فهرست مطالب

علوم زمین - پیاپی 107 (بهار 1397)
 • پیاپی 107 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 26
|
 • هادی محمددوست، مجید قادری*، جمشید حسن زاده صفحات 3-16
  داده های ایزوتوپ گوگرد بر روی کانی های پیریت، کالکوپیریت و مولیبدنیت موجود در رگچه های تیپ A، B و D سامانه های پورفیری خوشه میدوک واقع در بخش شمال باختری کمربند مس کرمان نشانگر ترکیب ایزوتوپی δ34S نزدیک به صفر برای این سامانه ها است. ترکیب ایزوتوپی گوگرد برای کانسارهای پورفیری چاه فیروزه و ایجو و اندیس های سرنو، گود کلواری و کدر به ترتیب بین 1.4- تا 2.5+ (میانگین 0.31+)، 1.3- تا 1.1+ ( میانگین 0.07+)، 0.1+ تا 2.4+ (میانگین 0.87+)، 0.2+ تا 1.5- (میانگین 0.1-) و 4.1- تا 1+ (میانگین 1.04-) در هزار است که می تواند معرف منبع ماگمایی باشد. همچنین دامنه محدود تغییرات ایزوتوپی و ترکیب ایزوتوپی مشابه برای سه گروه رگه نشان می دهد که با تحول سیستم گرمابی، تغییر و تحول چندانی در منبع اولیه و به نسبت همگن گوگرد رخ نداده است. مقایسه داده های حاصل از خوشه میدوک با داده های موجود در مورد برخی کانسارهای بخش میانی و جنوبی کمربند کرمان پیشنهاد می کند که منشا گوگرد در سامانه های پورفیری بخش شمال باختری و تا حدی بخش های میانی کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان از یک ماگمای مافیک که از گوشته لیتوسفری زیرقاره ای (SCLM) متاسوماتیز شده منشا گرفته تامین شده و آلایش با سنگ های پوسته قاره ای نیز بر ترکیب δ34S اثرگذار بوده است، درحالی که در بخش جنوبی، فرایندهای مرتبط با فرورانش و سیالات ناشی از آب دریا و رسوبات همراه، در ترکیب ایزوتوپی گوگرد نقش اساسی داشته اند.
  کلیدواژگان: مس پورفیری، کانی سولفیدی، ایزوتوپ گوگرد، KCMA، ایران
 • مجتبی ارجمندی، علی صارمی *، امیرپویا صراف، حسین صدقی، مه آسا روستایی صفحات 17-26
  مدل‏سازی آب زیرزمینی، بررسی خطر فرونشست و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی نیازمند برآورد دقیق متغیرهای هیدرولیکی آبخوان است. افزون بر این، روش های پیشین و روش های گرافیکی معمول تقریبی، گران و زمان بر هستند. در این پژوهش، ده سری از داده های آزمون پمپاژ، ثبت شده طی پنج سال (1387 تا 1391) در یک چاه در منطقه 19 در جنوب دشت تهران انتخاب شدند. همچنین، طی سال های یاد شده نرخ فرونشست برای هر سال توسط روش ژئودزی زمینی ارزیابی شد. برای رفع مشکلات روش های پیشین، 3 کد کامپیوتری با به ‏کارگیری الگوریتم های ژنتیک و الگوریتم چندنخبه گرایی بهینه سازی گروهی ذرات توسعه یافتند تا متغیرهای هیدرولیکی آبخوان را برآورد کنند. کفایت و کارایی کدهای توسعه یافته، با به کارگیری 10 دسته داده مربوط به آبخوان محبوس آزموده شد و سپس نتایج آنها با نتایج حاصل شده از روش گرافیکی حاصله از نرم افزار AquiferTest مقایسه شدند. بر پایه نتایج تابع شایستگی، الگوریتم بهینه سازی چندنخبه گرایی گروهی ذرات و الگوریتم های ژنتیک به ترتیب قابل اعتمادتر از روش گرافیکی برای برآورد متغیرهای هیدرولیکی آب زیرزمینی بودند. افزون بر این، تجزیه حساسیت متغیرهای هیدرولیکی در طول عملکرد روش های بهینه سازی یاد شده اثبات کرد که نتایج بسیار دقیق و قابل اعتماد هستند. سپس با توجه به مقادیر هدایت هیدرولیکی حاصل طی سال های مختلف با استفاده از الگوریتم چندنخبه گرایی بهینه سازی گروهی ذرات رابطه ای ارایه شد تا بتواند تغییرات هدایت هیدرولیکی را طی زمان پیش بینی کند و سپس رابطه دیگری به دست آمد تا با توجه به مقادیر هدایت هیدرولیکی طی زمان مقدار نرخ فرونشست برای سال های آینده تعیین شود. همچنین در این مقاله فرض شده است با رسیدن هدایت هیدرولیکی آبخوان مربوطه به مقدار آب زیرزمینی برداشت نمی شود. در پایان با توجه به روابط به دست آمده و برداشت پیوسته آب زیرزمینی در منطقه مربوط، 30 سال طول می کشد تا هدایت هیدرولیکی به برسد و در طول زمان 1387 تا 1417 در منطقه مربوط، 52/0متر فرونشست زمین حاصل می شود. داده های نرخ فرونشست زمین حاصل از روش تداخل سنجی راداری ماهواره ای (InSAR) نیز درستی روابط حاصل را تایید کردند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی گروهی ذرات، جنوب دشت تهران، مدل سازی آب زیرزمینی، نرخ فرونشست زمین، InSAR
 • شیرین شهابی*، هادی شفایی مقدم، قاسم قربانی صفحات 27-40
  سنگ های گرانیتی مجموعه قوشچی در شمال ارومیه بیشتر شامل آلکالی فلدسپارگرانیت ها، گرانیت ها و دایک های آپلیتی هستند؛ با ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و غنی از آهن مشخص می شوند و به گروه گرانیت های A تعلق دارند. این سنگ ها دارای مقادیر K2O+Na2O، FeO/MgO، Ga/Al، Ce/Nb، Zr و Y/Nb بالا و مقادیر CaO، Ba، Sr و Eu پایین و از نوع گرانیت های نوع A2 هستند. شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی Sr-Nd، تبلور تفریقی شدید از مذاب های مشتق شده از گوشته غنی شده همراه با آغشتگی پوسته را آشکار می سازد و محیط تشکیل آنها با موقعیت های کششی پس از برخورد درون صفحه ای همخوانی دارد. سن سنجی آرگون- آرگون روی کانی بیوتیت و Rb-Sr سنگ کل در سنگ های گرانیتی به ترتیب نشان دهنده سن کمینه 27±262 و20 ±256 میلیون سال و سن تبلور 330 تا 320 میلیون سال است و احتمالا این گرانیت ها در پهنه های کششی در مراحل پایانی رویدادهای زمین ساختی کوهزایی واریسکن (Variscan) شکل گرفته اند.
  کلیدواژگان: سنگ شناسی، سن سنجی 40Ar-39Ar، ایزوتوپ های Nd-Sr، گرانیت نوع A2، قوشچی
 • زهرا لطیفی، فریبا فروغی، مریم معتمدالشریعتی *، سید ناصر رئیس سادات صفحات 41-50
  در این مطالعه نانوفسیل های آهکی برش نیمبلوک در شمال باختر قائن ارزیابی و بررسی شده است. برش نیمبلوک با ستبرای 164 متر شامل سنگ آهک، مارن و شیل است. در برش مورد مطالعه 76 گونه نانوفسیلی متعلق به 30 جنس از 15 خانواده شناسایی شد. بر پایه نانوفسیل های شناسایی شده، بخشی از زیرزون CC7b و زیست زون CC8 و بخشی از زیست زون CC9 از زیست زون بندی Sissingh (1977) و زیرزون NC7Cو زیست زون های NC9، NC8 و بخشی از زیست زون NC10از زیست زون بندی Roth (1978)تشخیص داده شده اند و سن نسبی آپتین پسین- آلبین و سنومانین پیشین؟ (late Aptian–Albian- early Cenomanian?) برای نهشته های این برش پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: برش نیمبلوک، زیست چینه نگاری، نانوفسیل های آهکی، کرتاسه پیشین، قائن
 • صمد علیپور*، خدیجه موسوی، ابتسام حسینی، شعله اصلان پور، زینب حاصلی صفحات 51-62
  دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه فوق اشباع از نمک در جهان است که در میان استان های آذربایجان شرقی و غربی در شمال باختر ایران جای دارد. در این پژوهش ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب 130 نمونه که از 25 سانتی متری پایانی گمانه حفر شده با ژرفای یک و نیم متری میان سال های 1394 تا 1395 برداشت شده است؛ بررسی شد. مطالعه ژئوشیمی عناصر اصلی نشان دهنده گوناگونی و ناهمگنی زیاد در مقدار اکسید عناصر اصلی در رسوبات بخش های شمال باختر، شمال خاور، جنوب باختر و جنوب بستر دریاچه است. نتایج تجزیه طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD) رسوبات نشان می دهد که فاز اصلی کانی های رسوبات دریاچه را کانی های هالیت، کلسیت، آنکریت، کوارتز، ارتوکلاز، کلریت، آلبیت، ژیپس، پلاژیوکلاز، اوژیت، آمفیبول و هورنبلند تشکیل می دهند و رسوبات بستر دریاچه ارومیه از دید ترکیب کانی شناختی شبیه کانی های عمومی تشکیل دهنده شیل و ماسه سنگ گری وک هستند. در میان اکسیدهای عناصر اصلی، MgO، CaO و Na2O غنی شدگی بالایی نسبت به استانداردهای UCC، PAAS و NASC نشان می دهند. از مجموعه عناصر جزییRb و Sr نسبت به UCC، PAAS و NASC غنی شدگی بسیار بالایی همراه با تهی شدگی Eu به ویژه در بخش جنوب باختر دریاچه نشان می دهند. مقایسه ترکیب ژئوشیمیایی رسوبات ژرفای مورد مطالعه ، با سنگ های پیرامون دریاچه نشان از کنترل اصلی ترکیب کانی شناختی توسط زمین شناسی پیرامون دریاچه در مقایسه با کانی شناسی آورد رسوبی رودخانه ها دارد.
  کلیدواژگان: ژئوشیمی، کانی شناسی، رسوبات بستر، دریاچه ارومیه، ایران
 • محمد ابراهیمی*، معصومه رفیعی صفحات 63-74
  در شمال زاویه (جنوب باختر کرج) رخنمون گسترده ای از سنگ های آتشفشانی- آذرآواری ائوسن با ترکیب بازیک، حدواسط و اسیدی گسترش دارد. این مجموعه آتشفشانی- آذرآواری شامل گدازه های با ترکیب سنگ شناسی بازالت، تراکی بازالت، تراکی آندزیت بازالتی، آندزیت، تراکی آندزیت، تراکی داسیت، ریولیت و سنگ های آذرآواری مانند ایگنیمبریت، توف جوش خورده، توف بلورین، توف خرده سنگی، توف بلورین خرده سنگی، توف خاکستر و لاپیلی سنگ است. در این توالی آتشفشانی و آذرآواری ایگنیمبریت حجم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد. بافت های متداول در سنگ های آتشفشانی مورد مطالعه شامل پورفیریتیک، گلوپورفیریتیک، کومولوفیریک، بادامکی و تراکیتی هستند. در سنگ های آذرآواری قطعات خرده سنگی و بلورهای خرد شده به طور معمول یافت می شوند. در ایگنیمبریت ها بافت اتاکسیتی به طور متداول دیده می شود. ساخت جریانی در گدازه های ریولیتی و ساخت منشوری در جریان های گدازه و ایگنیمبریت های منطقه وجود دارند. کانی های اصلی در سنگ های مورد مطالعه شامل پیروکسن، آمفیبول، بیوبیت، پلاژیوکلاز و کوارتز است که با کانی های فرعی فلدسپار پتاسیم دار، کانی های کدر و الیوین دگرسان شده همراه هستند. کلسیت، کلریت، اپیدوت و سریسیت نیز به عنوان کانی ثانویه وجود دارند. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی، سنگ های آتشفشانی مورد مطالعه بیشتر کالک آلکالن هستند؛ ولی تعداد کمی از نمونه ها در برخی نمودارها در محدوده آلکالن و شوشونیتی قرار می گیرند. بی هنجاری منفی Nb و Ti، بی هنجاری مثبت Pb، غنی شدگی از عناصر سنگ دوست درشت یون، غنی شدگی از عناصر خاکی کمیاب سبک و تهی شدگی از عناصر با میدان پایداری بالا نشان از این دارد که ماگمای مادر این سنگ ها از یک گوشته سست کره ای متاسوماتیسم شده در بالای پهنه فرورانش منشا گرفته است. وجود بافت غربالی فراوان در پلاژیوکلازها، خورده شدن پلاژیوکلازها و پیروکسن ها و همچنین حاشیه سوخته بیوتیت ها و آمفیبول ها همگی نشان دهنده وجود شرایط عدم تعادل در سامانه است که این امر به احتمال زیاد از اختلاط ماگمایی ناشی می شود. با این وجود، هضم، بالاآمدگی سریع ماگما و کاهش فشار نیز می تواند این بافت ها را ایجاد کند.
