فهرست مطالب

زیست شناسی تکوینی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، تابستان 1396)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریسا زمانی عصمتی، جواد بهارآرا *، علیرضا ایرانبخش، طیبه رمضانی صفحات 1-12
  امروزه خواص ضد رگزایی فرآورده های گیاهی مورد توجه محققان قرار دارد. نانو ذرات نقره (AgNPs) سنتز شده به روش سبز و اسکوپولتین دارای خواص ضد رگزایی هستند. در مطالعه حاضر کاربرد توام این دو ماده بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی گردید.
  در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی تخم مرغ های نطفه دار به گروه شاهد و گروه های تجربی شامل نمونه های تیمار شده با نانو ذرات نقره (μg/ml100،50و150)، اسکوپولتین (μg/ml25، 50 و100)، گروه هم افزایی شامل μg/ml50 نانو ذرات نقره و .μg/ml25 اسکوپولتین تقسیم شدند. روز هشتم انکوباسیون تیمار بر روی اسفنج ژلاتینی انجام شد و روز دوازدهم پس ازعکس برداری، تعداد و طول انشعابات عروقی، طول فرق سری-نشیمنگاهی ،وزن جنین ها و سطح هموگلوبین عروق خونی ثبت و با شاهد مقایسه گردید. داده ها توسط نرم افزار 16SPSS -، آزمون های واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تعقیبیTukey در سطح معنی داری. P>0/05تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها نشان داد نانو ذارت نقره و اسکوپولتین، وابسته به دوز منجر به کاهش تعداد و طول عروق خونی و سطح غلظت هموگلوبین خون در نمونه های تیماری می شود. بکارگیری توام غلظت های μg/ml50 نانو ذرات نقره و غلظتμg/ml 25 اسکوپولتین که بر روند آنژیوژنز بی تاثیر بودند، کاهش معنی دار رگ زایی را نشان دادند (P>0/05).
  بکارگیری توام نانوذرات نقره و اسکوپولتین باعث تقویت اثر ضد رگزایی آنها شده و می تواند به عنوان یک زمینه مطالعاتی مهم جهت شناسایی راه های درمانی موثر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسکوپولتین، آنژیوژنز، پرده کوریوآلانتوئیک، نانو ذره نقره
 • طیبه محمدی *، الهام حویزی صفحات 13-22
  سرطان یک مشکل اصلی سلامتی در تمام دنیاست و سالانه تعداد بیماران سرطانی افزایش می یابد. به علت مقاومت دارویی، درمان سرطان نیازمند تولید داروهای ضد سرطان جدید است. رزماری از جمله گیاهان دارویی است که اثرات ضد سرطانی آن گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره رزماری روی بقا سلول در HN5 های سرطانی مقایسه با سلولهای پیش ساز عصبی موش سوری است. سلولهای پیش ساز عصبی از جنین های موش سوری باردار روزه با روش هضم آنزیمی استحصال شد. این سلولها و سلولهای پیش ساز عصبی و سلول 17 با غلظتهای HN5 های ساعت تیمار شدند و میزان بقای 72 و 48 ،24 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره رزماری به مدت 500 و 200 ،100 ،50 اندازه MTTآنها با آزمون گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره رزماری در غلظت میکروگرم 500 و 200 ،100 های را کاهش داد که در مقایسه با اثر آن روی سلول HN5 بر میلی لیتر بقای سلولهای های پیش ساز عصبی معنیدار بود ). عصاره در غلظتP<0/05( میکروگرم بر میلی لیتر تکثیر سلول 100 و 50 های های پیش ساز عصبی را افزایش داد ). عصاره رزماری میP<0/05( میکروگرم بر میلی لیتر بقای آنها را کاهش داد500) و در غلظت P<0/05( تواند به صورت وابسته به دوز و زمان بقای سلولی را در سلول های سرطانی کاهش و در سلول های پیش ساز عصبی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بقا سلولی، رزماری، سرطان، سلول پیش ساز عصبی
 • نفیسه عظیمی *، احمد مجد، طاهر نژاد ستاری، فائزه قناتی، صدیقه اربابیان صفحات 23-32
