فهرست مطالب

Archives of Razi Institute - Volume:73 Issue:2, 2018
 • Volume:73 Issue:2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/04/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • سعید رسولی نژاد، محمدحسن بزرگمهری فرد*، حسین حسینی، نریمان شیخی، سعید چرخکار صفحات 79-85
  مایکوپلاسما سینوویه عامل بیماری زای مهم از لحاظ اقتصادی و مسبب التهاب کیسه های هوایی و التهاب مفصلی بوقلمون ها می باشد. عفونت ممکن است بدون علامت باشد، اما این عفونت بدون علامت می تواند پرنده را به آلودگی های ثانویه حساس کند. این مطالعه به منظور شناسایی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه از مزارع پرورش بوقلمون صنعتی و سنتی ایران شامل استان های تهران، سمنان، اصفهان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران و گلستان انجام شد. از 18 مزرعه صنعتی و 31 مزرعه سنتی 600 سواب از نای، شکاف کامی و سینوس دور چشمی پرندگان جدا شد. آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مایکوپلاسما سینوویه به منظور ردیابی ژن های 16S rRNA و vlhA انجام شد. نتایج با هم مقایسه شد و نشان داد که که 51% گله های سنتی و 33.33% گله های صنعتی از لحاظ مایکوپلاسما سینوویه مثبت بودند. بر اساس این نتایج آلودگی مزارع صنعتی و سنتی مایکوپلاسما سینوویه به ویژه با فراوانی بیشتر در استان های شمالی و مرکزی ایران شناسایی شد. همچنین تعداد نمونه های مثبت مایکوپلاسما سینوویه در مزارع صنعتی به میزان معناداری از مزارع سنتی کمتر بود (p<0.05).
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما، تجاری، سنتی، بوقلمون، شناسایی، ایران
 • ندا حسین زاده، حامد اهری*، افشین آخوندزاده بستی صفحات 95-106
  باکتری های بیماری زای انسانی عامل شمار زیادی از مسمومیت های غذایی در انسان طی مصرف گوشت ماکیان آلوده می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر شستشو (چیلر دوم) در کشتارگاه و حمل لاشه ها در دماهای متفاوت تا محل عرضه بر میزان بار میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و اشریشیا کلی در لاشه مرغ می باشد. نمونه برداری از تعداد 180 لاشه مرغ به طور تصادفی از کشتارگاهی در جنوب تهران بعد از مرحله شستشوی نهایی (چیلر دوم) در کشتارگاه، تا محل عرضه توسط خودروی معمولی (دمای محیط)، خودرو با سردخانه خاموش و سردخانه دار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی اشرشیا کلی و شمارش کلی باکتریایی در مرحله بعد از لاشه پذیری به طور معناداری بیشتراز مرحله قبل از لاشه پذیری بود. میانگین مقادیر باکتریایی شمارش شده در نمونه های کشتارگاه (گروه قبل)، به جز سالمونلا در نمونه ساق ران در خودروی سردخانه دار، به طور قابل توجهی کمتر از نمونه های حمل شده پس از 4 ساعت (گروه بعد) بودند، همچنین میانگین شمارش کلی میکروبی و استافیلوکوکوس اورئوس لاشه های حمل شده توسط خودروی معمولی به حداکثر رسید(106×82/2 ±106×63/18) که میانگین شمارش کلی میکروبی نسبت به مقدار استاندارد بالاتر بود(106×5)(05/0≥ p)، در حالی که در خودروی سردخانه خاموش این مقدار به حداقل رسید که نسبت به مقدار استاندارد کمتر بود(106×048/0±106×65/0). به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که حمل لاشه های مرغ توسط خودروهای معمولی و سردخانه خاموش شرایط محیطی نامناسبی را برای رشد لگاریتمی باکتری های پاتوژن غذایی فراهم می کند و موجب انتقال آن ها به انسان می گردد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، ایکلای، مسمومیت استافیلوکوکوس ارئوس، سیستم حمل و نقل مرغ
 • پونه سید سیاح، بهرام گلستانی ایمانی*، رضا پیله چیان لنگرودی صفحات 107-111
