فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات مروری
 • محمدهادی کربلایی نیا، احمد توکلی، بهروز فروغی نیا، فهیمه صفرنژاد تمشکل، مریم اسقایی صفحات 582-593
  اینتگرینها، خانواده بزرگی از مولکولهای چسبان و تحت کنترل سلول میباشند که در شرایط متفاوت، مانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند؛ از طرفی در جذب و ورود سلولهای کمکی و ایمنی به محل عفونت نقش بسزایی دارند و از سوی دیگر میتوانند هدف خوبی برای ویروسهای بیماریزا جهت ورود، استقرار و تکثیر آنها در سلول نیز باشند. ازآنجاییکه ویروسها مکانیسمهای مختلفی را برای ورود و نفوذ به سلولها انتخاب میکنند، مقایسه این روش ها در سطح اینتگرینهای مورداستفاده آنها به روشن شدن هرچه دقیقتر مکانیسمهای اجرایی ویروس در عفونتزایی و نحوه تداخل آنها با سلول میزبان کمک خواهد کرد. در این راستا هدف این مطالعه شناخت هرچه بیشتر ارتباط ویروسهای رایج ازجمله آدنوویروس، پاپیلوماویروس، هرپس ویروس، هانتاویروس، روتاویروس، اکوویروس، ویروس بیماری پا و دهان گاو، ویروس کوکساکی تیپ 1 ،پاراکوویروس انسانی تیپ 1 و ویروس نقص ایمنی انسانی تیپ 1 با اینتگرین و میان کنشهای موجود بین آنها جهت کاربردهای درمانی و یا پیشآگهی بهتر بیماری ایجادشده توسط این ویروسها است.
  کلیدواژگان: اینتگرین، ویروس، گیرنده، داروهای ضدویروسی
 • مقالات پژوهشی
 • حسین محمد رضایی، محسن کلانتری، ساناز مهمازی * صفحات 594-600
  زمینه و هدف
  UCP3 از خانواده پروتئین های جفت نشده است که نقش مهمی در هموستاز انرژی ایفا می کند بنابراین در بروز چاقی می تواند موثر باشد. پلی مورفیسم C-55T(rs1800849) منطقه پروموتری ژن UCP3 می تواند میزان بیان ژن را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه آنالیز ارتباط پلی مورفیسم C-55T ژن UCP3 با چاقی در یک جمعیت جوان ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  نمونه خون محیطی 120 فرد چاق و 120 فرد نرمال از میان دانشجویان دانشگاه جهت استخراج DNA جمع آوری گردید. تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم C-55T ژن UCP3 به روش زنجیره پلیمراز و بررسی طول قطعات حاصل از هضم آنزیمی (PCR-RFLP) انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون مربع کای (X2) با سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام گرفت.
  نتایج
  طبق نتایج به دست آمده الل T ارتباط معنی داری با چاقی داشت. فراوانی الل T در گروه چاق 72% در مقایسه با نمونه های نرمال 40% مشاهده شد( 9/6-1/2 95% CI ، 000/0 = P).
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم C-55T ژن UCP3 ارتباط با افزایش شاخص توده بدنی (BMI) داشته و می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور برای ابتلا به چاقی مطرح باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، پلی مورفیسم ژنی، UCP3، PCR-RFLP
 • بهزاد نجمی کرگان*، علی کارگری رضاپور، رسول شریفی صفحات 601-607
  زمینه و هدف
  انسان روزانه در معرض دی اتیل هگزیل فتالات قرار می گیرد که ممکن است به بیماری های همه گیر افزایش چاقی و دیابت نوع 2 منجر شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر سطوح کمینه و بیشینه دی اتیل هگزیل فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 15 سر موش سوری نر بالغ، به طور تصادفی در 3 گروه برابر شامل گروه های: شاهد سالم، مداخله با فتالات دوز mg/kg/bw/day250 و مداخله با فتالات دوز mg/kg/bw/day 500 بودند که به مدت 8 هفته گاواژ گردیدند. در پایان هفته هفتم به صورت ناشتا تست تحمل گلوکز انجام گردید و در پایان به صورت ناشتا نمونه خون برای اندازه گیری متغیرها گرفته شد (گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین و شاخص حساسیت به انسولین از سرم و هموگلوبین گلیکوزیله A1c از خون تام). نتایج با آزمون های ANOVA و دانکن آنالیز شدند. معناداری اختلاف داده ها در سطح 01/0>P در نظر گرفته شد.
  نتایج
  دی اتیل هگزیل فتالات در دوز پایین (mg/kg 250) به صورت معنی داری موجب افزایش قند خون سرم و مقاومت به انسولین سرمی و به طور معنی داری موجب کاهش شاخص حساسیت انسولین (01/0>P) شد و در گروه های مختلف آزمایش شاخص سرمی انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) خون تام و سطح زیر منحنی (AUC) برای تست تحمل گلوکز تغییرات معنی داری مشاهده نشد (01/0P>).
  نتیجه گیری
  در این تحقیق نشان داده شد دی اتیل هگزیل فتالات در دوز پایین mg/kg/bw/day) 250) موجب اختلال در سیستم های تنظیمی قند خون و ایجاد پیش دیابت می شود.
