فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 25 (تابستان 1397)
 • پیاپی 25 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد کشتی دار *، کیانوش شجیع، ثریا روحی بهلولی احمدی، سیده فاطمه فاطمی زاده صفحات 11-22
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه با استفاده از روش شناسی کیو انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو، از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران خبره، پیشکسوتان ورزش مدارس، متخصصین مدیریت ورزشی و جامعه شناسان فعال در این حوزه بودند که از میان ایشان 26 نفر به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال با توزیع اجباری استفاده شده است. داده های مرتب سازی شده مشارکت کنندگان در نرم افزار SPSS وارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهنیت های مختلف مشارکت کنندگان شناسایی شود. بر پایه یافته های پژوهش، 11 الگوی ذهنی متمایز در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی در مدارس شناسایی شد. به طور کلی یافته ها بیانگر ضرورت طراحی نظام جامع استعدادیابی در ورزش مدارس، جبران کمبود امکانات اجرایی و آموزشی، توجه رسانه های جمعی به ورزش مدارس، وجود قوانین هم راستا با برنامه های آموزشی و توجه به نقش تعیین کننده ی مدیران در فعالیت دانش آموزان در مدرسه بود.
  کلیدواژگان: الگوی ذهنی، فعالیت بدنی، دانش آموزان، روش شناسی کیو
 • محمدرسول خدادادی*، مریم فریدفتحی، سارا معصوم زاده صفحات 23-32
  تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می‏باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.
  کلیدواژگان: تحریم، شرکای تجاری، تراز تجاری، صنعت ورزش
 • سیده طاهره موسوی راد*، زینب بهایی کسمایی صفحات 33-43
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت با هوش فرهنگی و متغیر های جمعیت شناختی معلمان تربیت بدنی شهر تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تهران (1700=N) که بر مبنای جدول مورگان 250 نفر به طور تصادفی – خوشه ایانتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه های استاندارد، هوش فرهنگی و لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت استفاده شد که روایی هر دو پرسشنامه توسط 15 تن از متخصصین تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 86/ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن، وی کرامر و رگرسیون خطی تک وچند متغیره استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت با عامل فراشناختی و شناختی هوش فرهنگی و همچنین ارتباط معناداری بین لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت با سن وتاهل وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار بین هوش فرهنگی با سن، تاهل، تحصیلات، سابقه تدریس، مقطع تدریس و میزان درآمد را نشان داد و هوش فرهنگی قادر است لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت را پیش بینی کند و در نهایت لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت و هوش فرهنگی معلمان تربیت بدنی شهر تهران در سطح مطلوبی قراردارد.
  کلیدواژگان: لذت درک شده، فعالیت های بدنی، اوقات فراغت، هوش فرهنگی، معلمان تربیت بدنی
 • بهاره عزیزی نژاد*، نجمه نیکفر صفحات 45-56
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین جهت گیری های ارزشی و سبک های پنج گانه تصمیم گیری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران میانی و ارشد تربیت بدنی استان آذربایجان غربی به تعداد 100 نفر می باشد که به روش سرشماری تعداد جامعه با نمونه آماری برابر انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه استاندارد آلپورت و لیندزی جهت بررسی جهت گیری های ارزشی و پرسشنامه اسکات و بروس جهت مطالعه سبک های تصمیم گیری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، test t برای گروه های مستقل، و تحلیل واریانس دو راهه فریدمن) انجام گردیده است. اهم نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جهت گیری های ارزشی و سبک های تصمیم گیری رابطه معنا دار وجود دارد. بین جهت گیری های ارزشی و سبک تصمیم گیری در بین مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی در نظام ارزشی، بین سلسله مراتب ارزش های مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد، بطوریکه جهت گیری سیاسی و اقتصادی مدیران مرد بیش از مدیران زن است ولی در هر دو گروه ارزش های مذهبی بالاترین رتبه و ارزش های هنری پایین ترین رتبه را دارند و در نهایت پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج تحقیق ارائه شده است.