  توکسین یوتا به وسیله باکتری کلستریدیوم پرفرینچنز تیپ E تولید می شود. این توکسین باعث بروز انتروتوکسمی وابسته به آنتی بیوتیک در بره و گوساله می شود. توکسین یوتا گروه یک توکسین دوتایی است که متشکل از دو پلی پپتید مستقل است که شامل توکسین Ia (جزء آنزیمی) و Ib (جزء متصل شونده) می باشد. Ib به گیرنده سطح سلولی سلول های هدف متصل شده و Ia را به درون سیتوزول سلولها منتقل می کند. هدف از انجام این مطالعه کلونینگ بخش اپیتوپ توکسی ژنیک ژن یوتای a (iap) در اشریشیا کلی سویه Top10 بود. دراین تحقیق کل DNA ژنومی توسط روش فنل- کلروفرم استخراج شد. بخش اپیتوپ توکسی ژنیک ژن iap به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز به وسیله یک جفت پرایمر اختصاصی از DNA استخراج شده جدا و تکثیر یافت. محصول روش واکنش زنجیره ای پلیمراز به حامل pTZ57R/T متصل شده و بر اساس روش TA- کلونینگ، درون باکتری اشریشیا کلی مستعد شده Top10 کلون شد. کلنی های باکتری ترانسفورم شده با پلاسمید نوترکیب به وسیله روش colony PCR شناسایی شد. نتیجه بخش اپیتوپ توکسی ژنیک ژن یوتای آلفای کلستریدیوم پرفرینجنز کلون شده با طول 446 جفت باز را نشان داد.
  کلیدواژگان: کلونینگ، کلستریدیوم پرفرینجنز، توکسین یوتا، TA-کلونینگ
 • نیما عیسی کاکرودی، علیرضا طالبی*، منوچهر عالی مهر، موسی توسلی صفحات 113-120
  کوکسیدیوز پرندگان مهمترین بیماری انگلی در صنعت پرورش طیور بوده که ضررهای اقتصادی زیادی را به همراه دارد. استفاده قابل توجه از داروهای ضد کوکسیدیوز منجر به مقاومت انگل و حضور باقیمانده های دارویی در محصولات طیور میگردد. هدف از مطالعه کنونی تاثیر سه اسانس روغنی معروف و اثر ترکیبی آنها در غیر فعالسازی مخلوطی از اووسیت های آیمریای بوقلمون می باشد. اسانس های روغنی آویشن کوهی، درمنه و پونه کوهی تهیه گردید. بعد از خوراندن تعداد 105×7 اووسیت اسپروله به بوقلمون، اووسیت های غیر اسپروله تازه از مدفوع جمع آوری شد. برای ارزیابی اثر بازدارنگی ازاسپرولاسیون، تعداد 104×5 اووسیت در هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. هر اسانس روغنی در غلظت های افزایشی استفاده گردید. میزان اثر بازدارندگی (50 درصد بازدارنده) برای هر اسانس مشخص و اسانس ها با توجه به خط بازدارنگی 50 درصد با هم مخلوط گردید. میزان اثر بازدارنگی 50 درصد برای پونه، درمنه و آویشن به ترتیب 92/22، 5/40 و 42/53 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج ترکیب اسانس ها، آرتیمیزیا و آویشن تاثیر سینرژیستیک بر روی یکدیگر داشته در حالی که ترکیب غلظت بالای پونه با غلظت پایین آویشن اثر آنتاگونیستیک نشان دادند. در این مطالعه هیچ اثر متقابلی بین پونه و درمنه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اسانس روغنی، کوکسیدیوزیس، بوقلمون، آیمریا، ممانعت از اسپرولاسیون
 • محمدحسین عباسپور اپرواری، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، نوید داداش پور دواچی * صفحات 121-129
  روی از عناصر کم نیاز مهم در تغذیه حیوانات به شمار میرود. این عنصر نقش ویژه ای در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و تولیدمثلی ایفا می کند. امروزه نانوذرات به علت کاهش اندازه ذرات و همچنین افزایش نسبت سطح به حجم کاربردهای متنوعی را در بسیاری از صنایع دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی خوراکی بر برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی و خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی می باشد. با توجه به فصلی بودن تولیدمثل در قوچ و نظر به اینکه این دام در فصل غیر تولیدمثلی با کاهش کیفیت اسپرم مواجه می شود، لذا این مطالعه در فصل غیر تولیدمثلی صورت گرفته است، تا بتوان از اثرات احتمالی نانوذرات اکسید روی در مواقعی که دام در شرایط کاهش عملکرد تولیدمثلی است، مطلع شد. بدین منظور از 12 راس قوچ بالغ نژاد عربی با میانگین سن 5-3 سال و متوسط وزن 1/2 ± 70 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. تیمار اول سطح صفر، تیمار دو سطح ppm40 و تیمار سوم سطح ppm80 از نانوذرات اکسید روی را شامل می شد.