  کلیدواژگان: سنگ های آتشفشانی- آذرآواری، ژئوشیمی، جایگاه زمین ساختی، کرج، پهنه ارومیه- دختر
 • رعنا صمدی مقدم، رضا نوزعیم*، مریم ده بزرگی، محمد محجل صفحات 75-86
  منطقه کوه درنجال در پهنه زمین ساختی ایران مرکزی، در شمال باختری بلوک طبس و در سمت خاوری گسل کلمرد با روند شمال خاوری- جنوب باختری قرار دارد. در این منطقه تنها واحدهای سنگی پالئوزوییک (به سن کامبرین تا دونین) به همراه برونزد بسیار کمی از سنگ آهک به سن کرتاسه دیده می شود. سنگ های آذرین منطقه شامل توده آندزیتی لنزی شکل شمال کوه درنجال (به سن احتمالی ژوراسیک میانی) و توده های نفوذی با ترکیب دیابازی نفوذ کرده در سازند کالشانه است. چرخش بلوک های ایران مرکزی، برخورد صفحه عربی با ایران و همچنین اندرکنش ساختاری میان بلوک های ایران مرکزی در طی تکامل زمین ساختی خود، سبب تغییر در جهت گیری محورهای تنش جنبشی (Kinematic Stress Tensor، P-T-B) و در نتیجه شکل گیری ساختارهای جدید و تغییر در ساختارهای کهن در طول تاریخ زمین شناسی منطقه بوده است. گسل کلمرد به عنوان یک گسل پی سنگی ایران مرکزی و نیز به عنوان پهنه اصلی جابجایی (PDZ) سبب شکل گیری گسل های امتدادلغز و وارون در منطقه کوه درنجال شده است. مشاهدات و برداشت های صحرایی نشان دهنده وجود گسل های همسو (R، P)، ناهمسو (R’، X) و فشارشی رده C2و نیز چین خوردگی های رده F1 در منطقه کوه درنجال هستند. موقعیت و سازوکار ساختارهای ناحیه کوه درنجال، نشانگر تغییر جهت راستای محور فشارش (P Axis) به صورت پادساعت گرد از حالت عمود بر گسل کلمرد تا موازی با آن در بازه زمانی پالئوزوییک پایانی تا سنوزوییک پایانی است که سبب تشکیل گسل ها و تغییر سازوکار جنبشی برخی از گسل های مهم منطقه شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل هندسی- جنبشی، تکامل ساختاری، کوه درنجال، گسل کلمرد، ایران مرکزی
 • نجمه علیدادی، عباس مهدویان * صفحات 87-98
  زمانی که امواج زمین لرزه از لایه های آبرفتی می گذرند؛ دامنه امواج لرزه ای در برخی از دوره ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد که با عنوان بزرگنمایی سایت شناخته می شود. در این صورت می توان آن را با یک مدل تحلیلی به صورت نسبت طیف پاسخ سطح زمین به طیف پاسخ حرکت ورودی برآورد کرد. این رفتار در ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها و شریان های حیاتی ضروری است. در این مقاله سعی شده است که این تاثیر در لایه های ماسه ای با ستبرا های متفاوت بررسی شود. برای نمونه، شهرستان ارومیه به عنوان یکی از کلان شهرهای شمال باختری ایران و منطقه ای زمین لرزه خیز بررسی شده است. 120 گمانه ژئوتکنیکی حفر و لایه های ماسه ای با ستبرا های متفاوت در بخش مرکزی و خاوری آن دیده شده است. در این تحلیل ها از شتاب نگاشت های مصنوعی شبیه سازی شده بر پایه نتایج تحلیل خطر لرزه ای به عنوان حرکت ورودی برای تحلیل استفاده شده است. سپس با مقایسه شتاب های طیفی در دوره های مختلف سطح زمین با مقادیر متناظر روی سنگ بستر لرزه ای طیف بزرگنمایی شتاب طیفی در دوره های مختلف ارائه و به دنبال آن با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک مدل سازی این ضرایب انجام شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش قابل توجه ضریب بزرگنمایی در برخی از دوره ها با افزایش ستبرای لایه های ماسه ای است. با استفاده از نتایج مدل سازی ارائه شده می توان ضرایب بزرگنمایی خاک های ماسه ای شهر ارومیه را با ستبرا های متفاوت به ازای دوره های متغیر تا 4 ثانیه برآورد کرد. در این مطالعه نتایج به دست آمده از شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا جواب های دقیق تری نسبت به برنامه ریزی بیان ژن ارائه کرده است. همچنین در این مطالعه با استفاده از الگوریتم تکاملی برنامه ریزی بیان ژن رابطه ریاضی به ازای ستبرای لایه ماسه ای و دوره های متفاوت بیان می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل خطی معادل، اثرات ساختگاهی، ضریب بزرگنمایی، شتاب نگاشت مصنوعی، شبکه عصبی، برنامه ریزی بیان ژن
 • سیدنعمت الله حقیقی، رضا زارعی سهامیه*، حسن زمانیان، احمد احمدی خلجی صفحات 99-112
  کانسار آهن تخت در فاصله 120 کیلومتری شمال خاور شهر همدان و در شمال کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. نفوذ توده گرانودیوریتی میوسن میانی به درون کربنات های کرتاسه سبب کانی سازی آهن شده است. کانی سازی دیرزاد پرکننده فضای خالی و جانشینی به صورت رگه و عدسی شکل با دگرسانی های آرژیلیک، کربنات، کلریت، اپیدوت، سیلیس وکانی های گارنت، پیروکسن، اپیدوت، ترمولیت- اکتینولیت، فلوگوپیت، هورنبلند، کوارتز، کلسیت، مگنتیت، پیریت، اسپکیولاریت، کالکوپیریت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت و مالاکیت دیده شده است. ژئوشیمی ماده معدنی گویای حضور عناصر Si، Al، Ca، Mg، Ti و نیز عناصر کالکوفیل Cu، Zn، As، Pb و به دلیل همراهی کانی های کالک سیلیکاتی و کانی های سولفیدی با مگنتیت است. میانبارهای سیال دمای همگن شدگی میان 2/153 تا 3/338 درجه سانتی گراد و شوری از 827/0 تا 36/25 درصد وزنی نمک طعام دارند. در مرحله کانی سازی آمیختگی سیال های ماگمایی با آب های جوی در مرحله متاسوماتیسم پسرونده رخ داده است. مقدار δ18O کانی مگنتیت میان 46/0- تا 31/2+ ‰ و مقدار δ18Owater سیال مولد کانی سازی میان 1/8+ تا 9/10+ ‰ متغیر است. این مقدار مشابه با سیال های ماگمایی متعادل شده با منبع دارای 18O بالاست. مقدار δ34S در کانی پیریت ماده معدنی میان 3/7+ تا 5/12+ ‰ و مقدار δ34SH2S سیال مولد کانی سازی میان 7/5+ تا 9/10+ ‰ است. این مقادیر مثبت دخالت منشا سولفات های تبخیری را در تامین گوگرد نشان می دهد. در مرحله دگرگونی پسرونده فلزات تحرک یافته همراه با سیال های فلزدار حاصل از سرد شدن توده نفوذی با آب های جوی سولفوردار مخلوط شده و در سنگ آهک های کرتاسه دارای فضای خالی ساختاری کانی سازی اسکارن کلسیک آهن تخت را به وجود آورده است.
  کلیدواژگان: آهن، اسکارن کلسیک، میانبار سیال، ایزوتوپ پایدار، کانسار تخت
 • مسعود مرسلی*، محمد نخعی، محسن رضایی، حمیدرضا ناصری، جعفر حسن پور صفحات 113-122
  بخش اول تونل انتقال آب کرج به طول 16 کیلومتر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه تهران در سازند کرج حفاری شد. برای برآورد میزان نفوذ آب به درون تونل ها، روش ها و روابط متفاوتی وجود دارد. ورود آب به تونل توسط روش های تحلیلی و تجربی برآورد شد و اندازه گیری روزانه آب واقعی ورودی به تونل اختلافاتی را با این روش ها نشان داد. در این پژوهش، بر پایه مقایسه میان ارقام واقعی و پیش بینی های صورت گرفته، روابطی برای شرایط مشابه آب زمین شناختی ارایه شد. روش های تحلیلی، ارقام بالاتری را نسبت به پیش بینی ها نشان دادند که بر پایه این مطالعات، افزون بر نفوذپذیری و بار آبی که در این روش ها وجود دارد؛ ساختارهای زمین شناسی، بارش و شیب لایه ها در ورود آب زیرزمینی به تونل موثرند. بیشترین حجم ورود آب به تونل کرج در ساختارهای زمین شناسی همچون چین ها، گسل ها، دایک ها و درزه های باز صورت گرفته که در بیشتر مواقع نیز انطباق زمانی قابل توجهی با بارندگی ها داشته است.