  کلیدواژگان: دی (2- اتیل هگزیل) فتالات (DEHP)، پاسخ گلایسمی، موش سوری
 • سودابه چکاچاک، مهدیه ملانوری شمسی *، سارا صعودی صفحات 608-617
  زمینه و هدف
  سایتوکاین ها مولکول هایی هستند که واسطه ی ایجاد پاسخ های ایمونولوژیک هستند. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و ایمونولوژیک نانوذرات سلنیوم و تمرینات ورزشی هوازی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین ورزشی هوازی و نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های اینترلوکین 4، اینترلوکین 6 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 64 سر موش بالب سی به شکل تصادفی به 8 گروه سالم-کنترل، تومور-کنترل، سالم-تمرین، تومور-تمرین، سالم- نانوذرات سلنیوم، تومور- نانوذرات سلنیوم، سالم- تمرین - نانو ذرات سلنیوم و تومور- تمرین - نانو ذرات سلنیوم تقسیم شدند. گروه های پژوهش تمرین تناوبی هوازی و استفاده از نانوذرات سلنیوم را به مدت 6 هفته قبل و بعد از القای سرطان را پشت سر گذاشتند. در پایان هفته ششم بعد از تزریق تومور 4T1 میزان پروتئین سایتوکاین ها در بافت طحال با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر تمرین ورزشی هوازی و نانوذرات سلنیوم باعث کاهش معنادار در حجم تومور گشته اند (05/0< P). همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده کاهش معنادار سطوح تمام سایتوکاین ها در بافت طحال در اثر سرطان بوده است (05/0< P)؛ اما نانوذرات سلنیوم و تمرین تناوبی هوازی به صورت هم زمان باعث افزایش سطوح سایتوکاین TNF-α در بافت طحال گشته اند (05/0< P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات ورزشی هوازی و استفاده از نانوذرات سلنیوم توانسته اند با افزایش سایتوکاین فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا به عنوان یک سایتوکاین مجموعه سلول های کمکی نوع 1 در تقویت سیستم ایمنی و کاهش حجم تومور نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، نانوذرات سلنیوم، سرطان، سایتوکاین، طحال
 • شیما غفاری، عزیزه اسدزاده *، حوریا سیدحسینی قهه، فاطمه شعله ور صفحات 618-627
  زمینه و هدف
  تولید غیرعادی رنگ دانه ملانین که سبب ایجاد ملاسما، کک ومک، لکه های پوستی، لکه های سن می شود، از مسائل زیبایی می باشند. پلی فنول اکسیداز یک آنزیم دارای مس است که در سنتز و تجمع غیرعادی ملانین نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تعدادی از مشتقات سالیسیل آلدهید به عنوان مهارکننده های آنزیم پلی فنول اکسیداز است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 35 مهارکننده از مشتقات سالیسیل آلدهید موردمطالعه داکینگ مولکولی قرار گرفت. برای بررسی نحوه اتصال ترکیبات به جایگاه فعال آنزیم پلی فنول اکسیداز، از نرم افزار AutoDock 4.2 استفاده شد و در مرحله نهایی، نتایج با استفاده از سه برنامه AutoDockTools، DS Visualizer و Ligplot مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  در میان تمام ترکیبات موردمطالعه، بهترین نتایج داکینگ مربوط به ترکیب 4-isopropylsalicylaldehyde است. در حقیقت این ترکیب با منفی ترین سطح انرژی اتصال (Kcal/mol 01/4-) تمایل بیشتری برای اتصال به آمینواسیدهای کلیدی جایگاه فعال پلی فنول اکسیداز دارد. محل برهم کنش این ترکیب مشابه مولکول کوکریستال (تروپولن) است. در این ترکیب، اکسیژن گروه کربونیل، با یون مس جایگاه فعال، پیوند فلزی موثری برقرار می کند.
  نتیجه گیری
  حضور بخش غیر قطبی در ترکیبات مشتق سالیسیل آلدهید سبب افزایش خصلت مهاری ترکیب می شود.
  کلیدواژگان: مطالعات مولکولی، مشتقات سالیسیل آلدهید، پلی فنول اکسیداز، ضد ملانوژنز
 • سیروس نعیمی * صفحات 628-636
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده است که افزایش متیلاسیون در جزایر CpG یا (CpG island hyper methylation،CIHM)، یکی از مکانیسم های مهم در خاموش شدن ژن است. پروتئین P16/Ink4 نقش مهمی را در فرآیند تنظیم منفی سیکل سلولی ایفا می نماید. التهاب، ازجمله عواملی است که بر متیلاسیون ژن ها تاثیرگذار بوده و اینترلوکین 17 می تواند نقش مهمی در این مورد داشته باشد. ژن این سایتوکاین، دارای چندین پلی مورفیسم است که بر میزان بیان این سایتوکاین دخالت دارد. با توجه به مطالب گفته شده، هدف از این تحقیق بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17 بر متیلاسیون پروموتر ژن P16/Ink4و ارتباط آن با بیماری سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق موردی – شاهدی که در مهرماه 1394 انجام گرفت، از بافت سرطانی 40 بیمار مبتلا به بیماری سرطان پستان و 40 زن سالم، DNA استخراج گردید. جهت بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17، از روش PCR-RFLP و جهت بررسی متیلاسیون پروموتر ژن P16/Ink4، از روش MSPCR استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که، میان عدم متیلاسیون پروموتر ژن P16/Ink4و مقاومت نسبت به بیماری ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0P<). از طرف دیگر ارتباط معنی داری میان پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17 و متیلاسیون ژن P16/Ink4 مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که عدم متیلاسیون پروموتر ژن P16/Ink4 با احتمال مقاومت به ابتلا به این بیماری در ارتباط است.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، سرطان پستان، اینترلوکین 17، متیلاسیون، P16-Ink4
 • الهه سلیمانپور، اسماعیل بابایی، محمدعلی حسینپورفیضی*، وحید منتظری صفحات 637-646
  زمینه و هدف
  سرطان پستان ازجمله رایج ترین انواع بدخیمی ها است که منجر به مرگ ومیر زنان مبتلا به ویژه در کشورهای صنعتی می شود. مطالعات اخیر نشان می دهند که مولکول های RNA غیرکدکننده با تاثیر بر ژن های هدف در بروز، پیشرفت تومور و همچنین مقاومت به درمان نقش مهمی را ایفا می کنند. RNA غیرکدکننده سرطان پروستات (PRNCR1)، RNA غیرکدکننده بلندی است که در برخی سرطان ها بیان بالایی دارد و این افزایش بیان، با تاثیر بر ژن های زیردست گیرنده آندروژن منجر به سرطان زایی می شود. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات بیانی PRNCR1 در سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 30 نمونه بافت توموری و بافت غیر توموری حاشیه تومور از زنان مبتلا به سرطان پستان در محدوده زمانی سال 94-93 از استان آذربایجان شرقی جمع آوری و تغییرات بیانی PRNCR1 با استفاده از qReal-Time PCR موردمطالعه قرار گرفت. آنالیزهای آماری (t-test) جهت مطالعه ارتباط بین تغییر بیان PRNCR1 با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی نمونه های توموری صورت پذیرفت.
