κB and TNF-α genes were analyzed in the lung tissue of rats by the real-time PCR.
  Results
  A significant difference was found in the NF-κB expression between the group 1 and other groups and also there was a significant difference in the TNF-α expression between the group 2 and group 3 after exposure to black carbon in the lung tissue of male rats.
  Conclusion
  The findings show that aerobic exercise after exposure to the black carbon particles (PM2.5) is associated with adjustment in lung inflammatory factors. It seems that these changes in part are associated with a lower risk of inflammatory pulmonary disease.
  Keywords: Inflammation, Black carbon, Aerobic exercise, NF, ?B, TNF, ?
 • Sayyed Javad Ziaolhagh, Leila Khojasteh, Sayyed Saeid Ziaolhagh, Behrooz Yahyaei * Pages 143-152
  Background
  This study aimed at investigating the effect of boldenone, and endurance and resistance training on liver damage in rats.
  Materials And Methods
  In this study, 70 male Wistar rats aged 12 weeks (weight, 228±7 g) were randomly divided into 10 equal groups: control, sham, boldenone (2 mg/kg), boldenone (5 mg/kg), resistance training, resistance training-boldenone (2 mg/kg), resistance training-boldenone (5 mg/kg), endurance training, endurance training-boldenone (2 mg/kg) and endurance training-boldenone (5 mg/kg) groups. The resistance training program included an 8-week climb from the ladder, three times a week and each session 3 sets with 5 repetitions and the endurance training program was 8-week running on treadmills, 3 days a week, every day 30 minutes at a speed of 12 meters per minute. The injection was performed in the biceps femoris muscle once a week. After anesthesia, autopsy was performed and the liver tissue was isolated for histological studies.
  Results
  The most liver tissue damage was observed in the boldenone group without training; so that the vacuolar degeneration more than 66% and the presence of 1-3 necrotic cells was very important. In resistance training and high-dose boldenone resistance training, liver damage was also observed as vacuolar degeneration. In the endurance training-boldenone inflammation group, increased kupffer cells and mild vacuolar degeneration were observed. Histological studies showed that endurance training reduced the vacuolar degeneration and inflammation and did not increase kupffer cells.
  Conclusion
  It seems that boldenone can cause damage to liver and endurance training compared with resistance training may cause more reduction in liver damage, especially reduction in the vacuolar degeneration and inflammation induced by boldenone.
  Keywords: Boldenone anabolic steroid, Endurance, resistance training, Liver damage, Rat
 • Rezvan Kheirandish *, Rohollah Ranjbar, Abdolhamid Habibi Pages 153-161
  Background
  Obesity has adverse effects on respiratory mechanisms and is considered as a risk factor for respiratory problems. The aim of the present study was to investigate the effect of the selected Pilates exercise program on some respiratory parameters of obese sedentary women.
  Materials And Methods
  In this randomized experimental study with pre- and post-test design, 24 inactive obese women (with the mean age 38.4±8.61 years and BMI 35.6±2.95 kg/m2) were randomly divided into two groups of exercise (n=15) and control (n=9). The experimental group participated in a Pilates training program) 8 weeks, 3 times per week), while the control group did not participate in any training program. Some respiratory parameters were measured before and after the training program by a spirometer.
  Results
  The results showed that Pilates training increased vital capacity (IVC) by 10%, inspiratory reserve volume (IRV) by 19%, expiratory reserve volume (ERV) by 51% , tidal volume (VT) by 29%, peak expiratory flow (PEF) by 88%, peak inspiratory flow (PIF) by 28%, maximum expiratory flow 25 (MEF25) by 55%, maximum expiratory flow 50 (MEF50) by 63%, maximum expiratory flow 75 (MEF75) by 89%, maximum expiratory flow 75-85 (MEF75-85) by 93% , which this increase was not significant in the IRV and VT indexes.