  کلیدواژگان: ورود آب زیرزمینی، روش های تحلیل و تجربی، متغیرهای آب زمین شناختی، ساختارهای زمین شناسی، تونل، ایران
 • حبیب الله قاسمی*، مجتبی رستمی حصوری، محمود صادقیان صفحات 123-136
  حوضه ژوراسیک لبه شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی و جنوب البرز خاوری در استان سمنان، دربردارنده سنگ های آذرین با ترکیب بازی متعلق به مراحل اولیه پیدایش و گسترش یک حوضه کششی پشت کمانی نابالغ در این زمان است. این سنگ های آذرین بازی، به هر دو شکل خروجی (بازالتی) و نفوذی (دایک، سیل و استوک های کوچک میکروگابرویی) در توالی رسوبی بخش زیرین سازند شمشک و معادل آن در پهنه ساختاری ایران مرکزی رخنمون دارند. ماگماهای سازنده این سنگ ها دارای ماهیت کالک آلکالن هستند و از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILE) و عناصر خاکی کمیاب سبک (LREE) غنی شدگی، و از عناصر خاکی کمیاب سنگین (HREE) تهی شدگی نشان می دهند. این ماگماها، از ذوب بخشی 5 تا 30 درصدی ستون های گوشته ای اسپینل پریدوتیتی (در زیر ایران مرکزی) و گارنت لرزولیتی (در زیر البرز خاوری)، در یک جایگاه زمین ساختی کششی پشت کمانی نابالغ، ناشی از فرورانش مایل سنگ کره اقیانوسی نوتتیس به زیر ایران مرکزی در تریاس بالایی- ژوراسیک میانی حاصل شده و از راه سامانه های شکستگی و گسلش، به ترازهای بالاتر پوسته قاره ای رفته و به روش های مختلف درون حوضه های رسوبی کم ژرفای این پهنه ها جایگزین شده اند. این حوضه، در پشت کمان ماگمایی تریاس بالایی- ژوراسیک زیرین ایران مرکزی و در نتیجه بروز حرکات کششی در پوسته قاره ای ایران مرکزی- البرز تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: فعالیت ماگمایی، حوضه کششی، پشت کمان، ژوراسیک، ایران مرکزی، البرز خاوری
 • نسرین هداوندخانی*، عباس صادقی، محمدحسین آدابی، علیرضا طهماسبی صفحات 137-150
  سازند پابده با ستبرای 2/797 متر و 4 واحد سنگی (واحد شیل ارغوانی (25/144 متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/221 متر)، آهکی (5/73 متر) و واحد مارن و آهک بالایی (7/357 متر)) در برش روستای چهارده در پهنه ایذه گسترش دارد. بر پایه مطالعات زیست چینه نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 150 گونه متعلق به 30 جنس از روزن بران، 23 زون زیستی در این سازند بر پایه زون بندی های زیستی جدید در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است که زون های تعریف شده در سازند پابده پهنه ایذه تطابق خوبی با زون های تعریف شده در محدوده تتیس دارند. بر پایه مجموعه فسیلی و زون های زیستی شناسایی شده، سن سازند پابده در برش مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین)- الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. مرز پالئوسن- ائوسن در برش مورد مطالعه در واحد شیل ارغوانی سازند پابده و مرز ائوسن- الیگوسن در برش روستای چهارده پهنه ایذه در واحد مارن و آهک بالایی سازند پابده جای دارد.
  کلیدواژگان: سازند پابده، پالئوسن، الیگوسن، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری
 • اسماعیل کشت کار*، منصور قربانی، جعفر عمرانی صفحات 151-164
  در شمال روستای پراچان (شمال کرج)، سیلی با ترکیب گابرو تا مونزونیت به درون توف های کرج تزریق شده است. مجموعه کانی های تشکیل دهنده این توده شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، آلکالی فلدسپار، الیوین و بیوتیت است. مطالعات شیمی کانی انجام شده روی کلینوپیروکسن های موجود در سنگ های توده نفوذی بیانگر حضور دو نوع کلینوپیروکسن با ترکیب دیوپسید و اوژیت است. ترکیب شیمیایی پیروکسن ها بیانگر شکل گیری آنها در محیط مرتبط با فرورانش است. میانگین دمای تبلور کلینوپیروکسن ها حدود 1120 تا 1170 درجه سانتی گراد ارزیابی شده است و به نظر می رسد که کلینوپیروکسن ها در دمای پایین تری نسبت به ارتوپیروکسن ها شکل گرفته باشند. ترکیب پلاژیوکلاز این سنگ ها متغیر است و از آندزین تا لابرادوریت تغییر می کند. همچنین آلکالی فلدسپارها در محدوده ارتوکلاز و الیوین ها در محدوده هیالوسیدریت جای می گیرند. بیوتیت یکی از شاخص ترین کانی های فرومنیزین در سنگ های مورد مطالعه است که از دید ترکیبی میان قطب آنیت و سیدروفیلیت جای گرفته و از نوع بیوتیت های غنی از منیزیم است. بیشتر این بیوتیت ها از نوع ماگمایی اولیه هستند و بخشی از آنها در محدوده بیوتیت های دوباره متعادل شده جانمایی می شوند. شواهد سنگ شناسی نشان می دهد که در تکوین سنگ های منطقه، فرایند تفریق از گابرو به مونزنیت نقش اصلی را داشته است. غنی شدگی LILE (Ba، Rb و Th) و همچنین افت عناصر HFSE و (Nb و Ti) در الگوی توزیع عناصر کمیاب از نمودارهای عنکبوتی، ویژگی سنگ های وابسته به محیط فرورانش را نشان می دهد. همچنین در این نمودارها LREE نسبت به HREE دارای غنی شدگی است که این ویژگی ها نیز در سنگ های مناطق فرورانش و حواشی فعال قاره ای دیده می شود. مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنزی انجام شده، بیانگر نقش تبلور تفریقی همراه با هضم و آلایش ماگما با سنگ های پوسته ای، در تحول ماگمای سازنده سنگ های مزبور است. این ماگما از ذوب بخشی درجه ی پایین یک منبع گوشته ای غنی شده زیر سنگ کره قاره ای با ترکیب گارنت- لرزولیت حاصل شده است.
  کلیدواژگان: پراچان، گابرو، مونزنیت، سازند کرج، پهنه فرورانش
 • عباس قادری *، جعفر طاهری، اعظم کراچیان، عبدالمجید موسوی نیا صفحات 165-172
  بررسی چینه هایرسوبی سیلورین معادل با سازند نیور در شمال باختری رباط قره بیل، باختر بجنورد (جنوب بلافصل کپه داغ باختری)، افزون بر تهیه ستون چینه شناسی و معرفی دقیق واحدهای سنگ چینه ایبه شناسایی شماری از کنودونت های لاندوری انجامیده است. چینه هایبرداشت شده از این برش چینه شناسی با ستبرای 5/295 متر و سنگ شناسی چیره شیل، سنگ آهک سنگواره دار، ماسه سنگ و دولومیت، با گذر همشیب و به واسطه یک واحد آتشفشانی زیردریایی، روی شیل ها و ماسه سنگ های منتسب به اردوویسین جای گرفته است و خود توسط ماسه سنگ های کوارتزآرنایتی و شیل های سرخ رنگ معادل با سازند پادها پوشیده می شوند. کنودونت های به دست آمده از این چینه هاکه شامل عناصر مخروطی، میله ای و صفحه ای متعلق به 19 گونه از 10 جنس مختلف هستند، حضور زیست زون بینابینی Aspelundia expansa را تایید می کنند و شاخص بخش بالایی اشکوب رودانین تا آئرونین هستند. این بازه زمانی همخوانی خوبی با سن ارائه شده توسط بازوپایان، پابرسران و پالینومورف هایی دارد که پیش از این از توالی های مشابه در باختر کپه داغ معرفی شده بودند.
  کلیدواژگان: سیلورین، کنودونت، رباط قره بیل، زیست زون، سازند نیور
 • علیرضا نجف زاده * صفحات 173-184
  کمپلکس فرابازی رودان به سن پالئوزوییک در منتهی الیه جنوب استان کرمان جای گرفته و از هارزبورژیت های توده ای (massive)، عدسی های کوچک تا متوسط دونیتی و مقادیر بسیار کمی از دایک های باریک الیوین وبستریتی با درجه سرپانتینی شدن متوسط تشکیل یافته است. بافت گرانولار و پروتوگرانولار از جمله بافت های چیره در هارزبورژیت ها و دونیت هاست و الیوین، ارتوپیروکسن و به میزان بسیار کمتری کلینوپیروکسن و کروم اسپینل از جمله کانی های موجود در این سنگ ها به شمار می آیند. مقدار فورستریت الیوین موجود در دونیت ها (Fo92.5) در مقایسه با هارزبورژیت ها (Fo91) کمی بالاتر است. مطالعات میکروپروب انجام شده در زمینه کروم اسپینل های موجود در پریدوتیت های رودان مقادیر متوسط Cr# (33/0 تا 56/0)، مقادیر به نسبت بالای Mg# (59/0 تا 75/0) و مقادیر بسیار پایین TiO2 (متوسط 01/0 درصد وزنی) را نشان می دهد. مقدار Fe3+# در کروم اسپینل های موجود در پریدوتیت های کمپلکس رودان بسیار پایین (09/0> درصد وزنی) و منعکس کننده تبلور در شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن است. همچنین، بیشتر پریدوتیت های رودان از عناصر خاکی کمیاب (REE) به شدت تهی شده اند. در پریدوتیت های کمپلکس رودان، مجموع عناصر گروه پلاتین بسیار پایین (متوسط ppb25) است و در مقایسه با کندریت ها بسیار تهی شده اند. الگوی PGE در دونیت ها تفریق نیافته و نسبت PdN/IrN در این سنگ ها به طور میانگین 02/1 است. در حالی که هارزبورژیت ها کمی شیب مثبت به همراه بی هنجاری مثبت کوچکی از Ru، Pd و Au نشان می دهند و نسبت PdN/IrN در آنها بیش از 75/2 است. همچنین، الگوهای PGE بهنجار شده با کندریت و گوشته اولیه در هارزبورژیت های کمپلکس رودان به نسبت پهن است که قابل مقایسه با پریدوتیت های گوشته ای تهی شده هستند و درجات به نسبت بالای ذوب بخشی (17 تا 22 درصد) منبع گوشته ای را نشان می دهند. داده های شیمی کانی و ژئوشیمی فلزات نوبل نشان از آن دارد که هارزبورژیت های کمپلکس فرابازی رودان ماهیت تفاله ای و دونیت ها ماهیت جانشینی دارند و از دید زمین ساختی در یک محیط جلوی کمان در بالای پهنه بالای مناطق فرورانش به وجود آمده اند.
  کلیدواژگان: پهنه بالای مناطق فرورانش، فلزات نوبل، کمپلکس فرابازی رودان، کرمان، جنوب ایران
 • حسین مهدی زاده، یحیی جمور * صفحات 185-192
  امروزه با گسترش استفاده از سامانه تعیین موقعیت جهانی (GPS) این امکان فراهم شده که بتوان ارتفاع ژئودتیک هر نقطه را نسبت به بیضوی مرجع به سادگی با کمترین زمان و هزینه تعیین کرد. با وجود مزایای روش نوین ترازیابی با GPS در برابر ترازیابی سنتی، دسترسی به ارتفاع ارتومتریک نقاط با این روش محدودیت هایی دارد. نکته اساسی در این خصوص وجود اختلاف میان سطح مبنای ارتفاعی ترازیابی سنتی (ژئویید) و سطح مبنای ارتفاعی GPS (بیضوی) است که باید اثر آن در ترازیابی های نسبی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به جنبه های مختلف روش ترازیابی با GPS برای کسب بیشترین دقت در مولفه ارتفاعی و مقایسه این روش (ترازیابی با GPS) با ترازیابی هندسی (یا ترازیابی سنتی) پرداخته می شود. برای بررسی و مطالعه ترازیابی با GPS و میزان دقت قابل حصول، از اطلاعات شبکه 55 کیلومتری فیزیکال ژئودزی و شبکه ژئودینامیک ایران در منطقه آذربایجان و اطلاعات نقاط ژئودزی جزیره قشم استفاده شده است. این اطلاعات در برگیرنده ارتفاعات ارتومتریک و ژئودتیک شبکه نقاط مورد استفاده است که در این پژوهش در 5 دسته با فواصل مختلف تقسیم و انتخاب شده اند. برای محاسبه ارتفاع ژئویید از آخرین مدل ژئویید ملی جاذبی ایران (IRGeoid10) با دقت مطلق متوسط cm 26± و دقت نسبی متوسط ppm 8/2± استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر کاهش دقت اختلاف ارتفاع ترازیابی با GPS بر حسب افزایش طول خطوط مبناست. محاسبه متغیر k به عنوان معیاری برای تشخیص درجه ترازیابی، نشان می دهد که در حال حاضر ترازیابی با GPS در ایران دقتی معادل ترازیابی درجه 4 فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: ژئویید، ارتفاع ارتومتریک، ارتفاع بیضوی، GPS، ترازیابی با GPS
 • محمدرضا ابراهیمی، محمد تاتار * صفحات 193-202
  بارگذاری یک مخزن و تغییرات سطح آب دریاچه می تواند منجر به القا / چکانش زمین لرزه ها گردد. در این پژوهش تغییرات پایداری در طول گسل گلستان در نتیجه آبگیری مخزن سد گتوند علیا، که در رشته کوه های زاگرس در جنوب غرب ایران قرار دارد، مدل سازی شده است. فرمول بندی هایی بر پایه راه حل های سه بعدی بوسینسک برای محاسبه تنش های نرمال و برشی بر روی یک صفحه گسل مشخص، استفاده شد. هندسه و مکانیزم گسل گلستان با دقت بالائی با استفاده از زمین لرزه های ثبت شده توسط یک شبکه لرزه نگاری محلی مشخص شد. برای تحلیل بهتر نتایج، محاسبات در سه شیب متفاوت 55، 60 و 65 درجه برای گسل گلستان انجام شد. از آنجاییکه دریاچه بر روی فرادیواره گسل رورانده گلستان قرار دارد، بنابراین انتظار می رود که بارگذاری مخزن بر روی این گسل موجب پایداری بیشتر گسل و تاخیر در وقوع زمین لرزه ها گردد. این امر به خوبی در تحلیل تنش های ناشی از مخزن بر روی این گسل مشهود و نتایج حاصله در تمامی شیب های یاد شده در قسمت های عمیق گسل از 7 تا 20 کیلومتر که نزدیکتر به دریاچه هستند، حاکی از پایداری این گسل است. تنها در بخش کوچکی از این گسل و در اعماق کم بین 5 تا 7 کیلومتر، شاهد ناپایداری آن هستیم. توان برشی محاسبه شده ناشی از مخزن که موجب ناپایداری آن می شود بین 243/0- و صفر بار برآورد شده است. لرزه خیزی مشاهده شده در گستره گسل گلستان قبل و بعد از آبگیری مخزن، نتایج حاصل از مدل سازی تنش را در نقاط مختلف گسل تایید می کند.