  کلیدواژگان: جهت گیری های ارزشی، سبک های پنج گانه تصمیم گیری، مدیران تربیت بدنی
 • امین رشید لمیر، امیر منتظری *، سمیرا فیضی صفحات 57-68
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران بالای 18 سال تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 96 95 (لیگ شانزدهم) تشکیل دادند. در نهایت 640 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای سنجش هویت تیمی از پرسش نامه هییر و همکاران (2011) و برای سنجش وفاداری هواداران در دو بعد نگرشی و رفتاری به ترتیب از پرسش نامه های گلادن و فانک (2001) و ایوازاکی و هاویتز (2004)، استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها، میزان پایایی پرسش نامه های هویت تیمی و وفاداری در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ تایید شدند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل مدل معادله ساختاری پژوهش نشان داد، هویت تیمی بر وفاداری هواداران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابراین به مدیران ورزشی توصیه می شود، به منظور ایجاد و بالا بردن وفاداری هواداران به مواردی از قبیل قدردانی از هواداران و اعتمادسازی توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مشتری، برند، بازاریابی، لیگ برتر، مدلسازی
 • ایمان رحیمی*، سمانه سادات آرامون صفحات 69-75
  هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه دو گروه ورزشکاران ایرانی و خارجی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران ایرانی و خارجی رشته واترپلوی شرکت کننده در دهمین دوره رقابت های واترپلوی باشگاه های آسیا تشکیل می دادند (198N=). یافته های تحقیق نشان داد که انتخاب ویژگی های عملکرد ورزشکار و جذابیت ظاهری و سبک زندگی قابل عرضه در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی- ورزشکاران خارجی تفاوت معنی داری دارد. یافته ها نشان داد که ورزشکاران خارجی نسبت به ورزشکاران ایرانی به عملکرد ورزشکار اهمیت بیشتری می دهند. از طرف دیگر یافته های پژوهش نشان دهنده تفاوت بین میزان جایگاه اخلاقی در بین دو گروه ورزشکاران ایرانی-ورزشکاران خارجی وجود بود (P
  کلیدواژگان: برند انسانی، ورزش، ورزشکاران ایرانی و خارجی
 • لقمان حسامی، اکبر فریدفتحی*، فاطمه موسوی نسب صفحات 77-87
  استادیوم های فوتبال زیرساخت های اصلی این رشته ی ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها از جنبه های مختلفی نظیر ایمنی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم بود. نمونه تحقیق برابر جامعه بوده و شامل تمامی 16 استادیوم میزبان لیگ برتر کشور در فصل مسابقات 89-88 بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک لیست توسط آلفای کرونباخ (93/0 α =) تعیین شد. داده ها به صورت حضوری در استادیوم ها جمع آوری و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، نمودار، درصد فراوانی) و استنباطی (تی یک گروهی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که استادیوم های میزبان لیگ نهم برتر کشور در شاخص ساخت و سازها و تاسیسات استادیوم ها دارای 65% ایمنی بودند و استادیوم های فولادشهر اصفهان با میانگین 92% ایمنی دارای بیش ترین و تختی بندر انزلی با میانگین 36% ایمنی دارای کمترین ایمنی نسبت به سایر استادیوم ها بودند. همچنین به نظر می رسد بین میانگین ایمنی شاخص با میانگین جامعه، اختلاف معنی دار مثبتی وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعه پیشنهاد می شود اولا استادیوم های تخصصی فوتبال با توجه به استانداردهای بین المللی ساخته شود، ثانیا به حداقل نیازهای سرمایه های اصلی فوتبال کشور یعنی تماشاچیان توجه خاص عنایت شود. همچنین، در بازسازی استادیوم-های موجود، برای احترام بیشتر به شخصیت تماشاچیان و همچنین دید مناسب آنان فنس های اطراف زمین های فوتبال، برداشته شوند.