  نتایج
  داده های حاصل حاکی از افزایش معنی دار بیان PRNCR1 در نمونه های بافت توموری پستان در مقابل بافت نرمال حاشیه تومور بود. همچنین بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی نشان داد که افزایش بیان PRNCR1 در سرطان پستان با افزایش سایز تومور و متاستاز گره های لنفاوی ارتباط مثبت و معنی داری دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که PRNCR1 تغییرات بیان قابل توجهی در سرطان پستان دارد. با توجه به تاثیر آن در کنترل ژن های زیردست گیرنده آندروژن، می تواند به عنوان یک هدف درمانی مناسب در سرطان پستان پیشنهاد شود. هرچند بررسی های جامع تر در این زمینه موردنیاز است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، RNA بلند غیرکدکننده، گیرنده آندروژن، PRNCR1
 • الهام سنبلستان، حسین سازگار *، نوشا ضیاء، فرزانه محمدی فارسانی صفحات 647-656
  زمینه و هدف
  ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل ژنتیکی موثر بر ناباروری، آنزیم متیل هیدروفولات ردوکتاز را کد می کند که عملکرد آن کمک به تنظیم سطح هموسیستئین در بدن است. جهش در ژن کد کننده این آنزیم سبب کاهش فعالیت آن می گردد که این امر نیز به نوبه ی خود منجر به افزایش سطح هموسیستئین خون شده و می تواند باعث ایجاد ناباروری شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با ناباروری است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد_شاهدی بر روی 100 نمونه از زنان نابارور و یا بارور باسابقه ی سقط و 100 نمونه زن باردار سالم انجام گرفت. بعد از استخراج DNA از خون محیطی، تعیین ژنوتیپ به وسیله ی روش PCR-RFLP انجام شد. جهت بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم و زنان نابارور از نرم افزار SPSS ) با کمک آزمون t، آزمون خی- دو و رگرسیون لجستیک) استفاده گردید.
  نتایج
  پلی مورفیسم C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز، باعث افزایش معنادار سطح هموسیستئین و کاهش سطح اسیدفولیک و ویتامین B12 در افراد هموزیگوت می گردد ولی ارتباط معناداری بین افراد هتروزیگوت، تغییر سطح هموسیستئین، اسیدفولیک و ویتامین B12 وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  وجود پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR می تواند با افزایش سطح هموسیتئین و همچنین کاهش سطح اسیدفولیک و ویتامین موجب ایجاد سندرم سقط مکرر جنین گردد.
  کلیدواژگان: ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز، ناباروری، پلی مورفیسم، هموسیستئین، چندشکلی ت ش یافته (RFLP)
 • فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ *، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد صفحات 657-665
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 1 یک بیماری خودایمن است و در اثر تولید ناکافی انسولین در بدن ایجاد می شود. آل ترانس رتینوئیک اسید(ATRA) آنتی اکسیدان، ضد سرطان و ضدالتهاب است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس در موش های دیابتی شده بود.
  مواد و روش ها
  دیابت به وسیله چندین دوز متوالی و کم استرپتوزوتوسین (STZ) در موش های نر C57BL/6 القا شد (روزانه mg/kg/day 40، 5 روز متوالی). بعد از القاء دیابت، موش ها تحت درمان با آل ترانس رتینوئیک اسید به مدت 21 روز (روزانه 20 میلی گرم/ کیلوگرم، داخل پریتوئن) قرار گرفتند. در روز آخر، پانکراس جداسازی شده و به روش هماتوکسیلین ائوزین (H&E) و گوموری آلدهید فوشین (GAF) برای بررسی های پاتولوژی پانکراس (تعداد جزایر، تعداد سلول های بتا و قطر جزایر) رنگ آمیزی گردید.
  نتایج
  درمان با ATRA در موش های دیابتی شده سبب افزایش میانگین تعداد جزایر، قطر جزایر و تعداد سلول های بتا در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید (05/0˂P )
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد که ATRA سبب بهبود بافت پانکراس در طی تخریب سلول های بتا پانکراس در دیابت نوع 1 ناشی از القاء توسط STZ در موش می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، آل ترانس رتینوئیک، پانکراس، استرپتوزوتوسین
 • سحر فدایی، سعید ولی پور چهارده چریک *، حسین سازگار صفحات 666-673
  زمینه و هدف
  افسردگی پس از زایمان شرایط مضری است که بر مادران و نوزادان آنان تاثیر منفی می گذارد. تمایل به استفاده از داروهای ضدافسردگی، با توجه به عوارض جانبی آن ها به ویژه در مادران شیرده کاهش یافته است. با توجه به نقش روی در خلق وخو، پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی نانوذره اکسید روی بر افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده طراحی و اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی موش های سوری ماده بالغ نژاد NMARI (gr30-25) به 6 گروه (8=n): 1) کنترل 2) گروه افسرده، 3، 4 و 5) گروه های افسرده درمان شده با یک دوز از نانوذره اکسید روی شامل ( mg/kg5، 10 و 20) و 6) گروه های افسرده درمان شده به مدت 8 روز با دوز mg/kg 5 نانوذره اکسید روی تقسیم شدند. ابتدا حیوانات موردنظر با دریافت mg/kg 5 از پروژسترون به مدت 5 روز به صورت داخل صفاقی افسرده شدند. گروه کنترل هیچ گونه دارو یا حلالی را دریافت نکرد. ارزیابی میزان افسردگی در روز هشتم پس از شروع تجویز پروژسترون، با تست شنای اجباری انجام شد.
  نتایج
  نانوذره اکسیدروی در دوزهای mg/kg20 (05/0P<) و mg/kg10 (01/0P<) و هم چنین در دوز mg/kg 5 به مدت 8 روز (01/0P<)، باعث کاهش معنی دار در زمان بی حرکتی در موش های سوری افسرده شد.
