فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خدامراد مومنی، غزاله حیاوی * صفحات 1-20
  این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراک شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجی گری بدبینی به سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری شهر ویس در استان خوزستان به تعداد 256 نفر در سال 1393 بودند که از میان آنان، 185 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک شده، پرسشنامه بدبینی به سازمان، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه قصد ترک شغل بود. جهت تحلیل داده ها از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. یافته ها نشان داد که ادراک سیاست سازمانی با استرس شغلی، قصد ترک شغل و بدبینی به سازمان رابطه دارد. به علاوه، بدبینی به سازمان، میانجی گر رابطه بین سیاست سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و قصد ترک شغل بود.
  کلیدواژگان: سیاست سازمانی ادراک شده، استرس شغلی، قصد ترک شغل، بدبینی به سازمان
 • هیفا بریحه بریهی *، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، سید اسماعیل هاشمی صفحات 21-40
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. طبق نتایج حاصل الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار بود. اثر مثبت مستقیم تعارض خانواده-کار و استرس شغلی بر آمادگی به اعتیاد و تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر استرس شغلی مورد تایید قرار گرفت. اثر مثبت مستقیم تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد مورد تایید قرار نگرفت. اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر آمادگی به اعتیاد از طریق استرس شغلی تایید شد.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، استرس شغلی، تعارض کار، خانواده
 • علیرضا آقایوسفی، لیلی سیه جانی *، حامد یزدخواستی صفحات 41-64
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس از بخش های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال کاری سازمانی بود. نتایج حاکی از آن است که عامل های N، Q2 و Q4 (01/0>p) از ویژگی های شخصیتی با خرده مقیاس ناکارآمدی از اهمال کاری، عامل های N و Q4 (01/0>p) با خرده مقیاس های بیزاری از تکلیف و تشویش ذهنی و عامل Q1 (05/0>p) با خرده مقیاس تشویش ذهنی همبستگی مثبت معنی دار دارند. همچنین یافته های تحلیل آماری رگرسیون نشان می دهد عامل های N، Q2 و Q3 برای خرده مقیاس ناکارآمدی و عامل های N، Q1، Q2 و Q4 برای خرده مقیاس تشویش ذهنی و عوامل N و Q4 برای خرده مقیاس بیزاری از تکلیف (05/0>p) پیش بینی کننده مناسبی هستند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، اهمال کاری سازمانی، کارکنان بیمارستان
 • رامین صدیقی * صفحات 65-84
  هدف این پژوهش بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان شهر هشترود بود. حجم جامعه مورد مطالعه 319 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود بودند که 175 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود رابطه مستقیم و معنی دار بود.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، سکوت سازمانی، سکوت مطیع، سکوت تدافعی، سکوت نوع دوستانه
 • رامین بشیر خداپرستی *، سید حسام الدین هدایت زاده، بهمن پای برسنگ صفحات 85-96
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی الگوی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود.. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه بود (186 نفر) که به دلیل تعداد کم افراد جامعه تمامی آنان به عنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. در نهایت 168 نفر به ابزار مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های مدیریت کیفیت اروپا، رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان دادند که معیارهای مدیریت کیفیت اروپا رابطه معنی داری با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت اروپا، رضایت شغلی، وفاداری سازمانی
 • صدیقه ترقی جاه * صفحات 97-111
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان آموزشکده های فنی و مهندسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه (125نفر) است که به صورت سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی (SCL-90- R) بود. با استفاده از ضریب همبستگی،T- test و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف ساختار سازمانی با بهداشت روانی رابطه معنی دار وجود دارد. بین ساختار سازمانی با اضطراب، افسردگی و وسواس کارکنان همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. لذا آموزش بکارگیری سبک های مدیریت برپایه ساختار و در نتیجه رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی در آموزشکده فنی به منظور دستیابی به جامعه مهندسی سالم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، ساختار سازمانی، آموزشکده فنی و مهندسی، محیط کار
|
 • Khodamorad Momeni, Ghazaleh Hayavi * Pages 1-20
  The purpose of this study was to investigate the effect of perceived organizational politics on job stress and turnover intention, with mediating role of organizational cynicism. Participants included 185 randomly selected employees from the Weis city Mayoralty in Khuzestan province. The instruments included perceived organizational politics scale, job stress scale, turnover intention scale and organizational cynicism scale. Fitness of the proposed model was examined using Structural Equation Modeling (SEM). The indirect effects were tested using bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model was fitted with the data. Results revealed that perceived organizational politics had an effect on job stress and turnover intention through organizational cynicism.
