فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی آزرمی، عباس حاتمی*، حسین هرسیج صفحات 7-29
  فضای مجازی یکی از موضوعات راهبردی و استراتژیک جهان امروز است که به عنوان پرچالش ترین و به روزترین مسائل جهان مطرح می باشد . یکی از وجهه های قدرتمندی فضای مجازی، تاثیرگذاری آنها بر فضای سیاسی و به طور ویژه کارویژه های دولت می باشد. از سویی دیگر یکی از انواع شکافهای اجتماعی سیاسی شکاف دولت ملت است که امروزه از درجه اهمیت بالایی برخوردارمی باشد. با توجه به افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و گسترش کاربری فضای مجازی و در کنار آن افزایش ارایه محتوا در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توجه به ابعاد گوناگون و چالش های پیش روی آن را ضروری کرده است. در همین راستا سوال اصلی مقاله بدین صورت است که فضای مجازی چه تاثیری بر شکاف دولت ملت در ایران بین سال های 90تا96 داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که ساعات استفاده یا مدت زمانی که کاربران در فضای مجازی سپری می کنند، می تواند بر اعتماد سیاسی و نیز ذهنیت آنها از بی ثباتی سیاسی اثرگذار باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای، بر اعتماد به نهادها و به ویژه بر اعتماد به کنشگران سیاسی و همچنین وقوع برخی بی ثباتی های سیاسی تاثیر دارد. بنابراین فضای مجازی با تاثیرگذاری بر اعتماد سیاسی و بی ثباتی سیاسی شکاف دولت ملت را متاثر نموده است.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، دولت - ملت، اعتماد سیاسی، بی ثباتی سیاسی، شکاف
 • مهدی باکویی، احد داوری چلقائی صفحات 31-60
  یکی از شاخص های انقلابی ماندن، حساسیت در برابر دشمن است که لازمه آن شناخت دشمن و انتخاب نحوه برخورد مناسب با وی می باشد. از سوی دیگر تحلیل قرآنی چگونگی حساسیت با توجه به صحت، جامعیت و جهان شمولی آیات، برای ارائه نظریه بومی اسلامی در حوزه برخورد با دشمن ضروری است. پژوهش حاضر برای رسیدن به این هدف با گردآوری، طبقه بندی و تحلیل آیات با کمک منابع کتابخانه ای حدیثی، تفسیری و تاریخی به دنبال یافتن مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه آیات قرآن کریم می باشد. ازاین رو با تبیین لغوی - قرآنی مفاهیم حساسیت، نیروهای انقلابی و دشمن، به ذکر مراتب حساسیت در برابر دشمن پرداخته و پنج مرتبه کلی برای آن ذکر کرده است که عبارت اند از: شناخت دشمن و اهداف دشمنی، شناخت زمینه ها و راه های دشمنی، تبیین صریح و شفاف مواضع، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جهاد همه جانبه با دشمن.
  کلیدواژگان: انقلاب، نیروهای انقلابی، حساسیت، دشمن، قرآن کریم
 • شجاع بهرامی*، داود سبزی صفحات 61-80
  آنچه می تواند ماهیت علوم انسانی و یا چیستی آن را بیان کند، شاید در نزدیک ترین و در عین حال دقیق ترین معنا «صفت» آن باشد: یعنی «انسانی»: که این امر به معنای آن است که این علوم ماهیتا، به گونه ای بنیادین به انسان تعلق دارند. «انسان» هم موضوع این دانش ها است و هم دانشگر و پژوهشگر آنها. بر این مبنا در این تحقیق، بر آنیم که با واکاوی آثار امام خمینیv این فرضیه را به آزمون بگذاریم که در قاموس اندیشه ایشان، علوم انسانی نمی تواند بریده از زیست بوم فرهنگی و اعتقادی نگریسته شود. این پژوهش و تدقیق، نهایتا ما را به این شناخت رهنمون می سازد که در واقع هدف و رسالت علوم انسانی در اندیشه امام خمینیv پاسخ گویی به مسائل و بحران های جامعه اسلامی است. و هنگامی که امام خمینیv از اسلامی شدن علوم انسانی صحبت می کند در واقع همان بومی سازی علوم انسانی را با توجه به اقتضائات انقلاب اسلامی پی می گیرد.