  کلیدواژگان: ایمنی، استادیوم فوتبال، لیگ برتر کشور
 • علی کریمی فیروزجایی*، هانیه یارمند صفحات 89-103
  در این تحقیق به تحلیل نشانه معنا شناختی تبلیغات فدراسیون کشتی و کاربرد تصاویر در تبلیغات پرداخته شده است. هدف این پژوهش، تحلیل تبلیغات فدراسیون طبق نظریه ها و مولفه های نشانه معناشناختی است و این که تبلیغات انجام شده در تصاویر و پوسترهای مربوط، از لحاظ نشانه معنا شناختی دارای چه ویژگی هایی می باشند. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع تحلیل محتوا است و از مجموع 500 عنوان و متن خبری، اطلاعیه و تصاویر مربوط، 8 مورد به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا تبلیغ مورد نظر معرفی شده و سپس مولفه های نشانه معنا شناختی آنها مورد بحث واقع گردیده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تبلیغات ورزشی از کمبود ایده های تازه، بدیع و ابتکاری رنج می برند؛ هر چند جرقه هایی از ایده های خوب مشاهده می شود. نشانه های به کار رفته در تبلیغات فدراسیون کشتی غالبا به صورت مستقیم می باشد؛ به طوری که مخاطب با در نظر گرفتن معانی صریح نشانه ها، به مفهوم آنها دست می یابد و معانی ضمنی و چندپهلو از نشانه ها قابل دریافت نیست. ابهام-آفرینی و بازی با نشانه ها که از خصوصیات بارز یک تبلیغ موفق می باشد، در تبلیغات این فدراسیون کمتر مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، دلالت، تبلیغات، فدراسیون کشتی
 • عبدالمهدی نصیرزاده*، شمس الدین رضایی صفحات 105-115
  فوتبال بخش عمده ای از صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی برجای گذاشته است. فعالیت های یک صنعت معین، جلب سود و دفع زیان است. مناسبات پیچیده در مقوله های مدیریت، تجارت و اقتصاد بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی است. برای این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پرداخته شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها منجر به ارایه قوت ها (7 مورد) ، ضعف ها (15 مورد)، فرصت ها (7 مورد)، تهدیدها (15 مورد) و راهبردهای (20 مورد) واگذاری باشگاه های فوتبال گردید. بررسی ها نشان دادند که واگذاری باشگاه های فوتبال به بخش خصوصی در شرایط موجود، تقریبا محکوم به شکست است. مهمترین تهدید برای واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی عدم برخورداری از مولفه های درآمدزایی می باشد.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، سوات، باشگاه های استقلال و پرسپولیس
|
 • Mohammad Keshtidar *, Kianoosh Shajie, Sorrayya Roohi, Seyedeh Fatemeh Fatemizadeh Pages 11-22
  This study was conducted to identify the paradigm of experts on reduced tendency of students to physical activity at school using Q methodology. This study based on objective, of applied research, exploratory and descriptive in nature because of the Q-methodology of researches mixed. The population of study included all expert teachers, sport veterans at schools, sport management experts, and sociologists who were active in this area. Among them, 26 people were selected using snowball sampling. In order to conduct this study, Q chart with semi-normal distribution with mandatory distribution was used. Data on sorting the participants were entered in SPSS software so that various mentalities of participants to be identified using Q factor analysis and research questions to be responded by using it. Based on findings of this study, 11 distinctive paradigms were identified on reduced tendency of students to sport and physical activity at schools. Generally, findings indicate the necessity of designing comprehensive talent identification system in sport of schools, compensating the lack of executive and educational facilities, paying attention of mass media to sport of schools, developing riles in line with educational programs, and paying attention to determining role of managers in activity of students at school.