  کلیدواژگان: تنش، مخزن سد، لرزه خیزی القائی، گسل گلستان، زاگرس
 • مجتبی سلطانی نژاد *، حمید احمدی پور، عباس مرادیان، بهنام زابلی سروتمین صفحات 203-214
  مجموعه اولترامافیک حاجی آباد در شمال استان هرمزگان، جزیی از نوار آمیزه رنگین ارزوییه- دولت آباد است و در لبه شمالی راندگی زاگرس جای دارد. این مجموعه شامل هارزبورژیت، لرزولیت، دونیت و کرومیتیت است و هارزبورژیت ها، بیشترین حجم سنگ ها را به خود اختصاص داده اند. شواهدی همچون مرزهای منحنی، کشیدگی کروم اسپینل ها و پیروکسن ها، شواهد ذوب نامتجانس ارتوپیروکسن و وجود تیغه های جدایشی کلینوپیروکسن، نشان می دهد که سنگ های این مجموعه، ابتدا دگرشکلی های دمای بالای گوشته بالایی را تحمل کرده و سپس در پوسته جایگزین شده اند. در همه واحدهای سنگی مجموعه می توان کانی کرومیت را به مقادیر و اشکال مختلف دید. در هارزبورژیت ها و لرزولیت ها، بلورهای قهوه ای و پراکنده کرومیت، یا به شکل منفرد و شکل دار دیده می شوند و یا به صورت بی شکل و میان دانه ای در میان کانی های دیگر هستند. در دونیت ها نیز این کانی به صورت بلورهای شکل دار تا نیمه شکل دار سیاه رنگ و به طور پراکنده درون الیوین ها یا در مرز آنها متبلور شده اند. در کرومیتیت های پرعیار منطقه، بلورهای درشت، شکل دار و سیاه رنگ کرومیت، بافت های انباشتی دارند؛ مرز آنها بیشتر صاف است و مرز اتصال سه گانه دارند؛ اما در کرومیتیت های کم عیار، کرومیت ها، پراکنده و شکل دار هستند و در یک زمینه سیلیکاتی قرار گرفته اند. بررسی شیمی بلورهای کرومیت در سنگ های منطقه نشان می دهد که در این بلورها، بیشترین مقدار Cr# به کرومیت های موجود در کرومیتیت های پر عیار (80-84) و کمترین مقدار آن نیز به انواع موجود در لرزولیت ها (45-52) تعلق دارد. استفاده از نمودارهای تشخیص محیط زمین ساختی، نشان می دهد که ترکیب شیمیایی کرومیت های پراکنده موجود در هارزبورژیت ها و لرزولیت های مجموعه حاجی آباد، به انواع موجود در پریدوتیت های گوشته ای منطقه بالای فرورانش شباهت دارد و سنگ های میزبان، به عنوان بخشی از افیولیت های وابسته به این محیط، دچار 15 تا 20 درصد ذوب بخشی شده اند. کرومیت های پراکنده موجود در دونیت ها و کرومیتیت های منطقه نیز در همین محیط زمین ساختی و در اثر تبلور مذاب های بونینیتی به وجود آمده اند. این شواهد بیانگر آن است که احتمالا پریدوتیت های حاجی آباد و آمیزه افیولیتی میزبان، به بخش هایی از گوشته بالایی در بالای یک منطقه فرورانش، تعلق دارند و تحولات مربوط به این منطقه، همچون واکنش مذاب- پریدوتیت و ذوب بخشی، در ترکیب کانی ها و بافت آنها ثبت شده است.
  کلیدواژگان: اولترامافیک، کرومیت، کرومیتیت، منطقه بالای فرورانش، حاجی آباد، هرمزگان
 • صبا دشتی چندانق، محمدرضا شیخ الاسلامی*، جعفر طاهری صفحات 215-220
  این پژوهش به منظور بررسی دگرشکلی اعمال شده بر سنگ های دگرگون مشهد، طی همگرایی صفحات توران و ایران مرکزی و بسته شدن اقیانوس تتیس کهن و ایجاد رویداد سیمرین پیشین انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل دوبعدی و سه بعدی واتنش پایدار نشان می دهد که بیشینه دگرشکلی در بخش مرکزی ناحیه روی داده و متغیر شکل بیضوی واتنش که بر پایه نمودار فلین و از روی جهت دار به دست آمده است؛ بیشتر در ناحیه پخ شدگی قرار دارد (K≤1). متغیر شدت واتنش در بیشتر نمونه ها کمتر از 5/0 و واتنش بیشینه در بخش های مرکزی ناحیه روی می دهد و به سوی حاشیه کاهش می یابد. این ویژگی از ویژگی های آشکار بیشتر پهنه های برشی است که در آنها واتنش بیشینه در بخش های مرکزی تمرکز می یابد. عدد تاوایی به دست آمده میان 2/0 تا 1 است که نشان دهنده حضور مولفه برش ساده و برش محض در جریان دگرشکلی ترافشارشی است.
  کلیدواژگان: بینالود، دگرشکلی، واتنش، تاوایی
 • آناهیتا یاوری، محمد قویدل سیوکی*، محمودرضا مجیدی فرد، سید حمیدوزیری صفحات 221-232
  سازند کژدمی در تنگ ماغر در شمال باختر شهرستان بهبهان (حوضه زاگرس)، به خوبی بیرون زده و قابل دسترسی است. این سازند در ناحیه مورد مطالعه 344 متر ستبرا دارد که از تناوب شیل های خاکستری با آهک های نازک لایه کرم رنگ تا قهوه ای تشکیل شده است. در این ناحیه سازند کژدمی با ناهمسازی فرسایشی روی سازند داریان و به طور همساز زیر سازند سروک جای می گیرد. در این مطالعه 220 نمونه دارای آمونیت تهیه شد که 5 متر از بخش بالایی سازند داریان و همه ستبرای (344متر) سازند کژدمی را دربر می گیرد. روی هم رفته 15 جنس و 21 گونه متعلق به 6 خانواده به شرح زیر در این مطالعه شناسایی شد :Douvilleiceras sp.، Douvilleiceras cf. mammillatum، Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfi، Hypacanthoplites cf. elegnas، Acanthohoplites cf. aschiltaensis، Nolaniceras nolani، Parahoplites cf. melchioris، Venezoliceras sp.، Venezoliceras cf. venezolanum، Mirapelia cf. buarquianum، Mirapelia sp.، Oxytropidoceras carbonarium، Oxytropidoceras cf. roissyanum، Hysteroceras cf. orbignyi، Hysteroceras sp.، Tonohamites cf. aequicingulatus، Mortoniceras sp.، Mortoniceras aff. inflatum، Dufrenoyia sp.، Hemiptychoceras cf. gaultinum، Scaphites sp.
  همه جنس ها و گونه های یاد شده به جز Scaphites sp. و Hemiptychoceras cf. gaultinum در مطالعات پیشین از این سازند گزارش شده اند. بر پایه انتشار چینه شناسی گونه های مختلف آمونیت، 11 زیست زون در این سازند شناسایی شد که زمان آپتین پیشین را برای بخش بالایی سازند داریان و آپسین پسین تا آلبین پسین را برای سازند کژدمی پیشنهاد می کند. بنابراین به نظر می رسد که یک نبود چینه شناسی میان سازندهای داریان و کژدمی وجود دارد که آپسین میانی را دربر می گیرد.
  کلیدواژگان: سازند کژدمی، زیست چینه نگاری، آمونیت، تنگ ماغر، حوضه زاگرس
 • بهنام صامتی*، افشار ضیاء ظریفی، محمدرضا جعفری، علی درویش زاده صفحات 233-240
  منطقه مورد مطالعه در برگه فراش (از برگه های استاندارد نقشه برداری با مقیاس یک پنجاه هزارم) در استان کرمان، در فاصله 50 کیلومتری جاده آسفالته جیرفت- درب بهشت و در پهنه جبال بارز جای دارد. منطقه مورد مطالعه در برگه استاندارد نقشه‍برداری با مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم به نام بم قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای نفوذی گرانیتی، گرانودیوریتی و واحدهای آتشفشانی رسوبی با ترکیب توف، آهک نومولیتی، کنگلومرا و آگلومراست. در بخش جنوبی محدوده فراش نفوذ سنگ های آذرین با ترکیب اسیدی در مجاورت واحدهای آهکی و توفی سبب کانه زایی اسکارن آهن شده اند. با استفاده از پردازش و تفسیر 1030 داده ژئوفیزیک مغناطیس سنجی زمینی با فواصل خطوط برداشت 25 متری و رسم نقشه های شدت میدان مغناطیسی، همچنین با استفاده از لایه های اطلاعاتی دیگر مانند نقشه های زمین شناسی و زمین ساختی منطقه، مناطق دارای پتانسیل کانی زایی فلزی معرفی شدند و پس از کنترل صحرایی معلوم شد که رخنمون های اصلی سنگ آهن در بخش های مرکزی به سوی جنوب خاور تمرکز یافته اند. میزبان اصلی سنگ آهن، در بخش مرکزی محدوده درون واحدهای اسکارنی و گرانیتی قرار دارند. روند کانی سازی شمال باختری- جنوب خاوری و کانی های اصلی آهن، مگنتیت و هماتیت هستند. در مناطق کانه زایی آهن دگرسانی های آرژیلیکی و پروپیلیتیکی نیز رخ داده است.