قوچ ها به مدت 49 روز از جیره ی پایه حاوی جو (64درصد)، یونجه (10درصد) و کاه گندم (26درصد) استفاده می کردند. سطوح تعیین شده نانو ذرات اکسید روی داخل کپسول های خالی قرار داده شد. کپسول های حاوی نانوذرات اکسید روی هر روز با استفاده از بلوس خوران به قوچ-های تیمار دو و سه خورانده می شد. 42 روز پس از مصرف نانوذرات اکسید روی، اسپرم گیری به صورت هفته ای یکبار و به مدت 4 هفته انجام شد. نتایج نشان داد درصد تحرک (83/74)، زنده مانی (90/76)، مقدار حجم مایع منی (76/1) و غلظت اسپرم (106×1418) در تیمارهای مکمل سازی شده با نانوذرات اکسید روی نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش پیدا کرده است (05/0>P). یافته های مربوط به ناهنجاری مورفولوژیکی اسپرم نشان داد، نانوذرات اکسید روی به طور معنی داری باعث کاهش درصد ناهنجاری اسپرم (07/9) نسبت به تیمار شاهد شد (05/0>P). همچنین نتایج گویای آن بود که سطح ppm80 نانو ذرات اکسید روی باعث افزایش درصد سلامت غشا اسپرم (38/44) نسبت به تیمارهای دیگر شده است (05/0>P). با توجه به نتایج، استفاده از سطح ppm80 نانوذرات اکسید روی بطور معنی داری باعث افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (62/48 واحد بر میلی لیتر) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (88/111 میکروگرم بر میلی لیتر) پلاسمای منی نسبت به سایر تیمارها گردید (05/0>P).
  کلیدواژگان: اسپرم، سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، قوچ، نانوذرات اکسید روی
 • مقالات کوتاه
 • حمید استاجی*، آلفردا تونلی، تقی زهرایی صالحی، علی مهداوی، ابراهیم شهروزیان، محمدرضا سلیمی بجستانی، سارا مهدی زاده مود، مرتضی کیوانلو، محمود احمدی همدانی، حسام الدین عمادی چشمی، ایرج افشاری تمایی، الهام عاطفی طبری صفحات 131-137
  استفاده از آنتی بیوتیک ها منجر به ایجاد مقاومت دارویی چه در باکتری های بیماری زا و چه در ارگانیسم های جزء فلور طبیعی انسان و حیوانات می شود. در مطالعه حاضر تعداد 63 سویه باکتری اشریشیاکلی جداشده از اسهال گوساله ها و کلی باسیلوز طیور ابتدا تعیین فایلوگروه شده و سپس جهت حضور ژن های مقاومت دارویی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گروه های B1 و B2 به ترتیب بیشترین شیوع را در گوساله ها و لاشه طیور دارند. در 72 % از سویه ها مقاومت مشاهده شده و 62 % از از سویه ها به بیش از چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. میزان مقاومت در سویه های مربوط به گوساله ها به صورت معنی داری بیش از سویه های مربوط به طیور بود. همچنین سویه های متعلق به گروه B1 بیشترین میزان مقاومت را نشان دادند در حالی که سویه های مربوط به گروه D کمترین میزان ژن های مقاومت را داشتند. حداقل یک ژن مربوط به اینتگرون در 23 سویه (5/36 %) از سویه ها مشاهده شد و در این میان اینتگرون کلاس یک بیشترین میزان شیوع را دارا بود. این مطالعه اطلاعاتی را در خصوص شیوع ژن های مقاومت دارویی و اهمیت آن در سویه های اشریشیاکلی مربوط به دام های اهلی در منطقه تهران نشان داده و قدرت تکنیک آرایه های الیگونوکلئوتیدی را در تمایز این ژنوتیپ ها در زمان کوتاهی مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: فایلوگروه های اشریشیا کلی، ژن های مقاومت دارویی، اینتگرون ها
 • رحیم قدیمی پور *، داریوش غریبی، منصور میاحی صفحات 139-146
  مایکوپلاسماها از عوامل مهم بیماری زای طیور در بسیاری از نقاط جهان به شمار می روند که می توانند منجر به بیماری تنفسی و نیز التهاب سینوویت مفاصل در ماکیان شده و خسارات اقتصادی قابل توجهی را به صنعت پرورش این پرندگان وارد نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع عفونت با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان صنعتی استان خوزستان با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز بود. بدین منظور بعد از جمع آوری تعداد 290 نمونه سواب نایی از 19 گله مرغ گوشتی و 4 گله مرغ مادر تخمگذار، آزمایش های واکنش زنجیره ای پلیمراز با تکثیر اختصاصی ژن های 16S rRNA(185 جفت باز) و vlhA(392 جفت باز) بکار گرفته شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، از 100 نمونه حاصل از گله های مرغ مادر تخمگذار به ترتیب 1 (1%) و 72 (72%) نمونه از نظر مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه مثبت بوده و حاکی از آلودگی 25% و 100% این گله ها به ارگانیسم های فوق الذکر بود. همچنین یافته های ما مشخص نمود که هیچکدام از گله های مرغ گوشتی تحت بررسی آلوده به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه نیستند. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که تکثیر ژن های اختصاصی با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز به عنوان روشی سریع جهت تشخیص دقیق عفونت های مایکوپلاسمایی تحت مطالعه در گله های ماکیان صنعتی به شمار می رود. بر اساس یافته های مطالعه جاری، شیوع مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در گله های مورد بررسی در استان خوزستان پایین می باشد در حالیکه مایکوپلاسما سینوویه به طور وسیعی در گله های مرغ مادر تخمگذار این استان شایع است.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسما سینوویه، ماکیان، واکنش زنجیره ای پلیمراز، خوزستان
 • کیوان آدینه بیگی، منصور ابراهیمی *، مریم سلطانی عینی، آوات سمیعی صفحات 147-152
  به منظور ارزیابی شیوع هموپروتئوس کولومبه و تریکوموناس گالینه در استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران، مطالعه ای مقطعی بین تیر ماه 1394 و شهریور ماه 1395 روی کبوتران بومی صورت گرفت. نمونه های حلق و خون به ترتیب از حفره دهانی حلقی و ورید بال تهیه گردید. از مجموع 560 نمونه حلقی، 297 نمونه (53 درصد) از لحاظ آلودگی به تریکوموناس گالینه مثبت بودند. همچنین نتایج آزمایش گسترش های خونی نشان داد که 115 نمونه (20/5 درصد) آلودگی به هموپروتئوس کولومبه دارند. کبوتران ماده در مقایسه با کبوتران نر میزان آلودگی بالاتری به تریکوموناس گالینه (58/3 درصد) و هموپروتئوس کولومبه (21/3) نشان دادند. میزان آلودگی به هموپروتئوس کولومبه و تریکوموناس گالینه در کبوتران بالغ (بین یک تا 6 ماه) به ترتیب 26/1 درصد و 72/4 درصد گزارش گردید که بیشتر از سایر گروه ها بود. در مطالعه حاضر شیوع بالای هموپروتئوس کولومبه و تریکوموناس گالینه در کبوتران اهلی مشاهده گردید. بنابر این توجه و رسیدگی بیشتری جهت کنترل انتشار هموپروتئوس کولومبه و تریکوموناس گالینه بایستی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: هموپروتئوس کولومبه، تریکوموناس گالینه، آذربایجان غربی، ایران
|
 • Mohammad Hassan Bozorgmehrifard * Pages 79-85
  Mycoplasma synoviae (MS) est un agent pathogène important sur le plan économique et la principale cause de lairsacculite et de la synovite infectieuse chez les dindons. Linfection peut rester sans signes cliniques, mais peut rendre les oiseaux sensibles aux infections secondaires. Cette étude a été réalisée pour la détection moléculaire de linfectionau Mycoplasma synoviae (MS) dans les fermes commerciales de dindes dans les provinces iraniennes de Téhéran, Semnan, Ispahan, Qazvin, Zanjan, Azerbaïdjan oriental, Gilan, Mazandaran et Golestan. Un total de 600 échantillons de trachée, de fente choanale et / ou de sinus infra orbital ont été prélevés à partir de 18 troupeaux de dindes commerciales et 31 dindes de basse-cour. La réaction en chaîne par polymérase (PCR) a été réalisée avec des amorces spécifiques pour la détection des gènes ARNr 16S et vlhA de la SEP. Les résultats ont été comparés et ont montré que 51,61% des basses-cours et %33,33 des fermes commerciales étaient séropositives. Ces résultats suggèrent la présence moléculaire du MS, en particulier dans le nord et le centre de lIran. De même que les échantillons MS positifs obtenus des fermes commerciales étaient significativement plus bas que dans les basses cours (0/05
  Keywords: Mycoplasma synoviae, Commercial, basse-cour, Turquie, Détection moléculaire, Iran
 • Kartikaye Kukreti, Laxmi Pandey *, Manoj Das, Amit Rastogi, Rahul Dubey, Prashant Sharma Pages 87-93