  Keywords: Paradigm, physical activity, students, Q methodology
 • Mohammad Khodadadi * Pages 23-32
  Trade is an important tool for countries to earn foreign exchange. The aim of this study was to evaluate effect of economic sanctions on Iran's trade with trading partners in the sports industry and predicted Iran's economic during post-sanctions. For this purpose, the method of FM-OLS is used. Countries are grouped in two; China, Japan and France were selected for the first group and Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan for the second group. The data is based on information from the 1992 to 2012 period and data sources were the Customs of Iran and World Bank. Eviews8 software was used for data analysis. The results show that the effect of population and GDP has been negative and positive for all countries, effect of exchange rate except Russia and Kyrgyzstan were negative, effect of the current weak sanctions has been negative except Kazakhstan and Kyrgyzstan, strong sanctions in all countries had a positive effect of current period, effect of weak sanctions the previous period excluding China was negative in other countries and strong sanctions the previous period have had a negative effect in China, Kazakhstan and Kyrgyzstan. It is expected that upward trend of trade with trading partners is forecast to post-sanctions in sports industry's balance.
  Keywords: Sanctions, Trading partners, Trade balance, Sport industry
 • Seyede Tahere Mousavi Rad*, Zeynab Bahaii Kasmaii Pages 33-43
  The purpose of this research is to study the relationship between perceived enjoyment of leisure time physical activity with cultural intelligence demographic variable PE teachers in Tehran. servery had been practical and research is correlational. In order to collect data and information from the study, field method is used. Due to the large volume of data, 250 PE teachers in Tehran, Morgan table is used and random cluster sampling method were selected as the sample. Three questionnaires were used to measure cultural intelligence and injoyment of leisure time physical activity and demographic variable. On display were analyzed using descriptive statistics and statistical information: pearson correlation test, spearman, multivariate linear regression and t test was used.these findings suggest that the relationship between perceived enjoyment of leisure time physical activity and cognitive and metacognitive factors of cultural intelligence and the relationbetween perceived enjoyment of leisure time physical activity with age and marriage, and cultural intelligence is capable to predict perceived enjoyment of leisure time physical activity. And the enjoyment of leisure time physical activity and physical education teachers in Tehran cultural intelligence is located in the desirable.
  Keywords: Persive enjoyment, Physical activity, Leisure time, cultural intelligence, physical education teachers
 • Bahareh Azizi Nejad*, Najmeh Nik Far Pages 45-56
  An advanced research was done for purpose of examining the relationship between value-oriented attitudes-based on Alport and Lindzy model and Decision making styles based on Scott & Bruce model for taking decision. About 100 administrators were selected as a statistical sample, among statistical population of administrators of physical education organization. Two questionnaires were used: 1) Alport and Lindzy’s Standard Questionnaire to study administrators’ value-oriented attitudes and 2) Scott and Bruce Questionnaire to study administrators’ decision-making styles. Research data were analyzed with SPSS, by using Pierson –product correlation coefficient, t-test for independent groups and analysis of Freedman’s variance component. The research findings show that there are relationships between administrators’ value orientation and design making in university and this relations haven’t different between men and women, but hierarchy of value system is different, as economic and political values of men are more than women. Religious and aesthetic values are the most and the least one sequence. Finally applied suggestions are presented.
  Keywords: values orientation, fifth decision making styles, physical education administrators
 • Amin Rashid Lamir, Amir Montazeri *, Samira Feizi Pages 57-68
  The purpose of this study was to investigate the role of team identification in fans’ loyalty of teams in Iran’s Football Premier League via structural equation modeling. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all fans over 18 years old in the Premier League in 2016/17 season. 640 questionnaires were analyzed as statistical sample. Heer and et al (2011) questionnaire was used to measure team identification and Gladen and Funk (2001), and Iwasaki and Havitz (2004) questionnaires were used to measure attitudinal loyalty and behavioral loyalty respectively. After confirming the face and content validity of questionnaires, confirmed the reliability of team identification and loyalty questionnaires via Cronbach’s alpha coefficient in a pilot study. To analyze data were used structural equation modeling. Structural equation model analysis showed that team identification had positive and significant effect on fans’ loyalty. So, it is recommended to sport managers, to consider the issues such as acknowledgments the fans and trust building in fans in order to create and enhance the fans’ loyalty.