  نتیجه گیری
  تجویز پروژسترون سبب القای افسردگی و بنابراین افزایش مدت بی حرکتی در موش های سوری شد. نانوذره اکسیدروی سبب کاهش علائم افسردگی پس از زایمان در آزمون شنای اجباری گردید. این یافته ها می توانند استفاده از نانوذره اکسید روی جهت کم کردن علائم افسردگی پس از زایمان را موردتوجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، نانوذره اکسید روی، پروژسترون، موش سوری
 • پریا ملجایی، حسین ذوالفقاریان*، مهدی بابایی، ناصر محمدپور دونیقی صفحات 674-682
  زمینه و هدف
  امروزه انتخاب و به کارگیری یاورهای نانوذره ای مناسب بسیار مهم است. در تهیه ضد زهر به دلیل فقدان سرم های ضد مارگزیدگی موثر برای درمان آن و هزینه های زیاد خرید سرم های ضد مارگزیدگی خارجی، اهمیت تهیه نانوذره های مناسب داخلی برای تولید پلاسمای بیش ایمن را دوچندان می کند. به منظور کاهش معایب یاورهای متداول و تولید ضد زهر با توانمندی بالا بین یاورهای مختلف مقایسه ای ازنظر توانایی تولید سرم با عیار بالا و عوارض کم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 15 گوسفند در سه گروه انجام گرفت. گوسفندها با زهر خام مار کبرا (کفچه مار) به همراه سه یاور مونتاناید، فسفات آلومینیوم و یاور نانوذره ای پلی متیل متاکریلات به طریق زیر جلدی بیش ایمن سازی شدند. فاصله تزریقات متوالی یک هفته بود و بررسی های عوارض محل تزریق در هر هفته انجام شد.
  نتایج
  قدرت خنثی سازی نمونه سرم های به دست آمده از سه گروه مذکور بعد از 9 هفته به ترتیب LD50 2/2، 5/1 و 2 در هر میلی لیتر به دست آمد. گوسفندان گروه پلی متیل متاکریلات حداقل واکنش موضعی را در محل تزریق نشان دادند. درصورتی که در دو گروه دیگر علائمی با شدت متوسط دیده شد.
  نتیجه گیری
  یاورهای نانوذره ای پلی متیل متاکریلات به علت افزایش پاسخ ایمنی قابل قبول و بی ضرری بسیار خوب، قابلیت جایگزینی بایاورهای روغنی را حداقل در شروع ایمن سازی برای تولید ضد زهر دارد.
  کلیدواژگان: یاورهای نانوذره ای، کفچه مار، پلی متیل متاکریلات، فسفات آلومینیوم، مونتاناید
 • معصومه شکی، ناصر بای، احمد مزرعه * صفحات 683-691
  زمینه و هدف
  یائسگی با افزایش عوامل خطرساز قلبی – عروقی ارتباط دارد. این تحقیق اثرات تمرین مقاومتی فزاینده را بر عوامل خطرساز قلبی – عروقی در موش های صحرایی اورکتومی شده موردبررسی قرار داد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 16 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار اورکتومی شده به طور تصادفی در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی فزاینده به مدت 10 هفته (5 جلسه در هر هفته) اجرا شد. پروتکل تمرین شامل 8 ست بالا رفتن از نردبان با اضافه بار فزاینده به صورت وزنه متصل به دم و هر ست بالا رفتن شامل 8 تا 12 حرکت تکرارشونده بود. در پایان هفته دهم و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین حیوانات بی هوش شدند و خون گیری از قلب حیوانات انجام شد. سپس سطوح سرمی هموسیستئین و نیمرخ لیپیدی اندازه گیری شدند و شاخص مقاومت به انسولین محاسبه گردید. همه متغیرها با آزمون آماری تی مستقل مقایسه شدند (05/0 P<).
  نتایج
  سطوح سرمی هموسیستئین (013/0p=) و شاخص مقاومت به انسولین (019/0p=) گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت اما متغیرهای نیمرخ لیپیدی بین گروه ها تفاوتی باهم نداشت (05/0 P˃).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ده هفته تمرین مقاومتی فزاینده باعث کاهش سطوح سرمی هموسیستئین و شاخص مقاومت به انسولین موش های صحرایی اورکتومی شده گردد اما تاثیری بر متغیرهای نیمرخ لپییدی آن ها نداشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی فزاینده، هموسیستئین، شاخص مقاومت به انسولین، موش صحرایی اورکتومی شده
 • مرضیه سلیمانیان، الهه تاج بخش*، زهرا بم زاده صفحات 692-700
  زمینه و هدف
  کسب اینتگرون یکی از عوامل مهم چند مقاومتی در باکتری های رودهای است. رایج ترین کاست اینتگرونها حاوی ژن های مرتبط با مقاومت 9 و 0 در جدایه های کلبسیلا پنومونیه جداشده ، در برابر طیف وسیعی از عوامل ضد میکروبی است. تحقیق حاضر باهدف ردیابی ژنهای اینتگرون کلاس 9 از موارد کلینیکی در شهرستان شهرکرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مقاومت آنتی بیوتیکی 66 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جدا شده از موارد کلینیکی در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان شهرکرد با استفاده از روش دیسک گذاری ساده موردبررسی قرار گرفت. به منظور تعیین فراوانی ژن های اینتگرون از زوج پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید. 1%( مشاهده گردید. / 13 %( و کمترین مقاومت نسبت به ایمیپنم ) 0 /
  نتایج
  پس از انجام آزمون آنتی بیوگرام، بیشترین مقاومت نسبت به آمپی سیلین ) 6 95 % مشاهده گردید / 1% و 69 /6 ،%99/ 9 و 0 به ترتیب 5 ، فراوانی ژن های اینتگرون کلاس 9 . در 63 جدایه هیچیک از ژن های اینتگرون مشاهده نگردید. در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون دقیق فیشر بین اینتگرون کلاس 9 و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه ژنهای مقاومت بروی اینتگرونها قرار دارند و میتوانند از یک سویه به سویه دیگر منتقل شوند و مقاومت را در بیمارستان یا دیگر محیط ها منتشر نمایند، لذا این امر اهمیت شناسایی این نوع از ژن های مقاومت آنتیبیوتیکی را دوچندان کرده است.
  کلیدواژگان: اینتگرون، کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتیبیوتیکی
 • زهرا مرادی، پروین مرادی، مهدی شرفی*، زهرا اکبرزاده صفحات 701-707
  زمینه و هدف
  آندومتریت شایع ترین عارضه سزارین است و عوارضی مثل طولانی شدن مدت بستری، تحمیل هزینه های اضافی، کاربرد طولانی مدت آنتی بیوتیک ها، ایجاد چسبندگی و نازایی را به دنبال دارد. فراوانی عفونت پس از سزارین 3 تا 15 درصد تخمین زده شده است. میزان بروز عفونت به عوامل اجتماعی - اقتصادی بستگی دارد و با کاربرد داروهای ضدمیکروبی در قبل از عمل تغییر چشمگیری کرده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی - تحلیلی است. اطلاعات از 300 نفر که در بیمارستان ولی عصر فسا در سال 94 عمل سزارین شده بودند توسط چک لیست جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار spss و آزمون های آماری کای اسکویر و تی تست مستقل و با در نظر گرفتن آلفای 05/0 آنالیز شدند.
