فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:19 Issue:2, 2018
 • Volume:19 Issue:2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • سوپریا داش *، سواجات کومار داس، جوهی سامال، هرودایاناث ثاتوای صفحات 72-81
  موکوس پوستی ماهی ها حاوی اجزای ایمنی ذاتی است که توسط سلول های گابلت ترشح می شود و در واقع دفاع اولیه علیه میکروب های پاتوژن است که به عنوان سدی بین ماهی و محیط اطراف آن عمل می کند. عملکرد اصلی آن به دام انداختن و حذف میکروب ها است. این موکوس حاوی فاکتور های زیادی مثل پپتید های آنتی میکروبیال (AMPs)، لیزوزوم ها، لکتین ها، پروتئاز ها و... است که همگی در ایجاد ایمنی ذاتی نقش دارند. AMPs ترشح شده توسط سلول های موکوسی پوست، دارای اثرات آنتی میکروبیال علیه انواع مختلفی از پاتوژن ها هستند. علاوه بر این مشخص شده است که لیزوزوم موکوسی دارای اثرات باکترولیتیک قابل توجهی است و انواع پروتئاز های موجود در موکوس پوست ماهی ها با تجزیه پروتئین های عوامل پاتوژن و یا فعال کردن مسیر های ایمونولوژیک می توانند موجب مرگ آن ها شوند. لکتین ها نیز آگلوتینین های موکوسی هستند که نقش های متنوعی مثل اپسونیزاسیون، فعال کردن سیستم کمپلمان و... را در ایمنی ذاتی ایفا می کنند. بنابراین موکوس پوستی، ایمنی ذاتی و سریع العملی را در ماهی ها ایجاد می کند که عملکرد اختصاصی ندارد و به دما نسبتا وابسته نیست. هدف مطالعه تحلیلی حاضر، فراهم کردن دیدی وسیع در رابطه با اجزای مختلف موکوس پوستی، شامل AMPs، پروتئاز ها، لیزوزوم ها و همچنین چگونگی اثر آن ها بر عوامل پاتوژن است.
  کلیدواژگان: پپتید های آنتی میکروبیال، ایمنی ذاتی، لیزوزوم، موکوس، پروتئاز ها
 • مقاله کامل
 • فیان دای، اکسون اکسیانگ، گانگ دوآن، بوفانگ دوآن، اکسیاا اکسیاا، هوآ چانگ * صفحات 82-86
  مرگ تعداد زیادی از خرس های سیاه در مرکز پرورش یون نان پینگ بیان داوی شان مسئله ای نگران کننده بود. تعداد زیادی از این خرس ها دچار کاهش اشتها و یا دفع غیر طبیعی شده و هم چنین برخی از آن ها کسل بوده و دچار سختی در تنفس و استفراغ بودند. به منظور شناسایی علت مرگ، توالی یابی ژن 16S rDNA و همچنین آنالیز فیلوژنیک باکتری هایجدا شده از بافت های خرس های مرده انجام شد. ویژگی های بیوشیمیایی باکتری های جدا شده نیز با استفاده از روش های مختلف بیوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت. باکتری های جدا شده، توانایی تجزیه گلوگز را داشته ولی گاز تولید نکردند. ارزیابی تخمیری ساکاروز، لاکتوز، ترهالوز، گلیسرول و مانیتول مثبت بود ولی باکتری ها توانایی تجزیه اوره و یا ODC (اورنیتین دکربوکسیلاز) را نداشتند. آنالیز ابزار پایه برای جستجوی تطبیق های موضعی (BLAST) قطعه 1500 جفت بازی حاصل از تکثیر 16S rDNA نشان داد که اینتروکوکوس فاسیوم های جدا شده از خرس سیاه، بسیار شبیه به سایر اینتروکوکوس فاسیوم های موجود در بانک اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)هستند و همچنین بیشترین شباهت (99%) در توالی را با سویه های رفرانس دارند. علاوه بر این موش های آلوده شده با اینتروکوکوس فاسیوم جدا شده از خرس های سیاه، دچار آسیب شدید در بافت های ریه، کبد، طحال، مایوکاردیوم و کلیه شدند. به طور خلاصه، در این مطالعه اینتروکوکوس فاسیوم از خرس سیاه مرده جدا و موجب تغییرات پاتولوژیک در موش سوری شد.