  آب فراوانترین جز تشکیلدهنده سلولهای گیاهی است و از آنجایی که مولکولی دیامگنتیک است میتواند تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی قرار گیرد. در این پژوهش اثر آب مغناطیده بر سرعت رشد رویشی و مراحل تکوین اندامهای زایشی و فراساختار دانه گرده در گیاه عدس بررسی شد. برای این منظور بذرهای عدس در دو گروه، در یک گلخانه میلی 110 کاشته شدند. یک گروه با آب معمولی و دیگری با آب مغناطیده (آبی که با عبور از یک میدان مغناطیسی تسلایی ازآن تاثیر پذیرفته است)، آبیاری شدند. ساختار تشریحی اندامهای زایشی با روش های متداول سلول-بافت شناسی بررسی شد و برای مشاهده فراساختار دانهی گرده از میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده شد. نتایج نشان دادند آبیاری با آب مغناطیده سبب تسریع گلدهی در گیاه عدس نسبت به گیاهان شاهد شد. در مراحل مختلف تکوین بساک و مادگی در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گروه شاهد تفاوتی مشاهده نشد. شکل ظاهری سلول مادر مگاسپور و تخمزا در هر دو گروه یکسان بود. دانهی گرده در گیاه عدس دارای سه شیار طولی و تزئینات مشبک است که فرورفتگی در این تزئینات در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گیاهان شاهد ضخامت و وسعت بیشتری داشتند، اما در ابعاد و تعداد دانهی گرده بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. بطور کلی می توان گفت آبیاری با آب مغناطیده سبب افزایش سرعت گلدهی و در نتیجه کاهش دوره رشد رویشی در گیاه عدس میشود. از اینرو، آبیاری با آب مغناطیده می تواند راه گشای بزرگی در کاهش آب مصرفی برای آبیاری گیاهان زراعی باشد.
  کلیدواژگان: آب مغناطیده، رشد رویشی، عدس، مراحل تکوین
 • احمد افکاری * صفحات 33-44
  تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار تحت تنش های محیطی معرفی شده است. به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی، رشد و فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1392 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در چهار سطح (صفر، 4-، 8- و 12- بار) و سه پیش تیمار شامل نیترات پتاسیم با غلظتهای 1 و 2%، آب به عنوان هیدروپرایمینگ و تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی و پرایمینگ بر مولفه های جوانهزنی و آنزیم های آنتی اکسیدان معنی دار بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول گیاهچه و افزایش میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتتیون پراکسید، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز شده است. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تنش خشکی و پرایمینگ نشان داد که حداکثر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان توسط پیش تیمار نیترات پتاسیم با غلظت یک درصد در سطح خشکی 12- بار حاصل شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذرهای ریحان با نیترات پتاسیم یک درصد باعث بهبود مولفه های جوانه زنی ریحان در شرایط تنش خشکی شد و تحمل گیاه ریحان را در مقابل تنش خشکی با افزایش در میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مرحله جوانه زنی افزایش داد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پرایمینگ، جوانه زنی، ریحان، نیترات پتاسیم
 • محسن مهدوی مهر، علی اکبر مراتان *، علی اصغر باقری کشتلی، فریبا خسروی نژاد صفحات 45-54
  در بین روش های درمانی مورد استفاده برای بیماری های مرتبط با تجمعات آمیلوئیدی، روش های مبتنی بر استفاده از ترکیبات طبیعی با خاصیت آنتی آمیلوئیدوژنیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه مطالعات in vitro و in vivo زیادی دلالت بر توانایی مهار فیبریلاسیون توسط این ترکیبات دارد ولی مکانیسم عمل این ترکیبات با یکدیگر متفاوت میباشد. در این مطالعه، با استفاده از رنج وسیعی از تکنیکها شامل فلورسانس تیوفلاوین T و نایل رد، جذب قرمز کنگو، و میکروسکوپ نیروی اتمی توانایی ملکول طبیعی تاکسیفولین در مهار فرایند فیبریلاسیون پروتئین لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تاکسیفولین از طریق اتصال به تجمعات پیش فیبریلی اثرات مهاری خود را اعمال می نماید. بعلاوه، اتصال تاکسیفولین باعث تغییر مسیر فیبریلاسیون به سمت ایجاد ساختارهای کروی زنجیره ای شکل بزرگ می شود که دارای محتوای صفحات بتا کم و سطوح آبگریز در دسترس اندک میگردد. همچنین سنجش میزان فلورسانس تیوفلاوین T نشان داد که توانایی اتصال تاکسیفولین به تجمعات پیش فیبریلی با رشد آنها و تشکیل تجمعات پروتوفیبریلی بزرگ در انتهای فاز رشد کاهش می یابد. به نظر میرسد که نتایج حاصل در طراحی مهارکننده های تجمع پروتئینی مرتبط با بیماری های تحلیل برنده ی سیستم عصبی موثر باشد.