  نتایج
  از بین افراد موردمطالعه 15 نفر (5%) عفونت پس از زایمان داشتند. بین عفونت پس از زایمان و نوع سزارین (انتخابی یا اورژانسی)، سطح تحصیلات، سن مادر، تعداد بارداری، مراقبت های پره ناتال، نوع بیهوشی، وزن پایان بارداری، ارتباط معنی داری مشاهده شد. اما ازنظر میانگین سنی زنان، پارگی کیسه آب، دیابت بارداری، BMI، دریافت آمپول اکسی توسین با عفونت پس از سزارین ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  سطح تحصیلات، تعداد بارداری و مراقبت های پره ناتال، نوع عمل سزارین و نوع بیهوشی از عوامل خطر عفونت بعد از سزارین است امید است با کنترل عوامل قابل پیشگیری میزان بروز این عارضه خطرناک و تبعات بهداشتی آن برای مادر و همچنین نظام سلامت کاهش یابد.
  کلیدواژگان: بارداری، سزارین، عفونت زخم جراحی
 • مانلی امین شهیدی، فرشته فانی*، نسرین فیروزیان، نورالدین رفعت پور صفحات 708-717
  زمینه و هدف
  ازآنجایی که بخشی از سبزیجات به صورت خام وارد برنامه غذایی ما می شوند لذا کیفیت میکروبی آن ها ازنظر باکتری های شاخص در ایجاد بیماری های گوارشی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف ما از این مطالعه بررسی آلودگی سبزیجات مناطق مختلف شهر شیراز و همچنین آب های به کاررفته جهت آبیاری همان مناطق ازلحاظ کلی فرم ها و باکتری های بیماری زای گوارشی است.
  مواد و روش ها
  نمونه گیری از سه نوع سبزی خوراکی ریحان، تره و خرفه از نه منطقه مختلف همراه با منابع آبی آبیاری آن ها در شهر شیراز به عمل آمد. برای شناسایی کلی فرم ها و عوامل بیماری زای گوارشی از روش های کشت و تست های بیوشیمیایی استفاده شد. تشخیص انواع پاتوتیپ های بیماری زای اشریشیاکلی با استفاده از تست های مولکولی انجام شد. روش دیسک دیفیوژن برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده گردید.
  نتایج
  به ترتیب 40، 60، 5/33، 5/33، 5/28، 50، 50، 60 و نهایتا 5/16درصد همپوشانی بین جنس های جداشده از نمونه آب چاه برای هر یک از 9 منطقه کشت با جنس های جداشده از سبزیجات همان مناطق به دست آمد. باکتری های بیماری زای جداشده شامل انتروهموراژیک اشریشیاکلی از دو نمونه خرفه و آئروموناس هیدروفیلیا از آب چاه بود. هر سه جدایه به بتالاکتامازهای وسیع الطیف حساس بودند.
  نتیجه گیری
  کیفیت آلودگی میکروبی آب های بکار رفته جهت آبیاری سبزیجات خام بر بهداشت آن ها به عنوان انتقال دهنده های بیماری های عفونی گوارشی اثر گذاشته که گویای نقش ارزشمند کنترل کیفی این منابع در جلوگیری از رخداد طغیان های عفونی و سلامت جامعه است.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، کلی فرم، آب، سبزیجات، آلودگی باکتریایی
|
 • Mohammad Hadi Karbalaie Niya, Ahmad Tavakoli, Behrouz Foroughi-Nia, Fahimeh Safarnezhad Tameshkel, Maryam Esghaei Pages 582-593
  Integrins are a large family of adhesion molecules under cellular control that could act bilabially in different situations; on the other hand, they play a significant role in adsorption and entry of immune system cells or other helper cells. Furthermore, they could be good targets for entry, localization and replication of infectious viruses into cells. As viruses apply various strategies for entry and infiltration to cells, comparison of these ways (especially integrin mediated), elucidates effective mechanisms in the inception of viral infection and the host cells interactions. At this point, the present study reviewed the relationships between common viruses such as Adenovirus, Papillomavirus, Herpesvirus, Hantavirus, Rotavirus, Echovirus, foot-and-mouth disease virus, Coxsackievirus type 9, Parechovirus type 1 and Human immunodeficiency virus type 1 with integrins and their viable interactions for therapeutical issues and better recognition of the commencement process of the infection by these viruses.
  Keywords: Integrin, Virus, Receptor, Anti-viral Drug
 • Hossein Mohammad Rezaii, Mohsen Kalantari, Sanaz Mahmazi * Pages 594-600
  Background and Objective
  UCP3 is a member of uncoupling proteins which plays an important role in energy homeostasis and it might be important in obesity. C-55T (rs1800849) polymorphism in promoter of UCP3 can affect the expression level of UCP3. The aim of this study was to analyze the association of UCP3 C-55T polymorphism and obesity in a juvenile population of Iran.
  Material &
  Methods
  peripheral blood sample from 120 obese and 120 normal university students were collected for DNA extraction. Genotyping of C-55T polymorphism in the UCP3 gene was performed by PCR-RFLP method. Chi-square test was applied to analyze the data at P
  Results
  The variant T allele was significantly associated with the obesity risk. The frequency of T allele was 72% in Obese group compared to 40% in normal subjects (P= 0.000, OR=3.8 CI 95% 2.1 – 6.9).
  Conclusion
  The UCP3 C-55T polymorphism was associated with higher BMI and can be regarded as a risk factor for the development of obesity.
  Keywords: obesity, UCP3 gene, polymorphism, PCR-RFLP
 • Behzad Najmi Kargan*, Ali Kargari Rezapour, Rasoul Sharifi Pages 601-607
  Background and Objective
  Humans are widely exposed to di-(2-ethylhexyl) phthalate that it can rise obesity and type 2 diabetes epidemics. The object of this study was to investigate the effects of oral di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) at minimum and maximum levels on glycemic response in mice.