  کلیدواژگان: خرس سیاه، تعیین مشخصات، اینتروکوکوس فاسیوم، جداسازی
 • چن، سی لین، چون، پی چانگ، هسین، چی ان چیانگ، تی ان، فو چوآنگ، چیا، هیسن هسو، چنگ، چی لیو * صفحات 87-95
  سلول های کشنده طبیعی (NK)، نقش حیاتی در تنظیم اعمال سیستم ایمنی ایفا می کنند. مطالعات محدودی ویژگی های سلول های NK سگ ها را توصیف کرده اند. ما در گذشته بیان کردیم که لنفوسیت های خون محیطی سگ ها (PBLs) با تراکم پایین CD5 سطحی (CD5lo)، یکی از اعضای مهم جمعیت سلول های NK محسوب می شوند. در اکثر پستانداران، سلول های NK مارکر های لنفوسیت های T را بیان نمی کنند اما در سگ ها، سلول های CD5lo مولکول های سطحی از قبیل رسپتور های CD3 لنفوسیت ها را بیان می کنند. این ویژگی ها، سگ ها را به یک مدل منحصر به فرد برای مطالعات مقایسه ای ایمونولوژیک سلول های NK تبدیل کرده است. در این مطالعه مشخص شد که سلول های CD5lo-ne/CD21−در اصل، سایتوتوکسیسیتی کمی دارند و سایتوتوکسیسیتی آن ها زمانی به شدت فعال می شود که همراه با سلول های کشنده طبیعی CD5lo کشت داده شوند. اما زمانی که همراه با سایر انواع سلول ها، مثل تراکم بالای CD5 سطحی (CD5hi) کشت داده می شوند، سایتوتوکسیسیتی آن ها فعال نمی گردد. جمعیت CD5lo های منفی (CD5lo-ne) شامل سلول های CD5− و CD5hi می باشد. سلول های CD5−به صورت اولیه و یا پس از کشت در حضور اینترلوکین-2 (IL-2) و بدون حضور سلول های CD5lo، سایتوتوکسیسیتی کمی دارند. اما افزودن سلول های CD5lo به محیط کشت مشابه، موجب بهبود قابل توجه سایتوتوکسیسیتی در آن ها می شود. بر خلاف این موضوع، سلول های CD5hi اگر به تنهایی و یا به همراه CD5lo کشت داده شوند، غیر فعال هستند و سایتوتوکسیسیتی ندارند. علاوه بر این، ما نشان دادیم که، فقط سلول های CD5−CD21− که از سلول های CD5−CD21+ در کل جمعیت CD5− جدا شده باشند، فعالیت سایتوتوکسیسیتی آن ها در اثر کشت هم زمان با CD5lo فعال می شود. در این مطالعه برای اولین بار مشخص شد که سلول های NK سگ ها، سلول های کشنده طبیعی خنثی را تحریک می کنند تا به سلول های کشنده طبیعی سایتوتوکسیک تبدیل شوند. علاوه بر این، نتیجه گرفته شد که به غیر از سلول های CD5lo، سلول های CD5−CD21− نیز فعالیت سایتوتوکسیک از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: سلول های CD5?CD21?، سایتوتوکسیسیتی، تراکم پایین CD5 سطحی، سلول های کشنده طبیعی
 • محمد اقبال انجم *، شهباز جاوید، محمد شعیب انصار، عبد الغفار صفحات 96-100
  مخمر شکمبه® (ساکارومایسس سرویزیه؛ RY) یک مخمر زنده است که با بالانس اکوسیستم شکمبه و افزایش تعداد باکتری های سلولولیتیک شکمبه، موجب بهبود تولید شیر و ترکیبات آن و همچنین بهبود قابلیت هضم در گاوها می شود. به منظور بررسی اثرات افزودن RY به جیره بوفالوهای نژاد نیلی-راوی، 16 بوفالو با میانگین تولید شیر 8 لیتر در روز به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفتند. به گروه І (شاهد)، سیلوی ذرت به صورت آزاد و 3 کیلوگرم کنسانتره (16% پروتئین خام (CP) و 72% مواد مغذی قابل هضم کل (TDN)) به ازای هر گاو در روز ارائه شد. گروه ІІ (تیمار) همان جیره گروه شاهد به همراه RY (14 گرم به ازای هر گاو در روز) را دریافت کردند. میزان غذای دریافتی، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه و میزان تولید شیر برای هر حیوان ثبت شد. میانگین ماده خشک (DM) دریافتی در بوفالوهای دریافت کننده RY و همچنین در گروه شاهد (به ترتیب 7/14 و 3/14 کیلوگرم در روز) تغییر معنی داری نداشت (P>0.05). قابلیت هضم DM، CP و همچنین pH شکمبه بین گروه ها مشابه بود (P>0.05) اما ضریب هضمی فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) به طور معنی داری (P<0.05) در حیوانات دریافت کننده RY بیشتر بود. میزان تولید شیر (60/9 در مقابل 15/9 لیتر در روز) و میزان شیر اصلاح شده بر اساس 4% چربی (FCM) (85/11 در مقابل 32/11 لیتر در روز) به طور معنی داری (P<0.05) در بوفالو های دریافت کننده RY بیشتر از گروه شاهد بود. ترکیب شیر در هر دو گروه یکسان، ولی شمارش سلول سوماتیک (SCC) در گروه تیمار به طور معنی داری (P<0.01) از گروه شاهد کمتر بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، افزودن RY به جیره بوفالوهای تغذیه شده با جیره بر پایه سیلوی ذرت و کنسانتره، اثرات مثبتی بر تولید شیر، قابلیت هضم فیبر و SCC دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت هضم، میزان غذای دریافتی، بوفالوهای شیرده، تولید شیر، مخمر (ساکارومایسس سرویزیه)
 • رای شفقت علی خان *، وقاص علی، صبا کیران، محمد صلاح الدین شاه، زاهد علی طاهر، مدثر حبیب صفحات 101-107
  بیماری بورس عفونی (IBD) یک بیماری حاد، سرکوب گر ایمنی و به شدت واگیردار است که طیور در حال رشد آلوده شده با ویروس بیماری بورس عفونی (IBDV) را درگیر می کند. این بیماری در پاکستان شایع است و هر ساله سبب ضررهای اقتصادی فراوانی می شود. هدف این مطالعه پیشنهاد حساس ترین و اختصاصی ترین راه، و روشی سریع برای شناسایی IBDV و مقایسه آن با نسخه برداری معکوس واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) رایج موجود برای تشخیص این ویروس است. به منظور شناسایی IBVD از پرایمرهای مختلفی برای RT-PCR و نسخه برداری معکوس-تقویت ایزوترمال متصل به حلقه (RT-LAMP) استفاده شد. پرایمرهای RT-LAMP به طرز شگفت آوری بسیار اختصاصی بوده و هیچگونه واکنش متقاطعی با سایر پاتوژن های حیوانی نداشتند. علاوه بر این مشخص شد که RT-LAMP نسبت به RT-PCR در شناسایی IBDV 10 برابر حساس تر است. RT-LAMP در مقایسه با RT-PCR 2/9%، نمونه های فارمی بیشتری را شناسایی کرد. توالی محصول های PCR، شناسایی شد و آنالیز فیلوژنیک سویه های مطالعه شده نشان داد که آن ها بیشترین شباهت را با سویه های بومی و هندی IBDV دارند. همچنین مشخص شد که RT-LAMP روشی ساده، اختصاصی، کم زحمت تر و تکنیکی بهتر در مقایسه با RT-PCR برای شناسایی سریع IBDV است. به طور کلی RT-LAMP بر اساس مشاهده کدورت و یا افزودن ترکیبی فلورسنت مثل SYBR Green I و مشاهده رنگ حاصل از آن مثبت اعلام می شود. به علاوه، وجود این قابلیت که می توان به طور مستقیم از هموژنات نمونه های فارمی استفاده کرد و قله های حاصله را در نمودار های نشان داده شده در مانیتور یا لپ تاپ به طور مستقیم مشاهده نمود، سبب شده که این روش در مقایسه با RT-PCR مبتنی بر ژل، بسیار اقتصادی تر و برای انجام آن به زمان کمتری نیاز باشد.