  کلیدواژگان: آمیلوئید، تاکسیفولین، تجمع پروتئینی، میکروسکوپ نیروی اتمی
 • زهرا نادیا شریفی *، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، عارفه عرفاتی، امیر قاسمی صفحات 55-62
  سکته مغزی مهمترین نتیجه ایسکمی مغزی است و ریپرفیوژن متعاقب آن موجب تولید رادیکال های آزاد شده که می تواند موجب آپوپتوز گردد. سلول های گیروس دندانه ای از مناطق حساس به ایسکمی است. هرچه زمان بین ایسکمی و ریپرفیوژن بیشتر باشد، مراحل حفظ سلول از آسیب اکسیداتیو و آپوپتوز کارایی کمتری خواهد داشت. از آنجائیکه تعیین درصد و میزان تخریب بافتی نقش مهمی در بررسی اثر حفاظتی داروهای حفاظت کننده عصبی دارد، لذا ما در این مطالعه به بررسی مدت زمان مناسب ایسکمی جهت استفاده از داروهای حفاظت کننده عصب در مدل های ایسکمی 5-10-15-20-30 گروه در فاصله های زمانی6 راس رت نر نژاد ویستار در 30حیوانی پرداختیم. در این مطالعه تجربی، دقیقه ایسکمی مورد ارزیابی قرار گرفتند .مدل ایسکمی توسط بستن دو طرفه شریان های کاروتید مشترک القا شد و روز مغز موش4 سپس ریرفیوژن صورت گرفت. پس از ها بیرون آورده شده و به منطور رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و نیسل آماده گردید. یافته های ما نشان داد که تعداد سلول های دژنره با هسته های پیکنوتیک بخصوص در گروه ایسکمی دقیقه افزایش یافته و تعداد سلول30 های گرانولار سالم گیروس دندانه ای بطور معنی داری درگروه هایی که تحت ایسکمی دقیقه قرار گرفته بودند، کاهش یافته بود. به نظر می 30 و 20 ،15 رسد مناسب ترین زمان برای بررسی اثر داروها در مدل دقیقه می 10 زمان بیش از ،ایسکمی باشد.
  کلیدواژگان: ایسکمی، ریپرفیوژن، گیروس دندانه ای، موش صحرایی، هیپوکامپ
 • احمد مجد، زهرا روستایی *، طاهر نژادستاری، صدیقه اربابیان صفحات 63-73
  گیاه شاهدانه با نام علمی Cannabis sativa L. از تیره ی Cannabaceae یکی از مهمترین گیاهان نهاندانه دو لپه ای است و به دلیل داشتن پتانسیل تولید فرآورده ها ، محصولات دارویی و صنعتی در برخی از کشورها از لحاظ اقتصادی بسیار با ارزش می باشد.این گیاه گسترش جهانی داشته و در بسیاری از مناطق ایران، گونه های با ارزش اندمیک دارد. بررسی اندام های رویشی شامل ریشه، ساقه، برگ و دمبرگ با تثبیت نمونه ها در محلول اتانول و گلیسیرین و تهیه ی برش دستی و رنگ آمیزی مضاعف آبی متیل-کارمن زاجی انجام شد. بررسی ساختار مریستم رویشی راس ریشه و راس ساقه و همچنین گل های نر و ماده با استفاده از تثبیت نمونه ها در تثبیت کننده FAA و برش گیری با دستگاه میکروتوم و مشاهده با میکروسکوپ نوری انجام و از نمونه های مناسب، عکس تهیه شد. در برخی از نمونه ها، رنگ آمیزی توسط هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد.
  ساختارهای اولیه و ثانویه ریشه، ساقه، دمبرگ، برگ، گل آذین، گره، مریستم راس ریشه و ساقه، تشابه به دو لپه ای ها را نشان دادند. در مورد گل های نر و ماده ی گیاه شاهدانه، همانند دیگر گل های بازدانگان نیز وضعیت به همین صورت است.
  بر اساس یافته های تشریحی، شباهت صفات بین این گیاهان و دیگر بازدانگان را مشاهده کردیم.