  کلیدواژگان: فراش، ژئوفیزیک، کانه زایی آهن، دگرسانی آرژیلیک
 • الهام اسدی مهماندوستی*، شیدا عالیوند، هرمز قلاوند، علیرضا رستمی صفحات 241-252
  تشدید مغناطیس هسته ای (NMR) روشی است که در بهبود دقیق پارامتر های مهم مخزنی نقش اساسی داشته است. در این مطالعه برای اولین بار خواص پتروفیزیکی سازند کربناته ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با روش تشدید مغناطیس هسته ای بررسی و به منظور اعتبار سنجی از داده های مغزه و مقاطع نازک میکروسکوپی استفاده شده است. روش تشدید مغناطیس هسته ای، کمک به تعیین پارامترهای مهم مخزنی سازند ایلام از جمله تخلخل، تراوایی و بازسازی منحنی فشار موئینه در میدان نفتی مورد مطالعه نموده است. تطابق نتایج پتروفیزیکی حاصل از روش تشدید مغناطیس هسته ای با داده های مغزه و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، نشان دهنده کارآمد بودن این روش در تعیین پارامترهای مهم مخزنی است. علاوه بر این، نتایج ارزیابی سازند کربناته ایلام با روش تشدید مغناطیس هسته ای نشان می دهد که مخزن مورد مطالعه در اعماق 2846 تا 2890 متری در میدان نفتی مورد بررسی در دشت آبادان کیفیت مخزنی مناسب برای ذخیره هیدروکربن دارد.
  کلیدواژگان: روش تشدید مغناطیس هسته ای، فشار مویینه، تخلخل، سازند ایلام، دشت آبادان
 • سیدمحسن طباطبایی منش *، فاطمه جوادی، فروغ سادات ظهوری صفحات 253-264
  اسکارن نابر در حدود 35 کیلومتری جنوب باختر کاشان و در کمان ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. اسکارن سازی در این منطقه در مجاورت سنگ آهک سازند قم به سن الیگومیوسن و توده نفوذی با سن احتمالی میوسن میانی- بالایی شکل گرفته است. کانی های سازنده اصلی این اسکارن ها شامل گارنت، کلینوپیروکسن، اپیدوت و کانی های فرعی شامل وزوویانیت، کلریت، ترمولیت- اکتینولیت، اسفن، کوارتز و کلسیت و کانه های همراه شامل پیروتیت، پیریت، به همراه مقادیر کمتر کالکوپیریت، اسفالریت و مگنتیت هستند. با توجه به حضور فراوان مجموعه کانی های منیزیم دار مانند دیوپسید و کانی های کلسیم دار مانند گارنت، وزوویانیت و اپیدوت وجود سنگ میزبان از نوع کلسیتی- دولومیتی می تواند بسیار محتمل باشد. برای تشکیل اسکارن و توسعه کانی زایی در این منطقه 3 مرحله پیشنهاد می شود: مرحله 1 که با تشکیل کانی های بی آب دما بالایی همچون گارنت (گروسولار) و دیوپسید مشخص شده است. مرحله 2 که با تشکیل کانی های آندرادیت و اسفن همراه است. در مرحله 3 جایگزینی کانی های بی آب توسط مجموعه های آب دار در دمای کمتر از 470 درجه سانتی گراد انجام می گیرد. در این مرحله کانی هایی همچون ترمولیت- اکتینولیت، اپیدوت، کلریت و وزوویانیت تشکیل می شود. کانه زایی مربوط به فاز تاخیری تشکیل اسکارن بوده و تحت تاثیر سیال های گرمابی رخ داده است.
  کلیدواژگان: اولیگومیوسن، اسکارن کلسیک- منیزین، خاور ناب، ر، ارومیه- دختر
 • فاطمه واعظ جوادی * صفحات 265-276
  سازند هجدک گسترش خوبی در محدوده کفه طبس دارد. پالینوفلورای گوناگون و به نسبت حفظ شده ای در سازند هجدک چاه شماره 210 اکتشافی زغال سنگ منطقه کوچکعلی جنوبی در جنوب باختر طبس وجود دارد. این پژوهش بر پایه سیست داینوفلاژله ها صورت گرفت؛ به طوری که 12 گونه داینوسیست متعلق به 5 جنس و 2 گونه اکریتارک شناسایی شد. بر پایه اولین و آخرین حضور دیده شده (LOO، FOO) گونه های شاخص داینوفلاژله، یک زیست زون تجمعی به نام Nannoceratopsis triceras-Pareodinia ceratophora Assemblage Zone شناسایی شد. همچنین، یک زیرزیست زون Nannoceratopsis gracilis Total Range Subzone در بخش بالایی سازند هجدک تشخیص داده شد. این زیست زون ها قابل تطابق با مناطق مختلف ایران و جهان به ویژه در نیمکره شمالی هستند. حضور گونه های گوناگون Nannoceratopsis در این منطقه از کوچکعلی جنوبی نشان دهنده مرز ساحل جنوبی دیرینه کفه طبس در خلال آالنین- باژوسین بوده است.
  کلیدواژگان: سیست داینوفلاژله، ژوراسیک میانی، زیست چینه نگاری، سازند هجدک، طبس
 • زینب عالیشوندی، حسین رحیم پور بناب*، علی کدخدایی، مهران آرین صفحات 277-286
  سازند سروک، واحد کربناته ستبری است که در بخش شمال خاوری سکوی عربی در کرتاسه میانی تشکیل شده است و در حوضه زاگرس چین خورده گسترش زیادی دارد. پس از سازند آسماری دومین سنگ مخزن مهم میدان های نفتی مناطق جنوبی و جنوب باختر ایران به شمار می رود که بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را میزبانی می کند. سنگ نگاری مقاطع نازک میکروسکوپی این سازند در چاه های مورد مطالعه، به شناسایی 8 ریزرخساره انجامید که در 3 زیرمحیط تالاب محدود شده، تالاب- دریای باز و پشته زیر آبی، در بخش های داخلی یک سکوی کربناته روقاره ای نهشته شده اند. با توجه به موقعیت چاه ها ی مورد مطالعه ، در میدان نفتی کوپال، از خاور به باختر، حوضه ژرف تر شده است. همچنین بر پایه یافته های این مطالعه، فرایندهای دیاژنزی مهمی شامل میکریتی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، سیمانی شدن، استیلولیتی شدن، نوشکلی و شکستگی، کربنات های این سازند را تحت تاثیر قرار داده اند. توالی دیاژنزی این سازند مربوط به دو بخش بالا و پایین مرز سنومانین- تورونین است. نفوذ آب های جوی در زیر مرز سنومانین- تورونین و تاثیر فرایند انحلال سبب گسترش تخلخل حفره ای و قالبی و در نتیجه موجب بالا رفتن پتانسیل مخزنی این بخش شده است. بررسی های چینه نگاری سکانسی به شناسایی 3 سکانس رسوبی رده سوم انجامیده است.
  کلیدواژگان: سازند سروک، میدان نفتی کوپال، دیاژنز، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی
 • حمید پیرنجم الدین، ابراهیم راستاد*، عبدالرحمان رجبی صفحات 287-302
  کانسار روی- سرب- باریت کوه کلنگه با سنگ میزبان کربناته در توالی آواری- کربناته کرتاسه زیرین حوضه جنوب اراک و در بخش میانی کمربند فلززایی ملایر- اصفهان در حوضه کششی پشت کمانی تشکیل شده است. کانه زایی به صورت هم روند با لایه بندی در بخش بالایی سنگ آهک خاکستری اربیتولین دار (واحد Kl) در زیر واحد شیل- مارن با میان لایه سنگ آهک نازک لایه (واحد Ks) به سن آپسین رخ داده است. کانی های سولفیدی شامل اسفالریت، گالن و پیریت هستند و فراوان ترین کانی غیر سولفیدی باریت است که با کوارتز، کلسیت و دولومیت همراهی می شود. ساخت و بافت ماده معدنی به صورت برشی، جانشینی، رگه- رگچه ای، لامینه- پراکنده و باریت توده ای همراه با سولفید است. دگرسانی های سیلیسی - کربناتی شدن (کلسیتی- دولومیتی) اصلی ترین دگرسانی های همراه با کانه زایی به شمار می روند. میانبارهای سیال مطالعه شده در کانسار را می توان به دو نوع تقسیم کرد. میانبارهای نوع اول، دوفازی غنی از مایع با شکل های کروی و بیضوی و آمیبی، میانگین دمای همگن شدگی آنها 8/206 درجه سانتی گراد و میانگین درجه شوری 3/8 درصد وزنی معادل NaCl و میانبارهای نوع دوم، سه فازی (دو فاز مایع آب و CO2 و یک فاز بخار) با شکل های کروی و بیضوی، میانگین دمای همگن شدگی 8/234 درجه سانتی گراد و میانگین درجه شوری 17/7 درصد وزنی معادل NaCl هستند. با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته و بر پایه محیط زمین ساختی، نوع سنگ میزبان، شکل لایه ای کانسار، ساخت و بافت ماده معدنی، دمای همگن شدگی و درجه شوری میانبارهای سیال و رخداد باریت توده ای، می توان کانسار کوه کلنگه را مشابه با کانسارهای روی- سرب- باریت نوع ایرلندی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: کانه زایی روی- سرب- باریم، میزبان کربناته، کرتاسه زیرین، حوضه کششی پشت کمانی، نوع ایرلندی، کوه کلنگه، جنوب اراک
|
 • Hadi Mohammaddoost, Majid Ghaderi *, Jamshid Hassanzadeh Pages 3-16
  Sulfur isotope data on pyrite, chalcopyrite and molybdenite in the A, B and D type veinlets in porphyry systems of the Meiduk cluster, located in northwestern part of the Kerman copper belt, show that these systems have near zero δ34S values. Sulfur isotope composition for the Chah-Firouzeh and Iju deposits and Serenu, God-e-Kolvari and Kader prospects is from -1.4 to .5 (average .31), -1.3 to .1 (average .07), .1 to .4 (average .87), -1.5 to .2 (average -0.1) and -4.1 to (average -1.04), respectively. These results suggest a magmatic source for sulfur. Also, limited range of isotopic variations and analogous isotopic composition for the three types of veinlets reveals that with evolution of the hydrothermal system, no significant changes occurred in the primary and relatively homogenous source of sulfur. Comparison between the data for the Meiduk cluster with available data from other deposits in middle and southern parts of the Kerman belt suggested that in porphyry systems of the northwestern, and to some extent southern parts, of the Kerman Cenozoic magmatic arc, sulfur was provided by a mafic magma originated from metasomatized subcontinental lithospheric mantle (SCLM) which was affected by assimilation with continental crust; while in the southern parts, processes related to subduction and fluids from seawater and associated sediments had a major role in their sulfur isotope composition.
  Keywords: Porphyry copper, sulfide mineral, sulfide isotope, KCMA, Iran
 • M. Arjomandi, A. Saremi *, A. P. Sarraf, H. Sedghi, M. Roustaei Pages 17-26
  Groundwater modeling, land subsidence hazards and proper management of groundwater resources of the alluvial aquifer in the district 19 of Tehran, south of Tehran Plain need precise estimation of aquifer hydraulic parameters. Besides, traditional techniques and usual graphical methods have been approximate, expensive and time-consuming. In this paper, ten sets of aquifer test data were selected; moreover, these data were recorded in a well located in district 19 of Tehran, southwest of Tehran Plain during five years (2008 to 2012). For solving the previous methods’ problems, three computer codes have been developed to optimize aquifer parameters using three optimization approaches on the other hand, two kinds of genetic algorithms and a multi-elitist particle swarm optimization (MEPSO) which avoid getting stuck in local optima and save time. The efficacy and efficiency of the developed codes have been examined using ten sets of aquifer test data of a confined aquifer, and then their results have been compared with the results obtained by the graphical approach using AquiferTest software. Based on the fitness function, i.e. sum of square errors, the MEPSO and the GAs in descending order are more reliable for estimating the parameters contrast with the graphical method. Furthermore, the sensitivity analysis of the parameters during the performance of the optimization approaches has authenticated that the results obtained are enough precise and reliable. Then an equation has been presented according to the amounts of hydraulic conductivity which have been obtained using MEPSO during the years and the amounts of land subsidence rates which have been obtained using geodetic measurement methods to predict the amounts of land subsidence rates through the time when the amount of hydraulic conductivity will reach to Ultimately, based on the equation, after 30 years the amount of hydraulic conductivity will reach to and the total amount of land subsidence will be 0.5213 m from 2008 to 2038 . Moreover, land subsidence rates’ data obtained from interferometry synthetic aperture radar (InSAR) have confirmed the accuracy of the equations.