  کلیدواژگان: شناسایی، IBDV، تشخیص در مزرعه طیور، RT، LAMP، RT، PCR
 • مریم محمدی تشکری، محمد طباطبائی *، مجید تبیانیان، نادر مصوری صفحات 108-112
  سل (TB) یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که توسط یک باکتری میله ای شکل و اسید فست به نام مایکوباکتریوم بویس ایجاد می شود. شناسایی سریع و دقیق، یک نکته مهم در تشخیص بیماری سل است. سویه های حاد کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MTBC)، 16 ناحیه آنتی ژنی متفاوت (RD) در ژنوم شان دارند که بعضی از آنتی ژن های مهم را کد می کنند. پروتئین اصلی 64 مایکوباکتریوم بویس (MPT-64) یکی از آنتی ژن های تحریک کننده سیستم ایمنی بوده که توسط ناحیه RD-2 کد می شود. هدف از مطالعه حاضر کلون کردن، بیان و خالص سازی MPT-64 به عنوان یک آنتی ژن پروتئینی از سویه مایکوباکتریوم بویس بیماری زا در یک سیستم پروکاریوتی برای استفاده در مطالعات تشخیصی آینده بود. در این مطالعه تجربی، قسمتی از ژن mpt-64 با اندازه 687 جفت باز از مایکوباکتریوم بویس، با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با آنزیم های محدود کننده BamHI و HindIII هضم و داخل پلاسمید pQE-30 کلون شد. پروتئین نوترکیب در اشریشیای کولای M15 با القای ایزوپروپیل-بتا-دی-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG) بیان شد. پروتئین های بیان شده، با SDS-PAGE بررسی و خالص سازی با ستون نیتریلوتریاستیک اسید (Ni-NTA) انجام شد. در پایان، خواص بیولوژیک پروتئین با روش وسترن بلات با استفاده از آنتی بادی اختصاصی تایید شد. داده ها نشان داد که ژن mpt-64 به صورت موفقیت آمیز (به عنوان قطعه 687 جفت بازی) در حامل بیانی کلون شد. پروتئین نوترکیب MPT-64 به طور مطلوب بیان شده بود و به عنوان یک پروتئین 24 کیلو دالتونی خالص سازی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین نوترکیب MPT-64 (24 کیلو دالتونی) به طور موفقیت آمیز، در یک سیستم پروکاریوتی بیان و خالص سازی شد. بنابراین، این پروتئین می تواند برای تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم های بیماری زا و غیر بیماری زا، در موارد مشکوک سل گاوی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کلون کردن، پروتئین MPT، 64، مایکوباکتریوم بویس، پروتئین نوترکیب
 • سیاوش مکتبی *، مهدی زارعی، رویا رشنوادی صفحات 113-117
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر سدیم دودسیل سولفات (SDS)، اسید سیتریک و پراکسید هیدروژن (H2O2)، به تنهایی و یا به صورت ترکیبی، در کاهش جمعیت چهار باکتری بیماری زای موادغذایی شامل اشریشیا کولای، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریومو استافیلوکوکوس ارئوس بر پوسته تخم مرغ می باشد. در هر سری از تیمارها، 8 تخم مرغ تازه به طور جداگانه به وسیله یک سویه باکتری به صورت غوطه وری تلقیح و سپس هر کدام در معرض یکی از تیمارهای (5/1%) SDS، (5/0%) H2O2، (1%) اسید سیتریک و یا تیمارهای ترکیبی مرحله ای شامل SDS + اسید سیتریک و SDS + H2O2 قرار گرفتند. شمارش باکتری های زنده به عمل آمده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تمامی محلول های ضد عفونی به جز اسید سیتریک به طرز معنی داری (P<0.05) در کاهش جمعیت باکتری های مورد بررسی موثر هستند (حدود Log 4-2 کاهش). حساسیت سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیا کولای در برابر SDS و H2O2 تقریبا مشابه است (حدود Log 2.5 کاهش). لیستریا مونوسیتوژنز (حدود Log 4.1 کاهش) و استافیلوکوکوس ارئوس (حدود Log 4.3 کاهش) به ترتیب به SDS و H2O2 حساس تر هستند. تحت شرایط این آزمایش تیمار ترکیب SDS و اسید سیتریک یا H2O2 در مقایسه با SDS به تنهایی کاهش معنی داری بر جمعیت باکتری های مورد مطالعه ایجاد نکرد. می توان نتیجه گیری کرد که SDS بالقوه می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با H2O2 و اسید سیتریک به عنوان یک روش ارزان برای غیر فعال سازی باکتری هایی مانند لیستریا مونوسیتوژنز بر پوسته تخم مرغ به کار رود. همچنین کاربرد SDS می تواند برای جرم زدایی سایر وسایل و سطوح مرتبط با صنایع غذایی مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: جرم زدایی، پوسته تخم مرغ، پاتوژن های غذازاد، سدیم دودسیل سولفات