  Conclusion
  It seems that Pilates exercises can increase the performance of the respiratory muscles in obese sedentary women and improve lung function by increasing some respiratory parameters.
  Keywords: Pilates, Obesity, Respiratory indexes
 • Halime Vahdatpoor, Said Shakeryan * Pages 162-168
  Background
  The aim of this study was to examine the effect of two weeks ginger supplement on some liver enzymes including aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), and alanine aminotransferase (ALT) following eccentric activity in overweight girls.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 28 overweight female students were randomly divided into two complementary (n=14) and placebo (n=14) groups. The supplement group consumed 2 grams of ginger powder daily for two weeks. The exercise protocol consisted of two sessions of exhausting activity (negative slope on treadmill, one session before and one session after two weeks of supplementation) with an initial speed of 4 km/h and an initial gradient of 2%. Blood samples were measured in four stages before and immediately after the exercise in two steps before and after the use of ginger supplement to measure changes in liver enzymes.
  Results
  The results showed that eccentric activity increased the AST, ALP and ALT levels. Also, there was no significant difference in the AST, ALP and ALT levels between the supplement and placebo groups after two weeks of ginger supplementation (P≥0.05).
  Conclusion
  It seems that the use of ginger had a small effect in the improvement of liver enzyme serum levels. Therefore, the intensity and duration of the effective exercise, especially when consuming ginger, needs to be further investigated.
  Keywords: Eccentric exercise, Ginger, Liver enzymes, Overweight
 • Negin Mohseni, Saeid Ghorbian * Pages 169-176
  Background
  Drosha and Dicer are important molecules that play critical regulatory roles in the biogenesis of micro-RNA. Genetic polymorphism in the Drosha and Dicer can cause defect on the embryo implantation and lead to the recurrent abortion. The aim of this study was to evaluate an association between Drosha and Dicer gene polymorphisms and the risk of recurrent pregnancy loss (RPL).
  Materials And Methods
  This case-control study was performed on 100 women with RPL (with unknown reasons) and 100 women with a successful pregnancy (one alive child) and no abortion history referred to Imam Khomeini Hospital in Ardebil city during 2015-2017. The frequencies of these polymorphisms were evaluated using the PCR-RFLP method.
  Results
  Results showed no statistically significant difference in the genotype frequency of the Dicer gene polymorphism between the case and control groups (P>0.05). On the other hand, a statistically significant difference was found in the genotype frequency of the Drosha gene polymorphism between the groups (P
  Conclusion
  It seems that the Drosha gene polymorphism can be a predisposing genetic factor for RPL, whereas the Dicer gene polymorphism cannot be considered as a risk factor for predisposing RPL in the studied population.
  Keywords: Recurrent abortion, Polymorphism, Drosha, Dicer
 • Zahra Zanjani *, Mohammad Reza Shaiiri Pages 177-184
  Background
  There is increasing attention for the role of disgust in psychopathology, especially contamination/washing obsessive-compulsive symptoms by Western researchers in recent decades. There has not been much attention paid to this disorder in Iran. This study aimed at determining the role of disgust propensity and disgust sensitivity in predicting contamination/washing obsessive-compulsive symptoms.
  Materials And Methods
  In this analytical descriptive study, 295 students were selected from Shahed University by the cluster sampling method. The participants completed the demographic questionnaire, Padua Inventory (PI, contamination subscale) and Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised (DPSS-R).
  Results
  The results of Pearson correlation showed that there was a positive and significant relationship between the disgust propensity and the disgust sensitivity with contamination/washing obsessive-compulsive symptoms and this relationship was stronger in women (0.41-0.42) than in men (0.23-0.24). The results of regression analysis showed that disgust propensity (β=0.34, P
  Conclusion
  The present study provides support for the role of disgust in the prediction of contamination/washing obsessive-compulsive symptoms and it can be used for early diagnosis and timely treatment of this disorder.