  Lehrlichiose canine est une maladie émergente très importante en Inde. Cest la première fois en Inde quun si grand nombre de populations canines ont été examinées pour la détection de lehrlichiose monocytaire canine. Dans cette étude, environ 510 échantillons de sang de chiens ont été examinés pour la présence dEhrlichia canis et dautres variantes de la famille Anaplasmataceae par des méthodes sérologiques et moléculaires. Sur 510 échantillons de sérum, 293 (57,5%) étaientpositifs et présentaientdes anticorps contre E. canis en ELISA, alors que seulement 45 (8.8%) échantillons étaient positifspour E. canis et 1 (0,2%) pour A. platys en PCR. Dans les échantillons cliniques d’E. canis, la limite de détection minimale pour la PCR était de 9 ng. Dans le test IFA, les échantillons de sang positifs traités ont montré des résultats comparables avec le kit ELISA dot disponible dans le commerce donnant un titre dIFA équivalent. Les résultats du séquençage ont été comparés avec dautres isolats signalés dans diverses régions du monde et une relation phylogénétique a été établie. La région de lARNr 16S qui a été amplifiée et séquencée pour E. canis et A. platys sest avérée être hautement conservée, tout comme une autre région Vir B9.
  Keywords: Ehrlichiosis canis, Anaplasma platys, Polymerase Chain Reaction, ELISA, Inde
 • Hamed Ahari * Pages 95-106
  Les bactéries pathogènes sont responsables dun nombre important dempoisonnements alimentaire dorigine alimentaire chez lhomme après la consommation des volailles infectées. Lobjectif principal de cette étude était d'évaluer leffet de 4 h de transport des carcasses de poulet à 18-24 oc, 4-5 oC et 10-14 oC sur la charge bactérienne de S. aureus , Salmonella spp. et Escherichia coli. Cent quatre-vingts carcasses de poulet frais (1197,0 ± 19,88 g) ont été recueillies au hasard dans une usine de transformation de volailles commerciales dans le sud de Téhéran, durant la saison chaude en 2015. Deux prélèvements ont été effectués après un lavage réfrigéré et post-abattage, après 4 heures de transport des carcasses à trois temperatures ambiantes par trois types de véhicules normaux et frigorifiques. La valeur moyenne du nombre total de colonies bactériennes dans lescarcasses entières transportées à température ambient atteint le maximum de 18,63 × 106 ± 2,82 × 106 cfu.ml-1et montre une valeur supérieure (p
  Keywords: Salmonella, E. coli, empoisonnement par Staphylococcus aureus, transport du poulet
 • Bahram Golestani Eimani * Pages 107-111
  Iota-toxine est produite par le Clostridium perfringens de type E. Cette toxine provoque une entérotoxémie associée aux antibiotiques chez les agneaux et les veaux. Liota-toxine est une toxine binaire qui a deux composants dont Ia (le composant enzymatique) et Ib (le composant de liaison). Ib se lie au récepteur de surface des cellules cibles et translocation Ia dans le cytosol des cellules. Le but de cette recherche était le clonage de l'épitope toxigénique du gène iota a dans la souche d’E. coli Top10. Dans ce travail de recherche, la méthode phénol-chloroforme a été utilisée pour lextraction de lADN entier. L'épitope toxigénique de iota est un gène amplifié par PCR. Le produit de PCR a été ligaturé dans le clonage du vecteur pTZ57R / T et a été ensuite cloné dans E. colistrain Top10 selon la méthode de clonage TA,. L’analyse PCR des colonies a été utilisée pour cribler des colonies bactériennes qui ont été transformées avec des plasmides recombinants. La présence dun fragment de 446 pb sur legel dagarose a montré que l'épitope toxigénique de iota, un gène de C. perfringens, a été cloné dans la souche d’E. coli Top10.