  Keywords: job stress, organizational cynicism, perceived organizational politics, turnover intention
 • Heyfa Bereyhe Bereyhi *, Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Seyed Esmaeil Hashemi Pages 21-40
  The purpose of this study was to investigate the effect of work-family conflict on addiction potential with mediating role of job stress. The sample consisted of 292 randomly selected employees of Aghajari Oil and Gas Company who completed the research questionnaires. The proposed model was tested by structural equation modeling (SEM). Indirect effects were tested using bootstrap method. According to the results, the proposed model had good fit with the data. The positive direct effects of family work conflict and job stress on addiction potential and work/family conflict on job stress were confirmed. The positive direct effect of work/family conflict on addiction potential was not confirmed. Indirect effect of work/family conflict and family work conflict on addiction potential effect through job stress was confirmed.
  Keywords: addiction potential, job stress, work, family conflict
 • Alireza Aghayousefi, Lily Siahjani *, Hamed Yazdkhasti Pages 41-64
  The aim of the present research was to study the relationship between personality traits and organizational procrastination in hospital employees. The sample consisted 100 employees selected by convenient sampling from different official and clinical parts of Shahid Bahonar hospital of Tehran. Data were collected by sixteen Personality Factor Questionnaire (16FP) and Organizational Procrastination Questionnaire. The results show that N, Q2 and Q4 factors of personality traits have significant positive correlations (p
  Keywords: personality traits, organizational procrastination, hospital staff
 • Ramin Sadeighi * Pages 65-84
  The purpose of this study was to investigate the relationship between managers narcissism and employee's organizational silence of Hashtroud city. The statistical population 319 employees that 175 of them were selected as statistical sample through was simple random sampling. A questionnaire, by the researcher, was used for gathering data. To examine the questionnaire's reliability, Cronbach's Alpha was used. Pearson correlution and Multiple regression were used. To analyzing the data results showed that there is a direct and significant relationship between the dimensions of the managers narcissism with employees organizational silence.
  Keywords: narcissism, organizational silence, acquiescent silence, defensive silence, prosocial silence
 • Ramin Bashir Khodaparasti *, Sayed Hesam Aldin Hedayatzadeh, Bahman Paybarsang Pages 85-96
  The aim of this study was to investigate the causal relationship of EFQM criteria wit job satisfaction and organizational loyalty. The statistical population of this study included all employees of Urmia university (186 employees). All 186 employees selected as research sample. The instruments included EFQM, Job Satisfaction and organizational loyalty questionnaires. Path analysis used for data analysis. Results showed that EFQM criteria had significant relationship with job satisfaction and organizational loyalty.
  Keywords: EFQM, job satisfaction, organizational loyalty
 • Sedigheh Taraghijah * Pages 97-111
  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational structure on different aspects of employee's mental health in the engineering and technology colleges. The sample was 125 employees who were working in in Kermanshah engineering and technology colleges. Questionnaires were robin's organizational structure and SCL90 questionnaires. Results indicated that there a significant correlation between various aspects of organization structure and mental health specifically, there were significant negative correlations between organizational structure with anxiety, depression and obsession. Thus, it is proposed that to attain a healthy organizational environment, manages should consider the effective organizational structures.
  Keywords: mental health, organizational structure, technical, engineering college, work environment