  Keywords: Disgust propensity, Disgust sensitivity, contamination, washing obsessive compulsive symptoms, Student
 • Nastaran Maghbooli, Mohammad Ali Mohammadi, Mohammad Reza Naderian, Raika Jamali * Pages 185-191
  Background
  This review aimed at investigating the effectiveness of Helicobacter pylori eradication in improving the symptoms of patients with functional dyspepsia in Iranian adult population.
  Materials And Methods
  This study was a systematic review. Data were collected from the Medline database by searching some keywords including "Helicobacter pylori", "eradication", "effectiveness", "dyspepsia", and "Iran". After obtaining the full text of articles, the critical review was performed based on article titles and abstracts. For each article, information regarding benefits, side effects and efficacy was identified. Then, scenarios were extracted according to the mentioned data.
  Results
  From a total of 28 reviewed papers, 6 were systematic reviews (with the level of evidence 1a), 18 articles were randomized interventional trials (with the level of evidence 1b) and 4 articles were longitudinal studies (with the level of evidence 2b). Most studies reported improvement in symptoms, although some of them did not report the statistically significant difference. After extracting data related to the scenarios from the articles, they were rated regarding the clinical advantage and the ability to localize each scenario.
  Conclusion
  Considering the results of analyzing the articles and extracted scenarios, Helicobacter pylori eradication is recommended in Iranian adult patients with functional dyspepsia, normal upper gastrointestinal endoscopy, and documented Helicobacter pylori infection.
  Keywords: Helicobacter pylori, Functional dyspepsia, Iran
 • Masoumeh Hosseinian, Robabeh Noury *, Maryam Moghadasin, Sophia Esalatmanesh Pages 192-205
  Background
  The prevalence of cigarette and water-pipe smoking is gradually increasing among the students in Iran. Considering the psychosocial consequences of smoking, this study aimed at examining the mediating role of mental health and motives to drug abuse in the relationship between adjustment to university and cigarette and water-pipe smoking among students.
  Materials And Methods
  This correlational study with a structural equation modeling approach was conducted on 634 students selected from Kashan universities by cluster sampling. Data were collected using the Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ), Substance Use Motives questionnaires, Young Risk Behavior Scale (YRBS), and General Health Questionnaire (GHQ-28).
  Results
  The study model had good fit indices (X2=1.42, DF=5, P=0.92, AGFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.99, GFI=0.99, RMSE=0.019).The results of the study showed that there was a reverse and meaningful relationship between individual-emotional adjustment and attachment to university with mental health and substance use motives (P
  Conclusion
  Findings show decrease in the two dimensions of adjustment to university and individual-emotional adjustment, which can lead to mental health problems. Coping motives for cigarette smoking and enhancement motives for water-pipe smoking may increase the probability of cigarette and water pipe smoking in students. Implementing different smoking prevention programs and screening the student's mental health, especially students with mental disorders, are recommended.
  Keywords: Adjustment to university, Mental health, Motivations to drug use, Cigarette, Water, pipe, Students
 • Masoume Einabadi, Fahimeh Abdolerahmani, Rasoul Yousefi Mashoof, Hossein Vazini, Ali Shakerimoghaddam, Azad Khaledi, Ahmad Piroozmand, Pezhman Karami * Pages 206-213
  Background
  Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa are the most important bacteria causing the nosocomial infections, which are resistant to most of the antibiotics. The aim of this study was to evaluate the drug resistance of S. aureus and P. aeruginosa strains isolated from environmental samples of Hamedan educational hospitals using disk diffusion and minimum inhibitory concentration (MIC) methods.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 400 samples were collected from Hamedan educational hospitals. To assess the antibiotic susceptibility of 10 common antibiotics, the agar dilution (Kirby-Bauer) method was used. Also, to determine the MIC of S. aureus and P. aeruginosa, vancomycin and ciprofloxacin antibiotics were used.