  کلیدواژگان: بومی سازی، اسلامی سازی، علوم انسانی، امام خمینی
 • علی اکبر جعفری، سیدمحمدجواد قربی* صفحات 81-102
  یکی از نسخه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای داشتن نظامی توانمند و پویا، «استحکام ساخت درونی قدرت ملی» می باشد که برآمده از تجربیات انقلاب اسلامی و آموزه های دینی می باشد. این رویکرد بومی نسبت به قدرت، به معنای استحکام بنیان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به همراه تقویت استخوان بندی تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به اهمیت قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران برای دست-یابی به اهداف داخلی و خارجی، مقاله حاضر سعی دارد با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی به این سوال پاسخ دهد که؛ ترکیب استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران دارای چه بار مفهومی و معنایی ای می باشد؟ به همین منظور، بعد از بررسی مفاهیم کلیدی این اصلاح راهبردی، از چارچوب نظری ساخت درونی (نظریه آرایش درونی باطنی و ظاهری) برای تبیین استحکام ساخت درونی قدرت ملی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که استحکام ساخت قدرت ناظر بر؛ ظرفیت های درونی و ملی یک نظام ملی، مقاومت درونی در برابر تغییرات مختلف بیرونی، قدرت درونی ملت، عزم و اراده جدی ملت، آرمان های جمهوری اسلامی و اقتدار همه جانبه و درونزا می-باشد که دستاورد آن، آبادانی مادی و معنوی جامعه ایرانی خواهد بود.
  کلیدواژگان: استحکام، قدرت ملی، آرایش درونی، استحکام ساخت درونی قدرت ملی، جمهوری اسلامی ایران
 • حسین حاجی حسینی *، احمد مرتاضی، محمد علی حسین زاده صفحات 103-132
  یکی از اصول مهم و اساسی اسلام اصل «صلح» است. مسلمانان، از صدر اسلام تا کنون در موارد زیادی، از این اصل در رشد و گسترش اسلام بهره برده اند. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، نیز با پذیرش اصل صلح در قانون اساسی، موجبات گسترش خود در روابط با سایر کشورها را فراهم آورده است. برخی از جوامع اسلامی به تصور اینکه این اصل در برابر تمامی دشمنان نظام اسلامی کاربرد دارد در پی مصالحه با کشورهای متخاصم دین و نظام اسلامی می شوند. اما شواهد نقلی، عقلی و عینی نشان می دهد این اصل تنها در مواردی کاربرد دارد که دشمنان نظام در پی جنگ یا توطئه علیه تمامیت ارضی نظام نباشند و در مواردی که دشمن از تمام حربه های موجود همچون ترور دانشمندان و انواع تحریم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... استفاده می کند کاربردی ندارد. بنابراین اصل اولی در مقابل این نوع دشمن، مقاومت و مبارزه است نه صلح. پژوهش حاضر با بررسی آیات، روایات و برخی شواهد تاریخی در پی اثبات اولویت اصل «مقاومت و مبارزه» در مقابل تحریم ها، نسبت به اصل «صلح» در مقابله با دشمن متخاصم است.
  کلیدواژگان: مقاومت، تحریم، صلح، دیپلماسی مقاومت، صلح حدیبیه، صلح امام حسن(ع)
 • فرهاد سهامی، علی اصغر فروغی ابری*، مرتضی نورایی صفحات 133-159
  مقایسه قدرت نرم کشورها یکی از موضوعات جدید در سیاست تطبیقی می باشد که در عرصه سیاستگذاری ها و بازسازی عملکرد ملی موثر می باشد. انقلاب اسلامی یکی از پدیده های سیاسی می باشد که با وقوع آن، چهره دوم قدرت یعنی قدرت نرم در عرصه سیاست بین الملل مطرح گشت. از آنجایی که روند بیداری مردم مصر و انقلاب 25 ژانویه 2011 در این کشور، به لحاظ ساختارها و ماهیت رژیم های گذشته و شرایط وقوع شباهت زیادی به یکدیگر دارند، این مقاله تلاش دارد منابع قدرت نرم این دو انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور، نگارندگان با بهره گیری از روش تحلیل مقایسه ای و مدل دووجهی قدرت نرم، به این سوال پاسخ دهند که؛ مولفه های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) کدامند؟ مفروض مقاله به این قرار است که منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی رو به تزاید دارد و در نقطه مقابل، منابع فرهنگی و سیاسی قدرت در روند انقلابی کشور مصر، با فرسایش مواجه است. برای مقایسه روند قدرت نرم در این دو انقلاب، با ارائه شاخص های سنجش پذیر در دو حوزه فرهنگی و سیاسی، تلاش می شود برجستگی منابع قدرت مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور با بهره گیری از پرسشنامه و نرم افزار SPSS سعی می شود داده های کمی مربوط به هر مولفه مورد مداقه قرار بگیرد و برای مدل دو وجهی قدرت نرم، 28 شاخص در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند قدرت نرم انقلاب اسلامی نسبت به انقلاب مصر بیشتر است و توانمندی ملی برای جامعه ایرانی در حوزه های فرهنگی و سیاسی، موفق تر بوده است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران، جهان اسلام، انقلاب ژانویه مصر، تحلیل مقایسه ای
 • محمد قربانی گلشن آباد*، منوچهر محمدی صفحات 161-181
  جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارتb بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مولفه هایی است؟ و کدامیک از مولفه ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ مهمترین مفروض عبارتست از اینکه مولفه های ارزشی - بینشی، مهمترین دسته از مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی است.