  Keywords: Particle swarm optimization, South of Tehran Plain, Groundwater modeling, Land subsidence rate, InSAR
 • Sh. Shahabi *, H. Shafaii Moghadam, Gh. Ghorbani Pages 27-40
  The Ghoshchi granitic rocks are located in at north of Uromiyeh city and are mainly composed of alkali-feldspar granites, granites and aplitic dykes. These samples belong to calc-alkaline to shoshonitic series and show Fe enrichment and are classified as A-type granites. Ghoshchi granites have high K2O㖭, FeO/MgO, Gl/Al, Ce/Nb, Zr, Y/Nb, and low CaO, Ba, Sr and Eu and are A2-type granites. Geochemical and Sr-Nd isotopes evidences suggest that these rocks were generated by highly fractional crystallization of a parental magma (melts), was derived from an enriched mantle source, which have undergone contamination by crustal materials and formed in post-collisional extentional environments in a within-plate setting. The crystallization age of these rocks, according to biotite 40Ar-39Ar and Rb-Sr dating is 262±26 Ma and 256±20 Ma, as minimum age, respectively, and 320-330 Ma as crystallization age. Ghoshchi granites formed probably within extentional zones in at the late stages of Variscan tectonic events.
  Keywords: Petrology, 40Ar-39Ar Dating, Sr-Nd isotopes, A2-type granite, Ghoshchi
 • Z. Latifi, F. Foroughi, M. Motamedalshariati *, S. N. Raeisossadat Pages 41-50
  Calcareous nannofossils of Nimbolook section in north west of Qayen, east of Iran have been investigated. The section is 164 m thick and consists of limestone, marlstone and shale. Seventy six nannofossil species belong to thirty genera from fifteen families were identified. Based on the identified calcareous nannofossils, a part of subzone CC7b and biozone CC8 and a part of biozone CC9 of Sissingh biozonation (1977) and a part of subzone NC7 and biozones NC8, NC9 and a part of biozone NC10 of Roth biozonation (1978) have been suggested for the Nimbolook section. Therefore, an age of late Aptian–Albian and early Cenomanian? is assigned to the deposits of this section.
  Keywords: Nimbolook section, Biostratigraphy, Calcareous Nannofossil, Lower Cretaceous, Qayen
 • S. Alipour *, Kh. Mosavi-Ovenlegi, E. Hosseini, Sh. Aslanpour, Z. Haseli Pages 51-62
  The Urmia Salt Lake as the largest hyper saline lake of the world is located between west and east Azerbaijan provinces, NW Iran. Geochemistry of trace and rare earth elements of bed sediments taken from 25 Cm of the lower most of 1.5 meters depth of drilled holes in 130 samples between 2014-2015 were investigated. General geochemical composition of samples revealed a very heterogeneous variation of major oxides at NW, NE, SW and SE parts of the lake. MgO, CaO and Na2O show a high enrichment compared to UCC, PAA and NASC values. Main minerals of the bed sediments include halite, calcite, ankerite, quartz, orthoclase, augite, hornblende and chlorite. The overall geochemical composition of sediments, resemble ferruginous shale and graywacke sandstone. Weathering in the various parts of the bed sediments is relevant to general climatological characters in the region. Rb and Sr among trace elements show high anomaly in respect to UCC, PAAS and NASC, while Eu indicated high depletion, especially at SW corner of the lake. Geochemical comparisons indicate the major role of different rock units in forming bed sediments rather than sediments carried by entering rivers to the lake.
  Keywords: Geochemistry, Mineralogy, bed-sediments, Urmia lake, Iran
 • M. Ebrahimi *, M. Rafiei Pages 63-74
  Eocene pyroclastic-volcanic rocks, ranging in composition from basic to intermediate and acidic rocks, are widely exposed at north of Zavieh, southwest of Karaj. The pyroclastic-volcanic sequence is composed of basalt, trachy-basalt, basaltic trachy-andesite, andesite, trachy-andesite, trachydacite, dacite and rhyolite along with various pyroclastic rocks including ignimbrite, welded tuff, crystal tuff, lithic tuff, lithic crystal tuff, ash tuff and lapillistone. The pyroclastic-volcanic sequence contains large amount of ignimbrite. Common textures found in the studied volcanic rocks are porphyritic, glomeroporphyritic, cumulophyric, amygdaloidal and trachytic. Rock fragments and broken crystals are usually found in the pyroclastic rocks. Eutaxitic texture is commonly observed in the ignimbrite. Flow banding is seen in the study rhyolitic rocks. Meanwhile, columnar structure is commonly observed in the lava flows and ignimbrites. Pyroxene, amphibole, biotite, plagioclase and quartz are the major minerals in the volcanic sequence along with K-feldspar, opaque minerals and altered olivine as minor minerals. Calcite, chlorite, epidote and sericite are also present as accessory minerals. According to geochemical data the studied volcanic rocks are mainly calc-alkaline, however few samples plot in the alkaline and shoshonitic fields in some diagrams. Negative anomalies of Nb and Ta, Pb positive anomaly, large ion lithophile elements enrichment, rare earth elements enrichments and depletion in high field strength elements all indicate that the parent magma of the studied rocks has originated from a metasomatized asthenospheric mantel over the Benioff-Waddatti zone. Common existence of sieve texture in plagioclase crystals, corroded crystals of plagioclase and pyroxene and dark rim of Fe-Ti oxides around biotite and amphibole crystals all indicate that a disequilibrium condition existed during crystallization which is most probably due to magma mixing. However, assimilation, decompression and rapid ascend of magma may also produce such textures.
  Keywords: Pyroclastic-volcanic rocks, Geochemistry, Tectonic setting, Karaj, Orumih-Dokhtar zone
 • R. Samadi Moghadam, R. Nozaem *, M. Dehbozorgi, M. Mohajjel Pages 75-86
  Derenjal Mountains with NE-SW trend, is located in Central Iran, in northwest of Tabas block and in eastern block of Kalmard fault. In this region, the Paleozoic formations (Cambrian to Devonian) have been exposed and surrounded by Neogene and Quaternary deposits. Volcanic rocks of Cambrian limited to Diabasic Rocks Dominated in Kalshaneh Formation and Middle Jurassic (?) lens-shape Andesite massive that covered uncomfortably with Cretaceous non metamorphosed limestone. Kalmard Fault as an old basement and active fault in Central Iran as Principal Displacement Zone (PDZ) and adjacent deformed Deranjal Mountains, have a complex deformation history with respect to rotation of the Compressional Incremental Kinematic Axis during Geological time scale since late Paleozoic to late Cenozoic. Rotation in Central Iran blocks, changing of the convergence direction of Afro-Arabian plate with respect to Iran and also structural interaction between the Central Iran blocks, during tectonic evolutions, imposed the rotation of the Incremental Kinematic Axis (P-T-B) directions with respect to Derenjal Mountains and Kalmard Fault. These process made progressively new structures and also made changes in old structures since post Devonian. In this study, based of Field observation and geometric - kinematic structural Analysis of the more the 150 fault data, the architecture of fault assemblage of Derenjal area demonstrate Synthetic faults (P, R), antithetic faults (X, R’), compression faults (C2) faults and folding in F1 Class in Derenjal Area. These structures represent that the Compressional Incremental Kinematic Axis trend has been changed in anticlockwise direction from perpendicular to parallel with respect to Kalmard Fault since post Devonian to Late Cenozoic and finally superimposition of the strike slip tectonics on the contraction tectonics.
  Keywords: Geometric, kinematic analysis, Structural evolution, Derenjal Mountain, Kalmard fault, Central Iran
 • N. Alidadi *, A. Mahdavian Pages 87-98
  When seismic waves pass through alluvial layers, the seismic wave amplitude increases significantly in some periods, which is known as site amplification. In this case, it can be analyzed with an analytical model of the surface response spectrum Estimates of the input response spectrum. This behavior is essential in assessing the seismic performance of the structures and vital arteries. In this paper, we investigate this effect on different layers of sand with different thicknesses for Urmia city, a metropolitan area in the North West of Iran and an earthquake prone region. 120 geotechnical boreholes were drilled in sandy layers of different thicknesses in the central and northern parts of the city. The analysis simulated artificial acceleration based on seismic hazard analysis results. By observing the spectral accelerations for different periods at the earth’s surface the spectral acceleration magnitudes of the seams were shown for different periods. Using a neural network and genetic algorithm, these coefficients were modelled. Using the evolutionary algorithm of gene expression programming, the mathematical relation was expressed in terms of sand layer thickness and different periods. However, the results obtained from the artificial neural network using the correlation coefficient and root mean square yielded more accurate results than the gene expression programming. In conclusion, the results show that by increasing the thickness of the sand layers, the amplification ratio also increases considerably for some periods. Using the modeling results, we can estimate the amplification of the sandy soils of Urmia city with different thicknesses for variables up to 4 seconds.
  Keywords: Equivalent linear analysis, Site effects, Amplification ratio, Artificial accelerogram, Neural network, Gene expression programming
 • S. N. Haghighi Bardineh, R. Zarei Sahamieh *, H. Zamanian, A. Ahmadi Khalaji Pages 99-112
  The Takht iron deposit is located 120 km northeast of the Hamedan City in the Urumieh-Dokhtar magmatic belt. The Miocene Takht granodiorite intruded into the Cretaceous carbonates and resulted in Fe-skarn formation. Epigenetic mineralization in the Takht Deposit occurred predominantly as vein and lenticular ore bodies accompanied with argillic, carbonation, chloritization, epidotization and silicfication alterations and minerals including garnet, pyroxene, epidote, tremolite- actinolite, phlogopite, hornblende, quartz, calcite, magnetite, pyrite, specularite, chalcopyrite, hematite, limonite, goethite and malachite. Chemical composition indicates the presence of Si, Al, Ca, Mg, Ti and chalcophile elements such as Cu, Zn, As and Pb that originate from the coexistence of silicate and sulfide minerals with magnetite. The microthermometric results revealed homogenization temperatures (Th) from 153.2°C to 338.3°C and salinity from 0.827 wt.% NaCl eq. to 25.36 wt.% NaCl eq.. The δ18O (SMOW) values of magnetite were measured in the range of −0.46‰ to .31‰ and δ18O water is .1‰ to .9‰, respectively. These isotope values are similar to magmatic fluids that were also equilibrated with 18O enriched sources. The δ34S (V-CDT) values of pyrite show ranges of .3‰ to .5‰ and the original fluid δ34S H2S values were estimated ranging from .7‰ to .9‰. These positive δ34S values confirm that sulfur is provided by evaporate sulfates. During the retrograde stage of the Takht Skarn, re-mobilized metals accompanied with metal-bearing fluids (provided by intrusion) were mixed with sulfur-bearing descending meteoric waters and eventually, the mixing of the two fluids led to calcic Fe-skarn mineralization in Cretaceous carbonates.