  Keywords: clonage, Clostridium perfringens, iota-toxine, E. coli, TA-clonage
 • Alireza Talebi * Pages 113-120
  La coccidiose aviaire est la maladie parasitaire la plus importante dans l’industrie aviaire infligeant des pertesimportanantes. La forte utilisation de médicaments anticoccidiens entraîne des résistances aux parasites et la persistance des résidus de médicaments dans les produits de volaille. Cetteétude visait à étudier leffet de trois célèbres huiles essentielles (EO) et leur combinaison sur linactivation doocystes mixtes dEimeria adenoides, Eimeria dispersa, Eimeria meleagrimitis et Eimeria meleagridis. Les EO de Thymus vulgaris, Artemisia sieberi et x ont été extraites. Après inoculation de chaque dinde avec des oocystes sporulés de 7 x 105, des oocystes frais non sporulés ont été récoltés à partir de leurs fèces. Pour évaluer leffet 'inhibitoire sur la sporulation, un nombre de 5 × 104 oocystes ont été utilisés dans chaque traitement. Chaque OE a été utilisé dans des concentrations croissantes. La concentration inhibitrice demi-maximale (CI50) a été déterminée pour chaque EO ainsi que sur les mélanges de deux huiles essentielles. Les résultats de cette étude ont montré que la CI50 pour lorigan, larmoise et le thym était respectivement de 22,92, 40,5 et 53,42 mg/ml. Selon nos résultats, linteraction de larmoise et du thym conduit à un effet synergique alors que la combinaison dune forte concentration dorigan et dune faible concentration de thym a des effets antagonistes. Au cours de cette étude, aucune interaction entre lorigan et larmoise na été observée.
  Keywords: Huiles essentielles, Coccidiose, Turquie, Eimeria, Inhibition de la sporulation
 • Navid Dadashpour Davachi * Pages 121-129
  Le zinc est un minéral essentiel étant considéré comme un oligo-élément dans la nutrition animale, étant donné son rôle dans les voies biologiques enzymatiques. L’objectif de cette étude était d’étudier l’effet de l’administration orale des naoparticules d’oxyde de zinc (ZnONPs) sur les paramètres antioxydants du liquide séminal, ainsi que sur les propriétés quantitative et qualitative du sperme du mouton arabe en-dehors de la saison de reproduction. Un total de 12 moutons arabes adultes a été sélectionné de façon aléatoire pour recevoir l’une des 3 concentrations de ZnONPs (control; 0, groupe 1; 40 ppm and groupe 2; 80 ppm). Nos résultats ont démontré l’effet stimulant de l’administration des différents taux de zinc sur l’activité de l’enzyme superoxide dismutase (SOD) ainsi que sur la capacité antioxydante totale (TAC) du liquide séminal, ces paramétres montrant une augmentation significative comparé au groupe control (P
  Keywords: Mouton, Sperme, Superoxyde dismutase, Capacité antioxydant totale, Nanoparticules doxyde de Zinc
 • Hamid Staji * Pages 131-137
  La consommation d’antibiotiques peut induire une résistance non seulement dans la flore endogène mais également chez les bactérie pathogène. Ce travail de recherche a été mené pour évaluer la distribution des gènes de résistance parmi 63 phylogroupes d’Escherichia coli (E. coli) chez les veaux diarrhéiques et la volaille. Selon les résultats, B1 et B2 étaient respectivement les phylogroupes les plus répandus d’E. coli chez les veaux et les carcasses de volaille. Unerésistance antimicrobienne a été observée chez 76% des isolatset 62% des souches étaient multi-résistantes aux médicaments. La résistance aux antibiotiques chez les souches d’E. coli isoléesà partir des échantillons provenant des veaux était significativement plus élevée que celles obtenues à partir des volailles. De plus, les souches des phylogroupes B1 et D présentaient la résistance antimicrobienne la plus élevée et la plus faible. Au moins, un gène codant pour l’intégrone a été détecté en 23 souches (36.5%) et l’intégrone de Classe I montraitla prévalence la plus élevée. En conclusion, ce travail de recherche a fourni des informations de base sur lampleur du problème de résistance et son contexte génétique chez les souches d’E. coli isolées chez des animaux domestiques de Téhéran, Iran. De plus, l’efficacité de la technologie de réseau doligonucléotides dans la discrimination de différents génotypes surune courte durée a été confirmée dans cette recherche.