  Keywords: Customer, Brand, Marketing, Premier league, Modeling
 • Iman Rahimi *, Samanehsadat Aramoon Pages 69-75
  The purpose of the current study was to determine the specialties of Human Branding and its ethical place from perspective of Iranian and Foreigner athletes. Method was descriptive and from the point of data collection was field study. Population of this study consisted of Iranian and foreigner water polo players participated in the 10th Asian water polo clubs competition (N=198)Findings showed a significant differences between using of specialties such as performance and physical appearance and life style between Iranian and Foreigner athletes. Findings showed that foreigner athletes emphasize on performance comparing with Iranian one. In the other hand, Research's findings showed a significant difference in ethical position between Iranian and Foreigner athletes (P
  Keywords: Human branding, Sport, Iranian, Foreigner athletes
 • Loghman Hesami, Akbar Farid Fathi *, Fatemeh Mousavinasab Pages 77-87
  The aim of the present study was to investigate the state of safety o f safety of buildings and installations in Iranian professional league in the ninth league. Examples of research are equal to society which is consisting of all 16 host stadiums of professional league in championship season 88-89. The check list of this study was based on the standards of Asia Football Federation. The stability of the check list is based on the Cronbach's Alpha (α=0/93). Using descriptive statically methods (median, diagram and frequency percent) and illative (one sample test) to elaborate the information, all the data have been gathered by appearing in the stadiums. The results demonstrates that host stadiums of the ninth league in buildings and installations indicator were 0/65 safe and FooladShahr stadium in Esfahan with having 0/92 safety was considered to be the safest and Takhti stadium in BandarAnzali with having 0/36 as the least safe stadium among the others. It is considered that there is a noticeable positive discrepancy between the mean index of immunity and the average of society. According to the outcomes of the present study, it is suggested that first: specialist football stadiums should be established considering the international standards. Second: more attention is needed to the minimum capital requirements of football of country meant spectators. Also when rebuilding the present stadiums, in order to spend more honors to the spectators and also a suitable view for them, fences around the ground should be removed.
  Keywords: safety, football stadium, Iranian professional league
 • Ali Karimi Firozjaei *, Hanieh Yarmand Pages 89-103
  Present study is a semiotics analyses of the advertisements in wrestling federation and an examination of the use of image in such advertisements. The aim of this research is to analyze the advertisements under the semiotics theories and components and also clear what are the properties of advertisements done in related images and posters semantically. The study is qualitative and content analytic based, so 12 cases were selected via targeted sampling among all five hundred topics and news texts which are related images and notifications. At first, the intended advertisement was introduced and then its semiotics components were discussed. The findings show that sport advertisements suffer from a lack of the new, exquisite and innovative ideas, though some good ideas may spark too. The signs applied in wrestling federation are mostly direct, while the audience reach to its concept considering the explicit meaning of signs and implicit meanings of signs that are not understandable. Creating ambiguity and manipulating the signs that are main features of a successful advertisement can be seen rarely in advertisements of this federation.
  Keywords: Semiotics, Signification, Advertisement, Wrestling federation
 • Abdolmehdi Nasirzade *, Shamsaldin Rezaii Pages 105-115
  Football a major part of the sports industry in the world and in terms of economic, social and cultural, sport and society in the world has left a great impact. Activities in a given industry are gaining benefit and harm Complex relations in the field of management; business and economy based on the enhancement of the state overseer and reduce the role of the executive government. The aim of this study was to Environmental analysis (SWOT) assignment football clubs to the private sector. For this purpose, a qualitative research method was adopted, and detailed interviews with 31 experts who were aware of this subject were done. The findings from the analysis of the interviews led to the strengths (7 cases), weakness (15 cases), opportunities (7 cases), threats (15 cases) and strategies (20). The results showed that Assignment football clubs to the private sector in the existing conditions almost is doomed to failure. The threat of privatization of football clubs is the lack of income components.
  Keywords: Privatization, SWOT, Esteghlal, Persepolis clubs