 • فاطمه صائمی، احمد زارع شحنه *، مهدی ژندی، امیر اخلاقی، ذبیح الله خاکسار، محمد دادپسند صفحات 118-122
  در این پژوهش یک دوره تیمار بلند مدت 100 روزه انجام شد تا آثار احتمالی بد پر کاری تیرویید بر ویژگی های هیستومورفومتریک مرغ های مادر گوشتی مشخص شود. شمار 70 قطعه مرغ مادر سویه کاب 500 در سن 47 هفتگی به شیوه تصادفی به دو تیمار (5 تکرار و 7 پرنده در هر تکرار) تقسیم شدند. تیروکسین (T4) (3/0 میلی گرم به ازای هر پرنده در روز) برای 100 روز متوالی به شیوه دهانی به گروه پر کار تجویز شد؛ در حالی که گروه شاهد در کل دوره از آب آشامیدنی استفاده کردند. در سن 64 هفتگی 2 پرنده به ازای هر تکرار با بریدن گردن کشتار شدند و اویداکت آن ها بیرون آورده شد. برای مشاهدات هیستومورفومتریک قطعات از پنج قسمت مختلف جدا شدند. پس از آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین فراسنجه های هیستومورفومتریک با استفاده از میکرومتری ارزیابی شدند. نتایج مربوط به ویژگی های هیستومورفومتری اویداکت نشان دادند ارتفاع مخاط در ماگنوم، ضخامت مخاط در ماگنوم و رحم، ضخامت ماهیچه در ماگنوم و واژن، ضخامت اپیتلیوم در ایستموس و واژن و درصد غدد لوله ای موجود در رحم در گروه پر کار تیرویید در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت. نتایج نشان دادند پر کاری دراز مدت تیرویید سبب کاهش ویژگی های هیستومورفومتریک بخش های مختلف اویداکت شد. مطالعاتی باید انجام شود تا مشخص شود تا چه میزان پر کاری دراز مدت تیرویید بر تولید تخم، باروری، تداوم باروری و نرخ نفوذ اسپرم در مادر ممکن است اثر داشته باشد تا بتوان برای استفاده از این تیمار پیشگیرانه برای کاهش بروز آسیت در جوجه ها نتیجه قطعی گرفت.
  کلیدواژگان: آسیت، مرغ مادر، پر کاری تیرویید، مورفومتری اویداکت
 • مقاله کوتاه
 • عوض ریزک *، محمد حامد صفحات 123-127
  شکستگی های قدام فک پایین، شایع ترین نوع شکستگی های فک در اسب هستند. این مطالعه به منظور بررسی تثبیت شکستگی قدام فک پایین با استفاده از سیم سرکلاژ انجام شد. مطالعه از نوع گزارش، موارد گذشته نگر بود و به این منظور 6 اسب پذیرش شده در کلینیک ما که دچار شکستگی قدام فک پایین بودند و از زخم های لثه در ناحیه قدام فک رنج می بردند مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. شکستگی با استفاده از رادیوگرافی و هچنین معاینه بالینی تشخیص داده شد. تحت بیهوشی عمومی، نواحی دچار شکستگی با استفاده از سیم سرکلاژ ترمیم، و سیم ها به مدت 6 تا 12 هفته در محل جراحی نگهداری شدند. تثبیت شکستگی ها با سیم سرکلاژ، نتایج خوبی را در 5 تا از اسب ها به دنبال داشت اما در یکی از آن ها نتیجه خوبی مشاهده نشد. پس از 12 هفته، ترمیم شکستگی ها هم از نظر زیبایی و هم از نظر عمل کردی به خوبی انجام شده بود. علاوه بر این وضعیت اسب ها کاملا عادی بوده و هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود مشکلات جوشی مربوط به دندان ها، فیستول های پایدار در محل شکستگی و یا تشکیل کالوس های اضافی مشاهده نشد. بر اساس تصاویر رادیوگرافی، سیم سرکلاژ موجب تثبیت مناسب شکستگی ها و بسته شدن شکاف آن ها شد. همچنین تشکیل کالوس متصل کننده، 6 تا 12 هفته پس از جراحی مشاهده شد. بر اساس یافته های این مطالعه مشخص شد که شکستگی یک طرفه فک پایین در اسب ها با استفاده از سیم بین دندانی (IDW) به خوبی قابل ترمیم است. تمام اسب های این مطالعه به فعالیت های معمول خود برگشتند بدون آن که هیچ گونه مشکل جوشی مرتبط با شکستگی در زمان بررسی ما مشاهده شود.