  روش پژوهش، به صورت توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحبنظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه ای، اسنادی، نیز بهره برده است.
  نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که مولفه های ارزشی – بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحبنظران و در مقایسه با سایر مولفه ها به خود اختصاص داده و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آتی (1404) خواهیم داشت.
  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، مولفه های دیپلماسی فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدصادق کوشکی، روح الله نجابت صفحات 182-202
  وقوع انقلاب اسلامی ایران جدای از تاثیرات داخلی اش، در محیط پیرامونی خود سرمشق بسیاری از جنبش های مردمی و نتیجتا تحولات سیاسی - اجتماعی در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا شده است. در همین چهارچوب بخش قابل توجهی از تحولات سال های اخیر در یمن به نقش و تاثیرگذاری جنبش انصارالله - به عنوان حرکتی متاثر و در امتداد آرمان -های انقلاب اسلامی - گره خورده است. با توجه به اهمیت تحولات اخیر در این کشور، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرپذیری مفهومی و روشی جنبش انصارالله از انقلاب اسلامی ایران است. ارتباط و علاقه رهبران جنبش انصارالله به انقلاب اسلامی، آرمان ها و آموزه های آن و نیز تاسی به رهبران انقلاب اسلامی، راهبردهای بنیادین این جنبش را هم راستا و هم -جهت با مفاهیم انقلاب اسلامی و روش های مورد استفاده آن قرار داده است. بر این اساس سوال اصلی مقاله حاضر این است که جنبش انصارالله در یمن به لحاظ مفهومی و روشی چه تاثیری از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است؟ یافته این نوشتار نشان می دهد که حرکت شیعیان زیدی یمن که نمود اصلی آن در جنبش انصارالله بوده است، تاثیرپذیری مستقیمی از انقلاب اسلامی ایران، مفاهیم و روش هایش داشته است. انصارالله با مبنا قرار دادن مفاهیم اصولی برگرفته از انقلاب اسلامی، توانسته ضمن بهره گیری از روش های بدیع به کار گرفته شده ی انقلاب اسلامی، ساختار و محتوای مطلوب خود را متناسب با فضای جامعه یمن تنظیم نموده و در این راستا به اقدام و عمل خود معنا بخشد.
  کلیدواژگان: جنبش انصارالله، یمن، انقلاب اسلامی ایران، شیعیان زیدی
 • مجید مختاریان پور، حوریه فرهمندنیا صفحات 203-231
  الگوی مناسب مدیریت کشور در شرایطی که کشور با هجوم گسترده فرهنگی، تحریم های بی سابقه اقتصادی و توطئه های مختلف سیاسی برای تضعیف همه جانبه ایران اسلامی مواجه است، همواره دغدغه مسئولان و مدیران کشور بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت جهادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله) در حکم الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی طرح شده است، الگویی که قابلیت های لازم برای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی ها و ارزش هایی است که از یک نظام مدیریتی کارآمد اسلامی انتظار داریم. بر این اساس یکی از مسائل مهم آن است که مدیران جهادی بایستی دارای چه شایستگی هایی باشند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که مدل شایستگی مدیران جهادی را بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری (مدظله) احصا نماید. بدین ترتیب از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمونی و نرم افزار MAXQDA به منظور تحلیل بیانات استفاده شده است. حاصل تحقیق 363 کد، 84 مضمون توصیفی، 38 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر بود. مضامین فراگیر چهارگانه حاصل تحقیق شامل شایستگی های دینی - اعتقادی با 4 مضمون سازمان دهنده، شایستگی های اخلاقی - انقلابی فردی با 8 مضمون سازمان دهنده، شایستگی های اخلاقی - انقلابی میان فردی با 8 مضمون سازمان دهنده و شایستگی های مدیریتی با 18 مضمون سازمان دهنده می باشد.