  Material &
  Methods
  An interventional study with 15 adult male mice was designed. Mice were randomly assigned to 3 equal groups: control, 1x phthalate (dose of 250 mg/kg/day), 2x phthalate (dose of 500 mg/kg/day) and treated for a period of 8 weeks. At the end of the seventh week study all mice were tested by oral glucose tolerance test and area under curve (AUC) was calculated for each sample. In the end, fasting blood samples were used to measure the variables (Glucose, Insulin, HOMA_IR, Quicki of serum and HbA1C of total blood). The data were analyzed by ANOVA and Duncan tests. The significant difference in the data was considered P >0.01.
  Results
  Di-(2-ethylhexyl) phthalate at low dose (250 mg/kg) showed significant increase in serum glucose and insulin resistance levels and also quicki levels decreased significantly compared to other groups (P 0.01).
  Conclusion
  In the present study, it showed di-(2-ethylhexyl) phthalate at low dose (250 mg/kg) impaired blood sugar control systems and this can lead in pre-diabetes.
  Keywords: Di-(2-ethylhexyl) phthalate, Glycemic response, Mice
 • Soodabeh Chekachak, Mahdieh Molanouri Shamsi *, Sara Soudi Pages 608-617
  Background and Objective
  Cytokines are molecules that are related to immunologic responses. Considering the antioxidant and immunologic effects of selenium nanoparticles and aerobic exercise training, the aim of this study was to examine the effects of aerobic exercise training and supplementation with selenium nanoparticles on protein content of Interleukin-4, Interleukin-6 and tumor necrosis factor Alpha in spleen tissue in mice with breast cancer.
  Material and
  Methods
  64 Balb/c mice were randomly divided into 8 groups including Control-Health, Control-Tumor, Training-Healthy, Training-Tumor, Selenium nanoparticles-Health, Selenium nanoparticles-Tumor, Selenium nanoparticles-Training-Health and Selenium nanoparticles–Training-Tumor. Animals in different groups passed 6 weeks aerobic interval training and supplementation with selenium nanoparticles before and after cancer induction. At the end of the sixth week, cytokines protein levels in spleen tissue were measured by ELISA method.
  Results
  Based on the current study results exercise training and selenium nanoparticles caused significant decrease in tumor volume (P
  Conclusion
  It seems that aerobic exercise training and selenium nanoparticles supplementation could have an effective role in the activation of immune system and decreasing in tumor volume, with increasing in tumor necrosis factor Alpha as a T helper 1 cytokine.
  Keywords: Aerobic training, Selenium nanoparticles, Cancer, Cytokine, Spleen
 • Shima Ghaffari, Azizeh Asadzadeh *, Horia Seyedhosseini Ghaheh, Fatemeh Sholehvar Pages 618-627
  Background and Objective
  Abnormal production of melanin pigment which causes melasma, freckles, ephelides, and age spots, are esthetic problems. Polyphenol oxidase (PPO), a copper-containing enzyme, is involved in melanin biosynthesis and the abnormal accumulation of melanin pigments. Thus, its inhibitors are of great importance in the medical and cosmetic fields. The aim of this study was to investigate some salicylaldehyde Analogues as Polyphenol oxidase inhibitors.
  Material &
  Methods
  In the present study, thirty five derivatives of salicylaldehyde scaffold were subjected to molecular docking studies to investigate the mode of interaction of the compounds with tyrosinase active site. Docking study was performed by AutoDock 4.2 program and the resulting docking poses were analyzed in AutoDockTools, DS Visualizer 3.5 and Ligplot softwares.
  Results
  Among the all studied compounds, Ligand 4-isopropylsalicylaldehyde displayed good docking results. In fact, this compound had the most negative ΔGbind (-4.01 Kcal/mol) that indicated favorable interactions with the key amino acid residues at active site of Polyphenol oxidase. Docking results for this compound are in accordance with the docking results of Co-crystallized ligand (tropolone). In this compound, the oxygen of a carbonyl group has an efficient metal-ligand interaction with the Cu2 ion in the active site.
  Conclusion
  The presence of non-polar moiety in salicylaldehyde Analogues increases the inhibitory property.
  Keywords: docking study, salicylaldehyde derivatives, Polyphenol oxidase, Anti-melanogenesis
 • Sirous Naeimi * Pages 628-636
  Background and Objective
  Studies have shown that increased methylation of CpG islands is one of the important mechanisms in gene silencing. Protein P16 / Ink4 plays an important role in the negative regulator of cell cycle process. Inflammation, including factors that affect gene methylation and IL-17, as an inflammatory cytokine, can play a role in this case. This cytokine gene has several polymorphisms which are involved in the expression of it. According to the statement, the purpose of this study is to investigate IL-17 gene polymorphism on gene promoter methylation of P16 / Ink4 and its relation to breast cancer diseases.
  Material &
  Methods
  In this case - control study, a total of 40 Women with Breast cancer and 40 healthy women on September 2015 were examined. DNA was extracted and for gene promoter methylation, MSPCR method was used. Single nucleotide Polymorphisms of the IL-17 gene were analyzed by the PCR-RFLP method. Data were compared in both groups by using Pearson’s chi-square and Hardy-Weinberg equilibrium test.
  Results
  Results confirm the fact that, there is a relationship between P16/Ink4 gene promoter methylation and breast cancer disease So that, the promoter of P16/Ink4 gene in healthy individuals was much more unmethylated than patients (p0.05).
  Conclusion
  It seems that increases of P16/Ink4 gene promoter unmethylation in control subjects is associated with the likelihood of being resistant to breast cancer.
  Keywords: Polymorphism, Breast Cancer, IL-17, Methylation, P16-Ink4
 • Elaheh Soleimanpour, Esmaeil Babaei, Mohammadali Hosseinpourfeizi *, Vahid Montazeri Pages 637-646
  Background and Objective
  Breast cancer is one of the most common malignancies leading to death in women especially in industrial countries. Recent studies revealed that noncoding RNAs play important roles in various cellular activities such as tumor initiation, progression, and resistance to therapy. PRNCR1 is a long noncoding RNA that upregulates in some cancers and through androgen receptor signaling causes carcinogenesis. The aim of this study was to evaluate the expression pattern of PRNCR1 in breast cancer patients.