  Keywords: Iron, Calcic skarn, Fluid inclusion, Stable isotope, Takht deposit
 • M. Morsali *, M. Nakhaie, M. Rezaie, H. R. Naseri, J. Hassanpour Pages 113-122
  Tehran- Karaj water conveyance tunnel (part 1), 16 kilometers in length, in the Karaj formation was excavated in order to convey the water from the Amir-Kabir dam to the Tehran refinery plant. The hydrogeology studies of the Karaj tunnel were done to discover the affecting parameters on the groundwater inflow into the tunnel. Groundwater inflow was estimated by means of empirical and analytical methods. Daily measurements of inflow rate show that there are some differences between the calculated and the observed inflow value. In this research, based on the comparison between the observed and calculated groundwater inflow, some relations have been derived for similar hydrogeological conditions. In many hydrogeological conditions, the analytical equations are supervised on empirical formula. According to this research, addition to permeability and water head; geological structure, Precipitation and bedding dip have a significant effect in water inflow into tunnels. Also, most of groundwater inflow along the Karaj tunnel is largely related to the main geological features, such as folds, faults, dykes and open fractures and inflow is correlated with precipitation.
  Keywords: Groundwater inflow, Empirical, analytical methods, Hydrogeological parameters, Geological structures, Tunnel, Iran
 • H. Ghasemi *, M. Rostami Hossuri, M. Sadeghian Pages 123-136
  The Lower Jurassic basin of northern margin of central Iran structural zone and south of eastern Alborz in Semnan province, contains igneous rocks with basic composition, belonging to early stages of occurrence and development of an immature extensional back arc basin at this time. These basic igneous rocks cropped out in at the base of Shemshak Formation and its equivalent in central Iran Structural zone, in the form of extrusive (basaltic rocks) and intrusive (dike, sill and microgabbroic small stocks) rocks. Magma forming of these rocks have had calc – alkaline nature and was enriched in large ion lithophile elements (LILE) and light rare earth elements (LREE) and also was depleted in heavy rare earth elements (HREE). The mentioned magmas was, originated from 5 to 30% partial melting of the spinel peridotitic (below the central Iran) and garnet lherzolithic (below the Eastern Alborz) mantle plumes in an immature extensional back arc basin tectonic setting due to oblique subduction of Nneothetyan oceanic lithosphere beneath the central Iran structural zone at late Triassic to middle Jurassic time, and were ascending to upper levels of continental crust by fault and fracture systems and emplaced in shallow sedimentary basins of these zones in different ways. This basin was formed in the behind of the upper Triassic – Lower Jurassic magmatic arc of central Iran and due to initiation of extensional movements in the continental crust of central Iran and Alborz.
  Keywords: Magmatism, Extentional Basin, Back-arc, Jurassic, Central Iran, Eastern Alborz
 • N. Hadavandkhani *, A. Sadeghi, M. H. Adabi, A. R. Tahmasbi Pages 137-150
  The Pabdeh Formation with a thickness of 797.2 m. and 4 lithological units (purple shale (144.25 m.), lower limestone and marl (221.75 m.), limestone (73.5 m.) and upper limestone and marl (357.7 m.) is stretched at Chahardeh village stratigraphic section in Izeh zone.. Biostratigraphic studies led to recognition of 30 genera and 150 species of planktonic foraminifera based on which 23 biozones were identified in Tethys realm. These biozones are well correlated with biozones of Tethys region. Based on the indicated biozones and fossil contents, the age of the Pabdeh Formation is Middle Paleocene (Selandian) - Late Oligocene (Chattian). In this study, Paleocene- Eocene boundary is located in Purple shale unit and Eocene- Oligocene boundary is placed in upper marl and limestone unit.
  Keywords: Pabdeh Formation, Paleocene, Oligocene, Biostratigraphy, Lithostratigraphy
 • E. Keshtkar *, M. Ghorbani, J. Omrani Pages 151-164
  A gabbro to monzonite sill is injected into the Karaj tuffs at the north of Parachan village, North of Karaj.. The main minerals of these rocks are plagioclase, pyroxene, K feldspar, olivine and biotite. Clinopyroxene mineral chemistry studies carried out on the intrusive bodies, indicate two types of diopside and augite clinopyroxene composition. The chemical composition of the pyroxenes shows that these rocks have been crystallized in a subduction geological setting. The average crystallization temperature of clinopyroxenes is about 1120 to 1170 °C, and it seems that clinopyroxenes crystallized at lower temperature than orthopyroxenes. Plagioclase composition in these rocks is variable, changing from andesine to labradorite. K feldspars are in the orthoclase range and olivine are hyalosiderite. Biotite is one of the most prominent ferromagnesian minerals in the studied bodies. Compositionally, it is plotted between the fields of annite and siderophyllite. Most of these biotites are primary magmatic and some are plotted in the re-equilibrated filed. Petrological evidence represent that fractional crystallization from gabbro to monzonite had main role in genesis of these rocks. Enrichment in LILE) Ba, Rb and Th(and also depletion in HFSE (Nb and Ti) in Rare Earth Elements distribution pattern in spider diagrams, indicate features of subduction-related rocks. Also they are enriched in LREE rather than HREE, the characteristic which is usually observed in the rocks from subduction environments and active continental margins. Chemical and petrological studies, indicate role of fractional crystallization in the evolution of magma, although, minor amounts of assimilation and contamination of magma by crustal rocks occurred. This alkaline magma has been formed by low degree of partial melting of an enriched sub-continental lithospheric garnet-lherzolite mantle source.
  Keywords: Parachan, Gabbro, Monzonite, Karaj formation, Subduction zone
 • A. Ghaderi *, J. Taheri, A. Kerachian, A. Mousavinia Pages 165-172
  Investigation of Silurian succession equivalent to the Niur Formation at the northwest of Robat-e-Qarebil (instantly south of Western Kopeh-Dagh), is led to introduction of lithostratigraphical units in details and identification of some Llandovery conodonts. The sampled interval in this stratigraphic section is composed of shale, fossiliferous limestone, sandstone, and dolomite with 295.5 meter thickness. With a marine volcanic rock unit at the base, this succession is conformably overlaid shales and sandstones attributed to the Ordovician system and overlain by quartzarenite and red shales of the Padeha Formation. Obtained conodonts from these sequences comprise different coniform, ramiform and pectiniform elements. Nineteen species of 10 genera belong to Aspelundia expansa Interval Zone which confirms uppermost Late Rhuddanian to Aeronian for the section. This age coincides with the ages which have already been given on the basis of brachiopods, cephalopods and palinomorphs for the same outcrops at the Western Kopeh-Dagh.
  Keywords: Silurian, Conodont, Robat-e-Qarebil, Biozone, Niur Formation
 • A. R. Najafzadeh * Pages 173-184
  The Rudan ultramafic complex with Paleozoic age is located in Southern Kerman province and is composed mainly of massive harzburgite, small to medium sized lenticular dunite and subordinate very thin olivine websterite dykes. Granular and protogranular are the main textures in dunites and harzburgites, and orthopyroxene, olivine and to a lesser extent clinopyroxene and chromian spinel were found in the harzburgites and dunites. The forsterite content of olivine is slightly higher in dunites (Fo92.5) than those in harzburgites (Fo91). Detailed electron microprobe study reveals intermediate Cr# (0.33-0.56), relatively high Mg# (0.59-0.75) and very low TiO2 content (averaging 0.01 wt %) for chromian spinels in Rudan peridotites. The Fe3# is very low, (s in the peridotites are very low (average 25 ppb) and are highly depleted in PGE contents relative to chondrites. The PGE spidergrams in dunites are unfractionated, and the PdN/IrN ratios averages 1.02, whereas the harzburgites show slightly positive slopes PGE spidergrams, together with a small positive Ru, Pd and Au anomalies, and their PdN/IrN ratio averages 2.75. Moreover, the PGE chondrite and primitive mantle normalized patterns of the harzburgites are relatively flat which are comparable to the depleted mantle peridotites indicating relatively high degree of partial melting (about 17-22%) of the mantle source. The mineral chemistry data and the noble metal geochemistry indicates that the harzburgites of the Rudan ultramafic complex are residual and dunites are replaced and tectonically have been generated in a fore-arc mantle region above a supra-subduction zone setting.
  Keywords: Supra-subduction zone, Noble metals, Rudan ultramafic complex, Kerman, Southern Iran
 • H. Mahdizadeh, Y. Djamour * Pages 185-192
  Today, with the use of Global Positioning System (GPS), it is possible to determine the geodetic height (relative to a Reference Ellipsoid) in easy mode with less time and cost. Despite of some advantages for leveling with GPS (GPS/Levelling) relative to traditional leveling, there is an important limitation which indicates the difference between Ellipsoid (as the reference datum for geodetic height) and Geoid (as the reference datum for orthometric height) named geoidal height. In order to achieve maximum accuracy in height component and then evaluating the quality results, different aspects of GPS/Levelling are considered in this study. In order to study the Feasibility of replacing precise levelling with GPS in Iran, a part of 55 km physical geodesy and geodynamic network in Azerbaijan region as well as the dense geodetic multipurpose network in Qeshm island were used. Based on different distances between each couple of points, this information, consisting of Orthometric and Geodetic heights for each point, is classified in 5 groups. The last Geoid model of Iran (IRGeoid10) with an absolute average accuracy of ±26 cm and a relative average accuracy of ±2.8 ppm are used for geoidal height. Obtained results show the accuracy of leveling height difference with GPS would be reduced by increasing the length of baseline. Index K as a criterion for determining level degree was calculated. This index shows that levelling with GPS in Iran could provide a precision of 4th degree leveling which can serve many engineering applications.
  Keywords: Geoid, Orthometric height, Geodetic height, GPS, levelling with GPS
 • Mohammad Reza Ebrahimi, Mohammad Tatar * Pages 193-202
  Impoundment of a reservoir and changes in the lake levels can trigger / induce the seismicity. In this research, the strength changes are modeled across the Golestan fault, due to loading effect of Gotvand-e Olya reservoir which is located in the Zagros Mountain of SW Iran. The formulas based on 3D Boussinesq solutions were used to calculate normal and shear stresses on a given fault plane. Geometry and mechanism of the Golestan fault were precisely determined using local earthquakes recorded by a local seismological network. For a better analysis, we did the calculations in three different dips of 55, 60 and 65 degrees for the Golestan fault. Since the lake is located on the hanging wall of the Golestan fault, it is expected that loading effect of the reservoir causes delay on occurrence of earthquakes and make the fault more stable. Analysis of induced stresses confirms this too, the results in all dips in most parts of the fault from 7 km to 20 km depth, which are in closer distance to the reservoir, indicate on stabilization. Only in a small part of the fault, located at shallow depths between 5 and 7 km, the destabilizing effect is observed. The calculated strengths, which leads to destabilizing the Golestan fault ranges between -0.243 bars and 0. The observed seismicity in vicinity of the Golestan fault for before and after the impoundment confirms the the results of stress modelling in different parts of the fault.
  Keywords: Stress, Dam reservoir, Induced Seismicity, Golestan fault, Zagros
 • M. Soltaninezhad*, H. Ahmadi Pour, A. Moradian, B. Zaboli Sarvtamin Pages 203-214
  The Hadji-Abad ultramafic complex is located at the north of Hormozgan province and represents a part of Orzuieh-Dowlat Abad colouredmelange in the northern edge of Zagros thrust. The complex contains harzburgites, lherzolites, dunites and chromitites. Harzburgite is the dominant rock type. Evidence such as lobateboundaries, elongation of chromianspinels and pyroxenes, evidence for incongruent melting of orthopyroxenes and exsolution lamellae of clinopyroxenes show that the studied peridotites, experienced high temperature deformation in the upper mantle, and then emplaced in the crust. Different amounts and various shapes of chromite grains occur in all of the studied lithological units. In the harzburgites and lherzolites, disseminated brown chromites are seen as either euhedral isolated crystals or anhedral interstitial ones which crystallized between the other minerals. In the dunites, chromites appear as disseminated black euhedral and subhedral crystal grains which formed within or at the boundaries of olivine grains. In the high grade chromitites, the coarse black euhedralchromites show smooth and triple junction boundaries with cumulative textures, while in the low grade types, disseminated euhedralchromites set in a silicate matrix. Chemical analysis of disseminated chromites in the studied rocks show that maximum amounts of Cr# belong to those exist in the high grade chromitites (80-84) and the minimum are for those in the lherzolites (45-52). Tectonic discrimination diagrams reveal that chemical compositions of chrome spinels from the harzburgites and lherzolites are similar to those exist in the suprasubduction zone mantle peridotites. The host rocks as a part of ophiolites in this environment, suffered 15 to 20% partial melting. Disseminated chrome spinels from the dunite and also the chromitites have been crystallized from boninitic type melts in the same tectonic setting. These evidence show that probably, Hadji-Abad peridotites and their host ophiolitemelange belong to suprasubduction zone upper mantle and the evolutions related to this environment such as melt-peridotite reaction and partial melting have been recorded in their mineral chemistry and textures.