  کلیدواژگان: مدیران جهادی، شایستگی، الگوی شایستگی، بیانات امام خمینی، بیانات مقام معظم رهبری
 • امیرنظام براتی*، محمد حسین زارعی، غلام حسین مسعود صفحات 233-266
  تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی «از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق »عدالت« و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به شمار می رود. در بررسی دلایل و فلسفه انقلاب اسلامی، در اندیشه های حضرت امامv و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمانی هشت ماده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده اند و حتی بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.
  تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می پردازد.
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده موثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.
  کلیدواژگان: مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهادهای حاکمیتی، فلسفه انقلاب اسلامی
|
 • Ali Azrami, Abbas Hatami *, Hossein Harsij Pages 7-29
  Cyber space is one of the most strategic issues of today's world and is considered the most challenging and up-to-date issue in the world. One of the strongest facets of virtual space is its impact on the political environment and, in particular, on the work of the government. On the other hand, one of the types of social-political gaps is the nation-state gap, which is of paramount importance today. Considering the exponential increase in the Internet using rate in Iran and the expansion of the use of cyberspace, along with increasing the provision of content in the political, social, cultural, economic areas, it is necessary to pay attention to its various dimensions and challenges. In this regard, the main question of the article is how did virtual space affect the gap of the nation-state in Iran between 2011 and 2017? The results of the research show that the hours of using or the time users spend in cyberspace can affect political trust and their mentality about political instability. The results of this study show that the use of cyberspace affects trust in institutions, and in particular trust in political actors, as well as the occurrence of some political instability. Therefore, cyberspace has affected the gap of the nation by influencing political trust and political instability.
  Keywords: Cyberspace, nation-state, political trust, Political instability, gap
 • Mehdi Bakouei, Ahad Davari Chelqai Pages 31-60
  One of the indicators of remaining revolutionary is the sensitivity to the enemy, which requires knowing the enemy and choosing how to deal with him. On the other hand, for the presentation of the native Islamic notion in dealing with the enemy, the Quranic analysis of how sensitivity is required - regarding the accuracy, comprehensiveness and universality of the verses - is essential. The present research aims at collecting, classifying and analyzing verses with the help of a libraryresearch of historical, interpretive, and anecdotal sources in order to find the degree of sensitivity of the revolutionary forces against the enemy from the point of view of the Holy Quran. Thus, by explaining the Quranic-literal of the concepts of sensitivity, revolutionary forces and the enemy, has said the degree of susceptibility to the enemy and mentioned it five levels in general: the recognition of the enemy and the objectives of hostility, the recognition of the grounds and the ways of hostility, the explicit explanation of positions, the adoption of preventive measures and the unilateral jihad against the enemy.
  Keywords: revolution, revolutionary forces, sensitivity, enemy, Holy Quran
 • Shoja Bahrami *, Davood Sabizi Pages 61-80
  What can describe the nature of the liberal arts (the human sciences) or what it is, maybe in the closest and at the same time the most precise meaning of its adjective: that is, "human," which means that these sciences are essentially and fundamentally belong to human. "Human" is both the subject of these sciences and its scholar and researcher. On this basis, in this study, by examining the works of Imam Khomeini, we will test this hypothesis. In his thesis, humanities cannot be seen out of the cultural and religious ecosystem. This research and development ultimately lead us to the recognition that the purpose and mission of humanities in Imam Khomeini's thinking is to answer the issues and crises of the Islamic society. When Imam Khomeini talks about the Islamicization of liberal arts, he basically establishes the same localization of them with regard to the requirements of the Islamic Revolution.