  کلیدواژگان: سیم سرکلاژ، اسب، شکستگی فک پایین، اشعه ایکس
 • هادی مهدوی روشن، داریوش سعادتی، محسن نجیمی صفحات 128-132
  سقط جنین در گله های گوسفند و بز، موجب بروز خسارات اقتصادی هنگفت می شود. این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژیک پاتوژن های بروسلا ملی تنسیس، کوکسیلا بورنتی و سالمونلا آبورتوس اویس در جنین های سقط شده گوسفندان نژاد بلوچی منطقه سیستان، شرق ایران می پردازد. بدین منظور، طی پاییز و زمستان سال 1394، تعداد 156 نمونه محتویات شیردان و طحال از 78 جنین سقط شده از سراسر منطقه سیستان جمع آوری گردید. متغیرهای مورد مطالعه، شامل منطقه پرورش گله، سابقه سقط میش سقط کرده، جنسیت جنین، سن جنین، سن و تعداد شکم زایش میش با پرسشنامه مشخص گردید و در فرم های مخصوص ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع 78 جنین مورد مطالعه، 27 جنین (35%) به پاتوژن های مورد نظر آلوده بودند که در این میان، آلودگی به بروسلا ملی تنسیس، کوکسیلا بورنتی و سالمونلا آبورتوس اویس به ترتیب در 15 (2/19%)، 13 (6/16%) و 1 (3/1%) جنین مشاهده شد. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که آلودگی با بروسلا ملی تنسیس در جنین های نر بیشتر از جنین های ماده است P=0.040)، (OR=3.73. همچنین آلودگی با کوکسیلا برونتی در میش های زیر 2 سال P=0.009)، (OR=0.047 و میش های 2 تا 5 سال P=0.069)، (OR=0.197 کمتر از میش های بالای 5 سال است.
  کلیدواژگان: سقط جنین، بروسلا ملی تنسیس، کوکسیلا بورنتی، سالمونلا آبورتوس اویس، گوسفند
 • گزارش علمی
 • آریا رسولی *، محمد نوری، صالح اسماعیل زاده، علیرضا غدیری، داریوش غریبی، محمد جواهری کوهپایی، مصطفی موذنی صفحات 133-136
  این گزارش به تشریح شیوع استئومیلیت چرکی فک بالا و پایین حاصل از سودوموناس آئروژینوزا در یک گله گوسفند در استان خوزستان می پردازد. در این گله استخوان های فک بالا و پایین 100 راس از کل 500 راس گوسفند بالغ دچار تغییر شکل شدید ناشی از تورم سخت استخوانی در اندازه های مختلف شدند ولی هیچگونه علائمی از وجود التهاب در بافت های نرم اطراف آن مشاهده نشد. حیوانات مبتلا علائم بی اشتهایی، خمودگی، وجود تورم در ناحیه فک بالا و پایین، افتادن دندان های آسیاب و وضعیت ضعیف بدنی را نشان می دادند و به تدریج در یک دوره سه ماهه از گله حذف می شدند. در کالبد گشایی تورم سخت استخوان های فک بالا و پایین، وجود چرک سبز رنگ که حفرات آلوئولی دندان های آسیاب را پر کرده بود همراه با لیز شدن بافت استخوانی مورد توجه قرار گرفت. بررسی بافت شناسی وجود نواحی نکروز احاطه شده توسط جمعیت مختلطی از سلول های التهابی همراه با فیبروز فراوان در اطراف بعضی از نواحی آسیب دیده و وجود ترابکول های نامنظم استخوانی را آشکار ساخت. در میکروب شناسی کشت خالص سودوموناس آئروژینوزا از تمام 7 گوسفند مورد آزمایش جدا شد. بر اساس یافته های بالینی، رادیوگرافی‏، بافت شناسی و میکروب شناسی‏، استئومیلیت چرکی مزمن حاصل از سودوموناس آئروژینوزا تشخیص داده شد. با توجه به نتایج میکروب شناسی، منبع احتمالی آلودگی باکتریایی در این مطالعه آب آشامیدنی بود.
  کلیدواژگان: فک بالا، فک پایین، استئومیلیت، سودوموناس آئروژینوزا، گوسفند
 • یوان کارلوس کارتاژنا آلبرتوس *، جاوییر انژل مانچادو، آدریان رومایرون دوآرته، آنتوآنتا مویز، سرجیو مویا گارسیا، دنیل جونز، خوزه آلبرتو مونتویا، آلونسو صفحات 137-143
  هدف از انجام این مطالعه گذشته نگر، ارزیابی کارآیی فرمولاسیون های مختلف استروئید ها (دپوت، خوراکی) و نیز این که آیا تجویز مداوم استروئید ها در سراسر پروتکل CHOP و یا فراتر از آن می تواند زمان بقا و نرخ گربه های دارای لنفوم مدیاستینال را افزایش دهد؟ مدارک پزشکی مربوط به گربه هایی که لنفوم مدیاستینال در آن ها تشخیص داده شده بود در دو بیمارستان دامپزشکی مرجع در اسپانیا مورد بررسی قرار گرفت. موارد انتخاب شده مربوط به سال های 2008 تا 2016 بودند. گربه های دارای لنفوم مدیاستینال که با شیمی درمانی، درمان شده بودند برای جمع آوری داده ها (شامل روش های جراحی، پروتکل شیمی درمانی، عوارض جانبی، بهبودی کامل (CR)، بهبودی نسبی و زمان بقا از هنگام تشخیص لنفوم) مورد استفاده قرار گرفتند. میانگین زمان بقا (MST) در گروه درمان شده با استروئید های دپوت، 7/370 روز بود و همه این گربه ها هنوز زنده بودند. میانگین زمان بقا در گروه درمان شده با استروئید های خوراکی، 9/267 روز بود. مشاهده شد که توزیع بقا، به طور معنی داری بین گروه ها متفاوت است. با مقایسه توزیع بقا، به نظر می رسد که استفاده از استروئید های تزریقی دپوت به همراه پروتکل مبتنی بر CHOP در گربه های داری لنفوم مدیاستینال سبب زمان بقای طولانی تر در مقایسه با توزیع بقا در بیماران دریافت کننده استروئید های خوراکی به همراه پروتکل مبتنی بر CHOP می شود. برای ارزیابی اثرات مفید استروئید های تزریقی دپوت به همراه پروتکل مبتنی بر CHOP در درمان لنفوم مدیاستینال، به مطالعات آینده نگر با تعداد گربه های بیشتری نیاز است.