  Keywords: Ultramafic, Chromite, Chromitite, Suprasubduction zone, Hadjiabad, Hormozgan
 • S. Dashti Chandanagh, M. R. Sheikholeslami *, J. Taheri Pages 215-220
  This study was conducted to determine the deformation pattern of the Mashhad metamorphic rocks which results from the convergence between Turan and Central Iran plates and closure of Paleotethys Ocean during Early Cimmerian event. The results of 2D and 3D strain analysis show that the maximum deformation is concentrated in the central part of the study area and most strain shape parameters (K) obtained from oriented samples are located within the flattening part of the Flinn diagram. Strain intensity parameter in most cases is less than 0.5 and a maximum strain occurred in the central part which is reduced towards the margins. This is the most characteristic of the typical shear zones in which, the maximum strain is concentrated on the central part. Calculated vorticity numbers is ranged between 0.2 to 1 indicating the presence of both pure shear and simple shear during a transpressional regional deformation.
  Keywords: Binalud, Deformation, Strain, Vorticity
 • A. Yavari, M. Ghavidel Syooki *, M. R. Majidifard, S. H. Vaziri Pages 221-232
  The Kazhdumi Formation is well exposed and accessible in Tang-e Maghar, northwest of Behbahan city, Zagros basin. In this area, this formation has a thicknees of 344 m and it mainly consists of alternation of black - gray shale with medium – thin-bedded cream – gray argillaceous limestone. The lower contact of the Kazhdumi Formation is disconformable with Daryan Formation and conformable with the Sarvack Formation at the top. A total of 220 ammonite bearing surface samples were collected including the uppermost part of the Daryan Formation (5m) and the whole thickness of the Kazhdumi Formation (344m). This investigation resulted in 21 species (15 genera) which belong to six families. The encountered ammonite species of the upper part of the Daryan Formation and the whole Kazhdumi Formation consist of Douvilleiceras sp., Douvilleiceras cf. mammillatum, Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfi, Hypacanithoplites cf. elegnas, Acanthohoplites cf. aschiltaensis, Nolaniceras nolani, Parahoplites cf. melchioris, Venezoliceras sp., Venezoliceras cf. venezolanum, Mirapelia cf. buarquianum, Mirapelia sp., Oxytropidoceras carbonarium, Oxytropidoceras cf. roissyanum, Hysteroceras cf. orbignyi, Hysteroceras sp., Tonohamites cf. aequicingulatus, Mortoniceras sp., Mortoniceras aff. inflatum, Dufrenoyia sp., Hemiptychoceras cf. gaultinum and Scaphites sp.Amongst these ammonite species, Scaphites sp. and Hemiptychoceras gaultinum are recorded for the first time and the remainder has previously been recorded from this rock unit in the Zagros basin. Likewise, based on stratigraphic potential of the encountered ammonite species the lower Aptian is suggested for the upper part of the Daryan Formation and upper Aptian –upper Albian for the Kazhdumi Formation.Therefore, a hiatus is present between the Daryan and Kazhdumi formations, encompassing the middle Aptian.
  Keywords: Kazhdumi Formation, Biostratigraphy, Ammonite, Tang-e Maghar, Zagros Basin
 • B. Sameti *, A. Zia Zarif, M. R. Jafari, A. Darvishzadeh Pages 233-240
  The study area is located in Farash 1:50000 sheet in Kerman province, at a distance of about 50 kilometers from the Jiroft-Darb Behesht road in the Jebalbarez zone. The study area is located in Bam 1:250000 sheet in the Sanandaj-Sirjan structural zone. Rock units include granite, granodiorite and volcano-sedimentary rocks combined with tuff, nummulite limestone, conglomerate and agglomerate. Due to intrusion of igneous rocks in the southern part of limestone and tuff, iron skarn mineralization is occurred. Using processing and interpretation of 1030 data ground magnetic survey with lines space of 25 meters and preparing maps of magnetic intensity and using data layers such as geological and tectonic maps, areas with potential mineralization of iron ore were introduced. After field control, it was cleared that the main outcrops of iron ore are concentrated in the central parts of the South East. The main host iron ore are skarn and granite in the middle part of the area. Trend of mineralization is NW-SE and main minerals of iron are magnetite and hematite. Iron mineralization are also occurred in zones of argillic and propylitic alteration.
  Keywords: Farash, Geophysics, Iron mineralization, Argillic alteration
 • E. Asadi Mehmandosti *, Sh. Alivand, H. Ghalavand, A. R. Rostami Pages 241-252
  Nuclear magnetic resonance (NMR) is a test method that has had basic influence on the accuracy of reservoir parameters prediction. In this study, petrophysical properties of the Ilam Formation in one oil field of the Abadan plain were investigated by Nuclear magnetic resonance method, and core analysis and thin sections data were used to validate the test results for the first time. The Nuclear magnetic resonance method was used to determine reservoir parameters such as porosity, permeability and rebuilding of capillary pressure curve in studied oil field. Correlation between petrophysical results of Nuclear magnetic resonance method, core data and microscopic thin sections indicates effectiveness of this method in determining the reservoir parameters. In addition, evaluation of the Ilam Formation carbonate with NMR method indicates that the studied reservoir at depths of 2890 to 2846 m has suitable reservoir quality in terms of hydrocarbon storages in studied oil field in Abadan plain.
  Keywords: Nuclear magnetic resonance method, Capillary pressure, Porosity, Ilam Formation, Abadan plain
 • S. M. Tabatabaei Manesh, F. Javadi *, F. S. Zohouri Pages 253-264
  The Nabar skarn is located about 35 km southwest of Kashan and within the Urumieh- Dokhtar magmatic belt and is formed along the contact between limestone of Qom formation with a probably middle to upper Miocene intermediate and basic intrusion body. The main minerals forming this skarn are garnet, clinopyroxene, epidote and accessory minerals are vesuvianite, chlorite, tremolite- actinolite, sphene, quartz and calcite. Ore minerals are pyrrhotite, pyrite with smaller amounts of chalcopyrite, sphalerite and magnetite. According to the presence of magnesium minerals like diopside and calcium minerals such as garnet, vasuvianite and epidote the type of host rock is probably calcite-dolomite. Skarn formation and mineralization in this region was occurred during three development stages. Presence of high temperature anhydrous minerals such as grossular and diopside specifies the formation of the first Stage in these rocks. Stage 2 is associated with the formation of andradite and sphene. Stage 3 is specified by replacement of anhydrous minerals at temperatures below 470 ° C by hydrous minerals such as tremolite-actinolite, epidote, chlorite and vesuvianite.
  Keywords: Oligo-Miocene, Calcium-magnesium skarn, East of Nabar, Urumieh-Dokhtar
 • F. Vaez-Javadi * Pages 265-276
  Hojedk Formation spreads well through the Tabas Block. Diverse and moderately preserved palynofloras occur in the Middle Jurassic sediments of the formation in south Kouchekali, southwest of Tabas, central-east Iran. The present investigation of the Hojedk Formation has revealed a diverse assemblage of dinoflagellate cysts in which 12 species allocated to 5 genera. Two acritachs were also recognized, permitting establishment of Nannoceratopsis triceras-Pareodinia ceratophora Assemblage zone, and Nannoceratopsis gracilis Total Rane Subzone in the upper part, lower and upper boundaries have been identified by the first and last observed occurrence (LOO) of these index species. These biozones are comparable to the other palynozones in Iran and elsewhere especially in the northern hemisphere (Greenland, Norway, Scotland, England, and Poland). Occurrence of various species of Nannoceratopsis is concluded that this locality was located at the south palaeocoastal line of the Tabas Block during the Aalenian-Bajocian.
  Keywords: Dinoflagellate cysts, Middle Jurassic, Biostratigraphy, Hojedk Formation, Tabas
 • Z. Alishavandi, H. Rahimpour-Bonab *, A. Kadkhodaei, M. Arian Pages 277-286
  The Sarvak Formation deposited in the North to Northeastern margin of the Arabian Platform during the Mid-Cretaceous (Albian-Turonian), and is extensively encountered in the Folded Zagros of southwestern Iran. It is the most important reservoir unit after Asmari Formation in Iran. Petrography of microscopic thin sections in studied wells led to determination of nine microfacies that deposited in 3 sub-environments; restricted lagoon, lagoon-open marine and shoal in an interior part of carbonate ramp. Petrographic studies revealed that since deposition, the Sarvak Formation experienced several diagenetic realms including marine, meteoric, burial and telogenetic diagenetic environments. Location of the studied wells shows that the relative depth of the Sarvak Formation ramp decreases from the east to the west. Also, the results show that the Sarvak reservoir quality affected by various diagenetic processes such as micritization, dissolution, dolomitization, cementation, stilolitization and fracturing. These diagenetic successions are mainly restricted to the upper and lower parts of the Cenomanian-Turonian disconformity. Meteoric water infiltration below this disconform boundary and related karstification led to development of moldic and vuggy porosity a long with reservoir quality increase. Based on the sequence stratigraphic study, three third-order sequences were recognized in the middle Cenomanian to middle Turonian part of the formation. The results of this research show that the reservoir quality distribution in this unit is primarily controlled by depositional facies so that the rudist microfacies (grainstone, floatstones and rudstones) have the best primary reservoir qualities though, it has also been drastically improved by dissolution in paleoexposure surface
  Keywords: Sarvak Formation, Kupal Oilfield, Diagenesis, Sedimentary environment, Sequence stratigraphy
 • H. Peernajmodin, E. Rastad *, A. Rajabi Pages 287-302
  The Kouh-Kolangeh carbonate-hosted Zn-Pb-Ba deposit is hosted by Lower Cretaceous detrital-carbonate sequence in the central part of the Malayer-Isfahan metallogenic belt (MEMB) and has been formed within an extensional basin. Ore mineralization occurred as concordant with layering in the upper part of non- argillic massive orbitolina gray limestone (Kl) and at the boundary of shale- marl with intercalated thin bedded limestone unit (Ks) with Aptian age. Sulfide minerals include sphalerite, galena and pyrite. Barite is the most abundant non-sulfide mineral associated with quartz, calcite and dolomite. Ore textures and structures include breccia, replacement, vein-veinlets, massive barite and laminated ore. Silicification and carbonatation (calcification- dolomitization) are the main wall-rock alterations. Based on fluid inclusion studies, fluid inclusions can be divided into two types: (I) two-phase fluid inclusions (T1) with amoebic and irregular shapes and average homogenization temperature of (T1) 206.8°C and the average salinity of 8.3 wt% NaCl. (II) CO2-rich three-phase fluid inclusions (LCO2-LH2O-VCO2) (T II) with spherical shapes and average total homogenization temperature of (T1) 234.8°C and the average salinity of 7.17 wt% NaCl. According to evidence such as tectonic setting, type of host rock, layered geometry of deposit, ore textures and structures, homogenization temperature, average salinity and presence of massive barite, the Kouh Kolangeh deposit can be considered as an Irish-type Zn- Pb deposit .