  Keywords: Localization, Islamisation, Liberal Arts, Imam Khomeini
 • Ali Akbar Jafari, Seyyed Mohammad Javad Ghorbay* Pages 81-102
  One of the strategic versions of the Islamic Republic of Iran for a powerful and dynamic system is "the strength of the internal construction of national power", which is based on the experiences of the Islamic Revolution and religious teachings. This native approach to power means strengthening the cultural, political and economic foundations along with strengthening the organizational formation of the Islamic Republic of Iran. Considering the importance of the Islamic Republic of Iran’s power for achieving internal and external goals, the present article tries to answer the question using the analyticaldescriptive method. What is the conceptual meaning of the strength of the construction of the national power of the Islamic Republic of Iran? For this reason, after examining the key concepts of this strategic correction, we have used the theoretical framework of internal construction (internal, embedding and external array theory) to explain the strength of the internal fabric of the national power. The findings show that the strength of building power is based on: internal and national capacities of a national system; internal resistance to various external changes; the internal power of the nation; the determination and animus of the nation; the ideals of the Islamic Republic and the authority of all implicit and endogenous. The achievement of this power will be the material and spiritual development of Iranian society.
  Keywords: Strength, National Power, Internal Array, Internal Strength of National Power, Islamic Republic of Iran
 • Hossein Haji Hosseini *, Ahmad Mortazi, Mohammad Ali Hosseinzadeh Pages 103-132
  One of the most rudimentary principles of Islam is the principle of "peace". Muslims, from the beginning of Islam, have benefited from this principle in the development of Islam. After the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran has also been developing its relations with other countries by accepting the principle of peace in the constitution. Some Islamic societies seek to reconcile with hostile countries with religion and the Islamic system, supposing that this principle applies to all enemies of the Islamic system. But traditionary, rational and objective evidence suggests that this principle applies only in cases where the enemies of the system are not in the wake of a war or conspiracy against the territorial integrity of the system, and in cases where the enemy is exposed to all existing weapons, such as the assassination of scientists and the types of sanctions Economic, social, political, etc., it does not apply. So the first principle against this kind of enemy is resistance and fight, not peace. The present study, by examining verses, narrations and some historical evidence, seeks to prove the priority of the principle of "resistance and struggle" against sanctions, relative to the principle of "peace" in confronting the hostile enemy.
  Keywords: Resistance, Sanctions, Peace, Diplomacy of Resistance, Hodaibieh Peace, Imam Hasan
 • Farhad Sahami, Ali Asghar Forughi Abri *, Morteza Nouraei Pages 133-159
  Comparing the soft power of countries is one of the new issues in the policy of adaptation, which is effective in policy making and the reconstruction of national performance. The Islamic Revolution is one of the political phenomena that, with its occurrence, the second dimension of power - soft power – became obvious in the field of international politics. Since the Egyptian people's awakening and the January 25, 2011 revolution, are closely resembling in terms of the structure and nature of past regimes and the conditions, this paper seeks to examine the sources of soft power of these two revolutions. For this purpose, the authors using the comparative analysis method and the dual soft power model are going to answer the question; What are the cultural and political components of soft power of the Islamic Revolution of Iran (1979) and the Egyptian revolution (2011)? The article supposes that the sources of soft power of the Islamic Revolution are growing and, on the contrary, the cultural and political resources of power in the revolutionary process of Egypt are facing erosion. In order to compare the soft power trend in these two revolutions, efforts are being made to assess the prominence of power resources by presenting measurable indicators in both the cultural and political domains. To do this, by using a questionnaire and SPSS software, we try to consider quantitative data for each component and 28 indicators are considered for the twodimensional model of soft power. The findings show that the soft power of the Islamic Revolution is more than the Egyptian revolution, and national empowerment has been more successful for Iranian society in the cultural and political spheres.
  Keywords: soft power, Islamic Revolution of Iran, Islamic world, Egyptian revolution in January, comparative analysis
 • Mohammad Ghorbani Golshan Abad *, Manouchehr Mohammadi Pages 161-181
  The Islamic Republic of Iran carries and has rich and valuable cultural components and coordinates that are influenced by the sacred and transcendental teachings of Islam, and in particular the school of Imamate and chastity, and can demonstrate more active cultural diplomacy. The main question of the present article is that the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran includes and carries what components? Which of the components is more important? The most important assumption is that the components of value-insight are the most important component of the cultural diplomacy of the Islamic Republic. The research methodology was descriptive, applied and analytical which,adding to interviewing the elites and experts, has also used extensive library and documentary research.
  The result of the present study shows that the value-insight components have the highest degree of importance from the point of view of the experts and in comparison with other components and, of course, would be more successful, both in the present and in the future (2025).