  کلیدواژگان: اندام های رویشی، اندام های زایشی، شاهدانه، مراحل نموی
|
 • Parisa Zamani Esmati, Javad Baharara *, Alireza Iranbakhsh, Tayebeh Ramezani Pages 1-12
  Background
  Today, anti-angiogenesis properties of plants products are considered by researchers. Since the silver nanoparticles (AgNPs) are green synthesized and scopoletine, have anti-angiogenesis properties. In the present study, the use of these two substances has been investigated on the angiogenesis in the Chick Chorioalantoic Membrane.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the fertilized eggs were divided, the control and experimental groups including silver nanoparticles treated with nanoparticles (50, 100 and 150 μg/ml), scopoletine (25, 50 and 100 μg/ml), synergistic group, 50μg ml silver nanoparticles and 25 μg/ml scopoletin. In 8th day incubation, treatment was done on gelatin sponge and in 12th day were photographed and the number and lengths of vessels around the sponges, crown rump (CR), fetal weight and blood vessels hemoglobin levels were recorded and compared with control. Data were analyzed by SPSS-16 software, one way ANOVA and Tukey test in significant level of P
  Results
  The results showed that dose dependent manner of silver nano particles and scopolotine reduced the number and length of blood vessels and decreased level of hemoglobin concentration in treatment groups. The use of Synergic 50 μg/ml nanoparticles and 25 μg/ml concentration of scopoletine, which did not affect on the angiogenesis process, showed a significant decrease in angiogenesis (P
  Conclusion
  The use of green synthesized silver nanoparticles and scopolinoth has been shown to enhance their anti-angiogenic effects and can be considered as an important study basis to identify effective therapeutic strategis.
  Keywords: AgNPs, angiogenesis, chorioalantoic membrane, Scopoletin
 • Tayebeh Mohammadi *, Elham Hoveizi Pages 13-22
  Cancer is a main health problem worldwide and the number of cancer patients is increasing annually. Cancer treatment needs new anticancer medicines because of drug resistance. Rosemary is one of the herbal medicines which its anti-cancer effects have been reported. The purpose of the present study was to evaluate rosemary extract effect on HN5 cancer cells viability in comparison with neuronal progenitor cells(NPCs). NPCs were obtained from 17 days pregnant mice by enzymatic digestion method. These cells and HN5 cells were treated with 50, 100, 200 and 500 µg/ml of rosemary extract for 24, 48 and 72 hours. Their viability was measured using MTT assay. Results showed that rosemary extract decreased HN5 cells viability in 100, 200 and 500 µg/ml concentrations which were significant in comparison with NPCs. The extract increased NPCs proliferation rate in 50 and 100 µg/ml concentration and decreased their viability in 500 µg/ml concentration. Rosemary extract can decrease cell viability as a dose and time dependent manner but this effect also depends on the cell type such as its killing effect on cancer cells was more.
  Keywords: Cancer, Cell viability, PNCs, rosemary
 • Nafise Azimi *, Ahmad Majd, Taher Nejadsattari, Faezeh Ghanati, Sedigheh Arbabian Pages 23-32
  Water is the most abundant component of plant cells and as a diamagnetic molecule can be affected by magnetic field. The present study was conducted in order to evaluate the effects of magneticallytreated water on speed of vegetative growth and stages of reproductive organs development and Ultrastructure of Pollen grain of lentil (Lens culinaris L.). For this aim lentil seeds were cultured in green house and were irrigated either with tap water (control group), or magnetically-treated water (tap water which was passed through a magnetic field of 110 mT). Growth and development of male and female generative organs were studied via cytological and histological routine methods and the ultrastructure of pollen grains was studied by scanning electron microscopy. Results showed irrigation with magnetically-treated water increased the speed of lentil flowering. In developmental stages of anther and gynoecium showed no difference between control and treated plants. The apparent shape of the megaspor mother cell and egg cell, was the same in both groups. Lentil pollen grain is tricolpate with reticulate architecture. The decorations of pollen grains were thicker and wider in the plants irrigated with magnetically-treated water, compared to the control plants. Number of pollen grain had no difference between groups. Totally irrigation with magnetically-treated water increases the speed of flowering and thus reduces the growth period is in lentil. Therefore, irrigated with magneticallytreated water can be a big help to reduce the water used to irrigate the crops.