  Material &
  Methods
  In the present study, 30 breast tumor specimens and paired adjacent nontumoral tissues were collected from breast cancer women from East Azarbaijan province during the period of 2014-2015 and the expression level of PRNCR1 was evaluated using qRT-PCR. Also, the statistical analysis (t-test) was performed to examine the association between PRNCR1 and clinic-pathologic characteristics of tumor samples.
  Results
  The data revealed that PRNCR1 significantly upregulates in breast tumor tissues compared to the paired adjacent normal tissues. Moreover, overexpression of PRNCR1 in breast tumor tissues was significantly related to tumor size and lymph node metastasis (P
  Conclusion
  The results revealed that PRNCR1 significantly dysregulates in breast cancer. Considering its effect on downstream pathways of androgen receptor, suggesting that it might be used as a therapeutic agent, although further studies are required.
  Keywords: Breast cancer, long noncoding RNA, androgen receptor, PRNCR1
 • Elham Sonbolestan, Hossein Sazgar *, Noosha Zia-Jahromi, Farzaneh Mohammadi Farsani Pages 647-656
  Background and Objectives
  Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene, as an important genetic factor affecting infertility, encodes Methyl Dihydrofolate Reductase enzyme which helps to regulate the levels of homocysteine in the body. Mutations in this gene can reduce the activity of the enzyme, which leads to increase levels of blood homocysteine and may cause infertility. The purpose of this research was to investigate the relationship between C677T polymorphism of MTHFR gene and infertility.
  Material &
  Methods
  In this study, 100 samples from infertile and fertile women with a history of abortion and 100 healthy pregnant were selected. After extracting the DNA from peripheral blood, the genotype of the samples was analyzed by PCR-RFLP method. SPSS software was also used to investigate the relationship between C677T polymorphism and infertility (using t. test, Chi-square test and logistic regression).
  Results
  C677T polymorphism of MTHFR gene, resulted in a significant increase in the level of homocysteine and decrease levels of folate and vitamin B12 in homozygous women. However, there was not any relationship between the genotype of heterozygous patients with the level of homocysteine, folate and vitamin B12.
  Conclusion
  C677T polymorphism of MTHFR gene may be associated with the increased levels of homocysteine and decreased levels of folic acid and vitamin B12 in the body, which can cause fetus recurrent miscarriage syndrome.
  Keywords: Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene, Infertility, Polymorphisms, Homocysteine, Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)
 • Farin Malekifard, Nowruz Delirezh *, Rahim Hobbnaghi, Hasan Malekinejad Pages 657-665
  Backgrounds &
  Objectives
  Type 1 diabetes is an auto-immune disease and caused by insufficient insulin production by the body. All-trans Retinoic Acid (ATRA) is an antioxidant, anti-cancer and anti-inflammatory agent. The objective of the present study was to investigate the effects of ATRA on histopathology of pancreas in diabetic mice.
  Material &
  Methods
  Diabetes was induced by multiple low-dose of streptozotocin injection (40 mg/kg/day for 5 consecutive days) in male C57BL/6 mice. After induction of diabetes, mice were treated with ATRA (20 mg/kg/day i.p.) for 21 days. On the last day, pancreases were isolated and stained with hematoxylin &eosin (H&E) and Gomeri aldehyde fuchsin (GAF) for histological analyses (the number of islets and β cells, diameter of islets) of pancreas.
  Results
  ATRA treatment in streptozotocin-induced diabetic mice was increased the mean diameter of islets and the number of islets and beta cells compared to the diabetic group. (p
  Conclusion
  The administration of ATRA improved pancreas tissue during destruction of the pancreatic beta-cells in STZ-induced type 1 diabetes in mice.
  Keywords: Type 1 diabetes_All-trans Retinoic Acid_Pancrease_Streptozotocin
 • Sahar Fadaei, Saeid Valipour Chahardahcharic *, Hosein Sazgar Pages 666-673
  Background and Objective
  Postpartum depression appears to be a harmful condition affecting mothers and their babies negatively. Regarding their side effects, the tendency to use antidepressants has especially fallen in nursing mothers. Considering the effect of zinc on mood, this study was conducted to determine the efficacy of zinc oxide nanoparticles on postpartum depression in female mice.
  Material &
  Methods
  In this experimental study, the adult female mice of NMARI breed (25-30gr) were divided into six groups respectively (n=8): 1) Control 2) Depressed group 3, 4, 5) Depressed groups treated with a dose of zinc oxide nanoparticles including (5, 10 and 20 mg/kg) 6) Depressed groups treated for 8 days with a dose of 5 mg/kg zinc oxide nanoparticles.
  First, the studied animals were depressed by intraperitoneal injection of 5mg/kg progesterone for 5 days. The control group received no drug or solvent. The assessment of depression rate on the eighth day after the start of administration of progesterone was conducted by forced swim test.
  Results
  The zinc oxide nanoparticles at doses 10 mg/kg (P
  Conclusion
  Administration of progesterone induces depression, and thus, increases the period of immobilization of mice. The zinc oxide nanoparticles reduced the symptom of postpartum depression in forced swim test. The findings can be used to show the effects of zinc oxide nanoparticles in the reduction of postpartum depression.
  Keywords: Postpartum depression, Zinc oxide nanoparticles, Progesterone, Mice
 • Pariya Maljaee, Hossein Zolfagharian *, Mahdi Babaie, Naser Mohammadpour Dounighi Pages 674-682
  Background and Objective
  Currently selection and use of nanoparticle adjuvant is very important. Due to the lack of effective anti-snakebite serums to treat it and high cost of purchasing external anti-snakebite serums, preparation of suitable internal nanoparticles to produce hyper-immunization plasma has become very important. In order to minimize the disadvantages associated with traditionally used adjuvants in ovines and to produce potent antivenum, a comparison was made between various adjuvants for their immune-potentiation capacity and safety.
  Material &
  Methods
  The present study was conducted in 15 sheep, divided into three groups and hyper-immunized using crude venom of cobra snake (Naja naja oxiana) along with three adjuvants, Montanide, aluminum phosphate and poly methyl methacrylate through subcutaneous route at intervals of a week. Periodic standard safety assessments were done.
  Results
  The neutralization activity (LD50) of pooled sera samples by 9th week, obtained with aluminum phosphate, Montanide and poly methyl methacrylate groups were 1.5, 2.2 and 2 LD50/ml respectively. The sheep of poly methyl methacrylate group showed minimum local reactions at injection site, while sheep from other two groups exhibited moderate reactions. However, these were transient and reabsorbed or healed subsequently.