  Keywords: diplomacy, cultural diplomacy, cultural diplomacy components, Islamic Republic of Iran
 • Mohammad Sadegh Koshkini, Rohullah Najibat Pages 182-202
  The occurrence of the Islamic Revolution of Iran, apart from its internal influences, has been the hallmark of many popular movements and, consequently, political-social developments in the countries of West Asia and North Africa. In this context, a significant part of the recent developments in Yemen has been tied to the role and influence of the Ansarullah movement - as an impacted movement from the ideals of the Islamic Revolution. Considering the importance of recent developments in this country, the purpose of this study is to examine the conceptual and methodic impact of the Islamic Revolution of Iran on Ansarullah movement. The relation and interest of the leaders of the Ansarullah Movement to the Islamic Revolution, its ideals and teachings, as well as the dedication to the leaders of the Islamic Revolution, have been fundamental strategies of this movement, both in line with the concepts of the Islamic Revolution and the methods which has used. Accordingly, the main question of this article is that what the Ansarullah movement in Yemen has accepted conceptually and methodically from the Islamic Revolution of Iran? The findings of this paper show that the movement of Yemenish Zaidi Shiites, whose main appearance was Ansarullah, has accepted a direct impact from Islamic Revolution of Iran, its concepts and methods. Ansarullah, by using the principles of Islamic revolution, has been able to use the Islamic Revolution's new methods to adjust its desired structure and content to the Yemeni community and, in this regard, to take action and has made sense to its practice and action.
  Keywords: Ansarullah Movement, Yemen, Islamic Revolution of Iran, Zaidi Shiites
 • Majid Mokhtaranpour, Hooria Farahmandnia Pages 203-231
  The pattern of proper management of the country has always been a concern for the authorities and executives of the country in the face of a wide cultural influx, unprecedented economic sanctions and various political conspiracies to all-rounder undermining of Islamic Iran. In such a situation, jihad management has been designed in the spiritual system of the Supreme Leader as a desirable managerial model for the Islamic system, a model that has the capabilities necessary to fulfill the goals and ideals of the Islamic Revolution and has the ability to and has the values we expect from an efficient Islamic management system. Accordingly, one of the important issues is what the jihadist executives’ competencies are. The present research seeks to measure the suitability of jihadist executives based on the statements of Imam and the Supreme Leader. The method of qualitative analysis of thematic analysis and MAXQDA software is used to analyze the statements. The result of the study was 363 codes, 84 descriptive themes, 38 organizing themes and 4 general themes. The quadratic themes of the study consisted of religious-belief qualities with 4 organizing themes, individual moral-revolutionary competencies with 8 organizing themes, interpersonal-ethical-revolutionary competencies with 8 organizing themes and management competencies with 18 organizing themes.
  Keywords: Jihadist Executives, Competency, Competency Model, Imam Khomeini's Statement, Supreme Leader's Statements
 • Amir Nezam Barati *, Mohammad Hossein Zarei, Gholam Hossein Masoud Pages 233-266
  The burden of high political, economic and social costs of corruption over the last few decades has made the fight against corruption a priority for many countries. Economic disadvantages are the major obstacles to the establishment of the political and governmental system of Islam and repeated difficulties and sufferings that, whenever it appears, threaten the realization of "justice" and also it is considered the pest and danger in the path to growth in all aspects of political management and the legal system of the Islamic system. In examining the reasons and philosophy of the Islamic Revolution, the ideas of Imam Khomaini and the Supreme Leader have been considered as one of the most important principles in the fight against economic corruption. The importance of combating economic corruption is so great that the Supreme Leader in the year 2002 issued a decree of eight articles in the fight against economic corruption, and even on the basis of that, headquarters for fight against economic corruption was formed. The present study uses a descriptive-analytical method to investigate the role of specialized governing institutions in combating economic corruption in terms of the philosophy of the Islamic Revolution. The findings of this research show that the most important causes of economic corruption in the country are included: the diversity of specialized institutions of struggle against corruptions, rentier and petroleum economics, the lack of effective political will in some state institutions, the lack of participation of specialized civil societies in the fight against corruption, the weakness of the rule of law and obscure regulation, government interference in the economy and the large government, lack of scientific dealing with corruption, lack of financial transparency in the electoral system and, most importantly, the lack of strict implementation of the eight articles of the Supreme Leader on combating corruption so it is necessary to reform the norms (laws), structures (establishment of the anticorruption organization) and organizational behaviors, the efficiency and effectiveness of the governing bodies, by transforming the establishment of the National Transparency Institute or the institution of combating economic corruption into economic and financial transparency with correction of the institutional structures of the anti-corruption sovereignty.
  Keywords: fighting corruption, governance institutions, Islamic Revolution philosophy