  Results
  From a total of 400 samples, 39 (9.7%) isolates were P. aeruginosa and 28 (7%) were S. aureus. Staphylococcus aureus showed the highest resistance to ofloxacin (82.1%) and the highest drug resistance to P. aeruginosa was related to meropenem (82%). Also, the highest MIC and maximum bactericidal concentration (MBC) for S. aureus to vancomycin were 128 and 256, respectively. In P. aeruginosa, the highest MIC and MBC to ciprofloxacin were 128 and 256, respectively.
  Conclusion
  Staphylococcus aureus and P. aeruginosa showed the highest resistance to ofloxacin and meropenem, respectively. Considering the rapid increase of antibiotic resistance, accurate evaluation of the antibiotic resistance pattern of the bacteria is required.
  Keywords: Antibiotic resistance, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
 • Marzieh Moghanni, Ali Dashtgard, Zohreh Barzegari Esfeden * Pages 214-221
  Background
  Antibiotic resistance in pathogens, especially Escherichia coli, has become a major treatment issue. One of the most common resistance mechanisms is the production of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) enzymes. Given the importance of the ESBL-producing bacteria, it is necessary to determine their prevalence in each region. The aim of this study was to determine the prevalence of ESBL-producing E. coli in pediatric hospitalized patients and outpatients in Shohada Hospital in Qaen city.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 223 samples of E. coli obtained from two groups of hospitalized patients and outpatients in Shohada Hospital in Qaen city. To confirm the E. coli strains, selective culture media and biochemical tests were used. The antibiotic susceptibility of the strains was determined by the disk diffusion method, and detection of the ESBL phenotype strains was performed by the combined disk method.
  Results
  The prevalence of ESBL-producing E. coli was 30%. Also, the prevalence rates of ESBL-producing E. coli in hospitalized patients and outpatients were 50% and 24.4%, respectively. The ESBL strains showed the highest resistance to ceftriaxone, cefexime, cefazolin and cefotaxime antibiotics, and the least resistance to nitrofurantoin and amikacin.
  Conclusion
  The findings show a higher prevalence of ESBL-producing E. coli in hospitalized patients compared to outpatients, which indicates a wide spread of antibiotic-resistant strains in hospitals. Therefore, continuous monitoring and rapid identification of these strains can play an important role in preventing the spread of ESBL genes.
  Keywords: Escherichia coli, Antibiotic resistance, Extended spectrum beta, lactamases
 • Rashin Bahmanabadi, Mohammad Bagher Khalili, Bita Bakhshi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal * Pages 222-229
  Background
  Infectious diarrheal diseases are a major cause of death in community, especially in children. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) are considered as a major cause of children's diarrhea in developing countries. The aim of this study was to evaluate the prevalence of both typical Enteropathogenic (tEPEC) and atypical Enteropathogenic (aEPEC) E. coli isolated from patients admitted to the children's hospital in Tehran by the PCR method.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, a total of 157 children diarrheal samples were collected from February 2016 to August 2017 and were sent to the microbiology department in the School of Public Health in Tehran University of Medical Sciences for testing. The identification of isolates was performed by conventional biochemical tests. The typical and atypical E. coli isolates were identified for the presence of eae, sxt1, sxt2 genes, and bfp A by the PCR method. The drug resistance patterns of isolated EPEC were tested by the agar disk diffusion method. The antibiotics used were amoxicillin-clavulanic, ampicillin, gentamicin, trimethoprim- sulfamethoxazole, ciprofloxacin, cefepim, Nitrofurantoin and imipenem.
  Results
  Out of 101 E. coli isolates, 7 were identified as EPEC. All the isolated strains carried eae but not stx1, stx2, and bfp A genes. Also, 100% of the isolates were resistant to amoxicillin-clavulanic and ampicillin.
  Conclusion
  A high prevalence of EPEC in children can be considered as a threat to the children's health. In this study, all the isolates were aEPEC.
  Keywords: Escherichia coli Enteropathogenic, Typical, Atypical, Children, Diarrhea, PCR