  کلیدواژگان: شیمی درمانی، گربه، لنفوم، مدیاستینوم
|
 • S. Dash *, S.K. Das, J. Samal, H. N. Thatoi Pages 72-81
  Fish epidermal mucus contains innate immune components, secreted by globlet cells that provide the primary defence against different pathogenic microbes and act as a barrier between fish and its immediate niche. The major function of mucus includes entrapment and sloughing of microbes. The mucus also contains many factors such as antimicrobial peptides (AMPs), lysozymes, lectins, proteases, etc that provide innate immunity. The AMPs secreted by epidermal mucus cells displayed antimicrobial activity against a variety of pathogens. Besides, mucosal lysozyme was found to produce significant bacteriolytic action whereas different proteases found in skin mucus of fish can kill the pathogens by cleaving its protein or by activating immunological mechanisms. Lectins are also mucosal agglutinins that play a diverse role in innate immunity like opsonization, activation of complement, etc. Epidermal mucus in fish thus provides an innate and fast acting protection which is non-specific and is found to be relatively temperature independent. The aim of the present review is to provide a broad overview of the different components of epidermal mucus including AMPs, proteases, lysozymes as well as their mode of action on pathogens.
  Keywords: Antimicrobial peptides, Innate immunity, Lysozyme, Mucus, Proteases
 • F. Dai, X. Xiang, G. Duan, B. Duan, X. Xiao, H. Chang * Pages 82-86
  The death of several black bears at the black bear breeding base in Yunnan Pingbian Daweishan is a matter of concern. Multiple black bears exhibited decreased appetite or unusual waste, and some were soporific or suffered from vomiting and anhelation. In order to ascertain the cause of death, 16S rDNA gene sequencing and phylogenetic analysis was performed on bacteria isolated from tissue samples obtained from dead bears. The biochemical characteristics of the isolated bacteria were subsequently analyzed using different biochemical test systems. The bacteria can decompose glucose, but it cannot produce gas. The fermentation study of sucrose, lactose, trehalose, glycerol and mannitol yielded positive results; while it was unable to decompose urea or ODC (ornithine decarboxylase). Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) analysis of a ~1500-bp DNA product amplified from the 16S rDNA of the bacterial isolate revealed that Enterococcus faecium from black bears is highly similar to other E. faecium isolates in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database, and the highest sequence similarity (99%) was with the reference strain. In addition, mice infected with the E. faecium isolate succumbed to severe damage to the lungs, liver, spleen, myocardium, and kidney tissues. In summary, the isolated E. faecium from dead black bears induced pathological changes in mice.
  Keywords: Black bear, Characterization, Enterococcus faecium, Isolation
 • C.S. Lin, C.P. Chang, H. C. Chiang, T. F. Chuang, C. H. Hsu, C. C. Liu * Pages 87-95
  Natural killer (NK) cells play a crucial role in regulating immune functions. Few studies have characterized canine NK cells. We previously demonstrated that canine peripheral blood lymphocytes (PBLs) with a low surface CD5 density (CD5lo) are considered a critical NK population. Natural killer cells in most mammals do not express T-cell markers, but canine CD5lo cells express surface molecules, such as CD3 T-cell receptors. These features make canines unique models for the study of comparative immunology in NK cells. In this study, we discovered that CD5lo and CD21 double-negative (CD5lo-ne/CD2−) cells were originally low in NK cytotoxicity and their NK cytotoxicity was highly activated when co-cultured with CD5lo NK cells. The cytotoxicity was not activated when co-cultured with other cell types, such as high surface CD5 density (CD5hi) cells. The CD5lo-negative (CD5lo-ne) population comprises CD5− and CD5hi cells. CD5-cells were low in NK cytotoxicity initially or after culturing with interleukin-2 (IL-2) without CD5lo cells; however, the addition of CD5lo cells in a similar medium markedly enhanced the NK activity. By contrast, CD5hi cells were always NK inactive, irrespective of them being cultured with CD5lo cells or not. We further verified that only the CD5−CD21− cells, which were separated from CD5−CD21 cells in the entire CD5− population, showed activated NK activity through CD5lo cell induction. This study is the first to reveal that canine NK cells enhanced NK-inert cells to become NK-cytotoxic cells. Additionally, it is concluded that in beagles, except for CD5lo cells, CD5−CD21− cells show NK activity.