  Keywords: Escherichia coli, Intégrone, Gènes de résistance
 • Rahim Ghadimipour * Pages 139-146
  Les mycoplasmes sont des pathogènes aviaires importants, qui peuvent provoquer à la fois des maladies respiratoires et des synovites chez les volailles. Ceci entraîne des pertes économiques considérables pour lindustrie aviairedans le monde entier. Le but de cette étude était de déterminer la prévalence des infections auMycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae parmi les troupeaux de volailles commerciales dans la province iranienne du Khouzestan, en utilisant la technique de réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Untotal de 290 échantillons d'écouvillons trachéaux a été prélevé à partir de 19 troupeaux de poulets de chair et 4 élevages de pondeuses avec ou sans signes respiratoires, dans différentes zones de la province de Khouzestan durant six mois. Les tests PCR ont été appliqués pour lamplification spécifique des gènes de lARNr 16S (185 pb) et vlhA (392 pb). Sur 100 échantillons d'écouvillons obtenus à partir des troupeaux de pondeuses, 1 et 72 Spécimens étaient respectivement positifs pour M. gallisepticum et M. synoviae. De plus, sur les quatre troupeaux reproducteurs, 1 (25%) et 4 (100%) étaient respectivement positifs pour M. gallisepticum et M. synoviae. Cependant, aucun des troupeaux de poulets de chair étudiés n'était positif à M. gallisepticum ou à M. synoviae. Selon les résultats, la technique PCR peutêtre considérée comme une méthode rapide pour lidentification précise des infections à M. gallisepticum et M. synoviae dans les élevages de volailles commerciales. Les résultats ont révéléla faible prévalence de M. gallisepticum parmiles troupeaux étudiés dans la province de Khouzestan. Dautre part, M. synoviae infectait largement les troupeaux de pondeuses de cette province.
  Keywords: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Volaille, PCR, Khouzestan
 • Mansuor Ebrahimi * Pages 147-152
  Une enquête transversale a été réalisée sur des pigeons domestiques (Columba liviadomestica) pour évaluer la prévalence de Haemoproteus columbae et Trichomonas gallinae en Azerbaïdjan occidental, au nord-ouest de lIran entre juillet 2015 et septembre 2016. Sur les 560 frottis oropharyngés examinés, 297 (%53) étaient positifs pour T. Gallinae. De plus, le résultat de lexamen des frottis sanguins a montré que 115 pigeons (%20/5) étaient infectés par H. columbae. Les pigeons femelles ont montré un taux d’ infection plus élevée à T. gallinae (%58/3) et H. Columbae (%21/3) comparées aux pigeons mâles. Les taux dinfection par H. columbae et T. gallinae chez les oiseaux adolescents étaient respectivement de 76 (%26/1) et 210 (%72/4) étant les plus élevés parmi les différentsgroupes d’âge. Dans cetteétude, une forte prévalence desinfections par H. columbae et T. gallinae a été observée chez les pigeons. Par conséquent, une plus grande attention devrait être accordée à la lutte contre la propagation de T. gallinae et H. columbae chez les pigeons domestiques.
  Keywords: Haemoproteus columbae, Trichomonas gallinae, Azerbaïdjan occidental, Iran