  Keywords: Lens culinaris L, magnetically, treated water, stage of development, Vegetative growth
 • Ahmad Afkari * Pages 33-44
  Seed pre-treatment technique has been introduced as a germination and establishment enhancer under environmental stress. In order to study the effects of priming on germination characteristics growth and some antioxidant enzymes activity of basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress conditions, a factorial experiment in a completely randomized design with four replications, at the physiology lab of the Islamic Azad University of Ardebil in 2013 was carried out. Experimental treatments include drought stress at four levels (0, -4, -8 and -12 bar) and three pre-treatments including potassium nitrate with concentrations of 1% and 2%, water as hydro priming and control treatment. The results showed that the effect of drought stress and priming on germination components and antioxidant enzymes was significant. The results showed that drought stress reduced the percentage of germination, pace of germination, rootlet length, seedling length and increased activity of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase and ascorbate peroxidase enzymes. The results of the comparison of mean interactions of drought stress and priming showed that the maximum activity of Antioxidant enzymes were obtained by pre-treatment of potassium nitrate with a concentration of 1% in a -12 bar drought level. In general, it can be concluded that basil seed pre-treatment with 1% potassium nitrate improves the basil germination parameters under drought stress conditions and increased the tolerance of basil plant to drought stress by increasing the activity of antioxidant enzymes in the germination stage.
  Keywords: antioxidant enzymes, Basil (Ocimum basilicum L.), germination, priming, Potassium nitrate
 • Mohsen Mahdavimehr, Ali Akbar Meratan *, Ali Asghar Bagheri, Fariba Khosravinejad Pages 45-54
  Among therapeutic approaches for amyloid-related diseases, attention has recently turned to the use of natural products as effective anti-aggregation compounds. Although a wealth of in vitro and in vivo evidence indicates some common inhibitory activity of these compounds, they don’t generally suggest the same mechanism of action. In the present study, using a range of techniques including Thioflavin T and Nile red fluorescence assays, Congo red absorbance measurements, and atomic force microscopy the ability of taxifolin on the inhibition of HEWL amyloid fibrillation was investigated. Obtained results demonstrated that taxifolin exerts its inhibitory effect by binding to HEWL prefibrillar species. Furthermore, it’s binding results in diverting the amyloid pathway toward formation of very large globular, chain-like aggregates with low β-sheet content and reduced solvent-exposed hydrophobic patches. ThT fluorescence measurements show that the binding capacity of taxifolin is significantly reduced, upon generation of large protofibrillar aggregates at the end of growth phase. We believe these results may help design promising inhibitors of protein aggregation for amyloid-related diseases.
  Keywords: amyloid, Atomic Force Microscopy, Protein Aggregation, Taxifolin
 • Zahra Nadia Sharifi *, Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Arefeh Arafati, Amir Ghasemi Pages 55-62
  Stroke is the most important resalt of cerebral ischemia and followed reperfusion produces free radicales and can lead to apoptosis. Granular cells of dentate gyrus are sensitive to ischemia. Whatever the time of ischemia gets longer and reperfusion starts with delay, cell protection from oxidative damage and apoptosis will be less efficient. Since the percentage of tissue damage plays an important role in the study of neuroprotective drugs,We decide to study the appropriate duration of ischemia in order to use different drugs in ischemic animal models. In this experimental study, 30 male Wistar rat were divided to 6 groups (5,10,15,20 and 30 minutes of ischemia. The ischemia was induced by ligation of bilateral common carotid arteries followed by reperfusion. After four days, brains were removed and prepared for hematoxilin-eosin method and nissl staining . Our data showed that The number of degenerative cells with pyknotic nucleuses were increased especially in the30 minutes of ischemia and the number of the dentate gyrus granular cells were decreased significantly in 15¡20¡30 ischemic groups.. It seems that more than 10 minutes of ischemia is the appropriate time for studying the effects of drugs in ischemic model.
  Keywords: dentate gyrus, hippocampus, ischemia, reperfusion, Rat
 • Ahmad Majd, Zahra Roustaee *, Taher Nejhad Sattari, Sedigheh Arbabian Pages 63-73
  Cannabis sativa L., belongs to the cannabinaceae family. It is important in dicotyledonous plants, because of potential products, pharmaceutical and industrial products in some countries is economically very valuable. Also, this plant has a global spread and has endemic species in many parts of Iran. The vegetative and generative organs were cut and fixed in glycerin and ethanol. The young Root and shoot apical meristem were sampled at different developmental stages. Samples were fixed in FAA and sliced using a microtome. Staining was carried out with Eosin and Haematoxylin. The primary and secondary structures of root, shoot and structure of petiole, leaf, inflorescence, axil, Root and shoot apical meristem showed similarity to dicotyledons, also about male and female flowers of Cannabis sativa L., the sameness of the other angiosperm flowers. Based on the anatomical findings, we observed a characteristics similarity between this plant and other angiosperms.
  Keywords: Cannabis sativa L, developmental stages, generative organs, vegetative organs