  Keywords: CD5?CD21? cells, Cytotoxicity, Low surface CD5 density, Natural killer cells
 • M. I. Anjum *, S. Javaid (Ms) Ansar, A. Ghaffar Pages 96-100
  Rumen Yeast® (RY; Saccharomyces cerevisiae), a live yeast strain, improves milk yield and composition and nutrients digestibility through balancing rumen ecosystem and increasing ruminal cellulolytic bacteria numbers in cattle. To examine the effects of dietary supplementation of RY in Nili-Ravi buffaloes, 16 buffaloes with 8 L average daily milk production were randomly divided into two groups, and investigated for a 60-day period. Group I (control) was offered maize silage ad libitum as sole forage plus 3 kg of concentrate/head per day (16% crude protein (CP) and 72% total digestible nutrients (TDN)), while group II was given the same diet as control supplemented with RY (14 g/head per day). Feed intake, nutrient digestibility, rumen fermentation and milk production of each animal were recorded. Average dry matter (DM) intake was not affected (P>0.05) in buffaloes with or without RY (14.7 and 14.3 kg/day, respectively). Digestibility of DM, CP, and ruminal pH were similar (P>0.05) between the groups, but the digestibility coefficients of neutral detergent fiber and acid detergent fiber were greater (P
  Keywords: Digestibility, Intake, Lactating buffaloes, Milk production, Yeast (Saccharomyces cerevisiae)
 • R. S. A. Khan *, W. Ali, S. Kiran (Ms) D. Shah, Z. A. Tahir, M. Habib Pages 101-107
  Infectious bursal disease (IBD) is an immunosuppressive, acute and highly contagious illness of growing-poultry stock infected with infectious bursal disease virus (IBDV). It is common in Pakistan, causing potential economic losses throughout the year. The objective of the study is to propose a rapid, sensitive and specific diagnostic tool, and compare it with existing commonly used reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) method for IBDV. Different primers were used for RT-PCR and reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) to target the IBD virus. RT-LAMP primers showed prodigious specificity without cross reaction to the other animal pathogens. Moreover, RT-LAMP was found to have 10 times higher selectivity for IBDV identification as compared to RT-PCR. RT-LAMP detected 9.2% more field samples than RT-PCR. Sequences of PCR products were determined and phylogenetic analysis of research isolates revealed its maximum similarity with indigenous and Indian IBDV isolates. RT-LAMP was found to be simple, specific, less laborious and a better technique as compared to RT-PCR for quick analysis. In general, RT-LAMP was declared positive on observing turbidity or adding fluorescence staining reagent such as SYBR Green I. The options of direct use of field sample homogenate and viewing directly the peaks in the graph shown on a monitor/laptop have made it much more convenient and time saving than gel based RT-PCR.
  Keywords: Detection, IBDV, Poultry farm diagnosis, RT-LAMP, RT-PCR
 • M. Mohammadi Tashakkori, M. Tabatabaei *, M. Tebianian, N. Mosavari Pages 108-112
  Tuberculosis (TB) is a zoonotic infectious disease common to humans and animals which has been caused by a rod shaped, acid fast bacterium, called Mycobacterium bovis. The rapid and sensitive detection is a great challenge for TB diagnosis. The virulent strains of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) have 16 different regions of difference (RD) in their genome which encode some important antigens. The major protein of M. bovis 64 (MPT-64) is one of the main immune-stimulating antigens which are encode by RD-2 region. The aim of the present study was cloning, expression and purification of MPT-64 as a protein antigen of M. bovis in a prokaryotic system for the usage in the future diagnostic studies. In this experimental study, the mpt-64 gene with 687 bp has been proliferated from M. bovis whole genome by polymerase chain reaction (PCR) method. The PCR product has been digested by BamHI and HindIII restriction enzymes and cloned into pQE-30 plasmid. The recombinant protein has been expressed in the Escherichia coli M15 with induction by isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG). The expressed protein was analyzed on SDS-PAGE, and purified with Nitrilotriacetic acid (Ni-NTA) column. Finally, its biological properties were confirmed in Western blotting method using specific antibodies. Data showed the successful cloning of mpt-64 gene (as a 687 bp segment) in expression vector. The MPT-64 recombinant protein was ideally expressed and purified as a 24 kDa protein. The result of this study indicated that MPT-64 recombinant protein (24 kDa) has been successfully expressed and purified in a prokaryotic system, so this protein could be used for differential diagnosis of pathogenic and non-pathogenic Mycobacterium, in suspected BTB cases.
  Keywords: Cloning, MPT-64 protein, Mycobacterium bovis, Recombinant protein
 • S. Maktabi *, M. Zarei, R. Rashnavady Pages 113-117
  The aim of this study was to investigate the effect of sodium dodecyl sulfate (SDS), citric acid, and hydrogen peroxide (H2O2), alone or in combination, on reducing the population of four foodborne pathogens, including Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus on eggshells. In each series of tests, eight fresh eggs were inoculated with each bacterial strain by being immersed in a bacterial suspension and exposed to SDS (1.5%), H2O2 (0.5%), citric acid (1%), or sequential treatments with SDS citric acid and SDS H2O2. Viable cell counts were made and the bacterial concentrations results compared to pre-treatment levels. Results showed that all washing solutions except citric acid significantly (P
  Keywords: Decontamination, Eggshells, Foodborne pathogens, Sodium dodecyl sulfate
 • F. Saemi, A. Zare Shahneh *, M. Zhandi, A. Akhlaghi, Z. Khaksar, M. Dadpasand Pages 118-122
  In this research a 100 day long treatment period was considered to unmask the probable adverse effects of long-term induced hyperthyroidism on histomorphometrical attributes of the oviduct in broiler breeder hens. A total of seventy 47-week-old Cobb 500 breeder hens were randomly allotted to two treatment groups (5 replicates of 7 hens each). Thyroxine (T4) was orally administered to the hyperthyroid group (0.3 mg/bird/d) for 100 consecutive days; whereas the control group received drinking water only throughout the trial. At 64 weeks of age, 2 birds per replicate were killed by cervical dislocation and their oviducts were removed. For histomorphometrical observations, segments were taken from five different regions. After tissue preparation and staining with haematoxylin and eosin, histological layers were evaluated using light microscopy. The assessment of histomorphometrical characteristics of oviduct showed the height of mucosal folds in the magnum, thickness of mucosal folds of the magnum and uterus, thickness of tunica muscularis in the magnum and vagina, epithelial thickness of the isthmus and vagina, and uterine tubular glands percentage were decreased in the hyperthyroid birds compared with the control counterparts. The results showed long-term induced hyperthyroidism was associated with a decrease in a number of histomorphometrical traits in different regions of the oviduct. Some studies should be done to clarify to what extent the long-term maternal hyperthyroidism might affect the egg production, fertility rate, duration of fertility, and sperm penetration rate to make a final decision on exploitation of this preventative treatment to diminish the ascites incidence in progeny chicks.