  Conclusion
  Poly methyl methacrylate nanoparticle adjuvant could be a possible alternative to the emulsion adjuvants for primary phase of immunization in antivenomous preparation considering its acceptable immunopotentiation capacity and safety in donor animals.
  Keywords: Nanoparticle adjuvant, Naja naja oxiana, Poly methyl methacrylate, aluminum phosphate, Montanide
 • Maasomeh Shaki, Naser Baay, Ahmad Mazraeh* Pages 683-691
  Background and Objectives
  Menopause is associated with increased cardiovascular risk factors. This investigation examined the effects of resistance training on cardiovascular risk factors in ovariectomized rats.
  Material &
  Methods
  In this experimental study, 16 adult ovariectomized female Wistar rats were randomly allocated into control (n=8) and resistance training (n=8) groups. The progressive resistance training protocol was administered for 10 weeks (5 sessions per weeks). Training protocol consisted of 8 series of climbs on the ladder with progressive overload attached to the tail and each series contained an average of 8 to 12 climbing movements (repetitions). Forty eight hours after the last training session, animals were anesthetized, blood was taken directly from the heart. Then serum homocysteine levels and lipid profile were measured and insulin resistance index was calculated. All variables were compared by unpaired t-test) p
  Results
  serum homocysteine levels (p = 0.013) and insulin resistance index (p = 0.019) were significantly decreased in resistance training group compared with the control group, but lipid profile did not differ among rat groups (p˃0.05).
  Conclusion
  It seems that ten weeks of progressive resistance training reduced serum homocysteine levels and insulin resistance index in ovariectomized rats, but did not effect on the serum lipid profile.
  Keywords: progressive resistance training, homocysteine, Insulin resistance index, ovariectomized rat
 • Marzeyeh Soleymanian, Elahe Tajbakhsh *, Zahra Bam Zadeh Pages 692-700
  Background and Objective
  Acquiring integron is an important factor in multidrug resistance in the intestinal gram negative microorganisms. The most common integron cassette contains the genes associated with resistance to a wide range of antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the prevalence of class 1, 2 and 3 integron genes in Klebsiella pneumoniae strains which was isolated from clinical samples in Shahrekord.
  Material &
  Methods
  In this study antibiotic resistance pattern of 64 strains of Klebsiella pneumonia isolated from clinical samples in medical diagnostic laboratories in Shahrekord were tested by disk diffusion. In order to determine the prevalence of integrons class 1, 2 and 3 were used as specific primers.
  Results
  After performing antibiogram tests, the most resistant was observed to be ampicillin (90.6%) and the lowest resistance one was imipenem (9.3%). Class 1, 2 and 3 integron were observed in 8 isolates (12/5%), 6 isolates (9/4%) and 10 isolates (15/62%). In 40 isolates were not observed Integron genes. In the statistical analysis by Fisher exact test between class 1 integron and resistance to the ampicillin significant association was observed.
  Conclusion
  Resistance genes are located on the integrons and can be transmitted from one strain to another and disseminate resistance in the hospital or other environments, it is important to identify these types of antibiotic resistance genes twofold has done.
  Keywords: Antibiotic resistance, Integron, Klebsiella pneumonia
 • Zahra Moradi, Parvin Moradi, Mehdi Sharafi *, Zahra Akbarzadeh Pages 701-707
  Background and Objectives
  Endometritis is the most common complication of cesarean section and can cause complications such as prolonged hospitalization, additional costs, establish long-term use of antibiotics, adhesions and infertility. The prevalence of cesarean section infection has been estimated 3 to 15 percent. The incidence of infection depends on socio-economic factors, length of labor, parity, the duration of the rupture of membranes (ROM) or amniorrhexis, and the mode of delivery. The perioperative application of antimicrobial drugs has changed it radically.
  Material &
  Methods
  This is a cross-sectional study that required information was collected from 300 women who had cesarean in Vali-e-Asr hospital. A questionnaire was filled out at mothers’ bed, in women's ward. Data were analyzed by chi square test through SPSS software. (P
  Results
  Among the 300 cases, 15 patients (5%) had postpartum infection. There was a significant difference between post section infection and cesarean section (elective or emergency), maternal education level, maternal age and parity, prenatal care, type of anesthesia. There was no significant relationship between infection after cesarean section and average age of the women, PROM, gestational diabetes, BMI.
  Conclusion
  Education level, parity and prenatal care, type of cesarean section, type of anesthesia, are the risk factors of post cesarean infection. We hope to control the incidence of preventable dangerous complications of post section infection and reduce health consequences for the mother as well as the health system.
  Keywords: pregnancy, cesarean section, Surgical Wound Infection
 • Maneli Aminshahidi, Nasrin Firoozian *, Nouredin Rafaatpour, Fereshteh Fani Pages 708-717
  Background and Objectives
  since consumption of raw vegetables is part of our daily regimen, their microbial contamination is important for gastrointestinal diseases. The aim of this study is to evaluate not only the contamination of vegetables in different parts of Shiraz, but also the water used to irrigate those same regions in terms of enteropathogenic bacteria.
  Materials and Methods
  three types of raw vegetables – leeks, purslane, and basil – as well as water samples used for the irrigation of those vegetables were collected from the vegetable farms of nine different regions in Shiraz. Bacterial culture and biochemical tests were used for the identification of Coliforms and enteropathogens. The identification of different pathotypes of Escherichia Coli (E. coli) was done using molecular tests. Antibiotic susceptibility testing was performed by disc diffusion method.
  Results
  in these 9 sampling farms, 60, 50, 50, 28.5, 33.5, 33.5, 60, 40, and 16.5 per cent of isolated bacteria in genus level were similar between the vegetables from the 9 sampling farms, and the water samples of the same regions. We isolated two enter hemorrhagic E. coli from purslane and one Aeromonas hydrophila from the water sample. All three isolates were susceptible to broad spectrum beta-lactams.
  Conclusions
  The microbial contamination of the water used to irrigate the raw vegetables has affected their health and this could cause gastrointestinal diseases. This indicates that the quality control of these resources in terms of microbial contamination is valuable not only for maintaining public health, but also for preventing gastrointestinal outbreaks.
  Keywords: Vegetables, Escherichia Coli, Water, Bacterial contamination