  Keywords: Ascites, Breeder hen, Hyperthyroidism, Oviduct morphometry
 • A. Rizk *, M. Hamed Pages 123-127
  Fractures of the rostral mandible in horses are the most common type of jaw fractures. The present study was performed for stabilization of rostral mandibular fracture with cerclage wire. In a retrospective case series, six client-owned horses with unilateral mandibular fractures were admitted to our clinic and suffered from a major gingival wound at rostral part of mandible. Rostral mandibular fracture was diagnosed through clinical examination and radiography. Fractured region was repaired by cerclage wire under the effect of general anesthesia and wires were maintained for 6-12 weeks. The repair of mandibular fracture by cerclage wiring exhibited good fracture reduction and fixation in five horses and fair results in one horse. After twelve weeks, the fracture healing was excellent practically and cosmetically. Furthermore, the horses appeared normal without any evidence of teeth-related mastication problems, obstinate fracture-site fistula, or extreme callus formation. Radiographically, cerclage wire achieved good fracture fixation and fracture gap closure. Moreover, the formation of uniting callus was noticed at 6-12 weeks post-operatively. It was concluded that, unilateral mandibular fracture in horses can successfully be repaired by interdental wiring (IDW). All horses were returned to their usual activities without any fracture healing-related masticatory problems at the time of follow-up.
  Keywords: Cerclage wire, Horse, Mandibular fracture, X-ray
 • H. Mahdavi Roshan, D. Saadati *, M. Najimi Pages 128-132
  Abortion in sheep and goats causes enormous economic losses. This study revealed the epidemiology of abortion caused by Brucella melitensis, Coxiella burnetii and Salmonella abortusovis in Baluchi sheep in Sistan region. In the autumn of 2015 and winter of 2016, a total of 78 aborted sheep fetuses were collected from all over the Sistan region. Risk factors, including location of livestock, history of abortion, gender of fetus, age of fetus, age of ewe and parity were obtained using a questionnaire. The results showed that 27 fetuses (35%) were infected with these organisms. Infection with B. melitensis, C. burnetii and S. abortusovis were identified respectively in 15 (19.2%), 13 (16.6%) and 1 (1.3%) fetus. Logistic regression analysis showed that infection with B. melitensis in male fetuses is higher than females (OR=3.73, P=0.040), also infection with C. burnetii in ≤2 years’ ewes (OR=0.047, P=0.009) and 2-5 years’ ewes (OR=0.197, P=0.069) is lower than ≥5 years’ ewes.
  Keywords: Abortion, Brucella melitensis, Coxiella burnetii, Salmonella abortusovis, Sheep
 • A. Rasooli *, M. Nouri, S. Esmaeilzadeh, A. Ghadiri, D. Gharibi, M. Javaheri Koupaei, M. Moazeni Pages 133-136
  This report describes an outbreak of purulent mandibular and/or maxillary osteomyelitis caused by Pseudomonas aeruginosa in a sheep flock located in the Khuzestan province, Iran. Jaw bones of almost 100 out of 500 mature sheep in a flock became severely deformed with a variably sized firm swelling, without any signs of inflammation in the surrounding soft tissues. The affected animals showed anorexia, depression, swelling of the mandibular and/or maxillary area, loss of cheek teeth and poor body condition. þThese animals were gradually culled in a period of 3 months. Postmortem examination showed a hard swelling of jaw bones with dirty greenish pus that filled alveolar molar teeth cavities. Histopathologic findings revealed necrotic areas surrounded by mixed population of inflammatory cells with exuberant fibrosis around some area of the lesions and irregular trabeculae of woven bone. In bacteriology, pure culture of P. aeruginosa was isolated from all of 7 sampled sheep. Based on clinical examination, radiography, histopathological features and bacteriology, the lesions were diagnosed as chronic suppurative osteomyelitis caused by P. aeruginosa. According to bacteriological results, the likely source of bacterial infection in this study was drinking water.
  Keywords: Mandibular, Maxillary, Osteomyelitis, Pseudomonas aeruginosa, Sheep
 • J. C. Cartagena Albertus *, J. Engel Manchado, A. Romairone Duarte, A. Moise, S. Moya Garcia, D. Jones, J. A. Montoya-Alonso Pages 137-143
  The aims of this retrospective study were to evaluate the efficacy of different steroid formulations (depot vs oral) and if the continuous administration of steroids throughout and beyond a CHOP protocol might improve the survival time and rate of cats with mediastinal lymphoma. The medical records of client-owned cats diagnosed with mediastinal lymphoma were reviewed at two veterinary referral hospitals in Spain. Cases were recruited from 2008 to 2016. Those cats with mediastinal lymphoma treated with chemotherapy were used in the collection of data including surgical procedures, chemotherapy protocol, side effects, complete remission (CR), partial remission and survival time were calculated from time of diagnosis. The median survival time (MST) of group with depot steroid was 370.7 days and all cats are still alive. The MST of group with oral steroid was 267.9 days. The survival distributions were found to be significantly different. The use of depot injectable steroids with a CHOP-based protocol seems to result in a longer survival time in patients with mediastinal lymphoma when comparing the survival distribution for those receiving oral steroids with a CHOP-based protocol. Prospective studies with a higher number of cats are warranted to investigate the utility of injectable steroids depot with a CHOP-based protocol in the treatment of mediastinal lymphoma.
  Keywords: Chemotherapy, Feline, Lymphoma, Mediastinum